Anda di halaman 1dari 4

SENARAI TUGAS PENGERUSI TEKNIK & PEMBANGUNAN SUKAN

MSS SARAWAK 2014


Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan (PTPS) adalah dilantik oleh Majlis Sukan Sekolah Sarawak (MSSS).
Perlantikan PTPS adalah berdasarkan kepada kepakaran, pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam bidang
kepegawaian dan kejurulatihan sukan. Tugas PTPS adalah seperti berikut:
1. Seorang PTPS hendaklah mengetahui undangundang sukan antarabangsa yang terkini dan Peraturan
Peraturan !M Majlis Sukan Sekolah Sarawak (MSSS) dan Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM).
". #ertindak sebagai perhubungan di antara MSSS dan persatuan sukan yang berkenaan.
$. Membantu pihak MSSS meran%ang Program Pembangunan Sukan yang berkenaan dari segi pengelolaan
&ursus &epegawaian, &ursus Pengadilan dan &ursus &ejurulatihan.
'. Membantu pihak MSSS dan MSS# (Pengelola) menguruskan pemilihan peserta untuk mewakili MSS ke
&ejohanan Sukan MSSM.
(. PTPS dikehendaki mengisi semua maklumat pemain yang terpilih untuk mewakili MSSS ke &ejohanan
MSSM. #orang maklumat itu hendaklah diserahkan kepada )rus Setia )nit Sukan dalam bentuk hard
copy dan juga soft Copy untuk tindakan perlantikan pemain.
*. Sebagai Pakar rujuk kepada pihak +awatankuasa Pengelola &ejohanan:
i. Menentukan kemudahankemudahan untuk kejohanan sejauh mana yang boleh hendaklah
mengikut syaratsyarat pertandingan antarabangsa atau MSSM.
ii. Memberi nasihat dan bantuan tentang %ara penjadualan kejohanan dan susunan a%ara.
iii. Membantu menyelaras pengadilpengadil yang akan bertugas.
i,. Membantu menyelesaikan masalahmasalah yang timbul semasa kejohanan dari segi
teknikal.
-. .endaklah berada di tempat kejohanan sekurangkurangnya sehari sebelum kejohanan untuk meneliti
segala persiapan , peralatan dan segala kemudahan adalah teratur.
/. Membuat laporan tentang kejohanan dari segi pengurusan atau kelemahankelemahan jika ada dan aspek
aspek lain.
0. Menghantar laporan tersebut bersamasama keputusan lengkap kepada pihak )rus Setia )nit Sukan
dalam tempoh (2) dua m!""u #e$epa# %e&oha!a! dada%a!'
11. Membantu pihak )rus Setia dalam penda2taran se%ara online pasukan 3 kontinjen (atlet dan pegawai)
MSSS ke kejohanan MSSM.
11. PTPS dengan kerjasama PTPS MSS4 3 +awatankuasa Teknikal Pengelola menyemak segala maklumat
peserta dalam #orang Penda2taran M51 3 651 MSSS (termasuk ejaan nama seperti dalam My-kad / Sijil
#eranak 3 My-Kid, nombor kad pengenalan dan kelas 3 tingkatan).
1". Semasa menghadiri kejohanan MSSM, pengerusi teknik hendaklah tinggal bersamasama pasukan MSSS.
1$. Membantu pengurus pasukan dari aspek teknikal dan menghadiri Mesyuarat Taklimat Pengurus Pasukan
bersamasama dengan pengurus dan ketua jurulatih.
1
1'. Mesti menghadiri mesyuarat +awatankuasa Teknik MSSM dan melaporkan perkaraperkara yang dibin%ang
dalam mesyuarat tersebut.
1(. Mesti bersamasama dengan pegawaipegawai pasukan untuk menghadiri kejohanan dalam membantu
pengurus pasukan jika timbul masalah teknikal semasa kejohanan berlangsung.
1*. Membuat 7aporan Pengerusi Teknik untuk kejohanan MSSM dalam tempoh 2 m!""u #e$epa# %e&oha!a!
diadakan :
i. &eputusan lengkap mengenai prestasi pasukan MSSM
ii. 7aporan mengenai Mesyuarat +awatankuasa Teknik Permainan MSSM
iii. 8atatan dan %adangan untuk meningkatkan lagi prestasi dalam kejohanan yang berkenaan.
1-. Membantu pihak )rus Setia meran%ang (+adual latihan) dan mengendalikan 7atihan Pusat9 dan menyelia
(Senarai kedatangan murid dan pegawai untuk latihan pusat) serta menyelaras latihan yang dijalankan oleh
jurulatihjurulatih.
1/. PTPS akan menjadi seorang !hli +uri 6ayuan se%ara automatik.
10. PTPS wajib hadir dalam mesyuarat pemilihan wakil MSSS ke kejohanan MSSM (!hli mesyuarat terdiri
daripada Pengerusi PP4 atau wakil dan panel pemilihan). Segala keputusan harus diminitkan dalam minit
mesyuarat pemilihan. Minit tersebut perlu dihantar bersama laporan kejohanan dalam tempohan yang
ditetapkan.
"1. Semasa kejohanan dan pemilihan wakil MSSS, seorang PTPS ialah wakil rasmi MSSS dan tidak memihak
kepada manamana pasukan atau indi,idu.
"1. PTPS perlu mengadakan perjumpaan 3 mesyuarat 3 perbin%angan mengenai pembangunan sukan di
peringkat daerah 3 negeri dengan jurulatih 3 PTPS MSS4 sempena kejohanan di peringkat MSSS.
"". PTPS diberi mandat untuk mengumumkan wakil MSSS semasa Majlis Penutupan &ejohanan MSSS.
PAN(UAN TUGAS KETUA K)NTIN*EN
(+,E-.(E.MISSI)N)
&etua &ontinjen dilantik oleh Pengarah Pendidikan Sarawak. Tugasnya adalah seperti berikut:
1. Membantu menyediakan kemudahan dalam semua aspek kewangan, penginapan dan lainlain semasa
latihan pusat dan semasa kejohanan.
". Mempastikan disiplin pegawai dan pemain sentiasa baik semasa latihan pusat dan semasa kejohanan di
peringkat MSSM.
$. Memantau dan mengambil tahu prestasi atlet dalam tempoh latihan pusat sehingga tamat kejohanan di
peringkat MSSM.
'. Mewakili MSSS dalam Majlis 6asmi semasa kejohanan.
2
PAN(UAN TUGAS PENGURUS PASUKAN
Pengurus Pasukan dilantik oleh Pengarah Pendidikan Sarawak atas %adangan )rus Setia )nit Sukan dan MSS
#ahagian yang mengelola kejohanan di Peringkat :egeri. Tugas dan tanggungjawab adalah seperti berikut:
1. Se/e$um Ke&oha!a!
1.1 Mempastikan atlet yang dipilih adalah yang terbaik.
1." Mempastikan peruntukan kewangan untuk latihan pusat diperolehi dan menguruskan perbelanjaan
dengan hemah.
1.$ Menguruskan halhal penginapan, makan dan pengangkutan dalaman semasa latihan pusat.
1.' Menguruskan segala keperluan atlet dan jurulatih semasa latihan pusat.
1.( Mempastikan segala peralatan sukan men%ukupi dan kemudahan untuk latihan pusat disediakan.
1.* Mempastikan latihan pusat dijalankan dengan baik.
". Sema#a Ke&oha!a!
".1 Menghadiri mesyuarat penguruspengurus pasukan.
"." Mewakili MSS :egeri dalam majlismajlis rasmi.
".$ Mengurus segala hal ehwal kebajikan atlet dan pegawai.
".' Mempastikan atlet dan pegawai berdisiplin tinggi sama ada di dalam atau luar tempat kejohanan.
".( Mengurus hal ehwal kewangan pasukan seperti yang dibajetkan dan menyediakan laporan
perbelanjaan dengan sokongan resitresit dan seumpamanya.
".* Menyediakan laporan prestasi pasukan dalam kejohanan dan dihantar dalam tempoh $ minggu
selepas tamat kejohanan kepada )nit Sukan, +abatan Pelajaran Sarawak.
$. 0a!.0a!
$.1 Mengatur pengangkutan atlet untuk pulang ke destinasi masingmasing selepas kejohanan atau
menyediakan kemudahan bermalam dan makan serta minum bagi mereka yang terpaksa menunggu
untuk balik pada keesokan harinya.
$." Tugastugas lain yang di2ikirkan perlu.
ETIKA *URU0ATI,
&ejurulatihan memerlukan tahap pro2esionalisme yang tinggi. Tindakan yang bernas oleh seseorang jurulatih yang
berperanan sebagai ketua adalah amat penting kerana ia boleh memberi satu kesan se%ara psikologi, 2isiologi dan
moral kepada atletatlet.
Tindakan yang tidak bijak oleh seseorang jurulatih walaupun sekalipun boleh mengakibatkan atletatletnya hilang
keper%ayaan terhadapnya. Maka seorang jurulatih bukan sahaja perlu memiliki sahsiah peribadi serta imej
pro2essional yang tinggi tetapi mempraktikannya dalam kehidupan harian.
5leh yang demikian, jurulatih yang berwaspada terhadap etika kejurulatihan, mengetahui keperluan dan larangan
kejurulatihan adalah lebih berjaya dalam melaksanakan tugas.
Se#eo1a!" *u1u$ath #eha1u#!2a3
1. #erkelakuan dan berperangai baik.
". Mempunyai disiplin diri, bekerjasama, si2at berani dan jujur.
3
$. Mempunyai kematangan dan integriti diri yang tinggi dalam pemikiran dan segala
tindakannya.
'. Sentiasa mengikuti perkembangan tentang sukan yang digemari dan berusaha
meningkatkan kebolehan sendiri.
(. Menghormati dan mematuhi keputusan pegawai dan pengadil, mempunyai
semangat kesukanan dan boleh menerima kejayaan dan kekalahan dengan baik.
*. Menanamkan semangat adil dan saksama serta memberi penekanan kepada
nilainilai yang murni.
-. Menghadiri dan menyertai semua latihan dan pertandingan tepat pada masa
yang ditetapkan.
/. Memberi teguran dan kritikan se%ara positi2 dan membina.
0. 8uba menanamkan personaliti yang baik dalam tingkahlaku, pertuturan dan amalan harian.
11. Menghormati atlet sebagai indi,idu dan tidak mempergunakan mereka untuk kepentingan, kemahuan dan
kemegahan diri sendiri.
11. #erbudi bahasa terhadap pasukan lawan dan pegawaipegawai serta mengeratkan persahabatan dengan
mereka dengan memberi layanan yang baik.
1". #ertanggungjawab di atas segala tindakannya dan tidak menyalahkan orang lain.
1$. Melayan atlet dengan adil dan tidak menunjukkan pilih kasih. #erterus terang kepada atlet dan jangan
sentiasa memberi harapan dan janjijanji yang palsu.
1'. Membuat keputusan yang konsisten.
1(. Menggalakkan keharmonian di antara kaum dan mengeratkan perpaduan di kalangan atlet dan pasukannya.
Se#eo1a!" &u1u$ath d$a1a!"3
1. Membenarkan penyertaan atlet yang tidak layak, %ontohnya memberi datadata peribadi yang palsu.
". Menggunakan %ara%ara yang tidak jujur untuk memasukkan atlet ke dalam pasukannya.
$. Memaksa atlet mengambil bahagian dengan mengabaikan nasihat perubatan.
'. Mempengaruhi re2eri, pengadil atau pegawai lain untuk mengubah skor dan keputusan untuk kemenangan.
(. #er%akap buruk tentang jurulatih lain atau pegawai kepada para atlet.
*. Mengadakan hubungan yang tidak bermoral dengan atlet baik perempuan mahupun lelaki.
-. Merokok semasa menjalani latihan dan di tempat seperti asrama, kompleks sukan, dewan sukan, padang dan
gelanggang.
/. Minum minuman yang boleh menjejaskan emosi dan 2ikiran sebelum menjalani latihan dan semasa kejohanan.
4

Anda mungkin juga menyukai