Anda di halaman 1dari 9

DOKUMENTASI MINGGU SIFAR DADAH

2012
1.0 PENGENALAN
Program ini merupakan salah satu komponen dalam unit Bimbingan dan
Kaunseling dimana program ini merentasi kurikulum pembelajaran di sekolah
rendah sehingga ke peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam. Sambutan Minggu
Anti Dadah diadakan setiap tahun di sekolah selaras arahan Kementerian
Pelajaran Malaysia melalui nit Pendidikan Pen!egahan Dadah untuk
menyokong Sambutan "ari Anti Dadah Peringkat Kebangsaan. Aspek
pendidikan dan pen!egahan dadah amat penting memandangkan generasi
pelapis negara khususnya# kini berdepan dengan an!aman gejala dadah yang
sangat serius. $leh yang demikian kesedaran tentang bahaya bahana dadah di
peringkat lebih awal perlu diterapkan dalam lapisan komuniti masyarakat.
Selain itu# menerusi akti%iti&akti%iti yang diatur# murid&murid diharap dapat
meman'aatkan peluang ini sebaik&baiknya untuk memberi impak terhadap
penglibatan murid&murid se!ara menyeluruh demi melahirkan modal insan yang
berkualiti yang mampu menjadi pemimpin dan menyumbang kepada
pembangunan sosial negara sekaligus memberikan kesejahteraan kepada
komuniti dan masyarakat.Program ini juga di buat selaras dengan Dasar dan
Matlamat Pendidikan Pen!egahan Dadah# Kementerian Pendidikan Malaysia ke
arah merealisasikan (Sekolah Bebas Dadah).
1
DOKUMENTASI MINGGU SIFAR DADAH
2012
2.0 MATLAMAT
Kearah melahirkan murid&murid khususnya semua warga Sek.Keb.Abdul Samat
bebas dari an!aman dan pengaruh dadah. Selain daripada itu# bagi membentuk
keyakinan murid terhadap hidup sihat tanpa dadah serta memberi pendedahan
akibat dan kesan dari melibatkan diri dengan dadah.
3.0 RASIONAL
Berikutan wujudnya masalah penggunaan dadah yang berleluasa pada masa
kini# program sebegini perlu diadakan untuk memberi pendedahan awal. Ia
merupakan langkah awal yang menyumbang kepada pen!egahan. Sebagai
pendidik# kebimbangan kita adalah murid&murid sekolah rendah yang suka
men!uba sesuatu yang baru. Keadaan ini akan menyebabkan murid sentiasa
terdedah dan berada dalam keadaan berisiko untuk terlibat dalam gejala negati'
ini.
4.0 OBJEKTIF
Program ini dapat memberi *
I. Dapat meningkatkan pengetahuan# ke'ahaman dan kemahiran pendidikan
pen!egahan dadah kepada semua warga Sek.Keb.Abdul Samat supaya dapat
mengelakkan diri daripada terjebak dengan dadah.
II. Membolehkan murid membentuk budaya dan tingkah laku positi' serta
mengamalkan nilai&nilai murni.
III. Memberi peluang dan ruang kepada murid untuk mengembangkan bakat serta
melibatkan diri dalam program (Minggu Si'ar Dadah) yang dianjurkan.
5.0 TEMA
2
DOKUMENTASI MINGGU SIFAR DADAH
2012
+adangan tema untuk (Minggu Si'ar Dadah) adalah (KAMI BENCI DADAH)
6.0 KUMPULAN SASARAN
,.- Murid&murid Tahun - . , SK Abdul Samat
,./ Semua guru dan kakitangan SK Abdul Samat
7.0 PERINCIAN PROGRAM
0.- Tarikh * -1 2ebruari /3-/ sehingga /1 2ebruari /3-/.
0./ Tempat * Sek .Keb. Abdul Samat.
8.0 PENYERTAAN
Semua warga Sek.Keb.Abdul Samat.
9.0 ANJURAN
4alinan kerjasama nit Bimbingan dan Kaunseling# Pusat Sumber dan Program
Pendidikan Khas Integriti 5PPKI6 Sekolah Kebangsaan Abdul Samat dengan
khidmat bantuan pro'esional Agensi Anti Dadah Kebangsaan 5AADK6 Klang.

10.0 PENGISIAN PROGRAM
-3.- +eramah 7 Pameran
-3./ In'o "arian
-3.1 Kui8 Terbuka
-3.9 Pertandingan Melukis Poster (Anti&Dadah) untuk tahap /.
-3.: Pertandingan Mewarna (Anti Dadah) untuk tahap - dan PPKI.
3
DOKUMENTASI MINGGU SIFAR DADAH
2012
11.0 ALI JA!ATANKUASA PELAKSANA
PENAUNG
PN.FARIDAH BT MOHD AMIN
Guru Besar
PENASIAT
EN MOHD SUYUD B MARAM
PK Kurikulum
EN MOHD SAYUTI B MAKHTAR
PK Hal Ehwal Muri
EN NORMAN B AHMAN
PK K!kurikulum
PN SUMERAH BT HAM"AH
Pe#$elia Pe%a#&
PENYELARAS
PN TG ASMA'I"A BT TG BRAHIM
Guru Bim(i#&a# a# Kau#seli#&
EN SE')A KUMAR A*' SAMBATH
Guru Pusa% Sum(er
SETIAUSAA
P; ;$<=>=A BT <A"MAT
BEN"AARI
PN "ETI SUHAI'A BT "AINUDDIN
Guru PPKI
AJK
+IK TA; ?A=I;A BT TA; A?I?
P; MAS"ITA" BT IB<A"IM
P; S"A<I2A" BT A"MAD
P; MA<@ AAP B> D<AISAM@
P; S$2IA A<I??A" BT @S$P
P; SITI K"ATIMA" BT M."A<ACI
+IK A?CA;I BT A@$B
P; <$"A;I?A" BT M$"AMAD
12.0 TENTATIF PROGRAM
4
DOKUMENTASI MINGGU SIFAR DADAH
2012
TARIK # ARI AKTI$ITI PELAKSANA CATATAN
-: 2eb /3-/
5<abu6
Pelan!aran Minggu
Si'ar Dadah /3-/
>n Sel%a Kumar
Pn Tg Asmali8a
Pn ?eti Suhaila
Tapak Perhimpunan
-1 . /- 2eb /3-/ Mewarna Poster Anti
Dadah
5Tahap -6
Melukis Poster Anti
Dadah
5Tahap /6
Duru
Pendidikan Seni
Kelas 5mengikut
masa Pendidikan
Seni6
-: . // 2eb /3-/ In'o "arian Anti Dadah >n Sel%a Kumar
Pn Tg Asmali8a
Tapak Perhimpunan
// 2eb /3-/
5<abu6
Kui8 Terbuka Anti
Dadah
>n Sel%a Kumar
Pn Tg Asmali8a
A4K Kaunseling
Dewan
5Selepas <ehat6
/1 2eb /3-/
5Khamis6
+eramah AADK
Pameran AADK
Penyampaian "adiah
Penutup
A4K Pelaksana Dewan
13.0 IMPLIKASI KE!ANGAN
A. P%&'()(*(&
-. Peruntukan P+D Bimbingan dan Kaunseling <M-33.33
/. Peruntukan P+D Pusat Sumber <M E3.33
1. Peruntukan P+D PPKI <M 9,.9-
5
DOKUMENTASI MINGGU SIFAR DADAH
2012
+++++++++
JUMLA RM226.41
+++++++++
B. P%,-%.(&/((&
-. Pelan!aran
Bunting RM 35.00
/. Pertandingan
Mewarna Poster 5Tahap - 7 PPKI6 dan Melukis Poster 5Tahap / 6
Tempat Pertama Setiap Tahun <M0 F 0 G <M9H.33
Tempat Kedua Setiap Tahun <M9 F 0 G <M/E.33
Tempat Ketiga Setiap Tahun <M-.EE F 0 G <M-1.-0
++++++++
RM90.17
1. In'o "arian
"adiah sampingan <M-.HH F -/ G RM9.95
9. +eramah dan Pameran
Saguhati <M9E.,0
4amuan <M-H./3
++++++++
RM67.87
:. Kui8 Terbuka 5Tahap /6
Tempat Pertama <M-: F - G <M-1.9/
6
DOKUMENTASI MINGGU SIFAR DADAH
2012
Tempat Kedua <M-/ F - G <M0.33
Tempat Ketiga <M-3 F - G <M1.33
IIIIIIII
RM23.42
++++++++
JUMLA RM226.41
++++++++
14.0 ULASAN PROGRAM
Program telah berlangsung selama seminggu yang mana penglibatan murid
dalam setiap akti%iti yang dijalankan adalah amat memberangsangkan. $leh
kerana kekangan masa# akti%iti terpaksa dihadkan kepada satu akti%iti untuk satu
hari sahaja. Kerjasama guru A4K pelaksana adalah amat baik dan !eramah dari
AADK dilihat sebagai satu pendedahan yang besar kepada murid&murid berkaitan
keburukan dadah. Dari segi pemahaman murid mengenai najis dadah dapat diukur
dari penglibatan mereka dalam akti%iti kui8.
15.0 CA"ANGAN PENAMBABAIKAN
ntuk tahun berikutnya# A4K penganjur ber!adang untuk mengadakan pelbagai
akti%iti dan jangka masa penganjuran akan dilanjutkan kepada sebulan untuk lebih
men!apai objekti' pelaksanaan.
7
DOKUMENTASI MINGGU SIFAR DADAH
2012
16.0 PENUTUP
Program (Minggu Si'ar Dadah) peringkat Sek.Keb Abdul Samat ini mendapat
kerjasama dan sokongan semua pihak dalam usaha membantu meningkatkan usaha
kerajaan membendung masalah penyalahgunaan dadah terutama sekali terhadap
penglibatan di kalangan anak didik kita sendiri khususnya murid&murid Sek.Keb.Abdul
Samat. Se!ara tidak langsung matlamat Sekolah Bebas Dadah dapat di!apai
sepenuhnya.
Disediakan $leh* Disemak $leh*
JJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJ.
5TD ASMA=I?A BT TD B<A"IM6 5M$"AMAD SA@TI BI; MAK"TA<6
Duru Bimbingan dan Kaunseling Penolong Kanan ">M
SK Abdul Samat SK Abdul Samat
8
DOKUMENTASI MINGGU SIFAR DADAH
2012
Disahkan $leh*
JJJJJJJJJJ..
5"A4A" 2A<IDA" BT M$"D AMI;6
Duru Besar
SK Abdul Samat
9