Anda di halaman 1dari 2

Nisfu Syaaban

Assalamualaikum w.b.t...
Untuk makluman semua.... Hari Nisfu Sya'aban akan tiba pada
hari Khamis malam Jumaat ( sebaik saja masuk maghrib! "#hb September $""%
(selepas maghrib pada hari &' Sya'aban &($)H
*leh itu! marilah kita sama+sama mengambil saat keemasan ini
untuk menutup ,atatan amal ibadah kita kpd Allah dengan baik dan
sempurna dan seterusnya bera-am untuk memperbaiki diri kita untuk
,atatan yang baru. Hari nisfu sya'aban adalah hari dimana buku ,atatan amalan
kita selama setahun diangkat ke langit dan diganti dengan buku ,atatan
yang baru. .atatan pertama yang akan di,atatkan dibuku yang baru akan bermula sebaik
sahaja masuk waktu maghrib! (&' Sya'aban bermula pada &(hb sya'aban sebaik sahaja masuk
maghrib
/erikut adalah antara amal ibadah di hari Nisfu Sya'aban0
&. Selepas s1lat maghrib (&' Sya'aban! jumaat malam
S1lat sunat nisfu sya'aban! $ rakaat
2akaat & 0 ba,a Al+3atihah 4 surah Al+5adar &6
2akaat $ 0 ba,a Al+3atihah 4 surah Al+7khlas 86
$. 9emba,a :asin 86 selepas s1lat 9aghribnya (&' Sya'aban! jumaat malam
i Selepas :asin pertama 0 m1h1n dipanjangkan umur untuk beribadat kepada Allah
ii Selepas :asin kedua 0 m1h1n re-eki yang halal untuk beribadat kepada Allah
iii Selepas :asin ketiga 0 m1h1n ditetapkan iman dan 7slam 4 mati di dalam iman 4 p1h1nlah
segala yang baik.
Kemudian ba,a 7stighfar &&6 4 selawat &&6 /a,a d1a nisfu Sya'aban (ada didalam :asin
9ajmuk
8. /a,a surah ikhlas &"""6
(. /erpuasa pada siangnya (Jumaat
Abul Khair Al ;ala<aani r.a. mengira nama$ malam Nisfu Syaaban sebanyak $$.
Antaranya yg termasyhur adalah0
&. 9alam =imustajabkan =1a
$. 9alam >embahagian ;akdir
8. 9alam 2ahmat
(. 9alam /erkat
'. 9alam >engampunan (;aubat
%. 9alam >enebusan
). 9alam Syafaat
#. 9alam >enulisan
?. 9alam Keagungan dan Kemuliaan
&". 9alam 2e-eki
&&. 9alam Hari 2aya >ara 9alaikat
&$. 9alam >enghidupan
Antara kelebihan bulan Sya'aban0
&. Sesiapa berpuasa sehari dalam bulan Sya'aban maka Allah haramkan tubuhnya dari api
neraka dan dia akan menjadi teman kpd nabi Allah :us1f didalam syurga.
$. 2iwayat dari *sman /in Abi Al+As! Sabda Nabi 9uhammad (saw
0 pada malam nisfu sya'aban setelah berlalu &@8 malamnya! Allah turun ke langit dunia lalu
berfirman 0 adakah 1rang+1rang yang
meminta maka Aku perkenankan permintannya! adakah 1rang yang meminta ampun maka
aku ampunkannya! adakah 1rang yang
bertaubat maka aku terima taubatnya dan diampunkan semua 1rang mukmin lelaki 4
perempuan ! melainkan 1rang yang ber-ina
atau 1rang yang berdendam marah hatinya kepada saudaranya.

Sebaik+baiknya minta ampun dengan ibubapa sebelum hari nisfu sya'aban kerana amalan kita
akan terhalang dari diangkat ke langit sekiranya kita derhaka@berd1sa dengan ibubapa kita.
Aallahua'alam
JA=7 9A27BAH K7;A /C2SA9A$ 9C9C27AHKAN BAD7 /UBAN S:A'A/AN 7N7
=CNDAN A9AB 7/A=A; :AND BC/7H =AN JANDAN BU>A KAAAN$ SC9UA A9/7BBAH
KCSC9>A;AN UN;UK /C2>UASA >A=A &' S:AA/AN NAN;7 7A7;U >A=A JU9AA; "#hb
SC>;C9/C2 7N7 KC2ANA K7;A ;7=AK ;AHU SA9A=A K7;A /C2KCSC9>A;AN BAD7
UN;UK /C2;C9U =CNDANN:A ;AHUN HA=A>AN... NAUEU/7BBA97NEAB7K. ..