PELAN STRATEGIK SEKOLAH

Misi
tujuan
kepada
siapa
hasil
akhir
cara
Membangun potensi individu
melalui sistem pendidikan
berkualiti
Tujuan
Membangun Potensi Individu
Pelangan
Individu
Hasil Akhir
Potensi Individu
Bagaimana
Pendidikan Berkualiti
MISI KPM
Contoh visi
4
• Sekolah Unggul Penjana
Generasi Terbilang
• Akan menjadi antara sekolah
terbaik di…..menjelang tahun
2013
• SK Sultan Aziz cemerlang

Visi KPM

DNA Perancangan StrategiK
oMandat
oMisi
oVisi
oNilai
oKRA
oObjektif
oUkuran Prestasi
oTarget
oInisiatif
Misi + Visi
KRA/
Matlamat
Objektif
Terlalu Umum(Pendidikan)
Umum + Fokus(akademik)
S+M+A+R+T(upsr)

M
A
N
D
A
T

M
I
S
I

V
I
S
IKurikulum
Ko-Kurikulum
HEM
Sumber Manusia
Fizikal + Persekitaran
Kewangan
Pejabat
PIBG + Komuniti
Kecemerlangan
Kurikulum
Kecemerlangan
Ko-Kurikulum
Sahsiah Murid
Nilai Organisasi
Sumber Manusia
Sumber Kewangan
Infrastruktur & Infostruktur
P & P berkualiti
Pengurusan
HEM Berkualiti
Kecekapan dan
keberkesanan
Pelaksannaan
aktiviti Ko-Kurikulum
Kecemerlangan
Pembangunan
Profesional Guru
Memperkukuhkan
Tadbir Urus dan
Kepimpinan Berkesan
Jalinan Hubuingan
Komuniti yang
bermanafaat
mbustaman IAB 10 10
Sasaran
KPI Objektif
Matlamat/
KRA
Misi/Visi
Misi

Visi
M1
O1
o2
M2
O3
RUMUSAN: Rajah Pokok Untuk
Perhubungan Misi dengan Sasaran
OBJEKTIF

• 1. Objektif ialah sesuatu yang perlu
dicapai berdasarkan sasaran yang
ditetapkan.
• 2. Hasil akhir (final outcomes) yang ingin
dicapai yang dinyatakan secara khusus
yang ingin dicapai oleh organisasinya
semasa melaksanakan misi asasnyambustaman IAB 10 11

Mengapakah pentingnya KPI dalam proses
perancangan strategik?
Mengikut Kaplan (2003):
• If we can’t measure our processes, we can’t
manage our processes
• If we can’t manage our processes, we can’t
change our processes for improvement
• If we can’t improve our processes, we can’t meet
or exceed our customers’ expectations
• MEASURE - MANAGE – CHANGE - EXCEED

mbustaman IAB 10 12
NAMA SEKOLAH :
MISI SEKOLAH :
VISI SEKOLAH :

KRA (Kurikulum) Meningkatkan pencapaian akademik

Objektif

KPI
Sasaran Prestasi
TOV 2013 2014 2015 2016 Inisiatif
Strategi
Tanggung
jawab

Meningkatkan
pencapaian PBS
% lulus
% Band 6
Meningkatan
pencapaian PMR
% lulus
% 7A/8A
GPS
NAMA SEKOLAH :
MISI SEKOLAH :
VISI SEKOLAH :

KRA (Kurikulum) Meningkatkan pencapaian akademik

Objektif

KPI
Sasaran Prestasi
TOV 2013 2014 2015 2016 Inisiatif
Strategi
Tanggung
jawab

Meningkatkan
pencapaian SPM
% lulus
% 10A
GPS
Meningkatan
pencapaian
STPM
% lulus
% 4A
GPS
NAMA SEKOLAH :
MISI SEKOLAH :
VISI SEKOLAH :

KRA (Kurikulum) Meningkatkan Pencapaian Akademik

Objektif

KPI
Sasaran Prestasi
TOV 2013 2014 2015 2016 Inisiatif
Strategi
Tanggung
jawab

Meningkatkan
pencapaian PBS
% lulus
% Band 6
Meningkatan
pencapaian UPSR
% lulus
% 5A/7A
GPS
NAMA SEKOLAH :
MISI SEKOLAH :
VISI SEKOLAH :

KRA (Kurikulum) Meningkatkan Pencapaian Akademik

Objektif

KPI
Sasaran Prestasi
TOV 2013 2014 2015 2016 Inisiatif
Strategi
Tanggungj
awab

Meningkatkan
pencapaian
LINUS
% LINUS
tegar
% Literasi
%
Numerasi
NAMA SEKOLAH :
MISI SEKOLAH :
VISI SEKOLAH :

KRA Memantapkan Pengurusan HEM

Objektif

KPI
Sasaran Prestasi
TOV 2013 2014 2015 2016 Inisiatif
Strategi
Tanggung
jawab

Meningkatkan
tahap disiplin
pelajar
% kes disiplin
salah laku berat
% kes disiplin
salah laku
sederhana
% kes disiplin
salah laku
ringan
- Sifar ponteng
Memantapkan
perkhidmatan
bimbingan
dan
kaunseling
% pelaksanaan
aktiviti
berdasarkan
program
dirancang
% murid yang
menggunakan
perkhidmatan
KRA Memantapkan Pengurusan HEM

Objektif

KPI
Sasaran Prestasi
TOV 2013 2014 2015 2016 Inisiatif
Strategi
Tanggung
jawab
Mewujudkan
persekitaran
sekolah yang
kondusif
% kelas yang
melepasi gred
kebersihan dan
keceriaan yang
ditetapkan
Bilangan kes
kemalangan
dalam kawasan
sekolah
Meningkatkan
pengurusan
kesihatan
pelajar
Bilangan program
kesihatan yang
diadakan
% pelajar
menggunaan bilik
sakit
KRA Memantapkan Pengurusan HEM

Objektif

KPI
Sasaran Prestasi
TOV 2013 2014 2015 2016 Inisiatif
Strategi
Tanggung
jawab
Memantapkan
pengurusan
SPBT
Skor berdasarkan
Bilik BOSS
Meningkatkan
pengurusan
kebajikan
murid
Jangka masa
pemprosesan
bantuan
Meningkatkan
kualiti
perkhidmatan
kantin sekolah
Gred penarafan
kantin sekolah
berdasarkan
standard Jabatan
Kesihatan
Memantapkan
program
pencegahan
dadah
Bilangan program
kesedaran
pencegahan
dadah
KRA Memantapkan Pengurusan HEM

Objektif

KPI
Sasaran Prestasi
TOV 2013 2014 2015 2016 Inisiatif
Strategi
Tanggung
jawab
Meningkatkan
perkhidmatan
asrama
Bilangan kes
keracunan
makanan
Bilangan kes
kebakaran
Bilangan kes
keselamatan
/kemalangan
Tahap kepuasan
murid yang
tinggal di asrama

NAMA SEKOLAH :
MISI SEKOLAH :
VISI SEKOLAH :

KRA Meningkatkan Kecemerlangan Kokurikulum

Objektif

KPI
Sasaran Prestasi
TOV 2013 2014 2015 2016 Inisiatif
Strategi
Tanggung
jawab

Meningkatkan
Pencapaian
kokurikulum
% gred C
GPS Koko
Sekolah
% A
% memenuhi
1 Murid 1
Sukan
Pencapaian
bidang
kebitaraan
sukan
sek. cluster
Pencapaian
peringkat:
Daerah/
Negeri/
Negara/
Antarabangsa

KRA Memperkasakan Kualiti Guru

Objektif

KPI
Sasaran Prestasi
TOV 2013 2014 2015 2016 Inisiatif
/Strategi
Tanggung
jawab
Meningkatkan
kompetensi
guru
% guru melepasi
tahap 80% SKPM
% guru cemerlang
berdasarkan LNPT
(85% ke atas)
% guru
menghadiri LDP
(7 hari)
% Skor
Pencerapan guru
NAMA SEKOLAH :
MISI SEKOLAH :

VISI SEKOLAH :
KRA Mengwujudkan kemudahan fizikal dan persekitaran yang kondusif untuk
pembelajaran dan pengajaran

Objektif

KPI
Sasaran Prestasi
TOV 2013 2014 2015 2016 Inisiatif
Strategi
Tanggung
jawab
Meningkatkan
persekitaran
pembelajaran
dan
pengajaran
Bil. mesyuarat
pengurusan aset
dan fizikal
Bil. pelupusan
aset dan
kemudahan fizikal


NAMA SEKOLAH :
MISI SEKOLAH :

VISI SEKOLAH :
KRA Memantapkan pengurusan kewangan yang berhemah

Objektif

KPI
Sasaran Prestasi
TOV 2013 2014 2015 2016 Inisiatif
Strategi
Tanggung
jawab
Meningkatkan
pengurusan
kewangan
Audit Berteguran/
Audit Cemerlang

Bilangan
mesyuarat
kewangan
NAMA SEKOLAH :
MISI SEKOLAH :

VISI SEKOLAH :
KRA Meningkatkan Kecekapan Pengurusan Pejabat

Objektif

KPI
Sasaran Prestasi
TOV 2013 2014 2015 2016 Inisiatif
Strategi
Tanggung
jawab
Meningkatkan
kualiti
perkhidmatan
kaunter
Tempoh
menunggu untuk
mendapatkan
perkhidmatan
Bilangan aduan
pelanggan yang
diselasaikan
Meningkatkan
keberkesanan
maklumat (fail)

Jangka masa
surat diedar
untuk tindakan
susulan
Tempoh
mengesan fail
NAMA SEKOLAH :
MISI SEKOLAH :

VISI SEKOLAH :
KRA Meningkatkan Perhubungan Luar

Objektif

KPI
Sasaran Prestasi
TOV 2013 2014 2015 2016 Inisiatif
Strategi
Tanggung
jawab
Meningkatkan
penglibatan
perhubungan
luar
Bilangan aktiviti
dengan PIBG
Bilangan aktiviti
NGO
Bilangan aktiviti
dengan komuniti
setempat
Bilangan aktiviti
dengan Alumni
NAMA SEKOLAH :
MISI SEKOLAH :

VISI SEKOLAH :
Pelan Taktikal
NAMA STRATEGI
Mewujudkan Rakan Strategi dengan pihak luar
BIL
PROGRAM/
PROJEK
T/JAWAB TEMPO
H/TARIK
H
KOS/
SUMBER
(anggaran)
Output/
outcome
KPI Sasaran
PELAN
KONTIGENSI
1 Program
Maju Diri
GPK HEM
3 hari
Jadual
untuk
setiap
bulan
RM500.00
PIBG
Murid lebih
beryakinan
% murid
yang
berubah
sikap dan
minat belajar

% penurunan
kes disiplin
Murid
yang
berstatus
markah
demerit
50 - 65
Ceramah
2 Bengkel
Kemahiran
Belajar
GPK
Akademik
2 hari
Mac
Setiap
bulan

RM300.00
Kaunseling
Murid
menguasai
kemahiran
belajar
%
peningkatan
dalam ujian
bulanan dan
penggal
Murid
yang
kurang
minat
belajar
Edaran bahan
bengkel
28
Format Program/Pelan
Operasi

• 1. Nama Program
• 2. Rasional
• 3. Objektif Program
• 4. Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan
• 5. Jawatankuasa pelaksana dan senarai tugas
• 6. Kos Pelaksanaan
• 7. Jadual Tindakan (senarai proses kerja termasuk carta aliran kerja) &
tindakan kontingensi
• 8. Penilaian Program
• 9. Tindakan Susulan
• 10. Lampiran Berkenaan
PELAN OPERASI

Nama
Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH
STATUS / PELAN
KONTIGENSI
29
BORANG PELAPORAN PRESTASI
MISI VISI
KRA Meningkatkan Kecemerlangan Kokurikulum
Objektif KPI TOV Sasaran Prestasi
Sebenar
Ulasan
Meningkatkan
pencapaian
kokurikulum
% Gred C

GPS

% A

% 1 Murid
1Sukan
Misi + Visi
KRA/
Matlamat
Objektif
Strategi
Pelan Taktikal
Pelan Operasi
Terlalu Umum
(KRA/KSA/Teras)
Umum + Fokus
(KPI)
S+M+A+R+T
Inisiatif Umum
Inisiatif Khusus
Langkah demi Langkah
( Terperinci)
PENILAIAN DAN
PEMERIKSAAN BERKALA
32
Tiga Jenis Aktiviti Penilaian

1. Penilaian proses perancangan strategik -
sejauh manakah proses perancangan
efektif?
2. Pemeriksaan berkala berhubung
rancangan strategik – sejauh manakah
kita telah tumpukan pada hala tuju
strategik kita dan mencapai matlamat?
Apakah yang ditunjukkan oleh indikator
prestasi kita?
33
Tiga Jenis Aktiviti Penilaian

3. Pemeriksaan berkala mengenai
pelaksanaan rancangan tahunan - sejauh
manakah kita telah memenuhi tempoh
waktu dan berada di landasan?
34
Aktiviti Jadual
Menilai proses
perancangan strategik
sekolah
Pada akhir proses
perancangan
Memeriksa
implementasi
rancangan tahunan
Bulanan atau penggal
Memeriksa rancangan
strategik
Tahunan
Berapa kerapkah aktiviti penilaian ...?

35
Pemeriksaan Berkala Rancangan Tahunan

Kepemimpinan sekolah perlu memutuskan
cara rancangan tahunan akan dipantau.
36
Sekian.
Terima Kasih.
37