Anda di halaman 1dari 7

Sejarah Tingkatan 3

B A B 1 : P E N D U D U K A N J E P U N D I N E G . K I T A
(1) Faktor Jepun menjadi kuasa imperialis
Ma ha r a j a Mi ka do Me i j i me mo de n ka n J e p un
P e mu l i h a n Me i j i - t e k a n k a n p e mo d e n a n
d a n perindustrian
N e g a r a B a r a t d i j a d i k a n mo d e l
C h i na a da b a h a n me nt a h da n be r po t e ns i pa s a r a n
J e p un me n a n g Pe r a ng Ru s i a - J e p u n 1905
M a s a l a h e k o n o m i d i J e p u n
P e r t a mb a h a n p e n d u d u k J e p u n
Tanah pertanian di Jepun berkurangan.
P e r l u b a h a n me n t a h s p t p e t r o l e u m, b i j i h
t i ma h d a n getah.
Perlu pasaran baru untuk hasi l perindustriannya.
T a w a n s e b a h a g i a n C h i n a s e l e p a s P e r a n g C h i n
a - Jepun Kedua
Amerika Syarikat adakan sekatan ekonomi terhadapJepun kerana
enggan berundur dari China
G o l . t e n t e r a p i mp i n a n J e n e r a l T o j o s e r a n g A
s i a Tengggara untuk bebaskan drp sekatan ekonomi.
S l o g a n P i h a k J e p u n
Asia untuk Orang Asia,
S e m a n g a t A s i a
K a w a s a n K e s e m a k m u r a n B
e r s a m a A s i a Timur Raya
(2) Kemaraan Jepun ke Tanah Melayu
M e n d a r a t s e r e n t a k d i T h a i l a n d ( S i n
g g o r a d a n Pattani) dan di Pantai Sabak, Kota Bharu.
M a r a k e J i t r a , K e d a h .
Te n t e r a J e p un be r pe c a h d ua pa s u ka n :

ke Pulau Pinang dan mara ke selatan melalui pesisiran
pantaiii.
mengikut jalan darat menuju bandar-bandar utama di
negeri-negeri pantai barat.

Mendarat Kota Bharu - mara ke selatan mengi kut jalan barat
di negeri-negeri pantai timur.
Kemaraan ke Tanah Melayu melalui Pantai Barat;
me nd a r a t d i S i n g g o r a da n Pa t t a ni ma r a ke
J i t r a .
Da r i Al o r S t a r ke s e l a t a n me l a l u i ba nda r
u t a ma
Da r i P u l a u P i na n g ke s e l a t a n me l a l u i
pe s i s i r a n pantaii
me n a w a n K u a l a L u mp u r
m e n a w a n S i n g a p u r a -
T M j a t u h k e t a n g a n tentera Jepun.
Ke ma r a a n J e p un ke TM me l a l ui Pa n t a i Ti mu r ;
m e n d a r a t d i K o t a B h a r u .
K a p a l R e p u l s e d a n P r i n c e o
f W a l e s ditenggelamkan oleh tentera berani mati
Jepun.
(3) Kemaraan Jepun ke Sabah dan Sarawak
M e n d a r a t d i M i r i
B e r p e c a h k e p a d a d u a p a s u k a n
ke Kuching dan kemudian ke Sibu
ke Sabah melalui Labuan dan ke Sandakan.
T i a d a t e n t a n g a n s e n g i t( 4) Car a Ke mar aa n Te nt e r a J e pun
K a p a l t e r b a n g p e r a n g
K e r e t a k e b a l p e n g g e mp u r
Kereta kebal yang kecil
P e n g g u n a a n b o t
P e n g g u n a a n b a s i k a l -
m e l a l u i j a l a n s e m p i t - cepatkan perjalanan
( 5) Ke mus naha n Aki ba t Pe pe r a ng an
Kemusnahan infrastruktur, sumber ekonomi dan bangunan.
Semasa berundur, tentera British guna taktik
bumihangus (memusnahkan jambatan, jalan kereta api,ladang
dan kaw. perlombongan)
b a g i me l e n g a h - l e n g a h k a n k e ma r a a n
t e n t e r a J e p u n dan melumpuhkan ekonomi.
B r i t i s h b a k a r t e l a g a mi n y a k d i M i r i
5.British musnah dokumen-dokumen kerajaan.
K e mu s n a h a n me n g g a g a l k a n c i t a J e p u n u n t
u k menguasai bahan mentah
B a n g u n a n m u s n a h .
M e n g h a n c u r k a n t a m a d u n m a n u s i a .
B a n g u n a n M u z i u m S e l a n g o r m u s n a h
Jambatan Guillemard di Kuala Krai diletupkan
(6) Kejatuhan Tanah Melayu di tangan Jepun
T e n t e r a B r i t i s h t e r d i r i a s k a r I n d i a -
G u r k h a , Australia.
Tentera Briti sh tidak berhasrat mempertahankanTM dgn
bersungguh kecuali Singapura.
Tumpuan British - mempertahankan negara Britaindaripada serangan
tentera Paksi di Eropah.
Rejimen Askar Melayu pimpinan Leftenan Adnan berjuang
mempertahankan TM
Leftenan Adnan anggota Rej imen Askar Melayuketuai
pasukan di Bukit Gap, Singapura.
L e f t e n a n A d n a n g u g u r d a l a m p e r t e mp u r a n
Leftenan Jeneral A. E. Perci val serah diri kepadaLeft. Jeneral
Yamashita Tomoyuki di Singapura.
( 7) F a kt or Ke j ay a a n J e pun
1. Perancangan awal perang
J e p u n g u n a p r o p a g a n d a u n t u k
m e m e n a n g i hati dan mendapatkan kerjasama penduduk
J e p u n j a l a n k a n a k t i v i t i p e r i s i k a n b
a g i mendapatkan maklumat
2. Kelengkapan perang tentera Jepun
kapal terbang pejuang seperti Zero Fighter.
guna kereta kebal - sesuai keadaan muka bumidi Tanah Melayu.
3. Pakatan Jepun-Thailand
T h a i l a n d b e r i l a l u a n k p d t e n t e r a J e
p u n mendarat
Sebg balasan, Jepun tidak menyerang Thailand.
J e p u n b e r j a n j i m e n y e r a h k a n
K e l a n t a n , Terengganu, Kedah dan Perlis kepada
Thailand.
4. Taktik serangan Jepun
-Jepun memusnahkan Pearl Harbour di Hawaii
-Jepun serang dari utara kerana British tertumpudi selatan iaitu
Singapura.5.
5. Peranan Kesatuan Melayu Muda (KMM)
K M M s e b a r k a n p r o p a g a n d a J e p u n k e p a d a orang
Melayu.
KMM beri maklumat perisikan tentang TM
-KMM j a di pe nunj uk a r a h s e ma s a ke ma r a a n Jepun.
6.Semangat tentera Jepun

- b e r j u a n g u n t u k k e me g a h a n n e g a r a J e p u n
- r e l a m a t i d e m i M a h a r a j a J e p u n .
berpengalaman kerana pernah terlibat dalamPerang China-
Jepun
7.Kelemahan tentera British

- T e n t e r a B r i t i s h t i d a k b e r s e d i a
-British menumpukan peperangan di Eropah.
- k u r a n g l a t i h a n
- k e k u r a n g a n p e r a l a t a n p e r a n g
- A s k a r I n d i a y a n g b e r k h i d m a t d e n g a n
t e n t e r a British berubah sikap menjadi anti-British.
- T u mp u a n p e r t a h a n a n h a n y a d i S i n g a p u r a .

8.Kegiatan Perisikan Jepun

- A n g g o t a t e n t e r a d a n r a k y a t J e p u n d i
T a n a h Melayu menjadi ejen perisikan.
-Mereka menyamar sebg tukang gunting rambut,- me n y a ma r
s e b a g a i o r a n g C i n a d a n p e l a n c o n g .
-Tentera Jepun guna kesempatan semasa kuasaBarat sedang
menumpukan perhatian terhadap peperangan di Eropah.
- P e n d u d u k t e r p e n g a r u h d e n g a n s l o g a n - J e p u n .

( 8) Pemer i nt ahan J e pun

Pemerintahan bercorak ketenteraan
T a n a h M e l a y u d i k e n a l i Malai Baru (Melayu Baru).
S i n g a p u r a d i k e n a l i Syonan(Cahaya Selatan)
Pentadbiran Singapura diasingkan drp Tanah Melayu
Gabungkan Tanah Melayu dgn Sumatera di bawahsatu
pentadbiran pusat.
D i b a wa h p e n t a d b i r a n p u s a t , -
p e n t a d b i r a n w i l a y a h yang terdiri daripada negeri-negeri.
7. Se t i a p wi l a ya h di ke t ua i o l e h Ga be nor Wi l a ya h.
N e g e r i K e d a h , P e r l i s , K e l a n t a n d a n T e r e n
g g a n u diserahkan kepada Thailand
S a r a wa k , S a b a h d a n B r u n e i d i g a b u n g k a n
me n j a d i pe nt a dbi r a n Bo r ne o Ut a r a -
di ke t ua i Ga be no r Jeneral yang beribu pejabat di Kuching.
Sarawak dibahagikan kepada tiga wilayah
Sabah dibahagikan kepada dua wilayah.
Setiap wilayah diketuai Gabenor Wilayah.

( 9) Das ar pe mer i nt ahan t e nt er a J e pun

Peranan Sultani tidak lagi menjadi pemerintah negeri
ii. menjadi ketua agama Islamdan adat istiadat Melayu
iii. diberi elaun seperti semasa pmh British
Tanah Melayu jadi tanah jajahan Jepun.
Majlis Agama Islam ditubuhkan
Ekonomi dieksploitasi untuk perindustrian danmembiayai
peperangan.
Mata wang Jepun diperkenalkan.
Pengenalan ekonomi kawalan
Ekonomi sara diri untuk pengeluaran makanan harian
digiatkan.
C a t u a n ma k a n a n -
a t a s i k e k u r a n g a n b a h a n keperluan harian.
La ya na n i s t i me wa ke pa da Kaisha ( s ya r i ka t Jepun)
Sekolah Inggeris dan Cina ditutup
Kesetiaan terhadap Jepun
Kimigayo
( L a g u K e b a n g s a a n J e p u n ) dinyanyikan pada
setiap pagi di sekolah.
Nippon-Go - bahasa pengantar di sekolah.
Cuti sempena hari-hari perayaan negara Jepun
O r a n g M e l a y u -
D i l a y a n l e b i h b a i k u n t u k mendapat kerjasama
Orang Cina-Dilayan kasar kerana menyokongkerajaan China dalam
Perang China-Jepun.
O r a n g I n d i a -
D i l a y a n b a i k k e r a n a J e p u n i n g i n k a n k e r j
a s a ma me r e k a b a g i me n g u s i r British di India.
Stesen Kereta Api Tanj ong Pagar diberi nama baru iaitu
Stesen Kereta Api Syonan.
Nama persatuanperdagangan menggunakanbahasa Jepun
Budaya Jepun diiklankan dalam akhbar.


(10) Reaksi penduduk:-
i) Reaksi di kalangan orang Melayu

terpengaruh dengan slogan Jepun
Diberikan layanan baik oleh tentera Jepun.
KMM di bawah Ibrahim Haji Yaacob adakan pakatan sulit
dengan Jepun dgn harapan TanahMelayu diberikan kemerdekaan.
Sokongan orang Melayu tidak kekal lama.
TM tidak diberi kemerdekaan spt yg dijanjikan.
P e r i n g k a t a wa l -
J e p u n t i d a k me n g i k t i r a f kedudukan raja-raja Melayu.
KMM dibubarkan oleh Jepun.

ii) Reaksi di kalangan orang Cina

Dipengaruhi oleh Perang China-Jepun
Terlibat dengan gerakan anti-Jepun.
Memulaukan barangan Jepun
Pungut derma utk bantu negara China.
P e mu d a C i n a b a l i k k e n e g a r a C h i n a u n t u k meny
ertai perang menentang Jepun.
Orang Cina dilayan secara kasar
A d a m e n y o k o n g J e p u n u n t u k m e n j a
g a kepentingan perniagaan dan keselamatan nyawa

iii) Reaksi di kalangan orang India

Dpt l a ya na n ba i k ke r a na J e pun me me r l uka n kerjasama
untuk mengusir British di India.
Jepun mempengaruhi orang India dalam tenteraBritish supaya
bekerjasama dengan mereka.
Ramai orang India sertai Tentera KebangsaanIndia.
J e pun me nj a di pe ndor ong pe nubuha n Li ga Kemerdekan
India.

(11) Gerakan anti-Jepun di Tanah Melayu

1. Malayan Peoples Anti Japanese Army (MPAJA)

D i t u b u h k a n o l e h P a r t i K o mu n i s Ma l a y a
B e k e r j a s a ma d g n B r i t i s h -
d a p a t b a n t u a n kewangan, latihan ketenteraan dan senjata.

2. Force 136

- D i t u b u h k a n o l e h T e n t e r a B e r s e k u t u d i
P a h a n g , Johor dan Kedah
-
Ang g o t a me n da pa t l a t i h a n d a r i pa da t e n t e r a Bersekutu
di Sri Lanka.
-Anggotan terdiri pegawai tadbir Melayu

3.Askar Melayu Setia (AMS)

- l a n c a r k a n p e r a n g g e r i l a .
-Bekerjasama dan mendapat bantuan Force 136.

4.Pasukan Wataniah Pahang

- S u l t a n P a h a n g s e b a g a i P e me r i n t a h
K e h o r ma t .
- D i k e t u a i o l e h Y e o p M a h i d i n .
-Wadah pemuda Melayu menentang Jepun- H u b u n g a n b a i k
d e n g a n p a s u k a n F o r c e 1 3 6 .

5.Gerila Kinabalu

- P i m p i n a n A l b e r t K w o k .
-Melancarkan pemberontakan Double Tenth tetapi gagal.

6.Gerila Datu Mustapha

penentangan di Kudat.


7.Gerila di Sandakan

penentangan di Sandakan.

8.Penentangan di pesisir pantai Sarawak

J a l a n k a n g e r a k a n m e m b a n t u
t e n t e r a Bersekutu mengusir Jepun.(12) Kekalahan Jepun

T e n t e r a B e r s e k u t u g u g u r k a n b
o m a t o m d i Hiroshima dan di Nagasaki.
J e p un me n y e r a h ka l a h t a n pa s y a r a t
J e n e r a l S e i s h i r o I t a g a k i m e n y e r a h d i r i
k e p a d a tentera Bersekutu di Singapura.
Di wi l a y a h Bo r ne o , Ma s a o Ba ba me ny e r a h k a l a h
di Surrender Point, Labuan.
J e ne r a l S e i s h i r o I t a g a ki me na nda t a ng a ni
pe r j a nj i a n m e n y e r a h k a l a h k e p a d a L a k s
a m a n a L o u i s Mountbatten, Komander Tentera Bersekutu di
AsiaTe ng g a r a pa da 12 S e p t e mbe r 1945 di ba n g u na n
Majlis Perbandaran Singapura.

(13)Kesan Pemerintahan Tentera Jepun
( a ) P o l i t i k

K e y a k i n a n k e p a d a o r a n g A s i a u n t u k
me mb e b a s k a n negara daripada penjajahan.
Jepun semarakkan semangat kebangsaan
S l o g a n J e p u n A s i a u n t u k
O r a n g A s i a mempengaruhi pemikiran penduduk
Akhbar Fajar Asia pengaruhi pemikiran rakyat.
J e p u n m e n u b u h k a n K o a K u n r e n j o ( S e k o l
a h Lati han Kepi mpinan) - meli batkan orang Melayudalam
pentadbiran. Koa Kunrenj o ditubuhkan di Singapura, Pulau
Pinang dan Melaka.
Orang tempatan - peluang jadi pegawai
daerah.i. Abang Haji Openg (di Kuching)ii. Mohd. Salleh Haji Sulaiman
(di Hulu Perak)
I b r a h i m H a j i Y a a c o b k e u a i p a s u k a n P e mb e l a T
anah Air(PETA) iai tu pertubuhan separa tenterayang
diberi lati han ketenteraan oleh Jepun untuk menentang
tentera Bersekutu.
D r . B u r h a n u d d i n a l -
H e l m y d i l a n t i k s e b a g a i Penasihat
Kebudayaan dan Adat Istiada Melayu.
D a t o O n n J a a f a r d i l a n t i k m e n j a d i
P e n g a w a l Makanan Negeri Johor dan dilantik semula
menjadiahli Majlis Mesyuarat Negeri Johor.
Jepun sekat kebebasan bersuara penduduk
Ak h ba r me nc u r i g a k a n di ha r a mka n o l e h J e p u n.
Pertubuhan pro-Jepun dibenarkan aktif.
K M M d i h a r a m k a n
Ap a bi l a me ne r i ma t e ka na n t e n t e r a Be r s e k u t u , Jepun
beri kelonggaran kepada pertubuhan pol iti k untuk bergiat
semula seperti KMM.
Tanah Melayu dij anj ikan kemerdekaan bersamadengan
Indonesia.
Kesatuan Rakyat Indonesi a Semenanj ung (KRIS) be r t u j ua
n me nda pa t ka n ke me r de ka a n be r s a ma Indonesia bagi
mengukuhkan konsep Melayu Rayayang diperjuangkan oleh KMM.
S e m a n g a t k e b a n g s a a n o r
a n g I n d i a - memerdekakan negara India.
S e m a n g a t k e b a n g s a a n o r a n g C i n a - a n t i -
J e p u n kesan daripada Perang China-Jepun.
PKM dapat bantuan daripada pasukan Force 136.
PKM menubuhkan MPAJA.
MPAJA dikenali Bintang Tiga -melambangkantiga kaum utama.
Sebhgn besar orang Cina.

( b ) E k o n o m i

R a n c a n g a n K a w a s a n K e s e m a k m u r a n
B e r s a m a Asia Timur Raya gagal.
E k o n o m i m e r o s o t
G a j i p e g a w a i k e r a j a a n d i k u r a n g k a n .
P e n g a n g g u r a n m e n i n g k a t .
P e r d a g a n g a n a n t a r a b a n g s a t e r h e n t i .
Kawalan kawasan perairan oleh kapal selam tenteraBersekutu -
bahan mentah tidak dapat dihantar keJepun.
Amalan rasuah, sorok barang dan pasaran gelap
M a t a w a n g J e p u n d i c e t a k t a n p a k a w a l a n .
B e r l a k u n y a i n f l a s i .
Ma t a wa ng J e p u n wa ng po ko k p i s a ng d i g un a k a n .
Ma ka na n da n u ba t - u ba t a n s u ka r di pe r o l e h
C a t u a n b e k a l a n ma k a n a n .
Ka d c a t u a n -
s e t i a p ke l ua r g a ha ny a di be n a r ka n memiliki dua gantang
beras untuk sebulan.
Ubi kayu dan keledek menjadi makanan utama.
c ) C i p t a a n b a r u

Ke pe r i t a n h i d up me n j a di ka n ki t a l e b i h kr e a t i f .
C i p t a a n ba r u b e r a s a s ka n ba ha n t e mpa t a n .
C o n t o h ny a , ka s u t g e t a h da r i pa da g e t a h ke p i n g .
Ka i ndihasilkan daripada benang nanas.
Pe r us a ha a n t r a di s i o na l s e pe r t i me n g ha s i l ka n
mi ny a k kelapa, gula kelapa & rokok daun digiatkan semula.
Uba t - u ba t a n t r a di s i o na l j a di pe nt i n g .
Mu n c u l i nd u s t r i ba r u be r a s a s ka n s u mbe r
t e mpa t a n.
Kenderaan lori dan kereta berkuasa wapmenggunakan arang
dicipta.
- B a h a n a p i d a r i p a d a s u s u g e t a h .
- T a y a r t a n p a t i u b d a r i p a d a g e t a h p a d a t .
- T a l i k a p a l d a r i p a d a s a b u t k e l a p a .
- K e l a mb u d a n k a i n d a r i p a d a b e n a n g d a u n
n a n a s .
- P e r a l a t a n b e r a s a s k a n k u l i t h a i w a n d a n
l o g a m

d ) S o s i a l

k e s e n g s a r a a n d a n k e t a k u t a n .
P e r i n t a h b e r k u r u n g d a n s e k a t a n p e r j a l a n a n .
P e n d u d u k me n c u r i g a i a n t a r a s a t u s a ma l a i n
k e r a n a bimbang dianggap anti-Jepun
Ramai jadi mangsa kekejaman tentera Jepun.
Kempeitei menjalankan tugas pengintipan.
Seksa dulu kemudian siasat - amalan kempeitei.
H u k u ma n d e r a d a n h u k u ma n ma t i d i j a l a n k a n .
R a k y a t d i j a d i k a n b u r u h p a k s a .
P e n d u d u k me n j a d i b u r u h p a k s a -
b i n a J a l a n Kereta Api Maut di sempadan Thailand-Burma.
Wa b a k p e n y a k i t b e r j a n g k i t . 1 1 . K e b u l u r a n
Ubat sukar didapati -bekalan tidak dapat diimport

(14) Rumusan

Pendudukan Jepun bawa kesengsaraan.
Slogan Jepun sebenarnya muslihat Jepun untuk mencapai hasrat
mereka