Anda di halaman 1dari 33

KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL


TAHUN 1
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1 Menggambar
Tema :Alam benda
Tajuk :Rumah
Aktiviti :Lukisan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan :
garisan, rupa, warna, imbangan dan
kepelbagaian !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan lukisan.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
lukisan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan lukisan.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung
1.1.1.# Rupa * "rganik
1.1.1.% +alinan * tampak
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 ,arm"ni * (bentuk, rupa, dan warna
1. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
1.1.#.1 Alat * palet, berus warna
1.1.#.# .ahan * kertas lukisan, bahan semula jadi ($l"ra dan
warna air atau warna p"ster atau tempera
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * /apan (basah atas kering
1.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
penghasilan kar!a
1.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1: 1reativiti dan in"vasi
# Membuat 2"rak dan Rekaan
Tema :Alam 3emulajadi
Tajuk :,iasan Tabung
Aktiviti: 2apan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
(unsur seni dan prinsip rekaan: rupa,
warna, jalinan, harm"ni, dan kesatuan
!ang terdapat pada "bjek buatan manusia
dan kar!a seni dalam penghasilan /"rak
menggunakan teknik /apan .
.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 Rupa * "rganik dan ge"metri
#.1.1.# 4arna * primer dan sekunder
#.1.1.% +alinan * tampak dan sentuh
#.1.# Prinsip rekaan
1
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
penghasilan /"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan /"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah
#.1.#.1 ,arm"ni * ulangan atau susunan !ang seimbang
#.1.#.# 1esatuan * dalam alam semula jadi

. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
#.#.1.1 Alat * berus, palet, dan daun
#.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster
atau tempera
#.#.# Men!atakan teknik penggunaan media dalam
penghasilan /"rak teknik /apan
#.#.#.1 Teknik * /apan (/"rak teran/ang
.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni. #.%.1 Memilih dan
mempelbagaikan bahan se/ara kreati$
#.%.# Menghasilkan /"rak teknik /apan

.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
#. '.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 :1reativiti dan 5n"vasi
1eusahawanan
% Membentuk dan Membuat
.inaan
Tema: Alam .enda
Tajuk: 1enderaan
Aktiviti: M"del
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa,
bentuk, warna, dan imbangan !ang
terdapat pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni dalam penghasilan m"del
kenderaan.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
m"del.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
$.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni %.1.1.1 Rupa * ge"metri
%.1.1.# .entuk * %6 (k"nkrit
%.1.1.% 4arna * primer dan sekunder
%.1.# Prinsip rekaan
%.1.#.1 5mbangan * semetri
$. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media.
%.#.1.1 Alat * gunting
%.#.1.# .ahan * kertas warna, gam, k"tak dan magic pen
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
2
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
penghasilan m"del.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
penghasilan binaan
%.#.#.1 Teknik * membentuk
$.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara kreati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
penghasilan kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
$.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
%.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
%.'.% Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain
%.'.' Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
' Mengenal 1ra$ Tradisi"nal
Tema: Alam .enda
Tajuk : 4au .ulan
Aktiviti: Mewarna
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan wau dengan mewarna.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan wau.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan wau.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
&.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan * melengkung
'.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
'.1.1.% +alinan * tampak
'.1.1.' 4arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
'.1.#.1 1"ntra * warna
'.1.#.# 5mbangan * simetri
&. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
'.#.#.1 Alat * (tiada
'.#.#.# .ahan * lakaran wau pada kertas A' , kra!"n, dan
bahan gantian
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a.
'.#.%.1 Teknik * lukisan
3
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
&.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6.
'.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni #6
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
'.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran/angan
pr"ses kerja
&.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan.
'.'.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau
bertulis.
'.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
0M1 : 1reati$ dan 5n"vasi
1eusahawanan
7 Menggambar
Tema: Alam .enda
Tajuk: Rumah 5damanku
Aktiviti : 2atan
Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan :
garisan, rupa, warna dan harm"ni, dan
kesatuan !ang terdapat pada "bjek buatan
manusia dan kar!a seni dalam penghasilan
lukisan menggunakan teknik /atan.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan /atan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan /atan.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung (untuk lakaran
1.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
1.1.1.% 4arna * primer dan sekunder
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 ,arm"ni * warna, bentuk, rupa
1.1.#.# 1esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi
1. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
1.#.1.1 Alat * berus warna, palet, dan surat khabar lama
1.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster
atau tempera
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * /atan (basah atas kering
1.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan
4
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
penghasilan kar!a
1.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
8 Membuat 2"rak dan Rekaan
Tema: Alam 3emulajadi
Tajuk: Pembalut .uku
Aktiviti: Renjisan dan
Per/ikan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa,
warna, jalinan, k"ntra, ritma, dan harm"ni
!ang terdapat pada "bjek buatan manusia
dan kar!a seni dalam penghasilan /"rak
menggunakan teknik renjisan dan
per/ikan.
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan
teknik dalam penghasilan /"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan /"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni,
.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 4arna * primer dan sekunder
#.1.1.# Rupa * "rganik
#.1.1.% +alinan * tampak
#.1.# Prinsip rekaan
#.1.#.1 1"ntra * warna
#.1.#.# Ritma dan pergerakan * rawak
#.1.#.% ,arm"ni * bentuk

. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
#.#.1.1 Alat * berus gigi, palet, dan daun
#.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster
atau tempera .
#.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
#.#.#.1 Teknik * renjisan dan per/ikan (/"rak tidak teran/ang
.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
5
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
#.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara kreati$
#.%.# Menghasilkan /"rak teknik renjisan dan per/ikan
.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
#.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reati$ dan 5n"vasi
1eusahawanan
9 Membentuk dan Membuat
.inaan
Tema: Alam .enda
Tajuk: .aju 1emeja
Aktiviti: :rigami
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa,
bentuk, warna, dan imbangan!ang
terdapat pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni dalam penghasilan "rigami .
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
"rigami.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan "rigami.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
$.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni
%.1.1.1 Rupa * ge"metri
%.1.1.# .entuk * k"nkrit
%.1.1.% 4arna * primer dan sekunder
%.1.# Prinsip rekaan
%.1.#.1 5mbangan * simetri
$. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
%.#.1.1 Alat * (tiada
%.#.1.# .ahan * kertas A' berwarna, gam, dan magic pen
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan binaan.
%.#.#.1 Teknik * lipatan

$.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara kreati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
panghasilan kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
$.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan.
6
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
%.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan.
%.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
1eusahawanan
; Mengenal 1ra$ Tradisi"nal
Tema: Alam 3emulajadi
Tajuk: An!aman Mata .ilis
Aktiviti: Lukisan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a
seni dalam penghasilan an!aman kelarai.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
an!aman.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan an!aman.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
&.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan * lurus dan selari
'.1.1.# Rupa * ge"metri
'.1.1.% +alinan * tampak dan sentuh
'.1.1.' 4arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
&. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
'.#.#.1 Alat * Tiada
'.#.#.# .ahan * kertas A' berpetak
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
'.#.%.1 Teknik * Mewarna kelarai
&.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni #6.
'.%.1 Murid b"leh mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman,
dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a
seni #6
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
'.%.1.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
penghasilan kar!a seni.
'.%.# Memahami teknik dalam penghasilan kra$
7
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
&.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan
'.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau bertulis
'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
TM1
< Menggambar
Tema: Alam 3emulajadi
Tajuk : +ambangan .unga
Aktiviti : 2apan
1. .ahasa seni visual !ang terdapat pada
alam /iptaan Tuhan, "bjek buatan
manusia, dan kar!a seni (unsur seni dan
prinsip rekaan: garisan, rupa, jalinan, dan
harm"ni !ang terdapat pada "bjek buatan
manusia dan kar!a seni dalam penghasilan
lukisan menggunakan teknik /apan.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
lukisan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan lukisan.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung
1.1.1.# Rupa * "rganik
1.1.1.% +alinan * tampak
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 ,arm"ni * (bentuk, rupa, dan warna
1. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
1.1.#.1 Alat * palet, berus warna
1.1.#.# .ahan * kertas lukisan, bahan 3emula jadi ($l"ra,
warna air, warna p"ster atau tempera
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * /apan (basah atas kering
1.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
penghasilan kar!a
1.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
8
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1= Membuat 2"rak dan Rekaan
Tema : Alam .enda
Tajuk : Pembalut ,adiah
Aktiviti : Titisan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual ( unsur seni dan prinsip rekaan:
warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan /"rak menggunakan teknik
titisan.
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan
teknik dalam penghasilan /"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan /"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.
.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 4arna * primer dan sekunder
#.1.1.# +alinan * tampak
#.1.# Prinsip rekaan
1.#.1.1 5mbangan * warna
1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak
. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
#.#.1.1 Alat * berus dan palet
#.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster
atau tempera
#.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
#.#.#.1 Teknik * titisan (/"rak tidak teran/ang
.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
#.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara kreati$
#.%.# Menghasilkan /"rak teknik titisan
.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
#.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
1eusahawanan
11-1# Membentuk dan Membuat
.inaan
Tema: Alam .enda
Tajuk: 1apal 3elam
Aktiviti : M"del
1. Persepsi dan permahaman bahasa
seni visual (unsur seni dan prinsip
rekaan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni.
%.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal,
menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang terdapat
pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni
%.1.1.1 Rupa * ge"metri
%.1.1.# .entuk * %6 > k"nkrit ?
9
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
#. Aplikasi pengetahuan dan
ke$ahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi
dalam penghasilan kar!a.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
buda!a.
%.1.1.% 4arna * Primer
%.1.# Prinsip Rekaan
%.1.#.1 5mbangan * 3emetri
%.# Ap!ik"si Se#i : Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a
seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media.
%.#.1.1 Alatan * )unting, Pisau
%.#.1.# .ahan * ."t"l Plastik, )am P@A,
Masking Tape, 6"uble 3ided
Tape, 3urat 1habar,2at Pelaka
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses
dalam penghasilan binaan
%.#.#.1 Teknik * Membina dan Membentuk

$.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat menghasilkan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara 1reati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dalam penghasilan kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni
visual
$.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
%.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
%.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
1%-1' Mengenal 1ra$ Tradisi"nal
Tema: Alam 3emulajadi
Tajuk: An!aman 1elarai
Aktiviti: An!aman
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan an!aman kelarai.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
an!aman.
&.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan * lurus dan selari
'.1.1.# Rupa * ge"metri
'.1.1.% +alinan * tampak dan sentuh
'.1.1.' 4arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
'.1.#.1 Ritma dan pergerakan * ritma biasa
&. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
10
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan an!aman.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
'.#.#.1 Alat * gunting
'.#.#.# .ahan * dua helai kertas A' berlainan warna dan gam
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
'.#.%.1 Teknik * an!aman kelarai
&.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni %6.
'.%.1 Murid b"leh mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman,
dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a
seni %6.
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
'.%.1.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
penghasilan kar!a
'.%.# Memahami teknik dalam penghasilan kra$
'.%.#.1 Teknik * an!aman kelarai
&.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan
'.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau bertulis
'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
1eusahawanan
17 Menggambar
Tema: Alam .enda
Tajuk: Rumahku
Aktiviti : 1"laj
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa,
warna, harm"ni, dan kesatuan !ang
terdapat pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni dalam penghasilan lukisan
menggunakan teknik k"laj.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
lukisan.
1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 Rupa * ge"metri
1.1.1.# 4arna * bebas
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 ,arm"ni * rupa, bentuk, dan warna
1. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.1.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
11
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan lukisan.
'. Apresiasi terhadap kar!a seni dan rakan
berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni, dan buda!a.
1.#.1.1 Alat * gunting
1.#.1.# .ahan * kertas lukisan, kertas warna, dan gam
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * k"laj
1.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
penghasilan kar!a
1.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
18 Membuat 2"rak dan Rekaan
Tema: Alam .enda
Tajuk: 2"rak M"ti$ ,uru$
Aktiviti : Lukisan
Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa,
warna, garisan, k"ntra, dan imbangan
!ang terdapat pada "bjek buatan manusia
dan kar!a seni dalam penghasilan /"rak
menggunakan teknik lukisan.
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
/"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan /"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 )arisan * bersilang
#.1.1.# Rupa * ge"metri
#.1.1.% 4arna * primer dan sekunder
#.1.# Prinsip rekaan
#.1.#.1 1"ntra * warna
#.1.#.# 5mbangan * bentuk

. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
#.#.1.1 Alat * (tiada
#.#.1.# .ahan * kertas lukisan,kra!"n atau "il pastel
#.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a.
#.#.#.1 Teknik * lukisan (/"rak teran/ang
.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan k kemahiran bahasa seni visual
12
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
dalam menghasilkan kar!a seni.
#.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara kreati$
#.%.# Menghasilkan /"rak teknik lukisan

.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. #.'.1
Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
19 Membentuk dan Membuat
.inaan
Tema: Alam 3emulajadi
Tajuk: 1enderaan( ,aiwan
1esa!angan
Aktiviti:M"del
1. Persepsi dan permahaman bahasa
seni visual (unsur seni dan prinsip
rekaan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni.
#. Aplikasi pengetahuan dan
ke$ahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi
dalam penghasilan kar!a.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
buda!a.
$.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni %.1.1.1 Rupa * ge"metri
%.1.1.# .entuk * %6 (k"nkrit
%.1.1.% 4arna * primer dan sekunder
%.1.# Prinsip rekaan
%.1.#.1 5mbangan * semetri
$. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media.
%.#.1.1 Alat * gunting
%.#.1.# .ahan * kertas warna, gam, k"tak dan magic pen
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan binaan
%.#.#.1 Teknik * membentuk
$.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara kreati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
penghasilan kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
$.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
%.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
%.'.% Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain
%.'.' Menghargai kar!a sendiri dan rakan
13
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
1; Mengenal 1ra$ Tradisi"nal
Tema:Alat Permainan
Tajuk:4au
Aktiviti:Lipatan dan
)untingan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan wau dengan mewarna.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan wau.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan wau.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
&.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan * melengkung
'.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
'.1.1.% +alinan * tampak
'.1.1.' 4arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
'.1.#.1 1"ntra * warna
'.1.#.# 5mbangan * simetri
&. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
'.#.#.1 Alat * gunting
'.#.#.# .ahan * lakaran la!ang-la!ang pada kertas A' ,
kra!"n, dan bahan gentian,gam ,lidi
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a.
'.#.%.1 Teknik * lukisan
&.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6.
'.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni #6
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
'.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran/angan
pr"ses kerja
&.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan.
'.'.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau
14
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
bertulis.
'.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
0M1 : 1reati$ dan 5n"vasi
1eusahawanan
TM1
1< Menggambar
Tema: Alam 3emula jadi
Tajuk: .uah-buahan
Aktiviti: 1"laj
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa,
warna, harm"ni, dan kesatuan !ang
terdapat pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni dalam penghasilan lukisan
menggunakan teknik k"laj.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
lukisan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan lukisan.
'. Apresiasi terhadap kar!a seni dan rakan
berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni, dan buda!a.
1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 Rupa * "rganik dan ge"metri
1.1.1.# 4arna * bebas
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 ,arm"ni * rupa, bentuk, dan warna
1.1.#.# 1esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi
1. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.1.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
1.#.1.1 Alat * gunting
1.#.1.# .ahan * kertas lukisan, kertas warna, dan gam
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * k"laj
1.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
penghasilan kar!a
1.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
TM1
15
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
#= Membuat 2"rak dan Rekaan
Tema: Alam 3emulajadi
Tajuk: Alas Pinggan
Aktiviti:Lukisan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual ( unsur seni dan prinsip rekaan:
warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan /"rak menggunakan teknik
lukisan.
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan
teknik dalam penghasilan /"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan /"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni.
.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 4arna * primer dan sekunder
#.1.1.# +alinan * tampak
#.1.# Prinsip rekaan
1.#.1.1 5mbangan * warna
1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak
. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
#.#.1.1 Alat * tiada
#.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan pensel warna
atau kra!"n
#.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
pr"ses dalam penghasilan kar!a
#.#.#.1 Teknik * lukisan (/"rak teran/ang
.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
#.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara
kreati$
#.%.# Menghasilkan lukisan /"rak teran/ang.
.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
#.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
1eusahawanan
#1
Membentuk dan Membuat
.inaan
Tema: Alam .enda
Tajuk: 1apal Terbang
1ertas
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa,
bentuk, warna, dan imbangan!ang
terdapat pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni dalam penghasilan "rigami
$.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni
%.1.1.1 Rupa * ge"metri
%.1.1.# .entuk * k"nkrit
16
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
Aktiviti::rigami
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
"rigami.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan "rigami.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah
%.1.# Prinsip rekaan
%.1.#.1 5mbangan * simetri
$. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
%.#.1.1 Alat * (tiada
%.#.1.# .ahan * kertas A' berwarna, gam, dan
magic pen
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik dan
pr"ses dalam penghasilan binaan.
%.#.#.1 Teknik * lipatan

$.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara kreati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
panghasilan kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
$.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan.
%.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan.
%.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
1eusahawanan
## Mengenal 1ra$ Tradisi"nal
Tema:Permainan
Tradisi"nal
Tajuk:4au
Aktiviti:3tensilan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan wau dengan mewarna.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
&.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan * melengkung
'.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
'.1.1.% +alinan * tampak
'.1.1.' 4arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
17
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan wau.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan wau.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
'.1.#.1 1"ntra * warna
'.1.#.# 5mbangan * simetri
&. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
'.#.#.1 Alat * gunting
'.#.#.# .ahan * lakaran wau pada kertas A' , kra!"n, dan
bahan gentian,gam ,lidi
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a.
'.#.%.1 Teknik * lukisan
&.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6.
'.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni #6
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
'.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran/angan
pr"ses kerja
&.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan.
'.'.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau
bertulis.
'.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
0M1 : 1reati$ dan 5n"vasi
1eusahawanan
TM1
#% Menggambar
Tema:Alam 3emulajadi
Tajuk:A!am
Aktiviti:2apan +ari
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan :
garisan, rupa, warna, imbangan dan
kepelbagaian !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan lukisan.
1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung (untuk lakaran
1.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
1.1.1.% 4arna * primer dan sekunder
18
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
lukisan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan lukisan.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 ,arm"ni * warna, bentuk, rupa
1.1.#.# 1esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi
1. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
1.#.1.1 Alat * berus warna, palet, dan surat khabar lama
1.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster
atau tempera
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * /atan (basah atas kering
1.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
penghasilan kar!a
1.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
#' Membentuk dan Membuat
.inaan
Tema: Alam .enda
Tajuk:Aail 1ertas
Aktiviti:.inaan Mudah
1. Persepsi dan permahaman bahasa
seni visual (unsur seni dan prinsip
rekaan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni.
#. Aplikasi pengetahuan dan
ke$ahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
$.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni
%.1.1.1 Rupa * ge"metri
%.1.1.# .entuk * k"nkrit
%.1.1.% 4arna * primer dan sekunder
%.1.# Prinsip rekaan
%.1.#.1 5mbangan * simetri
$. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
%.#.1.1 Alat * (tiada
19
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
sumber, kajian, dan tekn"l"gi
dalam penghasilan kar!a.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
buda!a.
%.#.1.# .ahan * kertas A' berwarna, gam, dan magic pen
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan binaan.
%.#.#.1 Teknik * lipatan

$.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara kreati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
panghasilan kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
$.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan.
%.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan.
%.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
1eusahawanan
#7 Membuat 2"rak 6an Rekaan
Tema: Alam 3emulajadi
Tajuk: ,iasan Aail
Aktiviti:Lukisan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual ( unsur seni dan prinsip rekaan:
warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan /"rak menggunakan teknik
titisan.
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan
teknik dalam penghasilan /"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan /"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
. .1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan,
dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 4arna * primer dan sekunder
#.1.1.# +alinan * tampak
#.1.# Prinsip rekaan
1.#.1.1 5mbangan * warna
1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak
. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
#.#.1.1 Alat * tiada
#.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan pensel warna atau kra!"n
#.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
#.#.#.1 Teknik * lukisan (/"rak teran/ang
20
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, .$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
#.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara kreati$
#.%.# Menghasilkan /"rak teknik lukisan
.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
#.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
1eusahawanan
#8 dan #9 Mengenal 1ra$ Tradisi"nal
Tema: Alam 3emula jadi
Tajuk:,iasan 6inding
Aktiviti: An!aman
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan la!ang-la!ang dengan
mewarna.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
la!ang-la!ang.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan la!ang-la!ang.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
&.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan * melengkung
'.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
'.1.1.% +alinan * tampak
'.1.1.' 4arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
'.1.#.1 1"ntra * warna
'.1.#.# 5mbangan * simetri
&. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
'.#.#.1 Alat * gunting
'.#.#.# .ahan * lakaran la!ang-la!ang pada kertas A' ,
kra!"n, dan bahan gentian,gam ,lidi
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a.
'.#.%.1 Teknik * lukisan
&.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6.
21
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
'.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni #6
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
'.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran/angan
pr"ses kerja
&.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan.
'.'.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau
bertulis.
'.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
0M1 : 1reati$ dan 5n"vasi
1eusahawanan
TM1
#; Menggambar
Tema:Alam 3emula jadi
Tajuk:,idupan Laut
Aktiviti:1"laj
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan :
garisan, rupa, warna, imbangan dan
kepelbagaian !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan lukisan.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
lukisan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan lukisan.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung (untuk lakaran
1.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
1.1.1.% 4arna * primer dan sekunder
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 ,arm"ni * warna, bentuk, rupa
1.1.#.# 1esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi
1. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
1.#.1.1 Alat * berus warna, palet, dan surat khabar lama
1.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster
atau tempera
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * /atan (basah atas kering
1.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
22
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
penghasilan kar!a
1.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
#< Membuat 2"rak dan Rekaan
Tema:Alam 3emula jadi
Tajuk:1ad (/apan
Aktiviti:Per/ikan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual ( unsur seni dan prinsip rekaan:
warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan /"rak menggunakan teknik
titisan.
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan
teknik dalam penghasilan /"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan /"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni,
.
.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 4arna * primer dan sekunder
#.1.1.# +alinan * tampak
#.1.# Prinsip rekaan
1.#.1.1 5mbangan * warna
1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak
. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
#.#.1.1 Alat * tiada
#.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan pensel warna atau kra!"n
#.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
#.#.#.1 Teknik * lukisan (/"rak teran/ang
.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
#.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara kreati$
#.%.# Menghasilkan /"rak teknik lukisan
.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
#.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
.
23
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1eusahawanan
%= Membentuk dan Membuat
.inaan
Tema:Alam .enda
Tajuk:6"mpet 1ertas
Aktiviti::rigami
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa,
bentuk, warna, dan imbangan!ang
terdapat pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni dalam penghasilan "rigami
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
"rigami.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan "rigami.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
$.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni
%.1.1.1 Rupa * ge"metri
%.1.1.# .entuk * k"nkrit
%.1.1.% 4arna * primer dan sekunder
%.1.# Prinsip rekaan
%.1.#.1 5mbangan * simetri
$. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
%.#.1.1 Alat * (tiada
%.#.1.# .ahan * kertas A' berwarna, gam, dan magic pen
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan binaan.
%.#.#.1 Teknik * lipatan

$.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara kreati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
panghasilan kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
$.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan.
%.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan.
%.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
1eusahawanan
24
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
%1 Mengenal 1ra$ Tradisi"nal
Tema:Alam 3emula jadi
Tajuk:Tudung 3aji
Aktiviti:Mengan!am dan
Membentuk
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dalam menghasilkan
tudung saji.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
tudung saji.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan tudung saji.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
&.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan * lurus
'.1.1.# Rupa * ge"metri
'.1.1.% +alinan * tampak
'.1.1.' 4arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
'.1.#.1 1"ntra * warna
'.1.#.# 5mbangan * simetri
&. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
'.#.#.1 Alat * gunting
'.#.#.# .ahan * kertas A' atau kertas lukisan , kra!"n, dan
bahan gentian,gam
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a.
'.#.%.1 Teknik * an!aman dan membentuk
&.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni %6.
'.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni %6
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
'.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran/angan
pr"ses kerja
&.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan.
'.'.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau
bertulis.
'.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
0M1 : 1reati$ dan 5n"vasi
1eusahawanan
25
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TM1
%# Menggambar
Tema:Alam 3emula jadi
Tajuk:Rama-rama
Aktiviti:2atan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan :
garisan, rupa, warna, imbangan dan
kepelbagaian !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan /atan.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan /atan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan /atan.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung (untuk lakaran
1.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
1.1.1.% 4arna * primer dan sekunder
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 ,arm"ni * warna, bentuk, rupa
1.1.#.# 1esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi
1. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
1.#.1.1 Alat * berus warna, palet, dan surat khabar lama
1.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster
atau tempera
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * /atan (basah atas kering
1.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
penghasilan kar!a
1.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
%% Membuat 2"rak dan Rekaan
Tema:Alam .enda
Tajuk:.entuk )e"metri
Aktiviti:3tensilan ( /"rak
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual ( unsur seni dan prinsip rekaan:
warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta
imbangan !ang terdapat pada "bjek
.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 4arna * primer dan sekunder
26
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
teran/ang buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan /"rak menggunakan teknik
stensilan.
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan
teknik dalam penghasilan /"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan /"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.
#.1.1.# +alinan * tampak
#.1.# Prinsip rekaan
1.#.1.1 5mbangan * warna
1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak
. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
#.#.1.1 Alat * magi/ shape atau templet kertas.
#.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan pensel warna atau /ra!"n
#.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
#.#.#.1 Teknik * lukisan (/"rak teran/ang
.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
#.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara kreati$
#.%.# Menghasilkan /"rak teknik lukisan
.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
#.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
1eusahawanan
%' Membentuk dan Membuat
.inaan
Tema:Alam .enda
Tajuk:.ekas Pensel
Aktiviti:M"del
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa,
bentuk, warna, dan imbangan!ang
terdapat pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni dalam penghasilan m"del.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
$.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni %.1.1.1 Rupa * m"del
%.1.1.# .entuk * %6 (k"nkrit
%.1.1.% 4arna * primer dan sekunder
%.1.# Prinsip rekaan
%.1.#.1 5mbangan * semetri
$. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
27
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
m"del.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan m"del.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media.
%.#.1.1 Alat * gunting
%.#.1.# .ahan * kertas warna, gam, k"tak dan magic pen
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan binaan
%.#.#.1 Teknik * membentuk
$.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara kreati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
penghasilan kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
$.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
%.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
%.'.% Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain
%.'.' Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
%7 Mengenal 1ra$ Tradisi"nal
Tema:Alam .enda
Tajuk: 4au
Aktiviti:Perisian )ra$ik
(Paint
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan wau menggunakan perisian
gra$ik.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan wau.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan wau.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
&.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan *lurus dan melengkung
'.1.1.# Rupa * ge"metri
'.1.1.% +alinan * tampak
'.1.1.' 4arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
'.1.#.1 1"ntra * warna
'.1.#.# 5mbangan * simetri
&. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan wau.
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
'.#.#.1 Alat * /"mputer( paint, printer
28
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
'.#.#.# .ahan * kertas A'.
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a.
'.#.%.1 Teknik * Perisian )ra$ik(paint
&.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni #6.
'.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni #6
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
'.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran/angan
pr"ses kerja
&.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan.
'.'.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau
bertulis.
'.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
0M1 : 1reati$ dan 5n"vasi
1eusahawanan
TM1
%8 Mengggambar
Tema: Alam 3emula jadi
Tajuk: ,aiwan 1esa!angan
Aktiviti:2atan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan :
garisan, rupa, warna, imbangan dan
kepelbagaian !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan /atan.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan /atan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan /atan.
1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung (untuk lakaran
1.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
1.1.1.% 4arna * primer dan sekunder
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 ,arm"ni * warna, bentuk, rupa
1.1.#.# 1esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi
1. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
1.#.1.1 Alat * berus warna, palet, dan surat khabar
1.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan warna air atau
warna p"ster atau tempera
29
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
pr"ses dalam penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * /atan (basah atas kering
1.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara
kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan kar!a
1.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
%9 Membuat 2"rak dan Rekaan
Tema:Alam 3emula jadi
Tajuk:5kan
Aktiviti:Lukisan ()"s"kan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual ( unsur seni dan prinsip rekaan:
warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan /"rak menggunakan teknik
g"s"kan.
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan
teknik dalam penghasilan /"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan /"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.
.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 4arna * primer dan sekunder
#.1.1.# +alinan * tampak
#.1.# Prinsip rekaan
1.#.1.1 5mbangan * warna
1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak
. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
#.#.1.1 Alat * 6uit s!illing,Tapak kasut,atau
permukaan !ang mempun!ai jalinan.
#.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan pensel warna
atau kra!"n
#.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
pr"ses dalam penghasilan kar!a
#.#.#.1 Teknik * lukisan (/"rak teran/ang
30
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
#.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara kreati$
#.%.# Menghasilkan /"rak teknik lukisan
.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
#.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
1eusahawanan
%;
Membentuk dan Membuat
.inaan
Tema:Alam .enda
Tajuk:R"b"t
Aktiviti:M"del
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa,
bentuk, warna, dan imbangan!ang
terdapat pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni dalam penghasilan m"del r"b"t.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
m"del r"b"t.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan m"del r"b"t.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
$.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni %.1.1.1 Rupa * ge"metri
%.1.1.# .entuk * %6 (k"nkrit
%.1.1.% 4arna * primer dan sekunder
%.1.# Prinsip rekaan
%.1.#.1 5mbangan * semetri
$. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media.
%.#.1.1 Alat * gunting
%.#.1.# .ahan * kertas warna, gam, k"tak dan
magic pen ,straw dan bahan terbuang !ang
sesuai.
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
pr"ses dalam penghasilan binaan m"del
r"b"t.
%.#.#.1 Teknik * membentuk
$.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara kreati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
penghasilan kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
31
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
$.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
%.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan
%.'.% Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain
%.'.' Menghargai kar!a sendiri dan rakan
0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi
%<-'= Mengenal 1ra$ Tradisi"nal
Tema:Alam .enda
Tajuk: ,iasan dinding
Aktiviti: An!aman
menggunakan Perisian )ra$ik
(paint
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan an!aman dengan Perisian
)ra$ik ( paint .
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
hiasan dinding menggunakan Perisian
)ra$ik.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan kar!a seni.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
&.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan * lurus
'.1.1.# Rupa * ge"metri
'.1.1.% +alinan * tampak
'.1.1.' 4arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
'.1.#.1 1"ntra * warna
'.1.#.# 5mbangan * simetri
&. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual dalam menghasilkan kar!a seni
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
'.#.#.1 Alat * /"mputer, printer,mesin laminating.
'.#.#.# .ahan * kertas A'.plastik luminasi,bingkai
daripada kertas m"unting berwarna.
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan
pr"ses dalam penghasilan kar!a.
'.#.%.1 Teknik * An!aman menggunakan Perisian
)ra$ik.
&.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6.
'.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni #6
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
'.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran/angan
32
KSSR TAHUN 1 SK SIMATUOH
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
pr"ses kerja
&.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap
kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan.
'.'.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau
bertulis.
'.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
0M1 : 1reati$ dan 5n"vasi
1eusahawanan
TM1

33
Nota: Masukkan ujan !an "ut#"ut $%n&kut tak'$ (an& !t%ta)kan*+MK (an& !$asukkan !a,a$ R-T n s%ka!a.
"a!an&an*/u.u 0o,%1 $%n&u0a1 +MK $%n&kut k%s%suaan tajuk*