Anda di halaman 1dari 8

1.

Pengenalan
Matematik ialah satu cabang ilmu yang melatih kemahiran seseorang pelajar supaya
dapat berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat
keputusan. Sifat Matematik secara tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan
mencabar pemikiran. Oleh itu, kita dapat rumuskan bahawa Matematik memerlukan
pembuktian yang kukuh, penguasaan simbol yang efisyen dan jitu, serta pertalian antara
struktur-struktur Matematik yang berkaitan. Oleh itu kurikulum yang di ajar di sekolah
seharusnya dapat menanam sifat ingin mengkaji dan mentafsir simbol-simbol Matematik yang
abstrak kepada bentuk yang mudah agar dapat memberi keseronokan kepada pelajar untuk
mempelajari mata pelajaran ini.
Kemahiran menaakul merupakan salh satu komponen utama yang perlu diterapkan ke
dalam pemikiran pelajar tentang Matematik. Penaakulan di sini bermaksud pelajar-pelajar perlu
membuat rumusan dan keputusan daripada input yang diterima. Kemahiran menaakul biasanya
digunakan dalam proses menyelesaikan masalah dan ia merujuk kepada kebolehan kognitif
seseorang yang melibatkan pemikiran secara sistematik dan abstrak. Kemahiran berfikir dalam
aras yang lebih tinggi adalah semakin penting dan perlu bagi pembangunan modal insan bagi
abad ke !. Pemahaman dan penguasaan kemahiran kritis, kemahiran kreatif dan strategi
berfikir akan menjadi lebih mudah sekirannya seseorang indi"idu berkebolehan membuat
penaakulan secara induktif dan deduktif. Melalui penaakulan secara induktif seseorang boleh
membuat satu kesimpulan atau pengitlakan, manakala penaakulan secara deduktif seseorang
boleh membuat pertimbangan dari satu situasi umum ke beberapa contoh atau situasi yang
spesifik. Kemahiran menaakul ini bertindak sebagai pelincir semasa menggunakan kemahiran
kritis, kreatif dan startegi berfikir.
Definisi Membuat Penaakulan
Kemahiran membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama.
Kemahiran digunakan untuk Meningkatkan keberkesanan#
$i% Membuat interpretasi, analisis, sintesis, penilaian, pengitlakan dan kesimpulan.
$ii% Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
Penaakulan Induktif
&angkah Penggunaan#
$i% 'eliti beberapa contoh atau situasi yang spesifik
$ii% Perhatikan cirri yang sepunya
$iii% (uat satu kesimpulan atau pengitlakan
Penaakulan secara Deduktif
&angkah Penggunaan#
$i% 'eliti situasi umum
$ii% )aripada situasi umum dapatkan contoh atau situasi yang spesifik
Matematik bukan sekadar alat untuk berfikir malah ia merupakan alat untuk menyampaikan
idea dengan jelas dan tepat. Melalui Matematik, pelajar-pelajar dapat mempersembahkan idea-
idea secara bertutur, menulis, melukis gambar atau graf menggunakan bahan konkrit.
Matematik merupakan mata pelajaran yang memerlukan langkah-langkah penyelesaian yang
tertentu. Oleh itu, penyelesaian masalah dapat menjana pemikiran pelajar yang bersistematik
dan logik. Sistematik, kerana ia menjanakan cetusan pemikiran metodogikal mengikut langkah-
langkah tertentu dan logik kerana ia memerlukan penyemakan untuk menentukan
kemunasabahan sesuatu penyelesaian.
2. Pernyataan Masalah
Pada masa kini untuk memastikan pelajar menguasai kemahiran penaakulan yang baik
menjadi suatu cabaran yang amat mencabar kepada para guru. )i antara cabaran yang perlu di
atasi oleh guru-guru adalah kekurangan pengetahuan guru dalam menerapkan kemahiran
penaakulan yang baik di kalangan pelajar. *uru perlu kreatif dalam proses pengajaran dengan
menggunakan kaedah yang sesuai supaya pelajar dapat menguasai kemahiran
penaakulan.+abaran yang kedua teknik komunikasi di antara guru dan pelajar. ,ika guru dapat
menyampaikan maklumat secara efisyen pasti pelajar mudah memahami apa yang mereka
pelajari. +abaran yang ketiga ialah sikap dan minat pelajar untuk menguasai kemahiran
matematik. ,ika pelajar tidak berminat mempelajari sesuatu pasti akan menjejaskan
pencapaiannya dalam mata pelajaran tersebut.
3. Cabaran dan cadangan mengatasinya
Kekurangan pengetahuan guru
faktor utama kelemahan pelajar dalam Matematik adalah kerana guru kurang inisiatif untuk
menambahkan ilmu pengetahuan di dalam bidang terutamanya yang melibatkan perkembangan
kurikulum semasa. Sebagai contohnya, guru kurang gemar untuk mempelajari kemahiran
penyelesaian menaakul, pembelajaran kooperatif dan sebagainya. Selain itu juga, guru kurang
arif dalam bentuk dan format soalan dan menyebabkan mereka menggunakan cara pintas untuk
mengajar pelajar dalam menyelesaikan masalah. )isebabkan hal inilah yang menyebabkan
pelajar lemah dalam menguasai kemahiran penaakulan.
Selain itu juga, seseorang guru perlu ada pengetahuan yang mendalam tentang mata
pelajaran yang hendak di ajar kerana dengan kurangnya pengetahuan guru dalam mata
pelajarannya akan mendatangkan rasa tidak percaya pada dirinya,menyebabkan sifat yang
membeku akan mendatangkan rasa bimbang dan seterusnya menghilangkan kepercayaan murid
kepada guru.
-malan strategi pembelajaran dan pengajaran yang dipraktikkan oleh guru- guru
sangat memberi kesan dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Kaedah yang
lebih berpusatkan guru dan kebergantungan kepada buku teks antara faktor yang
menyebabkan pelajar bosan dan kurang berminat untuk belajar matematik. Murid-murid
lebih banyak menghafal rumus, petua dan kaedah yang dicipta oleh guru tanpa
mengetahui konsep sebenar Matematik. Keadaan ini tentunya akan melahirkan pelajar yang
hanya pandai mengira tetapi jahil tentang matematik, dan tidak mampu menyelesaikan
masalah harian yang melibatkan kemahiran penaakulan. *uru-guru di sekolah harus kreatif
dalam memilih dan mengoptimumkan penggunaan bahan bantu mengajar seperti permainan
matematik bersesuaian dengan kemahiran yang hendak diajarkan bagi mencapai objektif
pelajaran yang telah dirancang.
*uru- guru perlu bersedia menghadapi cabaran-cabaran dan perubahan-perubahan
yang dijangkakan dari segi amalan pengurusan pembelajaran di bilik darjah khususnya dalam
menguasai kemahiran menggunakan k a e d a h p e n g a j a r a n ya n g berkesan dan
penggunaa bahan-bahan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.
Menurut &ai Kim &eong, Khaw -h .ong / Seah -i Kuan $001% walaupun guru-
guru mempunyai persepsi yang amat positif terhadap penggunaan bahan bantu
mengajar, amalan penggunaan bahan itu di bilik darjah tidak begitu menggalakkan atas
kekangan seperti kekurangan masa, bahan-bahan tidak mencukupi, tidak praktikal, beban
mengajar yang tinggi, sumber kewangan yang tidak mencukupi serta tidak mahir membina
bahan secara sendiri. Misalnya akti"iti yang melibatkan penggunaan wang palsu untuk jual
beli serta alat timbangan dan sukatan.
-da juga di antara guru-guru baru yang menyatakan sukar bagi mereka memikirkan
kaedah-kaedah bagaimana hendak menjalankan akti"iti murid-murid di samping bagaimana
untuk memperkembangakan seluruh potensi mereka. Menurut Saayah -bu $001%
kebanyakan guru memahami minat murid-murid, keperluan murid-murid dan mengetahui
perkembangan mereka, tetapi di peringkat aplikasi sukar untuk dilaksanakan kerana faktor-
faktor kebolehan guru itu sendiri menguasai pengetahuan, kegagalan guru memahami teori
pengajaran dan pembelajaran dan gagal untuk mengaplikasikannya di samping sikap ibu
bapa yang telah hilang kepercayaan akibat akti"iti belajar melalui permainan yang bagi
mereka hanya membuang masa sahaja.
(erdasarkan apa yang dinyatakan itu, maka sudah tentulah amat penting sekali bagi
guru-guru matematik untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang kreatif serta sesi
pengajaran yang menarik. 2ni akan menarik minat murid untuk terus belajar dengan penuh
keyakinan.
+adangan atasi
Masalah komunikasi antara guru dan pelaar
Komunikasi ialah satu proses yang melibatkan penghantaran dan penerimaan maklumat
di antara dua pihak iaitu penghantar dan penerima. Konteks dalam bilik darjah # Perhubungan
di antara orang dengan orang, iaitu guru dengan murid atau murid dengan murid yang berlaku
dalam bentuk percakapan atau gerak-geri. Komunikasi "erbal atau lisan berlaku secara
langsung apabila dua orang berbual secara bersemuka atau tidak contohnya guru
menyampaikan pengajaran kepada pelajar-pelajar dengan cara bertutur. Komunikasi non-
"erbal ialah semua bentuk tingkah laku yang bukan lisan seperti bunyi gerakan badan atau
mimik muka contohnya guru menganggukan kepala sebagai tanda setuju dengan jawapan
pelajar. Komunikasi berkesan berlaku apabila mesej yang disampaikan oleh penyampai dapat
diterima dan difahami dengan jelas oleh penerima. ,ika maksud penyampai disalah tafsir oleh
penerima, maka timbul konflik di antara kedua-dua indi"idu tersebut. Komunikasi berkesan
amat penting bagi menjamin P/P yang efektif.
Masalah komunikasi antara pelajar dengan guru mungkin juga berlaku mungkin
disebabkan suasana kelas yang bising menyebabkan pelajar sukar mendengar pelajaran yang
disampaikan. 'erdapat juga pelajar yang memandang subjek matematik amat susah untuk
dikuasai dan menyebabkan pelajar itu mempunyai pemikiran tertutup terhadap subjek ini.
Pelajar enggan mendengar pengajaran guru dan tidak memberi tumpuan terhadap pengajaran
guru
Pembelajaran dan pengajaran juga tidak dapat berlangsung dengan efektif sekiranya
terdapat masalah dalam cara mewujudkan interaksi yang berkesan dalam bilik darjah.
2nteraksi boleh berlaku antara objek atau organisma yang tidak bertindak balak. Sebagai
contoh, bila guru berkomunikasi secara lisan atau melalui media, interaksi berlaku. Seorang
pelajar berkomunikasi bersama guru manakala dia hanya berinteraksi dengan sebuah
komputer. Pelajar mengalami masalah takut untuk berbincang dalam bilik darjah atau pun
mereka tidak berminat dengan topik perbincangan guru. Selain itu guru tidak dapat
memadankan bahan 3 bahan pelajaran yang sesuai dengan umur kognitif para pelajar. *uru
terlalu mengikut sukatan pelajaran dan mengabaikan tahap pembelajaran Masteri. 2ni ialah
kerana bahan pembelajaran terlalu sukar, pelajar tidak dapat menyertai dalam proses
interaksi yang efektif dalam proses pembelajaran dan pengajaran
Komunikasi ialah satu proses yang melibatkan penghantaran dan penerimaan maklumat di
antara dua pihak iaitu penghantar dan penerima. Konteks dalam bilik darjah : Perhubungan di
antara orang dengan orang, iaitu guru dengan murid atau murid dengan murid yang berlaku
dalam bentuk percakapan atau gerak geri.
Komunikasi Verbal Definisi : Komunikasi lisan Berlaku secara langsung apabila dua orang
berbual secara bersemuka atau tidak.
Penggunaan bahasa : Guru menyampaikan pengajaran kepada pelajarpelajar dengan cara
bertutur.
Komunikasi !onVerbal Definisi : "emua bentuk tingkah laku yang bukan lisan
#ontoh : bunyi, gerakan badan atau mimik muka.
Konteks dalam bilik darjah : Guru mengangguk kepala sebagai tanda setuju dengan ja$apan
pelajar.
Komunikasi Berkesan
Komunikasi berkesan berlaku apabila mesej yang disampaikan oleh penyampai dapat
diterima dan difahami dengan jelas oleh penerima. %ika maksud penyampai disalah tafsir oleh
penerima, maka timbul konflik di antara keduadua indi&idu tersebut. Komunikasi berkesan
amat penting bagi menjamin P'P yang efektif.
(malan Komunikasi Berkesan
) Bersikap positif * percaya kepada pelajar
) Bersifat ramah dan mesra
) +ormat terhadap pandangan pelajar
) Ketahui latar belakang pelajar
) Pendengar yang aktif
) ,unjuk mimik muka berseri
) Guna bahasa yang mudah dan difahami
) (rahan yang jelas dan jitu
) Bersemangat tinggi dalam pengajaran
) Galakkan pelajar supaya memberi idea atau pandangan
) Guna nama pelajar ketika berinteraksi
) Gunakan gerak fi-ikal, gerak isyarat dan mimik muka ketika memberi penjelasan
) Kaitkan pelajaran baru dengan pengetahuan yang sudah diketahui oleh pelajar
Gangguan*+alangan Dalam Komunikasi
Kebisingan
"uasana kelas bising menyebabkan pelajar sukar mendengar pelajaran yang disampaikan.
(nggapan umum terhadap guru .a-imnya berlaku pada guru baru kerana pelajar
menganggap guru baru kurang berpengalaman.
/mosi guru atau murid
Penumpuan akan terjejas jika emosi guru* pelajar kurang stabil.
Pemikiran tertutup
0mpamanya, pelajar yang kurang berminat terhadap sesuatu subjek mungkin enggan
mendengar penjelasan guru atau guru yang kurang senang dengan sebilangan pelajar dalam
sesuatu kelas, mungkin akan mengurangkan komunikasi terbuka.
Kurang tumpuan
Pelajarpelajar kurang memberi tumpuan terhadap pengajaran guru.