Anda di halaman 1dari 9

Tunjuk Arah Rutin Pergerakan Persembahan Individu

Pergerakan 1
Pergerakan 2
Pergerakan 3
Pergerakan 4
Pergerakan 5
Pergerakan 6
Pergerakan 7
Pergerakan 8
Pergerakan 9
Pergerakan serta alatan yang digunakan:
Bil Jenis alatan Kemahiran Menggunakan Alatan
1. Bola Melantun, mengimbang dan memusing
2 !elung "yunan bulatan dan angka la#an
!olekan
Putaran
3 $eben ayunan, bulatan dan angka la#an
%ingkaran dari bentuk ular
Pergerakan 1 : !erakan edar dengan bola
18
1 2
2 3
3 4
4 5
5
7
7 6
6
8
9 8
9 1
0i Berdiri tegak dan &engket dengan kaki yang dira#atkan
ii 'e#angkan tangan dengan bola di tangan kanan
iii (ulurkan kaki kanan ke sisi
i) Ba*a bola ke +ada#an
) %antunan bola sambil bergerak ke sisi
)i ,ambut bola dengan tangan kiri
)ii $a#atkan kaki kanan ke kaki kiri
)iii -lang lakuan ini dengan menggunakan kaki kiri
Pergerakan 2 : Pusingan badan dengan lantunan bola
19

i Berdiri tegak dengan menyilangkan kaki kiri di +ada#an kaki kanan
ii Pegang bola dengan kedua.dua bela+ tangan lurus ke +ada#an
iii /engketkan kaki, lantunkan bola, dan #usingkan badan 3601
i) 2angka# bola dengan meluruskan tangan di+ada#an
) -lang lakuan dengan menukar ara+ #usingan badan
Pergerakan 3 : Pusingan tangan dengan bola
20

i Berdiri tegak
ii /engketkan dan ke#it bola diantara dua tangan
iii Pusingkan bola keba+agian belakang ta#ak tangan dengan memastikan
bola tidak mele#as dari #ergelangan tangan
i) -lang lakuan dengan menguba+ ara+ #usingan
Pergerakan 4 : !erak edar dengan gelung

i Berdiri tegak dan &engket
ii Pusingkan gelung di +ada#an
iii Bergerak ke sisi dengan kaki di bengkokkan
i) ,ambil bergerak, #usingkan gelung di+ada#an
) 3embali ke dirian asal
Pergerakan 5: Pusingan badan dengan gelung
21

i Pegang gelung di+ada#an dengan kaki kanan dibengkokkan
ii "yunkan tangan dan gelung untuk membuat #usingan 3601
iii Bengkokkan lutut kaki kiri
i) Pusingkan badan 3601
) Berdiri tegak dengan gelung di sisi
Pergerakan 6 : Pusingan tangan dengan gelung
22
)i "yunkan tangan kanan ke belakang dan ke de#an 4ayunan sagital5
)ii 2ukar ara+ ayunan, ayunkan tangan kiri ke belakang dan ke de#an
4ayunan sagital5
)iii 3embali ke dirian asal
i6 Pegang gelung di +ada#an, bergerak ke sisi dengan kaki dibengkokkan
6 "yunkan gelung dari ara+ kanan ke kiri dan menukar tangan di +ada#an
badan
6i 2ukar ara+ ayunan
6ii 3embali berdiri tegak, tangan dide#angkan dengan gelung
6iii keliling #inggang dan tukar tangan di belakang
23
6i) bongkokkan badan, #egang gelung di +ada#an dan keliling #ergelangan
kaki dengan menukar tangan di belakang
6) 3embali tegak
6)i Membuat ayunan angka la#an
Pergerakan 7 : !erakan edar dengan reben

7 Berdiri tegak dan &engket
77 "yunkan tangan dari belakang ke +ada#an 4ayunan sagital5
777 Bergerak ke sisi dengan kaki di bengkokkan
78 ,ambil bergerak, membuat ayunan reben di +ada#an iaitu ayunan
+ada#an dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri
8 Membuat bulatan melintang diatas ke#ala
Pergerakan 8 : Pusingan tangan dengan reben
24

7 Berdiri tegak
77 Buka kaki kiri ke sisi dengan tangan dide#angkan
777 "yun tangan dari ba*a+ ke atas dan sambut +u&ung reben yang lain
78 2angan dide#angkan
8 Membuat ayunan angka la#an di sata+ +ada#an
Pergerakan 9 : %ingkaran bentuk ular dengan reben
25
7 Berdiri tegak, buka kaki kiri ke sisi dengan tangan dide#angkan
77 ,ebela+ tangan kiri membuat #ergerakan lingkaran membulat sambil ber&alan 3
langka+ besar ke de#an dan menukar tangan kanan untuk #ergerakan atas ba*a+
4bentuk ular dibelakang tangan5 &uga ber&alan 3 langka+ besar ke de#an
777 2ukar bentuk ular dari belakang ke de#an dan tamat dalam keadaan melentik ke
belakang
(611 patah perkataan)
26