Anda di halaman 1dari 22

TUGAS MANAJEMEN TEKNOLOGI

MANAJEMEN ALIH TEKNOLOGI


Oleh:
KISMADI
120103021
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
PEKANBARU
2014
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI....................................................................................................
KATA PENGANTAR......................................................................................
BAB I Pendahuluan..........................................................................................
1.1 Latar Belakang Pengka!an......................................................................
1.2 Ru"u#an $a#alah....................................................................................
1.3 Tuuan Pengka!an...................................................................................
1.% Kegunaan Pengka!an..............................................................................
BAB II Ka!an Te&r!.........................................................................................
2.1 Ka!an Pu#taka........................................................................................
BAB III Stud! Ka#u# ........................................................................................
3.1 Pr&'!l.......................................................................................................
BAB I( Ke#!")ulan dan Saran........................................................................
%.1 Ke#!")ulan.............................................................................................
%.2 Saran.......................................................................................................
Da'tar Pu#taka...................................................................................................
KATA PENGANTAR
A##ala"uala!ku" *r. *+
Dengan "e"anatkan )u! #,ukur ke)ada Allah S-T. akh!rn,a )enul!#
da)at "en,ele#a!kan "akalah !n!. $akalah !n! d!#u#un dala" rangka "e"enuh!
tuga# "ata kul!ah $anae"en Tekn&l&g!
Dala" "akalah !n! d!/er!takan "engena! "anae"en al!h tekn&l&g!.
Khu#u#n,a )enela#an k&n#e) dan #tud! ka#u# ,ang terad! "engena! "anae"en
al!h tekn&l&g!.
Penul!# "en,adar! +ah*a "akalah !n! "a#!h auh dar! #e")urna. 0leh
karena !tu #egala kr!t!k dan #aran #enant!a#a ka"! ter!"a dengan #enang hat!.
Akh!rn,a. ka"! +erhara) #e"&ga "akalah !n! da)at +er"an'aat +ag! ,ang
"e"+a/an,a.

Pekan+aru. 1un! 201%
Penul!#
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 L!" Bel#$%
Se)ert! k!ta ketahu! !l"u "anae"en +erke"+ang teru# h!ngga #aat !n!.
Il"u "anae"en "e"+er!kan )e"aha"an ke)ada k!ta tentang )endekatan
atau)un tata /ara )ent!ng dala" rnenel!t!. "enganal!#!# dan "e"e/ahkan
"a#alah2"a#alah. Tak terke/ual! "anae"en ,ang +erka!tan dengan tekn&l&g!.
Keh!du)an "anu#!a #ekarang !n! telah "e"a#uk! 3a"an tekn&l&g!. #uatu
3a"an d!"ana tekn&l&g! +er)eran #e+aga! agen )eru+ahan )ent!ng. 4a")!r #e"ua
)eru+ahan #&#!al. ek&n&"! dan +uda,a ,ang terad! d! "a#,arakat de*a#a !n!
d!ak!+atkan &leh tekn&l&g!. Dengan 3a"an ,ang #e"ak!n /angg!h dan #er+a
"&dern !n!. "aka #et!a) negara d!tuntut untuk "enggunakan tekn&l&g! "utakh!r
dala" "enge"+angkan !ndu#tr!n,a. Tekn&l&g! "eru)akan hal ,ang t!dak da)at
d!)!#ahkan dala" keh!du)an "anu#!a "&dern. #eak +angun t!dur #a")a! t!dur
lag! !a tak +!#a le)a# dar! tekn&l&g!. $anu#!a ,ang 5"elek6 tekn&l&g! "enda)at
keh&r"atan le+!h dala" )ergaulan dengan "a#,arakat. De"!k!an )ula dala"
k&ntek# negara. Negara ,ang "engua#a! tekn&l&g! "au d!ra#akan "e"!l!k!
geng#! le+!h t!ngg! dala" )ergaulan !nterna#!&nal. Tak heran +!la ke"ud!an
negara2negara #e&lah +erl&"+a untuk "enad! ,ang terde)an dala" )engua#aan
tekn&l&g!. Bag! negara2negara dun!a ket!ga. !n! #a"a art!n,a dengan +eral!h
+entuk "enad! negara !ndu#tr!. Tekn&l&g! adalah #uatu )erangkat atau #arana
,ang uga d!)erlukan dala" #uatu )r&#e# )e"+angunan. Pada #aat "e"+angun
gedung +ert!ngkat. "aka d!)erlukan tekn&l&g!. De"!k!an )ula dala" "e"+angun
#arana tran#)&rta#! 7ka)al. )e#a*at ter+ang. kereta a)!. dll.8 "aka d!)erlukan
tekn&l&g!. Tekn&l&g! d!)erlukan dala" )r&#e# )e"+angunan. #eh!ngga dala"
)r&#e# )e"+angunan ter#e+ut ha#!ln,a 7)r&dukn,a8 +a!k. te)at *aktu. e'e#!en.
k&")et!t!' 7kual!ta# dan harga8. dan la!n #e+aga!n,a. Akan teta)! )ada
ken,ataann,a t!dak #e"ua negara "e"!l!k! tekn&l&g! ,ang "&dern 7"au8.
Terda)at ke#enangan antara negara ,ang #udah "au ,ang "e"!l!k! tekn&l&g!
,ang /angg!h dengan negara +erke"+ang ,ang tekn&l&g!n,a +elu" "au. Adan,a
)er+edaan !n!lah ,ang "enad!kan al!h tekn&l&g! #e+aga! #arana dala"
"enge"+angkan tekn&l&g! +ag! negara +erke"+ang.
Ind&ne#!a ter"a#uk kateg&r! negara +erke"+ang d!"ana !ndu#tr!al!#a#!
"eru)akan tuuan uta"a untuk da)at "en/a)a! t!ngkat ke#eahteraan ,ang le+!h
t!ngg! +ag! rak,atn,a. "aka ke"auan !l"u )engetahuan dan tekn&l&g! #angat
+er)eran dala" )ertu"+uhan !ndu#tr!. 9ntuk "e")er&leh !l"u )engetahuan dan
tekn&l&g! ter#e+ut +ukanlah hal ,ang "udah. d!+utuhkan *aktu ,ang la"a. +!a,a
,ang +e#ar dan uga #u"+er da,a "anu#!a ,ang handal. Dala" era )e"+angunan
dan "&dern!#a#!. negara +erke"+ang "e"!l!k! ha#rat +e#ar untuk "engua#a!
tekn&l&g!. #ela,akn,a ,ang terad! d! negara2negara "au. Tekn&l&g! #er!ng
d!#a"akan dengan tekn!k2tekn!k )r&duk#! atau alat2alat #e"ata. D!a#u"#!kan
+ah*a !ka tekn&l&g! ter#e+ut +erha#!l dala" negara te")at tekn&l&g! ter#e+ut
d!/!)takan dan d!ke"+angkan. "aka tekn&l&g! ter#e+ut akan +erha#!l )ula d!
daerah la!n "ana)un.
1.2 R&'&($ M(lh
Berda#arakan latar +elakang ,ang telah d!ke"ukakan. "aka "a#alah )&k&k dala"
)engka!an !n! da)at d!ela#akan #e+aga! +er!kut :
1. A)akah ,ang d!"ak#ud dengan $anae"en Al!h Tekn&l&g!;
2. Baga!"anakah )enera)an $anae"en Al!h Tekn&l&g! ,ang terad! #aat !n!;
1.) T&*&$ Pe$%#*+$
Tuuan )engka!an !n! adalah untuk "engetahu! dan "engka! :
1. $anae"en Al!h Tekn&l&g!.
2. Penera)an $anae"en Al!h Tekn&l&g! ,ang terad! #aat !n!.
1.4 Ke%&$$ Pe$%#*+$
Kegunaan ,ang d!hara)kan da)at d!)er&leh dengan d!lak#anakann,a )engka!an
!n! adalah #e+aga! +er!kut :
1. Bag! )!hak la!n
Pengka!an !n! +er"an'aat +ag! )enge"+angan !l"u )engetahuan teruta"a
Manajemen Alih Teknologi. Dan da)at d!ad!kan +ahan re'eren#! atau)un
+ahan )engka!an #elanutn,a.
2. Bag! )enul!#
Se+aga! #arana +elaar +ag! )enul!# untuk "e"aha"! tentang $anae"en
Al!h Tekn&l&g! #eh!ngga da)at d!tera)kan )ada dun!a kera.
BAB II
KAJIAN TEORI
2.1 K*+$ P&(!#
2.1.1 $anae"en
2.1.1.1 Pengert!an $anae"en
Ber!kut !n! +e+era)a )enda)at )ara ahl! tentang de'!n!#! "anae"en antara
la!n :
$enurut M", P"#e" F-lle!.1//01 :
<$anage"ent !# the art &' gett!ng th!ng# d&ne thr&ugh )e&)le=
d!tere"ahkan
$anae"en "eru)akan #en! dala" "en,ele#a!kan #e#uatu "elalu! &rang
la!n.
$enurut N+2#el3 M2H&%h $4 M2H&%h .1//01 :
<$anage"ent !# the )r&/e## u#ed t& a//&")l!#h &rgan!3at!&nal g&al#
thr&ugh )lann!ng. &rgan!3!ng. d!re/t!ng and /&ntr&ll!ng )e&)le and &ther
&rgan!3at!&nal re#&ur/e#= d!tere"ahkan
$anae"en adalah #e+uah )r&#e# ,ang d!lakukan untuk "e*uudukan
tuuan &rgan!#a#! "elalu! rangka!an keg!atan +eru)a )eren/anaan.
)eng&rgan!#a#!an. )engarahan dan )engendal!an &rang2&rang #erta #u"+er
da,a &rgan!#a#! la!nn,a.
$enurut E"$+e T. S&le 5 K&"$+6$ Se7&llh .20081 :
$anae"en "eru)akan #en! atau )r&#e# dala" "en,ele#a!kan #e#uatu ,ang
terka!t dengan )en/a)a!an tuuan.

2.1.1.2 Fung#!2'ung#! $anae"en
$enurut N+2#el3 M2H&%h $4 M2H&%h .1//01 terd!r! dar! e")at 'ung#! :
1. Peren/anaan atau Planning
Pr&#e# ,ang "en,angkut u)a,a ,ang d!lakukan untuk "engant!#!)a#!
ke/enderungan d!"a#a ,ang akan datang dan )enentuan #trateg! dan
takt!k ,ang te)at untuk "e*uudkan target dan tuuan &rgan!#a#!. D!
antara ke/enderungan dun!a +!#n!# #ekarang. "!#aln,a. +aga!"ana
"eren/anakan +!#n!# ,ang ra"ah l!ngkungan. +aga!"ana "eran/ang
&rgan!#a#! +!#n!# ,ang "a")u +er#a!ng dala" )er#a!ngan gl&+al. dan
la!n #e+aga!n,a.
2. Peng&rgan!#a#!an atau Organizing
Pr&#e# ,ang "en,angkut +aga!"ana #trateg! dan takt!k ,ang telah
d!ru"u#kan dala" )eren/anaan d!de#a!n dala" #e+uah #truktur
&rgan!#a#! ,ang te)at dan tangguh. #!#te" dan l!ngkungan &rgan!#a#!
,ang k&ndu#!'. dan +!#a "e"a#t!kan +ah*a #e"ua )!hak dala"
&rgan!#a#! +!#a +ekera #e/ara e'ekt!' dan e'!#!en guna )en/a)a!an
&rgan!#a#!.
3. Peng!")le"enta#!an atau Directing
Pr&#e# !")le"enta#! )r&gra" agar +!#a d!alankan &leh #eluruh )!hak
dala" &rgan!#a#! #erta )r&#e# "e"&t!>a#! agar #e"ua )!hak ter#e+ut
da)at "enalankan tanggung a*a+n,a dengan )enuh ke#adaran dan
)r&dukt!>!ta# ,ang t!ngg!.
%. Pengendal!an dan Penga*a#an atau Controlling
Pr&#e# ,ang d!lakukan untuk "e"a#t!kan #eluruh rangka!an keg!atan
,ang telah d!ren/anakan. d!&rgan!#a#!kan dan d!!")le"enta#!kan +!#a
+eralan #e#ua! dengan target ,ang d!hara)kan #ekal!)un +er+aga!
)eru+ahan terad! dala" l!ngkungan dun!a +!#n!# ,ang d!hada)!.
2.1.2 Al!h Tekn&l&g!
2.1.2.1 Pengert!an Al!h Tekn&l&g!
$enurut N69 Sh"+7 .1//41 :
<Te/hn&l&g, tran#'er !# a +u#!ne## tran#a/t!&n +et*een the )r&du/er &r #u))l!er
and the )r&/urer &r u#er &' that te/hn&l&g,=
$enurut H"!e" .1//81 :
Al!h tekn&l&g! adalah )el!")ahan "et&de )r&duk#! atau d!#tr!+u#! "&dern atau
!l"!ah dar! #uatu negara ke negara ,ang la!n. "!#aln,a "elalu! !n>e#ta#! a#!ng.
)erdagangan !nterna#!&nal. )ele)a#an dan )enggunaan hak )aten. +antuan tekn!k
atau lat!han.
$enurut S$!+#" .1/:11 :
$enunukkan +ah*a ada e")at "a/a" k&n#e) al!h tekn&l&g!. d! "ana "a#!ng2
"a#!ng k&n#e) "e"+utuhkan ke"a")uan tekn&l&g! dan )endala"an tekn&l&g!
,ang +er+eda2+eda. Kee")at k&n#e) al!h tekn&l&g! ter#e+ut adalah :
1. Al!h tekn&l&g! #e/ara ge&gra'!#. K&n#e) !n! "engangga) al!h tekn&l&g!
telah terad! !ka tekn&l&g! ter#e+ut telah da)at d!gunakan d! te")at ,ang
+aru. #edangkan #u"+er2#u"+er "a#ukan #a"a #ekal! t!dak d!)erhat!kan.
2. Al!h tekn&l&g! ke)ada tenaga kera l&kal. Dala" k&n#e) !n!. al!h tekn&l&g!
terad! !ka tenaga kera l&kal #udah "a")u "enangan! tekn&l&g! !")&r
dengan e'!#!en. ,a!tu !ka "ereka telah da)at "enalankan "e#!n2"e#!n.
"en,!a)kan #ke"a "a#ukan2keluaran. dan "eren/anakan )enualan.
3. Tran#"!#! atau d!'u#! tekn&l&g!. Dala" k&n#e) !n!. al!h tekn&l&g! terad!
!ka tekn&l&g! "en,e+ar ke un!t2un!t )r&dukt!' l&kal la!nn,a. 4al !n! da)at
terad! "elalu! )r&gra" sub-contracting atau u#aha2u#aha d!#e"!na#!
la!nn,a.
4. Penge"+angan dan ada)ta#! tekn&l&g!. Dala" k&n#e) !n!. al!h tekn&l&g!
+aru terad! !ka tenaga kera l&kal ,ang telah "e"aha"! tekn&l&g!
ter#e+ut "ula! "engada)ta#!n,a untuk ke+utuhan2ke+utuhan #)e#!'!k
#ete")at atau)un da)at "e"&d!'!ka#!n,a untuk +er+aga!
2.1.2.2 1en!#2en!# Al!h Tekn&l&g!
$enurut K-''"&44+$
1en!# )e"!ndahan atau transfer of technology da)at d!+ag! "enad! t!ga kel&")&k.
,a!tu:
1. Transfer "ater!al. ,a!tu )e"!ndahan tekn&l&g! dala" *uud lah!r!ah dan
a#"an!ah dar! #uatu daerah atau +ang#a ke dala" daerah atau +ang#a la!n.
2. Transfer design . ,a!tu #uatu )e"!ndahan tekn&l&g! ,ang ter+ata# ke)ada
ran/angan tekn&l&g! dar! #uatu daerah atau +ang#a ke daerah atau +ang#a
la!n.
3. Transfer ke"a")uan. ,a!tu #uatu )e"!ndahan tekn&l&g! dar! #uatu daerah
atau +ang#a ke daerah atau +ang#a la!nn,a dala" #uatu +entuk keahl!an
atau ketera")!lan dan +ukan dala" +entuk a#"an!ah atau ran/angann,a.
$enurut A$!h-$, I. A#&;&e :
Foreign Direct n!estment
In>e#ta#! angka )anang ,ang d!tana"kan &leh )eru#ahaan a#!ng. In>e#t&r
"e"egang kendal! ata# )engel&laan a#et dan )r&duk#!. 9ntuk "enar!k "!nat
!n>e#t&r a#!ng. Negara dun!a ket!ga "enalankan +er+aga! ke+!akan #e)ert!
l!+eral!#a#!. )r!>at!#a#!. "enaga #ta+!l!ta# )&l!t!k. dan "e"!n!"alkan /a")ur
tangan )e"er!ntah. Padahal. ke)e"!l!kan a#!ng ata# "&dal #a"a #aa dengan
"e"+entangkan alan le+ar "enuu keuntungan dan )ela,anan +ag! k&r)&ra#!
tran#na#!&nal. $ereka "engek#)l&!ta#! +an,ak keuntungan dengan re#!k& ,ang
d!tanggung &leh negara dun!a ket!ga. Ba,angan "engena! terad!n,a al!h
tekn&l&g! dan )enge"+angan tekn&l&g! )r!+u"! d!ra#akan #e+aga! !")!an ,ang
terlalu "uluk.
"oint #entures
Kera#a"a 7$artnershi$8 antara )eru#ahaan ,ang +era#al dar! negara ,ang +er+eda
dengan tuuan "enda)at keuntungan. Dala" "&del #e)ert! !n!. ke)e"!l!kan
d!)erh!tungkan +erda#arkan #aha" ,ang d!"!l!k!. 1en!# al!h tekn&l&g! !n! "enad!
"enar!k #e+a+ )eru#ahaan2)eru#ahaan a#!ng da)at "engh!ndar! terad!n,a
na#!&nal!#a#! ata# )eru#ahaan. Perlu d!ketahu! +ah*a dala" "&del FDI 7Foreign
Direct n!estment8 re#!k& terad!n,a na#!&nal!#a#! #e/ara t!+a2t!+a adalah /uku)
t!ngg!. Sela!n !tu !n>e#t&r a#!ng uga "era#a r!#kan +!la haru# "elakukan joint
!entures dengan )eru#ahaan na#!&nal Negara Dun!a Ket!ga.
%icensing Agreements
I3!n dar! #e+uah )eru#ahaan ke)ada )eru#ahaan2)eru#ahaan la!n untuk
"enggunakan na"a dagangn,a 7brand name8. "erek. tekn&l&g!. )aten. hak /!)ta.
atau keahl!an2keahl!an la!nn,a. Pe"egang l!#en#! haru# +er&)era#! d!+a*ah
k&nd!#! dan ketentuan tertentu. ter"a#uk dala" hal )e"+a,aran u)ah dan r&,alt!.
B!a#an,a /ara !n! d!gunakan &leh )eru#ahaan a#!ng dengan "!tra negara dun!a
ket!ga. ?ara !n! adalah ,ang )al!ng "e"ungk!nkan terad!n,a alih $embayaran
atau lar!n,a "&dal dar! negara dun!a ket!ga ke)ada )eru#ahaan2)eru#ahaan a#!ng.
Turnkey Projects
$e"+angun !n'ra#truktur dan k&n#truk#! ,ang d!)erlukan )eru#ahaan a#!ng untuk
"en,elenggarakan )r&#e# )r&duk#! d! negara dun!a ket!ga. B!la #egala 'a#!l!ta#
telah #!a) d!&)era#!kan. )eru#ahaan a#!ng "en,erahkan 5kun/!6 ke)ada
)eru#ahaan d&"e#t!k atau &rgan!#a#! la!nn,a. Peru#ahaan a#!ng uga
"en,elenggarakan )elat!han )ekera dala" neger! agar #uatu #aat da)at
"enga"+!l al!h #egena) )r&#e# )r&duk#! ,ang d!+utuhkan. Ke/!l ke"ungk!nan
terad! al!h tekn&l&g! #e+a+ )eru#ahaan d&"e#t!k han,a +!#a "eng&)era#!kan
tan)a "engert! ke)ent!ngan )enge"+angan tekn&l&g! ter#e+ut. Peru#ahaan
d&"e#t!k uga t!dak +!#a "e"+angunn,a. #eh!ngga )eran "ereka #ekadar "enad!
+udak #uruhan.
2.1.2.3 $ekan!#"e Al!h Tekn&l&g!
Al!h tekn&l&g! dar! #uatu negara kenegara la!n. u"u"n,a dar! negara "au
+erke"+ang da)at d!lakukan dengan +er+aga! /ara tergantung )ada "a/a"n,a
+antuan tekn&l&g! ,ang d!+utuhkan. Tekn&l&g! da)at d!)!ndahkan "elalu! /ara
#e+aga! +er!kut
1. $e")ekerakan tenaga2tenaga ahl! a#!ng )er&rangan.
Dengan /ara !n! negara +erke"+ang +!#a dengan "udah "enda)atkan
tekn&l&g!. ,ang +eru)a tekn!k dan )r&#e# manufacturing ,ang t!dak
d!)atenkan. ?ara !n! han,a /&/&k untuk !ndu#tr! ke/!l dan "enengah.
2. $en,elenggarakan #u)la! dar! "e#!n2"e#!n dan alat e&ui$ment la!nn,a.
Su)la! !n! da)at d!lakukan dengan k&ntrak ter#end!r!.
3. Peran!an l!#en#! dala" tekn&l&g! #!)e"!l!k tekn&l&g! da)at "e"udahkan
tekn&l&g! dengan "e"+er!kan hak ke)ada #et!a) &rang@ +adan untuk
"elak#anakan tekn&l&g! dengan #uatu l!#en#!.
2.1.2.% P-l Al+h Te#$-l-%+
$enurut R-$$, H$+!+*- S-e'+!"- :
1. Penge"+angan tekn&l&g! #ete")at 7l&kal8.
2. P&la kedua al!h tekn&l&g! adalah dengan "e"+el! )aten atau l!#en#! dar!
en!# )r&duk#!.
3. P&la ket!ga adalah dengan /ara "en!rukan atau "en!)lak. uga #er!ng
d!#e+ut #e+aga! imitation- ada$tation-orginating'
2.1.2.A Pe$,ele$%%"$ Al+h Te#$-l-%+
Terda)at e")at k&n#e) #e+aga!"ana ,ang d!ke"ukakan &leh Thee K+$ <+e
+er!kut !n!. ,a!tu :
1. Bah*a tekn&l&g! ter#e+ut d!al!hkan #e/ara e'ekt!' dala" l!ngkungan ,ang
+aru. Tekn&l&g! d!angga) telah d!al!hkan dengan +a!k !ka #eluruh )r&#e#
)r&duk#! d!kel&la dan d!kerakan #e"uan,a &leh &rang a#!ng.
2. Bah*a angkatan kera #ete")at "a")u "enangan! tekn&l&g! ,ang telah
d!!")&r #e/ara e'!#!en. d!"ana )ekera2)ekera #ete")at telah
"enda)atkan ketera")!lan ,ang "e"ada! untuk "enalankan "e#!n2
"e#!n ,ang d!!")&r #erta )e"el!haraan,a. ter"a#uk uga ke"a")uan )ara
"anaer l&kal untuk "en,u#un ad*al )r&#e# )r&duk#! atau )r&#e#
"a#ukan dan keluaran. ren/ana )e"a#aran dan #e+aga!n,a.
3. Bah*a tekn&l&g! ,ang telah ter#e+ar ke )eru#ahaan2)eru#ahaan l&kal
la!nn,a. "!#aln,a "elalu! u#aha )en,e+aran tekn&l&g! +aru &leh
)eru#ahaan ,ang )erta"a2ta"a "enggunakann,a. atau)un )er#etuuan
l!#en#! tekn!# dengan )eru#ahaan2)eru#ahaan !n!.
%. Bah*a tekn&l&g! ,ang d!!")&r telah d!)aha"! dengan )engua#aan
#e)enuhn,a &leh #ta' tekn!# dan )ara )ekera l&kal. +ahkan tekn&l&g!
!")&r !n! "ula! d!u+ah dan d!#e#ua!kan dengan k&nd!#! dan ke+utuhan
kha# dar! keadaan #ete")at. D! dala" keadan ,ang )al!ng +erha#!l. )ekera
dan ahl! l&kal "alahan "a")u "ene"ukan dan "engadakan )ereka,a#aan
tekn!k2tekn!k )r&duk#! +aru +erda#arkan tekn&l&g! ,ang telah d!!")&r.
2.1.3 M$*e'e$ Al+h Te#$-l-%+
Dar! )engert!an dan +aha#an d!ata# +!#a d!#!")ulkan "anee"en ahl!
tekn&l&g! +!#a d! art!kan #e+uah )r&#e# ,ang d!lakukan untuk "e*uudkan tuuan
&rgan!#a#! dengan /ara "eng&rgan!#!r@ "enggunakan )el!")ahan "et&de
)r&duk#! atau d!#tr!+u#! "&dern atau !l"!ah dar! #uatu negara ke negara ,ang la!n.
BAB III
STUDI KASUS
K(&( =e"!'
Se+aga! /&nt&h. #uatu "a#,arakat )etan! trad!#!&nal ,ang "enggunakan
tekn&l&g! trakt&r dala" )r&#e# "e"+aak lahan. akan +erhada)an dengan +uruh
dan )e"!l!k ker+au #e+elu"n,a. Pr&#e# al!h tekn&l&g! !n! )ada akh!rn,a akan
"eru+ah /ara )andang )etan! trad!#!&nal terhada) )etan! ,ang la!n. ?ara )andang
"ereka "enad! le+!h k&"er#!al. B!la #e+elu"n,a #e&rang )etan! trad!#!&nal
"e")ekerakan +uruh tan! lantaran )ert!"+angan e"&#!&nal. "aka ket!ka !a
"enggunakan tekn&l&g! trakt&r. )ert!"+angan ter#e+ut "enad! )udar dan
d!gant!kan &leh )ert!"+angan2)ert!"+angan ,ang le+!h ra#!&nal. Pengua#aan
tekn&l&g! +ukan "enga/u han,a )ada e'!#!en#! tekn!#. teta)! uga ke"a")uan
untuk "en,e#ua!kan tekn&l&g! #eh!ngga le+!h /&/&k dengan k&nd!#! l&kal. #erta
ke"a")uan untuk "en/!)takan tekn&l&g! +aru ,ang le+!h +a!k.
K(&( Ke4&
Se+aga! negara +erke"+ang. Ind&ne#!a "enghada)! d!"en#! +aru dala"
)er#a!ngan !nterna#!&nal ,ang +erka!tan erat dengan lau )erke"+angan tekn&l&g!
,ang "ak!n )e#at dan )er#a!ngan !ndu#tr! ,ang "ak!n taa". Perke"+angan
tekn&l&g! telah d!#adar! "a")u "e"+er!kan keuntungan ek&n&"!. #eh!ngga
negara2negara +erke"+ang +eru#aha untuk "enge"+angkan )&ten#!n,a untuk
"en,era). "engadakan dan "eng!")le"enta#!kan tekn&l&g!. Beta)a )ent!ngn,a
)eranan tekn&l&g! dala" )eralanan #uatu +ang#a d!tunukkan &leh ke+erha#!lan
!ndu#tr!al!#a#! d! negara2negara "au.
Ke+!akan )e"er!ntah Ind&ne#!a uga "eng!nd!ka#!kan +ah*a !l"u
)engetahuan dan tekn&l&g! #angat d!)erlukan untuk "enu"+uhkan da,a #a!ng
+ang#a dala" "e")r&duk#! +arang dan a#a. ,ang +er+a#!# #u"+er da,a l&kal.
,ang )ada g!l!rann,a akan "en!ngkatkan ke"ak"uran dan ke#eahteraan
"a#,arakat #e/ara n,ata dan +erkelanutan 7sustainable8. 4al ter#e+ut antara la!n
ter/er"!n dala" 9ndang29ndang N&. 2A Tahun 2000 tentang Pr&gra"
Pe"+angunan Na#!&nal 7Pr&)ena#8 Tahun 20002200%. d! "ana )e"+angunan
dala" +!dang !l"u )engetahuan dan tekn&l&g! 7I)tek8 d!lakukan "elalu! e")at
)r&gra" na#!&nal. ,ang "el!)ut! :
718 I)tek dala" dun!a u#aha.
728 D!#e"!na#! !n'&r"a#! !)tek.
738 Pen!ngkatan #u"+er da,a I)tek. #erta
7%8 Ke"and!r!an dan keunggulan I)tek.
K&"!t"en ter#e+ut d!)erkuat dengan d!#ahkann,a 9ndang29ndang N&. 1B
Tahun 2002. tentang S!#te" Na#!&nal Penel!t!an. Penge"+angan dan Penera)an
Il"u Pengetahuan dan Tekn&l&g! 7S!#na# IPTEK8. 9ndang29ndang !n!
"e*a!+kan )e"er!ntah untuk "e")erhat!kan : 718 9)a,a )enguatan dan
)engua#aan !l"u2!l"u da#ar. !l"u )engetahuan dan tekn&l&g! #trateg!#. #erta
)en!ngkatan ka)a#!ta# )enel!t!an dan )enge"+anganC
728 Penguatan dan )engua#aan !l"u2!l"u #&#!al dan +uda,a. ,ang "endukung
)erke"+angan !l"u )engetahuan dan tekn&l&g!C
738 Penguatan )ertu"+uhan !ndu#tr! +er+a#!# tekn&l&g!. untuk "en!ngkatkan
ke"a")uan )ereka,a#aan. !n&>a#! dan d!'u#! tekn&l&g!C #erta
7%8 Penguatan tar!kan )a#ar +ag! ha#!l keg!atan )enel!t!an dan )enge"+angan !l"u
)engetahuan dan tekn&l&g!.
Per#&alann,a ke"ud!an adalah #a")a! #aat !n! "a#!h +an,ak keg!atan
)r&dukt!' "a#,arakat ,ang "e"erlukan dukungan !)tek. +a!k ,ang +er#kala ke/!l.
"enengah atau +e#ar. +elu" +!#a d!)enuh! #e/ara &)t!"al. 0)era#!&nal le"+aga
)enel!t!an dan )enge"+angan )e"er!ntah 7#e)ert! LIPI. BPPT. BATAN.
LAPAN8. teta)! +elu" "enunukkan )eran dan 'ung#! ,ang &)t!"al dala"
"enge"+angkan dan "e"an'aatkan tekn&l&g! +ag! akt!>!ta# )e"+erda,aan dan
ke#eahteraan "a#,arakat Ind&ne#!a. Be+era)a ka!an "enunukkan +ah*a ada
+e+era)a 'akt&r ,ang "en,e+a+kan terad!n,a k&nd!#! #e)ert! !tu. antara la!n:
Pe"!'. al!h tekn&l&g! t!dak +eralan lan/ar dan le+!h ter+ata# )ada
ke"a")uan &)era#!&nal karena le"ahn,a )enge"+angan #u"+er da,a
"anu#!a. 4al ter#e+ut "en,e+a+kan ter+ata#n,a: ke"a")uan "e")er&leh
dan "engal!hkan tekn&l&g! ,ang telah d!)!l!h. ke"a")uan "en,e#ua!kan
7"engada)ta#!8 tekn&l&g! ter#e+ut #e#ua! dengan keadaan #ete")at. dan
ke"a")uan "elat!h "a#,arakat dala" )enggunaan tekn&l&g! ter#e+ut.
Ke4&. keg!atan )enel!t!an dan )enge"+angan dala" art! ,ang
#e+enarn,a t!dak atau #angat #ed!k!t d!lakukan. ,ang d!#e+a+kan &leh
rendahn,a ke"a")uan !n&>at!' +er+aga! le"+aga l!t+ang +a!k )e"er!ntah.
)erguruan t!ngg! "au)un !ndu#tr!. Se+aga! /&nt&h. keg!atan l!t+ang
!ndu#tr! 7)eru#ahaan "anu'aktur8 )ada u"u"n,a ter+ata# )ada keg!atan
u! /&+a +ahan +aku atau )engendal!an "utu. dan t!dak "e")erhat!kan
)eru+ahanD)eru+ahan )ada #!#! )er"!ntaan@ )a#ar.
Ke!+%. ke"a")uan tekn&l&g! +er+aga! le"+aga l!t+ang #e+ag!an +e#ar
+aru ter+ata# )ada ke"a")uan !n>e#ta#!. )r&duk#! dan +e+era)a
)eru+ahan ke/!l. #edangkan ke"a")uan )e"a#aran "a#!h #angat le"ah
atau ha")!r t!dak ada. 4al ter#e+ut "en,e+a+kan )r&duk2)r&duk ,ang
d!ha#!lkan le"+aga l!t+ang t!dak )&)uler d! "a#,arakat. K&nd!#! !n!
d!)er)arah dengan 'a/t&r
#ee'=!. ,a!tu t!dak adan,a keterka!tan ,ang ela# antara +er+aga!
le"+aga l!t+ang #erta antara +er+aga! kel&")&k )&ten#!al dala"
"a#,arakat da)at d!"an'aatkan #e+aga! un!t antara 7intermediate
institution8. ,ang da)at +er)eran dan +er'ung#! #trateg!# dala"
"ene"+atan! ke+utuhan dan tuntutan k&n#u"en@)a#ar dengan ke+eradaan
dan ke"a")uan le"+aga l!t+ang #e+aga! )r&du#en !)tek.
BAB IV
KESIMPULAN 5 SARAN
4.1 Ke(+'=&l$
Ind&ne#!a ter"a#uk kateg&r! negara +erke"+ang d!"ana !ndu#tr!al!#a#!
"eru)akan tuuan uta"a untuk da)at "en/a)a! t!ngkat ke#eahteraan ,ang le+!h
t!ngg! +ag! rak,atn,a. "aka ke"auan !l"u )engetahuan dan tekn&l&g! #angat
+er)eran dala" )ertu"+uhan !ndu#tr!. Se+aga! negara +erke"+ang. Ind&ne#!a
"enghada)! d!"en#! +aru dala" )er#a!ngan !nterna#!&nal ,ang +erka!tan erat
dengan lau )erke"+angan tekn&l&g! ,ang "ak!n )e#at dan )er#a!ngan !ndu#tr!
,ang "ak!n taa". Perke"+angan tekn&l&g! telah d!#adar! "a")u "e"+er!kan
keuntungan ek&n&"!. #eh!ngga negara2negara +erke"+ang +eru#aha untuk
"enge"+angkan )&ten#!n,a untuk "en,era). "engadakan dan
"eng!")le"enta#!kan tekn&l&g!. Beta)a )ent!ngn,a )eranan tekn&l&g! dala"
)eralanan #uatu +ang#a d!tunukkan &leh ke+erha#!lan !ndu#tr!al!#a#! d! negara2
negara "au.
Dengan adan,a al!h tekn&l&g! akan #angat "e"+antu dala" )ertu"+uhan
ek&n&"! dan )r&dukt!'!ta#. A#)ek )en,e+aran !n'&r"a#!@ k&"un!ka#! "e"egang
)eranan )ent!ng untuk ter/a)a!n,a )r&#e# ad&)#! !)tek )ada "a#,arakat. )eran
)e"er!ntah daerah #e+aga! 'a#!l!tat&r untuk "e")erlan/ar aru# k&"un!ka#! dan
)en,e+aran !n'&r"a#! !)tek 7d!#e"!na#!8. tern,ata "a#!h rendah. 4al !n!
d!#e+a+kan &leh t!ngkat ka)a+!l!ta# le"+aga ter#e+ut kurang "e"ada! #erta +elu"
&)t!"aln,a !nten#!ta# k&"un!ka#! )ada )r&#e# )enda")!ngan dan )e"+!naan
)r&gra" !)tek ter#e+ut. Sela!n !tu dengan adan,a al!h tekn&l&g! akan
"e"un/ulkan "a#alah +aru ket!ka ket!dak#!a)an "a#,arakat akan "a#ukn,a
#e#uatu ,ang +aru tertuta"a dala" #u"+er da,a "anu#!a. lag!2lag! )eran
)e"er!ntah #angat d! )erlukan dala" )en,ele#a!an "a#alah !n!.
4.2 S"$
Saran ka"! untuk "e")erlan/ar al!h tekn&l&g!. dan "enanggulang!
)er"a#alahan ,ang had!r #angat d!)erlukann,a kera#a"a dan k&&rd!na#! antara
)e"er!ntah dan "a#,arakat #e)ert! dala" hal )en,e+aran tekn&l&g!.
)enge"+angan dan ada)ta#! tekn&l&g!. #eh!ngga terad!n,a )e"erataan !n'&r"a#!
dan ke#!a)an 7teruta"a dala" hal #u"+er da,a "anu#!a8 dala" )enera)an dan
)enge"+angan tekn&l&g!.
DAFTAR PUSTAKA
Kurn!a*an. Ern!e. 200A. Pengantar $anae"en. Ed!#! Perta"a ?etakan 3.
Ken/ana Prenada $ed!a Gr&u). 1akarta
htt):@@garuda.d!kt!.g&.!d@urnal@det!l@!d@0:1A%2AA@E@"anae"enF20al!h
F20tekn&l&g!@&''#et@0@l!"!t@1A
htt):@@adn,an!.+l&g#)&t./&"@200G@11@al!h2tekn&l&g!.ht"l
***.g&&gle./&"