Anda di halaman 1dari 12

tandar Kompetensi:

4. Pengeluaran Harta di Luar Zakat


Standar Materi:
A. Hibah
B.Shadaqah
C. Hadiah
Soal! A. Pilihlah jawaban yang paling benar!
1. Shadaqah yang pahalanya mengalir terus menerus walaupun orangnya
sudah keninggal dunia disebut
a. Jariyah
b. Hadiah
c. Hibah
d. Fidyah
!. Pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian orang
lain disebut
a. Ijab
b. abul
c. Aqad
d. !aklik
". #rang yang telah meninggal dunia terputus amalnya ke$uali tiga
ma$am% yaitu.
a. Anak Shalih" Jariyah" dan iktika#
b. Il$u ber$an#aat jariyah dan haji
c. !a%akal" il$u $an#aat dan anak &halih
d. Jariyah" il$u ber$an#aat dan anak &halih
&. Perbedaan shadaqah dan in'ak ialah terdapat pada.
a. 'aktunya
b. (adarnya
c. Si#atnya
d. )an#aatnya
(. Salah satu amalan berikut ini yang dapat menghilangkan pahala
shadaqah ialah.
a. *iya
b. +engki
c. Iri
d. Ha&ud
). Seorang nenek menghibahkan sepetak tanah kepada anak angkatnya%
maka hibah tersebut hukumnya.
a. )ubah
b. Sunnah
c. 'ajib
d. Hara$
*. +arang yang telah dihibahkan tidak boleh diminta kembali ke$uali
hibah antara.
a. I&tri ke,ada &ua$i
b. Sua$i ke,ada i&tri
c. Anak ke,ada -rangtuanya
d. .rang tua ke,ada anaknya.
,. -asulullah Saw. Menganjurkan untuk saling menghormati dengan $ra
memberikan hadiah karena.
a. )eni$bulkan ra&a cinta dan ,er&audaraan
b. )e$bangkitkan &e$angat untuk ber&aing
c. )engangkat derajat &e&e-rang
d. )end-r-ng untuk berbuat baik
Standar Kompetensi:
/. )e$aha$i Huku$ I&la$ !entang Haji dan 0$rah
Standar Materi:
A. Haji B. 0$rah
S#A.!
A. Pilihlah jawaban yang benar dari pilihan yang tersedia.
1. +erikut ini yang bukan termasuk pengertian haji menurut bahasa
adalah
a. )engunjungi
b. )enyengaja
c. Ber1iarah
d. )enuju
!. Segala sesuatu yang menjadikan seseorang wajib menunaikan ibadha
haji disebut syarat wajb haji. +erikut ini termasuk syarat wajib haji
a. Berakal
b. !ha%a# i#adhah
c. Ihra$ dari $iqat
d. Ber$ala$ di $ina
". /hawa' adalah menglelilingi Ka0bah sebanyak tujuh kali. thawa'
menjadi rukun haji dinamanyakan thawa'.
a. udu$
b. I#adhah
c. 'ada2
d. 3ad1ar
&. Sa01 termasuk salah satu dari rukun haji yang dalam pelaksanaannya
dikerjakan setelah
a. !ha%a#
b. 'uku#
c. Ihra$
d. !ahalul
(. 2i dalam ibadah haji dikenal istilah miqad 3amani. Menurut bahasa
miqad 3amani berarti
a. Bata& %ilayah
b. Bata& tanah &uci
c. Bata& te$,at
d. Bata& %aktu
). Perbedaan antara rukun haji dan rkun umrah hanyalah terletak
pada.
a. Ihra$
b. !ha%a#
c. 'uqu#
d. Sa2i
*. 4ang termasuk salah satu dari wajib umrah adalah.
a. )engerjakan tha%a# qudu$
b. )e$baca talbiyah di &at &a2i
c. Berd1ikir ketika tha#ala# i#adhah
d. )eninggalkan &egala larangan haji
,. 2i dalam pelaksanaan ibadah haji yang dimaksud dengan ihram
adalah
a. Berlari4lari kecil dari Sha#a ke )ar%a b. Berniat $ulai $engerjakan haji
c. )encukur ra$but tiga helai
d. Hadir di Padang Ara#ah
+. 5awablah pertanyaan6pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan
jelas!
1. 5elaskan perbedaan antara haji qiran% tamattu0 dan haji i'rad!
!. Mengerjakan haji adalah wajib bagi yang mampu. Sebutkan syarat6
syarat orang yang telah dikatakan mampu untuk melaksanakan haji!
". Sebutkan larangan6larangan bagi jamaah haji ketika dalam keadaan
ihram% khusus bagi jamaah haji laki6laki dan khusus bagi perempuan!
&. Sebutkan enam ma$am thawa' dengan disertai pengertiannya masing6
masing!
(. +uatlah karangan pendek dengan tema% 7AK8 19:19 9A1K ;A51<
S#A. M12 S=M=S/=- :=9AP
K=.AS >111
MA/A P=.A5A-A9 ?1@1;
1. Pilihlah a%b%$% atau d jawaban yang paling benar dengan member tanda
silang A B C
5. Pak A$ir $e$berikan uang ke,ada #akir $i&kin tetangganya hanya karena
Allah $a&ing4$a&ing *,. 566.666"4. Perbuatan ,ak A$ir di&ebut dengan 7.
a. hibah
b. &hadaqah
c. in#aq
d. hadiah
5. A,a yang dilak&anakan Pak A$ir dala$ ,-int n-$-r 5 adalah ....
8a. $akruh
5. $ubah
9. %ajib
:. &unnah $uakkad
9. Shadaqah yang ,aling $udah adalah 7.
a. $akanan &e&uai ke$a$,uannya
b. &enyu$ $ani& dengan tujuan $engh-r$ati
c. na&ehat dala$ $e$ecahkan ,er&-alan
d. tenaga atau ,ikiran
:. ;<=> ?@A BACDE FG =HG IJA DG =KLIA MN OP QJ RN =HG SG TG UGVJ QP WG IJA MN OG QJ XN TN YG ZG [L IAE
(andungan ,-k-k hadit& di ata& adalah 7.
a. &hadaqah $eru,akan ibadah &-&ial
b. &hadaqah $eru,akan $e$berikan &e&uatu dengan $enghara, ridha Allah
c. &hadaqah da,at ber#ung&i &ebagai ,engha,u& d-&a
d. &hadaqah huku$nya %ajib
4. Hal4hal di ba%ah ini yang bukan $eru,akan rukun &hadaqah adalah ....
a. -rang yang $e$beri
b. -rang yang diberi
c. rela
d. ijab dan qabul.
/. Pe$berian hibah yang dilak&anakan &etelah &e&e-rang $eninggal dunia
di&ebut
a. hibah %ajib
b. hibah %ari&
c. hibah %a&iat
d. %a&iat %ajibah
\. +iantara $an#aat $e$berikan &hadaqah yang lengka, adalah 7.
a. $e$bantu $eringankan beban -rang lain" da,at $enu$buhkan ra&a ka&ih
&ayang antara &e&a$a" $e$,ererat &ilaturah$i" dan dila,angkan re1ekinya dan
di$udahkan &egala uru&annya.
b. $e$bantu $eringankan beban -rang lain" da,at $enu$buhkan ra&a ka&ih
&ayang antara &e&a$a" da,at $era&akan ,enderitaan -rang lain" $e$,ererat
&ilaturah$i
c. $e$bantu $eringankan beban -rang lain" da,at $enu$buhkan ra&a ka&ih
&ayang antara &e&a$a" $e$,ererat &ilaturah$i" dan dila,angkan re1ekinya dan
di$udahkan &egala uru&annya.
d. $e$bantu $eringankan beban -rang lain" da,at $enu$buhkan ra&a ka&ih
&ayang antara &e&a$a" da,at $era&akan ,enderitaan -rang lain" $e$,ererat
&ilaturah$i" dan dila,angkan re1ekinya dan di$udahkan &egala uru&annya.
]. Suatu ,e$berian di&ebut &ebagai hibah karena dida&arkan ata& 7.
a. ka&ih &ayang dan ,era&aan iba ^bela& ka&ihanE
b. ka&ihan
c. keadaan atau ,eri&ti%a tertentu
d. kekeluargaan
_. .rang yang $e$berikan hibah akan $enda,atkan $an#aat yang banyak"
&alah &atunya adalah 7.
a. akan terhindar dari &i#at kikir atau bakhil" akan terbentuk &i#at der$a%an"
akan dila,angkan re1ekinya dan di$udahkan &egala uru&annya" akan tu$buh
ke&adaran bah%a harta itu &e$ata4$ata titi,an Allah S'!.
b. akan terhindar dari &i#at kikir atau bakhil" akan $enda,atkan ,ahala yang
banuak" akan dila,angkan re1ekinya dan di$udahkan &egala uru&annya" akan
tu$buh ke&adaran bah%a harta itu &e$ata4$ata titi,an Allah S'!.
c. akan terhindar dari &i#at kikir atau bakhil" akan terbentuk &i#at der$a%an"
akan dita$bahkan ri1kinya" akan tu$buh ke&adaran bah%a harta itu &e$ata4
$ata titi,an Allah S'!.
d. akan terhindar dari &i#at kikir atau bakhil" akan terbentuk &i#at der$a%an"
akan dila,angkan re1ekinya dan di$udahkan &egala uru&annya.
`. Hibah da,at diangga, &ah bila ,e$berian itu &udah $engala$i ,r-&e& 7.
a. akad
b. &erah teri$a
c. diuca,kan
d. dilak&anakan
abh55. Huku$ $elak&anakan Ibadah haji bagi -rang yang telah $a$,u adalah
7.
a.Fardhu ki#ayah
b.Fardhu ain
c.Sunah $ucakad
d.Sunah ghairu $ucakad
59.Haji yang dilak&anakan untuk yang kedua kali-" ketiga kali dan &eteru&nya
adalah huku$nya 7.
a.%ajib
b.$ubah
c.$akruh
d.&unat
5:.Bagian dari ,elak&anaan Ibadah haji yang a,abila tidak dilak&anakan $aka
haji kita teta, &yah teta,i kita haru& $e$bayar da$ adalah ,engertian 7.
a.*ukun haji
b.Syarat &yah haji
c.'ajib haji
d.&yarat %ajib haji
54.'uku# adalah &alah &atu rukun haji yang %ajib kita lak&anakan" %uku#
dilak&anakan di 7.
a.Ara#ah
b.)ud1dali#ah
c.)ina
d.)adinah
5/.!ha%a# adalah $engelilingi (acbah &ebanyak ] kali" !ha%a# di$ulai dari
rukun 7.
a.Hajar A&%ad
b.&ya$
c.ya$ani
d.iraqi
5\.Pak Ha&an $elakukan tha%a# ketika dia ,erta$a kali $elihat (acbah"
!ha%a# yang dilakyukan Pak Ha&an adalah tha%a# 7.
a.i#adhah
b.udu$
c.'adac
d.3ad1ar
5].)ele$,ar tiga ju$rah dilak&anakan ,ada hari ta&yrik" hari ta&yrik adalah
,ada tanggal 7.
a.56"55"59 +1ulhijjah
b.55"59"5: +1ulhijjah
c.59"5:"54 +1ulhijjah
d.5:"54"5/ +1ulhijjah
5_.)e$baca !albiyah" &etelah berihra$ &a$,ai !ahallul adalah ter$a&uk 7..
dala$ haji.
a.Sunah
b.'ajib
c.Larangan
d.)akruh
5`.!idak b-leh $e$akai ,akaian berjahid adalah &alah &atu larangan untuk
ja$acah haji 7.
a.Pria
b.'anita
c.Pria dan %anita
d.Se$uanya
96.)iqat Za$ani 0$rah adalah 7.
a.Pada bulan +1ulhijjah
b.Se,anjang $a&a
c.Pada bulan ra$adl-n
d.Se,anjang bulan &ya%al
11. 5awablah Pertanyaan 2i +awah 1ni dengan 5elas!
5.A,akah ,engertian &hadaq-h &e%cara i&tilahd
9.Sebutkan *ukun Shadaq-hd
:.A,akah ,engertian haji &ecara i&tilahd
4.Sebutkan $aca$4$aca$ cara $elak&anakan ibadah hajid
/.A,akah ,engertian u$rahd 5. )enurut huku$ I&la$ a&al &e$ua $akanan dan
$inu$an adalah halal" kecuali a,abila...
ada na& ^ayat al4ur2an atau hadi&E yang $enyatakan kehara$annya
tidak tercantu$ dala$ al4ur2an atau hadit&
$akanan atau $inu$an ter&ebut $enjijikan
kita tidak terbia&a $eng-n&u$&inya
9. )akanan dan $inu$an yang kita k-n&u$&i haru& halal" yang di$ak&ud halal ialah....
bagu& dan $enyehatkan
enak dan le1at
b-leh dik-n&u$&i $enurut ketentuan &yariat I&la$
b-leh dik-n&u$&i $enurut ,etunjuk ahli $edi&
:. )ak&ud dari kata ehalalan thayyibanf adalah...
halal dan $engenyangkan
halal dan le1at
halal dan ,enuh ,r-tein
halal dan baik di$akan
4. Berikut ini adalah ala&an (ha$ar atau $inu$an kera& dihara$kan -leh aga$a I&la$"
kecuali......
Bi&a $eni$bulkan kecanduan bagi ,e$inu$nya
da,at $e$bahayakan bagi ,e$inu$nya
da,at $enjadi &u$ber kejahatan
karena $ahal harganya
/. Se$ua binatang yang bi&a bertahan hidu, la$a di dua ala$" huku$nya....di$akan
3aji&
hara$
halal
b-leh
\. +aun ,adi" ja$bu" dan jati.......untuk di$akan $anu&ia.
halal dan $enyehatkan
halal ta,i tidak baik
hara$
halal
]. Hal4hal berikut bi&a $e$buat &ate ka$bing $enjadi hara$ di$akan" kecuali....
$e$belinya dengan uang ha&il k-ru,&i
$enye$belihnya tidak $enyebut A&$a Allah
$enda,atkannya dengan cara $encuri
ka$bingnya &edang $engandung
_. Huku$ $akan daging binatang di ata& adalah
Halal
Hara$
)akruh
`. Binatang &ebagai$ana terlihat ,ada ga$bar di ata& huku$nya hara$ di$akan" berda&arkan
ciri4ciri...
)enjijikan
Bertaring
+i&uruh $e$bunuhnya
+agingnya beracun
56. Bangkai binatang &ebagai$ana terlihat ,ada ga$bar di ata& huku$nya..... di$akan
Hara$
Halal
)akruh