Anda di halaman 1dari 2

Disusun oleh :

Irfan Sarifan
YAYASAN HIDAYATUL FAIZIEN
MADRASAH ALIYAH (MA) HIDAYATUL FAIZIEN
Alamat : Jl Desa Terusan Pesantren Kp. Urug Nangoh-Cikedokan-Bayongong-!arut
Kode Pos ""#$%. Tlp &'%$%( )%"'#'*
YAYASAN HIDAYATUL FAIZIEN
MADRASAH ALIYAH (MA) HIDAYATUL FAIZIEN
Alamat : Jl Desa Terusan Pesantren Kp. Urug Nangoh-Cikedokan-Bayongong-!arut
Kode Pos ""#$%. Tlp &'%$%( )%"'#'*
ADMINISTRASI PEMELA!ARAN
"E#"RAFI $ELAS %
TAHUN PELA!ARAN &'(()&'(&
#. +,-BA. P,N!,/A0AN
%. 1D,NT1TA/ P.1BAD1
*. KA+,ND,. P,ND1D1KAN
". -1N!!U ,2,KT12 DAN T1DAK ,2,KT12
3. ANA+1/1/ /K+ -ATA P,+AJA.AN
$. ANA+1/1/ TUJUAN -ATA P,+AJA.AN
4. P,-,TAAN /K DAN KD
5. P.6!.A- TA0UNAN &P.6TA(
). P.6!.A- /,-,/T,. &P.6-,/(
#'. /1+ABU/ P,-B,+AJA.AN
##. .,NCANA P,+AK/ANAAN P,-B,+AJA.AN &.PP(
#%. K.1T,.1A K,TUNTA/AN -1N1-A+ &KK-(
#*. P.6!.A- P,N1+A1AN
#". ANA+1/1/ U+AN!AN 0A.1AN
#3. P.6!.A- P,N!A7AAN
#$. P.6!.A- .,-1D1A+