Anda di halaman 1dari 3

Mikro pengajaran ialah proses menguasai setiap kemahiran asas

mengajar. Ia merupakan proses yang memberi peluang kepada guru


mengasah kemahiran mengajar mereka dalam situasi yang kurang
mengancam dan mudah dipantau kerana masa mikropengajaran
biasanya singkat iaitu antara 5 hingga 10 minit. Mikropengajaran amat
berguna kepada bakal guru, kerana dapat membantu mereka
menguasai setiap satu kemahiran asas mengajar secara berperingkat.
Mengikut Micheel J. Wallace, pengajaran mikro adalah penemuan
pengajaran yang dimudahkan. Pengertian itu membaa makna iaitu
satu situasi pengajaran yang telah dikurangkan skopnya, iaitu tugas
guru dipermudahkan, mata pelajaran dipendekkan dan bilangan murid
dikecilkan.
!ari perspekti" seorang guru yang berpengalaman, kemahiran
mikropengajaran boleh digunakan secara integrasi serta dilaksanakan
secara bersepadu dan harmoni bagi membantu pembelajaran berlaku
secara e"ekti". #erdapat sepuluh kemahiran mikropengajaran yang perlu
dimiliki oleh seseorang guru agar pengajarannya lebih berkesan.
$emahiran%kemahiran tersebut adalah kemahiran set induksi, kemahiran
pelbagai rangsangan, kemahiran tunjuk cara, kemahiran menyoal,
kemahiran bercerita, kemahiran menyampai, kemahiran penggunaan
sumber pengajaran, kemahiran penggunaan papan tulis, kemahiran
pengukuhan dan kemahiran penutup.
$emahiran set induksi umpamanya, adalah cara guru memperkenal
atau memulakan sesuatu pelajaran atau satu unit tertentu sesuatu
pelajaran. Pada setiap episod pengajaran, guru hendaklah menegaskan
kepada muridnya tugasan yang akan dibuat. &uru perlu mengekalkan
dan menarik perhatian muridnya serta menggerakkan mereka untuk
membuat akti'iti, ber"ikir dan belajar. &uru juga memandu muridnya ke
arah manakah tujuannya, membina perkaitan yang jelas dengan
pengalaman lalu serta pengalaman sedia ada murid. Justeru,
melaksanakan set induksi yang berkesan memerlukan guru menguasai
dan mempraktikkan elemen%elemen berikut (
1. Menarik perhatian
&uru boleh menggunakan suara, gerak geri dan pandangan mata untuk
menarik perhatian murid kearah pelajaran yang diajar. Ia juga boleh
menggunakan bahan bantu mengajar atau alat bantu mengajar dan
pelbagai interaksi yang lain.
). Menimbulkan pergerakan
&uru boleh menggerakkan muridnya dengan menunjukkan kemesraan
dan menunjukkan semangat serta kesungguhan terhadap perkara yang
ingin diajarnya. &uru perlu merangsang naluri ingin tahu atau menarik
minat mereka dengan bercerita atau memulakan akti'iti.
*. Struktur
&uru menentukan dengan jelas hal bagi tugasan yang diberikan kepada
muridnya. +ontohnya, ,hari ini kita akan melihat beberapa keping
gambar dan kemudian kita akan bincangkannya,. ,-elepas
perbincangan itu kamu akan menulis ceritanya,. &uru menolong
muridnya dengan mencadangkan beberapa cara menulis cerita itu.
.. Membuat perkaitan
&uru boleh membuat perbandingan dan perbe/aan, seperti
membandingkan penglibatan dan pencapaian di antara !atuk 0ee
+hong Wei dan !atuk 1icol 2nn !a'id. &uru merujuk kepada situasi
semasa untuk menarik perhatian.
3umusannya, set induksi yang berkesan ialah (
-et induksi yang bermakna kepada murid dari segi umur,
kebolehan dan minat.
-et induksi hendaklah berkait dengan isi pelajaran dan objekti"
pelajaran.
Pelajaran baru hendaklah dikaitkan dengan pengetahuan sedia
ada murid.
4elajar daripada yang telah diketahui kepada yang akan diketahui.