Anda di halaman 1dari 2

E-Pembelajaran adalah salah satu kaedah alternatif yang popular dalam proses pembelajaran

pada hari ini. Ia merupakan sistem pendidikan yang membantu pelajar dengan menggunakan
medium internet, intranet dengan komputer. E-Pembelajaran atau dalam Bahasa Inggeris E-
learning berasal dari huruf E (Eletroni! dan learning (pembelajaran!.
"erujuk kepada wikipedia.org, sistem pembelajaran elektronik atau E-pembelajaran adalah
ara baru melaksana proses pengajaran dan pembelajaran. E-pembelajaran adalah kaedah
yang terhasil kesan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merangkumi
penggunaan media elektronik seperti internet, intranet, e#tranet, transmisi satelit, audio,
$ideo, %& interaktif, '(-)*", dan pembelajaran berbantukan komputer seara lebih
fleksibel ke arah meningkatkan proses pengajaran, pembelajaran dan penilaian.
"enerusi kaedah pembelajaran seara on line ini, pelajar tidak perlu berada di kelas untuk
mengikuti pengajaran guru seara bersemuka. +uru hanya berperanan sebagai pemudah ara
dengan memberi peluang kepada pelajar melaksanakan kaedah pembelajaran seara
kolaboratif, mengikut kesesuaian masa masing-masing melibatkan penggunaan kos yang
sangat efektif.
E-pembelajaran pertama kali diperkenalkan oleh ,ni$ersiti Illinois di -merika .yarikat.
.ejak mula diperkenalkan, kaedah ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat
menerusi pengenalan teknologi-teknologi terkini bidang informasi dan komunikasi. E-
Library umpamanya merupakan perpustakaan online yang mengandungi /00 juta maklumat
ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk pengajaran dan pembelajaran. 1e2ujudan
perpustakaan seara maya ini boleh diakses seluruh dunia.
)uang-ruang perbinangan kini semakin mudah menerusi internet. Pelajar dan pengajar boleh
berkongsi sebarang maklumat tanpa batasan dalam bidang-bidang pengkhususan mereka.
"emunggah simpan fail kini sudah menjadi lebih mudah dan semakin kerap dilakukan
menggunakan 3etsape4E#plorer atau enjin arian yang lain. Bahan pembelajaran yang
terdapat dalam sesebuah server boleh dipindahkan ke komputer peribadi untuk
merealisasikan proses P5P dengan lebih berkesan dan efektif.
%eknologi $ideo interaktif dua hala dapat menghubungkan antara dua lokasi atau lebih
mudah. "elalui penggunaan $ideo interaktif, seorang pengajar pakar yang berada dalam satu
lokasi boleh mengajar pelajar-pelajar yang berada di lokasi yang berlainan dan jauh antara
satu sama lain. Pelajar boleh melihat apa yang sebenarnya berlaku dan berinteraksi dengan
orang lain pada lokasi yang dihubungkan itu.
Rumusannya, penggunaan E-Pembelajaran terbukti memberi impak yang sangat besar
kepada dunia pendidikan menerusi penglibatan pelajar yang aktif, interaktif, koloboratif dan
menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat.

Rujukan tambahan :
http://www.scribd.com/doc/4!"#"/$ER%&%&-'()-*%L%+-$E&*'*',%&