Anda di halaman 1dari 2

5 cara mendapatkan kebahagian dan mengurangi

stress
Dr. ARIS GUNAWAN
PUSKESAS !AN"N II
#. A!URAN $ANGAN %EREAKSI
$angan bereaksi ter&a&u cepat' terutama reaksi negati(
sering kita stress sendiri karena bereaksi ter&a&u cepat dan men)esa&
kemudian
Resp*n negati( )ang kita &akukan ' teriakan em*si*na& )ang kita ke&uarkan
+ebih baik kita ber(ikir du&u dan reaksi kita &ebih baik ditahan
%eri kita ,aktu untuk c**&ing d*,n
2. Al Baqarah 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat
sebagai penolongmu
[99]
, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
[99]. Ada pula yang mengartikan: Mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan
sabar dan shalat.
-. .an)a (akta /bukan Interpretasi0.
e&ihat sesuatu dari (akta' bukan interpretasi kita.
!emanmmu tidak mengabarimu seperti dia 1an1ikan. 2aktan)a 3 dia tidak
mengabarimu. Interpretasin)a 3 dia me&upakanmu
.an)a bereaksi berdasarkan (akta
Interpretasimu mungkin sa&ah dan han)a memberi stress )ang tidak per&u
terhadapmu
10. Yunus 36. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan
saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk
mencapai kebenaran
[690]
. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
mereka kerjakan.
[690]. esuatu yang diperoleh dengan prasangkaan sama sekali tidak bisa
mengantikan sesuatu yang diperoleh dengan.
!". Al #sraa $%3. Dan katakanlah kepada hamha-hamba-u! "#endaklah
mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik $benar%. Sesungguhnya
syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.
4. $angan em*si
5*ba untuk hidup denga sedikit atau tanpa em*si
Em*si me&*ncat6- kadang naik kadang turun
Ketika ter1aga berarti hebat' tapi bi&a tidak terkenda&i membuat kita stres
sendiri
Usakan em*si kita stabi&. Sega&a sesuatu ada&ah kita

7. 2*kus pada S*&usi' bukan Pr*b&em.


+ihat s*&usi da&am menghadapi tantangan
engikuti pr*b&em dan betapa sedihn)a hidup kita tidak akan membantu
2*kus pada s*&usi dan kerahkan semua sumber da)a kita

5. Apa )ang *rang pikirkan itu tidak penting


Kamu menunda hidupmu han)a unutuk dapat 8diterima9 *&eh semua *rang
dan itu tidak akan pernah kita dapatkan
2*kus pada tu1uan hidupmu dan 1u1ur pada diri sendiri. Kamu ada&ah kreasi
)ang indah.
6. Al An'aam !!6. Dan jika kamu menuruti kebanyakan &rang-&rang yang di
muka bumi ini' niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.
Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka' dan mereka
tidak lain hanyalah berdusta $terhadap Allah%
[(00]
.
[%00]. eperti menghalalkan memakan apa&apa yang telah diharamkan Allah dan
mengharamkan apa&apa yang telah dihalalkan Allah' menyatakan bah(a Allah
mempunyai anak.

Anda mungkin juga menyukai