Anda di halaman 1dari 10

Pendapat guru bukan opsyen

3 Perbandingan kurikulum
3.1 Matlamat
Matlamat mata pelajaran Pendidikan Jasmani ialah membantu murid
menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan
kecergasan. Melalui matlamat ini jelas menunjukkan perkaitan
sumbangan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dalam melahirkan atlet.
Sebagaimana yang diketahui untuk menjadi seorang atlet yang
cemerlang dan berprestasi tinggi seseorang itu mestilah mempunyai
tahap kecergasan yang tinggi yang hanya dapat ditingkatkan melalui
aktiviti kecergasan yang terdapat di dalam sukatan mata pelajaran
Pendidikan Jasmani. Dasar Sukan Negara juga menyatakan dengan
melibatkan diri dengan sukan massa atau sukan prestasi tinggi akan
berlaku peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan seseorang individu.
3.2 Tujuan
ujuan mata pelajaran Pendidikan Jasmani ialah memenuhi keperluan
pertumbuhan dan perkembangan individu dari aspek fizikal! mental!
emosi dan sosial. Jika dibuat perbandingan untuk melahirkan atlet yang
mempunyai prestasi tinggi juga memerlukan pertumbuhan dan
perkembangan individu dari aspek fizikal! mental! emosi dan sosial.
"
#ekurangan atau kecacatan salah satu aspek akan menjadi halangan bagi
seseorang atlet untuk mencapai kecemerlangan.
3.3 Sukatan pelajaran
Sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani dibahagikan kepada tiga tunjang
pembelajaran iaitu kecergasan! kemahiran dan kesukanan. iga tunjang
ini membantu mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani .
$erdasarkan ketiga%tiga tunjang yang terdapat dalam mata pelajaran
Pendidikan Jasmani dapat dilihat tentang pentingnya ketiga%tiga aspek
tersebut dalam melahirkan seorang atlet yang berbakat dan
berkebolehan. &ntuk menjadi seorang atlet yang baik memerlukan
penguasaan pengetahuan dan kemahiran dalam ketiga%tiga bidang
tersebut. anpanya seseorang itu tidak akan berjaya menjadi seorang
atlet yang cemerlang.
3.4 Kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani
#andungan Sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani mengikut tiga tunjang
pembelajaran adalah seperti berikut'
(.).". Kecergasan
*a+ #ecergasan berasaskan kesihatan
i. Daya tahan kardiovaskular
ii. Daya tahan otot
iii. #ekuatan
iv. #elenturan
,
v. #omposisi badan
*b+ #ecergasan berasaskan perlakuan
i. #oordinasi
ii. -mbangan
iii. #etangkasan
iv. #uasa
v. Masa tindakbalas
vi. #epantasan
*c+ #onsep! definisi! prinsip dan kaedah latihan
(.).,. Kemairan
*a+ Pergerakan asas
*b+ Permainan
*c+ .lahraga
*d+ /imnastik
*e+ Pergerakan kreatif
*f+ 0ekreasi
*g+ #esenggangan
(.).( Kesukanan
*a+ #eselamatan
*b+ Pengurusan
*c+ #erjaya
*d+ -su Pendidikan Jasmani dan Sukan
*e+ 1tika
(
Melalui tunjang kecergasan dan tunjang kemahiran amat jelas sukatan
pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan #esihatan ini saling
berkaitan dan membantu untuk mencungkil dan mengembangkan bakat
atlet untuk kecemerlangan.
3.! Strategi Pengajaran "an Pembelajaran
Mata pelajaran ini menggalakkan teknik dan gaya pembelajaran secara
kendiri! akses kendiri dan terarah kendiri bagi tumpuan peningkatan
pelbagai kecerdasan murid. Dalam setiap kegiatan pembelajaran!
pemupukan nilai serta pemahaman unsur pergerakan dihubungkaitkan
dengan kemahiran asas jasmani. 2malan rutin kecergasan dilakukan
dalam suasana riang dan meyakinkan.
3.# Penilaian
Proses penilaian dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dalah proses
pengajaran dan pembelajaran yang mengesan perkembangan! kebolehan!
kemajuan dan pencapaian murid yang dijalankan secara berterusan.
Penilaian mata pelajaran ini dirancang dan dikendalikan oleh guru di
)
peringkat sekolah. -nstrumen penilaian dibina dan ditadbir oleh guru.
Penilaian dibuat secara pemerhatian! penulisan dan lisan. 3asil penilaian
digunakan untuk tindakan susulan bagi meningkatkan pembelajaran
murid dan memperbaiki pengajaran guru. Pelaporan perlu dibuat di
peringkat sekolah bagi memberi maklum balas kepada murid! ibu bapa
dan guru lain.
4iri%ciri ini terdapat persamaan dalam proses penilaian oleh seorang
jurulatih terhadap sesorang atlit bertujuan untuk mengesan
perkembangan! kebolehan! kemajuan dan pencapaian atlit yang
dijalankan secara berterusan. Jurulatih juga berperanan menyediakan
kriteria dan aspek penilaian yang dikehendaki bagi setiap atlit.
4. Kekuatan dan kelemaan
Kekuatan
erdapat beberapa kekuatan pelaksanaan kurikulum Pendidikan
Jasmani di sekolah%sekolah. 2ntaranya ialah5
enaga pengajar terdiri daripada guru opsyen iaitu sama ada
opsyen Pendidikan Jasmani ataupun Pendidikan Sains Sukan.
6aktor ini sangat penting kerana berdasarkan hasil kajian
Julismah! ,778 bertajuk peranan guru dalam memacukan
pembangunan sukan di Malaysia mendapati 98.7: guru
;
opsyen mempunyai ilmu konten *pengetahuan dan kemahiran+
pada tahap tinggi dan ).7 : pada tahap sederhana. Dapatan
kajian ini menunjukkan adalah perlu bagi setiap mata pelajaran
diajar oleh guru yang opsyen supaya murid%murid dapat
menimba pembelajaran yang berkesan berdasarkan ilmu konten
yang dikuasai.
Sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
#esihatan yang dirangka dan digubal oleh Pusat Perkembangan
#urikulum mantap dan menyeluruh selaras dengan 6alsafah
Pendidikan #ebangsaan bertujuan melahirkan insan yang
harmonis dari aspek jasmani! emosi! rohani dan intelek.
#olaborasi antara #ementerian Pelajaran dengan badan%badan
dan persatuan sukan seperti Majlis Sukan Negara dan persatuan
permainan menjanjikan kesinambungan dan kecemerlangan
murid%murid semasa di sekolah di peringkat kebangsaan
mahupun antarabangsa. Menurut 2zlina *,77<+! Majlis Sukan
Negara *MSN+ dengan #erjasama Majlis Sukan Sekolah%
sekolah Malaysia *MSSM+ telah berusaha mengadakan
program unas 4emerlang bagi melibatkan atlet%atlet dari
seluruh negara yang berumur dari "( tahun hingga "; tahun.
#ini kerjasama itu dipertingkatkan lagi di ba=ah program
8
>4ari 4hampion> yang dikelolalakan oleh #ementerian $elia
dan Sukan. Melalui program ini atlet%atlet muda yang
berpotensi dapat dilahirkan. 2tlet%atlet ini dikumpulkan dan
diberi latihan oleh jurulatih bertauliah. 3asilnya dalam
kejohana .lahraga 2ntarabangsa unas 4emerlang yang ke 9
pada tahun ,777! Malaysia yang di=akili oleh atlet dari
program unas 4emerlang telah berjaya menjadi juara
keseluruhn mengatasi atlit muda dari negara lain yang
bertanding seperti Singapura dan 2ustralia $arat.
Kelemaan
erdapat beberapa kelemahan kurikulum mata pelajaran Pendidikan
Jasmani dan Pendidikan #esihatan. 2ntaranya ialah5
).,." Mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
#esihatan kini banyak mengalami perubahan sama ada dari
segi konsep ataupun perkembangan intipati kandungannya.
?alau bagaimanapun! penerimaan dan pengiktirafan
terhadap mata pelajaran ini masih dipertikaikan. $ahkan! ia
masih lagi dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tidak
penting kerana mata pelajaran ini bukan satu mata pelajaran
peperiksaan. #ebanyakan pentadbir atau pengurus sekolah
pada umumnya lebih mengutamakan pencapaian akademik.
<
-ni untuk memastikan sekolah di ba=ah pentadbiran mereka
tidak digolongkan berprestasi rendah. #eadaan ini telah
menggalakkan berlakunya ketidakseimbangan dalam
pelaksanaan program pendidikan! terutama bagi mata
pelajaran Pendidikan Jasmani
).,., Penyediaan tenaga pengajar yang masih belum mencukupi
dan menyeluruh. Masih terdapat guru%guru bukan opsyen
atau guru tidak terlatih dipilih untuk mengajar mata
pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan #esihatan.
#ebiasaannya guru%guru ini melaksanakan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran *P@P+ secara tidak berkesan
kerana mereka tidak didedahkan dengan pengetahuan dan
kemahiran yang diperlukan. #esannya! murid tidak
memperolehi segala pengetahuan dan kemahiran yang
diperlukan yang membolehkan mereka mengasah dan
mengembangkan bakat mereka sebagai atlet secara
maksimum.
!. Penutup dan kesimpulan
#urikulum merupakan suatu elemen terpenting dalam sistem pendidikan. -a
merupakan nadi kepada sistem pendidikan yang mencorakkan generasi akan
A
datang. $agi menjana suatu sistem pendidikan yang berkualiti! kurikulum itu
sendiri perlu bersifat dinamik dan relevan dengan kehendak semasa mahupun
keperluan masa akan datang. #urikulum di Malaysia ditakrifkan sebagai suatu
program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan! kemahiran! dan
nilai%nilai kebudayaan serta kepercayaan untuk membantu perkembangan
potensi seseorang murid secara seimbang dari segi jasmani! emosi! rohani dan
intelek.

9
"7