arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
1
2

RAE
RAE

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

17/55

1980

1053

1980

Smt. Pramil K. Botadkar
& Ors.

S.T.Shinde

10/04/1980

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

M/s. R.T.Mehta & Co.Shree Indu. Rubber Works P.L 08/04/1980

360

*

C.R.
No.
12

(1)

360(1)

7

360(2)

7

3

RAE

1054

1980

P.K.Botadkar & ors.

J.L.Pol

10/04/1980

4

RAD

3100

1980

Pathak

Mrs. Bhatia & anr

27/06/1980

*

360(2)

6

5

RAE&R

304/1174

1980

Gojaria

M/s. Naik Brass & Iron Works 27/06/1980

*

360(2)

8

6

RAE&R

305/1175

1980

Gojaria

M/s. Naik Brass & Iron Works 27/06/1980

360(2)

8

7

RAE&R

1623

1980

United Gen.Pvt. Ltd.

T.Krishna

30/07/1980

*

360(2)

6

8

Rev. in RAD

4843

1980

Dumbre

Smt.P.Ajinkya

31/07/1980

*

360(2)

9

RAE/R

2331

1980

Mishra

Lokhande

26/09/1980

*

360(2)

8

10

N.in RAE

4634

1980

Khatri

Nalwala & anr

26/09/1980

*

360(2)

6

11

RAE

St. 6124

1980

Smt. Alkaben K. Sheth
Smt. Maniben M. Patel & ors. 29/09/1980

*

360(1)

13

12

RAD

3091

1980

Mathur

Bangera

03/10/1980

*

360(2)

6

13

RAE/R

65

1980

Kadam

Thikul

06/10/1980

*

360(2)

8

14

RAE/R

1649

1980

Hussein

Marathi

16/10/1980

*

360(2)

15

15

RAE

4675

1980

Bhatt

Upadhyay

21/10/1980

*

360(2)

Cont Nt

12

16

NinRAE

5067

1980

Bhatt

Upadhyay

21/10/1980

*

360(2)

Cont Nt

12

17

N in RAE

4673/

1980

Bhatt

Dube

21/10/1980

*

360(2)

Cont Nt

12

18

RAE&R

1676

1980

Shri Pratap S. Kawade Smt. Nanibai P. Sonawane

22/10/1980

*

360(1)

19

RAE

3969

1980

Bhandar Co. Bank Ltd.

Khajanchr M. Hemraj

30/10/1980

*

360(1)

9

20

RAE/R

448/1647

1980

Shah

Punjabi

20/11/1980

*

360(2)

20

21

RAE

3897

1980

22/12/1980

*

360(2)

10

22

RAE

23

RAE

97/1306/

24

RAE

25

RAD

1783/6390 1980

S.M.Ravatni & anr. M/s.Crompton Greaves Ltd.

16/02/81

14

Mis. Nt. 552/81
04/09/1986
Appeal St. 8749/81

5

Banatwala/

Bhatia

23/12/1980

*

360(2)

6

1980

Thakker

Gabrial India Ltd

27/12/1980

*

360(2)

8

6389

1980

Banatwala

Vyas

08/01/1981

*

360(2)

6

3904

1980

Shroff

M/s Andheri Badami Coal Fact 09/01/1981

*

360(2)

2

Page 1

REMARK

arrangement

26

RAE

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

3915

1980

Bandekar

Khimji

12/01/1981

*

360(2)

8

Kothari

Karve

14/01/1981

*

360(2)

13

Hotel Empire Pvt.Ltd.Juhu Beach Resorts Pvt. Ltd. 28/01/1981

*

360(2)

13

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

C.R.
No.

27

RAE

3344

1980

28

RAE

3184

1980

29

RAD

355

1980

Rai

Bhavan

30/01/1981

*

360(2)

8

30

RAE&R

5094

1980

Shaikh

Punjabi

06/02/1981

*

360(2)

5

31

RAE&R

329/1260

1980

Klipwalla

Bhimaji

07/02/1981

*

360(2)

5

32

RAE&R

1161

1980

Khade

Bhalerao

18/02/1981

*

360(2)

7

33

RAD

4656

1980

Mehta

Honrao

20/02/1981

*

360(2)

6

34

RAE&R

3418

1980

Atekabai

Velji

21/02/1981

*

360(2)

5

35

RAE&R

3418

1980 Smt.Atekabai Nooruddin

Shri.Bhikalal Velji

21/02/1981

*

360(1)

5

3415

1980

Ibrahim

Parulekar

23/02/1981

*

360(2)

5

36

RAE

37

RAE&R

5442

1980

Sharma

Sing

25/02/1981

*

360(2)

9

38

RAD

1878

1980

Rajgor

Bhagwan

30/03/1981

*

360(2)

17

39

RAD

448

1981

United Bank

Dholye

31/03/1981

*

360(2)

2

40

RAE

3584

1980

Pruthi

Gupta

14/04/1981

*

360(2)

5

41

RAE

5628

1980

Zaveri

Soni

16/04/1981

*

360(2)

6

42

RAE

73/236

1980

Syndicate

Kaderbhoy

20/04/1981

*

360(2)

7

43

RAD ST.

4374

1981

M/s.Mogul

Chinoy

20/06/1981

*

360(2)

13

44

RAD

3417

1980

Kolsawalla

Badruddin

02/07/1981

*

360(2)

17

45

RAE

3955

1980

Salim

Piramal

09/07/1981

*

360(2)

446/83

22/1/88

Obst. Nt. 229/81

8

46

RAD ST.

3985

1981

Margappa

Kamble

28/07/1981

*

360(2)

9

47

RAD ST.

3792

1981

Malik

Retiwalla

31/07/1981

*

360(2)

9

48

RAD ST.

4982

1981

Shfi

Kehtsi

05/08/1981

*

360(2)

9

734

1981

Rajput

Nare

06/08/1981

*

360

(1)

Joshi

Patel

13/08/1981

*

360

(1)

49 A.inNt.inRAE
50

RAE

1946/6918 1980

Page 2

657/87

03/01/1992 Obst. Nt. 171/86

REMARK

23
12

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

51

RAD ST.

3977

1981

Baijnath

Acharya

09/09/1981

*

360

(1)

5

52

RAD

5868

1980

M/s. J.K.Ltd.

M/s. Narang

14/09/1981

*

360

(1)

9

53

RAE&R

Radiatben Ratilal

M/s. Overses Chem.

19/09/1981

*

360

(1)

13

54

N.inRAE&R

1430

1981

Baliram

Bandu

01/10/1981

*

360

(1)

55

RAE

604/2182

1980

Shah

Sahadev

06/10/1981

*

360

(1)

13

56

RAE

452/1664

1980

Bandra D.C.H.S

Jhavar

14/10/1981

*

360

(1)

14

Bhot

Dave

03/11/1981

*

360

(1)

7

04/11/1981

*

360

(1)

8
17

57
58

1881/6688 1980

N.in RAE&R 1889/6706 1980
RAE&R

6916

59

RAE

60

RAD

31

61

RAD ST.

4933

62

RAE

1980

1972/6971 1980

Saraswatibai

Bahadursingh

Corut receiver

Desai

05/11/1981

*

360

(1)

1981

Maheshawari

Daptari

16/11/1981

*

360

(1)

1981

Barkatbai

Ishradjehan

18/11/1981

*

360

(1)

1719/5939 1981

C.K.Tathod

M.S.Shah

20/11/1981

*

360

(1)

A.949/95

A. 62/82

03/01/2003

25

12/11/1998

4
6

A. 131/92

10/08/98

10

63

RAE St.

4575

1981

M/S.Ashok

M/s. Dawn Textile

23/11/1981

*

360

(1)

5

64

RAD ST.

4665

1981

Indian Cable

Palacimo C.H.S.Ltd.

23/11/1981

*

360

(1)

8

65

RAE St.

5753

1981

Shahani

Sundari

26/11/1981

*

360

(1)

8

66

RAE

1160

1980

Khade

Bhalasing

18/12/1981

*

360

(1)

7

67

RAD

3826

1981

B.P.Bose

R.J.Gharat & ors

13/01/1982

*

360(2)

68

RAE St.

4067

1981

Miss I.K.Mehta

N.Tomar & anr

21/01/1982

*

360(2)

14

69

RAE St.

4622

1981

Smt.D.P.Dali

H.L.R. Of Smt.C.Hari

21/01/1982

*

360(2)

14

70

RAD

5510

1981

Anwar Sadat

Smt. D.P.Shah & ors

22/01/1982

**

360(2)

17

71

RAD

4857

1980

Smt.R.K.Aidansani

R.P.Saple

02/02/1982

*

360(2)

9

72

RAD

1173

1980

K.S.V.Murthy

J.S.Rao & Ors.

17/02/1982

*

360(2)

7

73

RAE

S.Gulamhusein & Ors.
M/s. Huns Dewan & Company 20/02/1982

*

360(2)

25

74

RAE

1330

1981

B.S.Travasso & anr

John D'souza

23/02/1982

*

360(2)

14

75

RAE

1255

1981

Juhu Beekay C.H.S.

M.U.Lutharia

25/02/1982

*

360(2)

14

1721/5944 1981

Page 3

Int.Nt.5508/81
in RAD 5540/81

17

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

76

RAE

1256

1981

Juhu Beekay C.H.S.

U.B.Lutharia

25/02/1982

*

360(2)

14

77

RAE

1259

1981

Juhu Beekay C.H.S.

K.U.Lutharia

25/02/1982

**

360(2)

14

78

RAD

581

1980

Joseph

New India Industires & anr

01/03/1982

*

360(2)

5

79

RAD ST.

7986

1981

Gujan

Lakadawala

03/03/1982

*

360(2)

15

80

RAD

150

1980

Bela

Akhatar

05/03/1982

*

360(2)

9

81

N.in RAD

150

1980

Vasantha

Kunjurama

12/03/1982

*

360(2)

82

RAE

3626

1981

Moloobhoy

Roy

12/03/1982

*

360(2)

17

83

RAD

3234

1981

Oriental Ltd,

Laxmi

19/03/1982

360(2)

13

84

RAE&R

881/3093

1980

Fazilabai A. Gaya

Mahindra & Mahindra Ltd.

23/03/1982

*

360(2)

12

85

RAD

6117

1980

S.N.Ladabhai

N.B. Mane

29/03/1982

*

360(2)

A.306/82

25/01/1984

25

86

RAE&R

Halji

Pawar

30/03/1982

360(2)

A.123/88

22/6/93

25

87

RAE

Daruwalla

Shripat

30/03/1982

*

360(2)

24

Mohan Singh

31/03/1982

*

360(2)

9

V.Nagalpuria@Chheda

H.N.Desai

02/04/1982

*

360(2)

S.A.mehata

Ramprit Subhedar

12/04/1982

*

360(2)

Smt. K.L.Motwani

I.B.M.World Trade Corpn.

12/04/1982

*

360(2)

88

RAE

1280/4188 1981
5549
637

1982

1980 Nainuddin mohd.Anwar

1317/4317 1981

Mis. Nt. 168/96

8

89

RAE

90

RAE&R

91

RAE&R

92

RAE&R St.

6626

1981

V.D.Joshi & anr

P.E.Pawar

16/04/1982

*

360(2)

14

93

RAE&R St.

6628

1981

V.D.Joshi & anr

V.S.Bhosle

16/04/1982

*

360(2)

14

94

RAE

654/2330

1980

K. Sundaram

R.Ramswaroop

18/04/1982

*

360(2)

2

95

RAD ST.

7715

1981

22/04/1982

*

360(2)

14

96

RAE

4462

1981

14

97

RAE&R

98

RAE

99

RAE&R

100

RAE&R

879

1980

1096/3467 1981

1101/3482 1981
6997

1980

1960/6958 1980
817/3052

M/s.Ghaswala& Tejani
Smt.N.Md.A. Tejani & ors
Engg. Co.

A.St.6098/82 22/8/1983

13
13

A.118/83

04/07/1987 Mis. Nt. 1133/82

14

A.M.Enayatali

Abbas Abdeali & Ors.

08/06/1982

*

360(2)

R.P.Thakur

R.S.Sureshsingh

11/06/1982

*

360(2)

G.A. Mendoza

S.P.Varma

14/06/1982

*

360(2)

14

Corut receiver H.C.

S.Shethu

21/06/1982

*

360(2)

17

U.G.Chamankar

30/06/1982

**

360(2)

1980 National Electrical Ind.

Page 4

REMARK

A.713/83

A.108/00
A.107/00
A.112/00

27/06/1986 Obst. Nt. 137/82

23/12/04

Obst. Nt. 157/82

6

1

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
A.115/00
21/12/04
*
360(2)
153&154/00
9/9/04
A.358/00
16/12/04
*
360(2)
A.377/84
04/07/1991

C.R.
No.

101

RAE&R

877/3052

1980 National Electrical Ind.M/s.Janta Bazar & Sotres P.L. 30/06/1982

102

RAE

658/2074

1981

Kuwadekar

Nadkarni

06/07/1982

103

RAD

2012

1981

Varghese

Fulanani

16/07/1982

104

RAE&R

945/2976

1981

G.P.Hassani

A.N.Sansare

31/07/1982

*

360(2)

Mis. Nt. 953/82

6

N.inRAE&R 433/1307

1981

Sidhapura

Parikh

03/08/1982

*

360(2)

Mis. Nt. 191/95

25

105

360(2)

1
12
14

106

RAE

783

1982

H.N.Makwana

M.S.Doshi

03/08/1982

*

360(2)

25

107

RAE

5942

1981

P.M.Gandhi

Laximidas

05/08/1982

*

360(2)

15

108

RAE

3743

1981

Pandya

Shukla

13/08/1982

*

360(2)

9

109

RAE&R

4455

1981

Patil

Singh

24/08/1982

*

360(2)

110

RAE&R

2731

1981

Sharma

D'suza

25/08/1982

*

360(2)

25

Mis. Nt.640/83

RAD

5616

1981

Lakadwala

Batliwala

25/08/1982

*

360(2)

4

112

RAE

3314

1980

M/s Chikal

Budhram

01/09/1982

*

360(2)

14

113

RAE

532/1969

1980

Saraswat Bank

Metrropolitan Foot Wear

01/09/1982

*

360(2)

17

114

R/R

3248

1982

Narang

Hamid Khan

02/09/1982

*

360(2)

4

115

RAE&R

R.Upadhyaya

Panchal

04/09/1982

*

360(2)

25

116

RAE&R

4522

1981

Patel

Shetty

08/09/1982

*

360(2)

Obst. Nt. 88/84

14

117

R/R

883/2741

1981

Narang

Medora

08/09/1982

*

360(2)

8

118

RAE

849

1980

Yadav

Jaiswara

09/09/1982

*

360(2)

14

119

RAE

5732

1980

Manilal

Rakhma

09/09/1982

*

360(2)

9

120

RAD

5528

1981

Abbas

Nasir

18/09/1982

*

360(2)

9

121

N inRAE

1189/3785 1981

Manjuben

Gomes

23/09/1982

*

360(2)

7

122

N inR/R

1189/3785 1981

Manjuben

G.Popatlal

23/09/1982

*

360(2)

7

123

R/R

1189/3785 1981

Consacus

Chotalal

23/09/1982

360(2)

7

124

RAD

1571

1982

Nasir

Prasad

27/09/1982

*

360(2)

6

125

RAE

397/1515

1980

Mehta

Indian Oil Corpn.Ltd.

01/10/1982

*

360(2)

4

Page 5

S.P.Not Found

5

111

1290/4213 1981

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

126

R/R

3858

1981

Sohansingh

Hasnath

11/10/1982

*

360(2)

5

127

N iin R/R

4156

1981

Annie

Joseph

13/10/1982

*

360(2)

5

128

RAD

2728

1980

Kewat

Baldev

18/10/1982

360(2)

5

129

RAE

509/1938

1982

Jainbai

Abdul

24/11/1982

360(2)

6

1284/4195 1981

Raothd

Walwalkar

06/12/1982

*

360(2)

6

130

RAE&R

131

RAD

300

1980

Mehta

Chavan

08/12/1982

*

360(2)

7

132

RAE St.

7698

1981

Agarwal

Vaid

10/12/1982

*

360(2)

14

133

R/R

Shukla

Desai

13/12/1982

*

360(2)

4

134

RAE

135
136
137

RAE
RAE
RAE

1667/5884 1980
3420

1980

Lobo

Carwalho

14/01/1983

*

360(3)

6345

1980

Mishra

Krishnan

15/01/1983

*

360(3)

887/3250

1982

Mercantile Co.

Oilco Sales Corpn.

17/01/1983

*

360(3)

661

1980

Gandevia

Mehra

25/01/1983

*

360(3)

Rev.27/83

14/2/83

Obst. Nt. 116/83
Misc.Nt.1241/82

138

RAE

1096/3897 1980

Rawtani

M/s.Crompton

25/01/1983

*

360(3)

A.151/83

31/1/85

139

RAE

1549/5671 1982

Thakarshi

Nenchand

25/01/1983

*

360(3)

A.147/96

16/1/01

140

RAD

1558

1980

Amin Enterprise

Zohrabai

04/02/1983

*

360(3)

165/80

10/06/1992

141

RAD

6991

1980

Bole

Gujral

07/02/1983

*

360(3)

142

RAE

3817

1982

Kamla Builder

K.Ramdas

07/02/1983

*

360(3)

143

RAE

5166

1981

Shinde

Marathi

14/02/1983

**

360(3)

144

R/R

3522

1982

Agwane

Sakubai

21/02/1983

*

360(3)

145

R/R

3683

1981

Singh

Jadhav

04/03/1983

*

360(3)

146

RAD

5212

1980

Patel

Laxmichand

14/03/1983

*

360(3)

17

147

RAD

2933

1981

Ramrao

Vazirani

17/03/1983

*

360(3)

17

148

RAE

4116

1981

Shah

Doshi

18/03/1983

*

360(3)

13

149

RAD

3999

1982

Hathila

Mohmod

24/03/1983

*

360(3)

23

150

RAD

742

1983

Vasanji

Manjulagaui

24/03/1983

*

360(3)

Page 6

9

5
Obst 26/84
582/84

11/01/1988

23
Mis 522/83

291/83

13/12/83

25

7

13

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

151

RAD

845

1981

Khan

Iqubal

11/04/1983

*

360(3)

152

RAE&R

5305

1980

V.H. Sanghavi & Ors.

N.Rao

15/04/1983

*

360(3)

153

R/R

5305

1980

Sanghvi

Rao

15/04/1983

*

360(3)

7

154

RAD

4988

1981

Banga

Desai

15/04/1983

*

360(3)

8

155

RAE

577/2116

1980

Mahtani

Rakshit

19/04/1983

*

360(3)

156

RAD

3730

1981

Chandakutty

Patel

28/04/1983

*

360(3)

6

157

RAE

3929

1980

Lalchand

Hindustan Liver Co. Ltd

30/04/1983

*

360(3)

10

158

N.in RAD

5618/

1981

R.Chandra

Winston Creado

02/06/1983

*

360(3)

Misc Nt 406/86

8

159

R/R

5227/

1981

M/sBharat Co.

Sharda Brid

06/06/1983

*

360(3)

MiscNt.150/81

6

160

R/R

Dinshaw

Syed

07/06/1983

*

360(3)

*

161

R/R

Bhavana Const.

D'souza

09/06/1983

360(3)

9

162

RAE

Kamal

Indian Ltd

16/06/1983

*

360(3)

7

163

RAE/R

1569

1982

Pandey

Rajbhar

17/06/1983

*

360(3)

25

164

RAE

3094

1980

Gaikwad

Salunke

21/06/1983

*

360(3)

13

165

R/R

438/1322/ 1981

Ahmed

Vishwanathan

01/07/1983

*

360(3)

7

166

R/R

962/3489/ 1982

Yadav

Haji Khan

22/07/1983

*

360(3)

167

R/R St

2153/

1982

Kulsumbi

Prasad

28/07/1983

*

360(3)

5

168

RAD

5862

1981

Haji

Rodriques

05/08/1983

*

360(3)

8

169

RAE

1397/5050 1982

Chimndas

Madan

18/08/1983

*

360(3)

170

RAE

1467/5320/ 1982

M/s Gandhi

Nalima

29/08/1983

**

360(3)

171

RAE

990/3513

1980

Kakar

Amritsar Mill

31/08/1983

*

360(3)

172

RAE

6731

1980

Manji Nanji

S. Ramnathan

02/09/1983

*

360(3)

14

173

R/R

1659/

1981

Suhukla

Mohan

06/09/1983

*

360(3)

9

174

R/R

1130

1982

Ramane

Chikane

23/09/1983

360(3)

9

175

R/R

4293

1981

Dwarkabai

HasanBai

28/09/1983

360(3)

17

1843/6554 1980
869/2715

1981

1024/3251 1981

*

Page 7

REMARK

13
509/86

17/1/95

7

Ast3459/83

11

Misc nt834/83

23/86

19/1/89

6

23
9

A.633/1983

30/5/84

26

Only Misc. Nt.

arrangement

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

1439/5232/ 1982

Laxmibai

Khilani

28/09/1983

Karsonbhai Tank

Dongre

04/10/1983

*

360(3)

Tarpe

Venus Ltd

20/10/1983

*

360(3)

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

15

Only Obst Nt.

R/R

177

RAD

178

RAE

179

RAE

5845

81

M/sKamana CHS Ltd

M.Kakade

10/11/1983

*

360(3)

180

RAD

5485

1982

M/s Kamani

Manilal

15/11/1983

*

360(3)

25

181

R/R

1445/5241

82

Wed

Suri

17/11/1983

*

360(3)

15

182

RAE

5672

1980

Manilal

Vithoba

21/11/1983

*

360(3)

14

183

RAE

938

1983

Sonthalia

Gangrade

23/11/1983

*

360(3)

6

184

RAE

326

1981

Khan

Spancer

25/11/1983

*

360(3)

185

R/R

5110

1982

Pascol

D'souza

25/11/1983

*

360(3)

9

186

RAE

627/2240

1980

Raisey

Motiani

29/11/1983

*

360(3)

4

187

RAE

4743

1981

Porbunderwala

Nair

12/12/1983

*

360(3)

9

188

RAD

708

1983

Sebastian

Gajanan

03/01/1984

*

360(3)

13

189

R/R

675/2129

1981

Narrotam Premises
CHS Ltd

Jashwantiben

04/01/1984

*

360(3)

13

190

RAE

5243

1982

Ramdhan

Jaiswara

06/01/1984

*

360(3)

5

191

R/R

1675

1980

Gpvind

Shankar

09/01/1984

*

360(3)

17

192

RAE

1364/4809 1980

Maulik

Bhagatsingh

18/01/1984

*

360(3)

10

193

R/R

5293/

1981

Mohamed

Gaura

18/01/1984

*

360(3)

25

194

RAD

5235/

1980

Jogal

D'souza

24/01/1984

*

360(3)

2

195

RAE

Chinderkar

Ransube

14/02/1984

*

360(3)

5

196

RAE

2423

1980

Kapoor

Dhobi

22/02/1984

*

360(3)

14

197

R/R

282

1983

Pawar

Sonavane

23/02/1984

*

360(3)

7

198

R/R

Kashmiri

Parkar

24/02/1984

*

360(3)

25

199

RAD

2703

1982

Nakum

Hosorey Works

24/02/1984

*

360(3)

9

200

RAD

3533

1982

Devlekar

Birje

14/03/1984

*

360(3)

23

1980

1470/4863 1981

1854/6592 1980

1323/4362 1981

Page 8

Obst Nt 121/85

REMARK

176

2696

360(3)

C.R.
No.

A 4/84

17/2/94

15
10
MiscNt532/94

Obst 17/84

9

12

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

REMARK
S.P.Not Found

201

RAE

1070

1980

Nerurkar

Kumble

27/03/1984

*

360(3)

15

202

RAD

5739

1981

Mahesh Kadam

M/s Unique Agency

28/03/1984

*

360(3)

11

203

RAE

4344

1982

Lookmanj

Sher Mohmed

05/04/1984

*

360(3)

204

R/R

642/2447

1982

Doshi

Soni

06/04/1984

*

360(3)

205

RAE&R

1649

1980

Hajarabai M. Hussain

Sahadev Marathi

09/04/1984

Pages 1 to 15

360(3)

206

RAE

6390

1980

09/04/1984

Pages 1 to 29

360(3)

6

207

RAE&R

1174

M/s. Naik Brass & Iron Works
1980Shri Umer J. Gojaria & Ors.
11/04/1984
& Anr.

360(3)

8

208

RAE&R

1175

M/s. Naik Brass & Iron Works
1980Shri Umer J. Gojaria & Ors.
11/04/1984
& Anr.

360(3)

8

209

RAE&R

1647

1980Viryakand D. Shaha & Ors.

210

RAE

5204

1980

211

RAD

5164

212

RAD

213

Smt. Radhabai Banatwala
Amal K Daru & Anr.
& Ors.

Pages 1 to 11

Mis 525/88

8
9

Misc. Nt. 268/81

B.P.Panjabi

11/04/1984

Navalkar

Athawale

12/04/1984

*

360(3)

1981

Dube

Dube

18/04/1984

*

360(3)

17

4862

1981

Patel

Potia

19/04/1984

*

360(3)

16

RAE

2146

1983

Agarwal

D'souza

30/05/1984

*

360(3)

9

214

R/R

2145/

1983

Agarwal

Chandure

30/05/1984

*

360(3)

9

215

RAE

717/2522

1980

Makhijani

B.D'mello

01/06/1984

*

360(3)

216

RAD

4247

1981

Poojary

Shetty

06/06/1984

*

360(3)

14

217

RAD

1997

1984

J.Jayantilal

J.Jesing

12/06/1984

*

360(3)

16

218

RAE

4519

1981

D.D.Udeshi

Jagumal

13/06/1984

*

360(3)

219

RAD

2198

1981

Sethna

R.D.Sane

14/06/1984

*

360(3)

220

RAD

3512

1983

Kurgaonkar

Ajitsingh

14/06/1984

*

360(3)

697/84

221

RAE

A.Gidwani

Methodex Systens P.L.

20/06/1984

*

360(3)

A.533/84
A.542/84

222

RAE

1365/4811 1980

360(3)

2

155/95

418/84

28/94

27/9/99

16/7/85

22/9/99

Obst. Nt. 161/81

-

Obst. Nt. 99/83

9

10

5
14
15

29/11/85

11

175

1981

Tiwari

Soni

20/06/1984

*

360(3)

17

223

RAE

1054

1980

Smt. Pramil K. Botadkar
& Ors.

J.L.Pol

23/06/1984

Pages 1 to 7

360(3)

7

224

RAD

3344

1982

Modern Textile Rayon
& Silk Mills P.L.

S.Gala

26/06/1984

*

360(3)

15

225

RAD

3100

1980 Dr. Jaishankar D. Pathak Mis. Benaben H. Bhatia

28/06/1984

*

360(3)

6

Page 9

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

226

RAD

4843

Smt. Parvatibai S. Ajinkya
1980 Sitabai M. Dunbre & Ors.
& Ors.

28/06/1984

*

360(3)

227

RAE

6024

1982

Thakar

Sagunabai

18/07/1984

*

360(3)

228

RAE

5230

1982

Sahdeo

P.S.Patil

24/07/1984

*

360(3)

14

229

RAD

3091

1980 Deepak A. Mathur & Anr. Malti N. Bangera & Anr.

31/07/1984

Pages. 1 to 5

360(3)

6

230

RAE

55

1980

M/s. R.T.Mehta & Co.

Shri Industrial Rubar
Works Pvt. Ltd.

01/08/1984

Pages. 1 to 28

360(3)

12

231

RAE

306

1980

Anantrai C. Thakkar

M/s. Gabriel Ind. Ltd.

01/08/1984

360(3)

8

232

RAE

2491

80

Disswala

Shivram

04/08/1984

*

360(3)

Mis. Nt. 349/95

5

233

RAD

842

82

Shivchand

Jabbar

17/08/1984

*

360(3)

Mis. Nt. 516/85

14

234

R/R

2134

1983

Shankar

Manik

17/08/1984

*

360(3)

235

RAD

4389

80

Jhaveri

Allihusein

24/08/1984

*

360(3)

A. 633/84

236

R/R

502/1700

84

Irani

Erane

28/08/1984

*

360(3)

A.571/85

237

RAE

3405

1982

Prakashchand

Patel

28/08/1984

*

360(3)

238

R/R

1808/6455

80

Hindustan Liver Ltd.

Mashruwala

30/08/1984

*

360(3)

239

RAD

1879

1982

Sonawala

Purendare

31/08/1984

*

360(3)

5

240

RAE

1861

1982

R.Mishra

M.Meghji & anr

13/09/1984

*

360(3)

5

241

RAD

420

80

Varma

Peddar

17/09/1984

*

360(3)

12

242

RAD

454

84

P.L.Shah

Yakubbhai & Ors.

17/09/1984

*

360(3)

28

243

RAD

1382

1983

J.V.Shah

Lilawati

18/09/1984

*

360(3)

8

244

RAD

5050

1983

H.Desai

J.Shah

19/09/1984

*

360(3)

6

245

RAE

3097

80

Sampat

Vashi

25/09/1984

*

360(3)

25

246

RAE&R

65

1680

Sakharam P. Kadam

Maya Aatmaram Thikul

27/09/1984

Pages. 1 to 4

360(3)

247

RAE

4675

1980

Sundarlal B. Bhat

Panhalal N. Upadhya

27/09/1984

360(3)

248

RAE&R

1628

1980

Ansar Aehmad

Rajaram K. Parab

30/09/1984

360(3)

249

RAE&R

5094

1980

Mrs. Madina Y. Shaikh

Kishansinh Panjabi

30/09/1984

360(3)

169

1981

K.V.Mhatre

S.V.Ajinkya

01/10/1984

250

RAE

*

360(3)

Page 10

16/02/81

Rev. Appln.
262/80

C.R.
No.
1

16

A.715/85

13/06/1989

18
Mis. Nt.998/84

06/06/1989

30/04/82

25

11

Appeal No.
336/81

8
12

Obst. Nt. 180/81

13
5

A. 813/84

08/09/1990

5

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

251

RAE

3915

1980

Mulraj Khimji

V.A.Bandekar

04/10/1984

360(3)

252

RAE

6389

1980

Smt. Radhabai Banatwala
& Ors.

Madhuriben Vyas

04/10/1984

360(3)

6

253

RAD

6522

1980

Pramod M. Solanki

Vasantrao D. Kale

07/10/1984

360(3)

9

254

RAE

6918

1980

Kantilal M. Joshi

Laxmiben N. Patel

07/10/1984

360(3)

12

255

RAD

3865

82

M/s Navinchandra

Hiralal

08/10/1984

360(3)

5

256

RAE

1664

1980

257

RAE & R

5442

258

RAD

259

Bandra Dhopa Chhao CoMadhav Ramnath Javahar
op. Hsg. Soc Ltd. & Asso

*

Obst. Nt. 151/81

C.R.
No.

17/10/1984

360(3)

1980 Sankatha Prasad SharmaMadhu Singh Dharisingh

17/10/1984

360(3)

9

553

1980

22/10/1984

360(3)

8

RAE & R

1260

1980

Safudin F. Clipwala

DeviChand Bhimji

22/10/84

360(3)

5

260

RAE & R

4486

1980

Peter L D'mello

Mary Ephy Rodricks & Ors

22/10/1984

360(3)

7

261

RAE

5278

1980 Jankibai Sitaram Chavan

360(3)

7

262

RAD

3904

1980

263

R/R

5530

264

RAE&R

265

Ajit Singh Dilip Singh Dilip Singh Bhawnagarwala

Pg 1 TO 6

Obst. Nt. 37/82

8

14

Kalanji Patel

22/10/1984

U.D.Shroff

M/s. Andheri Badami
Coal Factory Ltd.

23/10/1984

1981

V.G.Dube

Mani P.

30/10/1984

1530

1980

B.K.Patel

Atmaram Laxman

31/10/1984

360(3)

5

RAE

1584

1980

S.S.Pruthi

S.S.Gupta

31/10/1984

360(3)

5

266

RAD

2093

82

Fitwalla

Shaikh

07/11/1984

*

360(3)

8

267

RAD

5184

81

Ramchandra

Yadav

12/11/1984

*

360(3)

8

268

R/R

1087/3429

81

Surekha

Rajan

14/11/1984

*

360(3)

269

RAD

2300

82

Dattani Devp.

Momot

20/11/1984

*

360(3)

15

270

RAE&R

6916

1980

Smt.S.R.Sutar

Bahadursingh Dhansingh

21/11/1984

360(3)

8

*

360(3)

Int.Nt.5607/80

2

360(3)

Misc.Nt. 500/90

9

Rev.8/88

14/7/94

25

271

RAD

3751

83

M/s.Taj Comm.Ltd.

Rita

29/11/1984

*

360(3)

A. 774/83

04/07/1988

23

272

RAD

4825

80

Shaikh Mohd.

Khurshidkhan

30/11/1984

*

360(3)

A. 54/85

16/4/90

13

273

RAD

3560

82

Sadi Gale

Vandekar

30/11/1984

*

360(3)

8

274

R/R

1332

82

Gujar

Sawant

04/12/1984

*

360(3)

8

275

RAE

1160

1980

D.B.Khade

Premsingh

11/12/1984

360(3)

7

Page 11

REMARK

arrangement

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

1161

1980

D.B.Khade

Shankar Bhalerao

11/12/1984

1298/4241

81

Colabawalla

Chandrashakhar Singh

15/12/1984

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
276

RAE&R

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

*

C.R.
No.

360(3)

7

360(3)

17

277

RAE

278

RAD

1878

1980

R.V.Rajgor

D.B.Bagwan & Ors.

23/12/1984

360(3)

17

279

RAE

2182

1980

R.L.Shah

S.S.Rawal & Ors.

23/12/1984

360(3)

13

280

RAE

3184

1980

Hotel Empire Pvt.Ltd.

Juhu Beach Resorts Pvt.
Ltd.& ors.

23/12/1984

360(3)

13

281

RAE

3415

1980

M.H.Ebrahim

V.L.Parulekar

24/12/1984

360(3)

5

282

RAE

3416

1980

M.H.Ebrahim

P.B.Kotalekar

24/12/1984

360(3)

5

283

RAD

1932

1984

Ingle

Wadekar

07/01/1985

*

360(4)

17

284

R/R

3716

1980

K.Tambe

G.Navale

08/01/1985

*

360(4)

285

R/R

6163

1980

R.Tambe

Merchande

08/01/1985

*

360(4)

286

RAD

314

1984

Krishnan

Chhadi

08/01/1985

*

360(4)

6

287

RAD

4674

1984

Shah

D.T.Shah

08/01/1985

*

360(4)

17

288

RAE

402

1980

S.Sutar

Deviprasad

09/01/1985

*

360(4)

A. 220/90
A.552/85

A. 216/90

21/2/98
30/10/85

Obst.174/85

10

Misc.264/85

14

31/01/1989

17

289

RAE

3344

1980

R.R.Kothare

Smt.S.K.Karve

09/01/1985

360(4)

13

290

RAD

3417

1980

S.T.Kolsawala

M.Y.Badruddin

09/01/1985

360(4)

17

291

RAE

236

1980

Owners (Nawab Bldg.)
M/s.Kaderbhai & co.& anr
Syndicate

10/01/1985

360(4)

7

292

RAE&R

6688

1980

Smt.Radiatben RatilalM/s.Overseas Chem.&Plast.

13/01/1985

360(4)

293

RAE

6971

1980

The Court Receiver

P.N.Desai

13/01/1985

360(4)

17

294

RAD

581

1980

Philips Joseph

New India Industires & anr

15/01/1985

360(4)

5

295

RAD

1063

1980

A.M.Ahmed & anr

S.M.Gani & Ors.

15/01/1985

360(4)

9

296

RAD

346

1984

Vimlabai

Kamlakar

22/01/1985

360(4)

23

297

RAE

5439

1980

Padamshi Kathav

Gunvantrai Popatlal

24/01/1985

360(4)

13

298

RAD

3040

1980

Y.K.Utarankar

K.S.Chugule

28/01/1985

360(4)

299

RAE

637

Mohan Singh

29/01/1985

360(4)

9

300

RAE&R

6958

S.Shethu

29/01/1985

360(4)

17

1980 Nainuddin mohd.Anwar
1980

The Court Receiver

*

Page 12

A.650/81

04/04/1987 Misc.Nt.1097/81

A.No.597/80 13/10/1985

2

2

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

301

RAE&R

3093

1980

Fazilabai A. Gaya

Mahindra & Mahindra Ltd.

31/01/1985

302

RAD

3265

1984

M.G.Gehi & Ors.

R.Mulji

06/02/1985

303

RAD

150

1980

Mrs.Bella Fernades

A.H.Rizvi

304

RAE

1515

1980

Hemendra A. Mehata

305

RAE

849

1980

306

R/R

1079

307

RAD

308

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

360(4)

12

360(4)

13

07/02/1985

360(4)

9

Indian Oil Corpn.Ltd.

07/02/1985

360(4)

4

G.S.Yadav

Barsati Jaiswara

08/02/1985

360(4)

14

1984

Yamunabai

K.D.Singh

08/02/1985

300

1980

J.B.Mehata

V.R.Chuhan

11/02/1985

360(4)

R/R

325

1983

P.P.Koli

L.Bhagoji

11/02/1985

360(4)

309

R/R

2150

1981

R.Bhagwan

S.K.Bandivadekar

13/02/1985

360(4)

8

310

RAE

4847

1981

V.B.Chalke

Vijay Bhat

15/02/1985

360(4)

14

311

R/R

793

1983

S.Harischandra

R.D.Pulekar

15/02/1985

360(4)

5

312

RAD

1173

1980

K.S.V.Murthy

J.S.Rao & Ors.

19/02/1985

360(4)

7

313

RAE

1969

Metropolitian Foot Wear
1980 Sarswat Co.op.Bank Ltd.
Industries Pvt.Ltd.

19/02/1985

360(4)

17

314

RAE

3314

1980 M/s.Chikal Market Co.Ltd. Budharam Pokhardas

19/02/1985

360(4)

14

315

RAE&R

5884

1980

Ramkishore Shukla

Baburam B. Desai

19/02/1985

360(4)

5

316

R/R

1441/5237 1982

S.G.Acharya & Ors.

S.A.Gholap

19/02/85

*

360(4)

14

317

R/R

1442/5238 1982

S.G.Acharya & Ors.

L.Y.Jagtap

19/02/85

*

360(4)

14

318

R/R

1443/5239 1982

S.G.Acharya & Ors.

S.G.Naik

19/02/1985

*

360(4)

14

319

RAE&R

5653

1981

B.N.Patil

L.S.Payale

21/02/1985

360(4)

5

320

R/R

4322

1983

S.K.Mehboob

V.Naik

21/02/1985

360(4)

5

321

RAD

6117

1980

S.N.Ladabhai

N.B. Mane

22/02/1985

360(4)

322

RAD

2012

1981

K.K.Virgase

P.T.Putnani

22/02/1985

360(4)

323

RAD

5616

1981

A.K.Lakadawala & Co.

A.S.Batliwalla

22/02/1985

360(4)

Rev.Appln.
223/82

324

RAE&R

3052

National Electrical Ind. Ltd.
Patel Housin g Finance &
1980
& Ors.
consturction Pvt.Ltd.

24/02/1985

360(4)

325

----do--

---do---

1980

24/02/1985

360(4)

-------------do---------

------------do----------

*

*

*

Misc.Ni.174/88 in
Obst. 115/86

360(4)

Page 13

15
7

A. 42/88

A.306/82

25/03/1999

Obst. 84/85
Misc. 94/88

25/01/1984

14

25
14

22/11/1982

6

A.153/00

02/09/2008 Obst.Nt.157/82

5

A.115/00

21/12/2004

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

326

RAD

1062

84

Ramchandra

M/s.Malad

25/02/1985

*

360(4)

327

RAD

267

1983

R.Salian

GragoryVaz

25/02/1985

*

360(4)

328

----do--

---do---

1980

-------------do---------

------------do----------

26/02/1985

329

R/R

3022

1981

L.Chandulal

330

RAD

3088

1980

Chandrakant

Kani

331

R/R

177/658

1980

Govindram

332

RAD

5062

1983

333

RAE

706

1980

334

RAE

335

RAD St.

432/

336

RAD

337

Obst. 14/94

C.R.
No.

REMARK

16

S.P.Not Found

7

360(4)

A.358/00

16/12/2004

*

360(4)

A. 488/85

14/06/2001

11/03/1985

*

360(4)

Ramaben

15/03/1985

*

360(4)

Laxman

Hussain

19/03/1985

*

360(4)

6

Chand Begum

S.Ramkishan

21/03/1985

*

360(4)

8

Patel

Daliwala

21/03/85

*

360(4)

1985

Tiwari

Mishra

29/03/1985

*

360(4)

7

5512

1980

K.S.Patel

R.D.Asrani & Ors.

31/03/1985

360(4)

17

----do--

---do---

1980

-------------do---------

------------do----------

31/03/1985

360(4)

338

RAE

3929

1980

Balramdas Lalchan

Hindustan Liver Co. Ltd

01/04/1985

360(4)

10

339

RAE

K.Purushottam

D.Gurudasmal

01/04/1985

*

360(4)

8

340

RAE

52/

1986

Sugrabai

Haji Ahmed

01/04/1985

*

360(4)

5

341

RAE

3420

1980

Ignatius Lobo

P.J.Carvalho & Ors.

04/04/1985

360(4)

8

342

RAD

2138

80

M/s. Valibhai Haiderbhai

H.M.Husein

08/04/1985

*

360(4)

A. 515/85

22/12/1988

12

343

RAD

2139

80

M/s. Valibhai Haiderbhai

H.M.Husein

08/04/1985

*

360(4)

A. 515/85

22/12/1988

12

344

RAE

3094

1980

S.D.Gaikwad

R.B.Salunkhe

08/04/1985

345

RAD

4418

1984

Warisali

Alibhai

12/04/1985

346

RAE

3897

1980M/s Crompton Greaves Ltd.

S.M.Raotani

15/04/1985

347

RAD

2014

1983

Anaparna

16/04/1985

348

RAE

661

M.M.Mehara

17/04/1985

349

R/R

101/346

1982

Mohamedbhai

Satyavati

17/04/1985

*

360(4)

8

350

R/R

125/475

1982

Sankatha

Munidevi

19/04/1985

*

360(4)

8

1139/3728 1984

1449/4782 1984

New Mark Writing Instruments 28/02/1985

Bombay Madras Tran
sport

1980 Smt.R.S.Bundhevia & Ors.

*

7
A. 294/85
A 489/85

196/97

A.154/2000

02/26/1992
Misc.Nt.648/02
22/1/87

07/11/2006

12

13

10/09/2008

360(4)

13

360(4)

14

360(4)
*

9

A.No.151/1983 03/06/1989

360(4)
360(4)

Page 14

2
5

Rev.Appln.
40/1983

14/9/1983

11

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

REMARK

351

RAE&R

5305

1980

V.H. Sanghavi & Ors.

L.N.Narsinghrao

21/04/1985

360(4)

352

RAE

5672

1980

B.K.Manilal & ors.

Vasudeo Vithoba

21/04/1985

360(4)

Misc.Nt.547/85

14

Only Misc. Nt.

353

R/R

462/1702

1980

L.Zaveri

M/sEastern

24/04/1985

*

360(4)

Obst. 135/85

14

S.P.Not Found

354

R/R

1016/3600 1980

M.R.Pasi

H.M.Molapiya

02/05/1985

*

360(4)

Obst.32 to45/86

9

355

RAD

1334

1984

M.Fernandes

C.D'souza

03/05/1985

*

360(4)

6

356

RAE

541/1819

1984

H.Kantilal & anr

M/s. Kohinoor Mills Ltd.

10/06/1985

*

360(4)

9

357

RAE

15/49

1980

G.T.Malkani

Merchant Finance P.L.

13/06/1985

*

360(4)

358

RAD

1221

1983

S.Balwant & Ors.

K.Y.Khambekar

29/06/1985

*

360(4)

359

R/R

W.R.Siddique

B.Kadam

29/06/1985

*

360(4)

360

RAD

6588/

1980

Patnawala

Kotecha

03/07/1985

361

RAD ST.

537

1985

Argun

Jitendra

04/07/1985

*

360(4)

7

362

RAD ST.

1724

1985

Vimla

D'souza

08/07/1985

*

360(4)

23

363

RAE

3966

1980

Bhadari CoopBank Ltd

Khajanchi Hemraj

10/07/1985

360(4)

9

364

Nin R/R

763/

1980

Gorakshak

Dholap

10/07/1985

360(4)

1091/3644 1983

7

A.471/85
A.512/86
A.513/85

12/12/85
1/06/87
12/12/85

Misc.436/85
Misc.241/86

10
7

Misc. 568/85

13

S.P.Not Found

360(4)

Misc Nt

365

RAE

613/1919

1981

Kapadia

Bennet

16/07/1985

*

360(4)

366

RAD

5242

1982

Kiran Industries

M.Asuriya

19/07/1985

*

360(4)

367

N inRAE/R

1676

1980

Manibai

Kaude

23/07/1985

368

RAD

707

1985

Gonsalvis

Joseph

23/07/1985

*

360(4)

25

369

R/R

998/3330

1984

Avito

Baritto

26/07/1985

*

360(4)

8

370

RAE

4139

1980

Pittie

Saigal Traders

29/07/1985

*

360(4)

Misc.1131/87

8

371

R/R

2787

1980

Hussein

Kamble

31/07/1985

*

360(4)

Obst. 195/85

7

372

R/R

4309

1984

Lokhandwalla

A. Yaqub

01/08/1985

*

360(4)

13

373

R/R

664/2087

1981

Waykole

Mahajan

05/08/1985

*

360(4)

8

374

RAE St.

2830

1984

Mahavir Builder

Bhavsar

12/08/1985

*

360(4)

13

375

RAE

4402

1984

Ranka

S.Narayandas

16/08/1985

*

360(4)

8

360(4)

Page 15

A. 556/85

04/11/1991

5

Only Misc. Nt.

10
7
Misc Nt

5

Only Misc. Nt.

Only Misc. Nt.

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

376

RAE

5255

1980

Sheth

Patel

10/09/1985

377

RAD

234

1985

Rajadhyaksha

Ranavde

11/09/1985

378

RAD

4352

1981

Lalmohamad

F.Tiwari

379

R/R

354/1387

1982

Smt.Jhivibai

380

R/R

3451

1984

381

RAD

196

382

RAE

383

RAE St.

384

RAE

385

RAD ST.

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

360(4)

13

*

360(4)

25

16/09/1985

*

360(4)

8

Yeshwant

17/09/1985

*

360(4)

13

Mehta

Singh

17/09/1985

*

360(4)

15

82

Ramrao

Ganpat

30/09/1985

*

360(4)

5

2783

1981

S.Kirtane

P.Joshi

04/10/1985

*

360(4)

6

5005

1985

Z.H.T.Husain

Jhabbo

09/10/1985

*

360(4)

15

Inamdat

M/s.Sandoz

11/10/1985

*

360(4)

10

*

360(4)

9

360(4)

5

1612/5699 1980
2987

1985

Shukla

Ashokkumar

14/10/1985

386 N.in RAE&R

3418

1980

Furniturewala

Solanki

15/10/1985

387

RAD

5075

1984

Abraham

Ardeshir

15/10/1985

*

360(4)

13

388

RAD ST.

1400

1985

Mohammed

R.Manbodh

17/10/1985

*

360(4)

13

389

RAD

1891

1985

Karsandas

Ramkumar

17/10/1985

*

360(4)

390

RAE

5302

1983

Pravin

Parbati

19/10/1985

*

360(4)

16

391

RAE

113/440

1982

Pereira

D'souza

28/10/1985

*

360(4)

16

*

360(4)

8

360(4)

8

Inj.Nt 2962/85

5

392

RAE St.

1846

1985

Popat

Narsidas

31/10/1985

393

RAE St.

2140

1985

Fatimabai

Namdev

31/10/1985

394

R/R St

3080

1985

Upadhya

Sawant

31/10/1985

*

360(4)

8

395

R/R

3108

1985

Darekar

Shinde

31/10/1985

*

360(4)

8

396

R/R

3109

1985

Darekar

Patel

31/10/1985

*

360(4)

8

397

R/R

734/2785

1982

J.Pokar

S.Pokar

02/11/1985

*

360(4)

23

398

RAE

1632/4952

85

Pardiwala

Chaturvedi

04/11/1985

17

360(4)

17

399

RAE

752/2849

1982

Kudilal

Trivedi

06/11/1985

*

360(4)

400

RAE

4966

1985

Radhibai

Nimish

07/11/1985

7

360(4)

Page 16

A 442/82

19/11/1989

10
7

REMARK

Only Misc. Nt.

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

401

RAD

5003

85

Vivek

Hansjraj Damodar Trust

08/11/1985

402

R/R St

949

1985

Mrs. Nunis

S.Pujari

403

R/R

5069

85

Anil

404

RAE

5333

1984

405

RAE

406

R/R

662/2021

407

R/R

408

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
360(4)

6

20/11/1985

360(4)

15

Ramsunder

22/11/1985

360(4)

17

Shetty

Gangan

03/12/1985

*

360(4)

23

A.Sheth

V.Shah

03/12/1985

*

360(4)

23

1985

T.Rajbhan

A.Shukla

03/12/1985

*

360(4)

15

828/2871

1980

Somaiya

Potdar

04/12/1985

*

360(4)

RAD

5207

85

Mahendra

Kantaben

05/12/1985

409

RAD

4

1985

G.Singh

L.SIngh

10/12/1985

410

RAE

4982

1984

Jabir

M/s Identical Machine Tools

411

RAD

5115

1985

Vasantibai

412

R/R

1005

1981

413

RAE

39

414

RADSt

415
416

1336/4407 1984

6

C.R.
No.

A.271/86&
270/86

18/11/2003

12

360(4)

14

*

360(4)

7

17/12/1985

*

360(4)

10

Ambekar

11/04/1986

***

***

Vijanysingh

Parameshwari

12/03/1985

*

*

1986

Ralvi

Parab

06/01/1986

*

360(5,6,7)&
Rev 906/86
349(1,2)

7339

1985

Kadam

Morya Murai

08/01/1986

**

360(5,6,7)&
349(1,2)

6

RAD

3062

1981

Yadav

Shah

10/01/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

14

RAD ST.

1910

1985

Sukliben

13/01/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

5

Rajai Gawade

10/09/1990

1

417

RAE

1682/5116 1985

M/s Atul

Walmbia

15/01/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

16

418

RAE

1683/5117 1985

M/s Atul

Walmbia

15/01/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

16

419

RAE

5070

1985

Jaisingh Builder

Shinde

17/01/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

13

420

R/R

5027

1985

Kardale

Sawant

20/01/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

13

421

R/R

5028

1985

Kardale

Choudhary

20/01/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

13

422

RAD

393

1980

Dubey

R.Dube

21/01/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

423

RAE

2605

1981

Patkar

Jain

21/01/1986

**

360(5,6,7)& A209/91&
349(1,2)
264/86

424

RAD

5119

1981

D.Sanghavi

L.P.Shah

23/01/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

425

RAE St

7428

1985

Tinwala

Sunsara

23/01/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

Page 17

A 243/86

A.143/82

REMARK

18/06/1999

6

30/3/94
19/9/86

10

15/11/1987

23
15

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
903/3070

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

1984

Mohamed Ali

Mehta

06/02/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

10

Dalal

Abdul

06/02/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

14

426

RAE

427

R/R

428

R/R

2186

1985

Shaikh Ahmed

Sawant

12/02/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

25

429

R/R

2187

1985

Abbas

Jagnanath

12/02/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

25

430

R/R

2188

1985

Shaikh Ahmed

Munjala

12/02/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

25

431

R/R

2190

1985

Shaikh Ahmed

Kamble

12/02/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

25

432

R/R

2191

1985

Shaikh Ahmed

Parvatibai

12/02/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

25

433

RAE

Sawant

Gangaram

12/02/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

8

434

RAE

5440

1980

Haji

Panjwani

17/02/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

5

435

RAE

4958

1985

Trivedi

Patel

19/02/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

8

436

RAD

6640

1986

Shah

Maya

21/02/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

437

RAD

5171

1985

Meghji

Hirachand

24/02/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

15

438

RAE

1675/5071 1985

Jabbar

Jethananda

25/02/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

17

439

RAD

5632

1981

Shah

Parbatibai

28/02/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

440

RAE&R

162

1980

Ahmed

Parab

02/03/1986

441

R/R

2768

1982

Thakur

P.Pal

06/03/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

442

RAE

852

07/03/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

14

443

R/R St

4713

444

R/R

445

R/R

446

RAE

2562

447

RAD

448

RAD

449

RAE

450

R/R

1163/3550 1985

1946/6918 1985

1986M/s Hira Finance Developers M/s Pompe Elec. Ind

A. 265/87

A.311/86

21/06/1991

3

09/08/1990

360(5,6,7)&
349(1,2)

13
Obst. 164/86

17

Mehta

12/03/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

1652/4990 1985

Kharade

S.Roy

17/03/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

9

1145/4064 1980

Gupta

Santu

18/03/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

19

1984

Sakpal

Shaikh

19/03/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

8

1939

1985

Tiwari

Shetty

20/03/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

16

5260

1981

Kotkar

Jagtap

24/03/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

28

1825/5540 1985

Farukh

Kothari

24/03/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

6

Karim

Hajarabanu

27/03/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

6

1610

1985

Page 18

S.P.Not Found

3

Bombay Gowrakshak
Mandal

1985

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
360(5,6,7)&
349(1,2)

451

RAD

6117

1980

Shah

Mane

01/04/1986

452

RAE

3698

84

Hussain

Munnabai

02/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

21

453

RAD ST.

5598

1985

Narendra

Vikram

02/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

13

454

RAD

2388

1985

Kashibai

Narayan

16/04/1986

360(5,6,7)&
349(1,2)

8

455

R/R

1052/3491 1984

Gajanan

Baban

17/04/1986

360(5,6,7)&
349(1,2)

8

456 N.in RAE&R 1671/5712 1981

Gupta

Mishra

19/04/1986

457

RAD

1627

1985

Mishra

Sainath

21/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

6

458

RAD

5011

1985

Mohamed

Shaikh Ahmed

28/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

8

459

R/R

1366

1984

Gupta

Yadav

29/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

15

460

RAD

509

1980

Deokar

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

461

RAD

522

1980

Bangera

New India

30/04/1986

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

462

RAD

523

1980

Jadhav

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

463

RAD

524

1980

Thakar

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

464

RAD

525

1980

Gurav

New India

30/04/1986

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

465

RAD

526

1980

Jorge

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

466

RAD

527

1980

Rathod

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

467

RAD

528

1980

A.Tawde

New India

30/04/1986

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

468

RAD

529

1980

Jadhav

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

469

RAD

530

1980

Fernandis

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

470

RAD

531

1980

Pawar

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

471

RAD

532

1980

Jijaba

New India

30/04/1986

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

472

RAD

533

1980

Valsarajan

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

473

RAD

534

1980

Kulkarni

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

474

RAD

535

1980

Fedrick

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

475

RAD

536

1980

Gangaram

New India

30/04/1986

*****

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

Page 19

A.306/82

25/01/84

C.R.
No.
25

Mis. Nt. 427/93

15

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

476

RAD

538

1980

Naik

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

477

RAD

539

1980

Thomas

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

478

RAD

540

1980

Madhukar

New India

30/04/1986

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

479

RAD

582

1980

Khoda

New India

30/04/1986

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

480

RAD

583

1980

Achutam

New India

30/04/1986

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

481

RAD

584

1980

Patel

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

482

RAD

585

1980

Kambli

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

483

RAD

586

1980

Dhondu

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

484

RAD

587

1980

Sarkar

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

485

RAD

588

1980

Hussein

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

5

486

RAD

589

1980

Sukenkar

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

487

RAD

590

1980

A.M.Shetty

New India

30/04/1986

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

488

RAD

591

1980

Loretto John

New India

30/04/1986

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

489

RAD

592

1980

Sadhu

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

490

RAD

593

1980

Vadwani

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

491

RAD

595

1980

Naik

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

492

RAD

596

1980

Solanki

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

493

RAD

597

1980

Harisingh

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

494

RAD

598

1980

Keshar

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

495

RAD

599

1980

Kumbhar

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

496

RAD

600

1980

Kochukurjri

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

497

RAD

601

1980

Malik

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

498

RAD

602

1980

Patenkar

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

499

RAD

603

1980

Kulkarni

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

500

RAD

605

1980

Abdul Shaikh

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

*

Page 20

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

501

RAD

606

1980

Alexander

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

502

RAD

607

1980

Parelkar

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

503

RAD

608

1980

Madolkar

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

504

RAD

609

1980

Amin

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

505

RAD

612

1980

Mhatre

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

506

RAD

613

1980

Kisan

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

507

RAD

614

1980

Tiwari

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

508

RAD

615

1980

Naik

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

509

RAD

616

1980

Sawant

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

510

RAD

604/

1980

Lakhe

New India

30/04/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

511

RAD

3055

1982

Manubhai

Nanubhai

02/05/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

6

512

RAD

2038

1981

Balkrishna

Rajput

07/05/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

5

513

RAE

3530

1985

Singh

Jagdamba

08/06/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

514

R/R

M/s.Kamani

M/s.Kamani Tubes Ltd.

09/06/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

515

RAD

3234

1981

Oriental Ltd,

Laxmi V.Textile Mills Ltd.

15/06/1986

516

R/R

6944

1980

Fakruddin

Chandrabai

16/06/1986

517

RAD St.

2150

1985

K.Tiwari

N.Tulsidas

518

RAD

1364

1985

M.Raji

519

RAE

3530

1985

520

RAE

3532

521

RAD

522

RAE

1009/3188 1981

A.519/86

10/08/1993

4
Misc. 434/86

17

360(5,6,7)&
349(1,2)

13

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

14

16/06/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

16

N.Begum

17/06/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

9

L.Singh

J.P.Singh

18/06/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

A.519/86

10/08/1993

15

1985

L.Singh

R.Singh

18/06/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

A.519/86

10/08/1993

15

6140

1980

Panchal

Shah

19/06/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

9

4756

1985

A.Dosaji

J.S.Chankekar

20/06/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

6

523

RAE

3626

1981

M/s.A.S.Moloobhoy

Roy S.A.

22/06/1986

360(5,6,7)&
349(1,2)

17

524

RAD

7986

1981

R.D.Gujan

T.Lakadawala

22/06/1986

360(5,6,7)&
349(1,2)

15

525

RAD ST.

7234

1985

Shetty

Kharote

24/06/1986

360(5,6,7)&
349(1,2)

9

*

Page 21

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

526

R/R

5187

1985

Hamidkhan

Joshi

26/06/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

17

527

RAD ST.

1824

1985

Patel

M/s. Curmally

27/06/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

6

528

RAD St.

3543

1985

M.Patel

L.Sajnani

30/06/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

529

RAE&R

Rabbunnissa

Pawar

01/07/1986

1280/4188 1981

360(5,6,7)&
349(1,2)

530

RAE

3212

1985

C.J.Solanki

H.Uga

01/07/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

531

RAE

3593

1985

Kantilal

Bhimji

02/07/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

Misc.376/88
123/88

22/6/93

23
3

A.322/86

08/08/1990

15

RAD ST.

7369

1985

Shivram

K.D'mello

03/07/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

533

R/R

2583

1983

Swami

Parera

04/07/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

534

RAD

4857

1980

R.K.Aidasani

R.P.Saple & anr

07/07/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

9

535

RAE

3351

1984

Borker

Shelke

09/07/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

-

536

RAE

1043

1984

D.Boricha

B.Tulsi

11/07/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

537

RAE

Thakar

Diwan

11/07/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

538

R/R St

176

1985

Rama

Kuntadi

15/07/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

539

R/R

177

1985

Rama

D'silva

15/07/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

540

RAD

3384

1982

Laxmi

Venkatesh

21/07/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

17

541

RAD

5102

1985

Savitribai

Mohamed

21/07/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

16

542

R/R

1727/5234 1985

Kini

Pansare

24/07/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

543

R/R

1237/4057 1983

Punjabi

Tejula

28/07/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

544

RAD ST.

9
A. 632/86

A. 289/91

08/11/1993

23

05/04/2000

17

Misc.284/88

15

4337

1985

Mohamedali

Shah

31/07/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

545

RAE

5074

1985

Indulkar

Chavan

04/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

546

RAE

5075

1985

Indulkar

Chavan

04/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

547

RAE

5082

1985

Indulkar

Sawant

04/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

548

RAE

5083

1985

Indulkar

Kambal

04/08/1986

**

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

549

RAE

5084

1985

M.M.Indulkar

Baraskar

04/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

550

RAE

5085

1985

Indulkar

Naik

04/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

Page 22

S.P.Not Found

6

532

1087/3302 1986

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

551

RAE

5086

1985

M.M.Indulkar

S.M.Desai

04/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

552

RAE

5087

1985

Indulkar

Jadhav

04/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

553

RAE

5089

1985

Indulkar

Bulbule

04/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

554

RAE

5091

1985

Indulkar

Marudkar

04/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

555

RAE

5093

1985

M.M.Indulkar

Kate

04/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

556

RAE

5096

1985

M.M.Indulkar

Pradhan

04/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

557

RAE

5098

1985

M.M.Indulkar

C.Bali

04/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

1217/3665 1986

S. Bhsrucha

S.Samson

04/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

558

RAE

559

RAE

560

157/443

1981

M.Jagasia

S.S.Singh

05/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

R/R

5155

1985

Rizvi

Sharma

05/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

6

561

RAD

5732

1985

Parekhi

Khetan

08/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

562

RAE

4367

1985

Surayavanshi

Kelkar

12/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

6

563

RAE

5079

1985

Indulkar

Mahipat

12/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

564

RAE

5081

1985

Indulkar

Dalvi

12/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

565

RAE

5097

1985

Indulkar

Erulkar

12/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

566

R/R

2451

1986

Kaushal

Anjanabai

12/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

567

RAE

2062

1983

Fazal

Dawood

18/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

16

568

R/R

773/2685

1980

S.Naik

Marathe

21/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

13

569

RAE

Venkateshwarn

Narayanan

22/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

10

570

RAD

1944

1985

M. Yakub

S.Shamsuddin

22/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

5

571

RAE&R

879

1980

S.A.mehata

R.Subedar

25/08/1986

360(5,6,7)&
349(1,2)

13

1435/5221 1982

572

RAE

807/2740

1984

Gilder

Bharat Petro.Corpn.

26/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

573

RAD

4955

1985

Bagwanibai

Bundeally

26/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

574

RAE

Varma

Kerala State Indus.

26/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

575

RAD

Shavarsha

M/s.D.Mehta

28/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

1715/5202 1985
2946

1984

Page 23

Misc.833/86

A.637/86

07/12/1990

10

16
8

26

REMARK

arrangement

576

R/R

577

R/R

578

RAE

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

1212/4309 1980

N.Dhabhar

A.Bhesania

29/08/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

A.740/86
A.80/87

01/07/1993

C.R.
No.

REMARK

10

S.P.Not Found

4775

1984

Dhangi

Raghu

02/09/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

8

946/2878

1986

Nirmala

Nandkishor

02/09/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

16

579

RAE

5436

1980

P.Khatau

G.Popatlal

05/09/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

13

580

RAD

1063

1980

Aami Wd/oAhmed

Sayed s/o A.G.Syed

09/09/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

9

581

RAD

5196

1985

Bhagat

Sharma

23/09/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

8

582

R/R

3396

1980

Chonkar

Baptista

29/09/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

13

583

R/R

Daulatram

Sumitra

29/09/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

584

RAD

5774

1982

Dhangi

Vershi

29/09/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

585

RAD

1441

1980

Vasudevan

Hasmukh

30/09/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

A.247/87

07/06/1999

586

RAE

3727

1980

Mansing

Sangli Lila Kamgar CoOp Bk.L. 30/09/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

A.26/87

14/07/1999

10

587

RAE

674/2408

1980

Gomes

M/s.Usha Sales

30/09/1986

*

360(5,6,7)& A.753/86
349(1,2)
Rev.32/86

11/27/1989
02/02/1987

16

588

RAD

5273

1982

Dhanji

Vershi

30/09/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

A. 88/84

17/08/1998

9

589

RAD

5774

1982

Vershi

Nawin

30/09/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

A. 89/87

17/08/1998

9

590

RAE

1835

1985

H.Patel

K.H.Sheth

04/10/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

16

591

R/R

S.Sanghvi

S.Dalvi

07/10/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

592

RAE

5076

1985

M. Indulkar

B.Bhapse

08/10/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

593

RAE

5077

1985

M.M.Indulkar

J.Shinde

08/10/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

594

RAE

5078

1985

M. Indulkar

D.Rathod

08/10/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

595

RAE

5080

1985

M. Indulkar

W.Patkar

08/10/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

1127/3995 1980

1650/4981 1985

A. 8/87

21/03/1991

5
9

596

RAE St.

7471

1985

A.Shaikh

O.Agrwal

09/10/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

23

597

RAD

2867

1985

C.Bhatia

C.Patel

16/10/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

25

598

RAD

5168

1985

P.Mishad

B.N.Pasi

20/10/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

9

599

RAE

5179

1985

S.B.Kawa

K.P.Patel

20/10/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

9

600

RAD

6731

1980

Majnji

Ramnathan

26/10/1986

360(5,6,7)&
349(1,2)

15

Page 24

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

9

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

17

05/11/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

17

M/s.Love lock

10/11/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

RAD

2428

1981

Haji

Abdul

27/10/1986

602

R/R

908

1984

Ananda

Matinnidalla

04/11/1986

603

RAD ST.

5343

1985

Akbarali

Girdhar

105/343

1983

Anand

RAE

C.R.
No.

360(5,6,7)&
349(1,2)

601

604

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

A. 109/87

12/03/1995

10

605

RAE St.

3391

1985

Kothari

Chaudhari

13/11/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

606

R/R St.

4757

1985

Jethanand

Shah

13/11/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

607

RAD

3936

1986

Jariwalla

Nagapa

17/11/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

13

608

RAE

5049

1985

Lentin

Sayyed

24/11/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

17

609

RAE

1667/5038 1985

Rabbunisa

Mrs.Perin

24/11/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

5

610

RAE

1382/4545/ 1981

Anand

B.R.Films

25/11/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

611

RAD

2254

1982

Niruraj

Jagtaiani

25/11/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

15

612

RAD

2254

1982

Arrora

Jegtiani

25/11/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

15

613

RAE

1415/4969

80

Gen Singh

A.N.Banerjee

28/11/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

614

RAE

588/2226

1982

Ahmedbhai

United Stationary Mart

29/11/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

16

615

RAD ST.

7866

1985

Amirkhan

Reshamsinh

29/11/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

17

616

R/R

Patkar

Micheal

02/12/1986

8

360(5,6,7)&
349(1,2)

8

617

RAD

5151

1985

Kamalaprasad

Basisth

04/12/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

618

RAE

4395

1985

Shah

Modi

05/12/1986

*

360(5,6,7)&
349(1,2)

9

619

RAE

1551/5427 1980

Bhimsen

Gupta

16/12/1986

10

360(5,6,7)&
349(1,2)

620

RAE

1502/5484 1982

Firoz

Madarwalla

18/12/1986

17

360(5,6,7)&
349(1,2)

17

621

R/R

1227/3712 1986

Karanjai

Taily

19/12/1986

8

360(5,6,7)&
349(1,2)

8

622

R/R St

6214

1985

Mukund Builder

M/s.Oxychloride Industries

22/12/1986

7

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

623

RAE

7602

1985

Mishra

Narayan

22/12/1986

7

360(5,6,7)&
349(1,2)

7

624

RAE

Khorshed

Sohamsing

30/12/1986

10

360(5,6,7)&
349(1,2)

10

625

RAE

Patel

M/s Wooltex

03/01/1987

*

349(3 to 5)

9

1696/4906 1985

1917/6781 1980
839/2374

1986

Page 25

A. 120/87
A.99/87
A.78/98

A147/87

A. 270/87

-5/4/89
26/02/98

19/10/1988

26/02/1998

10

10

10

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

626

R/R

5101

1985

Sarabai

Dagre

05/01/1987

*

349(3 to 5)

5

627

RAE

5767

1981

Sumra

Doshi

12/01/1987

*

349(3 to 5)

23

628

RAE

176/538

1986

Radhakrishnan

Shetty

12/01/1987

*

349(3 to 5)

10

629

RAE

Vishindas

M/s.Siemens India Ltd.

13/01/1987

*

349(3 to 5)

A. 389/87

15/04/1995

10

630

RAD

3341

1982

Mehta

Balaram

16/01/1987

*

349(3 to 5)

A. 100/87

08/06/2007

13

631

RAE

5815

1981

Girgaon CHS Ltd.

Anila

17/01/87

*

349(3 to 5)

10

632

R/R

5191

1985

Yadav

Amritlal

20/01/1987

*

349(3 to 5)

23

633

R/R

5219

1985

Shaikh

Gulab

27/01/1987

*

349(3 to 5)

8

Tayasaheb

Shkuntala Devi

05/02/1987

349(3 to 5)

4
23

634

1277/4153 1984

Rev in R/R 1552/5429 1980

635

R/R

5625

1982

Kharmode

Gavare

05/02/1987

*

349(3 to 5)

636

RAD

990/

84

Nayana

Bhagwan

06/02/1987

*

349(3 to 5)

637

RAD

5954

1982

Shkhare

Patel

06/02/1987

*

349(3 to 5)

638

R/R

Mrs.Fatoobai

Sharifabai

09/02/1987

*

349(3 to 5)

639

RAE

2736

1986

Bhagirathi

Fernandes

09/02/1987

*

349(3 to 5)

640

RAD

5012

1980

R.K.Jain

Satyavati

18/02/1987

*

349(3 to 5)

A 211/87

09/02/1998

20

641

RAD

4384

1981

Shah

Boda

18/02/1987

*

349(3 to 5)

A 355/85

25/11/1997

13

642

RAE

5378

1986

Mohmed

Abdulla

19/02/1987

*

349(3 to 5)

643

RAE

1092

1982

Kowli

Balawant Singh

21/02/1987

*

349(3 to 5)

644

RAE

797/2519

1985

Krishnan

Kalyan

21/02/1987

*

349(3 to 5)

A. 273/87

24/07/1988

10

645

RAE

571

1981

Bajan

Bomanji

23/02/1987

*

349(3 to 5)

Rev 61/87

05/03/1991

3

646

RAD

1718

1986

Mehta

M/s Bachubhai

24/02/1987

*

349(3 to 5)

9

647

RAD

3714

1986

Gautam

Javeri

24/02/1987

*

349(3 to 5)

13

648

R/R

273/978

1980

Bai F.Tejabi & Ors

P.D.Sidhwa

04/03/1987

*

349(3 to 5)

649

RAD

802

1981

J.K.Yadav

R.P.Sharma

07/03/1987

*

349(3 to 5)

650

RAE

3709

1986

S.Zaidi & Ors.

Mohd.A.Kazi

09/03/1987

*

349(3 to 5)

1240/4042 1984

Page 26

A 142/87

03/05/2001

REMARK

5
23
Obst. 93/87

23
16

Obst 67/87

A.188/99

16/03/2007

Obst. 88/01

16

S.P.Not Found

23

S.P.Not Found

1

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

651

RAE

388/1144

1981

S.J.Shah

P.N.Vora

18/03/1987

*

349(3 to 5)

652

RAD ST.

7603

1985

Asian

Bombay Muslim Jamat

20/03/1987

*

349(3 to 5)

8

653

RAE

555/1765

1981

Savitridevi

Shah

23/03/1987

*

349(3 to 5)

10

654

RAD

3040

1980

Yeshwant

Kamlesh

25/03/1987

655

R/R

1659/5024 1985

Kriplani

Puri

25/03/1987

*

349(3 to 5)

7

656

R/R

1660/5025 1985

Thankappan

Philomena

26/03/1987

*

349(3 to 5)

8

657

R/R

1848/5595 1985

Shantilal

Ramala

26/03/1987

*

349(3 to 5)

23

658

RAD

4173

1982

Sunderam

M/s. Belgraphic

27/03/1987

*

349(3 to 5)

22

659

RAE

253/997

1982

Mehra

Ganesh Das

27/03/1987

*

349(3 to 5)

9

660

RAD

3705

1986

M/s. Avon

M/s. National Colour

31/03/1987

*

349(3 to 5)

23

661

RAE

Parmanand

Bagwanti

01/04/1987

*

349(3 to 5)

10

662

RAD

1985

Sunder

Shama

01/04/1987

*

349(3 to 5)

663

RAE

2179/6589 1986

Kothari

M/s. Standared Radio Co.

01/04/1987

*

349(3 to 5)

664

RAE

5816

1982

Pradhan

Dashputre

03/04/1987

*

349(3 to 5)

665

R/R

2786

1986

Deshraj

Indrapal

06/04/1987

*

349(3 to 5)

666

RAD

3316

1986

Londhe

M/s. Faria Metai

10/04/1987

*

349(3 to 5)

13

667

R/R

Sharma

15/04/1987

*

349(3 to 5)

23

668

RAE

167/631

1980

Soharab

M/s.Johnson

16/04/1987

*

349(3 to 5)

669

RAE&R

8087

1981

L.I.C.

Mody

20/04/1987

1669/5050 1985

Russi

Anwar

24/04/1987

Mishra

Tiwari

1003/3167 1981
417

1557/4801 1986 Century Spining MFG,C.L.

*

349(3 to 5)

A. 223/87

C.R.
No.

A.597/80

A. 339/87

24/09/1991

13/10/1985

Inj.Nt2518/80

02/04/1991

13

3
9

A. 300/87

01/08/1993

5
Misc. 651/87

Rev. 1/87

26/09/1993

23

10

349(3 to 5)

6

*

349(3 to 5)

6

24/04/1987

*

349(3 to 5)

15

Patel

28/04/1987

*

349(3 to 5)

7

670

R/R

671

R/R

6085

1986

672

RAD

1286

1980

673

RAE

6924

1981

Advenkar

Talin

28/04/1987

*

349(3 to 5)

674

RAE

946

1983

Samubai

Kantaben

28/04/1987

*

349(3 to 5)

23

675

RAD

1499

1986

Savitri

Asha

28/04/1987

*

349(3 to 5)

15

Swadeshi Mills

Page 27

REMARK

A.330/81

16

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

Gandhi

Dias

29/04/1987

*

349(3 to 5)

13

02/06/1987

*

349(3 to 5)

6

676

RAE

677

RAD

5114/

1985

Pande

Takle

RAD St

1492

85

Bahal

Somaya

679

RAD

5518/

1985

Ramade

Phathak

08/06/1987

*

349(3 to 5)

Misc 452/87

6

680

RAE

186

1986

Khade

Ashiyabegum

08/06/1987

*

349(3 to 5)

Misc 498/87

17

681

R/R

5051

1985

Irani

Barlow

12/06/1987

*

349(3 to 5)

7

682

R/R

Podar

Kalicharan

18/06/1987

*

349(3 to 5)

17

683

R/R

825/

1986

Mistry

Urankar

18/06/1987

*

349(3 to 5)

23

684

R/R

1659/

1981

R.R.Shukla

N.S.Mohan

22/06/1987

*

349(3 to 5)

9

685

RAE

5030

1985

Savitribai

Padwalkar

24/06/1987

*

349(3 to 5)

7

RAE

580/2126

80

Wing Commander

A.D'Souza

29/06/1987

*

687

RAE

611/2207

80

New Reveira CHS

Union Of India

29/06/1987

*

349(3 to 5)

688

RAE

6731

1980

M.Nanji

Ramnathan

29/06/1987

*

349(3 to 5)

689

RAE

653/2328

1980

Commander

Gurubuxani

29/06/1987

*

349(3 to 5)

690

R/R

826/3096

1982

Desai

Dandekar

30/06/1987

*

349(3 to 5)

691

RAE

5225

1985

Lath

Oza

30/06/1987

*

349(3 to 5)

8

692

RAD

828

1986

V.Prabhadas

P.Rambhia

01/07/1987

*

349(3 to 5) A.St.3337/91 28/09/1998

9

693

R/R

1130/

1982

Ramane

Chikane

02/07/1987

*

349(3 to 5)

9

694

R/R

313/1031

1984

Shah

Narang Industrial

02/07/1987

*

349(3 to 5)

6

695

RAD

5444

1982

Gopal

Madhukar

04/07/1987

*

349(3 to 5)

696

R/R

2967

1985

S.Bhat

N.Nepali

04/07/1987

*

349(3 to 5)

9

697

RAE St.

3568

1985

M.D'souza

A.Pereira

06/07/1987

*

349(3 to 5)

7

698

R/R

H.Shroff

T.Dullabhdas

06/07/1987

*

349(3 to 5)

14

699

R/R

177/682

1982

K.Bharacha

A.Swami

09/07/1987

*

349(3 to 5)

700

RAD

5023

1985

J.T.Surana

Bombay Panjrapole Trust

09/07/1987

*

349(3 to 5)

678

686

554 /1493 1986

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

PLAINTIFF

1353/4521 1984

1677/5108 1985

08/06/1987

*

349(3 to 5)

349(3 to 5)

Page 28

REMARK

17

A578/87

07/04/03

10

A 580/87

08/04/2007

10

S.P.Not Found

S.P.Not Found

15
A 579/87

30/06/1991

10
Mis 694/89

A. 722 /87

24/6/98

8

16

Misc. 954/87

17
5

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

701

R/R

127/366

1987

K.Nazir

K.Kulkarni

18/07/1987

*

349(3 to 5)

702

RAD

5243

81

Harjeet Vyas

M/s.Hindustan Petroleum
Ltd.

20/07/1987

7

349(3 to 5)

703

Intpld

5932

1986

Kavthankar

K.Kashikar

20/07/1987

*

349(3 to 5)

C.R.
No.
15

15
A. 84/86
A.654/87
A.502/87
A.627/84

26/12/86
30/8/88
30/8/88
26/12/86

704

RAD

1961

1984

U.Khedkar

S.A. Khedkar

21/07/1987

*

349(3 to 5)

705

RAD

2428

1981

R,Ahmad

A.S.Ahmed

23/07/1987

*

349(3 to 5)

706

R/R

4293

1981

Holkar

Naharkar

23/07/1987

**

349(3 to 5)

707

RAD

1468

1986

Sadashiv

Juvekar

23/07/1987

*

349(3 to 5)

708

R/R

1223/3992 1984

Kulkarni

M/s. Iyer & Co.

24/07/1987

*

349(3 to 5)

709

RAE

2295

1985

Ramakant

Gosavi

28/07/1987

*

349(3 to 5)

7

710

RAE

2296

1985

Ramakant

Samant

28/07/1987

*

349(3 to 5)

7

711

RAE

5173

1985

L.I.C.

JAISINGHANI

28/07/1987

*

349(3 to 5)

25

712

RAE

M/s Gandhi

N.Zaveri

29/07/1987

*

349(3 to 5)

9

713

RAE

1986

Mumtaz

Patel

30/07/1987

*

349(3 to 5)

16

714

RAE

1957/6020 1986

Mumtaz

Nashir

30/07/1987

*

349(3 to 5)

715

RAD

5862

1981

Hussein

Fernandes

06/08/1987

*

349(3 to 5)

716

R/R

4150

1984

Narayan

Janardhan

07/08/1987

*

349(3 to 5)

717

RAE

1648/4976

85

Ved Kapoor

Sunil

12/08/1987

718

RAE

974

1985

Yamunabai

Jadhav

12/08/1987

719

R/R

5058

1985

Mohan

Mustafa

720

RAD

2674

1984

Tarachand

721

RAD

2155

1987

722

R/R

242/827

723

RAD

3706

724

R/R

1464/5320 1982
6021

5

9
MiscN4292/81
Obst N51/85

17
15

A. 497/99

A. 685/86
A.547/87

14/09/2001

9/12/89
27/11/98

23

16
8

A.97/91
Rev.6/93
Rev.5/93

7/2/97
23/12/94
23/12/94

7

349(3 to 5)

15

*

349(3 to 5)

9

12/08/1987

*

349(3 to 5)

23

Santdeo

13/08/1987

*

349(3 to 5)

25

Pesi

Karmji

18/08/1987

*

349(3 to 5)

23

1984

Chitalkar

Iyer

21/08/1987

*

349(3 to 5)

15

1986

M/s.Avon

M/s.Synthetic

24/08/1987

*

349(3 to 5)

23

1262/4132 1981

Ajitsingh

M/s. Helicopter

27/08/1987

*

349(3 to 5)

25

*

Page 29

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

725

RAD

5035

1985

Narendra

Vikram

31/08/1987

726

RAE

3598

1986

Kalyanji

Narshinha

02/09/1987

727

RAD

3116

1986

Rane

Lad

728

R/R

759/2394

1985

Bharat

729

R/R

730/2780

1982

730

RAE

5243

1985

731

R/R

732

R/R

4568

733

R/R

734

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

349(3 to 5)

25

*

349(3 to 5)

8

03/09/1987

*

349(3 to 5)

Mascarenhas

04/09/1987

*

349(3 to 5)

23

Z.A.Balwala

Goawala

08/09/1987

*

349(3 to 5)

8

Ganesh

Vatsalabai

08/09/1987

*

349(3 to 5)

25

Fakruddin

Dholakwara

08/09/1987

*

349(3 to 5)

25

1985

Vasu

Naresh

09/09/1987

*

349(3 to 5)

5

2836

1986

Laxman

Kamre

10/09/1987

*

349(3 to 5)

R/R

686/2603

1982

Fatima

Bombay Textile

11/09/1987

*

349(3 to 5)

735

RAD

3111

1983

Ramraj

Mangaldas

11/09/1987

*

349(3 to 5)

736

RAD

269

1985

Bahi

Chainan

11/09/1987

*

349(3 to 5)

737

RAE

442/1477

1987

Rukhamini

Yadav

14/09/1987

*

349(3 to 5)

A. 476/00

03/12/2007

14

738

RAE

869 /2938 1984

Mathu

M/s. Cromption

16/09/1987

*

349(3 to 5)

A. 704/87

10/09/1992

16

739

R/R

706/2324

Govindram

Khimji

18/09/1987

*

349(3 to 5)

25

740

R/R

Kapoor

Agarwal

22/09/1987

*

349(3 to 5)

25

741

RAE

6097

1986

Kawa

Patel

22/09/1987

*

349(3 to 5)

8

742

RAD

5805

1985

Ramakrishanan

Rajhanus Enterprise

23/09/1987

*

349(3 to 5)

7

743

RAE

3445

1983

R.Aga

A.Joseph

25/09/1987

*

349(3 to 5)

744

RAD ST.

2546

1987

Bhagwanti

Lillian

28/09/1987

*

349(3 to 5)

8

745

R/R

4591

1980

Kunda

Sudha

29/09/1987

*

349(3 to 5)

6

746

R/R

726/2547

1980

Rajendra singh

Hasmukhlal

29/09/1987

*

349(3 to 5)

747

R/R

4613

1984

Pandhare

Ramesh

30/09/1987

*

349(3 to 5)

7

748

R/R

Abdul

Mubarak

30/09/1987

*

349(3 to 5)

15

749

R/R

Sharma

Jain

30/09/1987

*

349(3 to 5)

15

1676/5100 1985

1987

1731/5239 1985

1180/36012 1985
1554

1986

*

Page 30

Misc. 317/97

Misc.38/88

5

7
25

A.678/87

19/06/1995

14
25

A.11/90

A.558/89

06/09/2001

28/06/2001

REMARK

17

14

S.P.Not Found

arrangement

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

1985

Francis

Mario

01/10/1987

*

349(3 to 5)

7

1438/5044 1980

Kalpana

Larson & Toubro

14/10/1987

*

349(3 to 5)

16

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
3787

C.R.
No.

750

RAD St.

751

RAE

752

RAD

718

1985

Shah

Khimji

15/10/1987

*

349(3 to 5)

A. 720/85

22/01/1991

9

753

RAE

2328

1981

Irani

Chand Mohamed

16/10/1987

*

349(3 to 5)

A. 763/87

05/10/1998

14

754

RAD

3424

1981

Vara

Chandrabai

16/10/1987

*

349(3 to 5)

6

755

RAE

1459/4785 1983

Kimudchand

M/s. Maniar

04/11/1987

349(3 to 5)

17

756

RAE

1293/3312 1985

Zahid

Navjbhai

04/11/1987

*

349(3 to 5)

22

757

RAD

Khan

Pooribai

04/11/1987

*

349(3 to 5)

8

758

RAE

Awatarsingh

Nayak

09/11/1987

349(3 to 5)

5

759

RAE

64

1985

Abdul

M/s. Mrs. Charlote

12/11/1987

349(3 to 5)

23

760

RAE

5073

1985

Indulkar

Ghatge

12/11/1987

349(3 to 5)

7

761

RAE

5080

1985

Indulkar

Surve

12/11/1987

349(3 to 5)

7

762

RAE

5090

1985

Indulkar

Kulkarni

12/11/1987

349(3 to 5)

7

763

RAE

5094

1985

Salvi

12/11/1987

349(3 to 5)

5

764

RAE

5095

1985

Indulkar

Jaywant

12/11/1987

349(3 to 5)

7

765

RAD

5913

1986

Bipin

Minerva Dealars

16/11/1987

349(3 to 5)

7

766

RAE

5844

1985

Verma

Bovkar

20/11/1987

*

349(3 to 5)

767

R/R

6086

1986

Taherbhai

Bakre

20/11/1987

*

349(3 to 5)

17

768

R/R

5159

1982 Century Spining MFG,C.L.

Mahavir Ganpat

24/11/1987

349(3 to 5)

17

769

RAE

5167

1982 Century Spining MFG,C.L.

Jaikaran

24/11/1987

349(3 to 5)

17

770

RAD

4967

1985

M/s. Parasi Colony

Vasiyak

24/11/1987

349(3 to 5)

8

771

R/R

5216

1985

Devidayal

Prema

25/11/1987

349(3 to 5)

23

772

R/R

2991

1982

Shinde

Agarkar

27/11/1987

349(3 to 5)

10

773

RAE

46

1983

Vasant

Digamber

27/11/1987

349(3 to 5)

16

774

R/R

1678

1985

Harkisandas

Taraben

27/11/1987

349(3 to 5)

15

6693

1986

1683/5482 1983

Multibai

*

*
*

*

*

*
*

*
*
*
*
*

Page 31

Misc. 148/88

23

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

1986

Balkrishna

Sohandevi

30/11/1987

1956/6014 1986

Ashalata

C.Ratna

30/11/1987

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
775

RAD

776

RAE

777

Intpld

778

3138

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
*

*

C.R.
No.

349(3 to 5)

9

349(3 to 5)

16

362

1985

Milind

Ramesh

02/12/1987

*

349(3 to 5)

17

RAD

2620

1986

Labh Singh

Harbinder Kaur

04/12/1987

*

349(3 to 5)

3

779

RAD

2270

1985

Umashanker

Jawaher

07/12/1987

*

349(3 to 5)

9

780

R/R

Basumal

Chandrikaben

07/12/1987

*

349(3 to 5)

14

781

RAD

347

1985

Batki

Kaikhushroo

10/12/1987

*

349(3 to 5)

9

782

RAD

3127

1986

Bhat

Yashwant

10/12/1987

349(3 to 5)

8

783

RAE

2881

1984

Fatimabi

Joseph

11/12/1987

*

349(3 to 5)

17

784

RAE

4951

1985

Mariambai

Alibhai

11/12/1987

*

349(3 to 5)

23

785

R/R St

5607

1985

Wali

Dhopavkar

11/12/1987

*

349(3 to 5)

15

786

R/R St

5608

1985

Wali

Papale

11/12/1987

*

349(3 to 5)

15

787

RAE

Rahimtools

Naushad

11/12/1987

*

349(3 to 5)

9

788

RAD

6436

1986

Mistry

Pai

11/12/1987

*

349(3 to 5)

789

RAD

195

1986

Kesarkar

Dadabapu

16/12/1987

*

349(3 to 5)

790

RAD

4533

1987

Katawalla

Patel

19/12/1987

*

349(3 to 5)

791

RAD

4882

1981

Laxminarayan

Omprakash

24/12/1987

*

349(3 to 5)

792

RAD

4882

1981

Laximinarayan

Omprakash

24/12/1987

*

349(3 to 5)

793

RAD

669

1985

Shaikh

Jamila

04/01/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

15

794

RAD

1929

1986

Jayeshree

Kashibai

04/01/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

6

795

RAE

3707

1986

Ameinbai

Ramniklal

08/01/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

22

796

RAD

5945

1986

Dave

Bombay Surti Trust

08/01/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

8

797
798
799

1503/5170 1985

1697/5159 1985

RAD

266

1987

Bhimraj

Patkar

01/08/88

RAD

266

1987

Bhimraj

Prabhakar

01/08/88

RAD

3074

1981

Raghupati

Kawaji

11/01/1988

*

*

Misc. 5/88

9
A.75/88

28/09/1992

349(6,7)
354(1, to 3)

Page 32

6
13

A. 108/88

29/11/1993

349(6,7)
354(1, to 3)
349(6,7)
354(1, to 3)

13

13

15
Rev. 141/96

15
9

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
349(6,7)
*
354(1, to 3)

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

Aspi

Bhathena

11/01/1988

Ali Mohamed

18/01/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

8

*

349(6,7)
354(1, to 3)

14

349(6,7)
354(1, to 3)

14

349(6,7)
354(1, to 3)

14

800

RAE

575/1851

1987

801

RAE

5213

1981

802

RAE

5013

1985

M/s. Jayeshree

Kamble

19/01/1988

803

RAE

5015

1985

M/s. Jayeshree

Laxman Subhdare

19/01/1988

804

RAE

5016

1985

M/s Jayashri Corpn

Gopinath

19/01/1988

805

RAE

5017

1985

M/s. Jayeshree

Ambre

19/01/1988

349(6,7)
354(1, to 3)

14

806

RAE

5018

1985

M/s. Jayeshree

Laxman

19/01/1988

349(6,7)
354(1, to 3)

14

807

RAE

5019

1985

M/s. Jayeshree

Ghag

19/01/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

14

808

RAE

5014/

1985

M/s. Jayeshree

Ganpat

19/01/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

14

809

RAD

6032

1980

M/s. Excel Caterors

M/s.,New Theaters

20/01/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

16

810

RAE

5158

1985

Rahim Toola

Tanvir Alam

29/01/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

9

811

RAE

898/2904

1987

Inju

Surinder

29/01/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

16

812

RAD

5053

1985

Sailandra

Kusumben

02/02/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

13

813

RAD

6012

1982

Gulsamad

Joseph

03/02/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

A. 313/86

10/03/1992

14

814

R/R

386

1986

Hussien

Krishna

03/02/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

A.3/2000

25/06/2007

3

A. 282/89

21

815

Shaikh

*

349(6,7)
354(1, to 3)

17

RAD

995

1986

Jahangir

Daruwala & ors.

02/08/88

RAD

995

1986

J.Daruwalla

S.Daruwalla

02/08/88

817

RAD St.

6403

1985

Pawar

Urmila

09/02/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

818

RAD

3729

1987

Narendrakumar

Doshi

09/02/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

13

819

RAE

103

1983

Durgesh Dadar CHS

S.S.Singh

16/02/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

26

820

R/R

Joshi

Kamat

20/02/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

14

821

RAD

2019

1980

M/s. Rajasthan

Tulsidas

22/02/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

17

822

RAD

5267

1983

Noormohamed

Abbas Nasiruddin

22/02/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

823

RAE

48/117

1981

Keswani

Asanlal

01/03/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

8

824

RAD

3433

1985

Modak

Joshi

02/03/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

25

816

1726/5233 1985

349(6,7)
354(1, to 3)

Page 33

21
20

A. 89/88

01/08/2000

15

REMARK

arrangement

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
349(6,7)
*
354(1, to 3)

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

1985

Anwar Haji

Shantaram

02/03/1988

1984/6095 1986

A.Zamani

Noor Mohd.

02/03/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

23

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
825

R/R

826

R/R

827

RAE

329

1987

Ratanma

Popatlal

08/03/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

8

828

RAE

5221

1985

Shabbir

Rakhamabai

10/03/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

14

829

RAE

1236

1982

Suhas

Darshetkar

14/03/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

9

830

RAE

4798

1985

Ajit

Mahadeo

21/03/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

14

831

RAD

4385

1985

Unwarkhan

B.M.C.

22/03/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

18

832

RAE

1701/5401 1987

Doongarshi

Lokpriya Khadi Bhandar

24/03/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

833

RAE

206/743

1980

Bagwati

Miss.Marlina

25/03/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

834

RAE

4887

1983

Tulsidas

Hiralal

28/03/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

835

RAE

671/2405

1980

Commander Roshan

Gurubuxani

30/03/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

836

RAE

1082/3586 1984

R.A.Podar Colllage

Nadkarni

30/03/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

837

R/R

1664/5033 1985

Irani

Arciwalla

30/03/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

9

838

RAD

Mohameddin Aziz

Ismail Dhobi

04/04/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

25

839

5007

C.R.
No.

1375

1984

A. 457/89

02/04/1996

15

14
8

A. 283/88

09/01/1996

6
6

A. 248/88

26/03/1998

349(6,7)
354(1, to 3)

16

RAE

5152

85

Nazir

Vishnu

04/08/88

*

840

RAE

1765/5526

87

Animesh Singh

M/s. Damodar Bulk Carriers

08/04/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

841

RAE

2018

1980

Mehta

Pewekar

11/04/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

12

842

Intpld

4352

1984

Kotale

M/s. Chaturbhug

12/04/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

5

843

RAD

6892

1982

Sam Deolatiwala

Irani

15/04/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

844

RAE

62/200

1984

Govimdram

Mohinder Kaur

15/04/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

25

845

RAE

19/52

84

Najmuddin Esufali

Jafferbhai Hameed

20/04/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

10

846

RAE

Ratilal

Duratex Lab.

20/04/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

2

847

R/R

5193

1985

Rampyaribai

Ramakant

22/04/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

22

848

RAE

5552

1987

R.M.Yasin

S.S.Shaikh

26/04/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

8

849

RAD

1179

1988

C.V.Patel

P.U.Trivedi

26/04/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

14

1444/5240 1982

Page 34

11
16

A.428/88
Rev.258/81

20/7/95
26/4/82

17

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
850

R/R

851

RAE

852

5611

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

1985

Anant Kardele

Chndrakant Jagtap

28/04/1988

Roy

Kailashkumar

30/04/1988

1649/5832 1980

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
349(6,7)
*
354(1, to 3)
*

A. 242/90

25/08/1993

22
5

349(6,7)
354(1, to 3)

RAE

927/2813

86

New India Assuranc

Chinai

05/08/88

RAE

5518

1987

Pande

Mithailal

05/08/88

RAE

5518

1987

Harinarayan

Mithailal

05/08/88

*

855

RAD

391

1988

Shailesh

Plaza

10/05/1988

*

856

RAE

4887

1983

Tulsidas

Hiralal

08/06/1988

857

RAD ST.

2185

1985

R.B.Rajbhar & anr

R.Nanji & ors.

08/06/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3) Rev. 80/85

858

RAD

550

1987

Sumati

Manohar

09/06/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

859

RAE

1464/4807 1981

Samal

The International Air Transport 10/06/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

A. 6/89

06/07/1990

10

860

RAD

1709

1983

S.S.Patade

Kaustubh CHS Ltd.

13/06/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

A. 820/83

04/12/1984

21

861

RAE

268/904

1983

E.Botawala

B.K.Enti & Ors.

24/06/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

862

RAE

149/477

1980

M.A.Ramchandani

S.N.Malkani

28/06/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

863

RAN

261/RES

71

Soleman

Govindram

04/07/1988

864

R/R

Irani

Arsiwala

04/07/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

9

865

RAD

2315

1988

Sachdev

Bhagreeti

04/07/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

8

866

RAE

3420

1980

Lobo

Carwallo

07/07/1988

349(6,7)
354(1, to 3)

8

867

RAE

1594/5103 1987

Haridas

Popatlal

07/07/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

14

868

RAE

1322/4358 1981

Meghraj

Shabir

14/07/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

869

RAD

6494

1980

Bhandari

Duggal Finance Corpn.

26/07/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

6

870

RAD

2807

1986

Shah

Ratnabai

26/07/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

21

871

R/R

5218

84

Trivedi

Gandhi

27/07/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

20

872

R/R

4517

1985

Munner

Ramkrishna

27/07/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

8

873

RAE

367/1042

1987

S.P.Daruwalla

V.A.Raikar

28/07/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

874

RAE

1851

Vinekar

30/07/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

853
854

1665/5034 1985

1985M/s. Jay Saraswati CHS Ltd

*

349(6,7)
354(1, to 3)

C.R.
No.

8

349(6,7)
354(1, to 3)

15

349(6,7)
354(1, to 3)

15

349(6,7)
354(1, to 3)

4

349(6,7)
354(1, to 3)

6
23
13

A. 386/88

349(6,7)
354(1, to 3) Rev.40/83

Page 35

15/07/1985

A. 323/88
A.336/88

A. 344/88

10/04/95

Misc. Nt. 124/89

8

Misc.627/85

11

14/9/85

26/04/1993

08/01/1989

11

Obst 55/01

10

2
25

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
349(6,7)
*
354(1, to 3)

C.R.
No.

875

RAE

137/510

1982

John

M/s. Cotton Corpn.

09/08/1988

876

RAE

595

1983

Babubhai

Revatibai

16/08/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

10

877

R/R

4559

1983

Bridgemohan

Yashodabai

16/08/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

15

878

RAE

724/2287

1985

Raviprakash

Vurrough Welcome India Ltd. 16/08/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

879

RAD

1360

1984

Atul

Mehdi Mandil

20/08/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

880

R/R

555/1496

1986

Fatema

The President Indus.Court

22/08/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

A. 393/88

11/04/1990

15

881

RAD

446

1988

Vijay Sunthetic

Anita Silk

01/09/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

A. 530/88

18/09/1999

13

882

R/R

1683/5940 1980

Sambhaji Pawar

Premchand

02/09/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

17

883

RAE&R

1938

1985

Mishra

Mourya

05/09/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

15

884

RAE

814/2589

1988

Dgage

Dyestuff Chem.Corp

05/09/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

7

1702

1983

S.T.Bhatia

J.K.Mody

07/09/1988

349(6,7)
354(1, to 3)

16

1388/4568 1983

Manubhai

Ramji

07/09/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

A. 149/89

06/09/1999

16

24
2

885

RAE

886

RAE

887

R/R

4710

1987

Hazi Mohd.

S.Qudri

13/09/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

888

RAD

1225

1983

Shetty

Kalavati

16/09/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

889

RAE

361/1398

1982

Irani

Paymaster

23/09/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

10

890

RAE

Manmohan

Mingtung

23/09/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

13

891

RAE

8/49

1987

Pravinchandra

Mahendra

23/09/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

10

892

RAE

3566

1983

Vijaysingh

Laxmibai

26/09/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

17

893

RAE

1172/4177 1982

Maharana Devi

Peico Electronic Ltd.

27/09/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

894

RAE

1267/4141 1981

Suchitra

R.Satish

29/09/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

10

895

R/R

4558

1983

Bridgemohan

Ramswarop

04/10/1988

349(6,7)
354(1, to 3)

15

896

RAD ST.

1366

1985

V.Abubakar

Raif Felix Rebello

04/10/1988

349(6,7)
354(1, to 3)

25

897

RAD

1131

1985

Ali Mohd.

Saifuddin

06/10/1988

349(6,7)
354(1, to 3)

7

898

R/R

230/770

1983

Bai Jenabbai

Mahashakti Steel & Metal

12/10/1988

349(6,7)
354(1, to 3)

9

899

RAE

67/207

1980

I.S.Bhawani

B.A.R.Zaveri

13/10/1988

349(6,7)
354(1, to 3)

4

2050/6232 1986

*
*
*
*
*

Page 36

Cont.Nt. 4754/00

20
25

A. 494/88

A.188/89

20/12/1990

24/04/1990

10

11

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
349(6,7)
*
354(1, to 3)

900

RAE

370

1981

B.K.Gupta

P.V.Mohite

19/10/1988

901

RAE

285/1105

1982

Vimala Nunes

M/s. Penawat India Ltd.

28/10/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

902

R/R

4711

1987

S.Pereira

S.S.Bandekar

28/10/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

903

R/R

5197

1981

Yamunabai

Mulkitsingh

31/10/1988

904

RAD &
RAN

7012
487

1980
1972

U.M.S.Abbas

P.S.Bhalekar

31/10/1988

905

R/R

3142

1985

G.L.Darekar

D.R.Dalvi

906

RAD

3896

1988

B.V.Panchal

907

RAE

5554

1987 Shree Ram Construction

908

RAD

909

RAE

910

RAE

911

R/R

912

R/R

913

RAE

914

1960/6958 1982
3716

1986

1564/5470 1980
3006

1981

1128/3765 1983
878/2736

1981

C.R.
No.
16
11

Misc.Nt. 1063/88

7

349(6,7)
354(1, to 3)

6

*

349(6,7)
354(1, to 3)

11

03/11/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

14

B.R.Jadav

16/11/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

R. R.Vishwakarma

22/11/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

13

Chavan

Shingate

29/11/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

5

K.Chunilal

T. Aslaji & anr

29/11/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

15

Siraj Contractor

Ebrhim Latifbhai

30/11/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

A. 202/89

17/07/1997

11

G.Meghani

S.Argonda

30/11/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

A. 96/89

30/09/1989

16

Sunita Malhotra

Karamchandani

01/12/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

A. 156/89

31/08/1989

26

Lalabhai

Kisansingh

08/12/1988

*

349(6,7)
354(1, to 3)

*

Cont.Nt.5152/94

22

21

349(6,7)
354(1, to 3)

RAE

5603

1985

Naval Tata

Piloo

12/08/88

*

915

RAE

4657

1981

Robert Murzollo

Ravinder Mathur

19/12/1988

*

916

RAE

4139

1980

Pittie

Saigal Traders

09/01/1989

354(4,5,6,7)

8

917

RAD

5242

1982

M/s. Kiran

M.Ashariya & Co.

09/01/1989

354(4,5,6,7)

7

918

RAD St.

537

1985

Solanki

Jitendra

09/01/1989

354(4,5,6,7)

8

919

RAD St.

436

1985

Patni

Kabali

10/01/1989

354(4,5,6,7)

4

920

RAD ST.

1794

1985

Vilma

D'souza

10/01/1989

354(4,5,6,7)

23

921

R/R

2789

1980

Hussein

Kamble

13/01/1989

354(4,5,6,7)

922

R/R St.

949

1985

Nunis

Poojari

21/01/1989

354(4,5,6,7)

923

RAE

5374

1986

Shahu

Kantilal

01/04/1989

354(4,5,6,7) A.St.6879/87

924

RAE

Dwarka Deo

S.J.Ranade

04/04/1989

354(4,5,6,7)

1663/5877 1980

19

349(6,7)
354(1, to 3)

Page 37

REMARK

22

Obst. 195/85

7
15

05/09/88

7
10

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

925

RAD

3291

1985

Brahmdev

Surendersing

05/04/1989

354(4,5,6,7) A. 279/92

926

RAE

5038

1987

Chandrabali

M.Khairnar

07/04/1989

354(4,5,6,7)

8

927

RAE

6562

1986

Minacher

V.Rao

11/04/1989

354(4,5,6,7)

7

928

RAE

17/04/1989

354(4,5,6,7)

9

929

RAD ST.

436

1985

Nagindas

Kabali

17/04/1989

354(4,5,6,7)

4

930

RAE

13/38

1985

Abbasfidavi

Shamruddinfidvi

24/04/1989

354(4,5,6,7)

18

931

RAE

168/521

1981

Sita Jermdas

Uttamchand

25/04/1989

354(4,5,6,7)

10

932

RAD

4485

1988

Abdul Latif

J.Dubey

27/04/1989

354(4,5,6,7)

933

RAD

2552

1986

M/s. Ajay Industries

Krishna Wire Industries

28/04/1989

354(4,5,6,7)

14

934

RAE

5105

1989

Mrs. Balabai

Ramkrishna

28/04/1989

354(4,5,6,7) A. 519/89

10

935

R/R

5002

1985
Anwar Haji Alimohamed Ors.

D.L.Sarnobat

01/07/1989

*

354(4,5,6,7)

15

936

R/R

5002

1985

Deepak

01/07/1989

*

354(4,5,6,7)

15

937

R/R

5005

1985
Anwar Haji Alimohamed Ors. Shiviji Yeshwant

01/07/1989

*

354(4,5,6,7)

15

938

R/R

5005

1985

Shivaji Yeshwant

01/07/1989

*

354(4,5,6,7)

15

939

R/R

5006

1985
Anwar Haji Alimohamed Ors.

D.J.Misry

01/07/1989

*

354(4,5,6,7)

15

940

R/R

5006

1985

Anwar

Diwalibai

01/07/1989

*

354(4,5,6,7)

15

941

RAE

3696

1984

Husami

Manuubai

04/07/1989

354(4,5,6,7)

21

942

RAE

5167

1985

O.R.Fitwalla

Siraj H.Ali Mobhani & anr

04/07/1989

*

354(4,5,6,7)

8

943

R/R

259/770

1985Home Stead Estates & Prop

Vivan Ferriera

04/07/1989

*

354(4,5,6,7)

944

R/R

210/605

1986

M.V.Shenoy

04/07/1989

*

354(4,5,6,7)

15

945

RAD

5517

1987M/s.B.Consulting Engn. Ltd.

J.Mehera

07/07/1989

*

354(4,5,6,7)

17

946

RAE

6142

1980

Sorabji

R.Jani

10/07/1989

*

354(4,5,6,7)

19

947

R/RSt

4278

1985

C.Veyankattaya

Konde

11/07/1989

*

354(4,5,6,7)

13

948

R/R

4278

1985 C.M.Veyankattaya & anr

S.Konde

11/07/1989

*

354(4,5,6,7)

13

949

RAE

131/364

M/s. Kirti Transport

12/07/1989

*

354(4,5,6,7)

25

1042/3293 1981 Messrs Amritlal hamauxM/s. Shreenath Transport

1985

Anwar

Anwar

S.G.Udeshi

Fiyazi

Page 38

A. 62/89

23/10/92

C.R.
No.
22

27/04/89

15

Misc. 734/98
Misc. 330/98

17

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
A. 501/89
A. 502/89

14/2/91
1/4/99

C.R.
No.

950

RAE

110/298

1985

T.Vallabhdas

Swastik Textile Mills

26/07/1989

*

354(4,5,6,7)

951

RAD

802

1988

P.Gupta

M.Mangotra

27/07/1989

*

354(4,5,6,7)

21

952

RAD

803

1988

Prajapati

Mohanlal

27/07/1989

*

354(4,5,6,7)

21

953

RAD

803

1988

R.Prajapati

M.Mangotra

27/07/1989

*

354(4,5,6,7)

21

954

RAD

808

1988

Gupta

Mohanlal

27/07/1989

*

354(4,5,6,7)

21

955

RAD

4608

1989

Kuldip

Bai Kabibai

28/07/1989

*

354(4,5,6,7)

6

956

RAE

1564

1986

B.J.Pawase

G.S.Pawar

29/07/89

*

354(4,5,6,7)

957

RAD

4579

1982

D.Kayan

N.Mithani

31/07/1989

*

354(4,5,6,7)

958

RAD

4531

1985

S.Shaikh

Fatimabai wd/oSipahkhan

04/08/1989

*

354(4,5,6,7) A. 105/87

959

RAE

1674

1989

P.Dwarkadas & ors.

D.T.Shah & anr

04/08/1989

*

354(4,5,6,7)

9

960

R/R

897/2768

1981

T.M.Anik

N.H.Inam

05/08/1989

*

354(4,5,6,7)

8

961

R/R

939/2932

1981

S.Brahmadutt

J.Pritamsingh

05/08/1989

*

354(4,5,6,7)

21

962

R/R

1350/4095 1985

H.M.Singhania

J.S.Luniya

05/08/1989

*

354(4,5,6,7)

963

RAE

2042/6215 1986

B.N.Shah

G.K.Parulekar

05/08/1989

*

354(4,5,6,7) A. 351/90

964

R/R

2467

1987

K.M.Rajput

F.Fathekhan @ Fateh Md.Khan 05/08/1989

*

965

RAE

780/2529

1987

N.L.Jhaveri & anr

M/s. S.D.Shah & Company

05/08/1989

966

RAD

3703

1981

Mohd .A.Khan

Haji A.Hazi Eisa & anr

967

R/R

698/1989

1989

P.M.Karani

968

RAE

4470

1985

969

RAD

2295

1989

970

R/R

484/1864

21

971

R/R

972

RAE

19/84

973

RAE

974

RAE

Misc. 297/94
Misc. 453/91
Misc. 10/90

9

05/02/1988

15

21

Misc. 567/90

3

354(4,5,6,7)

Obst. 1/96

8

*

354(4,5,6,7)

Misc. 248/94
Misc. 44/92

8

08/08/1989

*

354(4,5,6,7) A. 417/89

19/10/1995

23

Mohd. Sharif

10/08/1989

*

354(4,5,6,7) A. 422/89

28/09/1989

9

M.Tiwari

V.G.Chawada

17/08/1989

*

354(4,5,6,7)

7

Kamalaprasad

Yogendra

17/08/1989

*

354(4,5,6,7)

6

R.Sobharaj

18/08/1989

*

354(4,5,6,7)

6

S.D.Yadav

N.Yadav

19/08/1989

*

354(4,5,6,7)

8

1988

G.Podar

The Bombay Press

22/08/1989

*

354(4,5,6,7)

8

855/2675

1981

K.K.Kamadia

Shree Ram Refrigeration Indus.25/08/1989

*

354(4,5,6,7)

756/2854

1982

Santosh Gupta

1708/5178 1989

M/s. Paper Product

25/08/1989

354(4,5,6,7)

Page 39

S.P.Not Found

17

Misc. 544/93

1982Meherwan Nadirshaw & Ors.

REMARK

A. 92/90

13/08/1990

23/06/1998

10
16

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

1985

Lalsingh

Rajbahadur

25/08/1989

CR

354(4,5,6,7)

RAE

976

R/R

1704/5174 1985

G.R.Dube

R.B.Shah

25/08/1989

*

354(4,5,6,7)

22

977

RAE

1668/5030 1988

M.Devidas & Ors

S.Kalidas

28/08/1989

*

354(4,5,6,7)

9

978

R/R

1601/5125 1987

Abdul Tailor

Salikram

29/08/1989

*

354(4,5,6,7)

25

979

RAD St

1910

1985

Rajai Gawade

Desai

01/09/1989

CR

354(4,5,6,7)

980

RAD

3854

88

Gowalla

Merchant

11/09/1989

*

354(4,5,6,7)

981

R/R

875/2518

89

Khatijabai

Indeon

11/09/1989

*

354(4,5,6,7)

982

R/R

5066

85

H.Mirzakhan

S.S.Bombla

13/09/1989

*

354(4,5,6,7)

983

RAE

5067/

85

H.Mirzakhan

B.D.Angane

13/09/1989

*

354(4,5,6,7)

984

RAE

3530

1985

L.P.Singh

J.P.Singh

13/09/1989

CRRR

985

RAE

2364

81

Bhatnagar

Devshankar

14/09/1989

*

354(4,5,6,7)

16

986

R/R

792/2969

82

Balkrshna

U;[sytso

14/09/89

*

354(4,5,6,7)

7

987

R/R

1478/4902

84

B.Shekhu

Ali Sanin

16/09/1989

*

354(4,5,6,7)

8

988

RAE

1728/5464

87

16/09/1989

*

354(4,5,6,7)

8

989

RAD

773/

85

M/s Bhavanidas

K.D.Shethna

18/09/1989

*

354(4,5,6,7)

15

990

RAD

5912

86

Central Bank

Mahesh

18/09/1989

*

354(4,5,6,7)

23

991

R/R

1266

80

Mohamed Rahim

Mapari

19/09/1989

*

354(4,5,6,7)

9

992

R/R

4566

85

Singh

Mehghji

19/09/1989

*

354(4,5,6,7)

14

993

RAE

1201/3702

88

A.V.Rao

A.A.Lakhani

26/09/1989

*

354(4,5,6,7)

23

994

RAE

1836

1985

H.Patel

K.H.Sheth

26/09/1989

*

354(4,5,6,7)

RAE

2206

1981

S.Shah

C.Shah

23/10/1989

*

996

RAE

877

1985

Clara

Ramchandra

02/12/1989

997

R/R

559

1983

J.Dhavan

M.Pandya

11/01/1990

998

R/R

795/2180

1986

C.Vazirani

R.Iyer

11/01/1990

999

RAD

4889

1987

Mohd. Bagban

M. Chinoy

16/01/1990

M/s H.L.Malhotra & CoM/s Commercial Aviatation

A.521/86

C.R.
No.

975

995

3532

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

13
A353/90

10/04/2004

17
13
Mis. Nt. 669/90
& 779/89

354(4,5,6,7) A. 523/86

354(4,5,6,7)

10/08/1990

A121/90

13

10/08/1993

28/2/91

16

354(4,5,6,7)

*
*
*

353(1,2,3)

11

353(1,2,3)

10

353(1,2,3)

15

Page 40

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

1000

RAE

771/2492

1987

M.Kunal

B.Sandhi

16/01/1990

1001

RAE

4496

1985

J.Pannalal

P.Chaganlal

17/01/1990

1002

R/R

5250

1986

P.Sharma

M.Ramu

17/01/1990

1003

RAE

1353

1987

P.Thaker

N.Gaikwad

17/01/1990

1004

R/R

M.Devidas

K.Jivabhai

18/01/1990

1005

R/R

924/2675

1989

H.Borukar

H.Dubey

18/01/1990

1006

RAE

608

1985

T.A.Contractor

B.Sawanna

19/01/1990

1007

R/R

157/514

1983

Mohd. Kazim

P.Chawhan

20/01/1990

1008

RAE

2370

1987

M/s. Bhagwan

Sitaram Kodav

20/01/1990

1009

RAE

3570

1988

A.Khan

Haji Umarbhai

20/01/1990

1010

RAE

B.Rajput

M.Patel

22/01/1990

1011

R/R

1480

1985

Ramsingh

K.Bobade

23/01/1990

1012

R/R

1497

1988

Bhikabai

L.Sonawane

23/01/1990

1013

RAE

S.Gaitonde

H.Suvarna

29/01/1990

1014

RAD

5505

1987

M/s.Crescent

M/s. A.Faizullabhai

30/01/1990

1015

RAE

3340

1988

B.Singh

H.Singh

30/01/1990

1016

R/R

35/113

1986

S.Irani

Mukambu

31/01/1990

1017

RAE

2344

1987

K.Hirani

LRS of Thakkar

31/01/1990

1018

RAD

2584

1988

Husaaini

A.Rasul

31/01/1990

1019

RAD

2969/

85

Ram Suresh

Baljor Chavan

01/02/1990

1020

RAD

5085/

82

Babul Talati

Shantilal Shah

1021

RAE

1536

88

Ibrahim

1022

RAD St

9

88

1023

RAD

3744

1024

R/R

5000

1122/3381 1986

1712/5437 1987

1140/4196 1982

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
*
*
*
*

353(1,2,3)

A. 296/92
A. 153/90

17/12/92
26/2/91

Obst. 26/91

C.R.
No.
9

353(1,2,3)

13

353(1,2,3)

23

353(1,2,3)

20

353(1,2,3)

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

353(1,2,3)

25

353(1,2,3)

16

353(1,2,3)

23

353(1,2,3)

7

353(1,2,3)

9

353(1,2,3)

10

353(1,2,3)

15

353(1,2,3)

7

353(1,2,3)

9

353(1,2,3)

23

353(1,2,3)

Misc. 171/94

9

353(1,2,3)

Misc. 446/90
Obst.3/92

8

353(1,2,3)

Misc. 499/90

17

353(1,2,3)

7

*

353(1,2,3)

14

02/02/1990

*

353(1,2,3)

6

Narayan Tawde

02/02/1990

*

353(1,2,3)

15

Paresh

Hirlal

05/02/1990

*

353(1,2,3)

15

89

Devaki

Kamath

05/02/1990

*

353(1,2,3)

14

85

Abdul

Shivram

06/02/1990

*

353(1,2,3)

14

*

Page 41

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

1025

RAD

620

1987

Mehta

Patel

06/02/1990

1026

RAE

735/2287

81

Chawla

Shah

08/02/1990

1027

R/R

2423

84

Mulchan

Sital Prasad

1028

R/R

2130/6448

86

Abdul

1029

R/R

164/487

85

1030

RAD

5443

1031

RAE

581/2045

1032

R/R

1033

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

353(1,2,3)

6

353(1,2,3)

10

09/02/1990

353(1,2,3)

14

Saukatali

09/02/1990

353(1,2,3)

A 308/01

27/03/2002

14

J.J.Shah

M/s Cheda Photo

12/02/1990

353(1,2,3)

A566/89

15/02/1990

12

85

Asolkar

Shivankar

15/02/1990

1983

K.A.Bangar

Lakshmibai Jalandharnath

15/02/1990

1030/3447 1983

Mohammed Shaikh

Nawab Sayed

16/02/1990

R/R

1450/5068 1980

M/s Byramjee

Sayed

17/02/1990

1034

RAE

1951/5870 1985

Nrupendra

Ravi

17/02/1990

*

353(1,2,3)

1035

R/R

4529

1988

Ugvekar

Surve

17/02/1990

*

353(1,2,3)

1036

R/R

4530

1988

Ugvekar

Golam

17/02/1990

*

353(1,2,3)

1037

R/R

4532

1988

Krishanaji

Arjunn

17/02/1990

*

353(1,2,3)

1038

RAD

1859

1986

Babbansingh

P.K.Sawant

21/02/1990

1039

RAE

333/1267

1980

Harishchandra

Fatehchan

22/02/1990

1040

RAD

171

1986

Padmakar

Vincent Braganza

22/02/1990

1041

RAD

5767

1986

Rajkumari

Mohanlal

22/02/1990

1042

RAE

12/27/07

1990

Moosa

M/s Nagardas

26/02/1990

*

353(1,2,3)

8

1043

R/R

Raj Builder

Parke Davis India Ltd

28/02/1990

*

353(1,2,3)

13

1044

RAE

518/1391

1986

Isarbai Assudani

M.L.Tantia & anr

01/03/1990

353(1,2,3)

10

1045

R/R

5555

1987

Himmatlal Kantilal

S. Bhajaya

353(1,2,3)

23

1046

R/R

Ghanshyam

Bhairulal

05/03/1990

353(1,2,3)

23

1047

RAD

5431

1987

Mangilal

Bai Navalbai

05/03/1990

353(1,2,3)

23

1048

RAD

5434

1987

K.S.Pujari

Bai Navalbai Dayal

05/03/1990

353(1,2,3)

23

1049

RAE

5435

1987

A.A.Hashmi

Bai Navalbai Dayal

05/03/1990

353(1,2,3)

23

1307/3718/ 1989

1730/5237 1985

03/04/90

*
*

*

*
*

353(1,2,3)

21

353(1,2,3)

11

353(1,2,3)

A549/87

11/09/1987

21

353(1,2,3)

21
Mis. Nt. 733/90
Mis. Nt. 266/93&
316/90
Mis. Nt. 268/93
& 177/91 &
315/90
Mis. Nt. 317/90 &
269/93

15
23
23
23

353(1,2,3)

23

*

353(1,2,3)

10

*

353(1,2,3)

8

353(1,2,3)

*
*

*
23

*
*

Page 42

REMARK

A. 110/87

12/08/1991

23
S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

1050

RAD

2354

1989

Jaffer Phulwala

S.B.Dangde

1051

RAD

3414

1984

Manaseeh

Laltaben

08/03/1990

1052

R/R

3303

1985

M/s Shah Ganjawala

Kalavati Shah

09/03/1990

1053

RAD

2684

1989

Asia Mahmood

Anvar Rais

1054

R/R

947

1982

Sukhdeo Singh

Rammurty Swammy

13/03/1990

1055

R/R

1573

1982

Boltwala

Sanmukh

13/03/1990

1056

R/R

3848

1986

Fernandes

Lobo

13/03/1990

1057

RAD

438

1990

May & Baker Ltd

Janak

1058

RAE

80/216

1990

K.Vyas

B.P.Parikh

1059

R/R

1377/4191 1988

Yadav

Nathu

1060

RAE

1989

Taherbhai

K.T.Pawar

1061

RAE

1768/5537 1987

A.B.Khilchi

E.P.D'souza

1062

RAE

Mangalchandra

Jethalal

20/03/1990

1063

R/R

D.Yadav

S.Vidhate

21/03/1990

1064

RAE

333

1990

Rashmikant

Mulibai

21/03/1990

1065

R/R

415

1990

Saifuddin

Mohale

23/03/1990

1066

RAD

1528

1987

Ahire

Sawant

28/03/1990

1067

RAE

A.P.Save

I.V.Jesudian

1068

RAD

1831

1988

M/s Hanilal

Nafeesa Contractor

1069

RAD

2262

1988

M/s Govind

M/s International Ltd

1070

RAD

1666

1985

Pate

Pande

31/03/1990

1071

RAE

M.M.Seth

M/s Compton Graves Ltd

31/03/1990

1072

R/R

5556

1987

Himmatlal Kantilal

Babu Shankar

03/04/1990

1073

R/R

5557

1987

Himmatlal Kantilal

S.Govind

1074

RAE

501

1981

Vasudev

Depti

180/

176/485

1990

1314/3739 1989

2034/6197 1986

1887/5689 1985

07/03/1990

09/03/1990

13/03/1990
13/03/1990

17/03/1990

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
*
*

*
*
*
*
*
*
*

17/03/1990

17/03/1990

29/03/1990
29/03/1990

*
*

*
*
*
*

C.R.
No.

353(1,2,3)

15

353(1,2,3)

15

353(1,2,3)

15

353(1,2,3)

15

353(1,2,3)

6

353(1,2,3)

8

353(1,2,3)

20

353(1,2,3)

9

353(1,2,3)

15

353(1,2,3)

23

353(1,2,3)

23

353(1,2,3)

14

353(1,2,3)

13

353(1,2,3)

8

353(1,2,3)

8

353(1,2,3)

15

353(1,2,3)

15

353(1,2,3)

A. 484/90

06/01/98

20

353(1,2,3)

13

353(1,2,3)

15

353(1,2,3)

8

353(1,2,3)

16

*

353(1,2,3)

23

03/04/1990

*

353(1,2,3)

23

06/04/1990

*

353(1,2,3)

10

30/03/1990

*
*
*
*

Page 43

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
3654

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

1985

Lulla

K.Mehta

06/04/1990

*

353(1,2,3)

7

Tiwari

Pantoji

06/04/1990

*

353(1,2,3)

23

353(1,2,3)

15

1075

RAE

1076

R/R

1077

RAD St

576

1990

M/s. Shah Trading

M/s. Varun Corpn.

06/04/1990

1078

RAE

4414

1989

Rizivi Estate

N.Solanki

11/04/1990

*

353(1,2,3)

1079

RAE

5192

1982

Raghunath

S.Kamat

17/04/1990

*

353(1,2,3)

A. 364/90

07/01/1994

16

1080

R/R

562/1514

1986

Maheshram

Rajan Rai

17/04/1990

*

353(1,2,3)

A. 474/90

03/12/1994

8

1081

RAE

1925

1987

V.Sonalkar

Panna

18/04/1990

*

353(1,2,3)

17

1082

R/R

299/1158

1980

Firoz

Siemens India Ltd.

19/04/1990

*

353(1,2,3) Rev. 172/85 25/09/1991

20

1083

RAD St.

1043

1990

Parvatibai

Usha

19/04/1990

1084

RAD

1279

1985

Mittal

V.P.Hatangadi

21/04/1990

1085

RAD

626

Helan Desa

21/04/1990

*

353(1,2,3)

1086

R/R

3078

1987

L.Surve

Bapu Chowre

21/04/1990

*

353(1,2,3)

15

1087

RAD

5538

1987

Bhudava

Jackline

21/04/1990

*

353(1,2,3)

23

1088

RAE

1200

1990

Hansraj

Revaben

23/04/1990

353(1,2,3)

9

1089

RAE

Patil

Abdul Sutur

25/04/1990

*

353(1,2,3)

15

1090

RAD

3359

1986

S.Wagh

Acherekar

26/04/1990

*

353(1,2,3)

8

1091

RAE

6142

1980

S.E.Cooper

R.D.Jani

01/05/1990

353(1,2,3)

19

1092

RAD

3880

1981

Sayyed

Mozzam

01/05/1990

353(1,2,3)

17

1093

RAE

1225/3960 1981

K.B.Lal

Sundara Shetty

01/05/1990

353(1,2,3)

8

1094

RAE

425/1616

1982

Patel

Godfrey Phillips India

01/05/1990

353(1,2,3)

7

1095

R/R

3696

1984

Mulla

Kamala

01/05/1990

353(1,2,3)

25

1096

RAE

Fakhruddin

M/s. Sanjay Dairy Farm

01/05/1990

353(1,2,3)

13

1097

RAE

4951

1985

Mariambai

Alibhai

01/05/1990

353(1,2,3)

23

1098

RAD

6436

1986

R.Mistry

S.Pai

01/05/1990

353(1,2,3)

13

1099

RAD

1662

1989

Shankaran

Dalgitsing

01/05/1990

353(1,2,3)

8

1685/5181 1986

1987M/S.Hindustan Ferood Ltd.

1684/5121 1985

1579/5222 1984

*

*
*

*

Obst. 38/90

23

353(1,2,3)

8

353(1,2,3)

23

Page 44

Misc. 722/89
Misc. 399/94

23

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

1149/4092 1980

PLAINTIFF

DEFENDANTS

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

R/R

1101

RAD

4346

1989

S.Sadarangani

Pali HillsTourist Hotel

11/05/1990

*

353(1,2,3)

A. 378/89

16/11/1989

23

1102

RAD

3707

1984

Kohali

A.Das

18/05/1990

*

353(1,2,3)

A. 147/90

12/06/1990

23

1103

RAD

2356

1990

Patel

Desai

18/05/1990

*

353(1,2,3)

9

1104

RAD

2367

1990

Patel

Sharma

18/05/1990

*

353(1,2,3)

25

1105

RAD

4579

1982

Dwarkadas Kayan

N.J.Mithani

06/02/1990

353(1,2,3)

17

1106

R/R

1337

1988

R.S.Yadav

K.R.Singh

04/06/1990

353(1,2,3)

7

1107

RAD

5430

1987

A.V.Kunjmon

N.G.Dayal

05/06/1990

353(1,2,3)

23

1108

RAE

4086

1987

Desouza

Libra Holidays

06/06/1990

353(1,2,3)

A. 430/90

25/03/94

1109

RAE

4086

1987

A.Desouza

Libra Holidayas

06/06/1990

353(1,2,3)

A. 430/90

25/03/1994

1110

RAD St

90/

90

Usman Lakhpati

J.R.Trust

07/06/1990

*

353(1,2,3)

1111

R/R

740

1981

B.C.Yadav

G.S.Harjan

07/06/1990

*

353(1,2,3)

1112

R/R

785/2465

1981

G. Hagadalene

A.Joseph

07/06/1990

*

353(1,2,3)

1113

R/R

Mohd.Y.Khan

R.M. Bhagela

07/06/1990

*

353(1,2,3)

13

1114

RAD St.

90

1990

U.Y. Lakhapati

J.R.U.Trust & ors.

07/06/1990

*

353(1,2,3)

23

1115

R/R

380

1987

K.A.Kanchwala

Ram Aavadh

11/06/1990

*

353(1,2,3)

15

1116

R/R

461

87

Shroff

Punja

12/06/1990

*

353(1,2,3)

1117

R/R

461

1987

C.D.Shroff & anr

M.Punja

12/06/1990

353(1,2,3)

1118

R/R

461

1987

Chandrakant

Meghji Punja

12/06/1990

353(1,2,3)

1119

R/R

A.A.Bengali

S..C.Jain

13/06/1990

*

353(1,2,3)

8

1120

RAE

157/428

L.V.Patel

14/06/1990

*

353(1,2,3)

7

1121

RAD

6892

1980

Khodaram

Irani

19/06/1990

353(1,2,3)

17

1122

Intpld

4352

1984

Kotak

M/s. Chaturbhug Liladhar Co. 19/06/1990

353(1,2,3)

5

1123

RAD

391

1988

Shailash

Plaza Panchshil Properties

19/06/1990

353(1,2,3)

4

1124

RAD

437

1990

V.S.Loke

J.H.Sejpal

21/06/1990

353(1,2,3)

7

1309/3961 1985

1990All India Swentamber S.Jain

03/05/1990

353(1,2,3)

C.R.
No.

1100

1717/5211 1985

The FeebUnlimited M/s,.Laxmichand Ratensey

DATE OF
DISPOSAL

*

*

*

Page 45

8

20
Obst. 45/90

20
23

A. 78/97

A42/90
A. 42/90 in
A. 42/90

15/12/2001

Misc. 750/90

15

Misc. 54/93

9

26/02/1993

Obst. 5/93

15

26/02/1993

Misc. 465/90
Obst.5/93

15

26/02/93

15

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

1125

RAE

1696/5157

85

Ratanabai Rambhia

M.Chunilal & anr

22/06/1990

*

353(1,2,3)

7

1126

RAE

1696/5157

85

Ratanbai

Maneiklal

22/06/1990

*

353(1,2,3)

7

1127

RAD

5323

1985

Dilip

Ravishankar

26/06/1990

353(1,2,3)

A. 23/88

01/10/91

13

1128

RAD

5323

1985

D.V.Malwe

R.M.Shukla

26/06/1990

353(1,2,3)

A. 23/88

01/10/1991

13

1129

RAE

1845

1990

J.R.Parikh & ors.

26/06/1990

*

353(1,2,3)

1130

RAD

5323

85

D.Malwe

R.Shukla

28/06/1990

*

353(1,2,3)

1131

R/R

1706/5176

85

Dubey

Chokse

28/06/1990

*

353(1,2,3)

23

1132

R/R

1602/5126/

87

Chavan

Vadke

28/06/1990

*

353(1,2,3)

21

1133

R/R

1706/5176 1985

G.R.Dube

S.S. Chokshi & anr

28/06/1990

353(1,2,3)

23

1134

R/R

1706/5176 1985

Ghanshyam Dube

S.Chokshi

28/06/1990

353(1,2,3)

23

1135

R/R

1602/5126 1987

Savitribai

Keshav

28/06/1990

353(1,2,3)

21

1136

R/R

1602/5126 1987

S.N.Chavan

K.K.Vadke

28/06/1990

353(1,2,3)

21

1137

R/R

982/3082

81

Gilbert

Wilfred

05/07/1990

*

353(1,2,3)

23

1138

RAD

2847

90

B.Bhatt

V.Datia

05/07/1990

*

353(1,2,3)

14

1139

R/R

5059

85

Sachdev

Mohamed

07/07/1990

*

353(1,2,3)

23

1140

RAE

5163

85

M.Ansari

M.Raut

07/07/1990

*

353(1,2,3)

Misc 765/91 &
725/90

23

1141

R/R

6655

86

I.Pohurkar

Hafiza

07/07/1990

*

353(1,2,3)

Misc nt 712/90

8

1142

RAE St.

1083

90

H.A.Pitlae

S.G.Nimkar

09/07/1990

*

353(1,2,3)

15

1143

RAE St.

1086/

90

H.A.Pitale

V.H.Pitroda

09/07/1990

*

353(1,2,3)

15

1144

RAD

3806

85

Khalid

Gulabrai

11/07/1990

*

353(1,2,3)

13

1145

R/R

2088

86

R.M.Siddiqui

Dayaram

*

353(1,2,3)

Regtr Court

1146

.RAE

2089

86

Siddiqui

Rajan

11/07/1990

*

353(1,2,3)

Regtr Court

1147

RAE

268/776

86

Kalyandas

Pandey

16/07/1990

*

353(1,2,3)

15

1148

RAE/R

1276/4030

87

Jagdeo

Ramchandra

16/07/1990

*

353(1,2,3)

9

1149

RAD St

744

90

Daya Singh

H.M.Singh

17/07/1990

*

353(1,2,3)

23

S.G.Hussain & ors

11/07/1990

Page 46

7
A23/88

10/01/1991

13

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

1150

RAD St

750

90

C.Narayansingh

H.M.Singh

17/07/1990

353(1,2,3)

23

1151

RAD St

752

90

J.Yadav

H.M.Singh

17/07/1990

353(1,2,3)

23

1152

RAD St

753

90

A,Singh

H.M.Singh

17/07/1990

353(1,2,3)

23

1153

RAD St

754

90

Premsingh

H.M.Singh

17/07/1990

353(1,2,3)

23

1154

RAD St

755

90

R.Mishra

H.M.Singh

17/07/1990

353(1,2,3)

23

1155

RAD St

756

90

Balkisan

H.M.Singh

17/07/1990

353(1,2,3)

23

1156

RAD St.

757/

90

Sayyed hussein

H.M.Singh

17/07/1990

*

353(1,2,3)

23

1157

R/R

3994

1983

Thakkar

Ved

18/07/1990

*

353(1,2,3)

15

1158

R/R

1072/3062 1989

Rodriques

T.Hanif

19/07/1990

***

353(1,2,3)

23

1159

RAE

1476/4192 1989

M/s Bomanji

B.Edulji Banaji

19/07/1990

*

353(1,2,3)

23

1160

RAE

1679/5110 1985

The modern Mills

Bibi Cauher Hussai n

21/07/1990

*

353(1,2,3)

14

1161

RAE

2192/6628 1986

Khiroo

New Aman Panjab Hotel

21/07/1990

*

353(1,2,3)

13

1162

RAD St.

1890

1985

R.R.Mirani

F.D.Rambali

29/07/1990

353(1,2,3)

17

1163

RAE

2692

1986

A.K.Shaikh

Ganpat More

01/08/1990

353(1,2,3)

1164

RAE

89

84

Ratnamani

HLR Of Nathuram

03/08/1990

1165

RAE

2136

1980

N.M.Jabbar

C.V.Patil

1166

RAE

2177

1980

1167

RAE

1168

R/R

632/1976

1169

RAE

1170

Obst. 70/89

12

353(1,2,3)

15

05/08/1990

353(1,2,3)

14

V.N.Toke

05/08/1990

353(1,2,3)

A. 326/89

17/06/1999

25

New Raviera CHS.Ltd.

The Union of India

05/08/1990

353(1,2,3)

A. 207/89

07/04/2003

16

1981

A.T.Bathija

B.L.Bhatia

05/08/1990

353(1,2,3)

600/2256

1982

B.A.Pereira & anr

Lila Bhalla

05/08/1990

353(1,2,3)

RAD

1526

1983

V.K.Shetty

R.A.Sampat

05/08/1990

353(1,2,3)

21

1171

RAD

695

1985

Rosario Marshall

J.A.Gonsalves

05/08/1990

353(1,2,3)

25

1172

RAD

3103

1987

K.B.Pangerkar

S.M.Vaiti

05/08/1990

353(1,2,3)

22

1173

RAE

174

1988

C.Vinayak

A.S.Anthony

05/08/1990

353(1,2,3)

A. 325/88

28/06/1988

7

1174

RAE

5657

1982

HLRS of Bendre

S.Y.Mhatre

06/08/1990

353(1,2,3)

A. 249/89

02/09/1991

2

1717/6078 1980

B.R.Narvekar

*

Page 47

14
A. 257/89

08/02/1991

16

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

1175

RAD

4397

1984

Mohd.F.R.Kaarim

D.R.Mehta & Ors.

06/08/1990

1176

RAD

530

1985

Patil

Gosalkar

07/08/1990

1177

RAE

226/643

1986

P.D'mello

Fazal Talib

08/08/1990

1178

RAD

4481

1983

Nizamuddin

Ebrahim Kasam

09/08/1990

1179

RAE

1666

1988

Krishna More

Laxmi

09/08/1990

1180

RAE

3694

1983

A.A.Bengali

S.C.S.Amir

09/08/1990

1181

RAE

497/1580

1981

Vaney

M/s Llyods Shipping Trust

13/08/1990

1182

RAE

1366/4812 1980

M.M.Farro

Satish Varma

13/08/1990

353(1,2,3)

A. 204/89

19/06/1989

16

1183

RAE

1092/3455 1981

K.Wasumal

M/s. Nichman Co. Ltd.

13/08/1990

353(1,2,3)

A.175/89

18/07/1996

13

1184

R/R

4323

1983

J.K.Daruwalla

M.T.Bhpngale

13/08/1990

353(1,2,3)

22

1185

RAD

321

1985

R.A.Gani

Ms. Tasuim B.I.Mitha

13/08/1990

353(1,2,3)

18

1186

RAD

3122

1985

C.S.Poojari

Seth Gocaldas P.Trust & ors. 13/08/1990

353(1,2,3)

1187

R/R

820/2583

1985

D.C.mehta

I.J.Mehta

14/08/1990

1188

RAD

909/

1989

D.R.Shetty

B.Sathe

14/08/1990

1189

R/R

1762/5522 1987

P.Makwana

C.Narayanda

17/08/1990

1190

RAD

1186

1984

A.R.Salve

B.K.Shitut

19/08/1990

1191

RAD

1084

1984

R.N.Dhobi

C.K.Jaiswara

20/08/1990

1192

R/R

753

1985

A.Shakoor

N.G.Gajjar

22/08/1990

1193

RAE

H.H.S.V.teerth Swamiji

V.Gaitonde

23/08/1990

1194

R/R

Ramdevi

Jagdishsingh

23/08/1990

1195

RAE

V.S.Raheja & Ors

Vinyllora India Pvt. Ltd.

1196

R/R

2870

1986

R.M.Dube

1197

RAD

5551

1985

1198

R/R

1797/5453 1985

1199

RAD

1438/4094 1989
2942

1990

1410/4645 1981

4431

1983

*
*
**
*

*

*
*
*

353(1,2,3)

7

353(1,2,3)

23

353(1,2,3)

10

353(1,2,3)

A 118/84

08/03/1984

Misc 565/90

13

353(1,2,3)

13

353(1,2,3)

9

353(1,2,3)

7

A. 668/86

20/01/1988

8

353(1,2,3) Rev. 103/90 19/07/1993

13

353(1,2,3)

13

353(1,2,3)

13

353(1,2,3)

A. 174/89

12/04/2001

13

353(1,2,3)

11

353(1,2,3)

17

353(1,2,3)

10

353(1,2,3)

8

23/08/1990

353(1,2,3)

7

R.Madrasi

23/08/1990

353(1,2,3)

17

Kutti

Habibulla

27/08/1990

353(1,2,3)

14

Fateh

Yusuf

27/08/1990

353(1,2,3)

17

C.K.Ramal

V.N.Solanki & anr

27/08/1990

353(1,2,3)

6

*

*
*

*
*

Page 48

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

REMARK

Misc.Nt. 153/94

17

S.P.Not Found

Obst. 35/95

5

1200

RAE

753

1985

Abdul Shakoor & ors.

N.G.Gajjar

27/08/1990

353(1,2,3)

1201

RAE

5312

1986

M.T.Gandhi

M.D.Gandhi

27/08/1990

353(1,2,3)

A. 585/98

03/02/1999

1202

RAE

566/1539

1986

M/s Patel India Pvt Ltd

R.B.I.

28/08/1990

353(1,2,3)

A300/91

30/07/1997

1203

R/RSt

239

1990

Taybali

Mohd Ibrahim

28/08/1990

1204

RAE

2053

1990

Jiwajee

Kasamali

28/08/1990

1205

R/R

4737

1989

N.R.Sharma

P.Panchal

29/08/1990

1206

RAD

130

1988

U.M.Nandnikar

S.Y.Patki

29/08/1990

353(1,2,3)

1207

RAE

611/1668

1989

D.D.Wagh & anr

D.G.Phene

30/08/1990

353(1,2,3)

16

1208

RAE

5197

1985

M/s Goldfilled

Sardar Singh

31/08/1990

353(1,2,3)

16

1209

RAE

5198

1985

M/s Goldfilled

Sardar Singh

31/08/1990

353(1,2,3)

16

1210

R /R St

5459

1985

S.Singh

Shashdharan

31/08/1990

353(1,2,3)

17

1211

R/R

462/1424

1990

M/s Lalawani

Trivedi

31/08/1990

353(1,2,3)

8

1212

R/R

L.D.Karlekar

B.B.Bavishi

03/09/1990

353(1,2,3)

8

1213

RAD

4732

1987

S.B.Parsana & ors.

M.J.Vishwakarma & ors.

03/09/1990

353(1,2,3)

8

1214

R/R

2487

1989

R.V.Thakurdesai

P.B.Amel Naidu

03/09/1990

353(1,2,3)

7

1215

R/R

881

1984

V.Dubery

R.Singh

04/09/1990

353(1,2,3)

16

1216

RAE

85/230

1990

Alihusein

Roshanlal

06/09/1990

353(1,2,3)

7

1217

RAD

3850

1988

S.Upadhaya

K.Jaheveri

07/09/1990

353(1,2,3)

17

1218

RAD

72

1988

S.R.Mishra

R.S.Satyanarayan

10/09/1990

1219

RAE

640

1990

Abdul

1220

R/R St.

2157

1990

Vyas

Mehta

11/09/1990

1221

R/R

2158

1990

K.Vyas

B.Bhuta

11/09/1990

1222

R/R

2160

1990

K.Vyas

M.Shah

11/09/1990

1223

RAD

1609

1990

V.P.Abubaker

R.Baretto

14/09/1990

1224

RAD ST.

1527

1990

J.Maurya

G.Maurya

15/09/1990

1125/3384 1986

Ismail

11/09/1990

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

353(1,2,3)

*
*
*
*

17

353(1,2,3)

9

353(1,2,3)

17

353(1,2,3)
**

16

A. 261/89

29/06/1989

8

Misc. 689/90

23

353(1,2,3)

8

353(1,2,3)

23

353(1,2,3)

23

353(1,2,3)

23

353(1,2,3)

23

353(1,2,3)

17

Page 49

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

1225

R/R St.

1653

1990

M.Azad

O.Pathak

15/09/1990

353(1,2,3)

17

1226

R/R

5515

1987

M.Patrawala

J.Patil

17/09/1990

353(1,2,3)

9

1227

RAE

Usha Daryani

Amitchand Firm

18/09/1990

353(1,2,3)

16

1228

RAD

3717

Gupta

Tiksara

21/09/1990

353(1,2,3)

13

1229

RAD

850

M/s. D.& A.Company

21/09/1990

353(1,2,3)

9

1230

RAE

3760

A.M.Patka & ors.

Puriben wd/o Dharamshi

24/09/1990

353(1,2,3)

5

1231

R/R

Aminabai

V.Kubal

25/09/1990

353(1,2,3)

7

1232

RAD ST.

2818

Bahadursingh

M/s. Kesar Ltd.

25/09/1990

353(1,2,3)

23

1233

RAD

305

P.D.Laungani

30/09/1990

353(1,2,3)

8

1234

RAE

S.E.Umer

D.H.Nullwalla

30/09/1990

353(1,2,3)

1235

RAD

997

1989

R.P.Cardoz & ors.

M.M.Lilamwalla

30/09/1990

353(1,2,3)

14

1236

RAD

4746

1986

V.B.Parulekar

P.S.Bhamra & ors.

01/10/1990

353(1,2,3)

8

1237

R/R

2107/6350 1986

T.A.Carrimjee

M.Moreba

01/10/1990

353(1,2,3)

8

1238

R/R

N.T.Singh

D.V.Patil

01/10/1990

353(1,2,3)

13

1239

R/R

1766/5535 1987M/s. Velani Estate & Const.

S.W.Soni

01/10/1990

353(1,2,3)

13

1240

R/R

1767/5536 1987M/s. Velani Estate & Const.

S.R.Gupta

01/10/1990

353(1,2,3)

13

1241

RAD

1651

1989

Razaak

353(1,2,3)

7

1242

RAD

4905

1984

R.M.Jadhav

B.M.Jadhav

05/10/1990

353(1,2,3)

A. 531/86
A. 626/86

09/22/1994
17/7/1994

15

1243

RAE

5313

1986

M.T.Gandhi

M.D.Gandhi

05/10/1990

353(1,2,3)

A. 587/96

05/07/2000 Misc.Nt. 524/89

15

1244

RAD

5436

1987

P.Pawar

Bai Navalbai

06/10/1990

1245

R/R

2525

1988

M/s Steelage Ind

Lalji Parmar

06/10/1990

1246

R/R

187/565

1988

R.Roy

06/10/1990

1247

RAD

5432

1987
Jamaluddin &Salauddin Bros

Bai Navalbai

06/10/1990

1248

RAD

5433

1987

R.S.Kanejia

Bai Navalbai

06/10/1990

1249

RAD St.

75

1990

Shubhangi

Sheela

08/10/1990

1245/4076 1983
1987

1990 M/s. Road Transport P.L.
1987

1719/5449 1987
1990

1988 Ramanlal @ G.M.Shah

1141/3496 1988

4476

1987

Mumbai Marathi Dyatri Ch.Trus04/10/1990

S.Subbiah

*
*
*
*

*

*
*

**

*

Inj. Nt. 5209/88

353(1,2,3)

16

23

353(1,2,3)

Mis 91/92

23

353(1,2,3)

Mis 563/97

23

*

353(1,2,3)

Inj. 8723/87

23

*

353(1,2,3)

23

353(1,2,3)

23

*
**

*

Page 50

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

1250

RAD

2345

1990

Manohar

Y,Pawar

08/10/1990

1251

RAE

1301

1982

T.M.Rathod

T.G.A.Kherodewalla

08/10/1990

1252

RAD

1316

1984

Guthi

Rudraiah

09/10/1990

1253

RAD

4316

1988

R.Jain

Krishna Ind.

09/10/1990

1254

RAE

1668

1980

F.Patanwala

Dr.Raghuvir Kapadia

1255

RAD

2743

1980

G.E.Eheewalla

1256

R/R

1257

RAE

486/1654

1258

RAD

1259

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

353(1,2,3)

23

353(1,2,3)

10

353(1,2,3)

9

353(1,2,3)

13

09/10/1990

353(1,2,3)

17

H.T.Bandukwalla

09/10/1990

353(1,2,3)

12

L.I.C.of India

M.U.Rao

09/10/1990

353(1,2,3)

9

1984

Mrs. P.E.Dastur & anr

Union Bank of India

09/10/1990

353(1,2,3)

4194

1981

Kapri

M/s U.Advertising

10/10/1990

RAE

2091

1985

P.S.Pisat

P.K.Mangale

10/10/1990

1260

RAD

104

1990

Gayan

Nassar

12/10/1990

1261

RAE

D.P.Gala & ors.

D.H.Pancham

1262

R/R

4566

1985

S.Kishore Singh

1263

R/R

644/2063

1987

1264

RAE

4997

85

1265

R/R

1266

RAD

910

1987

S.U.Puthli

1267

RAD

3485

1989

A.K.Sarashian

Nashir Engineer

01/11/1990

1268

RAE St.

487

1990

Jerbanu

Miss Bacha

07/11/1990

1269

RAE St

2599

V.D.Khambe

07/11/1990

1270

RAE

Bansi

Verma

14/11/1990

1271

RAE St

Parikh

Khalil

27/11/1990

1272

RAE

1673/5064 1985

Hemlata

Lapasia

29/11/1990

1273

RAE

1663/5877 1980

Mrs.Dwarka Deo

S.J.Ranade

30/11/1990

353(1,2,3)

1274

RAE

1042/3293 1981M/s. Amritlal Chamaux Ltd.
Shreenath Transport Corpn

03/12/1990

353(1,2,3)

1227/4400 1982

1285/4198 1981

1657/5020 1985

2350

1990

*
*

*

A. 650/89

28/04/1992

3

353(1,2,3)
353(1,2,3)

8
A. 635/89

25/04/1991

16

353(1,2,3)

23

17/10/1990

353(1,2,3)

9

R.Meghji

21/10/1990

353(1,2,3)

P.B.Dastur & ors.

Union Bank of India

21/10/1990

353(1,2,3)

K.Suvarna

M.Kamkar

29/10/1990

Banwanilal

E.W.Sterns Pvt Ltd

30/10/90

**

*
**

Merchantile & Industrial Dev. 01/11/1990

1990 State Bank of Travancore

1304/4280 1984

*

*
*
*
*
*
*

Obst. 27/1990
A. 6/90

20/02/1996

14

13

353(1,2,3)

15
Rev 52/93

15/06/1995

13

353(1,2,3)

8

353(1,2,3)

16

353(1,2,3)

24

353(1,2,3)

16

353(1,2,3)

16

353(1,2,3)

7

Page 51

A. 436/89

07/09/1990

S.P.Not Found

3

353(1,2,3)

353(1,2,3)

REMARK

10
9

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
75/203

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

YEAR

PLAINTIFF

1981

Hirji

1985

Pandey

Chaundulal

04/12/1990

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

The Municipal Corpn Greater
04/12/1990
Mumbai

1275

RAE

1276

RAD ST

1277

RAE

168/521

1981

Sita Jeramdas

U.Chamanlal

04/12/1990

353(1,2,3)

1278

RAE

5105

1982

B.D.Sarangdhar

R.Bhandarkar

04/12/1990

353(1,2,3)

1279

R/R

5497

1983

B.Sakpal

S.Tambe

04/12/1990

1280

RAD

5123

1985

Dhobi

Sadusingh

04/12/1990

1281

R/R

4278

1981

V.M.Bhujkal

S.T.Nadgir

1282

RAD

3291

1985

Brshmdeo

1283

RAE

5166

1985

Dhairyawane

1284

RAE

2373

1987 M/s. Bhagwan Metal Mill

1285

R/R

1286

RAD

2552

1986

1287

RAE

5374

1986

Shahu Jain

K.M.Shah

07/12/1990

1288

RAE

5562

1987

R.K.Builders

HLRS Mistry

07/12/1990

1289

RAE

84

1982

P.V.Killekar

J.Doshi

10/12/1990

1290

RAD

4485

1988

J.J.Dubey

A.L.Khan

10/12/1990

1291

RAD

1595

1983

K.P.Gupta

J.D.Tata

12/12/1990

1292

RAE

6562

1986M.D.Minocherhamjee & ors.

Vittal Rao

1293

RAE

13/38

1985

A.K.Fidvi & ors.

1294

RAE

1295

RAE

446/1742

1296

RAD

1297

4425

1171/3771 1987

353(1,2,3)

*

C.R.
No.
18

353(1,2,3)
10
A. 519/89

05/11/1989

10

353(1,2,3)

9

353(1,2,3)

9

05/12/1990

353(1,2,3)

8

Surendersingh

05/12/1990

353(1,2,3)

Chinubai Dhariyawan

05/12/1990

C.J.Parab

05/12/1990

A.R.Talekar

05/12/1990

353(1,2,3)

M/s. Ajay Industries M/s. Krishna Wire Industries 06/12/1990

353(1,2,3)

Purushottam Hari

*
*

*
*

*

A. 279/92

23/10/1992

6

353(1,2,3)

7
R.C. S.P.Not Found
14
A. 6879/87

09/05/1988

7

353(1,2,3)

9

353(1,2,3)

16

353(1,2,3)

A. 64/89

27/04/1989

15

353(1,2,3)

15

12/12/1990

353(1,2,3)

7

S.F.Fidvi

13/12/1990

353(1,2,3)

18

M/s.R.Constructions

Atash Industries Ltd.

13/12/1990

353(1,2,3)

25

1982

Purushottam

Doshi

14/12/1990

353(1,2,3)

16

5138

1987

C.S.Singh

M.S.Khairnar

14/12/1990

353(1,2,3)

8

RAD

651

92

Treesa D'souza

Carrol D'souza

16/12/1990

353(1,2,3)

7

1298

R/R

735

1980

J.Munshi & ors.

U.G.Kukade

19/12/1990

1299

RAE

411/1570

1982

T.R.Gulrajani

M/s. Peico Electronics

19/12/1990

1093/3236 1990

*

*
*

7

353(1,2,3)

*

353(1,2,3)

Page 52

S.P.Not Found

22

353(1,2,3)

353(1,2,3)

*

REMARK

A. 219/94

10/06/1997

22
16

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

1300

R/R

1663/5032 1985

P.Irani

HLR of Joseph D'souza

19/12/1990

1301

R/R

1709/5289 1986

R.S.Yadav

Smt. A.Travasso

19/12/1990

1302

R/R

5527

1987

D.S.Wadhadhare

K.L.Jain

19/12/1990

1303

RAE

152/499

1983

M.J.Merchant

V.B.Kotak

21/12/1990

1304

R/R

259/770

Homestead Estates & Prop.
1985
Vivian Ferreira & ors
Pvt.Ltd.

04/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

1305

RAE

131/564

1985

06/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

1306

RAE

110/298

1985

Tulsidas VallabhdasThe Swastic Textile Mills Ltd. 08/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

1307

R/R

117/325

1987

M/s. Modern Product

Rajesh Industries

08/01/1991

1308

RAD

1662

1989

Shankaran

Dalgitsing

08/01/1991

1309

RAD

4608

1989

K.Rathi

1310

RAD St.

204

90

Sayyed Mussa

Narayan Kumbhar

09/01/1991

1311

RAD

1862

1990

Shaikh Hasan

Rachel Awaskar

09/01/1991

1312

RAE

Gore

Acharya

09/01/1991

1313

R/R

507/1767

V.G.Sandu & ors.

T.G.Nawathe

1314

RAD

5517

1987M/sB.B.Consulting Engineer.

1315

RAE

4584

1982

1316

RAD

5476

1987

1317

R/R

1318

R/R

521/1692

1319

RAE

1320

F.Alladia & anr

Kirti Transport Pvt.Ltd

*

*
*

C.R.
No.

353(1,2,3)

9

353(1,2,3)

15

353(1,2,3)

9

353(1,2,3)

14
Misc. 330/98

5
25

A. 501/89
A. 502/89

14/2/91
01/04/99

21

*

353(4 to 7)
339(1)

23

*

353(4 to 7)
339(1)

8

Bai Kabibai & Hansraj Charty
08/01/1991
Trust

353(4 to 7)
339(1)
*
14

Inj.4255/89

353(4 to 7)
339(1)

6

353(4 to 7)
A.St.913/91
339(1)

27/09/94

S.P.Not Found

A. 194/91
A.239/89

18/1/96
20/6/89

8

09/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

90/90

13/02/1996

19

J.M.Mehra( HUF)

09/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

17

Pannalal

Premvidvya

11/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

16

Date

Dongre

11/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

13

Tiwari

Singh

11/01/1991

1987

Bilaney

P.Raut

11/01/1991

433/1602

1980

Jeaves Cotton Co.Ltd.

Emma Baptisa

13/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

RAD

3956

1985

Arora

Jostna Shukla

13/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

1321

RAD

4534

1985

Yadav

Mohakam

14/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

A. 174/92

12/07/1993

21

1322

RAE

295/893

1981

Malkani

K.Lalwani

17/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

A. 258/90

12/10/1994

10

1323

RAE

2513

1982

V.Vyas

P.Kunverjai

17/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

1324

RAE

503/578

1987

Ambujam Srinivasan

Namita Bhatt

1983

1430/4546 1987

17/01/1991

*

*

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

Page 53

S.P.Not Found

13

353(4 to 7)
339(1)

1713/6071 1980

REMARK

Misc. 162/93

17
23

A. 645/89

31/07/1992

16
17

14
Misc. 550/91

13

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

1325

RAD

804

1988

Jogendra Gupta

Mohanlal

17/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

1326

RAD

3877

1988

Pardiwalla

Matason

24/12/1989

353(4 to 7)
339(1)

1327

RAE

716

1989

A. Meghaji

Tiwari

17/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

9

1328

RAD

339

1990

S.Singh

Dubra

17/01/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

13

1329

RAE

2029

1980

Laxmibai

Amrutlal

18/01/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

11

1330

R/R

3575

1986

A.Usman

Sona Paste

18/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

23

1331

R/R

Dilbari Storewalla

Yamunabai Halwade

18/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

23

1332

RAE

848/2468

1986

B.Jain

M/s. R.C.Industries

18/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

21

1333

RAE

3503

1987

Gaikwad

Chodenkar

18/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

9

1334

RAD

197

82

Habibullah

Rukiyabai

19/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

21

1335

RAE

4279

84

Dalpat

Mehta

19/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

1336

RAE

998/3365

1983

Rukiyabai

Abdul Majid

19/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

1337

RAE

B.Shah

Canara Bank

19/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

1338

RAD

605

1985

S.S.Kotar

B.D.Yadav

19/01/1991

1339

RAD

605

1985

Kotkar

Yadav

19/01/1991

1340

RAE

488/1805

1980

Vakil

Hindusatan Pet Ltd

21/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

9

1341

RAE

3407/

1988

Shah

Khajanchi

21/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

16

1342

RAE

832/2373

1989

Nerurkar

Sheety

21/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

7

1343

RAE

873/2762

88

Kashibai

Yadav

24/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

9

1344

RAE

1687

1990

Jain

Soni

24/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

13

1345

R/R

1901/5750

85

Patel

Balkrishnan

28/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

23

1346

RAE

631/1945

85

Dachi

Oza

28/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

21

1347

RAD

1707

86

Patil

Fatimabai

28/01/1991

353(4 to 7)
339(1)

1824

1988

Marceline

Lorance Pinto

28/01/1991

1272

85

Makdum

Shelar

29/01/1991

1348
1349

RAD
RAD

1096/3321 1986

1165/3879 1983

*

*

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

*

*

*

21
Misc. 1093/90

A 142/89

22/02/1990

17

22
9

A.144/90

16/10/1997

10
23
Misc. 140/91

A290/90

23/06/1995

23

6

353(4 to 7)
339(1)

9

353(4 to 7)
339(1)

11

Page 54

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

1350

RAE

916

1990

Fatimabai

Esmail

1351

RAE

4774

80

Kamalbai

Pitamber

30/01/1991

1352

RAD

3726

1989

Satish

Pereira

30/01/1991

1353

RAE

278/824

1981

Bhatia

1354

R/R

4196

1983

Sawant

Maldar

08/02/1991

1355

RAD

110

1988

Solanki

Mistry

08/02/1991

1356

RAD

111

1988

Solanki

Joshi

08/02/1991

1357

RAD

1275

1990

Shirke

Siddeque

08/02/1991

1358

RAE

62

1991

Chelmel

Besari

08/02/1991

RAD St

2842/

91

Geeta

Yogesh

02/12/91

1359

29/01/1991

Allied Chemical & Pharma.` 31/01/1991

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
353(4 to 7)
339(1)

8

353(4 to 7)
339(1)

24

*

353(4 to 7)
339(1)

24

*

353(4 to 7)
339(1)

10

*

353(4 to 7)
339(1)

17

*

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

9

*

353(4 to 7)
339(1)

9

*

353(4 to 7)
339(1)

16

*

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

23

*

353(4 to 7)
339(1)

9

*

353(4 to 7)
339(1)

16

*

1360

RAD

3350

1989

Thakur

Sharma

14/02/1991

1361

RAE St.

2218

1990

Shah

Sheth

15/02/1991

1362

RAE

581/1824

1990

Laxmibai

Hirani

1363

R/R

685/1963

89

Ramniklal

Shah

16/02/1991

1364

RAE St.

2400

1990

Shanta Talwar

16/02/1991

1365

RAE

3868

81

W.H.Brady CO Ltd

18/02/1991

353(4 to 7)
339(1)

1366

RAE

5216

82

18/02/1991

353(4 to 7)
339(1)

1367

R/R

38/106

1980

D'Souza

Krishna

18/02/1991

1368

RAE

182/500

1990

M/s.Sangam

Amrutlal

18/02/1991

1369

RAE

3585

1985

Suleman

Chandra

20/02/1991

1370

R/R

2159

1990

K.Vyas

H.Shah

21/02/1991

1371

R/R

866/2758

1985

Nayak

Kudva

22/02/1991

1372

RAD St

745

90

Pradip Rai

H.M.Singh

25/02/1991

1373

R/R St

503

90

N.SIngh

Tribhuvan Raj

27/02/1991

1374

RAD St

748

90

P.SIngh

H.M.Singh

27/02/1991

Asma Lokhandwalla
Colaba Land CHS

M/s Pal Transport CO Gordhandas Ranchhoddas

15/02/1991

C.R.
No.

A. 50/1980

6

353(4 to 7)
339(1)
*

9

Obst. 19/93

353(4 to 7)
339(1)

17
8

A 205/90

17/09/1991

10
12

*

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

9

*

353(4 to 7)
339(1)

11

*

353(4 to 7)
339(1)

23

*

353(4 to 7)
339(1)

17

353(4 to 7)
339(1)

23

*

353(4 to 7)
339(1)

23

*

353(4 to 7)
339(1)

23

Page 55

A. 344/94

23/06/95

16

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

1375

RAD St

749

90

H.M.Yadav

H.M.Singh

27/02/1991

1376

RAE

4297

1984

Chowhan

Mehta

27/02/1991

1377

RAE

4297

1984

Chowhan

Gandhi

27/02/1991

R/R

656

1991

B.A.Rane

N.H.Imamuddin

27/02/1991

1378

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

353(4 to 7)
339(1)

23

*

353(4 to 7)
339(1)

16

*

353(4 to 7)
339(1)

16

*

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

14

*

353(4 to 7)
339(1)

23

*

353(4 to 7)
339(1)

8

*

Misc. 580/91

15

1379

RAD

3078

1990

Mehta

Homi Jeejeebhoy

28/02/1991

1380

RAD

548

85

V.Juri

Abbas Rajkot

03/03/1991

1381

RAD

5245

1985

V.Arekar

V.Agarwal

1382

RAE

4324

1984

P.Dearkadas

S.Luthreja

10/03/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

25

1383

RAE

3287

82

Fatimah

Sunnati

12/03/1991

25

353(4 to 7)
339(1)

25

1384

RAE

1886

1985

Mahadev

N.Shinde

15/03/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

1385

RAE

2986

1988

Diwaliben

Sudevan

16/03/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

1386

R/R

2143/6476 1986

Jethanand

Mansukhlal

*

353(4 to 7)
339(1)

10

1387

RAE

1473/4192

1388

R/R

1337

1389

RAE

1390

RAE

698/2229

1391

RAE

1392

04/03/1991

18/03/1991

A. 164/91

9-10/09/98

16
Misc. 361/96

27

Burjor Banaji

19/03/1991

353(4 to 7)
339(1)

23

R.Yadav

K.Singh

19/03/1991

353(4 to 7)
339(1)

7

D.Kanar

A.Kadam

19/03/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

1988

Vasaigara

Tarapore

19/03/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

157/428

90

All India Shvetamber

L.V.Patel

22/03/1991

RAE

779/2705

1983

A.Advani

S.Ranaboi

22/03/1991

1393

RAD

437

90

V.Loke

Jesharam

25/03/1991

353(4 to 7)
339(1)

7

1394

RAE

1845

90

Hussain

Parikh

25/03/1991

353(4 to 7)
339(1)

7

1395

RAE

Golwalla

P.Jilla

1396

R/R

785/2465

81

Hagadalena

Joseph

26/03/1991

353(4 to 7)
339(1)

1397

R/R

1309/3961

85

Bengali

Jain

26/03/1991

353(4 to 7)
339(1)

8

1398

RAD

3529

1990

Agarwal

Shetty

26/03/1991

353(4 to 7)
339(1)

25

1399

R/R

740/81

81

B.Yadav

Gagaram

27/03/1991

69 M/s Bomanji Dhunjibhoy Ltd
88

1035/3283 1981

1517/4638 1988

25/03/1991

A. 186/91

11
Obst. 22/91

353(4 to 7)
339(1)
*

*

*

353(4 to 7)
339(1)

Page 56

14
7

A. 131/91

9

353(4 to 7)
339(1)

353(4 to 7)
339(1)

REMARK

Misc.193/92
A 78/97

15/12/2001

23
9

Mis 750/90

15

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

1400

R/R

1717/5211

85

Mohamed Khan

Rassilla

27/03/1991

353(4 to 7)
339(1)

13

1401

R/R

380

87

Kulsmubai

Ram Aavadh

27/03/1991

353(4 to 7)
339(1)

15

1402

RAE

442/1335

1987

Ashok

Janki

1403

R/R

149

1988

Champadevi

Ramanlal

1404

RAE

420/1600

1982

Indirabai

Nalinibai

1405

RAD

2890

1987

S.K.Luthra

Ardeshir

1406

RAE St.

4621

1990

Goswami

M/s. Sheetal Metal Indsu.

1407

RAD St

4641

1990

Mohf. Siddiqui

Taharia

1408

R/R

1729/5236 1985

Dube

Mehta

1409

R/R

1669/5306 1987

Lalla

M/s.Prakash

1410

RAE

4222

1980

Hirabai

Sitabai

1411

RAD

297

85

Lulla

D.Shah

11/04/1991

1412

RAE

831/2361

1989

Wagh

Phene

11/04/1991

*

RAE

1088/3206

90

Manmohan

Rukmini

04/12/91

*

353(4 to 7)
339(1)

RAE

1102/3266

90

Dinesh

M/s Jayant Extraction

04/12/91

*

353(4 to 7)
339(1)

1413
1414

27/03/1991
30/03/1991
02/04/1991
02/04/1991
05/04/1991

06/04/1991
06/04/1991
10/04/1991

RAE

798/2493

1981

Jamilur Siddeque

1416

RAE

970/3031

85

Palia

1417

RAE

1274/3750

90

Virji

1418

RAE

623/1919

1419

RAE

2953

1989

Popatlal

Hirenshah

1420

R/R

4988

1985

Subadrabai

Somnath

1421

RAE

1393

1987

Shetty

Sheth

1422

R/R

179/490

1987

Draupadi

Daundkar

1423

R/R

1337

1988

Yadav

Singh

20/04/1991

1424

RAE

702/1994

1989

Dr.Aspi

HLR Of. S.J.Irani

20/04/1991

15/04/1991

M/s Hindustan Thomson Ltd 16/04/1991
Patni

1985 Gujarat Machinery MfgLtd
Worli Indst.Properties Ltd

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

7

353(4 to 7)
339(1)

17

353(4 to 7)
339(1)

17

*

353(4 to 7)
339(1)

23

*

353(4 to 7)
339(1)

10

*

353(4 to 7)
339(1)

*

05/04/1991

1415

M/s. Taap Maan Kendra

*

16/04/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

A. 104/91

18/9/91

11
9

A. 165/91

12/08/86

16

Misc. 972/81
A159/87

29/6/87

13
13

353(4 to 7)
339(1)

10

16
15

353(4 to 7)
339(1)

A. 170/91
A. 149/91

01/03/96
20/04/95

31

*

353(4 to 7)
339(1)

A. 117/91

13/8/91

10

*

353(4 to 7)
339(1)

*

7

*

353(4 to 7)
339(1)

19/04/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

13

20/04/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

9

*

353(4 to 7)
339(1)

A. 583/97

30/3/98

Obst. 63/92

9

*

353(4 to 7)
339(1)

A. 10/94
A. 11/94

05/10/98

Misc. 329/91

3

19/04/1991

20/04/1991
20/04/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

7

353(4 to 7)
339(1)

10

Page 57

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL
23/04/1991

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
*

353(4 to 7)
339(1)

25/04/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

A. 315/01

25/04/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

A74/92

*

353(4 to 7)
339(1)

C.R.
No.

1425

RAD

3321

90

Ion Exchange

M/s Raj builders

1426

RAE/

2373

90

Lokhandwala

Bhanupurwala

1427

RAE

431/1280

90

Alyque

Sidiqui

1428

RAE

446/

90

Zainabai

Zakera

25/04/1991

1429

RAD

6123

1986

Khurshed

Rita

02/05/1991

353(4 to 7)
339(1)

1430

R/R

1084/3196

90

Mohamadali

Mafatlal

03/05/1991

353(4 to 7)
339(1)

A. 98/96

04/12/01

1431

RAE

1579/5236 1981

Nitin

Satish

03/05/1991

353(4 to 7)
339(1)

A. 196/91

16/03/95

1432

RAE

1110/3351 1986

M.Nathwani

K.K.Builders

03/05/1991

353(4 to 7)
339(1)

A. 132/91
A.178/03

27/04/00

1433

RAD

3291

1988

Rajmani

M/s. Gangabux

03/05/1991

353(4 to 7)
339(1)

9

1434

RAD

2821

1990

Pancham

Chadavarkar

05/03/91

353(4 to 7)
339(1)

7

1435

RAD

636

1991

M/s. Prime Securities

Mrs.Menka

03/05/1991

353(4 to 7)
339(1)

13

RAE St

877

90

Verma

Chavan

05/10/91

353(4 to 7)
339(1)

13
13

1436
1437
1438
1439
1440

*

23

24/3/92

Obst 310/92
& 4/04
Mis 505/91
258/91&
Obst 26/93
Misc 97/92

18
16
8
23

Obst. 35/96

17
16

Obst. 48/00

24

RAE

2005

90

S.Shelar

Hambir

05/10/91

353(4 to 7)
339(1)

RAD

499

1990

P.P.Puntambekar

K.T.Patil & anr

05/10/91

353(4 to 7)
339(1)

25

RAD

616/

90

Zebnnissa

Poojari

05/12/91

*

353(4 to 7)
339(1)

9

*

353(4 to 7)
339(1)

6

RAD

2916

82

1736/5370 1986

Haridas

Chardragupta

Zeharabai

Janta Depot

1441

RAE

1442

RAD

4214

1988

S.Patel

Marshall

1443

R/R

160/438

1991

Vallbhdas

Champarani

1444

RAE

1220/4376 1986

S.J.Lulla

Tikamdas

1445

R/R

1646/4974 1985

Maniben

S.Popatlal

1446

RAE

1264/3834 1986

Popat

Munshi

1447

R/R

455/1363

1987

L.I.C.

H.L.R.S. H.R.Patel

1448

RAD

1694

1990

N.Singh

Thomas

1449

RAD

2215

1984

K.Ranbhan

K.Desai

06/12/91

353(4 to 7)
339(1)

14

*

353(4 to 7)
339(1)

9

*

353(4 to 7)
339(1)

15

18/06/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

24

19/06/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

17

*

353(4 to 7)
339(1)

16

353(4 to 7)
339(1)

17

*

353(4 to 7)
339(1)

23

*

353(4 to 7)
339(1)

12/06/1991
13/06/1991
17/06/1991

19/06/1991
19/06/1991

19/06/1991
24/06/1991

Page 58

A. 237/85

17

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

7

*

353(4 to 7)
339(1)

9

*

353(4 to 7)
339(1)

9

*

353(4 to 7)
339(1)

01/07/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

9

P.Adwani

01/07/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

9

Anant

Shashikala

02/07/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

7

M/s. Alka Arts

J.Shah

04/07/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

7

Mansukhani

M/s Siemens India Ltd

S.CHoudhary

R.Nopany

795/2488

1981

Jairaj

Kishandatt

1451

RAE

245/640

1991

M/s. Goodman Trading
& Finance Pvt.Ltd.

Therachem Lab.

1452

R/R

3989

1981

H.Chaudhari

Devlekar

1453

R/R

5110

1981

K.Bharucha

B.Patkar

1454

RAE

2352

1989

J.Rane

S.Thakur

1455

R/R

862/2495

1989

S.Agarwal

1456

RAD

4546

1989

1457

RAD

3450

1989

1459

RAD

1522/5324 1980
4908

1985

C.R.
No.

353(4 to 7)
339(1)

R/R

RAE

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
*

1450

1458

DATE OF
DISPOSAL

26/06/1991
27/06/1991
29/06/1991
01/07/1991

06/07/1991
06/07/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

Misc. 332/91

A 252/91

15/4/94

17

16
Mis 896/92

23

1460

RAE

859/2483

1989

M.Mehta

M/s. BombayAgency Pvt.L.

06/07/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

1461

R/R St

1645

1990

M/s. Mahavir Builder

K.Bhatt

06/07/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

8

1462

R/R St

2174

1990

Taramati

Narayan

06/07/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

8

1463

R/R St

2175

1990

Taramati

Eknath

*

353(4 to 7)
339(1)

8

1464

R/R St

2176

1990

Taramati

Kashibai

*

353(4 to 7)
339(1)

8

1465

R/R St

2177

1990

Taramati

H.Chawan

*

353(4 to 7)
339(1)

8

1466

R/R St

2178

1990

Taramati

Pathan

06/07/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

8

1467

R/R St

2179

1990

Taramati

Madhuram

06/07/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

8

1468

R/R St

2180

1990

Taramati

Ibrhim

06/07/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

8

1469

RAD

2866

1990

Natverlal

Girdhrabhat

*

353(4 to 7)
339(1)

23

RAD

5240

1985

M/s Latif Sons

M/s forward Timber Works

1470
1471
1472

06/07/1991
06/07/1991

06/07/1991

08/07/1991
10/07/1991

RAE

1486/4851

83

Bansal

Central Bank Of India

12/07/1991

R/R

113/301

90

Dinesh

Janakibai

07/12/91

1473

R/R

1503/4513 1985

J.Galbow

K.Mehta

1474

R/R

1733/5242 1985

Jussawalla

S.Pereaira

12/07/1991

12/07/1991

*

353(4 to 7)
339(1)
353(4 to 7)
339(1)

*

8
A220/91

29/04/92

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

Page 59

23

2

16
A. 354/87

31/8/87

23
23

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481

RAD
R/R

2614/

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

1987

R.Mistry

M.shaikh

1432/4289 1985

Russi Taraporevala

HLR of P.D'Souza
M/s. Industrial Iron Works

RAD

1099

1991

R.Sharma

R/R

602/2174

80

The Bombay Presidency
Golf Club

RAD

RAE

764

1991

1272/4151 1981

C.Parkar

V.Kubal

S.Kubal

Kishinchand

Hindustan Petroleum Ltd

DATE OF
DISPOSAL
12/07/1991
15/07/1991

16/07/1991
19/07/1991
19/07/1991
24/07/1991
24/07/1991

RAD

63

1987

B.Mishra

D.Yadav

1482

R/R

563/1748

1988

V.Punamchand

A.Desai

1483

RAE

2626

1990

Kabia Reshamwalla

D.Singh

1484

R/R

688/2195

1988

L.Hariam

Y.Bana

1485

RAD

1370

1989

Tukaram

Hansraj

1486

R/R

568/1905

D.K.Engineer

1487

RAE

1436/5253

80

S.Modi

M/s Lakhani Auto Agency

1488

RAE

5253

1980

Mody

M/s. Lakhani Auto Agency

1489

RAE

5235

1982

R.Shah

N.Mulji

RAE

2942

1986

Narohna

Varkey

1491

R/R

1455/4625

87

T.DHale

V.Rawat

1492

RAD

5396

1982

M/s Bombay Hosiery

Vilas Rane

08/03/91

1493

RADSt

5344

88

Israni

Ramchandran

05/08/1991

1494

RAE

503/1578

1987

Namita

05/08/1991

1495

RAD

605

1985

Shivcharan

Yadav

RAD

3943

1989

Ajmal

M/s. Sunnat

1497

RAE

5148

87

Jaisingh

Usman Subawalla

1498

RAD

656

1989

Chowhan

Mehta

09/08/1991

1499

RAD

5741

85

Perim Dhanjishawl

Asp

13/08/1991

1490

1496

1984 Indian Insttitue of Science

Sriniwasan

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

*

353(4 to 7)
339(1)

9

*

353(4 to 7)
339(1)

6

*

*
*

353(4 to 7)
339(1)
353(4 to 7)
339(1)

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

A.241/92

20/11/02

14
6

A 231/91

21/2/92

11
16

*

353(4 to 7)
339(1)

17

*

353(4 to 7)
339(1)

23

*

353(4 to 7)
339(1)

25/07/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

26/07/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

A. 63/95

23/7/97

*

353(4 to 7)
339(1)

A.247/92

23/7/01

*

353(4 to 7)
339(1)

9

*

353(4 to 7)
339(1)

25

24/07/1991
24/07/1991
25/07/1991

30/07/1991
30/07/1991
30/07/1991
31/07/1991

03/08/1991

*
*

*
*

06/08/1991
06/08/1991

09/08/1991

*
*

*

353(4 to 7)
339(1)

S.P.Not Found

7

353(4 to 7)
339(1)

*

REMARK

A. 11/92

19/8/97

7
17

Rev 29/92
A 244/91

22/6/95
11/2/92

Misc. 610/91

7
9

13

353(4 to 7)
339(1)

23

353(4 to 7)
339(1)

14

353(4 to 7)
339(1)

25

353(4 to 7)
339(1)

13

353(4 to 7)
339(1)

23

353(4 to 7)
339(1)

8

353(4 to 7)
339(1)

Regtr Court

353(4 to 7)
339(1)

16

353(4 to 7)
339(1)

Page 60

A 306/91

07/09/98

16

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

1500

RAD

3018

80

V.Bharadwaj

S.Velhankar

1501

R/R

248

83

Ziple

Chavan

1502

R/R

250

83

Zeple

Khanvilkar

1503

R/R

1383

91

1504

RAE

302/1171

80

R.Bhopani

Lalachan

1505

R/R

632/1950

85

Arsiwala

Kasam

1506

RAE

3749

87

Ebrahime

Shivram

RAE

4443

1986

D'mello

Lodhe

1507
1508

RAD

1605/

1509

RAD

3485

1510

RAE

1511

B.Gohel

S.Jain

D.Vakatkar

Shamcharan

90

Rajkumar

Peter

906/2386

1988

Vishwanath

Balwant

R/R

4012

81

1512

RAE

161/522

86

Perendranath

Indian Overseas Bank

1513

R/R

1095/3517

87

Shkla

Wadpolly

RAD

5111

1980

S.Jain

V.Kanji

1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524

RAD
R/R

961

1986

1987

1890/6707 1980

Abdul

Laltaben

Prakash

Govind

Ikbal

Kasim

R/R

5539

1987

Tejabwalla

Anusubai

RAD

1821

1990

J.K.Chemicals

National Textiles

RAE

915/2945

1987

Dr.Ajay

Metal Box India Ltd.

RAE

630/2182

1983

Mehta

Hindusthan Liver

RAE

906/2922

RAD

3874

1987

Narayan Pawar

1989 M/s. Asian Printers Pvt.L.

J.Mohanlal

R.N.Contractor

RAE

658

1988

Dhyalkar

Kunvarji

R/R

266/817

1990

M.G.Pamanani

M.R.Kamat

DATE OF
DISPOSAL

16/08/1991
16/08/1991
16/08/1991
16/08/1991
17/08/1991
17/08/1991
17/08/1991
17/08/1991

17/08/1991
19/08/1991

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
*

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

15

*

353(4 to 7)
339(1)

8

*

353(4 to 7)
339(1)

7

*

353(4 to 7)
339(1)

7

*

353(4 to 7)
339(1)

25

*

21/08/1991
22/08/1991
23/08/1991
23/08/1991
26/08/1991
26/08/1991

26/08/1991
27/08/1991
30/08/1991

20/09/1991
05/10/1991

08/10/1991
15/10/1991

Mis1033/99
& 320/00

353(4 to 7)
339(1)

15

Regtr Court
S.P.Not Found

*

7

*

353(4 to 7)
339(1)

23

353(4 to 7)
339(1)

Misc. 158/92

15

*

353(4 to 7)
339(1)

6

*

353(4 to 7)
339(1)

16

*

353(4 to 7)
339(1)

15

*

353(4 to 7)
339(1)

A. 185/92

23/11/98

*

353(4 to 7)
339(1)

A. 375/02

07/08/02

*

353(4 to 7)
339(1)

A. 275/91

11/06/97

*

353(4 to 7)
339(1)

*

8
Misc. 828/2000

8
8
25

353(4 to 7)
339(1)

9

*

353(4 to 7)
339(1)

A. 249/91

30/9/92

9

*

353(4 to 7)
339(1)

A. 266/ 91

24/10/96

16

353(4 to 7)
339(1)

11

353(4 to 7)
339(1)
REV. 20/93

16/2/94

25

353(4 to 7)
339(1)

22/9/94

16

353(4 to 7)
339(1)

Page 61

REMARK

25

353(4 to 7)
339(1)

20/08/1991

21/08/1991

C.R.
No.

A. 18/92

9

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534

RAE

61/162

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

1991

Goswami

P.Pashubhai

RAE

653

1991

M/s. Goodman Trading
& Finance Pvt.Ltd.

B.Singh

RAD

2594

88

Mahesh

B.N.Madon

A. Habib

H.H.Medi Hasan

R/R

1266/4012 1987

RAE

5375

1980

N.K.NiKam

J.Sayyed

RAESt

3742

88

M/s Bliss Products

M/s J.M.I.Bengals Ind.

RAE

73/191

R/R

906/2836

RAD

RAE

1991 Laxmidas Khimji & ors.
88

Vishwanath

Padwal

5697

1980

Syed Raza

Moti King

5141

1987

B.B.Deshmukh

A.Panchal

1535

RAE

1665

1989

1536

RAD

1061

1990

1537

RAE

1352

1991

RAE

523/1614

1985

1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549

R/R

P.Porwal

1661/5029 1985

C.R.
No.

18/10/1991

353(4 to 7)
339(1)

17

23/10/1991

353(4 to 7)
339(1)

9

29/10/1991

*

353(4 to 7)
339(1)
353(4 to 7)
339(1)

29/10/1991

14/10/91
14/8/91

17/10/97

*

*
353(4 to 7)
339(1)

13

353(4 to 7)
339(1)

01/11/1991

01/11/1991

25
A. 34/97

30/10/1991

01/11/1991

25

*

*

Misc 158/97

353(4 to 7)
339(1)

15
25

353(4 to 7)
339(1)

9

J.M.Yadav

01/11/1991

*

Asha Chhagati

14/11/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

9

Natwarlal

M/s. Doshi Brothers

14/11/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

9

T.N.Ahmed

M/s. Polypace Industries

P.L.Modi

N.Gagrat

Nagina Bhagat

Rajeev

256/877

83

Farooq

B.Virkar

RAE

3450

1980

M.N.Gandhi

D.P.Shah & ors.

RAD

4536

1986

R.Bhise

A.K.Mavani

RAD

4906

1986

S.V.Kanchan

M/s. U.K.Agencies

RAE

3226

1987

R.Choubey

S.R.Tiwari

RAE

641/2289

1980

Manohar

N.Parulekar

J.M.Pandey

B.S.Adhya

1197/3811 1987

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

353(4 to 7)
339(1)

R/R

R/R

DATE OF
DISPOSAL

RAE

2613

1989

M.Bhiwandiwalla

Suleman Kagzi

RAE

576/1566

1986

R.Mathur

N.Pathak

RAE

577/1567

1986

R.N.Mathur

B.Panday

16/11/1991
19/11/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

*

353(4 to 7)
339(1)

22/11/1991
22/11/1991
22/11/1991
25/11/1991

26/11/1991
26/11/1991

9
9
23

*

353(4 to 7)
339(1)

12

*

353(4 to 7)
339(1)

14

*

353(4 to 7)
339(1)

7

*

353(4 to 7)
339(1)

23

*

353(4 to 7)
339(1)

9

353(4 to 7)
339(1)

25/11/1991
25/11/1991

05/12/90

353(4 to 7)
339(1)

21/11/1991
21/11/1991

A. 157/88

14

*

25

353(4 to 7)
339(1)

16

*

353(4 to 7)
339(1)

A. 158/94
Rev. 4/89

01/03/95

*

353(4 to 7)
339(1)

A. 46/92

17/2/95

Page 62

Obst . 53/92

10
10

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
1550
1551
1552

RAE

YEAR

1661/5289 1987

PLAINTIFF

DEFENDANTS

R.N.Mathur

G.Ram Krishna Babu

DATE OF
DISPOSAL
26/11/1991

RAD

2543

1989

Mohd. Mullana

R.S.Suvarna

26/11/1991

RAD &E St.

4632

1990

S.Lakhapati

P.S.Gaikwad

26/11/1991

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
*
*

353(4 to 7)
339(1)
A. 47/1992

17/2/95

10

353(4 to 7)
339(1)

9

353(4 to 7)
339(1)

1553

RAD

75

89

D. Chhabda

Arun Chaudhari

27/11/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

1554

RAD

1359

1990

Sunder Singh

Bombay Prajapol Trust

28/11/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

1555

RAD

4408

1984

B.Dighe

J.Gaikwa

C.R.
No.

7
7
9

30/11/1991

353(4 to 7)
339(1)

9

25

1556

R/R

169

1990

Narayan Dongre

Parvatibai

30/11/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

1557

RAD

1436

85

Chancdrakant

Prasad

02/12/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

16

1558

R/R

1062/3517

84

Mary

Philips

03/12/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

7

1559

RAE

4000

85

R.R.Bulders

Poonamchand

06/12/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

17

1560

R/R

171/476

87

Harish

Kailash

06/12/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

6

1561

R/R

199/548

87

Meghji

Panthari

06/12/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

7

1562

RAE

797

91

Bhila

Hasmatbai

07/12/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

16

1563

RAE

513

81

Watry

Thomas

12/12/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

13

1564

RAE

784/2117

91

Harjivandas

Sarla

12/12/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

RAD

2048

1989

D.Raut

Shankar Rao

R/R

773/2434

81

Ashayraj

Madhu Corpn

R/R

763

1990

Lakhpat Gupta

M.Chouth

1568

RAD

3469

82

Peter

Durge

19/12/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

1569

R/R

5901

86

Rajgir

Rajmalji

19/12/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

8

1570

RAD ST

2732

91

Ratiram

Narsimhan

19/12/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

25

1571

RAD

770

82

Phadke

Gandhi

20/12/1991

*

353(4 to 7)
339(1)

3

RAE

659

1988

Sudhabai

V.H.Shah

1565
1566
1567

1572
1573
1574

RAD

3328

1989

Shashi Raj Kappor

N.Jatley

RAE

1145

1981

C.B.Shah

Gillitwalla

353(4 to 7)
339(1)

12/12/1991
17/12/1991

Misc488/89

*

9

353(4 to 7)
339(1)
353(4 to 7)
339(1)

17/12/1991

8

A 21/92

09/10/95

Mis 568/98

3

Misc 70/94

17
10

20/12/1991

353(4 to 7)
339(1)

25/12/1991

353(4 to 7)
339(1)

7

05/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

10

Page 63

A 59/92
A 53/92

22/9/92
5/4/94

16

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
1575

RAE

4520/

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

1987

A.Patka

Mohd. Khan

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

05/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

C.R.
No.

9

1576

RAE

5363

86

Ramladevi

Jogender

06/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

1577

RAD

1950/

89

Prabhavati

Anwar

06/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

1578

RAD

5223

1985

Rajaram

Raghuvir

07/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

1579

RAE

Pyarali Hamid

Thomos John

08/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

1580

RAD

2933

1990

Salim Roshan

Teena Katrak

08/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

R/R

3310

1986

Majidkhan

M.Singh

09/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

R/R

6728

1986

Sardar Khushalsingh

Nathasingh

09/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

RAE

3220

1987

M.Jaiswal

Ramnaresh Builder

09/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

R/R

4277

89

Laxmanlal

Sukumar Nemai & CO

12/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

25

12/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

9

1581
1582
1583
1584
1585

1613/5169 1987

RAD

1032

1981

B.Pandhare

Kiritkumar

1586

RAD

2162

80

Haji

Amina

13/01/1992

1587

RAD

5524

87

Shaikh

Abbas

1588

RAE

1224

91

Sultanali

1589

RAE

1612/53//

81

1590

RAE

2/5

1591

RAE

1592

16
A 448/89

25/01/90

17
7

A. 778/03

19/07/05

16
25

23
16

Mis 83/92

9

339(2 to 7)
364(1)

25

13/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

11

Prakash

14/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

17

Patel

BASF India Ltd.

15/01/1992

1992

Akbarali

Rehana

15/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

6

3/6

1992

Akbarali

Halimabai

15/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

6

RAE

517/1568

88

Anoopi

M/s. Shipping Travel

16/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

A. 122/92

12/03/98

18

1593

R/R

289/1115

1980

Kuppuswamy

V.Annapurna

17/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

A. 64/92

25/09/95

10

1594

R/R

1222/3874 1987

Yashwant

Dattatraya

17/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

25

1595

R/R

1396/4308 1986

Sharma

Yeshwant

18/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

6

1596

R/R

Yadav

Rabhaji

19/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

Nartam

Himatlal

19/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

7

20/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

13

20/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

17

1597
1598
1599

RAE
RAE
R/R

3771/

86

1036/3448 1984
611/1701

91

1429/4273 1985

Veerendranath

M/s Mahahraja Salt Works

Jamnadas Prabhudas
&Co.

M/s Fatechand Gopal

*

*

339(2 to 7)
364(1)

Page 64

REMARK

A 65/92

14/07/95

18

Mis 581/95

16

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606

R/R
RAE
RAD

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

1436/4301 1985

F.Ahmed

Shikh Hasan

789/2498

1985

1243/3776 1986

Kishin Hamani

Nanik Lohari

H.E.Allanabanda

M.Ramlal

RAE

1752

1987

Abdul Khalid

Qutbuddin

RAE

1887

1987

N.Worlikar

HLR of Narmade G. Devji

RAD

134/

1991

M/s Arabinose Pvt Ltd

Mukush & Co

R/R

1427/4271 1985

Jamnadas Prabhudas
&Co.

Gigraj Maheshwari

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

20/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

20/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

20/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

20/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

20/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

9

20/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

25

21/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

17

Mis 397/93
A. 287/92

18/3/98

7
16
7

A. 350/92

20/01/92

S.P.Not Found

-

1607

RAD

1610

91

Jayantilal

Manharlal

22/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

1608

RAE

778/2436

90

Arjun

Sunanda

23/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

1609

RAD

1781

85

Chancdraben

Panibai

24/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

1610

RAD

1781/

85

Chandraben

Kothari

24/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

18

1611

RAD

2442

91

Premchand

Maliya

24/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

8

1612

RAE

1525

91

Kumudini

Alka

27/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

6

1613

R/R

3417

1985

Hameedabanoo

Sumitra

27/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

10

1614

RAD

165

91

Gandhi

Farida Hanif

28/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

7

1615

RAD

22

92

Asha

Shree Manav Seva Sangh

28/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

17

1616

RAD

1605

1984

Balu Gade

Manjulabai

28/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

1617

R/R

5037

85

M.Shah

K.Khimchand

29/01/1992

*

339(2 to 7)
364(1)

23

1618

R/R

1638/4964

85

Maniben

The Std. Mills

29/01/1992

*

339(2 to 7)
364(1)

23

1619

R/R

1639/4965

85

Maniben

Kanakraj

29/01/1992

*

339(2 to 7)
364(1)

23

1620

R/R

1640/4968

85

Maniben

Chmpaklal

29/01/1992

*

339(2 to 7)
364(1)

23

1621

R/R

1641/4969

85

Doshi

Maniben

29/01/1992

*

339(2 to 7)
364(1)

23

1622

R/R

1642/4970

85

Maniben

Jayantilal

29/01/1992

*

339(2 to 7)
364(1)

23

1623

R/R

1644/4972

85

Maniben

S.Champaklal

29/01/1992

*

339(2 to 7)
364(1)

23

1624

R/R

1645/4973

85

M.Shah

V.Dwarkadas

29/01/1992

*

339(2 to 7)
364(1)

23

Page 65

REMARK

25
Mis670/92
A 156/92

23
18

31/1/97

Obst. 41/84

14

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

1625

R/R

1666/5036

85

Maniben

Gordhandas & Sons

29/01/1992

*

339(2 to 7)
364(1)

1626

R/R

3771/

86

Dulari

Rambaji

29/01/1992

*

339(2 to 7)
364(1)

1627

RAE

258/780

81

Ramdas

Jamshari R Spinning & Weav
30/01/1992
Mills

*

339(2 to 7)
364(1)

1628

RAD

3324

82

Savitashankar

Rajendrakumar

30/01/1992

*

339(2 to 7)
364(1)

16

1629

RAD

4573

88

Ramujagir

Lakhamsi

30/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

16

1630

RAE

3324

1982

Dubey

R.Dubey

30/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

Jamnadas Prabhudas
&Co.

M/s. Girishkumar

30/01/1992

339(2 to 7)
364(1)
339(2 to 7)
364(1)

9

339(2 to 7)
364(1)

10
10

1631

R/R

1428/4272 1985

23
Mis 674/94
A.165/92

A. 494/84

18/02/00

Regtr Court
S.P.Not Found
18

15/09/00

16

17

1632

R/R

905/2437

1991

Fatimabai

Shah Devji

30/01/1992

1633

RAE

3111

81

Krishnaji

S.Lad

31/01/1992

1634

R/R

976/3181

87

M/s Bhayani Brothers

Mr Mohamed Zakaria

31/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

1635

RAE

367

90

Kiran

Charndrbhaga

31/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

1636

R/R

2443

90

Gayaddin

Chandrashekhar

31/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

8

1637

RAE St

2490

91

Kharirubai

Ameer

31/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

8

1638

RAD

16

1992

M.J.Merchant

J.Merchant

31/01/1992

339(2 to 7)
364(1)

14

1639

RAE

4660

84

Asma Bagaraswala

Abdul Kasam

01/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

8

RAE

1136

1987

E.A.Bandukwala & ors.

T.M.Alabux

R/R

3395

1981

U.R.Gupta

R.A.Yadav

1640
1641

*

8

04/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

15
15

RAE

2813

1982

Asgerali

Yasin

04/02/1992

1643

RAE

2814

1982

Asgerali

Aminabai

04/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

S.R.Mehta

C.Vembu & anr

04/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

RAE

1231/3724 1986

16

339(2 to 7)
364(1)

1642

1644

Mis 308/92

03/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

A. 754/87

16/6/95

7
7

7

1645

RAE

1283

1988

Vishwanath

M/s. Pradaco Mecha.Eng.Work 04/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

A. 337/90

18/07/95

13

1646

RAD ST

1572

1988

Deepnarayan

M/s. Pradaco Mecha.Eng.Work 04/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

A. 336/90

18/07/95

13

1647

RAE

402

1990

Sagarmal

1648

RAE

725/1979

1991

1649

RAD

872

1985

Rajaram

05/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

25

Chandra

M/s. Bombay Leather

06/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

10

Chandra

Ishwardas

07/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

Page 66

REMARK

A. 407/85

09/02/87

23

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

1650

RAE

2661

1987

Alick Mascharanhas

Vaibhavi

07/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

1651

RAD

2109

1980

Bechan

B.A.Raheman

10/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

1652

RAE

A.T.Contractor

Phiroz Bawan

10/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

S.Choudhari

Seth Sikhanand G.Trust

10/02/92

339(2 to 7)
364(1)

23

10/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

9

1653
1654

RAD

1129/4001 1980

2433

1991

A. 486/89

27/11/89

13
6

A. 203/94

07/01/90

13

R/R

474/1270

1991

E.F.Kagelwala & anr

Z.E.Bhanpurawala

1655

RAE

150

1992

Sanghvi EstatePvt.Ltd.

Jagdish Vaishnav

11/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

23

1656

RAE

151

1992

Sanghvi EstatePvt.Ltd.

Shankar Vaishnav

11/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

23

1657

R/R

152

1992

Sanghvi EstatePvt.Ltd.

Jagdish Desai

11/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

23

1658

RAE St

2903

1991

Mohamedali

D'souza

12/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

23

1659

RAE

243/646

91

Walawalkar

Khinari

14/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

16

1660

RAE St

260

1990
The Bombay Cloth Market Ltd

Ramchandra

15/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

25

1661

RAD

244

1992

Ahmed Ali

Deepa

15/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

17

R/R

820/3067

1982

M.Heuriques

E. Ramos

R/R

543/1500

1991

1664

RAD ST

3099

1991

Mrs.Aloo

1665

RAE

257

1987

1666

RAD

2467

RAD

1662
1663

1667
1668
1669
1670

17/02/1992

*

339(2 to 7)
364(1)

A. 29/92

17/2/92

17

17/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

M/s. Star Foot wear

18/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

13

Damji

South Indian Co.OpBank L.

20/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

13

1980

Narayanan

Raghavendra

21/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

16

4376

1989

K.L.Ahire

S.L.Mhadlekar & ors.

21/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

R/R

60

1992

Abdul

21/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

R/R

404

1990

M.Mody

HLR Of. C.R.Mody Estate

23/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

6

R/R

815/2499

1990

D.A.V.College Trust

L.Bharatiya

23/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

6
16

A.S.Suterwala & ors. M/s. Jagdamba Pegs Indus.

Abdul Gani

23

6
25

1671

RAE

1762/5456 1986

Sayed Javed

Shaikh Hussain

24/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

1672

R/R

2137/6466 1986

Sayyed

Shaikh Hussain

24/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

16

1673

RAE

908/2925

1987

Narayanbhai

Vishnubhai

24/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

9

1674

RAE

943/2947

1981

Dubey

AnnaPhilips

26/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

Page 67

A. 317/92

14/12/95

14

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

1675

RAD

2534

1982

Baban

Patil

26/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

1676

RAE

3528

1981

Madhukumar

Ramesh

27/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

A. 288/92

18/12/99

13

1677

RAE

1973

1984

Kumar Rawat

Sunderlal

27/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

A. 142/92

30/08/96

10

1678

RAE

268

1992

Hemali

Savita

28/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

6

1679

RAE

269

1992

Hemali

Bharatkumar

28/02/1992

339(2 to 7)
364(1)

6

1680

RAD

538

88

J. Gupta

Philips Murzello

02/03/1992

339(2 to 7)
364(1)

9

1681

RAE

270

92

Hemali

Natwarlal

02/03/1992

339(2 to 7)
364(1)

6

R/R

816/2500

1990

D.A.V.College Trust

J.Mehta

1682

6

15

02/03/1992

339(2 to 7)
364(1)
339(2 to 7)
364(1)

25

339(2 to 7)
364(1)

13

339(2 to 7)
364(1)

23

1683

RAE

4918

81

John David

Acharya

03/03/1992

1684

R/R

614/1675

89

Bharat

Safiabai

03/03/1992

1685

RAE

320/

92

German Rodricks

Sudhakar

04/03/1992

1686

RAD ST

1244

88

Klyanji

Dhiraj

07/03/1992

339(2 to 7)
364(1)

1687

RAD

1953

89

Usha

R.J.Rangalakar

07/03/1992

339(2 to 7)
364(1)

1688

RAE

752

91

M/s S B Enterprises

M/s Associate Cables

07/03/1992

339(2 to 7)
364(1)

1689

RAE

74/237

80

Lt Gen Das

Jagdish Prem

09/03/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1690

RAE

6098

86

Babubhai

Popatlal

09/03/1992

11

339(2 to 7)
364(1)

11

1691

RAE

200

92

Kirty

Ramesh

09/03/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1692

R/R

253/869

83

F.K.Firozi

A.M.Patanwala

10/03/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

1693

RAD

1772

80

Anant Parshuram

Bhagubai

11/03/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1694

RAE

1745

82

Shafurabai

Sharafatkhan

11/03/1992

1695

Inter Pl

5159

87

G.D. Gulwani

11/03/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1696

R/R

309/744

91

Abdul Rehman

Mr Cajetan

11/03/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1697

R/R

310/745

91

Abdul Rehman

Mr Cajetan

11/03/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1698

R/R

382/974

91

Abdul Rehman

Mr Cajetan

11/03/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1699

R/R

6730

80

Madhusudan

HLR of Chintu

13/03/1992

Harivallabh Rawal

25

6

23

339(2 to 7)
364(1)

339(2 to 7)
364(1)

Page 68

Misc 683/89
A 376/90

18/06/92

25
Mis 664/92

A 181/92

17

09/11/98

23

9

Mis 240/93

9

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

9

339(2 to 7)
364(1)

16/03/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

Kamla

16/03/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

Shabbir T. Unwalla

Ajit Prabhu

16/03/1992

339(2 to 7)
364(1)

Obst. 64/03

16

1988

Krishnaji

Premlata

16/03/1992

339(2 to 7)
364(1)

Mis 62/94

6

3745

89

J.H. Mehra

Kumudchandra

17/03/1992

339(2 to 7)
364(1)

15

RAE

2767

81

Balchandra

Achyut

18/03/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1707

RAD

1467

91

Celine

Siddhivinayak

18/03/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1708

RAD

5412

81

Khote

Pandit

23/03/1992

7

339(2 to 7)
364(1)

7

1709

RAE

6268

86

Ibrahim Khan

Lanscelot

23/03/1992

11

339(2 to 7)
364(1)

11

1710

RAD

3082

90

Atmaram

Kishanchand

23/03/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

1711

RAE

3676

90

Nanibai

Krishna

23/03/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

1712

RAE

65/128

92

M/s Nazir & Phiroji

Wadilal

24/03/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1713

RAE

1235/4412

82

Ashok

M/s Rallis India Ltd

30/03/1992

339(2 to 7)
364(1)

16

1714

R/R

4419

84

Taherbhai

Ramakant

30/03/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1715

RAD

4641

85

Ratanchand

Rajendra

30/03/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

1716

R/R

561/1539/

91

Mahesh

N/s Hari Processors

30/03/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

1717

R/R

562/1540

91

Mahesh

M/s Shri Hari Processors

30/03/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

1718

R/R

1363

1988

Girdharsingh

Markande

30/03/1992

1719

R/R

1059/3739

80

Ramdas

The State pMaharashrra

31/03/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1720

RAD

1589

88

Ram Tejumal

Meenadevi

31/03/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1721

RAD

467

92

Ashok Patne

Ramesh

31/03/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1722

R/R

Kripashankar

Majhorhussain

31/03/1992

339(2 to 7)
364(1)

16

1723

RAE

392/1206

85

Kaman

Nandkishor

02/04/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1724

RAD

1367

89

Kantilal

Mehta

03/04/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1700

RAE

51/92

92

Mukesh

1701

RAE

522

88

Shabbir T. Unwalla

Royal Trading CO

1702

RAD

108

92

Anand Mani

1703

RAE

522

1988

1704

R/R

4531

1705

RAD

1706

1188/3639 1988

M/s Precious Carrying Corpn 13/03/1992

339(2 to 7)
364(1)

Page 69

9
Mis 522/88

16
13

A 2523/95

05/07/94

8
Mis 772/92,653/
92,422/95

25
25

Misc. 300/92
Misc. 742/92

6

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

1725

RAD

3165

90

Hridai

Jitendra

03/04/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

1726

RAE

163/446

91

Sushilkumar

Sitabai

03/04/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

13

1727

RAE

3034

82

Kalyanji

Manjulabai

06/04/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1728

RAD

4452

89

Jumman

Mahim Ind Estated

06/04/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1729

RAE

2028

1980

Vengsarkar

Bhiman R. Gauda

06/04/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1730

RAD

209

1987

Shiv Bachan

Fakhruddin

06/04/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1731

RAD

102

84

Hansraj

Hirji Covindji Co

07/04/1992

11

339(2 to 7)
364(1)

1732

RAE St

2991

91

Ramsunder

Jagatiprasad

07/04/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1733

RAD

831

88

Mrs. Remetina

Dias Co-Op.Hsg. Society

08/04/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

1734

R/R

1445/4476

86

Shantadevi

Nathan

13/04/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1735

RAE

4047

89

Prakashchandra

Bhikalal

13/04/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1736

RAE

4239

88

Agripada

Mahesh

16/04/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1737

R/R

2036

89

Tahawar

Lummana

20/04/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

1738

RAE

20/04/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

1739

RAE

391

1992

Dharavi

Sudhakshi

20/04/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

1740

RAE

1081/3847

82

Canara Bank

M/s Khanna

22/04/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

1741

R/R

483/1502

90

Chandrapal

Vasu

22/04/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

1742

RAE

2719

80

Damayanti

Jiylal

23/04/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1743

RAE

3441

87

Pabhudas

Shantaram

24/04/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

1744

RAD

4529

85

Maniklal

Fatimabai

27/04/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1745

R/R

2464

87

Shankar

Krishna Gaikwad

27/04/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1746

RAE

4149

89

Provident Inv. Co. Ltd

Aulad Ali Abdulla

25/09/1998

15

339(2 to 7)
364(1)

1747

RAE

1387/5002

82

Fupte

Variamsingh

28/04/1992

18

339(2 to 7)
364(1)

18

1748

RAE

1387/5002

82

Jagirsingh

Jaswant

28/04/1992

18

339(2 to 7)
364(1)

18

1749

R/R

929/2854

88

Ramdas

Chetoram

28/04/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1496/5471 1982

Fieming Shaw And Co.Adding Machines (I) Pvt.Ltd

Page 70

A 183/92

A 329/90

14/12/94

25

23/10/90

11

Obst 113/93

A 261/92

08/07/93

REMARK

6

16

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

1750

RAD

671

1992

B.K.Patel

K.I.Shsh

28/04/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1751

RAE

309/645

1992

Manu

Messrs S.V.Ghatalia

28/04/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

1752

RAE

2229

89

Cyril

Peter

29/04/1992

17

339(2 to 7)
364(1)

17

1753

RAE

04/08

90

Limaye

M/s Blue Star

29/04/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1754

RAE

371

91

Nishruri

Mohiddin

29/04/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1755

RAE

240/530

1992

Sushilabai

Manisha

29/04/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

1756

RAE

2443

80

Salimbhai

Launde

30/04/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1757

RAE

4168

80

Arunachalam

Nadar

30/04/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

1758

R/R

892/2557

89

M/s Saidpur Jute CO

M/s Mittersain Rupchand

30/04/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

1759

RAE

968/2609

91

Amjad

Mohmad

30/04/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

1760

RAE

710

1992

Sultanali

Dharmendra

30/04/1992

17

339(2 to 7)
364(1)

1761

RAE

3557

83

Vasantkumar

G.M.Chobdar

06/06/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

1762

RAE

3137

84

G.Keni

B.Keni

08/06/1992

19

339(2 to 7)
364(1)

19

1763

RAE

3138

84

Kani

Shridhar

08/06/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1764

RAE

3259

84

Badrinaratab

Shamrao

08/06/1992

339(2 to 7)
364(1)

17

1765

RAE

5072

85

Rusi Mehta

Chammi Ahmed

09/06/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

1766

RAE

1349/4771

Kanayalal Bathija

10/06/1992

18

339(2 to 7)
364(1)

18

1767

RAE

4940

81

Jayantri

Damle

10/06/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

1768

RAE

431/1280

90

Khatoon

Ramu

11/06/1992

1769

RAD

909

92

Kalawati

M/s J.K.Estate

11/06/1992

1770

RAD

910

92

Sadhav Gupta

M/s J.K.Estate

1771

RAD

911

92

Beni madhav Gupta

1772

RAD

912

92

1773

R/R

150/321

1774

RAD

4167

80 M/s East Indian Mfg Co.Ltd

Mis 315/92

9
9

Misc. 853/97

A 276/92

29/07/93

17

16

339(2 to 7)
364(1)

15

23

339(2 to 7)
364(1)

23

11/06/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

M/s J.K.Estate

11/06/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

Vastimal

M/s J.K.Estate

11/06/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

92

Akberali

Laxmidas

11/06/1992

339(2 to 7)
364(1)

9

88

Dnyandeo

Raghubai

17/06/1992

339(2 to 7)
364(1)

23

Page 71

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

1775

R/R

970/2611

91

A.A.Meherbaksh

Mr. Sayed

17/06/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

13

1776

RAD

823

92

Richard Vaz

Narsimha Rao

17/06/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

1777

RAD

823

92

Richard

Narsimha

17/06/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

1778

RAE

1000

93

Suraj Estate

M.J.Mendosa

17/06/1992

17

339(2 to 7)
364(1)

17

1779

RAD

5248

82

Pandurang

Shailaja

18/06/1992

339(2 to 7)
364(1)

15

1780

R/R

654

91

Balkrishna

Abida

18/06/1992

339(2 to 7)
364(1)

6

1781

RAD

808

92

Ravish

Mrs Ranjan

19/06/1992

339(2 to 7)
364(1)

14

1782

RAD

6082

86 Goregaon Malyalee Samaj

Popatlal

20/06/1992

17

339(2 to 7)
364(1)

1783

RAE

1426

91

M/s Khyaber Properties &
Inves Ltd

Mohamed Ashrafi

20/06/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

1784

R/R

2116

85

Tukaram

Mohanlal

22/06/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

Mis 255/95

6

1785

R/R

6686

86

Manjrajidevi

Rammkripal

22/06/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

Mis 528/00

6

1786

RAD

426

92

Arifabi

Monorama Mhatre

22/06/1992

7

339(2 to 7)
364(1)

7

1787

RAE

5848

86

SGM Properties & Invest

M/s Motilal Bawalal

23/06/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1788

RAD

237

92

Rustom

Haroon

23/06/1992

7

339(2 to 7)
364(1)

7

1789

RAD

982

92

M/s Blossom Noroncha

Patel Brothers

23/06/1992

17

339(2 to 7)
364(1)

17

1790

RAE

5103

82

Kapasi

Tamalkar

24/06/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

1791

R/R

5695

86

Kalawati

Digambar

24/06/1992

11

339(2 to 7)
364(1)

11

1792

RAD

2068

91

Champaben

Dhularai

24/06/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1793

R/R

522/1455

91

Sarosh

Metal Box Co. Of India Ltd

24/06/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

1794

RAE

382/826

92

Lakshmilal

M/s Thanawalla & Sons

24/06/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1795

RAE St

618

90

Thakurdevi

Gangaram

25/06/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1796

RAE

291/613

1992

Mrudulesh Babubhai

Yasim Abdul Gaffor

26/06/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1797

RAD

2972

82

Jayashri Tenduwekar

Lilavati

29/06/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

1798

RAD

4962

85

Parshram

Mahadeo

29/06/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1799

RAE

557

88

Aishabai Alimia

Aliji Noor

29/06/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

6

Page 72

Cont Nt 2510/88

REMARK

17
23

Mis 912/92

8

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
339(2 to 7)
364(1)

1800

R/R

2701

88

Mahadev

Avadhraj

29/06/1992

1801

RAE

180/556

88

Aishabai Alimia

Aliji Noor

29/06/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1802

R/R

128/337

89

Sharma

Ishwarbhai

29/06/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1803

R/R

1256

91

Pritam

Prakash

29/06/1992

11

339(2 to 7)
364(1)

11

1804

RAD ST

3329

91

Azmatali

Board Of Trustees BPT

29/06/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

1805

RAD ST

3359

91

Laxmibai

M/s Sonavala

29/06/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

1806

RAE

582

92

Khaikhashru

Zarine

29/06/1992

339(2 to 7)
364(1)

25

1807

RAE

632

92

Chinna

M.Swamy

29/06/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1808

RAE

1522/5045

81

Homayun

Sarathy

30/06/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

1809

RAD

5775

1985

M/s. D.Vasanrai & Co.

Narendra Mehta

02/07/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1810

RAE

78/200

1991

Lata Wadhwani

K.Kak

02/07/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

1811

RAE

201/430

1992

Vijay P.Parikh

The Indian Textile Journal
Business Press P.L.

02/07/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

1812

RAE

1554/5692 1982

Mrs. S.P.Chowgule

Everyday Indus India Ltd.

03/07/1992

18

339(2 to 7)
364(1)

1813

RAE

1722/5227

85

Alfred

Rababan

06/07/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1814

RAE

607/1656

89

Kamal Mehta

M.H.Mehta

06/07/1992

17

339(2 to 7)
364(1)

17

1815

R/R

5082

1984

M.Prabhulkar

V.Tulaskar

06/07/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1816

RAD

662`

1991

Mohd.Jariwalla

B.Mehta

06/07/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

13

1817

R/R

2492

1981

Mohamed Sabirullah

Renold D'souza

13/07/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1818

RAE

3412

1986

Mohanlal kukreja

M/s. Industrial Trading

13/07/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

1819

RAE

77/153

1992

Sushila Shahani

K.Chaddha

13/07/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1820

RAE

263/789

Nirmala Chawla

14/07/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1821

RAE

797/2141

1991

M/s. Hindustan Iron & Steel

14/07/1992

7

339(2 to 7)
364(1)

7

1822

RAE

866/2324

1991H.I.M.S.Botawalal Charities

M/s. E.Leslie

16/07/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1823

RAE

789

1992

S.Pandit

Appi Shetty

20/07/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1824

RAD

1087

1992

Jaysingh S.Ved

Doganna Shetty

20/07/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

13

1989 The Publicity Soci.of India
Aslam Ismail

Page 73

A 442/02

A. 289/93

15/07/04

C.R.
No.

15/11/00

9

Misc. 790/98

Misc. 426/92

18

16

REMARK

arrangement

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

1674/5065 1985

Chandresh

Lionel Edwards Ltd.

22/07/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

B.Mathurdas

V.Bhagwandas

22/07/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

D.Manker

23/07/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15
16

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

C.R.
No.

1825

RAE

1826

RAE

339

1827

RAE

489/1064

1828

RAE

3642

1990

Y.Kamble

Kamalabai

24/07/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

1829

R/R

2789

1990

Nagesh D.Sawant

Anant S.Khaddye

27/07/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

1830

R/R

156/425

1990

Tejabwal

Hariram

27/07/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

1831

R/R

465/1429

1990

Fakruddin

Naseem

27/07/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1832

RAE

330/698

1992Mrs. Nargis J.Readymoney Mahavir Timber Mart

27/07/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1833

RAD

295

1987

28/07/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

1834

RAD

6289

1980

Patel Abdul Ismail The Trustees of Minara Masjid 29/07/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1835

R/R

424/942

1992

Sunil Zaveri

Vasant Chandran

29/07/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1836

RAE

5920

1980

Yashwant M ule

T.S.Jahagirdar

30/07/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1837

RAE

114

1992
M/s. Marol Land Develop.Cor.

S.G.Athalye

31/07/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1838

RAE

115

1992
M/s. Marol Land Develop.Cor. Vasantrao Kulkarni

31/07/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

1839

RAD

1062

1992

Chetan

Shailash Kumar

31/07/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1840

R/R

1501/4510

85

Rammath

Subhash

01/08/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

13

1841

R/R

825

89

Rajaram

Shankar Jagtap

01/08/1992

RAE St.

813

90

Manoj

Wilson

08/02/92

*

1843

R/R

567/1274

92

Mangharam

Dr. Ashwin

03/08/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

13

1844

RAD

1026

1991

John Lewis

Aloo Dubash

03/08/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

1845

RAD

158

1991

Monji

Ravindra

04/08/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1846

RAE

1095

1992

D.Jaradi

S.Quadros

04/08/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1847

RAE

1259/4128

81

M/s shah ganjawalla & co

Shiraz

05/08/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

1848

RAE

1224

90

M.Sanjeeva

V.B.Dube

05/08/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

1849

RAE

5879

81

Ramkishan

Suresh

06/08/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1842

1992

1992Sir Hurkissondas N.Hospital

Vinodkumar

Goswami

Misc. 108/93
Misc. 774/95

A. 20/89

11/06/97

339(2 to 7)
364(1)

6

Mis 455/93

339(2 to 7)
364(1)

Page 74

6

7

A30/91

15/10/91

16

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

1255 /4074 1982

Mrs. Malani

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

16

339(2 to 7)
364(1)

06/08/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

13

07/08/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

Mohammed

07/08/1992

7

339(2 to 7)
364(1)

7

Himatlal

M/s. Everest Motors

07/08/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

81

Ratilal

Maneejah

10/08/1992

11

339(2 to 7)
364(1)

11

216/456

92

Satramdas

Lachmandas

10/08/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

13

RAE

2771

1981

Asrumati

Gajruben

10/08/1992

5

339(2 to 7)
364(1)

5

1858

RAD

5194

1985

Maria

Father Basco

10/08/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1859

R/R

125/363

1987

Girijaprasad

Naina

10/08/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1860

RAE

729

1990

Asgarali

Abdul Hamid

10/08/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

1861

RAE

396

92

Bai Batulbai

Amin Haji Yusuf

11/08/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

13

1862

RAE

5657

80

Mohmmed

Saherbi

12/08/1992

7

339(2 to 7)
364(1)

7

1863

R/R

A.Creado

Vasa Dewadiga

13/08/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1864

R/R

911/3339

82

Abdul Rahim

HLR Of P.T.Joshi

14/08/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1865

RAE

500/1104

92

Jagdish

Rajendra

14/08/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

1866

RAE

230

1987

Sarabai

Pradeep

17/08/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1867

RAD

2325

87

Vimal

M/s Radha Krishna ltd

18/08/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1868

RAD

1157

1992

Abdul

Smt.Nambier

18/08/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

1869

RAE

707

1992

Abdulla

Niyaz Ahmed

19/08/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1870

R/R

781

92

Mohammad Shah

Ramsingh

20/08/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1871

R/R

780

1992

Mohammad Shah

M.Nalini

20/08/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1872

R/R

4525

88

Surjan Singh

Gudar Singh

24/08/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

Mis 224/94

16

1873

R/R

4526/

88

Surjan Singh

Subedar

24/08/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

Mis 223/94

16

1874

RAE

1125

92

Babanbai

Kashiprasad mishra

24/08/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

1850

RAE

1851

RAE

525

1992

1852

RAE

66/129

92

1853

RAD

5792

1980

Ramchandra

1854

RAE

177/373

1992

1855

RAE

705/2220

1856

R/R

1857

1124/4007 1982

M/s .Hindusthan Thomsan Asso.06/08/1992

Tlyas Miya

Sayyed Qadar

Modern Simteen Cine Lab
Parke Davis Indai Ltd
Pvt Ltd

Page 75

A. 321/92

19/07/93

16

15

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

1875

RAE

1011

1982

Carmelina

Micheal

24/08/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1876

R/R

727/2770

1982

Sharma

Manilal

24/08/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1877

RAD

5690

1985

Kantilal

Ramsingh

24/08/1992

11

339(2 to 7)
364(1)

11

1878

RAE

5348

1986

Gokuldas

Kantilal

24/08/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1879

RAE

358/757

1992

Mrs. Nargis

Sakina

24/08/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1880

RAE

639/1465

92

Kusumben

Sona

25/08/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

13

1881

RAE

K.Adwani

Mercelin

26/08/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1882

RAE

1343

1991

M/s. Buildarch

Matida Coelho

26/08/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1883

RAE

1347

1991

M/s. Buildarch

D'silva

26/08/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1884

RAE

2048

1991

M/s. Buildarch

Marshal Sequira

26/08/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

55

92

S.D.Marchent

S.M.Palekar

27/08/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

Manibai

27/08/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

Reggie D'souza

27/08/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

R.Sharma

27/08/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

1885

RAE

1398/4592 1983

1886

RAE

117

92 M/s Marol Land Dev Corpn

1887

RAE

1857

1888

RAE

119

1889

R/R

19/59

80

Ganpatsingh

Laxmibai

28/08/1992

5

339(2 to 7)
364(1)

5

1890

RAD

1387

1992

Chandra Bhushan

Hemchand

28/08/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1891

RAE

400/861

1992

Hasnain

Jogneder Singh

28/08/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

1892

RAE

Kundabai Gulrajani

Z.H.Rahimtoola

01/09/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

1893

RAE

797/2231

1989

A.Waghoo

A.K.Hussain & anr

01/09/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

1894

RAE

660

1992

Zamir A.H.Bux & ors.

P.Krishna Murthry Bhat

02/09/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

13

1895

.RAE

536/1186

1992

Jani Begum

M.Almeida

02/09/1992

17

339(2 to 7)
364(1)

17

1896

R/R

126/328

1989

Percy Burjor Sarkari

Rita Dantas

03/09/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

1897

R/R

2335

1991

Kamlashankar Shukla

M/s. Vijay Sotres

03/09/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

1898

RAD

966

Mohd. K.Y.Motarwala

03/09/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1899

RAD

1481

P.V. Kshirsagar

03/09/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1991

M/s. Buildarch

1992
M/s. Marol Land Develop.Cor.

1724/5229 1985

1992 Mohd .S.H.Abdul Karim
1992

Kamala Hazare

Page 76

A.186/96

16/10/01

Misc. 364/99
Obst. 17/01

6

Misc. 645/94
Misc. 738/92

6

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

P.V.Kshirsagar

03/09/1992

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

8

339(2 to 7)
364(1)

25

339(2 to 7)
364(1)

7

339(2 to 7)
364(1)

10

339(2 to 7)
364(1)

6

339(2 to 7)
364(1)

6

11/09/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

Menora Hosiery Works

15/09/1992

21

339(2 to 7)
364(1)

21

K.Poonawala

16/09/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

J.L.Parekh

H.P.Mistry

17/09/1992

12

339(2 to 7)
364(1)

12

1981

Lilavati

Pushpa Raja

17/09/1992

2

339(2 to 7)
364(1)

2

735/1691

1992

M.M.Ali Khan

Doodhnath Saroj

17/09/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

RAE

78/249

1984

Sulochana

Bank of Maharashtra

18/09/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

1912

RAE

4851

1985

V.M.Patani & ors.

Ramraj Balakaran

18/09/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1913

R/R

782/1795

1992

Gulam

Salimabai

18/09/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

1914

RAE

468

1990

Rashid Wadi

Victor @ Nova

19/09/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1915

RAD

3179

1988

R.Shingate

R.Kesuri & anr

20/09/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

A. 16/91

26/08/98

14

1916

RAD

1180

1988

Viany Kochar

The Standard Chemical Co.P.L 21/09/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

A. 376/89

21/09/92

25

1917

R/R

1322

1992

N.P.Parekh

21/09/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1918

RAE

M/s. Lloyds Register Shipping 22/09/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1919

RAE

488/1061

1920

RAD

1921

1900

RAD

1482

1992

S.B.Kshirsagar

1901

RAD

3884

1980

Sharda Warang Employees State Insurance Cor04/09/1992

1902

RAE

1903

RAE

4748

1989

T.S.Patil

1904

RAE

4268

1981

Mohd. Solanki

1905

RAE

1735/5246 1985

Suryakant

Hiraben M.Shah

1906

R/R

1463/4793 1983

Vasant Investment

1907

RAE

4095

1990

1908

RAE

4869

1980

1909

RAE

623/1937

1910

R/R

1911

1177/3614 1988

1365/4303 1987

T.A.Lalka

H.Jitaji

Kanta Sunder

M/s. Mulraj Runchhoddas & Co 08/09/1992
H.N.Tandel

08/09/1992

Purushotamdas Laxmandas 11/09/1992

The H.L.R.K.K.Lotekar

8
A. 55/82

25/03/86

25
7
Misc. 701/92

A. 338/92

12/08/98

10

10

1992Manubhai M.Doctor & ors. M/s. F.Tayebali & Co.

22/09/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

13

192

1992

Babu T.Mundekar

M.Karsandas

23/09/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

13

R/R

05/08

1992

Batliboi Co. Ltd.

Avani Azad Parekh

23/09/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1922

R/R

385/830

1992

Ramji Dalip

Sanabai Maheshwari

25/09/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1923

RAE

5634

86

Murlidhar

Sunanda

28/09/1992

11

339(2 to 7)
364(1)

1924

R/R

4115

1984

Haji Ismail

C.D'souza

28/09/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

Page 77

REMARK

Obst 49/94

11
14

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

1925

RAE

5632

1986

M.T.Gandhi

G.Vishwakarma

28/09/1992

11

339(2 to 7)
364(1)

1926

RAE

5635

1986

M.T.Gandhi

E.S.Chandrashekharan

28/09/1992

11

339(2 to 7)
364(1)

1927

RAE

5638

1986

M.T.Gandhi

A.S.Rawal

28/09/1992

11

339(2 to 7)
Rev. 100/95
364(1)

1928

RAD

3894

1989

Lily @ Lilia D'souza

Saddruddin M. Yusuf

28/09/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

1929

RAE

127/413

1980

The National Union of Messrs Fairdeal Shipping
Seafarers
Agency

29/09/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

1930

RAD

3391

1990

M/s. Rasiklal Ratilal

H.K.Jariwalla

30/09/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1931

RAE

116

Tamara

01/10/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

1932

RAD

1096

92

Pravinkumar

Ranjitsingh

01/10/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

13

1933

RAD

1098

92

Ashok

Ranjit Singh

01/10/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

13

1934

RAE

250/552

92

Noble Chambers Pvt Ltd

Ranjit

06/10/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1935

RAE

251/553

92

Noble Chambers Pvt Ltd

Ranu Patniak

06/10/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1936

RAE

252/554

92

Noble Chambers Pvt Ltd

Rita Patnail

06/10/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1937

RAE

253/555

92

Noble Chambers Pvt Ltd

Richi Patnaik

06/10/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1938

RAE

300/635

92

Albin Torres

Olive Reyes

06/10/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1939

RAE

5289

82

Mehboob

M/s .Hindusthan Tinning Work 07/10/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1940

RAE

539/1645

83

Arvind

Madhavrao

07/10/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1941

RAE

609/2114

83

Vasant Investment

Podio Foundation Eng Ltd

07/10/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

1942

RAD

210

92

Indrajeet

Vrajaraijee Trust

07/10/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

1943

RAD

1142

92

Mukesh

Manik

07/10/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1944

RAD

1724

92

Edward

M/sPatel Construction

07/10/1992

7

339(2 to 7)
364(1)

7

1945

RAE

672/2406

80

Jharisharya

M/s narendra & CO,

08/10/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1946

R/R

431/958

92

Chirawala

M/s Khara Automobiles

08/10/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1947

RAD

4944

87

Navinchandra

Bharat Edu. Soc

09/10/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1948

RAE

623/1413

92

The north Kanara G.S.B. Co
op Bank Ltd

Arvind Mody

09/10/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1949

RAD

892/2557

92

Venichand

Damji

09/10/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

92 M/s Marol Land Dev Corpn

Page 78

A.10/97

09/07/98

Obst. 48/94

11
11

04/03/96

11
Misc. 829/95
Misc. 36/96

A. 61/94

30/08/92

16
13

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

1950

RAD

1596

92

Dayashankar

Ramshiromani

13/10/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1951

R/R

1233

86

Bai Janabai

Govind Narayan

14/10/1992

12

339(2 to 7)
364(1)

12

1952

R/R

331/699

92

Veena

Bherooomal Rupchand

14/10/1992

7

339(2 to 7)
364(1)

7

1953

RAE

738/1698

92

14/10/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1954

R/R

1716/5205

85

Rajendra

M.Ramchandra

16/10/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

1955

R/R

585/1329

92

Rohit Nemchand

R.F.Kansara

16/10/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

1956

RAD

119

90

Shamasuddin

Shamtabai

17/10/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1957

RAE

385/830

91

Gulammohd

Zubeidabai

17/10/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

1958

RAE

141

Dhanrj Sarkar

17/10/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

1959

RAD

1792

92

Ramchandra

M/s Delux Shippg Agency

17/10/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

1960

RAE

1209

92

Tulsidas

Navitlal

19/10/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

1961

RAE

791/1823

92

M/s Yashaswi Builders

M/s Parekh & Co

19/10/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1962

RAD

1268

83 M/s New Aram Restaurant

R.G.Desai

20/10/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1963

RAE

248/547

92

Gordhandas

Heenaben

20/10/1992

7

339(2 to 7)
364(1)

7

1964

RAE

2372

1989

C.Meghji

R.Sadashiv

20/10/1992

26

339(2 to 7)
364(1)

26

1965

R/R

386/1096

87

Dhanbai

21/10/1992

17

339(2 to 7)
364(1)

1966

RAE

1572

92

Kusumben

Uma

21/10/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1967

RAE

1855

92

Nazir

The Stock Exchange

21/10/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

1968

R/R

1531

80

Patel

T. Balgude

22/10/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1969

RAE

1518/5018

81

Pradipkumar

M/s Fergusson & CO

22/10/1992

18

339(2 to 7)
364(1)

18

1970

RAD

2884

86

Jal Manekshaw Doctor

Fali Mehta

23/10/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1971

RAD

1888

92

Shamlal

Yusuf

23/10/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1972

RAD

1900

92

Vashu Rohra

Lalitabai

23/10/1992

17

339(2 to 7)
364(1)

17

1973

RAE

95/203

92

Jagdish

Girraje

23/10/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

1974

RAE

257/563

92

Sanmukhrai

M/s Paper & Pulp Ltd

29/10/1992

7

339(2 to 7)
364(1)

7

Adhyaru Elect. Ltd Ramdular Upadhya Of Bom

92 M/s Marol Land Dev Corpn

Kunji Shah

Page 79

Misc 592/01

A65/97 &A
72/97 & A
391/92

28/2/97,
25/10/92

25

17

REMARK

S.P.Not Found

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

Sarojben Shah

02/11/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1975

R/R

11/19/99

92

1976

R/R

5195

85

Gomtiprasad

K.Koya

03/11/1992

4

339(2 to 7)
364(1)

4

1977

R/R

1911/6764

80

Builders

Mohmad Hussain

04/11/1992

2

339(2 to 7)
364(1)

2

1978

R/R

2975

89

Vijay Redji

Ramakant Naik

04/11/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1979

RAD

2075

82

Anthony D'souza

Ulhas Udyog Pvt Ltd

05/11/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

1980

RAE St

381

90

Padmashali

Rukminibai

05/11/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

1981

RAD

215

92

Bhavarlal

Pankaj CHS Ltd

05/11/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

1982

RAE

634/1447

92

Jayaut

Rustom

05/11/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

RAD

3180

1987

P.L.Kanejio

L.Dhauthi

1984

R/R

1245

92

Khandu

Shakuntala

06/11/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

1985

RAD

1736

86

C.V.K.Nair

K.G.Axsekar

09/11/1992

17

339(2 to 7)
364(1)

17

1986

RAD

1735/5246

92

Jawad

K.G.Axsekar

09/11/1992

17

339(2 to 7)
364(1)

17

1987

RAE

1316/4653

80

Narhari

Suryakant

10/11/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1988

RAE

1316/4653

80

Purandare

Mantri

10/11/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

1989

RAD

3755

87

Dina Patel

Dr Aspi Golwala

10/11/1992

17

339(2 to 7)
364(1)

17

1990

RAD

695

92

S manoharan

Kamruddin

10/11/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

1991

RAD

1952

92

Govind Wadkar

Yashwant Gore

11/11/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1992

RAD

1953

92

Balwant Raut

Yeshwant

11/11/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1993

RAD

1954

92

Raghunath

Yeshwant

11/11/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1994

RAD

1955

92

Sadanand Warankar

Yashwant Gore

11/11/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1995

RAD

1956

92

Vatsala

Yeshwant Gore

11/11/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1996

RAD

1957

92

Anand Charya

Yashwant Gore

11/11/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1997

RAD

1958

92

Subhashchandra Vilekar

Yeshwant Gore

11/11/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1998

RAD

1959

92

Shamkant

Yeshwant

11/11/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1999

RAD

1960

92

Asha

Yeshwant

11/11/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

1983

M/s Khimji Virji & CO

05/11/1992

*

339(2 to 7)
364(1)

Page 80

A. 30/93
A. 38/88

23/9/99
20/7/88

17

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF
Nagesh

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

Yeshwant

11/11/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

2000

RAD

1974

92

2001

RAD

1983

92

Vishwanath

Yeshwant

11/11/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

2002

R/R

802

80

Ravji Remji

Devji Chitare

12/11/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

2003

R/R

162/323

91

Nisrar Hussain

Malhar Rath

13/11/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

2004

RAE

151/322/

92

Nisar Hussain

Balchandra

13/11/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

2005

R/R

153/324

92

Nisar Hussain

Sadanad

13/11/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

2006

RAD

2022

92

Vashu Rohra

Lalitabai

16/11/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

2007

R/R

460/1001

92

M.M Warang

S.J. Bhosale

16/11/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

2008

R/R

467/1008

92

Madhavi Makhulkar

H.S. Golatkar

16/11/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

2009

RAE

1688/5801

81

Swaran Gupta

The Union Bank Of India

17/11/1992

18

339(2 to 7)
364(1)

18

2010

R/R

560/1749

90

Mehmeeda Asia

B.M.Oswal

18/11/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

2011

RAD

2738

84

Abdul Babibulla

Aniwar Traders

19/11/1992

7

339(2 to 7)
364(1)

2012

RAE

1394/4888

80

Dilip Agarwal

M/s Tooledg Industries

20/11/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

2013

RAE

680

84

Machado

Fernandes

20/11/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

2014

RAD ST

2928

87

Dashrath

Saraswati

20/11/1992

7

339(2 to 7)
364(1)

7

2015

RAE

14

92

Haroun Yusuf

Pravichandra

20/11/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

2016

RAD

6384

80

Shriram Maurya

Mohamad Shafi

21/11/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

2017

RAD

3778

84

Mahendra Soni

Tahrirali Tarwala

21/11/1992

17

339(2 to 7)
364(1)

17

2018

RAE

4414

84

M/s G.K.Chabria & CO

M/s Santosh Agency

21/11/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

2019

RAD

1247

86

Narayan

Simla House CHS Ltd

21/11/1992

17

339(2 to 7)
364(1)

17

2020

R/R

282

92

Asha

Mamlpp

21/11/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

2021

R/R

284

92

Asha

Ganpat

21/11/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

2022

RAE

527/1675

81

Perviz Gandhi

The Indian Oil Corpn

23/11/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

2023

RAD

6337

86

M/s Super Processors

Rasikalal

23/11/1992

7

339(2 to 7)
364(1)

7

2024

R/R

5540

87

Rangnath

Khimji

23/11/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

Page 81

A 255/88

29/09/88

7

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2025

R/R

5541

87

Rangnath

Velji

23/11/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

2026

R/R

5544

87

R.Tiwari

Magan Harnekar

23/11/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

2027

R/R

1769/5542

87

R.Tiwari

Bansali Shmbulal

23/11/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

2028

R/R

1434

92

Govind Shankar

Khilari Yadav

24/11/1992

13

339(2 to 7)
364(1)

13

2029

RAD

2038

92

Vincent John

Kurbanhussian

24/11/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

2030

RAD

1537

92

M/s J P Bros.

Kishan Mungole

25/11/1992

15

339(2 to 7)
364(1)

15

2031

RAE

3481

85

Manohar

Marauam

26/11/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

A 38/93

16/08/93

10

2032

RAE

821

82

Bharucha

Rubabbai Ujjainwala

27/11/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

A167/93

23/12/94

6

2033

RAE

745/1706

92

Zaini Lakdawala

Maryambai Kadar

27/11/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

2034

RAE

746/1707

92

Zaini Lakdawala

Fatimabai

27/11/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

2035

RAE

1446/5247/

82

Ashrumatibai

Sudhir Mehta

30/11/1992

14

339(2 to 7)
364(1)

14

2036

RAE

1284/3908

86

Anila Ameer

M/s V.M. Enterprises

30/11/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

2037

R/R

1529/4999

83

Kamlaben

M/s Chetandas

01/12/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

2038

RAE

1020

90

Poojari

Tayabali

03/12/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

2039

RAE

202/431

92

Tejpal

Sunderbai

03/12/1992

6

339(2 to 7)
364(1)

6

2040

R/R

789/2476

81

Panchal

Kukian

05/12/1992

5

339(2 to 7)
364(1)

5

2041

RAE

1654/5008

85

V.Kini

M.Goverdhandas

10/12/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

16

2042

R/R

5993

85

K.Gupta

R.Yadav

11/12/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

2043

R/R

5993

85

B. Gupta

R.Yadav

11/12/1992

23

339(2 to 7)
364(1)

23

2044

-RAD

3384

88

Ibrahim

Ramlochan Yadav

11/12/1992

4

339(2 to 7)
364(1)

4

2045

RAD

3519

88

Chimanlal Jhariwala

Laxmibai Hagnani

11/12/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

2046

R/R

5508

80

Kusum

Chhana

14/12/1992

16

339(2 to 7)
364(1)

2047

R/R

3199

88

D.B.Khade

Jawahare yadav

14/12/1992

7

339(2 to 7)
364(1)

7

2048

R/R

3201

88

D.B.Khade

J.S.Raval

14/12/1992

7

339(2 to 7)
364(1)

7

2049

RAD

914

90

Tiwari

Kesari

15/12/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

Page 82

Misc 156/93
Obst 27/94

16

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2050

RAD

2148

89

Indrakumar Agarwal

Ramsaran Agarwal

17/12/1992

9

339(2 to 7)
364(1)

9

2051

RAD

3972

86

Laxmidevi

Tarabai

18/12/1992

4

339(2 to 7)
364(1)

4

2052

RAE

775/1771

92

Nargis

S.B.I.

18/12/1992

10

339(2 to 7)
364(1)

10

2053

RAE

956/2311

92

Andrez

Gemini

24/12/1992

8

339(2 to 7)
364(1)

8

2054

RAE

2108

92

Padmavati

Kanhayalal jain

28/12/1992

25

339(2 to 7)
364(1)

25

2055

RAE

1063/3340

81

Madhavlal

Jahangir Irani

05/01/1993

7

329(1 to 7)

7

2056

RAD

2585

86

Maruti Sawant

The Sonawala Co. Pvt Ltd

05/01/1993

15

329(1 to 7)

2057

RAE

1064

90

Himmatlal Dani

Pramilaben

05/01/1993

15

329(1 to 7)

15

2058

RAE

1064

90

Himmatlal John

Mrs Pramilaben Shroff

05/01/1993

15

329(1 to 7)

15

2059

R/R

702/2493

80

Samuel David

V.S.s Sheth

06/01/1993

7

329(1 to 7)

7

2060

RAD

1487

92

Mansukhlal

Goolamli Hasanji

06/01/1993

9

329(1 to 7)

9

2061

RAE

239/529

92

Baijal

Promdhbhai Thadeshwar

06/01/1993

10

329(1 to 7)

10

2062

RAD

3957

80

Publicity Society

M/s H.S.Bajaj & Sons

07/01/1993

12

329(1 to 7)

12

2063

RAD

1102

92

Waman Galande

Shobhabai

07/01/1993

7

329(1 to 7)

7

2064

L.D

1

93

V.V.Badani

B.C.Desai

07/01/1993

15

329(1 to 7)

15

2065

RAD

1800

93

Ila Dedhia

Abbabhai

12/01/1993

8

329(1 to 7)

8

2066

RAD

1800

93

Dedhia

Abbabhai

12/01/1993

8

329(1 to 7)

8

2067

RAE

630

92

Kaimji Thakkar

Tenaji Mali

19/01/1993

7

329(1 to 7)

7

2068

RAE

630

92

Kaimji Thakkar

Tanaji Mali

19/01/1993

7

329(1 to 7)

7

2069

RAD

2064

92

Cawas Saher

Keikubak Batliwala

19/01/1993

17

329(1 to 7)

17

2070

R/R

1701/5164

81

Ommanna Vasudevan

E.R.Narayanan

20/01/1993

15

329(1 to 7)

15

2071

R/R

53/148

81

Ommanna Vasudevan

D'souza

20/01/1993

15

329(1 to 7)

15

2072

R/R

54/149

81

Ommanna Vasudevan

E.R.Narayanan

20/01/1993

15

329(1 to 7)

15

2073

R/R

1819/6490

80

Pramilaben

Vasudeo Algankar

21/01/1993

25

329(1 to 7)

25

2074

RAE

1

93

M/s Dalaia Bros

Paravi Pawar

22/01/1993

5

329(1 to 7)

5

Page 83

Rev 45/95

03/07/97

Mis 79/93

REMARK

15

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2075

R/R

½

93

Marshall Sons

RBI

22/01/1993

17

329(1 to 7)

17

2076

RAD

1347

84

Badshah

C.N.Badshah

27/01/1993

26

329(1 to 7)

26

2077

RAE

1022

92

Asadulla Gaur

Najmal Ahmedulla

27/01/1993

7

329(1 to 7)

7

2078

RAD

6388

80

Abedin Kalvadwala

Yusuf Mamajiwlal

28/01/1993

17

329(1 to 7)

17

2079

RAE

1055

81

Alibhai Nalwal

Sobabai

28/01/1993

26

329(1 to 7)

26

2080

RAD

2736

85

Dodanna Shetty

Ambika Rai

28/01/1993

5

329(1 to 7)

5

2081

RAE

3570

80

S.D.Deshmukh

D.G. Holankar

01/02/1993

13

329(1 to 7)

13

2082

RAE

2919

88

Mohanlal

M/s Krishna Enterprises

01/02/1993

6

329(1 to 7)

735/2049

89

Jani Mohd.

Safia Aga

01/02/1993

6

329(1 to 7)

6

2083 R/R

A.232/93

08/12/04

6

2084

RAE

4533

80

Chandrakant

S.V. Date

02/02/1993

12

329(1 to 7)

12

2085

RAE

5425

81

B.N. Patil

V.G. Gavali

02/02/1993

15

329(1 to 7)

15

2086

RAD

213

92

Dhondiba

R.P.Naseer & Ors

02/02/1993

8

329(1 to 7)

8

2087

RAE

1582

92

Kavlak Kant

K.F.Jose

02/02/1993

13

329(1 to 7)

13

2088

RAE

7029

80

P.R. Shivhare

Neelabai

03/02/1993

24

329(1 to 7)

24

2089

RAE

1819

81

Govindram Bros.

Bhagavati Chudiwalla

03/02/1993

12

329(1 to 7)

12

2090

RAD

792

92

Mansingh Bahadur

Century Textiles Ind.

03/02/1993

15

329(1 to 7)

15

2091

RAD

5724

81

M/s.Elite Trading Co.

T.H. Jasani

04/02/1993

23

329(1 to 7)

23

2092

R/R

1474/5146

80

Husainibhai

Sarladevi Kurup

05/02/1993

4

329(1 to 7)

4

2093

R/R

277/1065

80

Abdul Marbalwala

Markandesingh

05/02/1993

13

329(1 to 7)

13

2094

RAD

5004

81

K.B. Jain

S.C. Zhaveri

08/02/1993

5

329(1 to 7)

5

2095

R/R

885/2743

81

Manoharlal Narang

Monterio

08/02/1993

8

329(1 to 7)

8

2096

R/R

4078

82

G.G. Ghate

C.K. Shetty

08/02/1993

24

329(1 to 7)

24

2097

RAE

4525

90

Maniben Hirachand

Rajesh Vasa

08/02/1993

7

329(1 to 7)

7

2098

RAE

1929

92

Badri Gupta

Y.K.Mantri

08/02/1993

23

329(1 to 7)

23

2099

R/R

211/443

92

Ratanbai Shetty

V.B.Avale

08/02/1993

8

329(1 to 7)

8

Page 84

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2100

RAE

5318

80

Urmiladevi

M.G. Oberoi

09/02/1993

11

329(1 to 7)

11

2101

RAD

806

91

Shaikh

Israr Shaikh

09/02/1993

15

329(1 to 7)

15

2102

RAE

1199

80

Rasheed Maskati

M/s Desai & CO

10/02/1993

17

329(1 to 7)

17

2103

R/R

317/959

81

Palakkot Amma

Parukutty

10/02/1993

7

329(1 to 7)

7

2104

R/R

318/960

81

Palakkot Amma

N.C. S. Nair

10/02/1993

7

329(1 to 7)

7

2105

R/R

319/961

81

P.D. Amma

V.Vasudevan

10/02/1993

7

329(1 to 7)

7

2106

R/R

320/962

81

Plakkot Amma

M. Laxman

10/02/1993

7

329(1 to 7)

7

2107

R/R

321/963

81

P.D. Amma

K.B. Moile

10/02/1993

7

329(1 to 7)

2108

RAE

487

88

Maneklal Meghji

Sunil Azgaonkar

10/02/1993

9

329(1 to 7)

2109

RAE

570

88

Maneklal Meghji

Ramabai Sawant

10/02/1993

9

329(1 to 7)

2110

RAE

570

88

Maneklal Meghji

Ramabai Sawant

10/02/1993

9

329(1 to 7)

A.269/93

07/09/93

9

2111

RAE

571

88

Maneklal Meghji

M.S. Doke

10/02/1993

9

329(1 to 7)

A.304/93

07/09/93

9

2112

RAE

571

88

Maneklal Meghji

Shankar Doke

10/02/1993

9

329(1 to 7)

A.247/93

07/09/93

9

2113

RAE

572

88

Maneklal Meghji

Jagjivan Parab

10/02/1993

9

329(1 to 7)

A.247/93

07/09/93

9

2114

RAE

573

88

Maneklal Meghji

Tasildar Pathak

10/02/1993

9

329(1 to 7)

2115

RAE

573

88

Maneklal Meghji

S.B. Bane

10/02/1993

9

329(1 to 7)

A.300/93

07/09/93

9

2116

RAE

576

88

Maneklal Meghji

S.S. Kambli

10/02/1993

9

329(1 to 7)

A.260/93

07/09/93

9

2117

RAE

579

88

Maneklal Meghji

Prathkar Vairkar

10/02/1993

9

329(1 to 7)

A 249/93

07/09/1993

9

2118

RAE

579

88

Maneklal Meghji

Maryan Palav

10/02/1993

9

329(1 to 7)

A251/93

07/09/1993

9

2119

RAE

580

88

Maneklal Meghji

Lakshman

10/02/1993

9

329(1 to 7)

A.247/93

07/09/93

9

2120

RAE

581

88

Maneklal Meghji

Shankar Bane

10/02/1993

9

329(1 to 7)

A.247/93

07/09/93

9

2121

RAE

841

88

Maneklal Meghji

Damodar Prabhalkar

10/02/1993

9

329(1 to 7)

A.286/93

07/09/93

9

2122

RAE

1319

88

Maneklal Meghji

M.K. Chavan

10/02/1993

9

329(1 to 7)

A.243/93

07/09/93

9

2123

RAE

1320

88

Maneklal Meghji

D.Hadkar

10/02/1993

9

329(1 to 7)

A.246/93

07/09/93

9

2124

RAE

1320

88

Maneklal Meghji

Dattaram Hadkar

10/02/1993

9

329(1 to 7) Rev.2408/00

01/07/02

9

Page 85

A.303/93

07/09/93

Mis.Nt.963/83

7

Misc.Nt.377/95

9
9

9

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

2125

RAE

1321

88

Maneklal Meghji

M.P. Chavan

10/02/1993

9

329(1 to 7)

2126

R/R

41/73

92

Manual Cardoze

Jabardasti Syed

10/02/1993

15

329(1 to 7)

15

2127

RAD

101

93

Beatrice Pinto

Zarinabai Barodawala

10/02/1993

17

329(1 to 7)

17

235

88

Kashap Wadhwa

Dilip Dalal

11/02/1993

5

329(1 to 7)

2128

RAE

A.258/93

07/09/93

C.R.
No.
9

Mis.Nt.192/93

RAE

724

89

Anandji Meghaji

Sopan Bhilare

11/02/1993

9

329(1 to 7)

2130

R/R

422/1574

80

Mehru Nisha

Mukund Sawant

12/02/1993

4

329(1 to 7)

4

2131

R/R

86/273

80

Narbadaben Sharma

A.COntino

12/02/1993

14

329(1 to 7)

14

2132

R/R

4830

81

Moshin Fakhruddin

Ramkumar Sharma

12/02/1993

6

329(1 to 7)

6

2133

RAE

5234

81

12/02/1993

14

329(1 to 7)

14

2134

RAE

2400

80

Abdul Hussein

Sharad Mahimkar

15/02/1993

5

329(1 to 7)

5

2135

R/R

4753

80

Mary Greado

Eknath Gavali

16/02/1993

11

329(1 to 7)

11

2136

R/R

6804

80

Makki Darvesh

H.Dudhwalla

17/02/1993

4

329(1 to 7)

4

2137

R/R

1651/5834

80

Lochandas H.

Hariram Parmanand

17/02/1993

12

329(1 to 7)

12

2138

RAD

1229

92

Luiza

John Mascarenhas

17/02/1993

8

329(1 to 7)

8

2139

R/R

969/2349

92

Nalini Petkar

Narayan Boggo

17/02/1993

26

329(1 to 7)

26

2140

RAE

4155

81

Jethava

Pramod Mehata

19/02/1993

26

329(1 to 7)

26

2141

RAE

5215

84

Hoshang

Pandurang

19/02/1993

6

329(1 to 7)

6

2142

RAE

199/2415

92

M/s Sunruse Hsg Devt &
Finance Co.Pvt Ltd

Mohmed Usuf Pajura

19/02/1993

10

329(1 to 7)

10

2143

RAE

162/323

93

Yeshwant Gore

Prakash Bhatambarekar

19/02/1993

14

329(1 to 7)

2144

RAE

6911

80

H.T. Karlekar

M.K. Sunderman

20/02/1993

8

329(1 to 7)

8

2145

RAD

2002

81

Dwarkanath Desai

Ramchandra Sawant

20/02/1993

11

329(1 to 7)

11

2146

RAE

259/571

92

Abdul Makani

Fay Hallen

20/02/1993

9

329(1 to 7)

2147

R/R

725

80

Raziabai Ebrahim

Vasanti Parmar

22/02/1993

4

329(1 to 7)

4

2148

R/R

5768

81

Sardar Kushalsingh

D'Mello

22/02/1993

25

329(1 to 7)

25

2149

RAD

327

87

Hawabai Shaikh

I. Husain

22/02/1993

6

329(1 to 7)

6

Page 86

A.72/95

03/01/94

5

2129

Noorjahan Haji Moideen Fakir Mohamed Sattar

A.168/93

REMARK

9

04/04/97

/

14

Mis 229/94

9

/

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

2150

RAE

5448

87

C.S. Gill

C.K. Gandhi

22/02/1993

11

329(1 to 7)

2151

R/R

1660

88

Bhikabhai

Dhondu Krishna

22/02/1993

11

329(1 to 7)

2152

RAD

1023

92

Sudama Pandey

Dhurupchand

22/02/1993

9

329(1 to 7)

9

2153

RAE

1031

92

Mangaldas

Niraji Patel

22/02/1993

8

329(1 to 7)

8

2154

RAD

1648

92

M/s Noorshama Bakery

Francis D'souza

22/02/1993

15

329(1 to 7)

15

2155

RAE

1111

84

R.D. Mishra

P.R. Nalavade

23/02/1993

7

329(1 to 7)

2156

RAD

2294

89

Mohd. Subrati

Chanrdabhan Sonar

23/02/1993

16

329(1 to 7)

2157

R/R

1070/3147

90

Kantilal Shah

Chandulal Mohanla

23/02/1993

6

329(1 to 7)

2158

RAE St.

2878

91

Ali Jabbar

Shivram Shivale

23/02/1993

7

329(1 to 7)

7

2159

R /R St

3335

91

Mahendra Laxmishankar

Hasmukh J. Doshi

23/02/1993

9

329(1 to 7)

9

2160

RAD

1941

80

D.D. Rajpuarkar

Kishorilal Shah

24/02/1993

6

329(1 to 7)

6

2161

RAE

3075

85

R.G. Ramgjelar

Gajanan Kamat

24/02/1993

10

329(1 to 7)

10

2162

R/R

1497/4946

81

Jagardeo Ahir

Waman Dhunge

26/02/1993

8

329(1 to 7)

8

2163

RAE

505

89

S.V. Dhanda

Joseph

26/02/1993

7

329(1 to 7)

7

2164

RAE

82

80

M/s.Wardens P.Ltd.

Rajbahadur Tiwari

01/03/1993

25

329(1 to 7)

25

2165

RAD

1306

82

Pandurang Korgaonkar

Suhas Fatherpekar

01/03/1993

6

329(1 to 7)

6

2166

RAD

2818

82

Mukhatar

G.K. Velji

01/03/1993

6

329(1 to 7)

6

2167

R/R

3987

85

S. Rehmankhan

Z.Hatimshaikh

01/03/1993

6

329(1 to 7)

6

2168

RAE

274/593

92

Tarabai M. Ghatate

S.B.I.

01/03/1993

23

329(1 to 7)

23

2169 R/R

668/1528

92

D.Rehmatulla

Ebrahin shaikh

01/03/1993

6

329(1 to 7)

6

2170

RAE

994/2401

92

Yogesh Bhatia

Dhirajlal Shah

01/03/1993

13

329(1 to 7)

13

2171

RAD

2171

87

02/03/1993

15

329(1 to 7)

2172

R/R

3108

87

Taherbhai Alibhai

R.G. Chalke

02/03/1993

15

329(1 to 7)

2173

R/R

3833

90

Chandrikabai Sathe

Kuverji Vora

02/03/1993

7

329(1 to 7)

7

2174

R /R St

4826

90

Vishwambhar Mamgai

Jibbibai Solanki

02/03/1993

7

329(1 to 7)

7

The Bombay Board & Mont. Blanc Properties &
paper mill
industries Ltd.

Page 87

A.163/95

A.439/93

03/07/97

C.R.
No.

Misc.Nt.77/94

11

Misc.153/93
Obst.54/94

11

04/05/99

7
16

A.318/93

A.165/88

31/08/93

28/07/88

6

Misc.Nt.1933/88

15

Misc.Nt.112/93
Misc.Nt.229/97

15

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
Mis.Nt.146/94
Misc.Nt.280/94

C.R.
No.

2175

R/R

924/2731

90

Mahendrakumar

M/s.Bom. Radio & Tel.Sev.

02/03/1993

10

329(1 to 7)

2176

RAD

1563

92

Kumar Dhirendra

Akkatai Bhise

02/03/1993

7

329(1 to 7)

7

2177

RAD

2182

92

Kankraj S. Khajanchi

M/s. Universal Est.Dev.

02/03/1993

14

329(1 to 7)

14

2178

RAD

2184

92

Vijayraj B.Jain

M/s.Universal Estate
Developers

02/03/1993

14

329(1 to 7)

14

2179

RAD

2185

92

Bharatkumar Jain

M/s.Universal Estate
Developers

02/03/1993

14

329(1 to 7)

14

2180

RAD

2186

92

V.K.KHAJANJI

Universal estate develop
rs

02/03/1993

14

329(1 to 7)

14

2181

RAE

2187

92

Amratlal D. Sanghvi

M/s.Universal Estate
Developers

02/03/1993

14

329(1 to 7)

14

2182

R/R

626

80

E.S.Mandoza

Shitala Bhagatsingh

03/03/1993

4

329(1 to 7)

4

2183

RAE

1153

92

Shorifa Hussain

Kalimuddin Taiyebali

03/03/1993

13

329(1 to 7)

13

2184

RAE

1154

92

Sharifa Mulla

Mulla Abbasbhai
Miyasaheb

03/03/1993

13

329(1 to 7)

13

2185

R/R

3979

81

Abdul G.H. Kasam

Rashida & Anr

04/03/1993

26

329(1 to 7)

26

2186

RAD

4878

81

Dr. Shashiprabha B.
Gavaskar

Shantabai Rane

04/03/1993

15

329(1 to 7)

15

2187

RAE

4318

85

Ganpat S. Kadam

Gangubai R. Ankam

04/03/1993

16

329(1 to 7)

16

2188

RAD

2656

89

T.D. Dhobi

Indrasen Rele

04/03/1993

26

329(1 to 7)

26

2189

RAE

21

92

Parvatiben r. Patel

Karasndas R. Joshi

04/03/1993

9

329(1 to 7)

9

2190

RAE

1379

92

Sabastian Sutari

Kasturram M. Kanchan

04/03/1993

15

329(1 to 7)

15

2191

RAD

6850

80

Ramraj Kedar

Dawood Kalsekar

05/03/1993

26

329(1 to 7)

26

2192

RAE

772/2433

81

Kuvarani Sushilkumari

Pranlal M. Shah

05/03/1993

18

329(1 to 7)

2193

RAD

3606

90

Bhagirath

P.R. Dasani

05/03/1993

14

329(1 to 7)

14

2194

RAE

108/233

92

Ramanlal

Hajiali

05/03/1993

6

329(1 to 7)

6

2195

R/R

5292

81

Hasmukhraj Vasi

Vasantlal Shah

09/03/1993

23

329(1 to 7)

23

2196

RAD

244

93

Ghanshyam Soparkar

Nagesh Pinge

09/03/1993

9

329(1 to 7)

9

2197

RAE

2733

83

R.R. Gajelli

Y.R. Venkatramaya

10/03/1993

26

329(1 to 7)

26

2198

RAE

376

92

Prem Pahuja

Hansaben Nishar

10/03/1993

8

329(1 to 7)

8

2199

RAE

2009

92

Shafiabai Zaveri

M.K. Mathur

10/03/1993

6

329(1 to 7)

6

Page 88

A.188/93

23/06/95

10

18

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2200

R/R

691/1589

92

Jafferhussain H.
Tavawalla

Zulaikhabai H. Sarang &
ors

10/03/1993

17

329(1 to 7)

2201

RAE

1981/5940

85

Vasudev Vartak

Suresh Deodhar

11/03/1993

16

329(1 to 7)

2202

RAE

1092

87

Fatima Mohd.

Anthony Nazareth

11/03/1993

8

329(1 to 7)

8

2203

R/R

257/823

88

L.I.C.

V.P. Bhawsar

11/03/1993

23

329(1 to 7)

23

2204

R/R

1072

90

Ramsurat Tiwari

Rambilas Yadav

11/03/1993

13

329(1 to 7)

13

2205

RAD

1127

92

Aspi Behram Mistry

Mahendra R. Shah

11/03/1993

13

329(1 to 7)

13

2206

RAE

640

80

Devji Umershi

Roopchand Achaldasji

12/03/1993

10

329(1 to 7)

10

2207

RAE

1179

92

Abdul Usman

Abdul Razak

12/03/1993

16

329(1 to 7)

16

2208

R/R

3021

89

I.M. Kango

S.G.Tajne

15/03/1993

6

329(1 to 7)

2209

R/R

4118

89

T.S. Ghag

R.G. Parab

15/03/1993

6

329(1 to 7)

2210

RAE

5146

84

Dukhram Yadav

Jagannath Yadav

16/03/1993

23

329(1 to 7)

23

2211

RAE

5327

84

Yeshwant Karade

Sadaanand Tani

16/03/1993

23

329(1 to 7)

23

2212

RAE

5328

84

Yeshwant Karade

Dattaraya

16/03/1993

3

329(1 to 7)

3

2213

RAE

1130/3714

85

Nilkant Navalkar

D.Bhatt

16/03/1993

14

329(1 to 7)

2214

RAD

2452

89

Pandurang Pawar

Hirabai Jadhav

16/03/1993

26

329(1 to 7)

26

2215

R/R

1333

92

Nanji Meghji Shah

Ramchand Premji

16/03/1993

9

329(1 to 7)

9

2216

RAE

1497

92

Kusumben Ghedia

Savitaben Solanki

16/03/1993

6

329(1 to 7)

6

2217

RAD

5358

86

Ratanchand Hirachand

Sultan Nathani

17/03/1993

7

329(1 to 7)

2218

RAE

1079/3802/

87

Baboo Shetty

Prabhavati Vishvakarma

17/03/1993

7

329(1 to 7)

7

2219

RAD

1842

92

Gangubai Dhatrak

Saraswatibai Sarode

17/03/1993

23

329(1 to 7)

23

2220

R/R

882/2740

81

Manoharlal Narang

Pritam Tahilramani

18/03/1993

8

329(1 to 7)

8

2221

RAE

1809

90

M/s.Universal Builder

Balkrushna Desai

18/03/1993

7

329(1 to 7)

7

2222

RAE

325/690

92

Esufi E.Nasruwalla

Sadashiv Lohot

18/03/1993

15

329(1 to 7)

15

2223

RAE

3987

81

Akberali

Hamidbhai

20/03/1993

9

329(1 to 7)

9

2224

RAE

860/2696

81

F.A. Sarkhel

Mohd. Padiyar

20/03/1993

5

329(1 to 7)

5

Page 89

17
Misc.714/93

A.148/95

A.129/93

A.387/90

12/04/96

24/12/96

23/11/93

16

Misc.Nt.587/93

6

Misc.Nt.38/94

6

14

7

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2225

R/R

419/918

92

Sushilabai S. Joshi

Anuja S. Mali & Anr

20/03/1993

9

329(1 to 7)

9

2226

RAE

4306

81

F.H. Dalal

Abdul Subhedar

22/03/1993

5

329(1 to 7)

5

2227

R/R

1430

82

B.S. Paste

R.D. Geliye

22/03/1993

23

329(1 to 7)

23

2228

RAE

404/871

92

M.V.Devrajan

G. Karthik

22/03/1993

8

329(1 to 7)

8

2229

R/R

405/872

92

M.V.Devrajan

Shri George

22/03/1993

8

329(1 to 7)

8

2230

RAE

406/873

92

M.V.Devrajan

Shashikant Kapadia

22/03/1993

8

329(1 to 7)

8

2231

RAE

407/874

92

M.V.Devrajan

Kishorebhai

22/03/1993

8

329(1 to 7)

8

2232

RAD ST.

301

93

22/03/1993

15

329(1 to 7)

15

2233

RAE

904

92

23/03/1993

9

329(1 to 7)

9

2234

RAE

610/1391

92

Jethalal H. Jaisher

Ishu Nandlal & anr

23/03/1993

14

329(1 to 7)

14

2235

R/R

4394

81

K.R.Barucha

J.V.Todankar

26/03/1993

25

329(1 to 7)

25

2236

RAE

624/2129

84

Prabha Deo

Banopadhyay

26/03/1993

18

329(1 to 7)

2237

RAD

4267

89

Yogesh Tripathi

Harishbhai Mehata

27/03/1993

6

329(1 to 7)

6

2238

RAD

308

91

Mrs.Treasa

Homi Chothia

27/03/1993

5

329(1 to 7)

5

2239

R/R

1140/3606

81

S. Karanjia

M/s.Crompton Greaves Ltd.

29/03/1993

7

329(1 to 7)

7

2240

RAE

5730

85

Haji Gani

Silvester

29/03/1993

15

329(1 to 7)

15

2241

RAE

161/324

93

Rukaiya S. Dossal

E.A. Coutinho

29/03/1993

17

329(1 to 7)

17

2242

RAE

5968

80

A.A. Masurekar

Vishnu Laxman

30/03/1993

13

329(1 to 7)

2243

RAD

5285

83

Mahadev

D.K. Abdul

30/03/1993

26

329(1 to 7)

2244

R/R

906/2922

87

N.Pawar

Jagdishlal Mohanlal

30/03/1993

11

329(1 to 7)

2245

RAE

2403

92

Purushottam

Maniben

30/03/1993

8

329(1 to 7)

8

2246

RAE

2403

92

Purushottam Suchak

Maniben M. Zina & anr

30/03/1993

8

329(1 to 7)

8

RAE

32/108

1988

M.Baig

H.R.Irani

2248

RAE

4501

80

R.I. Pathan

Ibarat Husain

31/03/1993

11

329(1 to 7)

11

2249

R/R

5455

80

Usha Pendurkar

S.B. Shinde

31/03/1993

14

329(1 to 7)

14

2247

M/s.Hyundai Heavy
Videocon International Ltd.
Ind.Ltd.
Ebrahim Hassan Lambat Abbasali A.Amerwala

30/03/1993

329(1 to 7)

Page 90

A177/93

A.373/94

12/10/98

REMARK

18

24/01/95

13
26
Obst.54/98

11

8

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2250

R/R

742

81

Z.H. Khabati

M/s. Kumji Mohd.

31/03/1993

14

329(1 to 7)

2251

RAE

156

82

T.D. Jadhav

Annie

31/03/1993

16

329(1 to 7)

2252

RAE

1496/4586

88

G.B. Kulkarni

M/s. Omega Enterprises

31/03/1993

16

329(1 to 7)

2253

RAE St.

2348

89

Krushankumar

M/s. Khanbahadur

31/03/1993

7

329(1 to 7)

7

2254

R/R

659/1504

92

Najmabi M. Munir

Abdul Rehman Usman

31/03/1993

7

329(1 to 7)

7

2255

RAD

1431

80

Champalal Rathod

Shrichand Punjabi

02/04/1993

6

329(1 to 7)

2256

RAE

4243

80

Acharya Anandji

Sheshmal Nihalchand

02/04/1993

12

329(1 to 7)

2257

RAE

103/291

87

A.R. Bapat

Mayadevi Mehta

02/04/1993

7

329(1 to 7)

2258

R/R

490/1074

1992

Hirachand Motichand

Manohar Dhurandhar

03/04/1993

25

329(1 to 7)

25

2259

RAE

1491

81

Publicity Society

M/s Virgo deo CO. & Ors

05/04/1993

5

329(1 to 7)

5

R/R

939

82

Yeshwant Karade

Babu Chavan

05/04/1993

23

329(1 to 7)

23

2261

R/R

287

1992

Asha Bharwani

Pathraj Dhara

05/04/1993

9

329(1 to 7)

9

2262

R/R

291

1992

Asha Bharwani

Baledin

05/04/1993

9

329(1 to 7)

9

2263

RAD

2479

1992

Vaidehi Sharma

R.K. Patil

05/04/1993

13

329(1 to 7)

13

2264

R/R

125/280

1992

Asha Bharwani

Sitaram Mankar

05/04/1993

9

329(1 to 7)

9

2265

R/R

126/281

1992

Asha Bharwani

Mohd. Yakub

05/04/1993

9

329(1 to 7)

9

2266

R/R

127/279

1992

Asha Bharwani

Laxman Mankar

05/04/1993

9

329(1 to 7)

9

2267

R/R

134/298

1992

Asha Bharwani

Narsi Mehta

05/04/1993

9

329(1 to 7)

9

2268

R/R

135/299

1992

Asha Bharwani

Mahesh Ori

05/04/1993

9

329(1 to 7)

9

2269

RAE

5418

81

Anwar Alimohammed

Dhulabhji Trikamji

06/04/1993

6

329(1 to 7)

6

2270

RAD

5440

87

Devilal Sharma

Narandas Soni

06/04/1993

9

329(1 to 7)

9

2271

R/R

2387

1982

Noorjahan Haji

Satar Idris

06/04/1993

7

329(1 to 7)

7

2272

R/R

2388

1982

Noorjahan Haji

Ishabai

06/04/1993

7

329(1 to 7)

7

2273

RAD

3480

88

Mehata Steel Corpn.

M/s.Mehata & Valia Inv.
Corpn.

08/04/1993

9

329(1 to 7)

9

2274

RAD

815

1992

Kanta S. Advani

Mrs. Parvez Dalal

08/04/1993

25

329(1 to 7)

25

Page 91

14
A.81/93

24/11/94

16
Mis.435/93

A.196/93

17/01/97

16

6
12
Misc.Nt.355/95

7

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

2275

RAE

572

88

Maneklal Meghji

Jagjivan Parab

10/04/1993

9

329(1 to 7)

2276

RAE

737/2573

80

Mohanlal

Govind Rajan

12/04/1993

5

329(1 to 7)

5

2277

RAE

485

81

Kunjavihar Sao

Kotian Vedpathak

12/04/1993

5

329(1 to 7)

5

2278

RAE

784/1801

1992

D.B.Mistri

N.P. Tata

12/04/1993

14

329(1 to 7)

14

2279

RAE

6343

86

S.S.H. Properties Pvt Ltd

Krishnabai Tigota

13/04/1993

5

329(1 to 7)

5

2280

RAE

4446

80

M/s Jagdish & CO

Jayaben Sheth

15/04/1993

7

329(1 to 7)

2281

RAE

1509/5288

80

M/s.Trade link
International

M/s. Eros Electric & Mech.
Works

15/04/1993

4

329(1 to 7)

4

2282

RAE

4684

81

Aziz Madni

D'souza

15/04/1993

14

329(1 to 7)

14

2283

RAE

531/1180

1992

Abdul Chorghay

Saifuddin Burhanpurwala

15/04/1993

23

329(1 to 7)

23

2284

R/R

480/1502

81

Mohini H. Gandhi

Vidyadhar Pathale

16/04/1993

8

329(1 to 7)

8

2285

RAD

118

84

Zerin Bomi Wadiwala

Jangoo Ghakiyali

16/04/1993

26

329(1 to 7)

26

2286

RAE

202/431

1993

Asmabai A. Husain

Bandeali Mohd.

16/04/1993

26

329(1 to 7)

26

2287

RAD

485

85

Mahadeo Bodke

Naresh singh

19/04/1993

16

329(1 to 7)

2288

RAE

844

1992

Gulshan Padamshi

Lalchand Genji

19/04/1993

15

329(1 to 7)

2289

R/R

2249

1992

Lorik Pasi

Shivlal Yadav

19/04/1993

6

329(1 to 7)

6

2290

RAD

2319

1992

R.C. Yadav

M/s. Kamala Builders

19/04/1993

15

329(1 to 7)

15

2291

RAE

1533/4618

85

P.N. Gidwani

Hindusthan Lever Ltd.

20/04/1993

16

329(1 to 7)

2292

RAD

7040

1980

P.T. Shah

J.N. Castello

20/04/1993

5

329(1 to 7)

5

2293

RAD

4914

1981

Haridas Chourasia

L.Velji Shah

20/04/1993

26

329(1 to 7)

26

2294

RAD

118

1984

Zarin Wadiwala

Jangoo Ghadiyadi

20/04/1993

26

329(1 to 7)

2295

RAD

1379

1985

Anthony D'souza

Shantidevi Sexena

20/04/1993

17

329(1 to 7)

2296

R/R

347/732

1992

Rehana Kesuri

Balkrishna

20/04/1993

25

329(1 to 7)

25

2297

RAE

435/969

1992

Jamnadas

Gala

20/04/1993

8

329(1 to 7)

8

2298

R/R

Y.K. Mantri

Ayurvidya Mandal

22/04/1993

17

329(1 to 7)

17

2299

R/R

A.J. Merchant

N.S. Khan

22/04/1993

9

329(1 to 7)

9

1492/4891 1983
1423

1992

Page 92

A.257/93

A 203/93

07/09/93

C.R.
No.
9

21/10/94

7

Misc.Nt.220/93
A.59/93

07/06/93

15

Misc.177/93
Misc.737/96

A.314/93

16

21/09/00

16

26
Misc.Nt.310/93
Misc.Nt.520/99

17

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2300

R/R

1424

1992

A.J. Merchant

N.S. Khan

22/04/1993

9

329(1 to 7)

9

2301

RAE

1921

1992

Sultanali Mohd. Haji

Shaikh Karmatulla

22/04/1993

17

329(1 to 7)

17

2302

RAE

1922

1992

Sultanali

Vishwanath Kadam

22/04/1993

17

329(1 to 7)

17

2303

RAE

1923

1992

Sultanali Hazi

V.K. Ngvekar

22/04/1993

17

329(1 to 7)

17

2304

RAE

1924

1992

Sultanali Haji

Chandrakant Borkar

22/04/1993

17

329(1 to 7)

17

2305

RAE

16/27

1992

Chapsi Madan Shah

Bhuralal B. Purohit

22/04/1993

7

329(1 to 7)

7

2306

RAE

6446

86

Haridas Ashar

Chandrakant Shah

23/04/1993

6

329(1 to 7)

6

3193

1980

Yamuna Kharat

Dilbar Bhindra

23/04/1993

7

329(1 to 7)

7

M.V. Wadia

M/s.Shree Industries

23/04/1993

8

329(1 to 7)

2307 R/R
2308

R/R

1431/4436 1986

2309

RAE

49/137

1991

Vijaysingh

M/s. Sheela Textiles

23/04/1993

6

329(1 to 7)

2310

RAD

977

1980

P.T.K.Optition

Laxmibai Kasar

25/04/1993

6

329(1 to 7)

2311

RAE

1309/4290

83

Balaram

Habib Kasambhai

26/04/1993

6

329(1 to 7)

Misc.927/91

6

2312

R/R

4514

89

S.L.Sardar

Nand Kishor

26/04/1993

6

329(1 to 7)

Mis 141/94

6

2313

R /R St

2194

90

Shaikh Maherbaksh

Begumbai Ebrahim

26/04/1993

6

329(1 to 7)

2314

R/R

253/761

90

Satish Mantri

Kishore Pawar

26/04/1993

6

329(1 to 7)

2315

R/R

Kapilaben Patel

Shantilal Shah

26/04/1993

6

329(1 to 7)

2316

R/R

854/2551

1990

S.D. Mantri

Kumar Sultan

26/04/1993

6

329(1 to 7)

2317

RAD

884

1992

Mohd.Haji

Ali Husain

26/04/1993

15

329(1 to 7)

15

2318

RAD

1041

1992

Abdul R.H.I.Baksh

Alli H. Hussain & ors

26/04/1993

15

329(1 to 7)

15

2319

RAE

2354

1992

P.P. Trivedi

Natwarlal Shah

26/04/1993

17

329(1 to 7)

17

2320

R/R

2386

1982

Premji Saiya

Hirji Ranmmai

27/04/1993

25

329(1 to 7)

25

2321

RAD

1770

1986

Tukaram Khairnar

Madhukar Sawant

27/04/1993

6

329(1 to 7)

A.191/93

08/07/94

6

2322

RAE

804/2762

80

Dilip Parikh

Harsha Parikh

28/04/1993

10

329(1 to 7)

A.363/93

19/04/01

10

2323

RAE

Yeshwant Barve

Suresh Oka

28/04/1993

9

329(1 to 7)

9

2324

RAE

H.H.Bhadhwan

28/04/1993

9

329(1 to 7)

9

1958/5884 1985

1442/4758 1984
927/2163

1992

Mrudulesh

Page 93

A.394/94

16/01/95

Misc.Nt.448/93

8

Misc.Nt.642/93
Misc.Nt.641/93

6
6

6
Mis 615/93
Obst 21/95

6
6

Misc.Nt.95/94

6

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2325

RAE

928/2164

1992

Mrudulesh Babubhai

T.G. Poojari

28/04/1993

6

329(1 to 7)

6

2326

RAE

357

1993

Purushottam Trivedi

Piyush Chinnubhai

28/04/1993

14

329(1 to 7)

14

2327

RAD

1568

1982

Shaikh Bakridan

Soharab Irani

29/04/1993

26

329(1 to 7)

26

2328

R/R

19/88

1982

Victoria Miller

Kamala Thaper

29/04/1993

15

329(1 to 7)

15

2329

R/R

195/420

1993 Bhupatrai Karunashankar

M/s.Ronson Industries
Pvt. Ltd.

29/04/1993

17

329(1 to 7)

17

2330

RAE

228/498

1992

Sanmukhrai

M/s Samerest Inv & Finan
ance Pvt Ltd

30/04/1993

17

329(1 to 7)

17

2331

RAD

87

1993

Brijnarain S.Dube

Vikrama Pathak

30/04/1993

14

329(1 to 7)

14

2332

RAE

613

1993

Rajendrakumar Singh

M/s.Savalkanta Jain

05/05/1993

6

329(1 to 7)

6

2333

RAE

614

1993

Rajendrakumar Singh

Pramod Jain

05/05/1993

6

329(1 to 7)

6

2334

RAE

615

1993

Rajendrakumar Singh

M/s.Saral Kanta Jain

05/05/1993

6

329(1 to 7)

6

2335

RAE

616

1993

Rajendrakumar Singh

Gyanchandji Jain

05/05/1993

6

329(1 to 7)

6

2336

RAE

617

1993

Rajendrakumar Singh

R.G. Jain

05/05/1993

6

329(1 to 7)

6

2337

RAE

618

1993

Rajendrakumar Singh

A.K. Jain

05/05/1993

6

329(1 to 7)

6

2338

RAE

619

1993

Rajendrakumar Singh

Rajkumar Jain

05/05/1993

6

329(1 to 7)

6

2339

RAE

620

1993

Rajendrakumar

Anita Jain

05/05/1993

6

329(1 to 7)

6

2340

RAE

636

1993

Rajendrakumar Singh

Kusum Lodha

05/05/1993

6

329(1 to 7)

6

2341

RAE

637

1993

Rajendrakumar Singh

Prasanna Lodha

05/05/1993

6

329(1 to 7)

6

2342

RAD

4954

1980

M/s.Robert Ltd

Tushar Vora

20/05/1993

15

329(1 to 7)

15

2343

RAD

675

1993

Ziaul Ansari

Iqbal Khan

21/05/1993

6

329(1 to 7)

6

2344

RAD

676

1993

Ziane Islam Ansari

Sami Khan Ashraf Khan

21/05/1993

25

329(1 to 7)

25

2345

RAD

6693

86

Gulabkhan

Puribai Jiwan

06/06/1993

8

329(1 to 7)

8

2346

RAE St

2287

90

Shirinbai

B.A. Shetty

07/06/1993

7

329(1 to 7)

7

2347

RAD

752

93

Farzana A. Rehman

Ahmed Yusuf Botawala
Trust

07/06/1993

25

329(1 to 7)

25

2348

R/R

1995/7030

80 M/s. Nanavati Enterprises Suleman Mithaiwala

08/06/1993

6

329(1 to 7)

2349

RAD

5484

80

09/06/1993

12

329(1 to 7)

Shri Gopalbhai Narayan

M/s. Panchal

Page 94

Misc.Nt.954/03

6
12

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2350

R/R

4025

88

Dhondu Parab

Dyandeo Thakur

09/06/1993

7

329(1 to 7)

7

2351

RAE

340

93

A.B. Sathe

Bhaskar Malashe

09/06/1993

9

329(1 to 7)

9

2352

RAE

662`

93

Abdul Razak

Shamlal Mehta

09/06/1993

15

329(1 to 7)

15

2353

R/R

215/772

80

P.M. Vani

S.D. Dand

10/06/1993

9

329(1 to 7)

9

2354

R/R

678/2145

81

S.K. Mohiddin

Gayasuddin Nasruddin

10/06/1993

14

329(1 to 7)

14

2355

RAD

1049

91

Kaniyalal Sheth

Harsha Sheth

10/06/1993

7

329(1 to 7)

7

2356

RAE

1100

91

S.V. Sharma

R.R. Kurmi

11/06/1993

15

329(1 to 7)

15

2357

RAE

1086

92

Nargis Readymoney

Bhushan Kumar

11/06/1993

13

329(1 to 7)

13

2358

RAD

1271

92

Bhagwan Khanvilkar

Mumtaz Sakarwala

11/06/1993

9

329(1 to 7)

9

2359

RAE

673/1541

92

Mrudulesh

M.D. Joshi

11/06/1993

23

329(1 to 7)

23

2360

RAE

674/1542

92

Mrudulesh

Komal Mehata

11/06/1993

23

329(1 to 7)

23

2361

RAE

1679/5770

81

M/s.A.G.H.Enterprises

Krishna Oil Mill

14/06/1993

15

329(1 to 7)

15

2362

RAE

3021

89

I.M. Kanga

S.G. Tajne

14/06/1993

23

329(1 to 7)

23

2363

R/R

394/845

92

Mohamedbhai Tabib

Mohdbhai Mala

14/06/1993

17

329(1 to 7)

17

2364

RAE

4883

80

Ragunath Devandas

Lilkant Panda

15/06/1993

11

329(1 to 7)

11

2365

RAE

1819/6490

80

Jamnadas Prabhudas &
Sons

Maruti Ganpat & anr

15/06/1993

12

329(1 to 7)

12

2366

RAE

575

81

Sitaram Sutar

V.K. Krishnan

15/06/1993

15

329(1 to 7)

15

2367

RAE

576

81

Sitaram Sutar

Chhotalal Vishwakarma

15/06/1993

15

329(1 to 7)

15

2368

R/R

3285

81

Visamanbhai Vala

Chandrabai Ram

15/06/1993

7

329(1 to 7)

7

2369

RAE

1689/5813

81

Bhimji Patel

Maltibai Ratnaparkhi

15/06/1993

15

329(1 to 7)

15

2370

RAE

2062

92

Rukaiya Dossal

G.H. Khan

15/06/1993

25

329(1 to 7)

25

2371

RAE

2585

81

Abdul Aswat

B.S. Rangwala

16/06/1993

6

329(1 to 7)

6

2372

RAD

2098

80

P.G. Gala

M.M. Merchant & ors

17/06/1993

13

329(1 to 7)

13

2373

RAE

625

81

Narayandas

Shanmji Shah

17/06/1993

12

329(1 to 7)

12

2374

RAE

4006

80

M.D. Jaiswal

S.S. Gosavi

18/06/1993

13

329(1 to 7)

13

Page 95

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2375

RAE

6438

80

Abdul Ebrahim

Zulekha Ismai

18/06/1993

15

329(1 to 7)

15

2376

RAE

6736

80

Namdeo Shinde

Hiralal Mourya

18/06/1993

13

329(1 to 7)

13

2377

RAE

1011/3575

M/s. Padwal & Co.

18/06/1993

13

329(1 to 7)

13

2378

R/R

146/468

80

Jayantilal Joshi

Pandu Kolekar

18/06/1993

9

329(1 to 7)

9

2379

RAE

5685

81

R.G.Velji

F.D. Rawal

18/06/1993

15

329(1 to 7)

15

2380

RAE

5686

81

R.G.Velji

F.D. Rawal

18/06/1993

15

329(1 to 7)

15

2381

RAE

851

93

Zubedabai Shaikh

Manikram Palram

18/06/1993

23

329(1 to 7)

23

2382

RAE

720

89

Anandji Meghaji

M/s. Vikas Co.

19/06/1993

9

329(1 to 7)

9

2383

R/R

1132

80

Balchand D. Sajnani

Gitabai Rokade

21/06/1993

12

329(1 to 7)

12

2384

R/R

3842

81

Anwarbi

Austin Alphanso

21/06/1993

25

329(1 to 7)

25

2385

R/R

3842

81

Anwarbi R. Mirzakhan

Austine Robert

21/06/1993

25

329(1 to 7)

25

2386

R/R

4829

81

Mohsin Fadhruddin

R.B.Sharma

21/06/1993

5

329(1 to 7)

5

2387

R/R

322/964

81

N.M. Shah

M/s. L.K. Woolen & Silk Mills 21/06/1993

8

329(1 to 7)

8

2388

R/R

567/1797

81

Pramila Sakhalkar

Vishwanath Chavan

21/06/1993

17

329(1 to 7)

17

2389

RAD

5645

86

Sakhubai Khaire

M/s.Mahesh Assoct.

21/06/1993

6

329(1 to 7)

2390

R/R

5543

87

Rangnath Tiwari

Mitthulaljibhai

21/06/1993

6

329(1 to 7)

6

2391

RAE

1610

92

K.J. Trivedi

Fhatama

21/06/1993

7

329(1 to 7)

7

2392

R/R

2036

92

Amirali R. Jafar

Mohd. Yakub

21/06/1993

7

329(1 to 7)

7

2393

RAE

54/149

93

Chandrakalidevi Gupta

Ganesh Kumar Nador

21/06/1993

17

329(1 to 7)

17

2394

R/R

915/2128

92

Leelavati

Habib Ahmed

22/06/1993

23

329(1 to 7)

23

2395

RAD

451

93

Freny N. Kerawala

Tami Phiroze Meherji

22/06/1993

26

329(1 to 7)

26

2396

R/R

80/191

93

K.V. Dedhia

Laubhau Otavkar

22/06/1993

6

329(1 to 7)

6

2397

RAD

5458

80

D.S. Mishra

A.M. Misshra

23/06/1993

13

329(1 to 7)

13

2398

RAE

709

89

23/06/1993

11

329(1 to 7)

2399

RAD

5395

81

24/06/1993

13

329(1 to 7)

80 M/s.Noble Chamber P.Ltd.

Tulsidas Vallabhdas Sureshchandra Gobindram
N.G. Choudhari

J.J. Baronet

Page 96

Misc.Nt.449/87

A.237/95

12/08/98

Misc.Nt.81/94

6

11
13

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2400

RAD

5396

81

Husain Mistry

J.J. Baronnet

24/06/1993

13

329(1 to 7)

13

2401

RAD

5397

81

Bhanu Chavan

Sir Jamsetjee Baronet

24/06/1993

13

329(1 to 7)

13

2402

RAE

441/1349

88

Savitri Duggal

American Refrigeration
Co.Ltd.

24/06/1993

10

329(1 to 7)

2403

RAE

1488

92

Nargis Readymoney

Pedro Perira

24/06/1993

6

329(1 to 7)

6

2404

RAE

768/2627

88

N.M. Mody

Kulsumbi Gulamhusain

25/06/1993

23

329(1 to 7)

23

2405

RAE

3597

81

Meghaji Parbat

C.N. Chitakuttam

29/06/1993

26

329(1 to 7)

26

2406

RAE

2318

82

L.I.C.

Vikram Madgaonkar

29/06/1993

26

329(1 to 7)

26

2407

RAE

519/1976

82

V.G. Pradhan

V.G. Palkar

29/06/1993

26

329(1 to 7)

A.52/93

18/03/98

26

2408

RAD

4843

87

V.V.Nohanna & ors

J.D.Daboo

29/06/1993

5

329(1 to 7)

A 245/88

06/10/88

5

2409

R/R

737

85

Devji Sakpal

Ramja Sajjana

02/07/1993

7

329(1 to 7)

7

2410

RAD

772

87

V.G. Mundale

Sohankumari

02/07/1993

23

329(1 to 7)

23

2411

R/R

37/105

80

Mary D'souza

Eknath Kamerkar

05/07/1993

7

329(1 to 7)

7

2412

R/R

39/107

80

Domnic D'souza

Jairam

05/07/1993

7

329(1 to 7)

7

2413

RAE

829/2878

80

S.K. Poddar

Kirtilal Jaisinghwala

05/07/1993

12

329(1 to 7)

12

2414

RAD

6088

82

J.V. Trivedi

R.S. Chheda

05/07/1993

23

329(1 to 7)

23

2415

RAE

5373

86

Hazarabai Mohd.

Husain Shaikh

05/07/1993

25

329(1 to 7)

25

2416

R/R

651/1486

92

Gopal Sharma

J.N. Metal Industries

05/07/1993

6

329(1 to 7)

6

2417

R/R

985/2387

92

Narothamdas J.Mitharani

Kamla S. Gupta

05/07/1993

6

329(1 to 7)

6

2418

RAE

1228

80

F.H. Issa

A.M. Abdulla

06/07/1993

12

329(1 to 7)

12

2419

R/R

1517

80

Laxmiben

L.R. Naik

06/07/1993

12

329(1 to 7)

12

2420

R/R

799/2753

80

V.B. Mohatta

S.B. Corpn.

06/07/1993

6

329(1 to 7)

6

2421

RAE

1017/3206

81

Ramji Mulji

Union Of India

06/07/1993

6

329(1 to 7)

6

2422

RAE

1657/5006

88

K.K. Mansukhant

M/s. Western Paper & Yan
P.Ltd.

06/07/1993

10

329(1 to 7)

2423

RAD

1134

92

John Paulose

Bunyaad A Shaffullah

06/07/1993

23

329(1 to 7)

23

2424

R/R

3335

1981

Sahadeo

Shamcharan

06/07/1993

7

329(1 to 7)

7

Page 97

A.397/98

A.308/93

08/11/01

23/02/95

10

10

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2425

RAD

142

92

Meharoo Adajania

Minocher Barucha

07/07/1993

9

329(1 to 7)

9

2426

RAE

08/15/99

92

Mohd. Khaleel Suleiman

Firoz E. Munshi

07/07/1993

9

329(1 to 7)

9

2427

RAD

3321

1981

Habibullah Dildar

Sunnati Shaikh

07/07/1993

13

329(1 to 7)

13

2428

R/R

336/1274

80

Saifuddin

K.M. Shah

08/07/1993

12

329(1 to 7)

12

2429

R/R

1707/5264

86

Mirza Baig

Shah & Shivare

09/07/1993

7

329(1 to 7)

7

2430

RAD

981

88

Jagdishprasad

Abdul Rashid

09/07/1993

6

329(1 to 7)

6

2431

RAE

4197

87

Shaila Botawalla

Shrininbai Kapasi

12/07/1993

15

329(1 to 7)

15

2432

RAE

364/1034

87

Pritam Singh

Laldhovabhai

12/07/1993

5

329(1 to 7)

5

2433

R/R

4648

89

Ram Yadav

Mansoor Ghasetu

12/07/1993

6

329(1 to 7)

2434

R/R

813/2297

89

S.B. Mujimdar

N.K. Upadhya

12/07/1993

6

329(1 to 7)

6

2435

RAE

41

92

Usmanbux

Abdul Hamid

12/07/1993

6

329(1 to 7)

6

2436

RAE

100/217

92

Rashid Wadi

M/s Jayantilal & Bros

12/07/1993

9

329(1 to 7)

9

2437

RAD

3177

80

A.M. Gohil

J.N. Kajaria

13/07/1993

6

329(1 to 7)

2438

RAE

6893

80

M.H. Karlekar

Vijayalaxmi Ramaswami

13/07/1993

11

329(1 to 7)

11

2439

R/R

2147

81

S.K. Mohiddin

Gayasuddin Nasruddin

13/07/1993

14

329(1 to 7)

14

2440

R/R

2148

81

S.K. Mohiddin

Aftabuddin Gyanuddin

13/07/1993

14

329(1 to 7)

14

2441

R/R

679/2146

81

S.K. Mohiddin

Gayasuddin Nasruddin

13/07/1993

14

329(1 to 7)

14

2442

RAE

244

91

Hashmukh Gardi

B.L. Peshwani

13/07/1993

15

329(1 to 7)

15

2443

RAE

2428

91

N.T. Singh

L.D. Divekar

13/07/1993

15

329(1 to 7)

15

2444

RAE

2429

91

N.T. Singh

Ganpat B. Bhitale

13/07/1993

15

329(1 to 7)

15

2445

RAE

2430

91

N.T. Singh

R.V. Ramvade

13/07/1993

15

329(1 to 7)

15

2446

RAE

2431

91

N.T. Singh

S.V.Bane

13/07/1993

15

329(1 to 7)

15

2447

RAE

148

93

Ismail Fitwala

Rajbahadur Singh

13/07/1993

16

329(1 to 7)

16

2448

RAE

150

93

Ismail Fitwala

Ram Parmeshwar

13/07/1993

16

329(1 to 7)

16

2449

Sum.

543/545

93

M/s. Ashokkumar Co.

Kishan L. Dungersi

13/07/1993

21

329(1 to 7)

Page 98

A.2871/04

19/01/05

6

Misc.Nt.1419/81

Casa Nt.8/02

REMARK

S.P.Not Found

6

21

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2450

R/R

501/1847

80

Mehru Shaikh

M. Serwan

14/07/1993

5

329(1 to 7)

5

2451

RAE

164/331

93

Abdul Mujaddadi

K.K. Veera

14/07/1993

8

329(1 to 7)

8

2452

RAE

1834/6500

80

S.S. Jaswa

Sakarben

15/07/1993

6

329(1 to 7)

6

2453

R/R

1024/2471

92

A.S. Chandnani

M/s.Nanji Purshottam

15/07/1993

7

329(1 to 7)

7

2454

RAD

397

92

Eknath Shinde

M/s. Mukesh Mill

16/07/1993

15

329(1 to 7)

15

2455

RAE

1472

92

M/s. Hotel Doha
Palace Pvt. Ltd.

M/s.B.S. Exporters

16/07/1993

7

329(1 to 7)

7

2456

RAE

2125

92

Firdosh Karachiwala

S.H.Punjabi

16/07/1993

7

329(1 to 7)

7

2457

R/R

527/1169

92

Aruna Amin

Hirji Purohit

16/07/1993

23

329(1 to 7)

23

2458

RAE

2010

81

B.N. Pakhare

H.L.R.Of Lltaprasad

17/07/1993

11

329(1 to 7)

11

2459

RAE

1045/2980

89

P.B. Srinivascharya Trust

Suresh Electricals

17/07/1993

9

329(1 to 7)

9

2460

RAE

1161

90

Abdul Mistry

Chunnilal Khimji

17/07/1993

9

329(1 to 7)

9

2461

R/R

310

80

Vijay Keluskar

Banderao Jadhav

19/07/1993

12

329(1 to 7)

12

2462

RAE

1167/3719

81

Jawant Tolia

Kishanchand Garani

19/07/1993

14

329(1 to 7)

14

2463

RAD

2030

92

Shaikh Baran

Nasrullah Shaikh Baran

19/07/1993

9

329(1 to 7)

9

2464

RAE

869/2035

92

Jamsetjee Bart

J.A. Vesuna

19/07/1993

6

329(1 to 7)

6

2465

R/R

645/2300

80

Domnic Joseph

P.D. Adavkar

20/07/1993

14

329(1 to 7)

14

2466

R/R

3994

81

Desraj Kapoor

K.Venkatchalan

20/07/1993

26

329(1 to 7)

26

2467

RAE

1073

90

Saifuddin

Mohd. Yasin

20/07/1993

15

329(1 to 7)

15

2468

RAE

59/192

80

Firdosh Karachiwala

Manilal Mohanlal

21/07/1993

15

329(1 to 7)

15

2469

RAE

1026/3256

81

Sadiq Ali

Pravind Shah

21/07/1993

11

329(1 to 7)

11

2470

RAE

1130/3579

81

Mahadeo Indulkar

Radhikabai Dongare

21/07/1993

11

329(1 to 7)

11

2471

RAD

2019

91

Samim Abdul

Ram Mahadik

21/07/1993

7

329(1 to 7)

2472

R/R

541/1208

92

B.B.Gohil

S.R.Gala

21/07/1993

25

329(1 to 7)

25

2473

RAE

770/1759

92

Mrudulesh

Saroj Shah

21/07/1993

23

329(1 to 7)

23

2474

RAE

437/1052

93

K.P. Naidu

21/07/1993

26

329(1 to 7)

26

Tristar Invest.P.Ltd.

Page 99

Misc.640/94

7

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2475

RAD

4133

81

Mrs. Malati Mirashi

V.D. Thakur

22/07/1993

26

329(1 to 7)

26

2476

RAE

1636/5556

81

Maria Rodriques

F.J. D'souza

22/07/1993

4

329(1 to 7)

4

2477

R/R

1638/5558

81

Maria Rodriques

L.A. Rodriques

22/07/1993

4

329(1 to 7)

4

2478

R/R

1475/4202

89

Rusi Phiroz

P.T. Motiwalla

22/07/1993

10

329(1 to 7)

2479

RAD

3574

90

R.G. Jaiswar

M/s. Kamala Builders

22/07/1993

8

329(1 to 7)

8

2480

R/R

807/1859

92

Shabbir Mulla

Hasanali Tyeballi

23/07/1993

6

329(1 to 7)

6

2481

RAE

705

93

V. M. Worlikar

B.G. Gavas

23/07/1993

14

329(1 to 7)

14

2482

RAE

6059

80

Abdul Sattar

Hawabai Ibrahim

26/07/1993

11

329(1 to 7)

11

2483

RAE

463

84

Ashok Dubey

I.R. Naik

26/07/1993

10

329(1 to 7)

10

2484

R/R

739/2091

89

Vira Pardiwalla

K. Moiddin

26/07/1993

6

329(1 to 7)

Misc.Nt.560/94

6

2485

RAE

9

91

Galiokotwala Estate Ltd.

Mohan Megharaj

26/07/1993

6

329(1 to 7)

Obst.Nt.55/03
Misc.413/02

6

2486

RAD

1543

92

Ramlal Rajbhor

M/s Kamla Builders

26/07/1993

8

329(1 to 7)

8

2487

RAD

1783

92

Kedarnath

M/s. Kamala Builders

26/07/1993

8

329(1 to 7)

8

2488

RAD

1784

92

Badku N. Yadav

M/s. Kamala Builders

26/07/1993

8

329(1 to 7)

8

2489

RAD

1786

92

Shyamram Rajbhar

M/s. Kamala Builders

26/07/1993

8

329(1 to 7)

8

2490

RAE

718/1649

92

Sunshine Exports

Sunshine Corpn.

26/07/1993

23

329(1 to 7)

23

2491

RAE

1077

93

Nargis Abdul Rehman

Laxmibai Ghatate

26/07/1993

9

329(1 to 7)

9

2492

RAE

10

1991

Galiakotwalla Estate

C.D.Dhingre

26/07/1993

6

329(1 to 7)

6

2493

R/R

1458/5095

80

Raghunath Dhipkar

Dilavati Pandya

27/07/1993

5

329(1 to 7)

2494

R/R

973/3421

80

P.A. Kohali

K.A. Antony

27/07/1993

12

329(1 to 7)

12

2495

RAD

1094

81

Manohar Soni

M.S. Shrinivas

27/07/1993

6

329(1 to 7)

6

2496

RAE

5857

81

A.M. Patka

Begumbi Suleman

27/07/1993

6

329(1 to 7)

6

2497

RAE

5860

81

A.M. Patka

M.F. Shaikh

27/07/1993

6

329(1 to 7)

6

2498

RAE

5861

81

A.N. Ptka

M.V. Kureshi

27/07/1993

6

329(1 to 7)

6

2499

RAE

5244

82

Khatijibibi

I.A. Shaikh

27/07/1993

6

329(1 to 7)

6

Page 100

Misc.Nt.814/00

A.459/93

20/08/98

REMARK

10

5

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

2500

R/R

368/1044

87

Laxmilal Pannalal

2501

RAE

1168

92

Luiza D'mello

Ciicelia Mascuranhas

2502

R/R

374/804

92

Sureshchandra Agarwal

2503

R/R

877/2050

92

2504

RAD

826

93

2505

RAD ST

784/1801

93

2506

RAD

2090

80

Nathali Gomes

2507

RAD

3787

80

2508

RAE

2223

2509

RAD

2510

DATE OF
DISPOSAL

Mangaldas Jaysinghbhai co. 27/07/1993

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

15

329(1 to 7)

15

27/07/1993

7

329(1 to 7)

7

Sardar Chaddha

27/07/1993

14

329(1 to 7)

14

Mehmood Fatima

Sharda Devi Shetty

27/07/1993

6

329(1 to 7)

6

Mohd. Khan

M/s.Jindal Engnr.Works

27/07/1993

25

329(1 to 7)

25

27/07/1993

7

329(1 to 7)

7

M.P. Mourya

28/07/1993

13

329(1 to 7)

13

Dhanraj Singh

Jebanbibi Hai

28/07/1993

12

329(1 to 7)

12

81

Damodar

Maltibai Godbole

28/07/1993

11

329(1 to 7)

11

3433

81

Jairam Chirmule

D.P. Sawant

28/07/1993

11

329(1 to 7)

11

RAE

4608

81

Snehlata Chopadekar

M.H. Sachdev

28/07/1993

11

329(1 to 7)

11

2511

RAD

5422

81

R.R. Pandey

K.H. Choksey

28/07/1993

6

329(1 to 7)

2512

RAE

1563/4543

89

A.B. Kondekar

B.S.Sarang

28/07/1993

10

329(1 to 7)

10

2513

RAD

1623

90

Bhagwandin Pasi

M/s. Kamala Builders

28/07/1993

8

329(1 to 7)

8

2514

RAD

782

92

S.J. Lokhandwala

Dilip Jadhav

28/07/1993

15

329(1 to 7)

15

2515

RAD

890

92

Ghanshyam Choksi

Bhagwandas Soneji

28/07/1993

15

329(1 to 7)

15

2516

RAE

5410

80

S.P. Bhatt

R.R. Upaddhay

29/07/1993

25

329(1 to 7)

25

2517

RAE

6028

80

Dwarkabai Worlikar

Bhiva Gawade

29/07/1993

17

329(1 to 7)

17

2518

RAE

6029

80

Dwarkabai Worlikar

G.B. Jangan

29/07/1993

17

329(1 to 7)

17

2519

R/R

2907

81

Balubhai Parmar

V.R. Valande

29/07/1993

12

329(1 to 7)

12

2520

RAE

3132

81

K.B. Shirodkar

A.D. Ingawale

29/07/1993

15

329(1 to 7)

15

2521

RAD

2313

92

Noshir Sopariwala

Ratanben Shah

29/07/1993

6

329(1 to 7)

6

2522

RAE

2921

81

Kamalaben Purshottam

Morarji Govindji

30/07/1993

28

329(1 to 7)

28

2523

RAE

3454

81

Chandrakant Chondkar

Rekha Mahimkar

30/07/1993

11

329(1 to 7)

2524

R/R

5930

81

Mathu Ferreira

Joseph Almeda

30/07/1993

15

329(1 to 7)

M/s.Perfect Ice P.Ltd. M/s. Oberia International

Page 101

A.408/93

A.402/93

20/07/95

13/10/95

6

11
15

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2525

R/R

5931

81

Mathu Ferreira

P.D. Pinto

30/07/1993

15

329(1 to 7)

15

2526

R/R

662/2138

87

Kirtikumar Sanghavi

World Trade Agencies

30/07/1993

8

329(1 to 7)

8

2527

RAE

721

89

Anandji Meghaji

S.M. Shinde

30/07/1993

9

329(1 to 7) A.No.351/93

2528

RAE

726

89

Anandji Meghaji

Laxmibai Virji

30/07/1993

9

329(1 to 7)

2529

RAE

722/2255

89

Anandji Meghaji

D.G. Kale

30/07/1993

9

329(1 to 7) A.No.352/93

2530

R/R

970/2798

89

Minocher Sidhra

Asia Investment Ltd.

30/07/1993

8

329(1 to 7)

8

2531

RAD

642

91

C.M. Dhumale

K.S. Nagpurwalla

30/07/1993

11

329(1 to 7)

11

2532

RAE

658/1501

92

Bhimshi Nishar

Ramanlal Sheth

30/07/1993

23

329(1 to 7)

23

2533

R/R

2125

81

Manohar Waingankar

Janardan Nagvekar

02/08/1993

12

329(1 to 7)

12

2534

RAE

2523

81

Farookh Ebrahim

Vishwanath Kondiba

02/08/1993

16

329(1 to 7)

16

2535

RAE

717

89

Anandji Meghji

9

329(1 to 7)

9

2536

RAE

268/715

89

Anandji Meghaji

Shrinivas Shetty

02/08/1993

9

329(1 to 7)

2537

RAD

214

93

S.K. Hodawadekar

V.B. Konekar

02/08/1993

17

329(1 to 7)

17

2538

RAE

4852

80

Bismillabi Mehtab

Shaikh Mogul

03/08/1993

4

329(1 to 7)

4

2539

R/R

4031

81

Ranchhod Mistry

K. Magroo

03/08/1993

6

329(1 to 7)

6

2540

R/R

408/1219

81

Hanifabai Shaikh

Nasir Khan

03/08/1993

14

329(1 to 7)

14

2541

R/R

658/2492

82

Chanchalben

M/s Ratanchand Futemal & CO 03/08/1993

15

329(1 to 7)

15

2542

RAE

933/3425

82

C.S. Patil

M/s. Sonal

03/08/1993

13

329(1 to 7)

13

2543

RAE

906

92

Ebrahim Lambat

Ismail Gafoor

03/08/1993

14

329(1 to 7)

14

2544

RAE

5364

80

P.P. Sachdeva

P.A. Dhurandhar

04/08/1993

12

329(1 to 7)

2545

RAE

5364

80

P.P.Sachdeva

P.A.Dhurndhar

04/08/1993

12

329(1 to 7)

12

2546

RAE

122/340

87

Fakruddin Arsiwala

Doli Irani

04/08/1993

7

329(1 to 7)

7

2547

RAD

615

92

Jagat Bir Das

Surjit Singh

04/08/1993

14

329(1 to 7)

14

2548

RAD

616

92

Jagat Bir Das

Sharan Kaur

04/08/1993

14

329(1 to 7)

14

2549

RAD

90

93

Sayyed Kawami

Dr. Lachachu Gyanchand

04/08/1993

26

329(1 to 7)

26

M/s Chaganlal Chimnaji & CO 02/08/1993

Page 102

20/10/93

REMARK

9
9

A 357/93

20/10/93

9

20/10/93

9

Misc.430/93

12

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
Misc.413/94
Misc.428/98

C.R.
No.

2550

R/R

1001/3036

88

Jaswant Singh Panesar

K.L. Patil

05/08/1993

10

329(1 to 7)

2551

R/R

595/1635

91

P.G. Manvani

S.B. Gawade

05/08/1993

9

329(1 to 7)

2552

RAD

1693

92

Gulbir S. Anand

Umashankar G. Asati

05/08/1993

17

329(1 to 7)

2553

R/R

53/135

93

05/08/1993

23

329(1 to 7)

2554

R/R

2492

1981

Ronald D'souza

M.Sabirullah

05/08/1993

15

329(1 to 7)

2555

RAE

1672

80

R.R. Salvi

N.M. Vakankar

06/08/1993

12

329(1 to 7)

12

2556

RAD

1892

80

R.H. Kundanmal

Dawood Yakub

06/08/1993

12

329(1 to 7)

12

2557

RAE

4868

80

Raghunath Devanandan

Raghunath Sahu

06/08/1993

11

329(1 to 7)

11

2558

RAE

5467

80

Sarju Yadav

Mohanlal Kewat

06/08/1993

11

329(1 to 7)

11

2559

RAE

6062

80

Mohamed Sattar

Hassan Mohamed

06/08/1993

11

329(1 to 7)

11

2560

RAE

2544

81

Hajiani A. Haji

Aminabai

06/08/1993

11

329(1 to 7)

11

2561

RAE

2698

81

Bhimji Patel

Ram Bharose Ahir

06/08/1993

11

329(1 to 7)

11

2562

RAE

70/245

82 M/s. Zaveri Sports & Gifts

M/s. Era Wear

06/08/1993

9

329(1 to 7)

9

2563

RAE

1172

93

Arya Samaji

Anand Shetty

06/08/1993

9

329(1 to 7)

9

2564

RAD

2622

81

Ramsingh

Surendrasingh

07/08/1993

14

329(1 to 7)

14

2565

RAD

2801

81

M.V.Tejabwalla

J.R.Retiwalla

07/08/1993

11

329(1 to 7)

11

2566

RAD

2104

91

Dayagauri

Harvadan Jani

07/08/1993

9

329(1 to 7)

9

2567

RAE

1750

81

Mrs. Barkatabi Hanif

Augustine George

10/08/1993

26

329(1 to 7)

26

2568

R/R

5092

81

Esoofbhai Mamajawala

G.B. Pisal

10/08/1993

26

329(1 to 7)

26

2569

RAE

121/339

87

Fakharuddin

Dolly Irani

10/08/1993

7

329(1 to 7)

7

2570

RAE

848

92

Ebrahim Lambat

Fakir Mohmed

10/08/1993

6

329(1 to 7)

6

2571

RAE

3306

80

Ramkumar Yadav

T. Dubey

11/08/1993

5

329(1 to 7)

5

2572

R/R

630/2252

80

J.S.Mansinh

K.M. Mandhale

11/08/1993

12

329(1 to 7)

12

2573

R/R

1682/5774

81

Kashibai Parab

Sadanand Muley

11/08/1993

23

329(1 to 7)

23

2574

RAE

18/57

93

P. Manoshanthimmal

11/08/1993

23

329(1 to 7)

23

Ledget Cotton Press Adhikrao Bandoba Kadam

T.R. Prabhu

Page 103

REMARK

10
9

A.138/93

28/03/94

17
23
Misc. 295/93

15

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
A.401/93
23/03/98
Rev.25&26/03

C.R.
No.

2575

RAE

306/1192

80

Pragji Raghavji

L.K. Mohamed

12/08/1993

6

329(1 to 7)

2576

RAD

171

81

Bhagwandas

Mangilal

12/08/1993

12

329(1 to 7)

12

2577

RAE

5853

81

A.M.Patka

Issa M. Chapda

12/08/1993

6

329(1 to 7)

6

2578

RAE

5856

81

A.M.Patka

A.A. Jalal

12/08/1993

6

329(1 to 7)

6

2579

RAE

226

82

A.M. Patka

Sabir Valimohamed

12/08/1993

6

329(1 to 7)

6

2580

RAD

4196

87

Irfan Ahmed

Madina Khan

12/08/1993

11

329(1 to 7)

11

2581

RAE

231

90

Kewal Durgadas

Pramod N. Shetye

12/08/1993

7

329(1 to 7)

7

2582

RAE

2395

92

Suleman Um er

Manekshaw Kotwal

12/08/1993

23

329(1 to 7)

23

2583

RAE

990/2394

92

Ebrahim Ahmed Chopdat

Roshan Transport &
Forwarding

12/08/1993

13

329(1 to 7)

13

2584

R/R

611

93

Ramrao A. Vasudeo

M.T. Pandya

12/08/1993

8

329(1 to 7)

8

2585

RAD

1165

93

Mohd. Khan

Ibrahim Patel

12/08/1993

13

329(1 to 7)

13

2586

R/R

234/512

/2

Abdul Patka

M.A. Gomes

12/08/1993

15

329(1 to 7)

15

2587

R/R

1529

80

B.K. Patel

N.S. Indalkar

13/08/1993

15

329(1 to 7)

15

2588

RAE

569/2094

80

P.D. Shroff

Laxmi Engr.

13/08/1993

11

329(1 to 7)

11

2589

RAE

5610

81 Shivramsing Sanmansing

Panbai Belji Shah

13/08/1993

25

329(1 to 7)

25

2590

R/R

77/206

81

K.B. Yadav

Ramnihor Yadav

13/08/1993

12

329(1 to 7)

12

2591

RAE

6084

86

Jagmohanla B. Roongta

Lucy Daru

13/08/1993

8

329(1 to 7)

8

2592

RAE

523/1162

92

M.L. Parikh

M/s.Surat Diomond

13/08/1993

8

329(1 to 7)

8

2593

RAE

993/2400

92

Rajdeo Singh

N.K. Koharase

13/08/1993

9

329(1 to 7)

9

2594

RAD

918

93

V.N. Shah

A.R. Molevi

13/08/93

15

329(1 to 7)

15

2595

RAE

982

93

13/08/1993

25

329(1 to 7)

25

2596

RAE

429/1033

93

Dharti Interprises

Mumtazali Azmatali

13/08/1993

25

329(1 to 7)

25

2597

RAE

1967/6966

80

The Court Receiver High
Court

D.J. Baduja

16/08/1993

16

329(1 to 7)

16

2598

RAE

125

81

Fademabai Kikabhou

H.H.Kapadia

16/08/1993

14

329(1 to 7)

14

2599

RAD

1062

81

Babulal Gupta

Hemraj

16/08/1993

15

329(1 to 7)

15

M/s. Dharati Cine Enter.P.
Mumtazali Azmatali
Ltd.

Page 104

6

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2600

RAE

1737/5272

85

V.G. Morarjee

Navaneetlal Jaidevlal

16/08/1993

9

329(1 to 7)

9

2601

RAE

95

92

Chimanlal Karta

K.C. Joshi

16/08/1993

28

329(1 to 7)

28

2602

RAE

6223

80

P.B. Agawane

M.R. Roy

17/08/1993

24

329(1 to 7)

24

2603

RAE

6224

80

P.B. Agwane

Kalawati Bapu

17/08/1993

24

329(1 to 7)

24

2604

RAE

6225

80

P.B. Agawane

V.N. Kamble

17/08/1993

24

329(1 to 7)

24

2605

RAE

6226

80

P.B. Agawane

V.S. Kargutkar

17/08/1993

24

329(1 to 7)

24

2606

RAE

1286/4203

81

J.P. Thadani

Maltilda Silgardo

17/08/1993

14

329(1 to 7)

2607

RAE

833/2603

81

J.N.Bhagwal

B.K.Apte

17/08/1993

6

329(1 to 7)

6

2608

RAE

2483

82

Rodha Framjee

D.J. Logo

17/08/1993

15

329(1 to 7)

15

2609

RAD

2302

91

K.A. Chavan

R.S. Bharwani

17/08/1993

6

329(1 to 7)

6

2610

RAE

503/1212

93

Nanji Meghaji Shah

Tejiuddin Masalawala

17/08/1993

25

329(1 to 7)

2611

RAE

1211

81

Hirjee Momaya

Sanjiva Shetty

18/08/1993

12

329(1 to 7)

2612

RAD

4643

82

S.S. Shah

M/s. Dadiba & Co.

18/08/1993

11

329(1 to 7)

2613

RAD

4643

82

Baldevinder Chandlok

Dorab Patel

18/08/1993

11

329(1 to 7)

2614

R/R

1950/5869

85

Narandas Tulsidas

Saraswati Kesra CHS Ltd

18/08/1993

10

329(1 to 7)

2615

RAD

415

92

J.J. Bart

Phiroze A. Khabardar

18/08/1993

15

329(1 to 7)

15

2616

RAD

2417

92

Nonji Thakorsey

M/s. Sharma Property

18/08/1993

9

329(1 to 7)

9

2617

RAD

1536

80

Shaila Joshi

Ramesh Joshi

19/08/1993

6

329(1 to 7)

6

2618

RAE

3652

80

U.V. Choudhari

The Mari Park C.H.S. Ltd.

19/08/1993

13

329(1 to 7)

13

2619

RAE

1774

81

Haji Abdul

K.Abdul Saheb

19/08/1993

12

329(1 to 7)

12

2620

RAE

112/295

81

Morarji Hariram

Nirmalaben Laxmidas

19/08/1993

12

329(1 to 7)

12

2621

RAE

1152/4136

82

F.M. D'costa

Julie Veigas

19/08/1993

16

329(1 to 7)

2622

RAE

736/2404

87

Jayesh Jani

M/s Raunaq Enterprises & Ors 19/08/1993

25

329(1 to 7)

25

2623

RAD

1769

92

S.S. Shelar

L.G. Mahadik

19/08/1993

6

329(1 to 7)

6

2624

R/R

918/2132

92

Mahanand Yadav

S.S. Kesarkar

19/08/1993

6

329(1 to 7)

6

Page 105

Misc.386/03

Misc.148/95

14

25
12

A.1/94

25/04/95

11
11
Mis464/94,
1009/95,

A449/95

A.444/93

16/01/96

16

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2625

RAE

23/64

93

Laldevi Durga

H.B. Kalara

19/08/1993

17

329(1 to 7)

17

2626

RAE

320

81

Shantilal Jamnadas

T.D. Rao

20/08/1993

12

329(1 to 7)

12

2627

R/R

19/44

81

Jayantilal Patel

Ramlal Patel

20/08/1993

12

329(1 to 7)

12

2628

RAE

347/1014

81

Perin Irani

Varma Bakery

24/08/1993

12

329(1 to 7)

12

2629

R/R

861/2309

91

J.G. Shetty

Arvind Mahadik

24/08/1993

14

329(1 to 7)

14

2630

RAE

540

92

Nilaxiben J. Shah

Janardan G. Manjrekar

24/08/1993

15

329(1 to 7)

15

2631

LE&C

53

93

D.C.L.Polyesters Ltd

Kamal K Jain

24/08/1993

6

329(1 to 7)

6

2632

RAE

673

93

Satyapal U. Choudhary

Narayan S. Sukal

24/08/1993

26

329(1 to 7)

26

2633

RAE

1306/4569

80

K.D. Daswani

Bhatta India Ltd.

25/08/1993

9

329(1 to 7)

9

2634

RAE

784/2717

80

S.F. Zhaveri

Vandravandas Hajivandas

25/08/1993

12

329(1 to 7)

12

2635

RAE

245

81

A.N.Telant

N.K.Sathe

25/08/1993

12

329(1 to 7)

12

2636

RAE

3089

84

Mahadeo Pednekar

Anjana Laxmipati

25/08/1993

10

329(1 to 7)

10

2637

R/R

285/706

91

Rose Kety

Pralhad Nibriti

25/08/1993

6

329(1 to 7)

2638

RAD

497

92

Farkond Choudhary

Hazin Safiabai

25/08/1993

25

329(1 to 7)

2639

R/R

403/870

92

Jamunabai Vandekar

M/s. City Engr.

25/08/1993

10

329(1 to 7)

2640

RAE

689/1581

92

Adhyani Electronics Ltd.

B.N.Desai

25/08/1993

15

329(1 to 7)

15

2641

RAD

360

93

Pravinchandra D. Gordia

Nirmala S. Parikh

25/08/1993

6

329(1 to 7)

6

2642

RAD

1186

93

G.A. Khan

Shyam Sunisa

25/08/1993

15

329(1 to 7)

15

2643

RAE

4243

80

S. Nihalchand

P.A. Patel

26/08/1993

12

329(1 to 7)

12

2644

RAE

947/2234

92

M.J. Jadhav

D.S. Pindekar

26/08/1993

6

329(1 to 7)

6

2645

RAE

3711

80

Sundrabai Trivedi

Otermal Bhabutmal

27/08/1993

6

329(1 to 7)

6

2646

R/R

26/75

80

Haji Siddiqui

Abdul S Choudhary

27/08/1993

13

329(1 to 7)

13

2647

R/R

321/1240

80

Rajendrakumar

Shitaldas Bhatia

27/08/1993

26

329(1 to 7)

26

2648

R/R

1946

81

M.D.Waingankar

S.B.Karandekar

27/08/1993

11

329(1 to 7)

11

2649

R/R

1947

81

M.D.Waingankar

S.B.Nagvekar

27/08/1993

11

329(1 to 7)

11

Page 106

Mis 1/97

REMARK

6
25

A.126/02Rev
25&26/03

21/03/02

Misc.515/00

10

With W.P.

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2650

R/R

1193

82

Shrikant Vishwakarma

Bhaiya Gupta

27/08/1993

15

329(1 to 7)

15

2651

RAE

909/3090

84

Shridev Patel

Jnarco Ltd

27/08/1993

9

329(1 to 7)

9

2652

R/R

1349/4126

86

Rambhau

T. Radley

27/08/1993

16

329(1 to 7)

16

2653

R/R

3283

90

Vithaldas Raimagia

Sharadkumar Mittal

27/08/1993

15

329(1 to 7)

15

2654

RAD

413

92

Y.G. Mangaldas

Dilip N. Shukla

27/08/1993

14

329(1 to 7)

14

2655

RAE

534/1266

93

Himatlal Kantilal

Kardam R. Dalal

27/08/1993

17

329(1 to 7)

17

2656

RAE

3061

81

K.P.Trivedi

Nagarda Nathalal

30/08/1993

25

329(1 to 7)

25

2657

RAE

155/562

82

Abdul Patka

Freni Irani

30/08/1993

26

329(1 to 7)

26

2658

RAD

728

88

M/s. Kaveni Assco.

M/s. Western Metal Inds.

30/08/1993

23

329(1 to 7)

2659

RAD

402

92

Khairunnisa Inamdar

Haji Mohamedali

30/08/1993

7

329(1 to 7)

7

2660

RAE

1910

80

Namanbhai Chiil

Vallbbbhai Khulaiya

01/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2661

RAE

1917

80

Hansraj

Jayaben

01/09/1993

22

329(1 to 7)

22

2662

RAE

2246

81

Mohedally Gazally

Nagesh Suverna

01/09/1993

8

329(1 to 7)

8

2663

R/R

510/1663

87

Shanti Mahesh

M/s Wood Art Door

01/09/1993

10

329(1 to 7)

10

2664

RAE

174/366

92

A.R. Balsara

Monika Lunia

01/09/1993

17

329(1 to 7)

17

2665

RAD

3324

80

Jairam Shetty

Air Lines Pvt Ltd

02/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2666

R/R

4660

80

Freddoe Gpmsalves

Sulochana Bhadavkar

02/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2667

RAD

1534

81

M/s Alvittas Elec Pvt Ltd

C.M.Bellekar

02/09/1993

6

329(1 to 7)

6

2668

RAE

722/2255

81

Ashrumatibai

M/s J.V.Navlabhi & CO

02/09/1993

24

329(1 to 7)

24

2669

RAE

2124

92

Ilyas Ahmed

Mukhtar Mohiddin

02/09/1993

25

329(1 to 7)

25

2670

RAE

573

93

Bhanubai

Abdul Mohammed

02/09/1993

6

329(1 to 7)

6

2671

RAD

651

93

Rajendra Rawell

R.R. Rawell

02/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2672

RAE

263/572

93

Banubai

Abdul Razak

02/09/1993

6

329(1 to 7)

6

2673

R/R

723/2536

80

I V Patil

A.P.Parmar

03/09/1993

24

329(1 to 7)

24

2674

RAE

724/2537

80

Indirabi Patil

Sudhir Sant

03/09/1993

24

329(1 to 7)

24

Page 107

Misc.529/89
Misc.530/89

23

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2675

RAE

4574

81

Akbarali Porbunderwalla

G.S.Muthu

03/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2676

RAD

967

93

Yellappa Gudda Ancha

Devji Govar

03/09/1993

25

329(1 to 7)

25

2677

R/R

1524/5328

80

Noorul Mistry

Pandurang Jadhav

04/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2678

RAE

5712

82

Raghunath Devanandan

S.V. Kanitkar

04/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2679

R/R

1634/4745

89

M/s. Rajendra Builders

Narayan Salian

04/09/1993

17

329(1 to 7)

17

2680

RAE

388/834

92

Meena S. Shah

Hukumchand G. Khonda

04/09/1993

9

329(1 to 7)

9

2681

RAE

389/835

92

Meena S. Shah

K.V. Padmanabhan

04/09/1993

9

329(1 to 7)

9

2682

R/R

6069

80

Acharya Swamy

Himatbhai Kalyan

06/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2683

RAD

3662

84

Tapsi Rajbhar

Kusumbai Dhalkawala

06/09/1993

9

329(1 to 7)

9

2684

RAD

1129

93

Vittal D. Kanchan

Moti Bhatia

06/09/1993

8

329(1 to 7)

8

2685

R/R

443/1067

93

P.H. Dharia

S.D. Agarwal

06/09/1993

8

329(1 to 7)

8

2686

RAE

5802

81

Surekha Kshirsagar

Vasundharabai Chitle

07/09/1993

16

329(1 to 7)

2687

RAE

5802

81

M.R.Kshirsagar

Vasundharabai Chitale

07/09/1993

16

329(1 to 7)

16

2688

RAD

809

92

Satish Nemchand Shah

Kusumben N. Shah

07/09/1993

15

329(1 to 7)

15

2689

RAE

1809

92

Devidatta

Jain Devraj

07/09/1993

15

329(1 to 7)

15

2690

RAD

304

93

R.J. Rajbhar

Sangam Estates

07/09/1993

7

329(1 to 7)

7

2691

RAE

3690

80

V.A. Ghosh

D.S. Nare

08/09/1993

7

329(1 to 7)

7

2692

R/R

1883

81

Manohar Waiangarkar

Vasudeo Algankar

08/09/1993

6

329(1 to 7)

6

2693

RAE

5981

82

K.L.Salvi

D.N.Chourasiya

08/09/1993

15

329(1 to 7)

15

2694

R/R

4160

87

Krishnaji S. Ugvekar

Narayan S. Tilve

08/09/1993

10

329(1 to 7)

Misc.671/94

10

2695

R/R

4161

87

K.S. Vagvekar

Harishchandra

08/09/1993

10

329(1 to 7)

Misc.670/94

10

2696

RAD

1169

91

Abdul Mohd.

K.M. Advani

08/09/1993

17

329(1 to 7)

17

2697

RAD

2448

92 The Treasurer Endonment Perin Minoo Nicolson

08/09/1993

17

329(1 to 7)

17

2698

R/R

884/2058

92

Pravinchandra Shah

C.A> Vasux

08/09/1993

14

329(1 to 7)

14

2699

R/R

429

81

Prabhunath Dubey

Laltaprasad Tiwari

10/09/1993

26

329(1 to 7)

26

Page 108

A403/93

12/02/97

16

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2700

RAE

1886

81

Muzabbarhusain

Kaneez Chahawala

10/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2701

RAE

5796

81

Jyotindra I. Khokhani

Sita D. Thakkar

10/09/1993

5

329(1 to 7)

5

2702

RAD

2494

91

A.S. Vakharia

A.B. Vakharia

10/09/1993

14

329(1 to 7)

14

2703

R/R

706

92

Akbar

Fakir Naik

10/09/1993

14

329(1 to 7)

14

2704

RAD

2178

92

Mohammed Aslam

Khatijabai

10/09/1993

6

329(1 to 7)

6

2705

R/R

462/1003

92

M.M. Warang

V.B. Katkar

10/09/1993

9

329(1 to 7)

9

2706

R/R

466/1007

92

M.M. Warang

S.D. Jagdale

10/09/1993

9

329(1 to 7)

9

2707

RAE

661/1513

92

M/s. Bharat Photo

N. Shah

10/09/1993

7

329(1 to 7)

7

2708

RAE

666/1525

92

Sitaram Rungta

Bharat Shah

10/09/1993

7

329(1 to 7)

7

2709

RAE

3469

80

Y.A. Shaikh

A.A. Kalwadwala

13/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2710

R/R

1079/3802/

80

Upleltwalla

Premji Karabhai & CO

13/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2711

R/R

1878/6684

80

Liyakat Husain

Ram Yadav

13/12/1993

6

329(1 to 7)

2712

RAE

4231

81

Mubarale Noorani

Dhondiba

13/09/1993

6

329(1 to 7)

6

2713

RAE

5153

83

Poshanna

S.B. Patil

13/09/1993

16

329(1 to 7)

16

2714

RAE

1112

84

G.B. Mishra

L.S. Navar

13/09/1993

7

329(1 to 7)

2715

R/R

2319

91

N.B. Karil

R.P. Kori

13/09/1993

6

329(1 to 7)

2716

RAD

327

92

S.L. Todkar

M/s. Sangam

13/09/1993

25

329(1 to 7)

2717

RAD

395

92

M/s.Khyber restaurant

B. Nath

13/09/1993

6

329(1 to 7)

6

2718

RAE

644/1474

92

Hasan

Vanaraj

13/09/1993

9

329(1 to 7)

9

2719

RAE

5676

80

Meher Hawaldar

Pyrelal Sobha

14/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2720

R/R

5746

82

L.I.C.

D.A. Ambiye

14/09/1993

7

329(1 to 7)

7

2721

RAD

1785

92

Ramsurat Sonkar

M/s. Kamala Builders

14/09/1993

8

329(1 to 7)

8

2722

RAE

1613/5704

80

J.C.Gajiwlala

O.J.Mehra

15/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2723

R/R

506

81

Sampatraj

Sudhir babaji

15/09/1993

15

329(1 to 7)

15

2724

R/R

2124

81

Manohar Waiangarkar

N.Gaikar

15/09/1993

12

329(1 to 7)

12

Page 109

A.233/94

A.438/93

12/10/99

04/05/99

6

7
6

A.137/93

06/12/93

25

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2725

R/R

3298

81

Gopal Kajaru

Maruti Bhoutawde

15/09/1993

14

329(1 to 7)

14

2726

RAE

4289

82

Makbai Dhanji

Shriram Istriwala

15/09/1993

15

329(1 to 7)

15

2727

RAD

5654

85

Bhimsingh

Chhabilain

15/09/1993

5

329(1 to 7)

5

2728

RAE St.

1213

93 Ramanlal Maneklal Mehta

Hansaben Shah

15/09/1993

9

329(1 to 7)

9

2729

R/R

6416/

80

Ebrahim Khorakiwala

Asmabai Lokhandwala

16/09/1993

24

329(1 to 7)

24

2730

R/R

113

81

Manekbai

Govind Pawar

16/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2731

RAE

5935

82

M.K.Singhania

M/s Mohanraj Devraj & Co

16/09/1993

8

329(1 to 7)

8

2732

R/R

32/126

82

S. Dube

K.Shah

16/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2733

R/R

846/2877

84

Aminabai

Yunus Vadekar

16/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2734

RAE

847/2879

84

Aminabai

Keshavbhai Golakia

16/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2735

R/R

848/2880

84

Aminabai

Zubeda

16/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2736

RAE

1357

90

Shevantibai M. Vichare

Prakash N. Sawant

16/09/1993

7

329(1 to 7)

7

2737

RAD

1396

93

Pankaj L. Gala

M.D. Madhavji

16/09/1993

14

329(1 to 7)

14

2738

RAD

1397

93

Padmanabh Jobanputra

Mathuradas Devidas

16/09/1993

14

329(1 to 7)

14

2739

RAE

1261

81

M/s Sukhwantidevi

Ramkishan

17/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2740

R/R

1882

81

Manohar Waiangarkar

Mamti Mayekar

17/09/1993

6

329(1 to 7)

6

2741

RAD

2261

81

Eddlie Perry

Leena Gupta

17/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2742

R/R

1244/4460

82

Prakashchandra Shah

Muni Varka

17/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2743

RAD

4460

87

Rustom Patel

Sterling Invest. Corpn Pvt Ltd 17/09/1993

11

329(1 to 7)

11

2744

RAD

2516

89

C.M. Dave

L.I.C.

17/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2745

R /R St

289

92

M.L. Lade

E.R. Gangurde

17/09/1993

6

329(1 to 7)

6

2746

RAE

1440

80

Anant Jadhav

Kamlabai Patil

20/09/1993

24

329(1 to 7)

24

2747

RAD

4881

81

Harlal R.Mundada

M/s. Ramnath

20/09/1993

15

329(1 to 7)

15

2748

RAE

644/2021/

81

Umiya Trivedi

M.V.Prabhu

20/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2749

RAE

164

93

Abdul Shakur

L.S.Gaikwad

20/09/1993

9

329(1 to 7)

9

Page 110

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2750

RAD

1095

93

Rohat Khan

Kanhyalal

20/09/1993

14

329(1 to 7)

14

2751

RAE

126/476

82

Mohammed

N. Javkar

21/09/1993

25

329(1 to 7)

25

2752

R/R

5137

83

Kamleshkumar

K.D. Sanil

21/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2753

RAE

1041

81

Vakil Atul Ghosh

J.D. Kadam

22/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2754

RAE

5542

81

L.S.Dhordi

B.B.Salunke

22/09/1993

2

329(1 to 7)

2

2755

RAE

14/33

81

Ramniklal Ladhabai

Ulhasben Parmar

22/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2756

R/R

15/34

81

Ramniklal Ladhabai

Popatlal Parmar

22/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2757

RAE

843

82

B.S. Yadav

Munilal Sonar

22/09/1993

5

329(1 to 7)

5

2758

RAE

4371

82

Alauddin Siddique

D.R.Pangerkar

22/09/1993

15

329(1 to 7)

15

2759

RAE

5639

82

Jagan Mangal

S.M. Kudwa

22/09/1993

15

329(1 to 7)

15

2760

R/R

93/199

92

A.Rajabali

Essa Ismail

22/09/1993

8

329(1 to 7)

8

2761

RAE

919

93

S.G. Sardar

R.S. Rao

22/09/1993

16

329(1 to 7)

16

2762

RAE

821/1886

92

Ushabai

Santosh Sharma

23/09/1993

25

329(1 to 7)

25

2763

R/R

2785

80

Dr. S.A. Zoved

Kazi Mohd.

24/09/1993

6

329(1 to 7)

6

2764

R/R

1632/5785

80

Y.G. Mangaldas

Chandrakant Shah

24/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2765

R/R

5034

81

Bhaywati Prasad

Chandrabhan

24/09/1993

25

329(1 to 7)

25

2766

RAE

1598

92

Y.G. Mangaldas

G.N. Parikh

24/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2767

RAE

2039

92

P.R. Sachadev

Thakersey

24/09/1993

9

329(1 to 7)

9

2768

R/R

1541/5641

82

T.G. Rasal

B.V. Mewada

27/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2769

RAD

1648

84

Tokarshi Sheth

Ramkishan Hoon

27/09/1993

12

329(1 to 7)

12

2770

R/R

89/242

86

Kundanmal Shivlal Jain

Shridhar R. Keserkar

27/09/1993

10

329(1 to 7)

10

2771

R/R

3951

90

Fatmabai Pathan

Umarkhan

27/09/1993

15

329(1 to 7)

15

2772

RAE

1424

93

Ramchandra

Narayan

27/09/1993

23

329(1 to 7)

23

2773

RAE

488/1187

93

Jamnadas

Laxmiben Gala

27/09/1993

6

329(1 to 7)

6

2774

RAE

521/1246

93

Takershi Lalaka

M/s Prabhat Corporation

27/09/1993

6

329(1 to 7)

6

Page 111

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

S.M. Shaikh

S.M. Tambawala

28/09/1993

5

329(1 to 7)

5

28/09/1993

8

329(1 to 7)

8

2775

R/R

2356

80

2776

RAE

636/2274

80

2777

RAD

3301

81

Sidhwa

M/s Suru Pvt Ltd

28/09/1993

5

329(1 to 7)

5

2778

RAD

1085

93

M/s. Ethnor Ltd

N.K. Bhartiya

28/09/1993

14

329(1 to 7)

14

2779

RAE

6099

86

Vasant S. Bavkar

S.D. Rodrique

29/09/1993

14

329(1 to 7)

14

2780

RAD

1235

91

Babubhai A. Shah

Thakuurdevi Srinivas

29/09/1993

13

329(1 to 7)

13

2781

RAD

1236

91

M/s. Laxmi Trading

Thakuurdevi Srinivas

29/09/1993

13

329(1 to 7)

13

2782

RAD

1841

92 M/s Metro Warhousing CO
Suvidha Comm. Co.Pvt Ltd

29/09/1993

6

329(1 to 7)

2783

RAD

1367

93

29/09/1993

23

329(1 to 7)

23

2784

RAD

3922

80

30/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2785

RAD

4124

80

S.D.Kalbhor

David Soleman

30/09/1993

5

329(1 to 7)

5

2786

R/R

1165/4173

80

E.P.Bharucha

J.B.Mangharam

30/09/1993

8

329(1 to 7)

8

2787

R/R

18/56

80

Pushpavati Kenge

H.A.Jog

30/09/1993

13

329(1 to 7)

13

2788

R/R

687/2450

80

Indirabai Patil

Vilas Sawant

30/09/1993

5

329(1 to 7)

5

2789

RAE

832/2884

80

Ahmedally Hararwala

L.K.Vora

30/09/1993

14

329(1 to 7)

14

2790

RAD

4956

82

M/s Apex India

Damodar Maniyar

30/09/1993

6

329(1 to 7)

6

2791

R/R

784/2927

82

Eldred A.N. Lobo

Anand Hebbar

30/09/1993

5

329(1 to 7)

5

2792

RAE

834/1930

92

Indumati

Bimala

30/09/1993

6

329(1 to 7)

6

2793

RAD ST

157

93

Ramanuju M. Tiwari

Seth Karamashi

30/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2794

RAE

812

93

S.U. Chaoudhary

Subhadradevi Singh

30/09/1993

26

329(1 to 7)

26

2795

R/R

614/2216

80

Gajadhar G. Bhuj

Ram Adhar Jairam

01/10/1993

329(1 to 7)

6

2796

RAE

995/3139

81

M.M. Bhat

J.H. Thakkar

01/10/1993

329(1 to 7)

2

2797

R/R

1372/4946

82

Nivruti G. Kalme

A. Shamngar

01/10/1993

329(1 to 7)

26

2798

R/R

1686

90

Manikbai

S.G. Padalkar

01/10/1993

23

329(1 to 7)

23

2799

R/R

604/1907

90

Meherwah

Manju Kothari

01/10/1993

6

329(1 to 7)

Gulam Husein Malam Parvez Taimurus Daruwala

Merzi Chinoy

R.M. Tipnis

Ramchandra K. Karve Haji Ismail Charity Trust

2

Page 112

Mun A 125/86

A.334/96

17/06/97

04/02/94

Misc.645/95

6

6

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

2800

RAD

1237

91

C.K. Gandhi

Thakurdevi

01/10/1993

2801

RAD

1387

93

Diana Ratnagar

Rushad Udvandia

2802

RAD

1529

93

M/s. Anupam Trading Co.

2803

RAD

4584

80

2804

RAD

64

2805

RAE

2806

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
15

C.R.
No.

329(1 to 7)

15

01/10/1993

329(1 to 7)

13

Shakuntala jhamb

01/10/1993

329(1 to 7)

7

Madan H. Ghodiali

S.T. Karkera

04/10/1993

329(1 to 7)

24

81

Ramchandra S. Yadav

Mewalal Gupta

04/10/1993

329(1 to 7)

12

697/2195

81

Shobha Ghanshamdas

Pravin P. Sanghavi

04/10/1993

329(1 to 7)

10

RAE

5697

82

Madanibai K. Singhania

Lalchand Sampatrai

04/10/1993

329(1 to 7)

5

2807

RAE

1126

84

Moreshwar B. Thakur

Laxmibai Mane

04/10/1993

329(1 to 7)

5

2808

RAE

1227

92

Luize Anthony D'Mello

Subhash S. Palav

04/10/1993

329(1 to 7)

7

2809

RAE

722/1669

92

Pushpa Lalji Mody

Vicky Cyrus Bharucha

04/10/1993

329(1 to 7)

14

2810

R/R

754

80

De. Sayedali Zohad

Chand Miya Nizamuddin

05/10/1993

329(1 to 7)

8

2811

RAE

3268

80

Matabhikh S. Mishra

Ramprashad Dubari

05/10/1993

329(1 to 7)

24

2812

RAE

1919/6783

80

S.R. Mishra

Jaganath Shetty

05/10/1993

329(1 to 7)

2

2813

R/R

237

81

Surendersingh Gyani

Babu Tukaram Rane

05/10/1993

329(1 to 7)

12

2814

R/R

664

81

Rambali R. Jadhav

Ikbal N. Kazi

05/10/1993

329(1 to 7)

12

2815

RAE

3502

81

Maltiben M. Indulkar

Dhirajlal Rathod

05/10/1993

329(1 to 7)

26

2816

RAE

3504

81

Maltibai M. Indulkar

Vishnu A. Kulkarni

05/10/1993

329(1 to 7)

26

2817

RAD

944

82

Achaidhari K. Jaiswar

Rajendra Singh

05/10/1993

329(1 to 7)

5

2818

RAD

50

84

Prathiba Kamani

Fakir Mohd. Quareshi

05/10/1993

329(1 to 7)

8

2819

RAD

5521

87

M/s Rungtas Pvt Ltd

Noor Pathan

05/10/1993

329(1 to 7)

8

2820

RAD

2016

80

P.Y. Kothare

R.B. Powani

06/10/1993

329(1 to 7)

5

2821

RAE

6587

80

Durgabai P. Nagre

Subhash R. Zavare

06/10/1993

329(1 to 7)

24

2822

R/R

1443

81

Smt. Basta K. Vaz

Marin Paul D'souza

06/10/1993

329(1 to 7)

5

2823

RAE

3287

81

Prabhakar Desai

Rajmurat Bechan

06/10/1993

329(1 to 7)

5

2824

R/R

596/1871

81

Jagdish Prasad Devdatta

Krishna G. Reugade

06/10/1993

329(1 to 7)

24

8

Page 113

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
2825

RAD

1201

2826

RAE

2827

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

82 Muhsima Kharoon Khalifa Laiqa Khatoon Ahmed

06/10/1993

329(1 to 7)

1133/4064

82

Saifuddin Sharafally

A.J. M.Fernandes

06/10/1993

329(1 to 7)

RAD

4106

83

V.B. Karnani

R.M. Chulani

06/10/1993

329(1 to 7)

2828

R/R

543/1824

84

Dilbari Begum Usman

Hansaben N. Panchal

06/10/1993

329(1 to 7)

2829

R/R

637/2171

84

Kantilal V. Thakkar

Dayashankar H. Joshi

06/10/1993

329(1 to 7)

5

2830

RAD

896

92

Ravindra P. Pradhan

Gopalkrishnan Iyengar

06/10/1993

329(1 to 7)

9

2831

RAD

1777

92

Bimla

Indumati

06/10/1993

329(1 to 7)

9

2832

RAD

1525

93

Laxmi S. Lalwani

Prakash M. Naik

06/10/1993

329(1 to 7)

6

2833

R/R

155/309

93

Nisha H. Sakhrani

Pravin P. Sanghavi

06/10/1993

329(1 to 7)

17

2834

RAE

454/1103

93

Sumeet Manoj Mehta

M/s. Plast Fab Pvt. Ltd.

06/10/1993

329(1 to 7)

16

2835

RAD

6123

80

S.L. Pandit

M/s.Narayan Investment
Trust

07/10/1993

12

329(1 to 7)

12

2836

R/R

1471

81

S.K.Gala

Susheelaben Shah

07/10/1993

7

329(1 to 7)

2837

RAD

3843

81

Benedict Periera

N.S. Athavankar

07/10/1993

6

329(1 to 7)

6

2838

RAE

1149/3656

81

Laxmi Property Ltd.

P.B. Jajodia

07/10/1993

6

329(1 to 7)

6

2839

R/R

1340/4420

81

Nalini Paralkar

Dadumia Pathan

07/10/1993

6

329(1 to 7)

6

2840

RAE

3258

82

Natha Bhawan Pvt. Ltd.

P.R. Chugani

07/10/1993

5

329(1 to 7)

5

2841

R/R

1552/5689

82

D.D.Patel

L.R.Toraskar

07/10/1993

5

329(1 to 7)

2842

RAE

590

84

Z.H. Rahimtoola

Lazarus Frank

07/10/1993

5

329(1 to 7)

2843

RAE

207/712

84

Mazda Theater Ltd.

M/s. Marval Films

07/10/1993

26

329(1 to 7)

2844

RAE

6790

80

Hasanabad Premises
C.H.S. Ltd.

V.R. Sabnis

08/10/1993

26

329(1 to 7)

26

2845

RAD

389/835

80

Hemlata Bhatt

Narindas Bhatia

08/10/1993

17

329(1 to 7)

17

2846

RAE

3518

81

K.B. Shinde

J.A. Bunderkar

08/10/1993

26

329(1 to 7)

26

2847

R/R

1387/4555

81

Kishanchand

N.N. Niphadkar

08/10/1993

2

329(1 to 7)

2

2848

R/R

163/455

81

S.Dubey

V.K. Hegade

08/10/1993

17

329(1 to 7)

17

2849

RAE

572/1812

81

Govindram Bros.

V.R. Baliga

08/10/1993

12

329(1 to 7)

12

9

Page 114

Rev.14/85

18/2/85

C.R.
No.
5
5

Rev.48/84

28/3/884

8
Misc.123/85

15

Int3790/92
&2615/91

A.405/93

02/07/2000

26

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2850

RAE

923

84

Vishnu Kamat

V.R. Azgaonkar

08/10/1993

2

329(1 to 7)

2

2851

RAE

1808

84

Riyazulla Beherachi

Iqbal Khan

08/10/1993

5

329(1 to 7)

5

2852

RAE

4291

88

M/s. Asha Ajwani

T.L. Bhojwani

08/10/1993

10

329(1 to 7)

2853

R/R

2651

89

R.B. Mulgaonkar

Deepak Bhondwalkar

08/10/1993

16

329(1 to 7)

2854

RAE

166/335

93

C.R. Fernandes

John Lien Rodrigues

08/10/1993

2855

RAD

1719

80

Uma Shankar Shubla

Mahabali Singh

11/10/1993

2856

RAD

4675

82 M/s. Rameshwar Nagi Co.

M/s.B.R. Harman &
Mohatta Pvt. Ltd.

2857

RAE

5212

82

K.L.Salvi

2858

RAE

5424

82

2859

R/R

1478/5403

2860

R/R

2861

A.425/93

06/04/95

10

Misc.Nt.291/94

16

329(1 to 7)

6

12

329(1 to 7)

12

11/10/1993

5

329(1 to 7)

5

A.N.Doshi

11/10/1993

5

329(1 to 7)

5

L.D. D'souza

N.K. Mohammed

11/10/1993

5

329(1 to 7)

5

82

Yeshwant Ganesh

R.K. Wakharia

11/10/1993

5

329(1 to 7)

5

1580/5175

83

H.S.Hazare

S.M. Sanghvi

11/10/1993

26

329(1 to 7)

26

RAD

5474

87

Firozkhan Khan

Ramrao Pitale

11/10/1993

17

329(1 to 7)

17

2862

R/R

5510

87

Abdul Tailor

Manohar Mamgaonkar

11/10/1993

16

329(1 to 7)

16

2863

RAD

3644

90

Guardian Plasticote Ltd.

Shama Kampani

11/10/1993

8

329(1 to 7)

8

2864

RAE

265/579

92

Rajdeo Singh

M/s.International General
Electric Co.

11/10/1993

8

329(1 to 7)

8

2865

RAE

485/1055

92

K.T. Khubchandani

M/s. H.B.D. Mach.Mfg.

11/10/1993

10

329(1 to 7)

10

2866

R/R

528

93

Doodhnath B. Maurya Ushadevi K. Velayudhan

11/10/1993

329(1 to 7)

7

2867

RAD

1320

93

Jamnadas Prabhudas

Suahilkumar Agarwal

11/10/1993

329(1 to 7)

14

2868

RAD

2898

80

Sheth Himatlal Kantilal

Rampyare D. Jaswar

12/10/1993

329(1 to 7)

6

2869

R/R

1533/5363

80

Sohinder Kaur

Sayed Ismail

12/10/1993

7

329(1 to 7)

7

2870

RAE

2811

82

Asgarali

Mohsin Kadiwala

12/10/1993

15

329(1 to 7)

15

2871

RAE

736/2789

82

Inder A. Gurshahani

M/s. Praven Stores

12/10/1993

329(1 to 7)

15

2872

R/R

865/2962

82

Rameshchandra

J.P.Masand

12/10/1993

2873

RAD

2559

83

Hari Mangal Singh

Ravia Kesho

12/10/1993

2874

RAE

1635/5326

83

Vinod Vasa

M/s.Chunilal Uttamchand co. 12/10/1993

24

329(1 to 7)
329(1 to 7)

26

329(1 to 7)

Page 115

5
Misc.236/98
Misc.101/94

26

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

2875

R/R

1287/3638

89

G.T. Pansare

D.D. Auti

12/10/1993

14

329(1 to 7)

2876

RAE

1540

92

S,ota

Jagannath

12/10/1993

10

329(1 to 7)

10

2877

RAE

3760

80

C.H. Shah

B.R. Dashputre

13/10/1993

329(1 to 7)

12

2878

R/R

1847/6563

80

New India Mosaic Co.

M/s. Mereilla Engr.

13/10/1993

329(1 to 7)

12

2879

RAE

213

81

Vasant Pranvallabh

M/s.Suresh Trading Co.

13/10/1993

329(1 to 7)

5

2880

R/R

1690/6074

82

R.B. Tiwari

Goraknath Yadav

13/10/1993

329(1 to 7)

5

2881

R/R

724/2762

82

S.R.Tiwari

Rajendra Singh

13/10/1993

26

329(1 to 7)

2882

RAD

1101

83

Jamnadas

N.J.Ferriera

13/10/1993

8

329(1 to 7)

2883

RAE

2606

83

Ramesh R. Kalola

Premji Devji Patel

13/10/1993

329(1 to 7)

17

2884

R/R

806/2806

83

Gulabchand A. Narayan

Jadavji Shah

13/10/1993

329(1 to 7)

5

2885

RAE

1110/3382

88

C.K.Chheda

S.M.Salvi

13/10/1993

17

329(1 to 7)

2886

R/R

448/1339

90

Shivmuratsingh

R.B. Oza

13/10/1993

25

329(1 to 7)

25

2887

RAE

2148

91

Garib Rehtan Fund

S.B. Master

13/10/1993

25

329(1 to 7)

25

2888

RAE

223

80

Sudha S. Rane

Pradoshkumar Muzumdar

14/10/1993

329(1 to 7)

13

2889

R/R

286

80

Safikunisha Alimulla

A.K. Hirlekar

14/10/1993

329(1 to 7)

13

2890

R/R

1396/4861

80

D.R. Mehta

S.D. Hindlekar

14/10/1993

329(1 to 7)

25

2891

RAD

179

81

Rumi Homi Bharucha

Jamshedji Mullah

14/10/1993

329(1 to 7)

9

2892

RAE

2424

82

Francis Koli

Shantabai Keny

14/10/1993

2893

RAE

2425

82

F.W. Koli

S.H. Keny

14/10/1993

2894

RAD

3307

82

Bina Dadlani

A.T.Mahtani

14/10/1993

15

329(1 to 7)

2895

RAE

1688

83

Shaukat Hussain

Ajijur Rehman

14/10/1993

5

329(1 to 7)

2896

R/R

70

84

L.I.C. Of India

P.N. Mehta

14/10/1993

2897

R/R

70

84

LIC

P.N.Mehta

14/10/1993

15

329(1 to 7)

2898

R/R

1818

84

P.P.Shah

D.D.Shah

14/10/1993

9

329(1 to 7)

2899

RAD

2915

87

Babu Thaku Varak Navdeep Laxmi Co.op. Soc.

14/10/1993

9

Misc.56/94

C.R.
No.

REMARK

14

Mis 442/99
82,98,557/96

Mis 10/94,
245/90

329(1 to 7)
329(1 to 7)

9

329(1 to 7)

329(1 to 7)

Page 116

15
S.P.Not Found

A.277/88

15/02/2001

8

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2900

RAE

320

93

Khairubai Zindavalli

Ibrahim

14/10/1993

329(1 to 7)

6

2901

RAE

525

93

M/s.K.M. Developers

Mrs. Malti Mulani

14/10/1993

329(1 to 7)

16

2902

RAE

1040

93

14/10/1993

329(1 to 7)

9

2903

RAD

1598

93

Pranlal Bhogilal

Haresh Jagtiani

14/10/1993

329(1 to 7)

8

2904

RAE

2133

80

Asha D. Gawand

Jankibai Raghavan

15/10/1993

329(1 to 7)

5

2905

RAD

3169

81

I.N. Mehta

D.G. Waghdhare

15/10/1993

329(1 to 7)

5

2906

RAE

4513

81

Manu Gomes

Kartaprasad

15/10/1993

2907

R/R

37/98

81

Jagardeo B. Ahir

Mithalal Yadav

15/10/1993

329(1 to 7)

5

2908

R/R

3574

81 Dattatraya Devji Bhandar Ratnaprabha Gangan

16/10/1993

329(1 to 7)

10

2909

R/R

78

82

L.I.C. Of India

Sital Mirchumal

16/10/1993

329(1 to 7)

13

2910

R/R

508

92

Asha C. Bharwani

Mahadeo Vishnu

16/10/1993

329(1 to 7)

9

2911

RAD

2017

92

Ganpat B. Gurao

Kanta Damji Shah

16/10/1993

329(1 to 7)

9

2912

RAD ST

585

93

Bruce Tocher

Laxmidas

16/10/1993

9

329(1 to 7)

9

2913

RAE St

766

93

Sultan

Akberali

16/10/1993

9

329(1 to 7)

9

2914

RAE

207/744

80

Hansraj Dayalji

Bhagwandas Kanji

18/10/1993

329(1 to 7)

5

2915

RAE

3201

81

Rammurat S. Mishra

Prabhudas M. Patel

18/10/1993

329(1 to 7)

5

2916

RAD

5318

81

R.B. Pal & Anr

D.K. Yadav

18/10/1993

329(1 to 7)

16

2917

RAE

585/1840

81

Ismail Abba

Rajaram Vishram

18/10/1993

329(1 to 7)

6

2918

R/R

586/1841

81

Halimabai Abba

Bachubhai Mavji

18/10/1993

329(1 to 7)

6

2919

RAD

2495

83

Girjanand R. Shukla

M/s.Amalgamaled Bldg.

18/10/1993

329(1 to 7)

5

2920

R/R

478/1667

83

Mary Creado

Laxmibai N. Nerse

18/10/1993

329(1 to 7)

5

2921

R/R

890/3031

84

Jane Agnes Menezes

B. Pujari

18/10/1993

329(1 to 7)

26

2922

R/R

970/3248

84

Jane Agnes Menezees

Anthoney Cardes

18/10/1993

329(1 to 7)

26

2923

R/R

4630

86

Ram Sahay Kori

B.N. Mandlik

18/10/1993

2924

RAE

1868

87

Suma Tendulkar

Usha Sarmalkar

18/10/1993

Gulam Husein Kaloobhai Kidarnath Girdhandas

5

26

329(1 to 7)

329(1 to 7)
13

329(1 to 7)

Page 117

Obst.13/95
Misc.Nt.536/94

6
13

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2925

RAE

291/654

93

Rasiklal J. Jariwalla

Ramdas Surajbhan

18/10/1993

329(1 to 7)

8

2926

RAE

425

80

M.J. Merchant

G.H. Aditya

19/10/1993

329(1 to 7)

8

2927

RAD

765

80

Arvind N. Bhoir

Bhagwantibai Yadav

19/10/1993

329(1 to 7)

4

2928

RAE

1279

80

D.R. Gupta

Kaliprasad Gupata

19/10/1993

329(1 to 7)

2929

R/R

4287

80

L.H. Chowdhari

C.R. Shinde

19/10/1993

329(1 to 7)

8

2930

R/R

294/1143

80

Y.G. Mangaldas

M/s.Satar Bakelite & Co.

19/10/1993

329(1 to 7)

25

2931

RAE

154/437

81

Hubaraji R. Mishra

K.S. Menon

19/10/1993

329(1 to 7)

5

2932

RAE

853

82

S.D.Kagalwala

P.G.Malik

19/10/1993

329(1 to 7)

26

2933

RAD

1446

82

Kashinath Shahno

P.I. Matchhar

19/10/1993

329(1 to 7)

7

2934

RAE

1851

82

S.D.Kagalwala

Laxmidas Giridhardas

19/10/1993

329(1 to 7)

26

2935

RAE

1852

82

S.D.Kagalwala

Tayebali Adamali

19/10/1993

329(1 to 7)

26

2936

RAE

4131

82

Abdulhwain Fanorwala

Charlie Samuel

19/10/1993

329(1 to 7)

5

2937

R/R

1196/4258

82

Haji Hassan Kabul

M/s.Rashid & Co.

19/10/1993

329(1 to 7)

5

2938

RAE

1154/3851

83

Dr. Ganesh D. Pusalkar

Mahadeo R. Gode

19/10/1993

329(1 to 7)

5

2939

RAD

1967

92

Asim Dey

Indrani Mitra

19/10/1993

329(1 to 7)

17

2940

RAE

524

93

M/s.K.M. Developers

Deepa P. Jaisingh

19/10/1993

329(1 to 7)

16

2941

RAE

526

93

M/s.K.M. Developers

Prakash Jaishingh

19/10/1993

329(1 to 7)

16

2942

RAE

228/519

93

M/s.K.M. Developers

Ganshamdas R. Rajan

19/10/1993

329(1 to 7)

16

2943

RAE

229/520

93

M/s.K.M. Developers

Gopi G. Rajani

19/10/1993

329(1 to 7)

16

2944

RAE

231/522

93

M/s.K.M. Developers

Ashok Y. Rajani

19/10/1993

329(1 to 7)

16

2945

RAE

232/523

93

M/s.K.M. Developers

Shalini Ashok Rajani

19/10/1993

329(1 to 7)

16

2946

R/R

4534

80

Pushpa M. Parekh

Devichand B. Jain

20/10/1993

329(1 to 7)

26

2947

R/R

5540

80

Mahadev G. Sali

Appa Krishna Chavan

20/10/1993

329(1 to 7)

26

2948

R/R

5541

80

M.G. Sali

K.S. Kanade

20/10/1993

329(1 to 7)

26

2949

R/R

5544

80

M.G. Sali

R.S. Passi

20/10/1993

329(1 to 7)

26

26

Page 118

A.242/94

11/07/1998

26

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2950

R/R

5546

80

Mahadev G. Sali

D.B. Bhosale

20/10/1993

329(1 to 7)

26

2951

RAE

850/2936

80

M/s. B.J. Bajaj & Co.

R.M. Gupta

20/10/1993

329(1 to 7)

26

2952

RAE

518/1155

92

Rajan Mirchandani

Reserve Bank Of India

20/10/1993

329(1 to 7)

10

2953

RAE

330

81

Jagannath

Mahadev

21/10/1993

7

329(1 to 7)

7

2954

R/R

331

81

Jagannath

S.V.Chauhan

21/10/1993

7

329(1 to 7)

7

2955

R/R

597/1876

81

M/s. Ajay Construction

Laxmibai N. Kawale

21/10/1993

329(1 to 7)

14

2956

RAE

4162

82

Radij

Dudhaath

21/10/1993

16

329(1 to 7)

16

2957

RAE

1581/5777

82

Halela

Shamsher Press

21/10/1993

5

329(1 to 7)

5

2958

R/R

1053

84

Huseinbai Abdulkader

H.S. Khan

21/10/1993

2959

RAE

547/1480

89

Padma Aasandas

S.K. Pagedar

21/10/1993

2960

RAD

836

93

Kamlesh Shah

Anand Shyam Estate

21/10/1993

329(1 to 7)

13

2961

RAD

837

93

Dilip K. Hariyani

Anand Shyam Estate

21/10/1993

329(1 to 7)

13

2962

RAD

838

93

g.P. Punjabi

Anand Shyam Estate

21/10/1993

329(1 to 7)

13

2963

RAD

839

93

V. Satram

Anand Shyam Estate

21/10/1993

329(1 to 7)

13

2964

RAD

840

93

D.V. Ishu

Anand Shyam Estate

21/10/1993

329(1 to 7)

13

2965

RAE

1423

80

Bholanath Jain

Durlabhji

22/10/1993

24

329(1 to 7)

24

2966

RAE

2881

80

Sucha Singh

P.L.Sangtyani

22/10/1993

24

329(1 to 7)

2967

R/R

110/353

80

Indirabai Patil

Balkrishna Shinde

22/10/1993

17

329(1 to 7)

17

2968

R/R

392/1206

80

Parab

Dalvi

22/10/1993

13

329(1 to 7)

13

2969

RAE

3595

81

M/s Cands Export Pvt Ltd

Sadanad Mhatre

22/10/1993

17

329(1 to 7)

17

2970

R/R

5645

81

A.M.Sheikh

Ram Asre Chilla Ram

22/10/1993

14

329(1 to 7)

14

2971

RAD

5885

81

Kailashben Mistry

Krishnakant Mistry

22/10/1993

2972

RAE

4807

82

Palande

Dalbar Singh

22/10/1993

5

329(1 to 7)

5

2973

RAE

4873

82

Worlikar

Narayanan

22/10/1993

26

329(1 to 7)

26

2974

RAD

6032

82

S.T.Bhide

M/s Hendre Investmetn

22/10/1993

26

329(1 to 7)

16

329(1 to 7)

A.154/94

329(1 to 7)

A.63/94

329(1 to 7)

Page 119

A.604/82

02/08/1999

26
16

08/08/1985

5

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

2975

RAE

1304/4733

82

J.G. Tolia

K.G.Garani

22/10/1993

17

329(1 to 7)

17

2976

RAE

75/256

82

Ahmedi Parekh

Taherbhai

22/10/1993

26

329(1 to 7)

26

2977

R/R

370/1274

83

Kowley

Daftary

22/10/1993

5

329(1 to 7)

5

2978

RAD

4561

84

Chandrabhushan Singh

Rakamma

22/10/1993

4

329(1 to 7)

4

2979

RAD

1870

91

Rustam Desai

Rutty Mehta

22/10/1993

6

329(1 to 7)

6

2980

RAD

1696

93

Jiwanlal Bhatt

Akai Impex P.Ltd.

22/10/1993

329(1 to 7)

6

2981

RAE

470/1143

93

Rashid Ahmed Wadi

Laxmibai Narsi Pasu

22/10/1993

329(1 to 7)

26

2982

RAD

2889

80

S.S.Sharma

V.A.Desai

25/10/1993

5

329(1 to 7)

5

2983

R/R

1461/5099

80

Parvatiben

Babubhai

25/10/1993

26

329(1 to 7)

26

2984

RAD

151

81

Varan

Manjualaben

25/10/1993

16

329(1 to 7)

16

2985

R/R

539

81

Ramrekha Singh

Harishchandra

25/10/1993

17

329(1 to 7)

2986

RAD

2221

81

Brijmohan

Madanmohan Rajput

25/10/1993

6

329(1 to 7)

6

2987

RAE

5675

81

Safiabai

Salehbhai

25/10/1993

5

329(1 to 7)

5

2988

RAE

4554

82

M.G.Gyanchandani

P.S.Trivedi

25/10/1993

26

329(1 to 7)

26

2989

RAE

4572

82

Rajpurkar

B.C.Desai

25/10/1993

16

329(1 to 7)

16

2990

RAD

4686

82

Bhausaheb

M/s Premji Steel

25/10/1993

26

329(1 to 7)

26

2991

RAE

705/2323

87

Jamnadas Lakiwala

Jitendra

25/10/1993

6

329(1 to 7)

6

2992

RAD

394

93

Sunderbai Sunderdas

Urvashi K. Negandhi

25/10/1993

329(1 to 7)

15

2993

RAE

1159

93

Mohamed Mofil Shah

Vijay Mahendra Gaud

25/10/1993

329(1 to 7)

23

2994

RAE

2002

80

Sikkikab Bagdadi

Bhuriben

26/10/1993

26

329(1 to 7)

2995

R/R

845/2927

80

Shyamlata Kumari

Peico E;ectronics

26/10/1993

5

329(1 to 7)

2996

R/R

1029

81

M.R.Dhuru

B.S.Morya

26/10/1993

24

329(1 to 7)

2997

R/R

5323

81

M.N.Dintath

G.C.Mahimkar

26/10/1993

4

329(1 to 7)

2998

R/R

5747

82

M.B.Kapadia

Kasturben

26/10/1993

5

329(1 to 7)

2999

RAD

5761

82

G.K.Dave

Kanhaiylal Murlidhar

26/10/1993

5

329(1 to 7)

Page 120

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3000

RAE

1305/4734

82

Ganpat

Vithalrao

26/10/1993

5

329(1 to 7)

3001

RAE

813

91

Ambrish Munshi

Shantilal Makwana

26/10/1993

23

329(1 to 7)

23

3002

R/R

5653

1981

Patil

Lochanbai

26/10/1993

*

329(1 to 7)

5

3003

RAE

2392

80

M.V. Jayakar

F.H. Gandhi

27/10/1993

329(1 to 7)

5

3004

RAE

2978

80

Bhika S. Shroff

A.R. D'souza

27/10/1993

329(1 to 7)

24

3005

RAE

3109

80

Gopalji Dosa

Avdeshchandra Tripathi

27/10/1993

329(1 to 7)

24

3006

RAE

5056

80

N.P.Nirmal

Droupadi Punjanbi

27/10/1993

3007

RAD

5124

80

M.A. Razak

E.A. Fernandes

27/10/1993

329(1 to 7)

26

3008

R/R

1994/7023

80

B.R. Koshti

M/s.T.T. Blades

27/10/1993

329(1 to 7)

26

3009

RAE

33/89

80

27/10/1993

329(1 to 7)

17

3010

RAD

5035

81

Ratnakar

Vaikibikuvar

27/10/1993

3011

RAE

4620

82

P.R. Rathod

S.U. Patel

27/10/1993

329(1 to 7)

13

3012

RAE

5380

82

Sanyuktaben Tulsidas

Kantilal Sakalchand

27/10/1993

329(1 to 7)

5

3013

RAE

2573

83

Clemmy Gomes

A. Nair

27/10/1993

3014

RAE

3920

83

B.M. D'souza

S.P. Wanjare

27/10/1993

3015

RAE

5132

83

N.B.Mody

R.J.Thakkar

27/10/1993

3016

R/R

1265/4116

83

3017

R/R

1561/5105

83

E.J. Pereira

3018

RAD

2044

84

Sista's Pvt Ltd

3019

RAE

1325/4004

88

3020

R/R

110/235

92

3021

R/R

261/575

92

3022

R/R

263/577

92

3023

RAD

342

3024

R/R

359/819

Jasodabai Khemchand Abdul Rehman D. Mirza

93

Hemlata Vijaysinh

329(1 to 7)

329(1 to 7)

5

27/10/1993

329(1 to 7)

5

Mrs.O. Fernandes

27/10/1993

329(1 to 7)

5

M/s Hughesh Dairies

27/10/1993

Amina

Halimabai Nasiruddin Nazma Begum Vasiuddin

93 Mithileshkumari Shrivastav

24

329(1 to 7)

5

Punamchand R. Rathi The Rajputana Stores P.Lt.

Halimabai

5

329(1 to 7)

329(1 to 7)

M/s. Ashwini Silk IndusM/s.Beldon Elect. Pvt. Ltd.

Siraj Kurban

9

5

23

27/10/1993
27/10/1993

23

27/10/1993
6

329(1 to 7)

A169/87,A
194/92

329(1 to 7)

13

329(1 to 7)

23

329(1 to 7)

6

329(1 to 7)

6

Brahmdeo

27/10/1993

Sherkhan

27/10/1993

329(1 to 7)

26

Jetmal Vagatmal

27/10/1993

329(1 to 7)

15

Page 121

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3025

RAE

229

80

Smt.Jekorbai P. Shah

Dave Motilal Govindram

28/10/1993

329(1 to 7)

6

3026

RAE

5789

80

D.N. Pai

R.M. Pillay

28/10/1993

329(1 to 7)

24

3027

RAD

6257

80

Onkar Y. Gham

Yeshwant P. Gham

28/10/1993

329(1 to 7)

24

3028

RAD

2416

81

Sultan Mehmood

Mohammed A.M. Khan

28/10/1993

329(1 to 7)

24

3029

RAE

3352

81

H.H.Ismail

M/s Champsi Madan & CO

28/10/1993

329(1 to 7)

24

3030

RAD

5941

81

Mohamed Abdulla

Mrs. Adams & Anr

28/10/1993

329(1 to 7)

14

3031

RAE

1905

82

Moorlidhar Ozarkar

Vithalbhai Gokulbhai

28/10/1993

329(1 to 7)

5

3032

R/R

1535/5616

82

Z.A. Singaporewala

G.N. Jain

28/10/1993

329(1 to 7)

24

3033

R/R

472

84

Kamlabai S. Bose

Ramesh D. Pujari

28/10/1993

329(1 to 7)

5

3034

RAE

04-09

84 Sheroo Khurshed Karkaria

Prakash H. Menda

28/10/1993

329(1 to 7)

5

3035

RAE

1774

85

Kamlabai K. Patil

Surya S. Shedekar

28/10/1993

329(1 to 7)

16

3036

RAE

895/2121

90

K.K. Gupta

Voltas Ltd.

28/10/1993

329(1 to 7)

16

3037

RAE

517/1152

92

Hansraj Pavva

Santosh Chadda

28/10/1993

329(1 to 7)

9

3038

RAE

962/2323

92

Abdul Sattar Gafoor

The Deccan Bank Ltd.

28/10/1993

329(1 to 7)

8

3039

R/R

467/1139

93

Jamnabai R. Vandekar

Babubhai N. Shah

28/10/1993

329(1 to 7)

26

3040

R/R

468/1140

93

Jamnabai R. Vandekar Ratilal Talakchand Shah

28/10/1993

329(1 to 7)

26

3041

RAE

589/1366

93

N.K. Bharatiya

M/s. Ethoner Ltd.

28/10/1993

329(1 to 7)

6

3042

RAE

1189

80

J.R.Mobin

Ganeshchand Poolchand

29/10/1993

329(1 to 7)

5

3043

R/R

1707

80

K.P.Rattidevi

K.R. Memon

29/10/1993

329(1 to 7)

5

3044

RAD

3702

80

Dhanraj H. Shah

Arjunlal C. Shah

29/10/1993

329(1 to 7)

26

3045

RAE

5072

80

Kumari Monique

P.V. Nayak

29/10/1993

329(1 to 7)

24

3046

RAE

204/731

80

Kamla C. Godhwan

Tarachand Obhan

29/10/1993

329(1 to 7)

8

3047

R/R

209/747

80

S.S. Amichand

Janta Clinic

29/10/1993

329(1 to 7)

5

3048

R/R

1986

81

B.N. Khan

B.M. Barangle

29/10/1993

329(1 to 7)

5

3049

RAD

1636

91

P.V. Kadar

P.Y. G. Adams

29/10/1993

329(1 to 7)

24

16

6

Page 122

A.434/93

02/07/1994

25

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3050

RAE

1653

81

B.R. Tribakkar

R.L. Yadav

01/11/1993

16

329(1 to 7)

16

3051

R/R

249/764

81

L.R. Thadani

Vishwanath

01/11/1993

17

329(1 to 7)

17

3052

RAE

152/554

82

Patel India Ltd.

Roshan Malavwala

01/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3053

R/R

889/3261

82

Haulasrasael Dube

Devchand B. Mistri

01/11/1993

12

329(1 to 7)

12

3054

R/R

946/3213

84

Jane Agnes Neneres

Bholanath Das

01/11/1993

14

329(1 to 7)

14

3055

RAE

1456/4506

86

Lakshmi Properties Ltd.

Rajesh Shah

01/11/1993

8

329(1 to 7)

8

3056

R/R

440/975

92

D.V. Ved

R.N. Gandhi

01/11/1993

6

329(1 to 7)

6

3057

RAD

2254

80

Indubai

M/s. Mahesh & Co.

02/11/1993

6

329(1 to 7)

6

3058

RAD

2612

80

Gangan Shankar

Kisan Kadam

02/11/1993

6

329(1 to 7)

6

3059

RAD

2770

80

S.J. Amonkar

P.B.Naik

02/11/1993

6

329(1 to 7)

6

3060

R/R

5231

80

Mularaj Narsidas

Kantaben Liladhar

02/11/1993

26

329(1 to 7)

26

3061

RAE

2007/7059

80

R.K. Ayer

R.C.Shetty

02/11/1993

26

329(1 to 7)

26

3062

R/R

1020/3219

81

M.N. Dinath

Kumari Soni Shenaz

02/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3063

RAE

3397

82

Sriyanprasad Jain

Rajaram Prasad

02/11/1993

9

329(1 to 7)

9

3064

RAD

5553

82

S.D. Mehra

Om Sai C.H. S. Ltd.

02/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3065

R/R

1329/4379

83

H.R. Goragandhi

Mithabai

02/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3066

RAD

1657/5006

90

E. Kunni Hassan Kutti

Govindram Gupta

02/11/1993

329(1 to 7)

6

3067

RAE

192/500

91

M/s. Sartar Builders

Sayed Mohd. Mirab

02/11/1993

8

329(1 to 7)

8

3068

RAE

607/1384

92

M/s. Tardeo Pvt.Ltd.

N.H. Kadakia

02/11/1993

9

329(1 to 7)

9

3069

RAE

6443/1470

92

Haji Eisa

Sree Saree Printer

02/11/1993

9

329(1 to 7)

9

3070

R/R

3355

81

Godavaribai Shinde

Tukaram Gurav

03/11/1993

17

329(1 to 7)

17

3071

RAE

3356

81

G.B. Shinde

Mahadeo Jadhav

03/11/1993

17

329(1 to 7)

17

3072

R/R

3357

81

Godavaribai Shinde

Shripat Chawhan

03/11/1993

17

329(1 to 7)

17

3073

RAE

695

83

N.S. Jobanputra

M/s. Doshi

03/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3074

R /R St

2181

90

Taramati Gadhave

Lilabai S. Gaikwad

03/11/1993

329(1 to 7)

8

Page 123

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

3075

R/R

2182

90

Taramati Gadhave

Sudhakar A. Mayekar

03/11/1993

3076

RAD

659

81

Balchand G. Doshi

Shri Budhsingh Bapna

04/11/1993

24

329(1 to 7)

3077

RAE

1177

81

Ashwinkumar Popatlal

K.R. Ramkrishnan

04/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3078

RAD

2570

81

A.G. Gianchandani

Morarji Lalji

04/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3079

R/R

4711

81

Bai Sakina

Rehamatbai

04/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3080

RAE

746/2329

81

B.M. Hanif

Mohamed Ali

04/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3081

R/R

1330/4380

83

H.R. Goragandhi

M.D. Anand

04/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3082

RAE

450

84

L.M. Patil

Shivnath Gop[i

04/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3083

RAD

558

84

K.K. Mistry

M/s. Sumer Builders

04/11/1993

17

329(1 to 7)

17

3084

RAD

2150

84

Sherabanu Mohamedali

Hiralal Khanojia

04/11/1993

16

329(1 to 7)

16

3085

RAD

480

93

Noshir Jal Shroff

Virji Piraj Trust & anr

04/11/1993

329(1 to 7)

6

3086

RAE

1709

93

M/s. Jain Shah

N.G. Chavan

04/11/1993

329(1 to 7)

8

3087

R/R

215/483

93

04/11/1993

329(1 to 7)

9

3088

RAE

646/1572

93

Yasmin P. Mody

Peico Electronics & Elec.

04/11/1993

329(1 to 7)

16

3089

RAE

647/1573

93

Yamin

Peico Electronics

04/11/1993

16

329(1 to 7)

16

3090

RAD

43

80

H.T. Dadolani

Hotel Morizon

05/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3091

RAD

4532

80

M.P. Matharro

Gurubchansingh Oberoi

05/11/1993

16

329(1 to 7)

16

3092

RAE

5359

80

Jekorbai Shah

Vipra Motilal Dave

05/11/1993

4

329(1 to 7)

4

3093

R/R

25/74

80

Haji Husain

Prakash Majarekar

05/11/1993

4

329(1 to 7)

4

3094

R/R

27/76

80

H.H. Siddiqui

J.M. Dias

05/11/1993

13

329(1 to 7)

13

3095

RAE

1336

84

Bikish Kasim

Fakir Mohamed

05/11/1993

13

329(1 to 7)

13

3096

RAD

808

93

Rukmini Vijay Bhoite

Ramesh C.Patel & Ors.

05/11/1993

329(1 to 7)

8

3097

RAD

1665

93

Soil Rustomji Mistry

Mani F. Mehta

05/11/1993

329(1 to 7)

25

3098

RAD

1784

93

M/s. Trade Wings Ltd.

M/s.Havell's Electricals

05/11/1993

329(1 to 7)

6

3099

RAE

230/521

93

K.M. Developers

Shiv Shankar Sharma

05/11/1993

329(1 to 7)

16

Turabbhai I. Gauri Firoze Kayum Tohfa Farosh

329(1 to 7)

C.R.
No.

8

Page 124

8
Misc.713/93

24

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3100

R/R

501/1210

93

Manharlal C. Shah

Premkumar R. Khanna

05/11/1993

329(1 to 7)

13

3101

RAE

85/200

93

Janabai D. Nikude

V.C. Govind

05/11/1993

329(1 to 7)

10

3102

RAE

5802

80

Bhandari Co.Op.Bank

S.L. Khajanchi

06/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3103

RAE

7004

80

A.M. Sarkar

S.H. Ajgaonkar

06/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3104

RAE

1680/6030

82

Budhanath

M/s.Gordhandas

06/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3105

R/R

4035

88

Jalil Ahmed

Keshav Jivan

06/11/1993

16

329(1 to 7)

16

3106

RAE

1235/3649

90

L.B. Kripalani

M/s.Print Well

06/11/1993

3107

RAE

1115

92

Rukaiyabai Fidally

Mulji Mistry

06/11/1993

8

329(1 to 7)

8

3108

RAE

465

80

Chandrakant

Trivikram

08/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3109

RAD

2980

80

M/s. Associated Traders

M/s.Mohanlal

08/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3110

RAD

5781

80

B.B. Khade

M/s.Rashmi Trading Co.

08/11/1993

13

329(1 to 7)

13

3111

R/R

231/831

80

Parvatibai

Choudhary

08/11/1993

14

329(1 to 7)

14

3112

RAE

1699

91

K.G. Sanghavi

A.D. Bhatt

08/11/1993

10

329(1 to 7)

10

3113

RAE

648

92

Jialal Hansraj Mehra

The H.L.R. Of Ganpatrao

08/11/1993

329(1 to 7)

6

3114

RAE

410/949

93

R.J. Babani & Ors.

J.B. Punjabi

08/11/1993

329(1 to 7)

15

3115

RAD

1651

82

Sadanand Chewulkar

Mohamed Khan

09/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3116

R/R

383/1089

87

Mulraj Vallabhdas

Sushilaben D. Davda

09/11/1993

9

329(1 to 7)

A.26/94

09/07/96

9

3117

RAD

2219

91

Manilal N. Shah

Kiran V. Dighe

09/11/1993

17

329(1 to 7)

A.75/93

28/02/94

17

3118

RAE

1902

92

Pramod Vaidya

G.H. Jain

09/11/1993

23

329(1 to 7)

23

3119

R/R

296/1148

80

Indubai

R. Joshi

10/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3120

RAE

540/2000

80

Jethalal Maniyal

Rasiklal Patel

10/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3121

RAD

322

82

M.C. Kapadia

Ramchandra

10/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3122

RAE

1060

82

Devkunverben Chauvan

Sadashiv Deshmukh

10/11/1993

15

329(1 to 7)

15

3123

RAE

461/1779

82

J.A. Doshi

Unique Laboratory

10/11/1993

10

329(1 to 7)

10

3124

RAE

461/1779

82

J.A. Doshi

V.P. Labs

10/11/1993

10

329(1 to 7)

329(1 to 7)

Page 125

A.150/94
Rev.44/94

12/8/96
8/8/94

A.436/93

10

04/10/93

10

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3125

RAD

43

84

U.H. Tiwari

G.H. Potddar

10/11/1993

25

329(1 to 7)

25

3126

RAE St

700/1615

92

H.L. Pava

Beantsingh

10/11/1993

7

329(1 to 7)

7

3127

RAD

1820

93

M/s.Softex Ltd.

Miss Madhurima N. Munshi

10/11/1993

329(1 to 7)

26

3128

RAD

2011

80

P. Venkutam

Ismail Haji

11/11/1993

14

329(1 to 7)

14

3129

R/R

5935

80

Shaikh Mamajiwala

Mohamed Ismail

11/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3130

R/R

297/1149

80

Indira Patil

H.S. Gupte

11/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3131

RAE

4423

81

P.K. Shah

M.A. Kagalwala

11/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3132

RAE

1947

84

Gustin Kini

Rama Pandit

11/11/1993

17

329(1 to 7)

17

3133

RAE

163/347

92

Rammurty Gupta

V.V. Doshi

11/11/1993

25

329(1 to 7)

25

3134

RAD

606

93

Mohamed Nabikhan

Gulnaz Aziz Khan

11/11/1993

329(1 to 7)

9

3135

RAD

773

93

Navjyot Babar

Anand Shyam Estate Dev.

11/11/1993

329(1 to 7)

13

3136

RAD

835

93

K. Kalra

Anand Shyam Estate Dev.

11/11/1993

329(1 to 7)

13

3137

R/R

180

80

A.M. Gore

D.G. Jadhav

12/11/1993

2

329(1 to 7)

2

3138

RAD

1336

80

Shiv Narayan Singh

Vidyavati

12/11/1993

14

329(1 to 7)

14

3139

RAD

6197

80

Theresa D'Almeida

Philomena

12/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3140

R/R

6423

80

R.K. Jaiswar

V.S. Kahar

12/11/1993

12

329(1 to 7)

12

3141

R/R

6424

80

Ram Jaiswar

N. S. Pasi

12/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3142

R/R

6425

80

Ram Khiwan Jaiswar

B.B. Jaiswar

12/11/1993

12

329(1 to 7)

12

3143

R/R

6426

80

Ram Jaiswar

T.R. Jaiswar

12/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3144

R/R

6873

80

Parshuram Pol

Dharma Doddamani

12/11/1993

17

329(1 to 7)

17

3145

R/R

329/976

81

Khalil Fakharudin

Murli Khedekar

12/11/1993

17

329(1 to 7)

17

3146

R/R

3278

82

B.R. Singh

J.D. Pawar

12/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3147

RAE

1544/5656

82

J.M. Panalal

W.L. Viramji

12/11/1993

13

329(1 to 7)

13

3148

RAE

440/1718

82

K.M. Shah

M/s. Chemplant Engr.

12/11/1993

15

329(1 to 7)

15

3149

R/R

4111

83

S.O. Gupta

T.P. Agarwal

12/11/1993

5

329(1 to 7)

5

Page 126

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

3150

R/R

369/1273

83

Pravin Manohar Kowley

Ashwin A. Daftary

12/11/1993

3151

RAE

3527

88

Pukhraj C. Bafna

Bikhibai Santokchand

12/11/1993

3152

RAE

204/596

90

Abhaya S. Panwalkar

M/s. Pesh Electronics

12/11/1993

3153

RAD

6560

80

Shantabai

Purushottam

22/11/1993

3154

R/R

1525/5329

80

Mohabat Mistry

K.K. Jhanjad

3155

R/R

125/314

81

Bhimabai Sawant

3156

R/R

5020

82

3157

R/R

1039

3158

R/R

3159

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

329(1 to 7)

23

329(1 to 7)

14

329(1 to 7)

16

5

329(1 to 7)

5

22/11/1993

26

329(1 to 7)

26

Uttam Pawar

22/11/1993

5

329(1 to 7)

5

S.V. Palande

S.A. Surve

22/11/1993

26

329(1 to 7)

26

83

Rajesh Gupta

B.D. Jagtap

22/11/1993

17

329(1 to 7)

17

1040

83

Rajesh Gupta

V.P. Nimbalkar

22/11/1993

17

329(1 to 7)

17

R/R

1121

85

Mathurdas Devidas

M/s. J.B. Marzban

22/11/1993

7

329(1 to 7)

7

3160

RAE

02-10

85

Ismailia C.H.S. Ltd.

Ardershir R. Mobedi

22/11/1993

9

329(1 to 7)

3161

RAE

940/2203

92

Geeta Chugani

M/s. Devy Power Gas
Corporation

22/11/1993

10

329(1 to 7)

10

3162

RAE

1339

80

Vallibhai Hayderbhai

K.Keshavji

23/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3163

R/R

1564

80

P.R. Arya

Gangaram Devidas

23/11/1993

4

329(1 to 7)

4

3164

RAE

155/491

80

Seth Mulji

Ravji Kalyanji

23/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3165

R/R

208/745

80

A.M. Abdul

Bharat Flour Mills

23/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3166

R/R

16/37

81

Hazarabai

Sheshrao

23/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3167

RAD

4438

82

K.N. Kondhapure

S.B. Patel

23/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3168

RAE

2297

83

H.V. Ghaswala

Arun Sadashiv

23/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3169

R/R

909/2458

91

23/11/1993

9

329(1 to 7)

9

3170

R/R

275/594

92

Jamnadas Thakkar

Manilal Vore

23/11/1993

13

329(1 to 7)

13

3171

R/R

693

80

Shrinath Pandey

Tukaram Bhore

24/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3172

RAD

854

80

S.D. Nayak

Ratnakar Kamat

24/11/1993

8

329(1 to 7)

8

3173

R/R

857

80

Hansraj Chopra

H.G. Puran

24/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3174

R/R

871

80

A.G. D'souza

Bona Perira

24/11/1993

13

329(1 to 7)

13

Doodhnath B. Maurya Venu Ramchandra Kamble

14

Page 127

A.114/93

12/01/94

9

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3175

R/R

878

80

Shantabai

Kalpanath

24/11/1993

13

329(1 to 7)

13

3176

RAD

5228

80

M/s. Gaurwill Security
Service

M/s. S.J. Jain

24/11/1993

7

329(1 to 7)

7

3177

RAD

6800

80

M/s.Sunshine Industry

K.M. Agarwal

24/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3178

RAE

1715/6073

80

Neena

A.M. Davidson

24/11/1993

10

329(1 to 7)

10

3179

RAD

2544

82

Abdulla Haji Ibrahim

Diamond Jubilee Store

24/11/1993

26

329(1 to 7)

26

3180

RAE

2935

82

Saroobai Ahmed

Abdul Suleman

24/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3181

R/R

1522/5580

82

H.I. Vora

R.V. Nimkar

24/11/1993

26

329(1 to 7)

26

3182

RAD

4732

83

J.S. Chourasia

S.B. Chourasi

24/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3183

R/R

1814

84

Mulji Vala

Mohanlal Shah

24/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3184

RAE

704/1622

92

M/s. Britania Indust.Ltd.

Maya Alagh

24/11/1993

7

329(1 to 7)

7

3185

RAD

927/2163

93

Shakuntala Basanaik

S.J.Irani & Ors.

24/11/1993

329(1 to 7)

15

3186

RAE

1147

80

B.B. Shetty

H.S. Ahirekar

25/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3187

RAD

2845

80

P.P. Vora

Kantilal

25/11/1993

26

329(1 to 7)

26

3188

RAE

4043

82

Rukmanidevi

Baban Pansare

25/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3189

RAE

3387

83

P.K. Vyas

J. Rodriques

25/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3190

RAE

1412/4456

87

Huseinibai

Saralabai

25/11/1993

3

329(1 to 7)

3191

RAE

1695

91

Kishore Sangahvi

Ramakant Kudtarkar

25/11/1993

10

329(1 to 7)

10

3192

RAE

1698

91

Kishor Gopaldas Sanghvi

Laxmibai Babu

25/11/1993

10

329(1 to 7)

10

3193

RAE St

3132

91

Halimabai Husain

Gajanan Bhilare

25/11/1993

7

329(1 to 7)

7

3194

RAE

1259

80

Chandrakant Jagridhar

Shamji Kanji

26/11/1993

26

329(1 to 7)

26

3195

RAE

3069

80

B.M. Umer

Devanna Sunkanna

26/11/1993

15

329(1 to 7)

15

3196

RAD

3698

80

Jagdish Patel

Chandrakant Zaveri

26/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3197

RAD

182

81

Manharlal

M/s. Fort Office Printing

26/11/1993

24

329(1 to 7)

24

3198

RAD

2399

81

S.G. Kharatkar

Om Prakash

26/11/1993

6

329(1 to 7)

6

3199

RAD

2400

81

V.D. Shigvan

Om Prakash

26/11/1993

6

329(1 to 7)

6

Page 128

A.467/98

19/04/00

3

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3200

RAD

2401

81

G.G. More

Omprakash

26/11/1993

6

329(1 to 7)

6

3201

RAE

4002

83

N.P. Nirmal

M.S. Jain

26/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3202

RAE

3509

85

M.P. Sadh

B.R. Gajera

26/11/1993

7

329(1 to 7)

7

3203

RAD

3069

86

Leonard Correia

Joaquim Perira

26/11/1993

13

329(1 to 7)

3204

RAD ST

3459

90

M/s. Components Corpn.

N.D. Mirchandani

26/11/1993

3205

RAD

1344

92

Kewalchand Jain

Sulochana

26/11/1993

3206

RAD

1932

92

Maya Alagh

Britania Indus. Ltd.

26/11/1993

3207

RAE

69

93

Manharlal C. Shah

Vanmalidas M. Desai

26/11/1993

329(1 to 7)

7

3208

RAE

402

93

26/11/1993

329(1 to 7)

7

3209

R/R

1112/3964

82

R.R. Mistry

Nandlal Chagganlal

27/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3210

RAE

6420

80

Sitadevi

Johnson

30/11/1993

7

329(1 to 7)

7

3211

RAE

6421

80

Sitadevi

Moharam

30/11/1993

7

329(1 to 7)

7

3212

R/R

378/1443

80

Madhukar Date

Balkrishna Bhole

30/11/1993

17

329(1 to 7)

17

3213

RAD

415

81

Dennis Anthony Perira

Domnic D'souza

30/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3214

RAE

503/1590

81

Tribhuvandas Amersey

Beheramji Mistry

30/11/1993

14

329(1 to 7)

14

3215

RAE

4246

82

M/s. Hendre Investment

S.P. Shelke

30/11/1993

6

329(1 to 7)

6

3216

RAE

4247

82

M/s.Hendre Investment

P.J. Shelke

30/11/1993

6

329(1 to 7)

6

3217

RAE

4248

82

M/s.Hendre Investment

Shamrao P. Shelke

30/11/1993

6

329(1 to 7)

6

3218

RAE

4249

82

M/s.Hendre Investment

I.P. Shelke

30/11/1993

6

329(1 to 7)

6

3219

RAE

4250

82

M/a. Hendre Investment

A.K. Shelke

30/11/1993

6

329(1 to 7)

6

3220

RAE

1178/4193

82

B.K. Manilal

M. M. Ismail

30/11/1993

6

329(1 to 7)

6

3221

RAE

464

84

Rubabbai F. Motiwala

Anand K. Shetty

30/11/1993

15

329(1 to 7)

15

3222

RAE

553

84

Shripad Navalkar

Shri Ganpati

30/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3223

RAE

3638

84

Noorbi Usman

Hariba Godse

30/11/1993

5

329(1 to 7)

5

3224

RAE

148/513

84

H.J. Habib

K.R. Kanani

30/11/1993

6

329(1 to 7)

6

Ismail Suleman & Ors Vithoba Shripat Mandre

A.642/86

10/02/87

13

329(1 to 7)

7

25

329(1 to 7)

25

8

329(1 to 7)

Page 129

Rev.21/93

21/04/1993

Inj.Nt.4222/92

8

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

3225

RAE

493/1682

84

Nasibullah

M.K. Juvatkar

30/11/1993

3226

RAD

293

93

S.M. Tuljapurkar

V.N. Pathan & ors

3227

R/R

337/771

93

Juliana Fernandis

3228

RAE

2744

80

3229

RAD

4013

3230

R/R

3231

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
329(1 to 7)

5

30/11/1993

329(1 to 7)

8

Haridas Rao B.S.

30/11/1993

329(1 to 7)

8

Haji Eissa

Babu

01/12/1993

6

329(1 to 7)

80

Kirorilal

Damayantibai

01/12/1993

6

329(1 to 7)

6

720/2482

83

Kantaben Shah

Leela Dhanu

01/12/1993

5

329(1 to 7)

5

RAE

324/686

92

The Ismalia C.H.S. Ltd.

Gangji Pasu

01/12/1993

15

329(1 to 7)

15

3232

RAE

75

93

Vira Pardiwala

M.N. Bangera

01/12/1993

13

329(1 to 7)

13

3233

RAD

5852

80

B.B. Patel

M/s.Madhav C.H.S. Ltd.

02/12/1993

26

329(1 to 7)

26

3234

RAD

6985

80

Daisy Batliboi

Rati Batliboi

02/12/1993

24

329(1 to 7)

24

3235

R/R

4305

82

Saroobai Ahmed

Mohamed Kadar

02/12/1993

25

329(1 to 7)

25

3236

RAE

243/965

82

H.J. Gupta

Malchand Hazarimal

02/12/1993

23

329(1 to 7)

3237

RAE

817/2211

91

Abdul Halim

Dorothy Leo

02/12/1993

7

329(1 to 7)

7

3238

RAE

656/1495

92

Farooque Ibrahim

Damji Shah

02/12/1993

8

329(1 to 7)

8

3239

RAE

669

93

02/12/1993

23

329(1 to 7)

23

3240

RAE

670

93

V.G. Kotak

Prakashchandra

02/12/1993

23

329(1 to 7)

23

3241

RAD

1925

93

Rajkumar

B.P. Khona

02/12/1993

26

329(1 to 7)

26

3242

RAE

327/1246

80

Keki P. Sidhwa

M/s. International Equipment 03/12/1993

26

329(1 to 7)

26

3243

RAE

374/1426

80

Banoobai

Sindhoobai

03/12/1993

7

329(1 to 7)

7

3244

RAE

2571

81

D.Y. Khopkar

P.V. Khopkar

03/12/1993

33

329(1 to 7)

33

3245

RAE

2571

81

Duryodhan Khopkar

Pramila Khopkar

03/12/1993

33

329(1 to 7)

3246

RAE

5348

81

F.M.Daruwala

R.C. Joshi

03/12/1993

5

329(1 to 7)

5

3247

RAE

1295/4234

81

D.P. Gala

M/s. Amarson

03/12/1993

5

329(1 to 7)

5

3248

RAE

206

82

Raghunath Patil

Vasant Dhanawade

03/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3249

R/R

635

82

Rambahal Majadhar

Vachaspati Lakheda

03/12/1993

7

329(1 to 7)

7

Vasant Govindji Kotak Manekchand Kapoorchand

5

C.R.
No.

Page 130

A.111/82

A.45/94

A.250/95

23/04/82

04/02/95

06/11/95

REMARK

6

23

33

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3250

RAD

4918

83

S.P. Dala

A.K. Zaveri

03/12/1993

12

329(1 to 7)

12

3251

RAD ST

2263

88

Balkrishna Iondustries

M/s.Industrial Tire

03/12/1993

15

329(1 to 7)

15

3252

RAE

46

82

R.D. Joshi

Fulibai Shah

04/12/1993

4

329(1 to 7)

3253

RAD

5773

80

Nabibux

Fizzabai

06/12/1993

26

329(1 to 7)

26

3254

RAE

5863

80

Jasumati Shastri

B.M. Seth

06/12/1993

7

329(1 to 7)

7

3255

RAE

6546

80

C.K. Mehata

V.N . Rajput

06/12/1993

26

329(1 to 7)

26

3256

RAE

820/2820

80

E.Dias

P.R. Parikh

06/12/1993

24

329(1 to 7)

24

3257

R/R

782/2461

81

M/s.Yashsvi Builders

K.C. Shah

06/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3258

RAD

4219

82

R.A. Shah

S.B. Shah

06/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3259

R/R

1439/4731

83

P.N. Kothari

Vasantkumar

06/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3260

R/R

4361

88

Sababai

Valji

06/12/1993

7

329(1 to 7)

7

3261

RAE

1420

89

Kantilal Joshi

Shyam Kalibai

06/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3262

RAD

1968

89

Sant Mishra

Mohamed Salim

06/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3263

R/R

444/1333

90

R.B. Sharma

D.M. Barche

06/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3264

R/R

675/2073

90

Abdul Mistry

Ravi Kalvankar

06/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3265

R/R

470/1263

91

Bombay Cricket Asso.

M/s. Stamford Pvt. Ltd.

06/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3266

R/R

5850

81

Abdul Patka

Shaikh

07/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3267

R/R

1085/3421

81

Martine

Vishwanath

07/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3268

R/R

1610/5382

81

Parshuram Pol

H.N. Kawale

07/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3269

R/R

781/2460

81

M/s.Yashsvi Builders

K.C. Shah

07/12/1993

23

329(1 to 7)

23

3270

RAE

203/817

82

K.R. Bharucha

V.C. Faria

07/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3271

R/R

1214/3942

84

P.R. Patel

P.C. Joshi

07/12/1993

23

329(1 to 7)

23

3272

RAE

1296/4235

84

Gulam Patel

Begum

07/12/1993

7

329(1 to 7)

7

3273

R/R

172/591

84

Girijaprasad Tiwari

Omprakash

07/12/1993

5

329(1 to 7)

5

3274

RAE

542/1499

86

Francis

Thomos

07/12/1993

8

329(1 to 7)

8

Page 131

Misc.611/83

4

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3275

RAE

587/1856

90

Adamali

Laxmilal

07/12/1993

25

329(1 to 7)

25

3276

RAE

8

93

Abubakar Laher

Sidney George

07/12/1993

14

329(1 to 7)

14

3277

RAD

2348

80

K.S. Irani

N.R. Kooper

08/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3278

RAD

2534

80

Jayabai

S.G. Jadhav

08/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3279

RAE

227

82

A.M. Patka

Fatima Adam

08/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3280

RAD

1374

82

S.H. Nabi

K.T. Botwala

08/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3281

RAD

1375

82

B.M. Shinde

V. Changaiah

08/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3282

RAD

1376

82

H.P. Sharma

K.Shanmugam

08/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3283

RAD

1378

82

Mustafa Ali

Shaikh Haji

08/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3284

RAD

1379

82

H.M.T. Hegade

Arappa

08/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3285

RAD

1380

82

P.B. Kamble

B.S. Narayanwar

08/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3286

RAD

1381

82

M.R. Sundaram

Chelliah Nadar

08/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3287

RAD

1382

82

H.M.T. Hegade

S. Perumal

08/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3288

R/R

2279

82

S.T.Valia

N.M.Mehta

08/12/1993

8

329(1 to 7)

8

3289

RAD

4825

83

Oghalchand

R.P. Mehata

08/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3290

RAE

828/2857

83

Meena Dhayagude

Bhaskar Patil

08/12/1993

10

329(1 to 7)

10

3291

R/R

2495

84

Shantichand

Amichand

08/12/1993

13

329(1 to 7)

13

3292

RAE

3385

89

P.P. Koli

A.W. Shinde

08/12/1993

9

329(1 to 7)

9

3293

RAE

1722

92

Garib Rehthan Fund

Homi Wadia

08/12/1993

25

329(1 to 7)

25

3294

RAE

2356

92

K.S. Thakkar

D.S. Mohite

08/12/1993

26

329(1 to 7)

26

3295

RAE

2359

92

Khimji S. Thakkar

Uttam T. Dahade

08/12/1993

26

329(1 to 7)

26

3296

RAE

213

93

Kamlakant Parikh

S.D. Shah

08/12/1993

15

329(1 to 7)

15

3297

RAE

177/367

93

M/s. Sarkar Builders

Charandas

08/12/1993

10

329(1 to 7)

10

3298

RAE

350/793

93

Jamil Vanjara

Umer Surya

08/12/1993

25

329(1 to 7)

25

3299

RAE

189

80

M.K.Bhimani

Ganpat Kondaji

09/12/1993

14

329(1 to 7)

14

Page 132

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

Safikunnisa Allimulla

R.L. Baniya

09/12/1993

26

329(1 to 7)

26

Dalal Manchorji

09/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3300

R/R

285/1098

80

3301

R/R

2587

82

3302

R/R

678/2572

82

Thakordas Topiwala

Dara Nariman Sakari

09/12/1993

5

329(1 to 7)

5

3303

RAE

711/2735

82

C.P.Gomes

M.V.Noseph

09/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3304

RAE

760/2862

82

Kalavati

Hansabai

09/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3305

RAE

1580

84

Mewalal R. Yadav

Poolchand L. Yadav

09/12/1993

23

329(1 to 7)

23

3306

RAE

823/2003

93

Jashbhai Patel

M.I. Mistry

09/12/1993

10

329(1 to 7)

10

3307

RAE

5419

80

H.A.Penwala

Jayantilal

10/12/1993

7

329(1 to 7)

7

3308

RAE

1676/5898

80

B.P. Cardmaster

M/s.Capital Electric Co.

10/12/1993

26

329(1 to 7)

26

3309

R/R

974/3425

80

Kaikhushro Mancharjee

Shahnaz Yin

10/12/1993

12

329(1 to 7)

12

3310

RAE

2253

81

Zainab Rahimtoola

S.K. Jessani

10/12/1993

11

329(1 to 7)

11

3311

RAE

2972

81

Siraj Lokhandwala

Vasant Krishnaji Moghe

10/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3312

RAE

1411/4646

81

S.K. Dangat

M/s.Dahyabhai

10/12/1993

26

329(1 to 7)

26

3313

R/R

3418

82

L.I.C.

Harilal Ghanshyamdas

10/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3314

RAE

3582

82

Sibyl

I.K.Mushi

10/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3315

RAE

1265/4545

82

10/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3316

RAE

821/3068

82

D.M. Mistry

D.K. Shroff

10/12/1993

7

329(1 to 7)

3317

R/R

1199

83

H.Y.Yadav

M.M.Nai

10/12/1993

23

329(1 to 7)

23

3318

RAE

2660

84

Laxmibai Morarji

Narayanji Maheshwari

10/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3319

RAE

2970

84

Siraj Lokhandwala

Vasant Krishnaji Moghe

10/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3320

R/R

2971

84

Siraj Lokhandwala

V.K. Moghe

10/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3321

RAD ST

1441

88

V.A. Shah

Mohanlal

10/12/1993

25

329(1 to 7)

25

3322

R/R

1878/6684

80

Liyakat Hussein

Ram Yadav

13/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3323

R/R

3543/5111

81

Baptist

Jayaben

13/12/1993

26

329(1 to 7)

26

3324

RAD

5675

82

V.D.Bendre

Zillah Solomon

13/12/1993

5

329(1 to 7)

5

Fazelhusen

M/s. Laxmi Assoct.films Balvantrai Ramshankar

Page 133

Cont.2964/92

7

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3325

R/R

43/148

85

Jairam

Manjulaben

13/12/1993

7

329(1 to 7)

7

3326

R/R

979/2373

92

B.V. Chikne

K.D. Yewale

13/12/1993

15

329(1 to 7)

15

3327

RAE

1767

93

Sultanali

R.S. Todankar

13/12/1993

17

329(1 to 7)

17

3328

RAE

1768

93

Sultanali

V.H. Todankar

13/12/1993

17

329(1 to 7)

17

3329

RAD

6530

80

M/s. Ashwini Enterprises

J.A. Vaidya

14/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3330

R/R

26

81

Raghunath Rajbhor

Ahmed Patel

14/12/1993

7

329(1 to 7)

7

3331

RAD

3016

84

P.J. Singh

Achnelal Gupta

14/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3332

RAD

1787

92

Ramprasad Yadav

M/s.Kamala Builders

14/12/1993

8

329(1 to 7)

8

3333

RAD

1544/5656

92

Ramabhailakhu Yadav

M/s.Kamala Builders

14/12/1993

8

329(1 to 7)

8

3334

RAD

3092

80

Prabhudas

Ratnakar Vadke

15/12/1993

24

329(1 to 7)

24

3335

RAD

5579

80

K.B. Dhokia

L.P. Dhaya

15/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3336

RAD

5108

81

Jagdish Purandare

Vallabhji Shah

15/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3337

RAE

530/1679

81

Asha M. Hingorani

M.V. Raw

15/12/1993

4

329(1 to 7)

4

3338

RAD

2

82

Tomara Pujari

Pratapsingh

15/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3339

RAE

487

82

M/s. Paras Construction

S.P. Thakkaer

15/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3340

R/R

1206

82

Kashinath K. Khedekar

T.S. Krishnan

15/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3341

R/R

1207

82

Kashinath

C.K. Narayanswami

15/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3342

R/R

1208

82

Kashinath K. Khedekar

V.R. Parmeshwaran

15/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3343

R/R

1210

82

Kashinath K. Khedekar

P.S. Wair

15/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3344

RAE

2258

82

Kalavati

Hansabai

15/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3345

R/R

5104

82

Mehtabbi Abdullakhan

L.A. Rehman

15/12/1993

26

329(1 to 7)

26

3346

RAE

536/2020

82

J.J.Chedda

K.V. Shrinivasan

15/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3347

R/R

83/273

82

Sakharam G. Kale

B.A. Thakarey

15/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3348

RAD

3247

83

Prakashchandra

Bharat Petrolium Corpn.L.

15/12/1993

33

329(1 to 7)

3349

R/R

1602/5223

83

Murlidhar ShrikishandasPeace Fort Chem.Ind.Eng.
co.Pvt. Ltd.
Pvt. Ltd.

15/12/1993

26

329(1 to 7)

Page 134

A.202/94

23/01/95

33
26

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3350

RAE

5069

80

Sardar G. Singh

B.B.Parikh

16/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3351

R/R

6071

82

L.N. Surve

B.S.Shinde

16/12/1993

13

329(1 to 7)

13

3352

R/R

6072

82

L.N. Surve

G.L. Hadvel

16/12/1993

13

329(1 to 7)

13

3353

R/R

29/79

84

Prabhulal M. Baroot

Kamal T. Dhongdi

16/12/1993

5

329(1 to 7)

5

3354

RAD

5215

85

Vijay Mewad

Rev.Jonatnan Dias

16/12/1993

25

329(1 to 7)

25

3355

RAE

925

93

S.N. Maurya

Gajanan Nadkar

16/12/1993

15

329(1 to 7)

15

3356

RAE

926

93

S.N. Maurya

G.B. Chavan

16/12/1993

15

329(1 to 7)

15

3357

RAE

849/2111

93

Kanchanmala

Mayank

16/12/1993

7

329(1 to 7)

7

3358

RAE

2518

83

Dawood Dholakya

Hafiz Abdul Hafiz

17/12/1993

8

329(1 to 7)

8

3359

R/R

911/2872

90

R.G. Yadav

Umeshkumar

17/12/1993

10

329(1 to 7)

10

3360

RAD

585/1840

91

Thomas

Official Trustees

17/12/1993

10

329(1 to 7)

10

3361

RAE

139/306

92

The Official Trustee

Zaki Honsny

17/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3362

RAE

196

93

Abdul Merchant

Rajlaxmi

17/12/1993

16

329(1 to 7)

16

3363

RAE

1809

93

M/s.Mihir Properties P.L.

Santoshkumar Bagla

17/12/1993

6

329(1 to 7)

6

3364

RAE

1810

93

M/s.Mihir Properties P.L.

Shivkumar Bagla

17/12/1993

16

329(1 to 7)

16

3365

RAE

1811

93

M/s.Mihir Properties P.L.

Vinodkumar

17/12/1993

16

329(1 to 7)

16

3366

R/R

1299/4246

83

Indira Thani

M/s Geoffray Manners
ci Ltd

29/12/1993

13

329(1 to 7)

13

Page 135

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3367

RAE

1832

93

Amirali Jaffer

Bhagwan Ganu

02/01/1994

25

365(1,2,3,4)

3368

R/R

954/3349

80

Mahesh & Co.

Indubai

03/01/1994

6

365(1,2,3,4)

3369

RAE

2582

81

Samyuktaben

Shamsingh

03/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

3370

RAE

5245

82

Lakshmilal Panalal

Rama Chingar

03/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3371

RAE

2052

83

Tarabai

Shardaben

03/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3372

R/R

900/2860

85

Ramdas Kapadia

Pradbhudas

03/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3373

RAD

4616

89

S.S. Nandi

Nissar Ali

03/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3374

RAE

4047

82

R.B. Punjabi

D.B. Chorge

04/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3375

RAE

4053

82

G.B.Chitrole

Harji Wadhel

04/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3376

RAE

4054

82

Rukminidevi

Namdeo Maruti Date

04/01/1994

17

365(1,2,3,4)

17

3377

RAE

4057

82

Rukminidevi

Babaji Laxman Navale

04/01/1994

17

365(1,2,3,4)

17

3378

R/R

878

83

R.B.Cheda

Alian Kerkera

04/01/1994

26

365(1,2,3,4)

26

3379

R/R

1555

83

M.P.Kamath

N.Surajdin

04/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3380

RAD

3436

83

Raziabai Ebrahim

Nandkumar Shankar

04/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3381

RAE

5343

83

H.V.Mehta

S.K.Das

04/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3382

R/R

1013/3404

83

Ishwaribai

V.P. Mirpuri

04/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3383

RAE

607/2109

83

R.P. Mathani

Dunlop India Ltd.

04/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3384

RAD

507

84

M/s. Pee Cee Products

Hiranand Kulkarni

04/01/1994

15

365(1,2,3,4)

3385

RAE

556

89

J.R. Jain

Dhanwantrao

04/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3386

RAE

62/163

91

Indian Optical Industries

M/s. Graph Art

04/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3387

RAD

2239

93

S.G. Mahakal

Narayan Tupe

04/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3388

RAE

340/775

93

M/s.Talati Panthaky

Rajesh Kapadiya

04/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3389

RAD

6292

94

Dungershi

A.V. Sabnis

04/01/1994

33

365(1,2,3,4)

3390

RAE

1285/4519

80

Mohanlal

Mohammed Rahim

05/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

3391

RAE

1478/5174

80

Rajani Shivnani

Krishna Kapoor

05/01/1994

18

365(1,2,3,4)

18

Page 136

25
Misc.387/82

A.129/94

A.287/94

29/07/99

24/11/99

6

15

33

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3392

RAE

1444

83

Yusubali

M/s. Imperial Tube Mart

05/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3393

RAD

5058

84

C.H. Shah

Rita Landers

05/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

3394

RAE

2340

86

Umerdinhaji

Dinabai

05/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3395

RAE

1889/5830

86

Savita Heemrajani

M.S.E.B.

05/01/1994

16

365(1,2,3,4)

3396

RAE

1917/5906

86

Yusufali Husain

M/s.Imperial Hardware

05/01/1994

9

365(1,2,3,4)

9

3397

RAE

1914

88

D.C. Pangane

G.B. Darekar

05/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

3398

R/R

2296

88

H.B. Upadhyay

S.J. Pal

05/01/1994

9

365(1,2,3,4)

9

3399

RAE

4781

89

Kishorchand

M/s.Madhavji

05/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

3400

RAD ST

751

90

Inamullah Khan

Hirasingh

05/01/1994

23

365(1,2,3,4)

3401

RAD

1735

91

R.R. Tiwari

Rambux

05/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3402

RAE

1841

91

S.R. Yadav

Rambali

05/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3403

RAE

145

92

Abdul Karim Makani

Fatmabai Gani

05/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3404

RAE

1935

92

Bhavana Doshi

Babulal J. Jain

05/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3405

RAE

1936

92

Bhavanadevi

Babulal

05/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3406

RAE

1937

92

Bhavana Doshi

Babulal Jain

05/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3407

RAD&E

1717

93

Bhirwandekari Club

Kumuben Modi

05/01/1994

13

365(1,2,3,4)

13

3408

RAD

208

80

Mohammed

Rev.Father Singh

06/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3409

R/R

4720

80

R.R. Mandhavivala

R.P. Lohar

06/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3410

RAE

3060

82

M.H. Mehata

Jamanaben

06/01/1994

20

365(1,2,3,4)

20

3411

R/R

1523/5065

84

R.M.Shivnani

K.B. Kapoor

06/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3412

RAD

373

86

L.V. Salunkhe

L.Z. Thakkar

06/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3413

RAE

510

86

Ansa A. Gurav

Baban Laxman Borade

06/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3414

RAD

3300

86

R.V. Dhungav

S.K.Nakod

06/01/1994

22

365(1,2,3,4)

22

3415

RAD

3301

86

R.V. Dhungav

Navinchandra

06/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3416

RAE

3924

86

Govindram Bros.

P.S. Kopikar

06/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

Page 137

Misc.251/93

Misc.150/91

16

23

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
3417

RAE

586

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

91

S.D. Remedios

Ramnath Yadav

06/01/1994

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.
9

365(1,2,3,4)

C.R.
No.
9

Misc.487/94
Obst.14/95
Misc.709/98
236/99,80/01

3418

R/R

2407

92

Maikulal Gupta

Haribhau L. Ranjane

06/01/1994

6

365(1,2,3,4)

3419

RAD

2253

80

Indirabai Ambre

M/s. Mahesh & Co.

07/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3420

RAE

4078

80

Ismail Haji

B.S. Nirgun

07/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3421

RAE

4079

80

07/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3422

R/R

1083/3815

80

B.M. Prabhudesai

Vitthaldas

07/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3423

RAE

1384/4871

80

Karimunnisa

Kashinath Kasurkar

07/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3424

R/R

426/1592

80

P.S. Irani

J. Rodriques

07/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3425

RAE

178

81

A.S. Nagarkar

Ramjibhai

07/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3426

RAD

3527

81

Vidya Sagar Pande

Dina D. Randeria

07/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3427

RAD

5420

83

Y.G. Kulkarni

M/s.Rajanikant Const.

07/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

3428

RAE

1808/5587

86

Omkarsingh

A.G. Francis

07/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3429

RAE

436/1342

88

Mohanlal

Shyam Teckchandani

07/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3430

RAE

437/1343

88

Mohanlal

V.C. Teckchandani

07/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3431

RAE

438/1345

88

Mohanlal

Alliance Trading Corpn.

07/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3432

R/R

876/2769

88

B.D. Yadav

S.B. Yadav

07/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3433

RAE

3015

89

B.P. Patel

P. Ramaswami

07/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

3434

RAE

1078/3164

90

Jagdishprasad Pandey

C.G.Rawat

07/01/1994

8

365(1,2,3,4)

8

3435

RAD

1047

91

R.M. Phatak

J.H. Londhe

07/01/1994

8

365(1,2,3,4)

8

3436

R/R

1581

91

07/01/1994

8

365(1,2,3,4)

8

3437

R/R

2470

91

Sitabai V. Raut

23

365(1,2,3,4)

3438

R/R

576/1578

91

M/s. Nahar Enterprises

Ratan T. Shelke

07/01/1994

8

365(1,2,3,4)

8

3439

R/R

577/1579

91

M/s. Nahar Enterprises

Vijay S. Bagul

07/01/1994

8

365(1,2,3,4)

8

3440

R/R

578/1580

91

M/s. Nahar Enterprises

Madhukar Magade

07/01/1994

8

365(1,2,3,4)

8

Ismail Haji FurniturewalaTukaram Sakharam Palad

M/s. Nahar Enterprises Gorakhnath V. Magade

Mahadev Shankar Bandekar 07/01/1994

Page 138

Misc.256/94

6

23

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3441

R/R

579/1582

91

M/s. Nahar Enterprises

Baburao Tribhuvan

07/01/1994

8

365(1,2,3,4)

8

3442

RAE

48

93

H.A. Razak

Sayyed

07/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3443

RAE

1514

93

Rajkumar Agarwal

Parvatibai Mandve

07/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3444

R/R

2250

80

S.L. Aroo

K.S. Salvi

10/01/1994

4

365(1,2,3,4)

4

3445

R/R

2667

80

N.R. Ullengal

K.B. Shah

10/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3446

R/R

2810

80

Parmanand D. Shah

Jijjabai Narsing

10/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3447

RAD

3394

80

Usha Saraiya

Indira Doshi

10/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3448

RAE

3577

80

Tukaram Tandel

G.M. Langi

10/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3449

R/R

4828

80

Francis

George

10/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3450

R/R

1375/4827

80

Francis Mascarenhas

Mary Kutty Abraham

10/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3451

RAE

334/1272

80

V.Patel

Maheshkumar

10/01/1994

4

365(1,2,3,4)

4

3452

R/R

1186/3767

81

S.V. Khare

S.R.Occhavlal

10/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3453

RAD

1037

82

M/s. Merchant Finance
Pvt. Ltd.

D.B. Khade

10/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3454

R/R

1051

82

Hardeo Kurmi

Pandurang K. Sawant

10/01/1994

4

365(1,2,3,4)

4

3455

R/R

3915

82

Jecee Corporation

A.G. Dudhwala

10/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3456

R/R

4108

82

H.A. Kader

K.C. Shetty

10/01/1994

4

365(1,2,3,4)

4

3457

R/R

4109

82

H.A. Kadar

Philip Pinto

10/01/1994

4

365(1,2,3,4)

A.463/94

16/10/97

4

3458

R/R

4110

82

H.A. Kadar

Nemchand Khimji

10/01/1994

19

365(1,2,3,4)

A.461/94

07/11/96

19

3459

R/R

4112

82

H.A. Kadar

John Fernandes

10/01/1994

4

365(1,2,3,4)

A.462/94

05/07/96

4

3460

RAD

5443

82

Om P.D. Sharma

A.V. Velinkar

10/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3461

RAD

3848

83

J.A. Fernandes

H.G. Patel

10/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3462

RAE

1543/5059

83

H.A.Gilani

M.K. Bhojwani

10/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3463

RAD

1991

84

H.R. Shroff

Aloo Investment P.Ltd

10/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3464

RAE

1353

85

M/s. Nathuram P.Ltd.

M/s. Khatau

10/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3465

RAE

1741/5284

85

Jugal Doshi

M.D. Cahturvedi

10/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

Page 139

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

3466

R/R

207/606

85

Janab Shabbir

M/s. Sandoz Ltd.

10/01/1994

6

365(1,2,3,4)

3467

R/R

2085/6298

86

Shivprasad Shukla

Saytyadeo

10/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3468

R/R

3753

89

Sarabai Hussain

Meherunnissa Yusuf

10/01/1994

15

365(1,2,3,4)

15

3469

RAE

221/603

89

A.G. Parikh

A. Ansari

10/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3470

RAE

938

93

U.B. Chourasia

Kameshwar

10/01/1994

15

365(1,2,3,4)

15

3471

RAE

5770

80

H.T. Sodha

B.B. Shroff

11/01/1994

4

365(1,2,3,4)

4

3472

R/R

402/1532

80

Sayed Khan

K.R. Devasy

11/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3473

R/R

403/1533

80

S.K. Hasimkhan

B.P. Mane

11/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3474

RAE

3397

81

S.D. Patil

M.B. Choudhary

11/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3475

RAE

3918

81

A.A. Mansoor

Z.H. Mohammed

11/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3476

R/R

614

82

S.G. Mansukhani

Camilo Fernandes

11/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3477

RAD

1027

82

N.P. Doshi

J.P. Doshi

11/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3478

R/R

819/3065

82

V.V. Bagadia

The Official Liquidator

11/01/1994

17

365(1,2,3,4)

17

3479

R/R

113/356

88

Indiraben

Mahavir Kanoi

11/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3480

RAE

497/1502

88

Gulamhusain

Pravinchandra

11/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3481

RAE

1678

91

Kishore G. Sanghvi

Sarswati S. Vithu

11/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3482

RAE

1691

91

Kishore G. Sanghvi

V.N. Narkhade

11/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3483

RAE

1702

91

Kishorji Sanghavi

Parvati Salunke

11/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3484

RAE

681/1568

92

Mehmood

Harikrishnna

11/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3485

RAD

1503

80

Abdul Satar

Pearl Co.op.Hsg. Soc.

12/01/1994

5

365(1,2,3,4)

3486

RAE

2085

80

G.M. Khudabaksh

D.R. Sarkare

12/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3487

RAD

3487

80

Ibrahim Abdulla

N.M. Attar

12/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3488

RAE

5079

80

Ranchandra

B.B. Muknak

12/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3489

RAD

5234

80

A.K. Kadir

S.R. Bhosale

12/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3490

R/R

6419

80

Devji

Achaldasji

12/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

Page 140

A.318/89

08/09/89

C.R.
No.
6

Misc.615,475,
326/95,164/94

5

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3491

RAD

6602

80

S.S. Sethi

M.Lakhmichand

12/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3492

RAD

3135

81

Narandas Vensimal

M/s.Union Carbide India
Ltd.

12/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3493

RAE

599/1879

81

K.M. Dhondwala

M/s. Bon Auto

12/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3494

RAE

1921

83

Kirti Karia

M/s. Premier Electro Plates

12/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3495

RAE

3100

86

Ramesh Patel

John Mathias

12/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3496

RAE

120/336

87

Siloo Joshi

A.N.D.Nanavati

12/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3497

RAE

3182

88

Harishchandra R.Borkar

K.S. Naik

12/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3498

R/R

1366

89

S.R. Sarju

Ram Garib

12/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3499

RAD

2703

90

Nagindas Seth

D.D. Kapadia

12/01/1994

9

365(1,2,3,4)

9

3500

RAD

641

91

Mohammed Quazi

Mozello

12/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3501

RAE

1264

91

Ahmedbhai Mohamedali

Kikabhai & Bros

12/01/1994

8

365(1,2,3,4)

8

3502

RAE

1968

92

Narendrakumar Gala

Anusyaben R. Kamdar

12/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3503

RAE

857/2002

92

Mohamedbhai Abdeally

Vallabhji Savla

12/01/1994

13

365(1,2,3,4)

13

3504

RAE

332

93

Abdul Majeed

Bhagaji Shah

12/01/1994

13

365(1,2,3,4)

13

3505

RAE

2402

93

Farida

Kalu Bapat

12/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3506

RAE

814/1987

93

M/s.Buildarch

M/s. Alibhai Tirewala

12/01/1994

13

365(1,2,3,4)

13

3507

RAD

542

80

R.M. Bhatt

M.H. Bhatt

13/01/1994

8

365(1,2,3,4)

8

3508

RAD

553

80

Ajitsingh Dilipainh

J.H. Bhavnagarwalla

13/01/1994

8

365(1,2,3,4)

8

3509

R/R

45/132

80

A.H. Abhedmbhoy

P.K. Jain

13/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3510

RAE

4439

82

M.Farkanali

Rehankhan

13/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3511

R/R

468/1624

83

R.M. Parelkar

V.G. Pokharkar

13/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3512

RAE

555

84

K.K. Shah

S.T. Shetty

13/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3513

R/R

2916

84

N.S. Jabanputra

M/s. Kirti Works

13/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3514

R/R

4485

85

Rukaiyabai

Motilal

13/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3515

R/R

37/124

85

Sakina Ronapurwala

Sakina Indris

13/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

Page 141

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3516

R/R

1165

88

Maltidevi

P. Dustan

13/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3517

RAD

2071

88

Rosalina D'souza

J.A.Disa

13/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3518

RAE

843/2098

93

Champaben

Firoz Patel

13/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3519

RAE

2773

80

A.K. Fakir

Kandoba

14/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3520

RAD

6464

80

V.B. Shetty

P.L. Angolkar

14/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3521

RAE

62/198

80

Shalini S. Kamble

Dattataram K. Parab

14/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

3522

R/R

4803

82

R.G. Mishra

B. Upaddhaya

14/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3523

R/R

3696

83

S.V. Shevkar

G.B. Shivnekar

14/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3524

R/R

1624/5278

83

Tarabai A. Halela

Bhagiratibai M. Wadkar

14/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3525

R/R

3174

84

J.R. Rajkotwale

Babubhai Chapsi Gala

14/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3526

RAE

991

86

G.U. Patel

Karam Ali

14/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3527

RAE

1369

86

M.S. Mhatre

Ramdeo

14/01/1994

13

365(1,2,3,4)

13

3528

RAE

1646

89

Abdul Husain Hakim

Asmabai

14/01/1994

11

365(1,2,3,4)

11

3529

RAE

2099

91

Yusuf Rizvi

Abbasali

14/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3530

RAE

2100

91

Yusuf Hasan Rizvi

Memon Abubakar Umer

14/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3531

RAE

788/1886

93

Kantaben

M/s.Modi Brother

14/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3532

RAE

2585

80

Firdosh Karachiwala

Hiralal Ramanlal Co.

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3533

RAE

1484

1981

Krishanprasad Mishra

Sardar Singh

15/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

3534

RAE

3439

1981

Albert

Rustom

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3535

R/R

4618

1981 Shamsuddin E. Mohamed Keruram Fakirchand

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3536

RAE

5818

1981

K.R. Bharucha

K.H. Shribhaye

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3537

RAE

5819

1981

K.R. Bharucha

H.L.Parse

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3538

RAE

5820

1981

K.R. Bharucha

P.S. Pangare

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3539

RAE

5821

1981

K.R. Bharucha

J.C. Joshi

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3540

RAE

5822

1981

K.R. Bharucha

F.S.Gawade

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

Page 142

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3541

R/R

5823

1981

K.R. Bharucha

D.b. Tikkam

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3542

R/R

5824

1981

K.R. Bharucha

U.V. Vishwakarma

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3543

R/R

1691/5817 1981

K.R. Bharucha

D.K. Mahadik

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3544

R/R

1982

Ram Shukla

Ram Mishra

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3545

R/R

1513/4552 1982

N.R. Yadav

Ganpat G. Kamble

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3546

RAE

4413

1984

M/s. Nalanda Builder

Mary D'casta

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3547

RAD

4932

84

Rangbahadur Singh

S.V. Yadav

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3548

RAE

135

84

A.I. Bharucha

Dodalkhan

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3549

R/R

1706

1985

S.B. Surve

D.N. Salukhe

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3550

RAE

2379

1985

Eddie A. Alvares

Ahuja Pal

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3551

RAD

2563

1985

Indulal N. Mehta

M/s.Assar Chemical Works

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3552

R/R

3946

1985

Rayaram Pande

Kalapnath Sharma

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3553

R/R

5761

1985

B. Kuwar

Newal Bhai

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3554

RAE

654/1990

1985

M/s. Kavita Builders

C.R. Batt

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3555 R/R

748/2374

1985

M/s. Raj Enterprises

M/s.Star Key Works

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3556

R/R

762/2398

1985

Vijaybahadur

Chandrakant

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3557

R/R

985/3059

1985

P,K, Botadkar

R.D. Nagvekar

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3558

R/R

986/3060

1985

P.K. Botadkar

S.R. Sawant

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3559

RAD

17

1986

Rampratap Sharma

Sitaram Gonka

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3560

RAD

320

1986

Abdul Sattar Khan

Prabhakar Paigankar

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3561

RAD

3627

1986

Shankar H. Gavad

Vasu N. Shetty

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3562

RAD

5135

1987 Abdul Majid Abbas KhanAjitkumar Singh Kasaliwal

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3563

R/R

1265/4010 1987

Juliana D'souza

Shiv D. Yadav

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3564

RAE

1550/4955 1987

SatkartarC.H. S. Ltd.

K.H. Shah

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3565

R/R

1630/5195 1987

Asgarali

Siddinath

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

2096

Page 143

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

1733/5473 1987

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

Mrs. Juliana D'souza

Jyot Singh

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3566

R/R

3567

R/R

550/1794

1987

C.L. Shrimali

Madhubhai D. Shah

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3568

R/R

552/1796

1987

C.L. Shrimali

Maheshbhai

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3569

R/R

56/134

1987

Parwatibai B. Mistry

R.K. Kotian

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3570

RAE

1535

88

Farookh

T. Kumbhar

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3571

R/R

3540

88

Nankusingh

Ramsamujh Singh

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3572

R/R

3566

88

Lallu Ghure

Dattaram Atmaram

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3573

RAD

1467

89

J. P. Fernandes

N.V. Shah

15/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3574

R/R

3608

89

Ismail Suleman

T. Ramadhin

15/01/1994

11

365(1,2,3,4)

11

3575

R/R

153/393

89

Jagdeo Tiwari

Gajanand Babu

15/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3576

R/R

2134

82

Sundari

Samson Shapurkar

17/01/1994

11

365(1,2,3,4)

11

3577

RAE

5695

82

Masuma

Sabir Ali

17/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3578

RAE

438/1680

82

Saifuddin

M. Musa

17/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3579

RAE

1015

83

K.K. Mody

Chandrabaga

17/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3580

RAE

1084

83

Algoo Somai

Lalta Pradas

17/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3581

RAE

1678

83

Sheila Obeiroy

K.N. Mehata

17/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3582

RAD

4733

84

Maria Fernandes

J.P. Daruwalla

17/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3583

RAE

4870

84

Galiya Kotwalla Estate

Waman

17/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3584

RAE

4953

84

Galiakotwala Estate

Hardevsingh

17/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3585

R/R

1149

85

S.S. Oza

K.D. Shah

17/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3586

R/R

525/1776

85

H.R. Goragandhi

Hariprasad

17/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3587

RAE

512

86

Hemchand Singhania

Amritlal Shah

17/01/1994

8

365(1,2,3,4)

8

3588

R/R

6362

86

J.D. Chavan

Mahakant Zha

17/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3589

RAE

196

87

Marry Gonsalves

C.P. Makwana

17/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3590

RAE

3451

87

V.V. Mahadik

P.A. Sawant

17/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

Page 144

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3591

RAE

1198/3532

90

Noorbanu

S.R. Ali

17/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3592

RAE

1199/3533

90

Noorbanu

S.M. Surmawala

17/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3593

RAE

1299

91

Fathemabai

Yakubhai

17/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3594

RAE

281/626

93

Aboobakar Rehman

Gulam Husain

17/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3595

R/R

282/627

93

Aboobakar Rehman

Gulam Husain

17/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3596

RAD

750

80

S.T. Sankpal

W.K. Ingulkar

18/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3597

R/R

2786

80

S.F. Husein

S.S. Bansode

18/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3598

RAE

6406

80

Hariprasad Dubey

L.B. Purandare

18/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3599

RAE

1017

82

F.Daruwalla

H.N. Tripathi

18/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3600

R/R

1588

82

Taherbhai

Savitribai Shinde

18/01/1994

8

365(1,2,3,4)

8

3601

RAE

713/2469

83

K.P. Gupta

A.A. Bassom

18/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3602

R/R

470/1581

84

D'mello

S.N. Rane

18/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3603

RAE

3040

85

Manjula

Shyam

18/01/1994

8

365(1,2,3,4)

8

3604

RAE

1048

90

Shiraz Patel

K. Ramaiya

18/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3605

RAE

1762

91

Haroun Yusuf

Omprakash

18/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3606

R/R

438/1122

91

Kaderkhan

B.S. Dogara

18/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3607

RAE

187

92

R.A. Photographer

Smamuddin Ramzan

18/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3608

RAE

188

92

R.A. Photographer

Sultan Abdul Majid

18/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3609

RAE

189

92

R.A. Photographer

Mohamed I.Mohmedmiya

18/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3610

RAE

1903

92

P.J. Vaidya

Poonamchand

18/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3611

RAE

3229

80

National Federation

M/s. Maharashtra Paper
Pvt. Ltd.

19/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3612

RAE

7027

80

Krishanji

V.V. Nimkar

19/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3613

RAE

1261/4445

80

S.S. Parelkar

Sardarsingh

19/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3614

R/R

1344/4759

80

J.B. Kulkarni

M.G. K. Nayak

19/01/1994

9

365(1,2,3,4)

9

3615

RAE

1787/6397

80

P.N. Patil

M.A. Gonsalves

19/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

Page 145

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3616

R/R

1213/3941

84

Pravinaben R. Patel

Communist Party of India

19/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3617

R/R

6430

86

Nanku Singh

Jayram

19/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3618

RAE

1455

90

Max Travasso

Rajvansh

19/01/1994

15

365(1,2,3,4)

15

3619

RAE

843/2532

90

Pravinchandra

Naboo Gani

19/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3620

RAE

2171

92

Kamladevi

Natobars Choudhary

19/01/1994

9

365(1,2,3,4)

9

3621

RAE

814/1870

92

Hariram Jairam Thakkar

Hiralal Auto Agency

19/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

3622

RAE

730

93

Ismail Adamji

Abdul master

19/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

3623

RAD

2109

93

Pitter Sequeira

Western India Electric Co.

19/01/1994

9

365(1,2,3,4)

9

3624

RAD

149

80

Jehangir Rustomji

V.R. Somaiya

20/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3625

RAD

321

80

Abbas Bangali

Zakiuddin

20/01/1994

13

365(1,2,3,4)

13

3626

R/R

2638

80

S. Mistry

N. Prasad

20/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3627

RAE

4878

80

G.L. Mokal

D.K. Thakur

20/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3628

RAE

4958

80

Raghunath

K.P. Maharana

20/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3629

RAE

63/199

80

B.M. Tata

L.S. Nancy

20/01/1994

13

365(1,2,3,4)

13

3630

RAE

581/1831

81

G.T.Budhrani

M/s Kurakhitta

20/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3631

R/R

1324

82

G.M. Gupta

Bhagwanji

20/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3632

R/R

1103/3929

82

V. Shantaram

S.G. Nadkarni

20/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3633

RAE

564

83

Yedbhanu Betab

A.N. Das

20/01/1994

11

365(1,2,3,4)

11

3634

RAE

2252

83

Shabbir Shaikh Khanali

B. Kumar

20/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

3635

RAD

4887

85

Mohamed Ayub Shaikh

Ali Ahmed Drumwalla

20/01/1994

9

365(1,2,3,4)

9

3636

RAD

4888

85

Mohomed F. Sheikh

Ali Ahmed Drumwalla

20/01/1994

9

365(1,2,3,4)

9

3637

RAE

5665

85

Hansraj Shah

Devji Matkar

20/01/1994

11

365(1,2,3,4)

11

3638

RAD

5908

86

Babulal Maliwar

Goswani V. Maharaj

20/01/1994

13

365(1,2,3,4)

13

3639

RAE

4071

87

R.C. Shukla

Arvind Mahadgupth

20/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

3640

R/R

296/870

87

Husena Bagasrawalla

Chu Yu Fa

20/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

Page 146

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3641

RAE

1830

93

Amirali Jaffer

Jagannath Nathu

20/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3642

RAE

123/261

93

Vijaykumar

Vilas patankar

20/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3643

RAE

106

94

S.K. Nadkarni

M.M. Bootwala

20/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3644

RAE

739/1699

92 Devang Dhirajlal Sanghavi Jyotiben Dharamdas

21/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3645

RAE

4062

80

Sorabji Mody

M/s Damodary Khetsey

24/01/1994

11

365(1,2,3,4)

11

3646

RAD

4870

81

Chunilal Namal

P.B. Kedia

24/01/1994

4

365(1,2,3,4)

4

3647

RAE

598/1877

81

Dena Bank

M/s. Damji Co.

24/01/1994

4

365(1,2,3,4)

4

3648

RAE

3159

82

J.K. Bhagat

M/s.Badrinath Rajaram
singh

24/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3649

R/R

3931

84

Abukhan Pathan

Adam G. Khan

24/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3650

RAE

3041

85

24/01/1994

8

365(1,2,3,4)

8

3651

R/R

5186

85

Hamid Khan

G.N. Borkar

24/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3652

RAE

5188

85

Hamidkhan Mirzakhan

Sudakar Panchal

24/01/1994

11

365(1,2,3,4)

11

3653

RAE

5718

85

Ramanlal Shah

Ramchandra

24/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3654

R/R

925

86

Hamidkhan Mirzakhan

V.T. Chawan

24/01/1994

11

365(1,2,3,4)

3655

R/R

926

86

Nirmalaben Parmar

Natwarlal

24/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3656

R/R

6360

86

J.D. Chavan

Indrajeet Singh

24/01/1994

16

365(1,2,3,4)

16

3657

R/R

852

87

Abhiraji Jagmohan

S.S. Ghag

24/01/1994

8

365(1,2,3,4)

8

3658

RAE

1679

91

K.G.Sanghavi

D.G. Dhobi

24/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3659

RAE

1680

91

Kishore G. Sanghvi

Bhagwati Lodh

24/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3660

RAE

1681

91

K.G.Sanghavi

V.N. Puranvasi

24/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3661

RAE

1689

91

Kishor G.Sanghavi

S.D. Dhabse

24/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3662

RAE

1693

91

Kishore G. Sanghvi

Sunita S. Gawde

24/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3663

RAE

1694

91

K.G.Sanghavi

H.N. Pandey

24/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3664

RAE

1696

91

Kishore G. Sanghvi

Yeshwant A. Sawant

24/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3665

RAE

1697

91

K.G.Sanghavi

P.B. Modak

24/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

Manjula Haridas BhatiaM/s.Alliance Tradimg Corp.

Page 147

Misc.601/89

11

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

91

Rehsma Estate

Laxmibai Amre

24/01/1994

15

365(1,2,3,4)

15

Ramarao S. Velkar

24/01/1994

23

365(1,2,3,4) A.St.1432/92

23

3666

RAE St

2301

3667

RAD

716

3668

R/R

801/1845

92

Sai Lakdawala

Sugrabai

24/01/1994

13

365(1,2,3,4)

13

3669

RAE

6770

80

Kahanchand

A.R. Karder

25/01/1994

12

365(1,2,3,4)

12

3670

RAE

357/1377

80

C.D. Gupte

S.A.Korday

25/01/1994

26

365(1,2,3,4)

26

3671

L.D.

462

81

Hasham Mohammed

Rehamutulah

25/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

3672

RAE

145/381

81

Jayaben Seth

M/s. Bombay Metal

25/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3673

RAE

482

82

M/s. Paras Construction

K.K. Shah

25/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3674

RAE

483

82

M/s. Paras Construction

V.M. Waghela

25/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3675

RAE

486

82

M/s. Paras Construction

Lalji Mota

25/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3676

RAE

716

82

K.R. Bharucha

S.P. Desai

25/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3677

RAE

4046

82

R.V. Punjabi

S.K. Kusape

25/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3678

R/R

1468/4822

83

V.G. Kasbekar

D.H. Nerurkar

25/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3679

RAE

693/2398

84

D.B. Patil

Ramaben

25/01/1994

15

365(1,2,3,4)

15

3680

RAE

1774

87

M.P. Zaveri

V.E. Kalyan

25/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

3681

R/R

667/1527

92

Mahendra Builder

Ramesh Patel

25/01/1994

15

365(1,2,3,4)

15

3682

RAE

1934/6846

80

M/s. Hassamal Bros

Baji Emchshaw Dastoor

27/01/1994

12

365(1,2,3,4)

12

3683

RAE

4487

83

S.N. Kowli

Satyendranath Das

27/01/1994

26

365(1,2,3,4)

26

3684

R/R

218/714

83

J.M. Churi

M/s. Alankar Industries

27/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3685

RAD

1618

84

A.K. Jagtap

H.S. Nalawade

27/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3686

RAE

246/836

84

Gurman Singh

S.T. Lulla

27/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3687

RAE

614/2075

84

M.V. Rath

Laxmiben

27/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3688

RAE

3583

85

M/s.Abdul Husain

M/s. Vasantkumar

27/01/1994

23

365(1,2,3,4)

23

3689

R/R

1008/3107

85

V.L. Kolwekar

J.M. Fernandes

27/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3690

R/R

1602/4920

86

A.H. Subanani

Hawabai

27/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

92 Hasan Ibrahim Chunawala

Page 148

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3691

R/R

1433

89

N.Wadilal

N.M. Gandhi

27/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3692

RAE

1105

93

Rupchand

Pandurang

27/01/1994

8

365(1,2,3,4)

8

3693

RAD

3282

80

G.A. Safiee

Abdul Yusuf

28/01/1994

24

365(1,2,3,4)

3694

RAD

135

81

Harkishan Buxani

Krishna K. Thadani

28/01/1994

15

365(1,2,3,4)

15

3695

R/R

166/510

81

Lalchand

Rukmini Lalchand

28/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3696

RAD

4126

84

Prabhu Narayan

M/s. Lovely Hotel

28/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3697

RAE

4716

84

V.P. Waghe

V.N. Chandran

28/01/1994

22

365(1,2,3,4)

22

3698

RAE

1052/3242

85

Harkishandas Hospital

Deepak Mankar

28/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3699

RAD

2209

1989

M.D. Jaiswar

S.K. Jaiswar

28/01/1994

17

365(1,2,3,4)

17

3700

RAE

2983

1989

Ramchand Bharwani

Dyanoba Tukaram

28/01/1994

10

365(1,2,3,4)

Misc.Nt.165/94

10

3701

RAE

2984

1989

Ramchand Bharwani

Sopana Bajaji

28/01/1994

10

365(1,2,3,4)

Misc.Nt.166/94

10

3702

RAE

2985

1989

Ramchand Bharwani

Arjun Tandel

28/01/1994

10

365(1,2,3,4)

Misc.161/94

10

3703

RAE

2986

1989

Ramchand Bharwani

Mahadiya Raghu

28/01/1994

10

365(1,2,3,4)

Misc.162/92

10

3704

RAE

2987

1989

R.S.Bharwani

S.S. Sharma

28/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3705

RAD

4630

1989

Yamunabai

N.D. Sawant

28/01/1994

14

365(1,2,3,4)

14

3706

RAD

1290

1990

Chellamma Shetty

Ebrahim Vally Inv.Co.

28/01/1994

17

365(1,2,3,4)

17

3707

RAE

136/352

1991

Haroun Yusuf

Sardar Singh

28/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3708

RAD

1769

1993

Hindustan Pencil Ltd.

M.G. Sachdev

28/01/1994

17

365(1,2,3,4)

17

3709

RAE

5619

1981

A.A. Porbunderwala

Baban Kisan

31/01/1994

24

365(1,2,3,4)

24

3710

RAE

5179

1983

Balaram Lilaram & Ors

M/s.Godiyawalla
Trad.Agency

31/01/1994

5

365(1,2,3,4)

5

3711

R/R

4076

1984

Mahavir R. Kurmi

Ramsunder Pasi

31/01/1994

6

365(1,2,3,4)

6

3712

RAD

2949

1986Mohammed Umer Hussein

Shekhar S. Shetty

31/01/1994

17

365(1,2,3,4)

17

3713

R/R

Ramabai P. Bagadthey

O.P.Sarna

31/01/1994

7

365(1,2,3,4)

7

3714

RAE

307

1988

Narendra J. Thakkar

M/s.Ojas Products

31/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3715

RAE

1646

1989

Abdul Husain Hakim

Asmabai

31/01/1994

11

365(1,2,3,4)

1680/5166 1986

Page 149

A.279/94

19/08/97

REMARK

24

Misc.930/94

11

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3716

R/R

3690

1990

Shekhar Shetty

Mohammed

31/01/1994

25

365(1,2,3,4)

25

3717

R/R

120/327

1990

Adamji Merchant

Akberkhan

31/01/1994

17

365(1,2,3,4)

17

3718

RAE

1700

1991

K.G. Sangli

Anusaya

31/01/1994

10

365(1,2,3,4)

10

3719

RAD ST

513

1993

8

365(1,2,3,4)

8

3720

RAE

1918

1993

Amirali Jaffer

Shankar Ramji

31/01/1994

13

365(1,2,3,4)

13

3721

RAE

1920

1993

Amirali Jaffer

Fakira Bhaguji

31/01/1994

13

365(1,2,3,4)

13

3722

RAE

1922

1993

Amirali Jaffer

Genu Ravji

31/01/1994

13

365(1,2,3,4)

13

3723

RAD

5149

1983

Hamidabai

Roshanbai

29/06/1994

23

3724

RAD

3016

1981

Harish Rawal

Maltiben Kinkhabwala

30/06/1994

18

3725

RAD

906/2922

T. Essardas Sons

05/07/1994

25

3726

RAE

1123

1991

Trikamdas

Kasturbai

11/07/1994

6

3727

RAD

2639

1989

P.S. Shelar

V.R. Sawant

12/07/1994

15

3728

R/R

Vanmali Jivraj Mistry

25/07/1994

16

3729

RAE

305

1983

R.Gorvilkar

L.S.Pawar

06/08/1994

14

3730

RAD

1669

1980

Perpetula Gonsalves

Sampat

01/09/1994

6

6

3731

RAE

5598

1980

Ramchandra Utekar

A.B. Shinde

01/09/1994

7

7

3732

R/R

5921

1980

Y.G. Muley

Chandrasingh

01/09/1994

6

6

3733

RAE

4339

1981 Damodarlalji Chhaganlal

M/s. Vikram & Co.

01/09/1994

24

24

3734

RAE

P.K. Parikh

M/s.Jayalaxmi Stores

01/09/1994

24

24

3735

RAD

2551

1983

M/s. Terena Traders

J. Narayandas Co.

01/09/1994

8

8

3736

RAE

356/1076

1990

Umar Mohd.

A.N. Tripathi

01/09/1994

6

6

3737

RAD

6418

1980 Neela Auto International

K.M. Agarwal

02/09/1994

8

8

3738

R/R

677/2420

1980

M/s. Mahesh & Co

S. Rodriuqes

02/09/1994

6

6

3739

RAE

619/1408

1992

Mansur

Jahangir Irani

02/09/1994

8

8

3740

R/R

5876

1982

R.B. Chheda

K.B. Kotian

05/09/1994

8

8

Kalabhavan Fine Art
Navyug Niketan C.H.S.Ltd.31/1/94
31/01/1994

1988 Mohandas Mahboobani

1656/5272 1987 Mariambai Abdulla Khan

1368/4498 1981

23
A.347/94
329(2 to 7)

16/12/96

18
25
6

329(2 to 7)

15
16

329(2 to 7)

Page 150

14

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

3741

R/R

2701

1983

B.K. Gohel

J.J. Pasi

05/09/1994

15

3742

RAD

1635

1992

Mohd. Vora

Asaruddin

06/09/1994

8

8

3743

RAE

3709

1990

Abdul Sattar

Yakub Suleman

07/09/1994

7

7

3744

R/R

760/1748

92

The Bombay City
Weavers C.H.S.

Zeenatyh

14/09/1994

25

25

3745

RAE

5

80

Mukundarai Purshottam

Majulaben

16/09/1994

4

4

3746

R/R

601/1371

92

Suffiddin

Abdul Gafar

20/09/1994

23

23

3747

R/R

1327/4702

80

I.V. Patil

Y.B. Garde

21/09/1994

24

24

3748

RAE

4691

81

J.B. Sharma

Mahesh Singh

21/09/1994

6

6

3749

RAE

2013

82

Shah Mohanlal

Girijashankar Doshi

21/09/1994

6

6

3750

RAE

4569

82

S.P. Bhatt

Babitadevi Champalal

21/09/1994

24

24

3751

R/R

5394

82

Munjula Savala

Kamlaprasad Singh

21/09/1994

24

24

3752

RAE

170/658

82

Bahen Khala

S.C. Advani

21/09/1994

6

6

3753

RAE

3985

83

B.F. Kalwadwala

Kubair

21/09/1994

9

9

3754

R/R

995

J. D'souza

21/09/1994

5

5

3755

R/R

675/2086

85

Farida Dawood

Mumtazali Azmatali

21/09/1994

13

13

3756

R/R

109/350

80

R.K. Modi

Modern Mill

22/09/1994

12

12

3757

R/R

1266/4139

81

B.H. Rawani

P.R. Saughvi

22/09/1994

25

25

3758

RAD

3024

82

Kotwal

Manjunath

22/09/1994

23

23

3759

R/R

09-24

83

Ismail

K.A. Thakur

22/09/1994

5

5

3760

R/R

1331/4023

85

Mohamed Abdulali

Thayyil Haji

22/09/1994

17

17

3761

RAE

4557

86

P.M. Kachare

M.K. Sawant

22/09/1994

15

15

3762

RAE

6698

86

P.M. Kachare

B.D. Shelar

22/09/1994

15

15

3763

RAD

3100

90

Lakshmilal Pannalal

M.H. Merchant

22/09/1994

15

3764

RAE

1211/3573

90

B.R. Advani

S.Menon

27/09/1994

16

16

3765

RAE

2272

92

M/s.K.M. Developers

S.Thayalan

27/09/1994

10

10

84 Kaderkhan Mohamedkhan

A.699/83

25/01/84

C.R.
No.
15

Cont.1755/91

Page 151

15

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3766

RAE

2290

92

K.M. Developers

M. Pushpam

27/09/1994

10

10

3767

RAE

2305

92

K.N. Developers

Mrs. P. Konar

27/09/1994

10

10

3768

R/R

711/1641

92

Amrit Kaur

Narshi Talakshi

29/09/1994

7

7

3769

RAE

244

81

T.P. Bole

R.N. Desai

05/07/1995

17

17

3770

RAE

2407

90

Ismail

Sabirabegum

05/08/1995

3771

RAE

Pravin Pandya

Pratap

23/08/1996

8

8

3772

RAD

2685

84

Baptist

Lewis

30/11/1996

25

25

3773

RAE

1844

92

Kusum Paithankar

Vimal Rawate

03/07/1997

10

10

3774

R/R

2329

80

Laxmibai Dhalumal

Monthchandra Dhara

23/09/1997

13

13

3775

R/R

571/2097

80

Shamdevi Chowhan

Vishnu Hire

23/04/1998

12

12

3776

RAD

30

90

Ganpatrao Bhagoji

Shrikant V. Patankar

14/09/1998

3777

R/R

542/1499

91

L.A. Gupta

S.B.Dhobi

14/10/1999

9

3778

R/R

4829

81

Mohasin Fakurddin

Ramkumar B. Sharma

15/12/1999

6

6

3779

RAE

3081

82

Zulekha Al-Mattar

Fatma Sabir

15/12/1999

14

14

3780

R/R

951/3462

1982

Patil

Mirashi

29/09/2003

*

*

3781

RAE

4086

87

D'Souza

Libra Holidays

06/06/2009

*

*

3782

RAE

443

1990

M.M.Latiff

10/22/2/91

*

*

RAE

688

1990

P.H.Shah

G.M.Dhimar

15/10/91

3784

R/R

1338/4045

86

Ramkhelwan Yadav

S.M. Vora

15/81/94

3785

RAE&R

1530

1980

Patel

Laxman

15/9/81*

RAD

5463

1987

M.Gulamali

N.M.Jokhu

16/10/1991

L.I.C. Of India

M/s. Interseas Corporation

16/10/91

3783

3786
3787
3788
3789
3790

R/R

1552/5141 1981

1238/4428 1982

Abdul

A.42/92

A. 526/99

22/04/93

17/8/00

10

9

Obst. 35/93
10

A. 171/1989

14/10/91

RAE

680/1891

89

Kokila Parikh

Hindustan Ciba Geighy Ltd

17/12/91

*

*

RAE

1210/

91

Sultanali

Suvidha

17/12/91

*

*

R/R

182/478

91

Kulwantsingh

Poojari

17/12/91

*

*

Page 152

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.
3791
3792
3793
3794
3795
3796

RAD

430

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

1983

H.Jalgaonker

Janabai

17/8/88

RAE

1981/6090 1986

J.Jani

B.Desai

18/1/91

RAE

1491/4939

81

Durga

Nazarath

19/12/91

RAD

2321/

91

Vijaykumar

Hamir

19/12/91

Nainan

Pillai

21/11/1986

RAE

2763/6329 1980

529/1822

1983

S.Mistry

BASF India Ltd.

RAE St.

3563

1985

S.Sardesai

S.P.Parikh

20/8/88

RAD

2807

81

Lalji Dawada

Parvatibai Mehata

222/3/93

RAE

1883

1982

Waghla

J.Rawal

23/8/88

3800

RAE

5300

1984

Poojary

Kulkarni

24/9/85

3801

RAE

279/825

1981

Leela

M/s. Travel Agent

25/03/1991

R/R

1366

1984

D.Yadav

S.Gupta

25/8/88

R/R

3396

1980

C.V.Chonkar

L.Baptista

28/10/91

1894/6727

80

M/s.Indian Oil

Mirchandani

28/06/1983

3798
3799

3802
3803
3804

RAE

3805

RAD

3029

1981

D.K.Ayeer

H.K.Ayeer& Ors

28/06/1983

3806

RAD

5941

81

Mameed Abdulla

Adams

28/10/1993

R/R

2798

1990

I.M.Kanga & ors.

R.A.Gaude

29/10/1991

3808

RAD

507

84

M/s. Pee Cee Products

H.C. Khilani

3&4/1/94

3809

RAE

2417

1981

Nagpal

Atmaram

30/09/1981

3810

RAD

1950

1984

A.Dubey

L.Dubey

3811

RAE

158/318

92

Navrang Cost

3812

R/R

5483

1981

3813

RAD

6522

3814

RAE

3815

RAD

3807

C.R.
No.

REMARK

*
A 20/92

09/10/95

09/10/95

*
*

20//11/91

RAE

3797

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

A163/87

03/11/1992

*

A. 54/92

17/11/1994

*

11

11

A. 478/88
*

25/3/98
*

Rev.St965/88

*

*
A.39/94

03/11/1994

S.P.Not Found

15

15

03/02/1985

*

*

Abdul Gani

04/03/1992

13

13

Singh

Prasad

05/01/1984

*

*

1980

Solanki

Kale

05/09/1981

416/969

93

Laxmidas

Nalini Patra

07/09/1993

14

14

4002

84

Virendra Singh

Ramoobai Rathod

22/02/1994

10

365(5)

Page 153

10

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

82 The New Piece Goods Bazar

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

Puahpa Parekh

22/02/1994

6

365(5)

6

3816

RAE

991/3572

3817

RAE

4928

87

M/s. Jayant Builders

D.B. Tiwari

22/02/1994

17

365(5)

17

3818

R/R

1835/6521

80

Aminabai S. Mohamed

B.J. Kubal

22/02/1994

5

365(5)

5

3819

RAD

5352

85

Hanumant D. Yadav

Jagannath Patil

24/02/1994

14

365(5)

14

3820

RAD

1683

83

M.K. Vasu

M/s. D.N. Khanke

24/02/1994

5

365(5)

5

3821

RAD

5723

82

Deepak T. Balwani

Navabai C. Vasandevi

23/02/1994

12

365(5)

12

3822

RAD

2645

81

Mohammed Yakub

Sayed Akhtar

24/02/1994

12

365(5)

12

3823

R/R

3595

82

Laiwala

Mary D'souza

24/02/1994

14

365(5)

14

3824

RAE

706/2445

83

Jaikishandas

N.A. Shah

24/02/1994

10

365(5)

10

3825

RAE

680/2096

85

Kantaben

Kuverben

11/02/1994

16

365(5)

16

3826

R/R

121/375

80

Sumatibai

Jagdish

11/02/1994

5

365(5)

5

3827

R/R

396/1299

84

I.S. Tarajia

P.S. Khade

11/02/1994

6

365(5)

6

3828

RAD

5570

81

M/s.Gobaons India

Mohinoor Industries

11/02/1994

8

365(5)

8

3829

R/R

3484

87

Rubi Nissa

A.S. Mishra

11/02/1994

9

365(5)

9

3830

RAE

1660/5872

80

Madhavlal

Manorama

11/02/1994

24

365(5)

24

3831

RAE

3402

85

Jugalbhai

Ishwar

14/02/1994

1to15 Pg.

365(5)

16

3832

RAE

3403

85

Jugalbhai

Himmatlal

14/02/1994

1 To 16 Pg

365(5)

16

3833

RAD

2043

84

Mrs. Crapts

Sitaram Mills

14/02/1994

1 to 18

365(5)

16

3834

RAE

3392

85

Jugal Doshi

B.B. Joshi

14/02/1994

Pg.1 to 12

365(5)

16

3835

RAE

3400

85

Jugalbhai

K.K. Bhayani

14/02/1994

1 to 14 Pg.

365(5)

16

3836

R/R

852

83

Ismail

R.S. Singh

14/02/1994

1 to19 Pg.

365(5)

16

3837

R/R

437/1518

83

Damji Hirji

K.B. Mehata

23/02/1994

1 to 25 Pg.

365(5)

24

3838

RAE

4362

82

M/s. Laxmi Associates

A.B. Dedhia

23/02/1994

1 To 17 Pg.

365(5)

6

3839

RAE

947/3328

80

Mrunalini

M/s. Balf India Ltd.

22/02/1994

1 to 22 Pg.

365(5)

24

3840

R/R

235

81

Surinder Singh

A.B. Mistry

22/02/1994

1 To 23 Pg.

365(5)

12

Page 154

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3841

RAD

2041

84

M/s. Elegants Crafts

Sitaram Mills

14/02/1994

1 To 18 Pg.

365(5)

16

3842

R/R

1729

80

B.D. Sajanani

M.Y. Yasin

23/02/1994

1 To 49 Pg.

365(5)

5

3843

RAD

2476

82

Kumar Ramasay

M/s. R.K. Builders

24/02/1994

1 to 14 Pg.

365(5)

5

3844

RAE

219/671

81

Abdul Sattar

Hirji Mulji

24/02/1994

365(5)

6

3845

RAD

232

81

P.J. Jaiswar

B.S. Jaiswar

24/02/1994

365(5)

6

3846

RAD

3271

83

M/s. Jalkruti

Fhulmati Jaffer

24/02/1994

365(5)

5

3847

R/R

1511/5545

82

Kantilal Shah

H.B. Yewale

24/02/1994

365(5)

20

3848

RAD

1093

84

Super Oil Com.

V.R. Maranbasari

24/02/1994

365(5)

6

3849

RAE

4175

81

Mohammed Bhai

Sayed Abdul

24/02/1994

365(5)

5

3850

R/R

1528/5333

80

Allarakhiya

Yuvraj

11/02/1994

365(5)

5

3851

RAE

5113

83

D.B. Patil

M/s.Desai Stores

14/02/1994

365(5)

6

3852

RAD

1156

84

D.B. Patil

R.R. Jani

14/02/1994

365(5)

5

3853

R/R

97/336

82

Kagzi Brothers

M/s. National Polvmer Corp. 14/02/1994

365(5)

14

3854

RAD

2042

84

M/s. Elegants Crafts

Sitaram Mills

14/02/1994

365(5)

16

3855

RAD

5073

87

Balbhim More

M/s. Faria Matai Perin

07/02/1994

365(5)

3856

RAD

2364

85

M.R. Mourya

M.G. Ahire

19/02/1994

365(5)

10

3857

R/R

3430

85

Century Spn.&Mfg.Co.

A.M. Pawar

19/02/1994

365(5)

10

3858

RAE

502

81

P.M. Ganatra

V.N. Seth

19/02/1994

365(5)

12

3859

RAE

1526/4595

85

Gulam Jawad

Fatmabai Patel

19/02/1994

365(5)

10

3860

R/R

3665

85

Rajaram Pandey

M.V. Lade

19/02/1994

365(5)

10

3861

R/R

1303

85

J.D. Chavan

R.S. Singh

19/02/1994

365(5)

10

3862

RAD

1781

83

S.K. Maratha

Indubai

19/02/1994

365(5)

10

3863

RAE

4857

86

Prabha Bajaj

Niwruti

19/02/1994

365(5)

10

3864

RAE

1168

85

Safiabai

Cecillia Pinto

19/02/1994

365(5)

10

3865

RAE

1538

87

Devraj

S.V. Thakar

19/02/1994

365(5)

10

10

10

10

Page 155

A.373/89

3

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3866

RAE

2630

86

C.P. Gupta

M.V. N. Rao

19/02/1994

365(5)

10

3867

R/R

1490/5200

80

Vinodlal

Jasuben

19/02/1994

365(5)

12

3868

R/R

1057/3365

87

B.N. Bavise

K.K. Patel

19/02/1994

365(5)

24

3869

R/R

3226

85

A.G. Kamble

B.Y. Kamble

19/02/1994

365(5)

10

3870

R/R

5522

82

M/s. Gayatri

A.P. Talekar

19/02/1994

365(5)

11

3871

RAE

1940

86

B.K. Pande

Kalavati

19/02/1994

365(5)

10

3872

RAD

6935

80

Padmavati

Ratilal

19/02/1994

24

3873

R/R

1982/3056

85

Pramila Botadkar

K.D. Malkar

19/02/1994

10

3874

R/R

669

82

Hatimbhai

S.S. Husain

19/02/1994

10

3875

R/R

84/216

81

R.G. Nimbalkar

G.S. Patade

19/02/1994

12

3876

RAD

5132

87

Zakir Husain

Ajitkumar

19/02/1994

10

3877

RAE

344/992

87

Abdul Patka

Kiran Kumari

19/02/1994

10

3878

RAE

346/994

87

Abdul Patka

Abdulla Haji

19/02/1994

10

3879

RAE

4465

87

Haridas

Saraswati

19/02/1994

10

3880

R/R

5697

87

Kalavati

L.B. Gurao

19/02/1994

10

3881

RAE

1022/3274

87

Abbas Doctor

Kamaruddin

19/02/1994

10

3882

RAE

1903

83

Ravindra

B.R. Lad

19/02/1994

10

3883

RAD

3262

87

Laxmi Bolar

Parvatibai

19/02/1994

10

3884

R/R

2657

85

J. Yadav

Ratilal

19/02/1994

10

3885

R/R

338

87

N.D. Buta

Jamuna Mishra

19/02/1994

10

3886

RAE

1633

81

Mohammed Shaikh

D.F. Barot

16/02/1994

12

3887

R/R

1631

81

D.S. Rajpurkar

B.T. Fadatara

16/02/1994

12

3888

RAE

1632

81

D.S. Rajkumar

Chandrashekhar

16/02/1994

12

3889

RAD

2496

81

T.K. Shetty

Sofiabai

16/02/1994

5

3890

R/R

1977

80

United General Trust

M/s. Jayantilal

16/02/1994

6

Page 156

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3891

RAD

3765

82

H.S. Chachad

V.B. Badas

16/02/1994

23

3892

R/R

98/314

83

B.R. Somaiya

J.R. Ankalesaria

16/02/1994

24

3893

RAD

1880

81

H.Y. Kotkar

S.M. Kalikar

09/02/1994

24

3894

Intpled.

1604

87

M.K. Gadwal

Allumaster

21/02/1994

11

3895

R/R

174/529

85

Manoharlal

Lokraj Joshi

21/02/1994

16

3896

RAE

1946

86

Hajiani

Zaibunishabi

21/02/1994

6

3897

Intpled.

1608

87

V.M. Shete

Aloomaster

21/02/1994

11

3898

Intpled.

1616

87

R.J. Kuswaha

Allumaster

21/02/1994

3899

Intpled.

1602

87

P.B.Keluskar

Allumaster

21/02/1994

11

3900

Intpled.

1603

87

K.P. Paral

Allumaster

21/02/1994

11

3901

Intpled.

1601

87

R.B. Shinde

Allumaster

21/02/1994

11

3902

RAE

1102/3701

83

V.N. Patil

Abubakhtar

21/02/1994

16

3903

R/R

1963/5907

85

Y.J. Dave

S.M. Shetty

21/02/1994

16

3904

Intpled.

1615

87

D.S. Yadav

Allumaster

21/02/1994

11

3905

Intpled.

1617

87

Baby Manorkar

Allumaster

21/02/1994

11

3906

R/R

1299/3930

85

Narharibhai

Arvindkumar

21/02/1994

16

3907

R/R

4077

84

Gulammohamed

Sajida Shamim

21/02/1994

17

3908

R/R

4777

83

R.R. Yadav

S.K. Ayub

21/02/1994

16

3909

R/R

1702/5165

85

B.K. Mugdam

M.S. Narayanan

21/02/1994

6

3910

R/R

4980

85

Shaikh Haider

Mohamed Waheed

21/02/1994

16

3911

RAE

1521/5579

82

D.S. Raipurkar

M/s. Unifirm Printing Press

02/02/1994

23

23

3912

R/R

2776

80

Abdul Kader

Devram Shinde

02/02/1994

5

5

3913

RAE

1176/3742

81

Oriental Insurance Co.

E.Voller

22/02/1994

14

14

3914

R/R

1657/5407

83

E.J. Pereira

K. Shetty

03/02/1994

5

5

3915

RAE

6081

82

Mohammed Noorani

Sayed Abdul

03/02/1994

8

8

15

Page 157

11

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3916

RAE

703/2192

85

P.K. Harjani

Ahmed Devji

03/02/1994

16

16

3917

RAE

1417/4972

80

Phirozbany

Development Consultant

14/02/1994

16

16

3918

RAE

3913

80

T.G. Shingade

Ganpat Sonawadekar

03/02/1994

12

12

3919

RAD

4430

86

A.A. Masurkar

S.K. Sawant

04/02/1994

14

14

3920

R/R

3812

82

M.H. Karlekar

Urmilaben

23/02/1994

12

12

3921

RAE

1265

81

S.M. Jalan

H.C. Shah

23/02/1994

12

12

3922

RAD

1473

81

Mahmed Jaffer

Haji Essa

23/02/1994

5

5

3923

R/R

1834/6520

80

A.S. Mohamed

C.N. Toraskar

22/02/1994

5

5

3924

RAE

45/112

81

Jayaben Seth

M/s. Bombay Metal & Steel

22/02/1994

24

24

3925

R/R

2489

81

D.G. Shah

D.N. Chouhan

22/02/1994

12

12

3926

RAE

1380/4226

86

D.N. Adanani

W.G. Jashnani

22/02/1994

16

16

3927

R/R

316/1211

82

R.M. Patel

N. gandhi

14/02/1994

7

7

3928

RAE

297/860

85

Fatmabai

Kamarbanoo

14/02/1994

16

16

3929

RAE

2543

85

K.v. Bhopatkar

B.M. Sanghavi

14/02/1994

16

16

3930

R/R

316/936

86

V.D. Maheshram

A.E. Heartman

14/02/1994

23

23

3931

RAE

1483/5186

80

Leila S. Sujan

K.S. Desai

14/02/1994

2

2

3932

RAE

719

89

Anandji Meghaji

V.R. Chouhan

02/02/1994

9

A. 350/93

20/10/93

9

3933

RAE

725

89

Anandji Meghaji

Nanji Masalawala

02/02/1994

9

A.354/93

20/10/93

9

3934

RAE

718

89

Anandji Meghaji

N.M. Shinde

02/02/1994

9

9

633

89

R.R.Trivedi

Dayalsingh

28/02/1994

11

11

3935

RAE

3936

RAE

564

89

J.B.Singh

Habib Hussain

23/03/1994

11

11

3937

RAE

565

89

J.B.Shah

Ali Hussain

28/02/1994

23

23

3938

RAD

2569

89

Mohammed Warsi

L.D.Naik

09/02/1994

14

14

3939

RAE

3711

89

Susati Yadav

Markande Singh

09/02/1994

14

14

3940

RAE

4451

89

J.K.Daruwalla

R.S.Gupta

09/02/1994

23

23

Page 158

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3941

RAE

3736

89

M/S Ashokkumar & CO

Kamala Chandwani

03/02/1994

23

23

3942

R/R

401/1192

90

Rukhayabai

B.V.Chandorkar

28/02/1994

6

6

3943

RAE

4659

89

G.K.Vaidya

T.D.Agre

22/02/1994

23

23

3944

RAE

3765

89

P.S.Shroff

<adji Barli

03/02/1994

25

25

3945

R/R

1594/4637

89

Union Park Apts Pvt Ltd

K.Raman

21/02/1994

13

13

3946

R/R

782/2203

89

Bhal Patil

Ashwathnarayan

23/02/1994

23

23

3947

RAD

1389

92

G.R.Taiwalkar

P.M.Lokhande

17/02/1994

23

23

3948

RAD

1727

92

Rajendra

Y.G.Manjrekar

16/02/1994

15

15

3949

RAD

2284

91

S.M.Deshmukh

S.S.Jawalkar

02/02/1994

15

15

3950

RAE

406/1009

91

Seethamma Rao

M/s Hindustan Lever Ltd

28/02/1994

16

16

3951

R/R

88/236

91

The Treasurer of Charitable
Endownments

M.M.Dsouza

19/02/1994

10

10

3952

RAE

265/836

88

Gulam Merchant

Zuzer Abdulhussain

10/02/1994

14

14

3953

RAE

3398

85

J.C.Doshi

R.S.Karkera

14/02/1994

16

16

3954

RAD

4275

81

Chandan Singh

Satyadevi

14/02/1994

12

12

3955

RAE

6345

80

R.S.Mishra

C.S.Krishnan

01/02/1994

12

12

3956

RAE

69/181

91

I.M.Kanga & ors.

Waman Chavan

07/02/1994

23

23

3957

RAE

1287

91

Gajwani Builders

K.D.Duiera

11/02/1994

6

6

3121

91

Sarabai

Chandra Nayak

04/02/1994

14

14

3958

RAE St

3959

RAE

53/147

91

Taherbhai Alibhai

Abdul Rehman

21/02/1994

17

17

3960

R/R

16/36

91

Jyoti Lulta

Mulchand Sanghvi

15/02/1994

8

8

3961

RAD

3732

89

M/s Chemolite

Kamala Chandwani

03/02/1994

23

23

3962

RAE

5674

80

S.K.Patil

S.G.CHorge

11/02/1994

1

1

3963

RAD

3018

88

M.J.Begum

S.C.Bose

16/02/1994

14

14

3964

R/R

3046

81

H.S.Bane

G.T.Phalke

14/02/1994

16

16

3965

RAE

90/271

88

Farook Ibrahim

A.C.Kundar

16/02/1994

14

14

Page 159

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3966

RAE

2503

88

K.Kambata

Meher Pavri

17/02/1994

10

10

3967

RAE

3368

88

Revachand Jain

B.T.Goel

19/02/1994

10

10

3968

R/R

1120/3422

88

B.K.Mugdum

P.K.Raman

28/02/1994

13

13

3969

RAE

1634

81

D.S. Raipurkar

R.S.Kondale

16/02/1994

12

12

3970

R/R

1512/4627

88

S.S.Mohamad

R.M.Peramal

19/02/1994

10

10

3971

R/R

3270

88

Sayyed Asgarali

P.A.Bhaiekar

19/02/1994

10

10

3972

RAE

930/2865

88

P.R.Gedia

A.Kailash

19/02/1994

10

10

3973

RAD

4593

89

D.T.Raghav

S.G.Purohit

28/02/1994

7

7

3974

RAD

817

88

Abubekar Mulla

D.M.Modi

19/02/1994

10

10

3975

R/R

354/1075

88

Maulan Husein

Azizurrehman

19/02/1994

10

10

3976

RAD

3756

88

G.J.Khan

Abdul Khan

21/02/1994

8

8

3977

RAD

2130

81

H.K.Gandhi

M/s Mitha Copper Store

21/02/1994

12

3978

RAD

4446

88

Eugene Dias

M/s H.A.Karolia

28/02/1994

7

7

3979

RAD

3731

89

Jaichandlal Karwa

Kamla

03/12/1994

23

23

3980

RAE

310

89

Madhavsingh

B.S.Jain

01/02/1994

7

7

3981

RAE

1215

89

Rehmatali

Fatimabai

01/02/1994

10

10

3982

RAD

2958

89

Dinshaw Petit

Shawak Irani

03/02/1994

23

23

3983

RAE

1314

89

T.L.Chudiwala

P.U.Oza

19/02/1994

10

10

3984

RAE

3939

89

Vinod Makwana

Bashirkhan

09/02/1994

14

14

3985

RAE

1038

89

Gyanchand

V .M. Samjiskar

21/02/1994

16

16

3986

RAE

2139

89

Anjuman Ali Soc.

Premchan Keshavji

24/02/1994

16

16

3987

RAE

723

89

Anandji Meghaji

Saraswati Klkarni

03/02/1994

9

3988

R/R

04/17/32

94

Basappa Patil

Abbasbhai

28/02/1994

6

6

3989

RAE

2

94

M/s Suraj Developers

Immaculate Pereira

11/02/1994

26

26

3990

RAE

169

94

Rajendrakumar

Kantadevi

01/02/1994

8

8

Rev 234/82

A 353/93

Page 160

12

20/10/93

9

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

3991

RAD

161

94

Mohammed Hussain

Jagubai Chunilal

23/02/1994

17

17

3992

RAE

4226

89

Abdul Khatri

Vishanji Gala

11/02/1994

14

14

3993

RAD

111

94

Alim Khan

Rijewari Khan

08/02/1994

23

3994

RAE

590

91

Dhundiraj Damle

Prakash Behere

21/02/1994

11

11

3995

R/R

971/2612

91

L.T.Chellaram

Maganlal Shamlal

15/02/1994

8

8

3996

R/R

617/1406

92

Shobha Shah

Sushma Deshmukh

06/02/1996

25

25

3997

RAE

864/2317

91

Lalitkumar Uttamdas

Nandu Karshan

28/02/1994

6

6

3998

RAE

574/1566

91

Abedabai Usman

Godwani

03/02/1994

10

10

3999

RAD

2824

90

Edward Ferrao

Anthony Ferrao

10/02/1994

6

6

4000

RAE

399/1190

90

Rukaiyabai

D.A.kulkarni

28/02/1994

6

6

4001

RAE

361

91

M/s R.K.Builders

Shyamnarayan Singh

08/02/1994

9

9

4002

RAE

1839

91

N.D.Sawant

Mahadeo Jawle

13/11/1995

23

23

4003

RAE

3580

89

Anandibai Kini

Shirchan Pawar

28/02/1994

11

11

4004

RAE

5685

82

Aniruddacharya

M/s Barecha Co

10/02/1994

8

8

4005

R/R

5686

82

Aniruddacharya

Sukhraj Chhogalal

10/02/1994

22

22

4006

RAE

168

93

Gulam Tiyebally

Bashir Siddiqui

04/02/1994

25

25

4007

RAE

217/600

91

Ratna Goswamy

Thakurlal

01/02/1994

10

10

4008

R/R

1712

94

Mainadevi Chauvan

N.S.Levi

17/02/1994

17

17

4009

RAE

5344

83

H.V.Mehta

S.A.Das

17/02/1994

6

6

4010

RAD

5129

81

Shakuntala Parmar

P.J.Gandhi

17/02/1994

12

12

4011

RAE

5146

81

K.J.Patel

S.G.More

17/02/1994

14

14

4012

RAE

2974

87

V.A.Karimji

Shafatulla Khan

16/02/1994

14

14

4013

R/R

2937

87

B.S.Ghate

V.B.Wakle

16/02/1994

14

14

4014

RAE

1598

84

H.N.Mohamed

Babu Sha

19/02/1994

10

10

4015

RAD

1247

80

G.M.Kapadia

A.R.Shetty

07/02/1994

4

4

Obst 37/94

Page 161

23

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4016

R/R

384/1140

81

P.S.Kadam

B.H.Shukla

07/02/1994

5

5

4017

RAE

537/1699

81

Luxmi Woollen Mill

M/s Lumala Ind. Pvt

07/02/1994

12

12

4018

RAE

40

92

Bhagwan Gupta

Bajrangi Tiwari

07/02/1994

23

23

4019

RAE

232/832

80

Syed Kadri

J.V.Shah

07/02/1994

24

24

4020

RAE

1607

92

Mohammed Bhai

A.T.Hameed

10/02/1994

17

17

4021

RAE

316/661

92

Haroon Alim

General Tubes Pvt

22/02/1994

7

7

4022

RAD

550

92

New Bank Of India

S.S. Runwal

15/02/1994

7

7

4023

R/R

1326

83

N.D.SHroff

H.A.Oza

08/02/1994

5

5

4024

RAE

3932

86

M/s Govindram Bros

Jagdamprasad Singh

08/02/1994

7

7

4025

RAE

536/1698

81

Shree Luxmi Woollen Mill M/s Lumala Ind. Pvt

08/02/1994

12

12

4026

RAD

2080

92

Tara Shetty

Abdul Rasool

03/02/1994

15

15

4027

RAE

484

82

Paras Const CO

R.Shantilal

09/02/1994

6

6

4028

R/R

1239/3751

86

Madhvlal Pittie

Nityanand Vaidya

09/02/1994

14

14

4029

R/R

1475

81

R.R.Pandey

L.R.Tirodekar

09/02/1994

12

12

4030

RAD

1798

85

Mohamood Ebrahim

Aminabai

09/02/1994

23

23

4031

RAE

2491

83

Jagannathgiri

B.L.Kadam

08/02/1994

5

5

4032

RAE

1933

84

P.N.Mistry

S.B.Jagirdar

07/02/1994

16

16

4033

RAD

699

84

B.B.Shaikh

H.A.Mohamed

07/02/1994

6

6

4034

RAE

3548

82

K.B.Deokar

R.T.Sorte

09/02/1994

6

6

4035

RAE

2059

85

V.N.Shrikhande

R.S.Deshpande

09/02/1994

10

10

4036

RAD

1248

80

G.M.Kapadia

A.Sadanand

07/02/1994

4

4

4037

R/R

2490

85

M.S.Agrawal

Y.Y.Raut

15/02/1994

12

12

4038

RAE

1944/6907

80

R.H.Arya

P.T.Talwar

15/02/1994

12

12

4039

RAE

144

81

Mohiddin

P.B. Pagaria

07/02/1994

12

12

4040

RAE

1714/5201

85

M/s L.S.Daver

M/s Shilpi Advertising

08/02/1994

10

10

Page 162

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4041

R/R

421/1276

85

G.L.Jagtap

T.K.Ganadharan

08/02/1994

8

8

4042

RAE

662/2267

84

Khatijibai

M/s Saurashtra Cloth

08/02/1994

25

25

4043

R/R

4671

82

Z.A.Latif

K.M.Jadhav

08/02/1994

24

24

4044

R/R

2277

87

J.P.kala

S.G.Surve

10/02/1994

7

7

4045

R/R

1031

85

Bnasraj Yadav

Ram Yadav

15/02/1994

8

4046

R/R

1620/5004

86

S.S. Nadkarni

Narayan Keshav Prasad

15/02/1994

17

17

4047

RAE

2555

83

Narmadashankar Raval

Kantilal Kothari

08/02/1994

10

10

4048

R/R

5757

84

R.D.Rane

Vasant Rao

08/02/1994

5

5

4049

R/R

209

82

S.D.Naik

A.R.Pednekar

10/02/1994

8

8

4050

RAE

3021

82

V.F.Demello

Paul Demello

10/02/1994

5

5

4051

RAD

1726

85

N.R.Sampat

Rekha Punjabi

19/02/1994

10

10

4052

R/R

2139/6471

86

Laxmibai Nayak

Shantaram Pawaskar

19/02/1994

10

10

4053

R/R

2996

81

Y.D.Kadam

S.S.Konde

17/02/1994

5

5

4054

R/R

905/2921

87

N.N.Pawar

M/s Talip Const

21/02/1994

11

4055

RAD

459

86

Ram Singh

Keshav Singh

16/02/1994

17

17

4056

RAE

3800

83

Asmabai

Jasoda

17/02/1994

16

16

4057

RAD

382

86

Mehboobi Amin

Hussain Khan

21/02/1994

16

16

4058

RAE

2368

82

Asgarali

Pratap Book Mfg

21/02/1994

6

6

4059

R/R

1565/5339

85

L.D.Joshi

D.K.Amin

21/02/1994

16

16

4060

RAD

5209

80

Guruchet Sidhu

R.D.Asra

21/02/1994

24

24

4061

Intpled.

1614

87

L.P.Mayanie

Allumaster

21/02/1994

11

11

4062

RAE

5372

84

Vasudeo Pandey

Dattaram Bhikaji

21/02/1994

16

16

4063

R/R

1552/5429

80

Shakuntala Devi

Tayasaheb Kamgar

21/02/1994

5

5

4064

RAE

1556

86

G.S.Vanjara

Memon Usman

10/02/1994

10

10

4065

RAD

4163

80

Gulambhai

Hind File Clip Mfg CO

10/02/1994

8

8

A294/96

Rev 15/92

Page 163

15/10/1996

06/11/93

Mis 747/94

Obst 25/96,Mis
695/87

8

11

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4066

R/R

1711

83

B.M.Shinde

K.N.Surve

10/02/1994

5

5

4067

RAE

1

83

Sakinabai

Mohamedi Arsiwala

18/02/1994

11

11

4068

RAD

4151

80

Asrumati Dalal

Goraben Solanki

18/02/1994

24

24

4069

RAD

3298

86

R.V.Dhungav

Manilal Pethara

19/02/1994

10

10

4070

R/R

1959

85

Rozibai Padgulam

Rajaram Sawant

19/02/1994

10

10

4071

R/R

5696

86

Kalavwati Sonar

B.P.Shinde

19/02/1994

10

10

4072

RAD

5433

82

Lilbai Gorgri

Gammatkumari

19/02/1994

24

24

4073

R/R

3601

86

Shivmandir Dube

B.R.Yadav

19/02/1994

8

8

4074

R/R

6685

86

M/s Raj Builders

Secretary Saiwadi

19/02/1994

10

10

4075

RAE

3193

86

Laltaprasad Dubey

D.D.Palande

19/02/1994

10

10

4076

RAE

1504

85

M/s Dattani Enterpises

D.P.Ved

19/02/1994

10

10

4077

R/R

4920

84

Baliram Paste

Harishchandra Sutar

19/02/1994

10

10

4078

RAD

5476

86

Achhutanad Dubey

M/s K.K.Patel & Sons

19/02/1994

10

10

4079

R/R

847

80

Saifuddin

Lkhamshi Goga

19/02/1994

9

9

4080

RAE

1162

85

Husseinbhai Doctor

Asgarali

19/02/1994

10

10

4081

R/R

3664

85

Rajaram Pande

Rmphar Prajapati

19/02/1994

10

10

4082

R/R

3943

85

Rajaram Pande

D.G.Satanak

19/02/1994

10

10

4083

R/R

4628

86

Lautu Yadav

Virji Vadhwana

19/02/1994

10

10

4084

RAD

258

83

Kripa Pandey

Shankar Dubli

19/02/1994

10

10

4085

R/R

5011

86

Keshav Pillai

A.R.Yadav

19/02/1994

10

10

4086

R/R

1755/5440

86

Abedabai Uttanwalla

J.M.Shah

19/02/1994

10

10

4087

RAE

5282

87

Baldev Singh

Gyansingh

19/02/1994

10

10

4088

RAE

53

80

Tulsidas Kapadia

Gordhandas Udeshi

10/02/1994

5

5

4089

Intpled.

1605

87

Anandibai Talekar

Allumaster

21/02/1994

11

11

4090

Intpled.

1611

87

Laxmibai Mondre

Allumaster

21/02/1994

11

11

Page 164

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4091

RAE

3022

84

Luiza D Mello

Titus Pinto

21/02/1994

6

6

4092

R/R

150/433

85

Shobhana Malik

S.S.Eknath

21/02/1994

16

16

4093

Intpled.

1610

87

P.G.Ghadshi

Allumaster

21/02/1994

11

11

4094

R/R

5344

81

V.N.Shetty

J.J.Patil

10/02/1994

5

4095

R/R

1071/3387

81

Varjivandas Vora

M/s Rameshchandra

18/02/1994

11

11

4096

RAE

1442/4581

87

Anil Parekh

Pravin Parekh

18/02/1994

8

8

4097

R/R

810/2811

83

D.S.Kadam

Shakuntala Shailendra

18/02/1994

5

5

4098

RAE

1763

85

Kawasji Daruwala

J.R.Bosle

19/02/1994

10

10

4099

R/R

260/775

85

Rozi Cardoz

Sudhakar Jadhav

19/02/1994

10

10

4100

RAE

1638

84

Vinay Desai

Dias

19/02/1994

10

10

4101

R/R

1030/3431

84

J.M.Parekh

B.N.Saunke

19/02/1994

10

10

4102

R/R

1352

85

Annie Gonsalves

Chakala Boys Club

19/02/1994

10

10

4103

RAE

3605

83

Bachbhai Uttamlal

Vasant Jadhav

18/02/1994

5

5

4104

RAE

810/2811

83

D.S.Kadam

Shakuntala Shailendra

18/02/1994

5

4105

R/R

522

85

Shaikh Navsarvi

Kanji Sanna

19/02/1994

10

10

4106

RAE

269/786

85

Navinchandra Mithani

Bharti Mehta

19/02/1994

12

12

4107

RAE

268/785

85

Navinchandra Mithani

Dulerral parekh

19/02/1994

12

12

4108

R/R

1539/4768

86

D.L.Kajarekar

S.V.Shetty

19/02/1994

10

10

4109

RAD

4872

83

J.T.Pathak

H.Y.Pandit

19/02/1994

10

10

4110

RAE

4459

84

Devendra Sarvaiya

Jasubhai

19/02/1994

10

10

4111

RAD

5621

86

V.D.Utekar

Atmaram utekar

19/02/1994

10

10

4112

RAD

5662

86

Rekha Beiy

Kishan Bansal

19/02/1994

10

10

4113

R/R

1203/3661

85

Rajaram Pande

B.R.Vehhil

19/02/1994

10

10

4114

R/R

1204/3663

85

Rajaram Pande

S.S.More

19/02/1994

10

10

4115

R/R

3942

85

Rajaram Pande

A.S.Rane

19/02/1994

10

10

A 162/94

16/10/1997

5

Obst 60/94

Page 165

5

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4116

R/R

2459

87

Mohamed nawasali

Mohamed Khan

19/02/1994

10

10

4117

RAE

3949

82

P.K.Dhumasia

Popatlal Shah

19/02/1994

10

10

4118

RAE

2343

87

Chitaruram keshav

Abdul Faizu

19/02/1994

10

10

4119

R/R

1844

83

Lakhan Singh

Mohamed Khan

19/02/1994

10

10

4120

RAE

1270/4149

81

Shabirbibi Shaikh

Abdul Ibrahim

07/02/1994

10

10

4121

RAE

1352/4455

83

Mohisinbhai

M/s Ahmed & Co

03/02/1994

8

4122

RAE

721/2279

85

Meena Andre

Gordhan Masand

04/02/1994

10

10

4123

RAE

254

81

Ismail Kanga

Sadhna Tendulkar

04/02/1994

24

24

4124

RAE

3783

85

Fazal Peemohamed

Jawanmal Jain

04/02/1994

25

25

4125

RAE

1531/5600

82

Suresh Kowli

Padmaji Marathe

04/02/1994

23

23

4126

R/R

383/1138

81

H.K.Mohideen Shaikh

A.A.Sayed

04/02/1994

5

5

4127

R/R

1692

80

Prafulla Chogle

R.P.Goregaonkar

04/02/1994

24

24

4128

RAE

1483/5186

Mrs Leila Sajan

Kumar Desai

14/02/1994

2

4129

R/R

1694/5376

87

Roshaluna D souza

J.A.Desa

01/02/1994

7

7

4130

R/R

5492

80

Mahesh Singh

Chandra Panchal

22/02/1994

24

24

4131

RAE

746/2365

85

Bhagwandas

M/s Shri Jalaram Fabrics

23/02/1994

15

15

4132

R/R

239

81

S.G.Gyani

P.B.Mistry

20/02/1994

12

12

4133

R/R

4307

83

K.B.Maniar

D.R.Joshi

01/02/1994

10

10

4134

R/R

139/401

85

LIC

C.T.Sajanwalla

01/02/1994

17

17

4135

R/R

849/2476

86

S.G.Samant

H.J.Chaphekar

01/02/1994

5

5

4136

RAE

1027/3286

87

M/s Rajesh Co

P&I Services Of India

26/02/1994

16

16

4137

R/R

1075

80

Anjanikumar

Hazrbal Pawala

01/02/1994

5

5

4138

RAE

426/1302

87

Jethomal Bharwani

N.P.Bhatica

01/02/1994

16

16

4139

RAE

831/2880

80

S.K.Poddar

Kanthadhai Popatlal

04/02/1994

12

12

4140

RAE

1152/3847

83

Abdul Sattar

Balkrishan Baburam

01/02/1994

10

10

Rev 122/87

A 86/94

Page 166

16/11/1987

14/02/1994

REMARK

8

2

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4141

RAE

1121

81

B.T.Torne

N.P.Torne

02/02/1994

12

12

4142

RAE

4178

86

S.R.Khushalsingh

J. Singh

02/02/1994

12

12

4143

RAE

3899

86

Mary Gonsalves

Mansukhbhai Pithwa

02/02/1994

10

10

4144

RAD

706

82

H.K.Doiphode

H.B.Gaikwad

01/02/1994

5

A 264/83;
A159/94

4145

RAE

2163

88

Tanjore Jairam

Nirmala Kanekar

11/03/1994

16

A187/94

4146

RAE

3042

88

Chandrakant Lamge

M.M.Shah

07/03/1998

13

A 430/95

4147

R/R

277/821

81

T.L.Chudiwala

Panban Rambhia

19/03/1994

12

12

4148

RAE

3211

88

Niyamobi Mohmmed

Ashabi Khan

17/03/1993

14

14

4149

RAE

3633

88

Zarina Janai

Harishchandra Shetye

07/03/1994

16

16

4150

RAE

1537

88

John D souza

Ganpat Desai

07/03/1994

16

4151

R/R

1051

88

Maulan Ali Husein

Arjun Dhondiba

05/03/1994

23

23

4152

RAE

1056

88

Maulana Ali Husein

H.K.Menon

05/03/1994

23

23

4153

RAE

1054

88

Maulana Ali Husein

G.N.Nair

05/03/1994

23

23

4154

RAD

3513

88

R.S.Mistry

R.R.Mistry

05/03/1994

14

14

4155

RAE

557/1319

93

Suryabai Tarwalla

Omprakash Sood

21/02/1994

7

7

4156

RAE

2126

93

Amirali Jaffer

Kamal Kumar Gavli

08/02/1994

6

6

4157

RAE

2127

93

Amirali Jaffer

Vishram Bhao

08/02/1994

6

6

4158

RAE

1969

93

Amirali Jaffer

Babaji Laxman

02/02/1994

7

7

4159

RAE

2127

93

Amirali Jaffer

Keshav Ganpat

02/02/1994

7

7

4160

RAE

1606

93

Framroze Soonawalla

Milind Manjrekar

03/02/1994

15

15

4161

R/R

1088

93

Madhurdas Devidas

Jagannath Watkar

02/02/1994

23

23

4162

RAE

1089

93

Madhurdas Devidas

Rammani

09/02/1994

23

23

4163

RAE

2198

93

Amirali Jaffer

S,B.SUryavanshi

21/02/1994

8

8

4164

RAE

2199

93

Amirali Jaffer

Pandurang Ghadge

21/02/1994

8

8

4165

RAE

2277

93 M/s Suraj Estate Developer

F.A.Alwares

11/02/1994

26

26

23/07/1998

5
16

07/03/98

Mis 457/95

Mis 575/94

Page 167

REMARK

13

16

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4166

RAD

1047

93

D.B.Shah

Jayant Joshi

08/02/1994

26

26

4167

RAE

1707

93

Anis Kazi

M/s Immaculate Pereira

23/02/1994

15

15

4168

R/R

531/1260

93

Mushtaq Bachooally

Nelofat Aziz

28/02/1994

15

15

4169

RAD

1583

93

Yasin Nariwalla

M/s Allies Holding Ltd

28/02/1994

11

11

4170

RAE

692/1663

93

M/s Devt Co op Bank Ltd

Shaukat Topiwalla

07/02/1994

15

15

4171

RAE

2053

93

Amirali Jaffer

Ramdhar Kanajia

11/02/1994

8

8

4172

RAE

2204

93

Amirali Jaffer

M.S.Sawant

21/02/1994

8

8

4173

RAE

2202

93

Amirali Jaffer

Malini Panchal

21/02/1994

8

8

4174

RAE

2201

93

Amirali Jaffer

Shridhar Abaji

21/02/1994

8

8

4175

RAE

426/1020

93

Bhagwandas

Mangalchand Podar

14/02/1994

13

13

4176

RAE

2200

93

Amirali Jaffer

Kasturbhai Parmar

21/02/1994

8

8

4177

RAD

131

93

Latif Khandoale

M/s Murlimal Santaram

25/02/1994

23

23

4178

RAE

2086

93

Amirali Jaffer

Aanna Petanna

08/02/1994

6

6

4179

RAE

2024

93

Amirali Jaffer

Shankar Yadav

28/02/1994

7

7

4180

RAE

2025

93

Amirali Jaffer

Vishram Trimbak

02/02/1994

7

7

4181

RAD

1578

93

M.Y.Nariwalla

M/s Allied Holding Ltd

28/02/1994

17

17

4182

RAD

1579

93

Salim Naviwalla

M/s Allied Holding Ltd

28/02/1994

17

17

4183

RAD

2256

93

28/02/1994

13

13

4184

RAE

2028

93

Amirali Jaffer

Jagannath Babaji

02/02/1994

7

7

4185

RAE

2005

93

Amirali Jaffer

Ramchandra Mahadeo

24/02/1994

23

23

4186

RAE

1941

93

Amirali Jaffer

Ganpat Laxman

02/02/1994

7

7

4187

RAE

1940

93

Amirali Jaffer

Vishram Dhaku

02/02/1994

7

7

4188

RAE

1942

93

Amirali Jaffer

Shankar Lamxan

02/02/1994

7

7

4189

RAE

264/575

93

Mohamed Gardee

Gulam Mohamed Ali

02/02/1994

13

13

4190

RAE

2074

93

Amirali Jaffer

Sobabai Selke

11/02/1994

15

15

M/s Sociedade De Fomento
M/s Purshottam Das
Ind pvt Ltd

Page 168

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4191

RAE

2060

93

Amirali Jaffer

Shankar Godse

11/02/1994

8

8

4192

RAE

2079

93

Amirali Jaffer

Arjun Mahatarbua

08/02/1994

6

6

4193

RAE

1949

93

Amirali Jaffer

Atmaram Daji

02/02/1994

7

7

4194

RAE

1948

93

Amirali Jaffer

Krishna Shiva

02/02/1994

7

7

4195

REA

2002

93

Amirali Jaffer

Ramchandra Yeshwant

24/02/1994

23

23

4196

RAE

1442/4581

81

Eshat Mohiddin

Punamchand

07/02/1994

12

12

4197

RAE

1333

85

Maltidevi

Syed Khadar

19/02/1994

10

10

4198

R/R

1083/3318

85

Khimji Thakkar

Mohd Qureshi

25/02/1994

5

5

4199

RAE

179/583

83

Saddruddin

M/s Meghji Shamji

25/02/1994

14

14

4200

R/R

1129/3645

87

Ghanshyam Dube

Jivanbhai Rathod

19/02/1994

10

10

4201

RAE

1045

84

N.N.Mistry

L.M.Imandar

25/02/1994

6

6

4202

RAE

251

81

Ismail Kanga

Vasant Gaikwad

23/02/1994

17

4203

RAE

267

85

Galiakotwala Estate Ltd

Sanju

19/02/1994

10

10

4204

RAE

672/2108

81

Asgarali

Jan Mohammed Musa

09/02/1994

17

17

4205

R/R

5728

86

Bilquis Tezabwalla

D.K.Jethwani

19/02/1994

10

10

4206

RAD

4331

84

S.A.Kanse

S.P.Kanse

28/02/1994

12

12

4207

RAE

1149/3446

86

Nargish

Faustia Dsouza

28/02/1994

16

16

4208

R/R

1392/4400

87

Shankar Mhatre

J.K.Shetty

28/02/1994

6

6

4209

RAD

4435

87

Kalpanabai

Joh

28/02/1994

11

11

4210

RAD

5769

86

Madhubhai Shah

Vijay Samant

28/02/1994

11

11

4211

RAE

930/2896

81

A.J.Mistry

Chandrakant Patankar

25/02/1994

12

12

4212

R/R

572

87

Tarkeshwar Upadhyaya

Naina Bharkhada

28/02/1994

16

16

4213

RAD

3578

82

Indian Cotton Mills

Rose Pereiara

28/02/1994

24

24

4214

RAE

2401

83

M/s Lucky Star Builders

K.R.Kalia

28/02/1994

7

7

4215

RAD

4136

87

Harshad Gohil

Haji Mohamed Kazi

28/02/1994

8

8

A 294/94

Page 169

12/08/98

17

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4216

RAE

3531

83

Shantadevi Bhajiwala

Kalpa Poojari

28/02/1994

12

12

4217

R/R

5302

85

Haji Vazira

Felimin D Souza

28/02/1994

17

17

4218

RAE

3739

85

Hirabai

S.K.Nabar

28/02/1994

10

10

4219

RAD

5711

86

Abdidali Suleman

Nawab Ali

28/02/1994

16

16

4220

RAE

1796/5452

85

Feteh Sarkhel

Mohamed Khan

28/02/1994

17

17

4221

RAE

1341

86

G.S.Vanjara

Laxman Chowke

28/02/1994

11

11

4222

RAD

4309

87

Rajaram Gavade

The Church Of our Lady
of Salvation

28/02/1994

11

11

4223

R/R

2839

86

Prabhakar Dhivar

Venubai Salve

28/02/1994

8

8

4224

R/R

1394/5034

82

A.H.Kothari

Sabir Hussain

28/02/1994

6

6

4225

RAD

3950

86

Abdul Mebshar

Abdul Umar

28/02/1994

16

16

4226

R/R

2645

87

T.R.Upadhyaya

J.Peermohamed

28/02/1994

16

16

4227

RAE

4848

87

Habibabi Ismail

Eshmien David

26/02/1994

23

23

4228

RAE

1132/3658

87

Arjandas Dorwani

Tuljaram

25/02/1994

16

4229

RAE

749/2035

91

Meena Kothari

Jeroo Irani

01/12/1994

16

4230

R/R

1702/5165

85

Bhupal Mugduri

M.S.Narayanan

21/02/1994

6

4231

RAE

2135

93

Amirali Jaffer

Dattaram Ravji

08/02/1994

6

6

4232

RAE

1739

81

Shaikh Buddha

Bashir Abdulla

11/02/1994

12

12

4233

R/R

585/1839

90

Umar Ghojaria

Mohammed Ansari

05/02/1999

25

4234

RAE

227/610

89

Zarina Vahanvody

Meher Ansari

28/02/1994

11

11

4235

RAD

90

94

Vinaykan Pandit

M/s Universal Estate Dev

22/02/1994

9

9

4236

RAE

31/76

94

Killick Nixon Ltd

Arun Pandey

02/02/1994

13

13

4237

RAE

3936

89

Vinod Makwana

Abdul Hussain

09/02/1994

14

14

4238

RAE

3938

89

Vinod Makwana

Hatimali Azamali

09/02/1994

14

14

4239

R/R

886/2386

91

Kirtikumar Mehta

Gokaldas Sanghavi

28/02/1994

6

6

4240

RAD

3733

89

Narayanibai

Kamla Chandwani

03/02/1994

23

23

A140/94

23/11/94

REMARK

16
16
Mis 251/94

A105/02

Page 170

12/04/06

6

25

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4241

RAE

3615

90

Abdul Sattar

Gulsan Rehmatulla

02/02/1994

10

10

4242

RAD

3738

90

M/s Surderji

Pramilaben Shamji

09/02/1994

14

14

4243

RAD

265

94

Mukesh Durgam

P Irani

16/02/1994

26

26

4244

RAE

167

94

Rajendrakumar Singh

Rakesh Gupta

01/02/1994

8

8

4245

RAE

166

94

Rajendrakumar Singh

M/s Rajkumar Gupta

01/02/1994

8

8

4246

RAE

168

94

Rajendrakumar Singh

Sanjay Gupta

01/02/1994

8

8

4247

RAE

1006/2914

90

Shah Transport Co

Valchand Champalal

01/02/1994

10

10

4248

RAE

296

90

Ram Nandon

Ramkrishna Sardar

17/02/1994

16

16

4249

RAD

2586

90

Santan Cordo

Tarabai Attar

19/02/1994

9

9

4250

RAE

3514

90

Rajendra Padey

Anilkumar Singh

02/02/1994

10

10

4251

RAD

2659

90

Pauline D souza

M.A.Anthony

02/02/1994

10

10

4252

RAD

2203

90

J.D.Kirdat

Babu Bhiva

01/02/1994

15

15

4253

RAE

2760

90

Padmanabh Builders

Vasanti

15/02/1994

7

7

4254

RAE

1142/3369

90

Mohamedali Sabuwala

Hasinabanu Hemani

02/02/1994

23

23

4255

RAE

539/1714

90

Nariman Mistry

K.C.Chenoy

24/02/1994

16

16

4256

R/R

747/2351

91

Swarajrani Mehra

Aavind Vadodaria

10/02/1994

15

15

4257

R/R

804

90

Nandu Singh

Vithal Kundvilkar

07/02/1994

23

23

4258

RAE

2104

90

B.P.Pittie

Jaybharat Credi Ivest Ltd

08/02/1994

7

7

4259

RAD

3481

90

S.N.Motiram

M/s Neocon Deve Pvt Ltd

11/02/1994

17

17

4260

RAE

2812

90 Shree Padmanabh Builder

P.V.Shah

15/02/1994

9

9

4261

RAD

509

90

Nilkant Vichare

G.P.Lahiri

18/02/1994

9

9

4262

RAE

2907

90

Haroon Yusuf

Haji Jusab

09/02/1994

7

7

4263

RAE

1228/3631

90

Jagdish Parikh

Jameed Khalil

28/02/1994

10

10

4264

RAE

193/409

93

P.S.Viswanth

A.M.Pawar

03/02/1994

10

10

4265

RAE

928

90

Riyaz Pathan

Hoorbai Padaya

19/02/1994

10

10

Page 171

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4266

R/R

396/1187

90

Rukaiyabai

Jairan

28/02/1994

6

6

4267

RAE

1223

90

M.Sanjeeva

S.D.Manjrekar

07/02/1994

23

23

4268

RAE

2154

93

Amirali Jaffer

Atmaram Awate

11/02/1994

7

7

4269

RAD

2408/

93

M/s Sociedade De
Fomento Ind pvt Ltd

M/s Hardeo Das

28/02/1994

13

13

4270

RAE

198/439

93

A.R.Bapat

Sankata Giri

02/02/1994

23

23

4271

RAE

2156

93

Amirali Jaffer

Murlidhar Shivram

11/02/1994

7

7

4272

RAE

2157

93

Amirali Jaffer

Sada Dond

11/02/1994

7

7

4273

RAE

2151

93

Amirali Jaffer

Bayabai Krishna

11/02/1994

7

7

4274

RAD

4251

84

Sudha Phadke

Madhav Athavle

17/03/1994

13

13

4275

R/R

1756

83

Catharine Coults Abode

K.M.James

04/02/94

11

11

4276

RAE

348/738

92

Taherbhai Malabari

Gulam Hussain

04/02/1994

14

14

4277

RAD

1073

92

Fauza Macci

Fakhrunissa

09/02/1994

6

6

4278

RAD

1211/3573

92

Krishnamurthy

Dinesh Shah

21/02/1994

7

7

4279

RAD

333

92

Ramnad Raghvan

K.B.Poojari

22/02/1994

11

11

4280

RAE

1810

92

Devidutt Chaudhary

Champalla Jain

14/02/1994

6

6

4281

RAE

212/448

92

Yakoobhai Wala

M/s Sarvodaya Hardware
mart

03/02/1994

25

25

4282

R/R

746/2543

81

Jayalaxmi Harkisandas

Devji Lalji

08/02/1994

5

5

4283

RAE

621/1653

86

Nina Thadhani

S.J.Cooper

03/02/1994

10

10

4284

RAE

5375

84

Rajendraprasad

Bhanuprasad

19/02/1994

16

16

4285

RAE

5114

83

Dinanath Patil

Desai Book Depot

14/02/1994

6

6

4286

R/R

5118

83

Sumati Rasal

Bhagwandas

19/02/1994

10

10

4287

R/R

1035/3183

85

Ali Asghar Chunawala

Aishabai Moosa

19/02/1994

10

10

4288

RAE

3297

87

V.B.Mahadik

Vasant Vishram

25/02/1994

15

15

4289

R/R

4878

87

Vasantibai

Alka Patil

19/02/1994

10

10

4290

RAE

277

83

Rehmetkhan

Fatama Khan

19/02/1994

10

10

Page 172

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4291

RAE

2927

87

Amta Taherbhoy

Abdullabhai Jam

19/02/1994

10

10

4292

RAE

4702

85

Rajbai Barok

Laxman Barot

19/02/1994

10

10

4293

R/R

1270/3870

86

Dhanvantrai Bhatt

Thaku Rajkaran

19/02/1994

10

10

4294

R/R

4369

85

Shailkumari Singh

Dharampal Singh

19/02/1994

10

10

4295

R/R

3667

85

Rajaram Pande

Bhanalal Salunke

19/02/1994

10

10

4296

R/R

3666

85

Rajaram Pande

Nathu Kharat

19/02/1994

10

10

4297

R/R

25/76

85

Padma Nair

Gokulam Raghunandan

19/02/1994

10

10

4298

RAE

591/1856

85

Shah Kamlaben

Jayantkumar Mehta

19/02/1994

10

10

4299

RAE

4644

85

Radhyesham Prasad

AnandKrshna

19/02/1994

10

10

4300

R/R

1926/5941

86

Asagaali Adamali

Jaimatraj Surajmal

19/02/1994

10

10

4301

RAD

1412

86

Shaizade Quareshi

M.H.Godiyali

28/02/1994

11

11

4302

RAE

3615

81

Maniben Vardhaman

Sonabhai Patel

19/02/1994

10

10

4303

RAD

689

86

R.C.Tripathi

R.L.Maheshwari

19/02/1994

10

10

4304

R/R

6296

86

Pandurang More

Surendra Tripathi

19/02/1994

10

10

4305

RAE

753

86

M/s Jivi Enterpises

Prakash & Ors

19/02/1994

10

4306

RAE

5112

86

D.R.Tiwari

B.D.Chavan

19/02/1994

10

10

4307

R/R

1037/3310

87

Y.J.Dave

N.D.Gadgil

19/02/1994

10

10

4308

RAE

211/606

86

Shirinbai mulla

Dhiraj Maternity Home

19/02/1994

10

10

4309

R/R

2427

81

Bela Almeida

P.T.Mane

25/02/1994

5

5

4310

R/R

2111

87

Paulin D'souza

Saifuddin

19/02/1994

10

10

4311

R/R

140

87

S.S.Rajbhar

Badri Rajbhar

19/02/1994

10

10

4312

RAD

2112

87

Paulin D'souza

Saifuddin

19/02/1994

10

10

4313

R/R

4617

83

Mukesh Shah

Krishnabala

19/02/1994

10

10

4314

RAD

5518

85

Sultan Ahmed

Ishrat Jehan Ali

19/02/1994

10

10

4315

RAE

586/2135

80

H.L.Balliwala

Bail Naik

19/02/1994

24

24

Mis 236/88

Page 173

10

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

82 National Flouine Corporation

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

Kanchan Shah

25/02/1994

24

24

4316

RAE

1267/4575

4317

R/R

572/2102

80

Mehboob Haji Mulani

Latif Mulla

19/02/1994

24

24

4318

R/R

4168

85

Durgadevi Gupta

Lalsa Harijan

19/02/1994

10

10

4319

RAE

4577

87

Shivnarayan Singh

Mahadayalore

19/02/1994

10

10

4320

R/R

5952

86

Ramchandra Gupta

Mehboob Ebrahim

19/02/1994

10

10

4321

R/R

4948

84

Kantilal Chunilal

Laxmibai Vani

19/02/1994

10

10

4322

RAE

2214/6696

86

Sudhir Dani

Deshi Natak Samaj

19/02/1994

10

10

4323

R/R

1271/3871

86

D.M.Bhatt

Pande Bhola

19/02/1994

10

10

4324

R/R

5168

86

Anant Kardele

Narayan Narsayya

19/02/1994

10

10

4325

RAE

853/2951

80

Jai Kavarana

Ramji Velji

19/02/1994

24

24

4326

R/R

999

86

Krishna Gupta

Harinath Yadav

19/12/1991

14

14

4327

RAE

2028

86 Shree Rajasthan Jain Sngh

Atul Supariwala

19/02/1994

10

10

4328

R/R

4317

82

19/02/1994

10

10

4329

RAE

3866

85

B.P.Mutras

R.S.Mani

19/02/1994

4330

R/R

4477

85

Jayant Shah

Kalicharan Bania

19/02/1994

14

14

4331

RAE

4436

85

Augustine Mathana

L.C.Rodrigues

19/02/1994

10

10

4332

R/R

1558/4713

85

Hauslaprasad Dube

Sitabai Shirke

19/02/1994

10

10

4333

R/R

3225

87

Harishchandra Sawant

Devji Ramje

19/02/1994

10

10

4334

RAE

1349

81

Hirabai

M.H.Rao

19/02/1994

23

23

4335

RAE

5436

81

F.M.Patel

Allarakhibai Tayeballi

19/02/1994

10

10

4336

R/R

1019/3418

84

J.M.Parekh

V.B.Nalavade

19/02/1994

10

10

4337

R/R

531/1733

87

Shantaram Vishwasrao

Rajendra Palande

19/02/1994

10

10

4338

RAE

593

83

P.D.Surve

S.K.Raut

19/02/1994

10

10

4339

R/R

1023/3422

84

J.M.Parekh

Chandrakant Kambli

19/02/1994

10

10

4340

R/R

1021/3420

84

J.M.Parekh

Dhondu Hande

19/02/1994

10

10

Shaukat Alli Noor Mohd Shaukat Alli Berkar Alli

Page 174

REMARK

/

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4341

R/R

5113

87

Ram Jodha

Tukaram Maskar

20/02/1994

11

11

4342

RAD

533

83

S.B.Waghela

M.L.Ashar

19/02/1994

10

10

4343

R/R

5123

82

LIC

R.S.Shenoy

25/02/1994

24

24

4344

RAE

1024/3423

84

J.M.Parekh

P.S.Ghate

19/02/1994

10

10

4345

R/R

1844/5699

86

Kalawati Sonar

Prabhakar Bridh

19/02/1994

10

10

4346

RAE

1025/3424

84

J.M.Parekh

M.L.Khumpi

19/02/1994

10

10

4347

R/R

97/271

87

Damodas Bhuta

Jamuna Mishra

19/02/1994

10

10

4348

R/R

5118

83

Sumati Rasal

Bhagwandas

19/02/1994

10

10

4349

RAE

5114

83

D.B.Patil

Desai Book Depot

14/02/1994

6

6

4350

RAE

5375

84

Rajendraprasad

Bhanuprasad

19/02/1994

16

16

4351

RAE

1732/5241

85

K.L.Thankappan

Bhatt

27/03/1991

9

9

4352

RAD

1532

92

Kokilaben

Asfee aquior

31/03/1994

14

14

4353

RAE

213/449

92

Zubeda Ebrahimbhai

Pyarelal mandelia

02/03/1994

7

7

4354

R/R

524/1163

92 M/s Hasanbhai Adambhai

Asgari Begam

18/03/1994

13

13

4355

RAD

1531

92

Jitubhai Jani

Aofee Ahuias

31/03/1994

14

14

4356

R/R

1250

92

Amjali Khan

Sarvari

09/03/1994

13

13

4357

RAE

603/1660

91

D.J.Shah

C.L.Sattar

28/03/1994

11

11

4358

R/R

211/455

94

Arvind Shah

Kirit Shah

17/03/1994

8

8

4359

RAE

935

91

Pandurang Phadtare

Bansisingh Parmal

05/03/1994

10

10

4360

RAE

1112

91

Sarabai

Hatimbhai Kaiyum

05/03/1994

14

14

4361

R/R

867/2325

91

Anant Bare

Ram Singh

05/03/1994

23

23

4362

RAE

788/2123

91

Kamurunnisa Nency

Ganji Saula

23/03/1994

14

14

4363

RAE

3702

90

Mariambai

Rafiq Ahmed

08/03/1994

7

7

4364

RAE

853/2951

90

Birjuprasad Kurmi

Laltaprasad

21/03/1994

15

15

4365

R/R

103/260

90

Rameshchandra

Soonie Phiroze

23/03/1994

16

16

Page 175

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4366

R/R

1097

90

Gayaddin Yadav

V.G.Kapse

05/03/1994

10

10

4367

RAD

2

90

Zinnu Dadam

Hasan Waghale

19/03/1994

10

10

4368

RAD

1792

90

Dayalal Shah

Janardan

09/03/1994

7

7

4369

RAE

724/2263

90

Teresa Lopes

Robert Bede

01/03/1994

16

16

4370

RAD

1792

90

Dayalal Shah

Janardan Vaity

09/03/1994

7

7

4371

R/R

1097

90

G.S.Yadav

V.G.Kapse

05/03/1994

10

10

4372

R/R

109/260

90

R.G.Shah

Soonie Phiroze

23/03/1994

16

16

4373

RAE

853

90

B.R.Kurmi

L.N.Achelal

21/03/1994

15

15

4374

RAE

3702

90

M.I. Ashraf

Rafiq Ahmed

08/03/1994

7

7

4375

RAD

186

90

Yogesh Shah

B.H. Melwani

24/03/1994

13

4376

Intpled.

4037

84

31/03/1994

5

5

4377

RAE

687

90

Ismail Poonawala

Keroobabaji

05/03/1994

23

23

4378

RAD

4238

80

The Tandoor Stone Co.

D.K. Parekh

31/03/1994

12

12

4379

R/R

572/1562

91

S.T. David

J.D. Sawant

15/03/1994

23

23

4380

RAD

2411

90

Gaurishankar Mistry

Khimji B. Rach

05/03/1994

10

10

4381

RAE

858/2560

90

H.H. Rajmata

U.S.S.R. In India

05/03/1994

10

10

4382

RAE

1080/3169

90

Vijaysingh

Udayan Parekh

16/03/1994

23

23

4383

RAE

1069/3144

90

Vijaysingh

Usha Parekh

15/03/1994

17

17

4384

RAE

3071

90

Haji Mujahib

Mohamed Khalil

16/03/1994

8

8

4385

RAD

433

94

Dinshaw

Roxy Tolkies

25/03/1994

7

7

4386

RAE

281/584

94

Kharas Brothers

Mansingh

31/03/1994

25

25

4387

RAE

255/531

94

Vipin D. Pandya

Parimal K. Shroff

29/03/1994

10

10

4388

RAE

2132

93

Amirali R. Jaffer

Shanker A. Ugle

25/03/1994

6

6

4389

RAE

2137

93

Amirali Jaffer

Babu Mistry

30/03/1994

14

14

4390

RAE

2136

93

Amirali Jaffer

Pandhrinath

30/03/1994

14

14

Nripendranath Bhatta M/s. Chaturbhuj Liladhar

Misc.576/90

Page 176

13

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4391

RAE

2139/6471

93

Amirali Jaffer

Somnath Sangle

30/03/1994

14

14

4392

R/R

2147

93

Nalamiben Shah

Premanand Sangekar

29/03/1994

15

15

4393

RAE

2190

93

Amirali Jaffer

Sakuntala Kakad

07/03/1994

26

26

4394

RAE

2185

93

Amirali Jaffer

Barkoo

07/03/1994

26

26

4395

RAE

1517

93

Shivachand Yadav

Vasudeo

04/03/1994

16

16

4396

RAD

2376

93

Labour Law Agency

Arun Commercial

03/03/1994

26

26

4397

RAE

864/2317

93

Rikhiram Arora

Lilabai Aryamane

15/03/1994

7

7

4398

RAE

2080

93

Amirali Jaffer

Dilip Peharwar

16/03/1994

6

6

4399

R/R

812/1985

93

Jamnadas Thakker

Devidayal

08/03/1994

8

8

4400

R/R

811/1976

93

Jamnadas Thakker

Shashikant

08/03/1994

8

8

4401

RAE

341

93

Sultan Delhiwala

Inayatali Kasamali

25/03/1994

15

15

4402

RAD

956

93

Navin Tolia

Jagjivandas

03/03/1994

14

14

4403

R/R

235/531

93

D.B. Maurya

B.S. Maurya

24/03/1994

7

7

4404

R/R

568/1332

93

D.B. Maurya

S.B. Bari

24/03/1994

7

7

4405

RAE

552

93

Shakir Gaya

I.I. Bux

25/03/1994

6

6

4406

RAE

57/145

93

A.R. Dosan

Amirali Virji

02/03/1994

15

15

4407

RAE

2183

93

Amirali Jaffer

B.H.Nawale

07/03/1994

26

26

4408

R/R

84/198

93

Vijaysingh

Subhash Dange

02/03/1994

11

11

4409

RAE

499

93

Mohammed Ibrahim

Sayyed Mussa

21/03/1994

23

23

4410

RAE

481/1169

93

A.J. Jain

H.M. Jadhav

01/03/1994

10

10

4411

RAD

1523

93

Mathuram

Mangaldas

22/03/1994

6

6

4412

RAD

116

93

Jayarambhai Parmar

Manibai Dastur

17/03/1994

14

14

4413

R/R

569/1333

93

D.B. Maurya

B.M. Maurya

24/03/1994

7

7

4414

RAE

608/1385

92

Amjadali Khan

Halima Hidayatulla

09/03/1994

13

13

4415

RAE

1579

92

Rosy Gomes

Pukhraj Jain

03/03/1994

13

13

Page 177

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4416

RAD

5447

82

K.N. Reddy

K.H. Khokhawala

17/03/1994

6

6

4417

RAD

1305

85

Kalicahran Gupta

V.B. Ghosalkar

19/03/1994

10

10

4418

R/R

970/2939

86

Girilal Company

Ashokkumar

19/03/1994

10

10

4419

RAE

3293

87

Faiz Kachwalla

Sumati Khadekar

19/03/1994

10

10

4420

RAD

2611

87

Yusuf Khaidir

Abdul Rashid

19/03/1994

10

10

4421

RAD

1716

87

Yahyabhai Valji

Abdealli Patharia

25/03/1994

5

4422

RAE

5839

86

D.B. Khade

Jagdishsingh

29/03/1994

14

14

4423

RAD

4558

81

Maul Eastern Ltd

Anant Pandit

09/03/1994

6

6

4424

RAD

2411

83

B.B. Kotian

N.G. More

08/03/1994

11

11

4425

RAD

259

86

Mohammed Kureshi

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4426

R/R

6662

86

M/s. Raj Builders

Panchal Mohanlal

07/03/1994

10

10

4427

R/R

4032

87 Rakhasingh Khushalsingh Tulsidas Purshotam

19/03/1994

10

10

4428

RAE

1581

84

Jagatdhari Yadav

Ram Pandey

19/03/1994

10

10

4429

RAE

661

81

Saifuddin

Abdul Razaq

19/03/1994

6

6

4430

R/R

222/735

83

Mohamed Cassam

M/s. Give & Take

18/03/1994

5

5

4431

RAE

2418

87

Mohammed Bashir Karim

Kantilal Mohanlal

30/03/1994

14

14

4432

RAE

1759/5318

85 Vrindavanlal Govardhanlal Akai Imex Pvt. Ltd.

29/03/1994

16

16

4433

RAE

1988/5954

85

Xerxes Cama

Peico Electronics

31/03/1994

16

16

4434

R/R

6916

80

Saraswati R. Sutar

Bahadursingh Dhansingh

02/03/1994

8

4435

RAE

215/707

83

03/03/1994

9

9

4436

RAE

1821

83

S.Anthony

Pandurang Satardekar

09/03/1994

15

15

4437

R/R

1330/4390

81

Natwarlal

B.M.C.

09/03/1994

6

6

4438

R/R

628/1968

81

Laxmibai

Sawstiklal Sharma

30/03/1994

5

5

4439

R/R

823/2640

87

Sudeshkumari

Shankar Yadav

30/03/1994

14

14

4440

R/R

1409/4442

87

Motichand

Sushila Zaveri

30/03/1994

9

9

M/s.Meherjin C.H.S. Ltd. M/s. Amfico Agencies

Misc.398/01
Misc.240/97

Obst.6/84

Page 178

REMARK

5

8

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4441

RAE

845/2715

87

Charandas

M/s. Cotton & Cloth

30/03/1994

4

4

4442

RAD

4062

83

Fatamabai

Habib Ismail

30/09/1994

24

24

4443

RAE

2376

86

Dahyabai

Muktabai

30/03/1994

9

9

4444

RAE

4726

86

Fakhruddin

Basappa

31/03/1994

15

15

4445

RAE

2377

84

D.B. Patil

Nanalal Sheshmal

30/03/1994

4

4

4446

RAE

2054

87

Pravinkumar Jogi

Ratilal Joshi

30/03/1994

6

6

4447

R/R

1594/5205

83

Ratanchand

Shantaben

31/03/1994

5

5

4448

RAE

3470

82

M/s. Vallabhdas Tejpal

Mangaldas Gandhi

31/03/1994

5

4449

RAE

3845

86

Shridevi Patil

Vijaykumar Vakilna

31/03/1994

10

4450

R/R

3010

83

Narayanbhai

R.Y. Dubey

31/03/1994

5

4451

RAE

4932

87

M/s. Jayant Builders

Resham Babu

28/03/1994

16

16

4452

RAD

150

84

D.S. Sawant

S.P. Prabhu

28/03/1994

12

12

4453

R/R

2536

87

Vijay Shobhanath

Tukaram Parge

28/03/1994

16

16

4454

RAD

149

84

Mahadev Sawant

Sulochana Prabhu

28/03/1994

12

12

4455

R/R

1352

87

Mohamed Shaikh

Tarilochan Kaur

28/03/1994

16

16

4456

RAD

4439

87

Sakharam Gandhi

Dharati Cine Enterprises

28/03/1994

16

16

4457

RAE

2215/6699

86

Shah Alam Nawab

A. Manohar

28/03/1994

16

16

4458

RAD

3032

87

Arun P. Damani

Mukhtabai J. Sanghavi

25/03/1994

14

14

4459

R/R

1467/4937

84

Govind Naik

Ramrao

31/03/1994

14

14

4460

RAD

5208

80

Sharadchandra Phadnis

Kokan C.H. S.Ltd.

31/03/1994

4

4461

RAE

1641

83

Hansraj Vrandavan

Nijanand Manilal

29/03/1994

10

10

4462

RAE

3056

87

Jayant Tipnis

Raghu Krishna

28/03/1994

16

16

4463

R/R

4019

85

Tahawar Khan

R.K. Bandu

09/03/1994

14

14

4464

RAE

1095

83

Joseph Shetty

Trivanganam

07/03/1994

16

16

4465

RAE

3158

82

J.K. Bhagat

V.S. Prabhu

06/03/1994

24

24

A.220/94

30/11/95

5
10
Misc.399/90

A.457/94

Page 179

16/09/95

5

4

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4466

RAE

877/2636

86

Dharamdas

H.L.R. Of Harbai Jadavji

07/03/1994

16

16

4467

R/R

6044

86

Nirmalaben

Ramnik Goyal

07/03/1994

16

16

4468

RAD

2457

86

Abdul Razak

Umer Kapadia

08/03/1994

11

11

4469

RAE

1137/3431

86

Century Spin.&Mfg. Co.

Shankar Maruti

09/03/1994

7

7

4470

RAD

3536

81

V.D. Patil

Saraswati Patil

09/03/1994

6

6

4471

R/R

5648

85

Krishna Jathar

Mahadev Agre

09/03/1994

12

12

4472

R/R

1341/4421

81

Nalini Paralkar

Asha Shinde

09/03/1994

6

6

4473

RAE

4565

87

Hakimuddin

Mohammed Fayyaz

09/03/1994

11

11

4474

RAD

1617

84

Munjandi Kariappa

Dadyseth

09/03/1994

6

6

4475

RAE

561/2162

82

R.V. Mohmad

M.A. Kutty

09/03/1994

5

5

4476

R/R

452/1359

87

Vishnu Damale

M/s. Vora Opticals

09/03/1994

14

14

4477

RAE

989/3097

81

Kamal Kalambi

Korula Rubber Co.op.P. L.

09/03/1994

10

10

4478

R/R

1353

82

R.D. Dandekar

S.S. Thite

08/03/1994

33

4479

R/R

935/3429

82

M.P. Kamat

Tarabai Jacob

18/03/1994

4

4

4480

RAD

3099

80 Publicity Society Of India L. National Advertising

17/03/1994

4

4

4481

RAE

55/182

82 Co.op. Bank Of Ahmedabad M/s. General Freight

16/03/1994

6

6

4482

RAE

56/183

82 Co.op. Bank Of Ahmedabad M/s. S.B. Chawala

16/03/1994

6

6

4483

RAE

3651

85

Jethanand Lulla

Rasiklal Vadilal

15/03/1994

7

7

4484

RAD

2175

81

Tribhuvansingh

Amirali Colabawala

08/03/1994

5

5

4485

R/R

2168/6561

86

P.P. Shah

Union Of India Post & Tel.
Dept.

17/03/1994

23

23

4486

RAE

1912

87

Noorjahan Lala

Carmeline D'souza

25/03/1994

14

14

4487

RAE

3017

81

Manjulaben

Shivram Khedekar

28/03/1994

4

4

4488

RAD

4368

81

Pushpa Virkar

Javerbai Suleman

28/03/1994

5

5

4489

R/R

3245

87

Sudershan Chintakindi

Dasharath Tumma

28/03/1994

16

16

4490

R/R

3650

84

Gangubai Choudhari

Jagdish Desai

28/03/1994

5

5

A.350/94

Page 180

26/03/94

33

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4491

RAD

2674

87

P.R. Shanmugham

Samuel Nadar

03/03/1994

14

14

4492

R/R

163/567

84

A.H. Gosalia

M/s. Ganeshdas

19/03/1994

5

5

4493

RAE

1569/5733

82

S.K. Wahal

Lal Bhagsingh

25/03/1994

5

5

4494

RAE

1549

87

Anupadevi Yadav

Bachai Yadav

24/03/1994

14

14

4495

RAD

250

86

K.R. Maurya

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4496

RAD

510

83

Kiran Kamdar

Shalin Dyeing & Printing
works

09/03/1994

23

23

4497

RAD

248

86

D.L. Kumbhar

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4498

RAD

249

86

Shivaji Mali

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4499

RAD

246

86

Pandurang Jadhav

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4500

RAD

4122

81

F.O. Timber Corpn.

Rasubai Chinoy

02/03/1994

6

6

4501

RAE

2798/6637

86

M/s. Emgee Corpn.

A.T. Suvarna

11/03/1994

14

14

4502

RAD

267

86

Ankush Naik

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4503

R/R

1288/3938

86

L.I. C.

N.K. Mirchandani

19/03/1994

10

10

4504

R/R

760/2463

87

Vasantbhai Parikh

M/s. Bhurumlal

03/03/1994

14

14

4505

RAD

262

86

Maruti Shinde

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4506

RAD

270

86

Balu Chougule

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4507

R/R

4519

81

Dilip Udeshi

Multani Jagumal

13/06/1984

5

4508

R/R

6068

80

Acharya Swami

N.D. Solanki

01/03/1994

12

12

4509

RAE

1175/3740

81

B.T. Nagpal

Baldev Prasad

02/03/1994

24

24

4510

RAD

2986

82

Vishwanath Bhose

R.J. Asoodani

01/03/1994

5

5

4511

RAD

254

86

Rajaram Pawar

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4512

RAD

257

86

Pannalal Choudhari

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4513

RAD

252

86

Rangrao Kadam

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4514

R/R

3180

84

P.S.Thakar

Sonabai

01/03/1994

7

7

4515

R/R

584/2050

83

S.P. Lalwani

M/s. Hillway Engrg. Works

09/03/1994

11

11

Obst. Nt.11/86
Misc. NT.24/91

Page 181

5

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4516

RAD

1184

81

Balasaheb Jadhav

Pushpa Bhatia

01/03/1994

14

14

4517

RAD

265/836

86

Hanumant Mane

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4518

RAD

271

86

Arjun Dhumal

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4519

RAD

263

86

Ganpat J. Patil

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4520

RAD

256

86

Vishwnath Gadde

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4521

RAD

273

86

Pirmohamad Nai

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4522

RAD

269

86

Krishna Narayan Shinde

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4523

RAD

280

86

Nasurla Mari

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4524

RAD

277

86

Kashinath Shilkar

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4525

RAD

278

86

Muktar Mai

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4526

RAD

247

86

Yakub Hanif Nai

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4527

RAD

276

86

Bapurao Kadam

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4528

RAD

279

86

Sitaram Shivager

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4529

RAD

2520

81

Dattaram Mumbrekar

Narayan Parab

02/03/1994

6

6

4530

RAD

253

86

Ramjitadevi Maurya

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4531

RAD

255

86

Munshi Nai

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4532

RAD

251

86

Atmaram Dangat

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4533

RAD

268

86

Ashok Patankar

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4534

RAD

264

86

Ramker P. Mourya

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4535

RAD

261

86

Ramesh N. Patil

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4536

RAD

258

86

Popat Lanke

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4537

RAD

260

86

Vikram Kazi

Ganpat Tarte

02/03/1994

21

21

4538

RAE

4424

82

Mary Dias

D.M. Savla

11/03/1994

5

5

4539

RAE

468

93

Diwakar Surve

Govind Dudhwadkar

27/04/1994

8

8

4540

RAE

299/683

93

Vinayak Dharma

L.R. Prasad

29/04/1994

6

Misc. Nt.338/95
Misc.975/95

Page 182

6

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4541

RAE

257/536

94

M/s. Universal Builders

P.D.Mehata

20/04/1994

6

6

4542

RAE

533

94

M/s. Universal Builders

S.P. Sanghavi

20/04/1994

6

6

4543

RAE

534

94

M/s. Universal Builders

H.N. Doshi

20/04/1994

6

6

4544

RAE

258/537

94

M/s. Universal Builders

M. P. Vora

20/04/1994

6

6

4545

RAE

547

94

B.R. Yadav

Jassiben

22/04/1994

14

14

4546

RAD

577

94

Frank Coutinh

Revisional.Nelson
Mascarenhas

13/04/1994

23

23

4547

RAD

382

94

Lalchand

M/s.Thaksons International

29/04/1994

15

15

4548

RAE

2266

93

D'souza

Sushila Gajjal

28/04/1994

15

15

4549

RAE

885/2250

93

Suresh Dangi

Girdhardas Mohota

04/04/1994

26

26

4550

RAE

22

93

M/s. K.N. Developers

V.Chandrashekharan

19/04/1994

10

10

4551

RAE

598

93

Mohamed Ahmed

Amir Khan

28/04/1994

26

26

4552

RAE

465

93

Divakar Surve

Yashodabai Konkar

27/04/1994

8

8

4553

RAD

1580

93

Nazhat Sharif

Alite Holding Ltd.

26/04/1994

17

17

4554

RAE

2032

93

Amirali Jaffer

Arjoon Mungekar

29/04/1994

7

7

4555

RAD

1214

98

Maqsood Khan

Abdul Majeed

20/04/1994

23

23

4556

RAE

1715

93

Haji Mohemed

Bharat Panchal

29/04/1994

26

26

4557

RAD

1582

93

Mohamed Abubakar

Alite Holding Ltd.

26/04/1994

17

17

4558

RAE

128/300

94

N.V. Padrakar

Munir Rehman

29/04/1994

14

14

4559

RAE

221/473

94

Bai Tejbai Hirji

Vanmali Panchal

15/04/1994

9

9

4560

RAE

47

94

Amirali Jaffer

Bondu Pandu

20/04/1994

6

6

4561

RAE

377/770

94

M.A. Fernandes

Prota Fernandes

28/04/1994

17

17

4562

RAE

3353

93

N.V. Padrakar

A. Umarah

29/04/1994

14

14

4563

RAD

132/305

94

N.V. Padrakar

Sabra Amrari

29/04/1994

14

14

4564

RAE

131/304

94

N.V. Padrakar

N. Ebrahim

29/04/1994

14

14

4565

RAE

129/301

94

N.V. Padrakar

H.Salemohamed

29/04/1994

14

14

Page 183

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4566

RAE

710

94

D.K. Chheda

Sarosh Lala

26/04/1994

17

17

4567

RAE

262/546

94

Kalpataru Construction

M/s. Gulam Husain

15/04/1994

10

10

4568

RAE

299

94

N.V. Padrakar

Saddiqali M. Shafiq

29/04/1994

14

14

4569

RAE

127/298

94

N.V. Padrakar

Sabir Chavan

29/04/1994

14

14

4570

RAE

126/297

94

N.V. Padrakar

Tai Abdulla

29/04/1994

14

14

4571

RAE

925/2360

93

M.D. Ismail

R.S. Jain

29/04/1994

25

25

4572

RAE

74/179

93

M/s.Nishuvi Raj Corpn.

Universal Export &Import
co.

20/04/1994

6

6

4573

RAE

2368

80

C.P. Todiwalla

Ashok Sangvekar

04/03/1994

24

24

4574

RAD

110

89

D.K. Sohani

Hindustan Petroleum Corp.

17/03/1994

15

15

4575

RAD

4062

87

Phulabai Shedge

N.J. Potdar Trust

05/03/1994

10

10

4576

RAE

1626

87

R.A. Potdar

Narayandas Nanakchand

05/03/1994

13

13

4577

R/R

1889

86

Pandurang More

Govind Dhanik

05/03/1994

10

10

4578

RAD

577

81

Salehbhai Master

K.B. Sawant

04/03/1994

6

6

4579

R/R

1476

86

Sardar Singh

Gurmesh Singh

05/03/1994

10

10

4580

RAE

79

82

Budhiram Carpenter

Gole S. Dhobi

04/03/1994

5

5

4581

RAE

1417

81

Baban Mangekar

Manjula Parmar

05/03/1994

5

5

4582

R/R

1452/4756

83

Manubhai Shah

Sakharam Tukaram

04/03/1994

5

5

4583

RAD

2444

85

K. C. Poojari

Ramchandra Gopal

05/03/1994

6

6

4584

R/R

1850/5598

85

Iqbal Khan

Bharat Education Society

05/03/1994

10

10

4585

RAE

633/2028

87

Krishan Upadhaya

Harish Damania

05/03/1994

10

10

4586

R/R

1619/5873

82

Pascal Pareira

Ramchandra Pillai

22/03/1994

5

5

4587

RAD

2453

81

Popat Hanmata

Goverdhandas Liladhar

22/03/1994

5

5

4588

R/R

2187

86

D.J. Tiwari

V.G. More

21/03/1994

10

10

4589

R/R

2188

86

D.J. Tiwari

Vishnu Kalekar

21/03/1994

10

10

4590

RAE

771/2426

85

Indumati Naik

Usha Purnik

21/03/1994

14

14

Page 184

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4591

R/R

542

87

Tarkeshwar Upadhaya

Purshottam Makanji

21/03/1994

11

11

4592

RAD

2901

82

Manmohan Gauba

Lila Gandhi

22/03/1994

5

5

4593

RAD

2689

80

S.K. Chouhan

S.B. Chouhan

22/03/1994

5

5

4594

RAE

979/3284

83

Popatlal Meenawala

Gulabchand Naginchand

21/03/1994

11

11

4595

RAE

1356/4465

83

Subhash Medical Store

India Metal Industries

24/03/1994

5

5

4596

RAD

2473

82

Nirmala Gandhi

Jaswanti Ben

24/03/1994

5

5

4597

R/R

414/1234

81

Prabhunath Dubey

Chaganlal Soni

23/03/1994

12

12

4598

R/R

1072/3806

82

A.P. Shah

M.J. Gandhi

23/03/1994

13

13

4599

R/R

383/1447

82

L.I. C.

5

5

4600

RAE

2662

82

Jamilabai Ahmed

Shridhar Gopinath

24/03/1994

5

5

4601

RAE

2660

82

Jamilabai Ahmed

Gajanan Koli

24/03/1994

5

5

4602

RAE

2658

82

Jamilabai Ahmed

A.K. Raimohd

24/03/1994

5

5

4603

RAE

2657

82

Jamilabai Ahmed

Veersham Lingayya

24/03/1994

5

5

4604

R/R

2664

82

Jamilabai Ahmed

Tikaram Veersingh

24/03/1994

5

5

4605

RAE

2659

82

Jamilabai Ahmed

J.D. Mallaya

24/03/1994

5

5

4606

RAE

2666

82

Jamilabai Ahmed

Shankar Hardikar

24/03/1994

5

5

4607

RAE

2665

82

M.J. Khalil Ahmed

A.G. Shettigar

24/03/1994

5

5

4608

RAE

1885

84

Aishabai S. Eintwala

Salim Umar

24/03/1994

6

4609

R/R

2663

82

Jamilabai Ahmed

H.M. Patil

24/03/1994

5

5

4610

R/R

506/1935

82

H.L. Ghaswalla

Dinesh K. Kothari

23/03/1994

11

11

4611

R/R

1129/3706

84

Sudha Sawant

Charudatta Gupte

23/03/1994

11

11

4612

RAE

3523

82

M/s.Advances Builders

Karnijal Singh

23/03/1994

5

5

4613

RAD

1351

81

Premji Ratansi Dedhia

M/s. Modern Products

23/03/1994

5

5

4614

R/R

858/2693

81

Shalini Rane

G.B. Wadekar

24/03/1994

6

6

4615

RAD

2985

80

G.G. Advani

G.W. Daryanani

24/03/1994

12

12

M/s. New India Corpn.Ltd.23/3/94 23/03/94

Misc.Nt.567/95

Page 185

6

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4616

RAD

564

84

Mirnal Dey

Vasantkumar Jhaveri

24/03/1994

5

5

4617

R/R

1144

86

Shakuntala Valvekar

Shankarrao Bude

21/03/1994

11

11

4618

RAE

97

80

G.M.Khudabaksh

P.K. Jhsndre

21/03/1994

9

9

4619

RAE

1487

80

P.A. Sangara

Ramabai Dhirao

22/03/1994

14

14

4620

RAE

386/1486

80

Peshotam Ardeshir

Ramabai Dhiraoo

22/03/1994

14

14

4621

R/R

756/2355

81

Jokerben S. Khambati

Mariano Alphanso

22/03/1994

11

11

4622

R/R

2223

84

Virgin Creado

Shripat S. Gurao

11/03/1994

9

9

4623

RAD

2614

84

Eknath S. Indulkar

Anna S. Indulkar

01/03/1994

5

5

4624

RAD

152

82

Dev Narayan

Manjulaben

21/03/1994

16

16

4625

RAD

5898

82

Jaipal A. Patil

The Indian Hume Pipe Co.
Ltd.

21/03/1994

6

6

4626

RAD

4037

85

Allahabad Bank

Noshir N. Saher

21/03/1994

16

16

4627

R/R

1487/4937

84

Govind Naik

Ramrao

31/03/1994

14

14

4628

RAD

936

81

Jaswanti Jagjivan

Winall Stone Trading

13/04/1994

24

24

4629

RAE

233/781

83

Bhagwandas

Dinesh Purshottam

08/04/1994

24

24

4630

RAE

1824

82

M.J. Ozarkar

M.R. Patel

08/04/1994

5

5

4631

RAE

1823

82

M.J. Ozarkar

N.Z. Patel

08/04/1994

5

5

4632

RAE

2110

81

M.H. Ghadiali

Rukaiya M. Ghadiyali

12/04/1994

11

11

4633

R/R

1418/4246

85

D.B. Khade

R.K.K. Murthy

12/04/1994

17

17

4634

RAE

3173

81

B.B.Yadav

K.C. Yadav

13/04/1994

11

11

4635

R/R

3115

82

Ahmed Haji Dand

Shaikh Kaza Shaikh

27/03/1996

4

4

4636

RAE

1613/5249

83

Central Bank Of India

Vrajlal Gandhi

08/04/1994

10

4637

RAE

2102

85

Gurcharan Kaur

Tukaram Dhobale

08/04/1994

12

12

4638

RAE

5925

80

Sayed Rehman

Fatimabai Saeed

08/04/1994

17

17

4639

RAE

3045

81

Aminabai V. Zade

Krishna Kamble

08/04/1994

23

23

4640

R/R

2568

82

Padmabai Uka

M/s.Gennine Engg.Co.

07/04/1994

14

14

A. No.208/94

Page 186

18/01/02

10

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4641

R/R

630/2018

87

Badriprasad Yadav

Premshankar Lalji

07/04/1994

11

11

4642

R/R

3899

80

Chandulal Dungardas

Rammanath Prayag

07/04/1994

24

24

4643

RAD

3622

83

Dhondiba Pawar

Hari Om Niwas Tenants

07/04/1994

14

14

4644

RAE

3164

80

V.M. Pilankar

N.C. Patil

07/04/1994

24

24

4645

RAD

2118

80

Shivdanmal Joshi

Daudayal Mohta

07/04/1994

14

14

4646

RAE

984/3089

81

T.M. Fernandes

A.M. Merchant

07/04/1994

24

24

4647

R/R

728/2266

81

B.S. Mohatta

Daloomal Maganmal

13/04/1994

11

11

4648

RAE

944

86

Smita S. Padval

Chandrakant G. Javkar

13/04/1994

13

13

4649

RAE

841/2631

81

Rajmohini Vora

Sudhish Talpade

13/04/1994

11

11

4650

R/R

1416/4244

85

D.B. Khade

Ramesh D. Palav

12/04/1994

17

17

4651

RAE

1411

80

Jivibai Dave

Nilambari

12/04/1994

24

24

4652

R/R

57/184

82

M. Umar Patel

D. Gudinho

12/04/1994

23

23

4653

R/R

2336

84 Bankimchandra K. Lodaya Surendranath S.Gupta

08/04/1994

24

24

4654

RAD

2564

82

Ranbai Vora

Dr. Apte

08/04/1994

23

23

4655

RAE

5924

80

Sayed Rehman

Fatmabai Saeed

08/04/1994

17

17

4656

RAE

1125

84

M.B. Thakur

B.B. Bendre

08/04/1994

5

5

4657

R/R

692/2187

81

B.G. Bhatia

E. Parsuram

08/04/1994

24

24

4658

RAE

1183

80

Baburao Dadarkar

Shantaram Bale

08/04/1994

24

24

4659

RAE

4007

80

Kishore Shah

Jethalal Velji

07/04/1994

24

24

4660

R/R

1450/4788

81 M/s. Asian Chemical Inds. Rohini Tools & Equip.

07/04/1994

11

11

4661

RAE

5054

80

Raghunath Devanandan

Gangu Sauyashi

07/04/1994

24

24

4662

R/R

883/3102

80

Sitabai Gaikwad

Sakharam Bagawe

07/04/1994

24

24

4663

RAD

4618

82

Phulbasia Chanawala

Habibulla Fasatulla

07/04/1994

5

5

4664

RAD

1421

85

K.V. Rao

V.N. Shrinivas

07/04/1994

14

14

4665

RAD

5261

81

Dharamdev Pandey

Banibhushan

07/04/1994

11

11

Page 187

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4666

RAE St

718

93

Urmila Chourasia

Modina Ahmed

08/04/1994

15

15

4667

R/R

2592

87

Sopan Bobade

Sunanda Veez

19/03/1994

14

14

4668

RAE

505

85

Salim Haji Abdul Sabon

Maninath Sorte

19/03/1994

10

10

4669

R/R

4947

83

Sitalaprasad Yadav

Paras Pande

19/03/1994

10

10

4670

RAE

4854

86

Prabha Bajaj

Keshavlal Kanji

19/03/1994

6

6

4671

R/R

173

86

Usman Miyan

Gulam Mehaboob

19/03/1994

10

10

4672

R/R

708/2331

87

Abdul Parekh

Kaderbhai

19/03/1994

10

10

4673

RAE

1740

87

M/s. Sangam Enterprises

Pushpaben

19/03/1994

10

10

4674

RAE

1583/5083

87

V.K. Chheda

Raji Philips

19/03/1994

10

10

4675

RAE

32/102

85

Chanchalrani Amarnath

Hoaml Jal

11/03/1994

16

4676

R/R

685

89

Shewantibai Vichare

Akaram More

05/03/1994

10

10

4677

RAD

2875

82

Kuljeet Singh

S.N. Chikarmane

11/03/1994

5

5

4678

R/R

421/1272

81

Mahadeo Indulkar

Dhondu Kule

15/03/1994

12

12

4679

R/R

1125/3557

81

M/s. Populer construction

A.M.Nagodra

15/03/1994

4

4

4680

R/R

1507/5533

82

Doongarsey Lalji

Manilal B. Patel

15/03/1994

5

5

4681

RAE

1561

87

Dr. Aspi Golwalla

Putlibai A.Lashkari

15/03/1994

14

14

4682

RAE

156/485

86

Peter Leo D'mello

I.R.T. Shetty

16/03/1994

10

10

4683

RAE

1598

81 New Juhu Park Apartments

Sumati C. Vartak

16/03/1994

12

12

4684

RAE

3828

83

G.B. Sawant

R.M. Chawan

16/03/1994

5

5

4685

R/R

841

87

L.I. C.

Shankar Deshpande

16/03/1994

13

13

4686

R/R

1004

86

P.N.Shah

Taradutta Shishram

16/03/1994

15

15

4687

RAE

4452

81

A.M. Sarkar

C.G. Wakankar

16/03/1994

5

5

4688

RAE

3050

83

Velibai Vajpar

V.K. Agarwal

17/03/1994

5

5

4689

RAE

134/377

87

M/s. Sterling Inv.
Corpn. Ltd.

M/s. International Talkies
co.

17/03/1994

9

9

4690

RAE

1550

83

Goswami Dwarkesh Lalji

17/03/1994

11

11

Madan Shivlal

Misc.681/90

Page 188

16

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4691

RAE

310

82

M/s. Meherzin C.H.S.

P.M. Angre

17/03/1994

6

6

4692

RAE

4286

85

Vithaldas Topiwala

Nirupamben

18/03/1994

6

6

4693

R/R

4080

82

R.S. Yadav

B.K. Undare

18/03/1994

5

5

4694

RAE

4266

82

Hirabai Patel

Yeshwant Shringarpure

18/03/1994

5

5

4695

Reg.

1818/1939

87

M/s. Abhay Textiles

Rajesh Roadways

18/03/1994

22

22

4696

RAE

4605

82

L.I. C.

M/s. India House

18/03/1994

24

24

4697

R/R

1475/4868

81

Mahadeo Indulkar

Ganpat Tamhankar

18/03/1994

24

24

4698

R/R

27

81

John Hendricks

Ramaraj Gond

18/03/1994

12

12

4699

R/R

540/2049

82

L.I. C.

M/s. Affif Brothers Co.

18/03/1994

8

8

4700

RAE

208

84

Mulji Thakker

Dalsukh Dossabhai

18/03/1994

23

23

4701

R/R

1325

87

Mohamedali Hazari

Bachanu B. yadav

03/03/1994

14

14

4702

RAD

275

86

Samu Mourya

Ganpat D. Tarte

02/03/1994

21

21

4703

RAE

4855

86

Prabha Bajaj

Mohammed Ibrahim

19/03/1994

10

10

4704

R/R

4956

86

Daroga S. Khan

Ramraj Varma

19/03/1994

10

10

4705

RAE

581/1582

86

A.S. Kably

Babulal C. Modi

19/03/1994

10

10

4706

R/R

2466

87

Kishan Rajput

Shermohammed Pasha

09/03/1994

11

4707

RAD

5370

82

Sultan Alimohammed

Prakash Rumare

08/04/1994

24

24

4708

R/R

6729

80

Madhusudan Kulkarni

Anil Jawale

19/04/1994

24

24

4709

R/R

978/3537

82

M/s. Jayaben Sheth

Hamid Shaikh

21/04/1994

24

24

4710

R/R

737/2525

84

T.K. Bhatia

N.N. Gala

08/04/1994

24

24

4711

RAD

130/303

94

N.V. Prabhakar

H.K. Dhirajlal

29/04/1994

14

14

4712

RAE

24

93

K.M. Develpers

Muthukrishnan

19/04/1994

10

10

4713

RAE

20

93

K.M. Develpers

B.T. Jaiswal

19/04/1994

10

10

4714

RAD

2163

93

K.T. Dalal

Zoaroastrian Buldg.Fund

22/04/1994

5

5

4715

RAE

1720

86

Anusuya D. Jadhav

Sunanda S. Sapre

05/03/1994

10

10

A.No.472/95

Page 189

17/08/98

Misc.992/94

11

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

86

S.N. Sharma

Radhakrishna Joshi

05/03/1994

10

10

Chimnlal Sagar

05/03/94

4

4

4716

RAD

582/1588

4717

R/R

1444/5052

80 Lakhmichand Naginchand

4718

RAE

1132/3779

83

P.V. Meenawala

S.K. Sohanlal

06/03/1994

14

14

4719

R/R

5629

81

Dharampal

G.N. Khabar

05/03/1994

10

10

4720

RAD

1372

86

Ali Asgar Rezwani

Mohmed Hasan Elahizadeh

05/03/1994

14

14

4721

RAD

3718

84

Mohd. Amin Khan

Haji Ibrahim Suleman

05/03/1994

10

10

4722

RAE

1699

87

Haji Hasan Omar

Bhagwan Singh Bagora

05/03/1994

23

23

4723

RAD

1961

87

Fatechand Nathmal

Girdharilal Baijnath

05/03/1994

10

10

4724

RAE

563

86

Kundanmal Shivlal Jain

Balaji B. Lakrush

05/03/1994

10

10

4725

R/R

785/2152

86

Nawabuddin Zariwala

Abdul Haq Kifayatull

05/03/1994

10

10

4726

RAD

77

88

Janak Dave

Chunilal Anthubai

05/03/1994

23

23

4727

RAE

240/680

86

Mohanlal Agarwal

Ramkrishna Vaidya

05/03/1994

10

10

4728

R/R

1538/4757

86

Durgabai Kajarekar

D.S. Dhuri

05/03/1994

10

10

4729

R/R

5676

81

K.L. Todankar

K.A. Sawant

04/03/1994

9

9

4730

R/R

1675/5149

86

Govindmma Shetty

Pushpa Thevar

05/03/1994

10

10

4731

R/R

1890

86

Pandurang More

Ishwaridatta Joshi

05/03/1994

10

10

4732

RAE

2862

83

04/03/1994

15

15

4733

R/R

1891

86

Pandurang More

Narayanchand Shivchand

05/03/1994

10

10

4734

R/R

1849/5597

85

Iqbal Khan

Bharat Education Society

05/03/1994

10

10

4735

R/R

1679/5326

87

Rehamatulla Kadri

Fatamabai Hamidkhan

05/03/1994

10

10

4736

R/R

437/1240

86

Ghanshyam Dube

Ganwantari Barot

05/03/1994

10

4737

R/R

3973

85

Khursebi Gupta

Namdeo Dusankar

05/03/1994

10

10

4738

RAE

802

86

Fatima Mohammed Ali

Pandit Durgaprasad

05/03/1994

10

10

4739

RAD

4917

87

Herbert Lawrence Pesso

Maratha Hodges

05/03/1994

10

10

4740

R/R

5184

85

Rampyaresingh
Dhodhisingh

M.S. Verghees

05/03/1994

10

10

Taherbhai Barafwala Abdul Karim Mastansaheb

Misc.Nt394/94

Page 190

10

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4741

R/R

3795

85

Halima A. Moti

A.M. Shetty

05/03/1994

10

10

4742

RAD

5288

82

Arunkumar D. Khakhar

Bhaskar Ratilal

04/03/1994

5

5

4743

RAE

1289

82

Mulchand S. Gupta

Ambalal Lalji Panchal

04/03/1994

5

5

4744

RAE

314

82

Ramnarayan Yadav

Vishnu Medhekar

04/03/1994

17

17

4745

RAE

6513

86

Gangubai C. Turbhekar
Laxman Ramchandra Shinde 04/03/1994

15

4746

R/R

3713

81

Laluprasad Sharma

B.K. Kurpa

24/03/1994

5

5

4747

RAE

2552

83

Prakashchandra Shah

Chinibhai Soni

25/03/1994

24

24

4748

RAE

1171/3735

81

Sarala Bhavananhi

K.H. Deutz

03/03/1994

5

5

4749

R/R

389/1147

81

S.K. Mohideen Kader

Chandbi Sarafuddin

25/03/1994

5

5

4750

RAE

5851

81

Abdul Patka

I.K. Kuchi

04/03/1994

6

6

4751

RAE

1561/5720

82

Pramilaben Shah

Himatlal Doshi

04/03/1994

24

24

4752

R/R

671/2106

81

D'souza

Frank Pais

27/04/1994

12

12

4753

RAE

2275

92

K.M. Develpers

Bansilal Shah

19/04/1994

10

10

4754

RAE

2266

92

Bansilal Shah

S.A. Kumar

19/04/1994

10

10

4755

RAE

09/17/32

92

Badri Vishal Pittie

M/s. J.R. Motishaw & co.

22/04/1994

10

10

4756

RAE

2263

92

Bansilal Shah

Nadar Guruswami

19/04/1994

10

10

4757

R/R

1033/3175

85

J.K. Shah

National Co.op. Consm.Fed. 27/04/1994

14

14

4758

RAE

1292/4688

82

Abdul Aziz

Lilly Britto

20/04/1994

24

24

4759

R/R

574

82

Laxmibai Awad

Bharat Shah

20/04/1994

5

5

4760

R/R

945/3212

84

Jane Menezes

Lawrence Santis

19/04/1994

4

4

4761

RAE

2115

84

Dhanrajidevi Rajbhar

Markande Bhardwaj

19/04/1994

16

16

4762

RAD

1918

81

Gulam Latif

Abdul Ibrahim

19/04/1994

5

5

4763

RAD

1989

80

Bechu Chhotu

Kanta Durgadin

20/04/1994

12

12

4764

RAE

2794

80

N.R. Ullengal

D.S. Deshpande

20/04/1994

24

24

4765

RAD

2378

81

Ramshankar Gajadahr

Fakira Sakharam

20/04/1994

6

6

Misc.Nt. 899/88

Page 191

15

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4766

R/R

363/1060

81

Narottamdas

Bhaiyalal Doshi

20/04/1994

24

24

4767

R/R

839/2629

81

Asha Bharwani

Padmavati Narce

20/04/1994

12

12

4768

RAE

1646

81

Keshav Karambelkar

Khimji Tank

20/04/1994

6

6

4769

RAD

3123

80

Khatoonbi Ansari

Abdul Ebrahim

20/04/1994

24

24

4770

RAE

742

84

The Friends Properties
Pvt. Ltd.

S.S. Saraswati

19/04/1994

24

24

4771

RAE

1548/5122

84

Fakira Yallapa

Devi Vaswani

20/04/1994

16

4772

RAE

3747

83

Sharadabai Wooley

Rambali Harijan

20/04/1994

5

5

4773

RAE

4952

84

Goliakotwala Estate

S.H. Nigoo

04/04/1994

5

5

4774

R/R

2916

81

P.R. Dubey

J.G. Mane

15/04/1994

12

12

4775

RAE

4210

81

S.S. Jain

Shobhanath Surajnarayan

15/04/1994

24

24

4776

RAE

704/2499

80

Aziz Madani

M/s. Miya Ahmed Essa

18/04/1994

24

24

4777

RAE

1073

86

Ratanma Nilkanth

Rehamat Parmar

18/04/1994

10

10

4778

R/R

686/2445

80

Babu Kunbi

Maruti Shinde

18/04/1994

12

12

4779

R/R

1069/3554

83

Prakash Rele

Goolbai Irani

15/04/1994

11

11

4780

R/R

1546/5666

83

Ambrose Chettiar

Jaisi Ram Punjabi

15/04/1994

15

15

4781

RAE

3388

86

Mohamed Adam

Ganpatlal

18/04/1994

10

10

4782

RAE

2680

82 Siddhivinayak Developers The City Co.op. Bank

15/04/1994

24

24

4783

RAE

902/3082

83

Zulekha Matter

Farida Momin

15/04/1994

5

5

4784

R/R

4121

80

V.M. Vanmali

Poshanna Modtad

15/04/1994

11

11

4785

RAD

4525

85

Sandhya Desai

M.M. Desai

18/04/1994

7

4786

R/R

3049

83

Velbhai Vajpar

Jagivan Govindji

15/04/1994

5

5

4787

R/R

1184/3765

81

S.V.Kare

J.N.Seth

15/04/1994

5

5

4788

R/R

615/1647

86

The Madhavi CHS Ltd

Shantilal Sheth

18/04/1994

10

10

4789

R/R

3364

81

Mahanarayan yadav

Narayan Kamble

18/04/1994

16

16

4790

R/R

1501/4815

87

Devidas Gohil

Panduran Abbaji

18/04/1994

10

10

A.472/94

Cont.A.2/87
in C.P.133/85

Page 192

30/03/99

16

7

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4791

R/R

1392/4400

84

M.K.Mehta

C.T.Vora

18/04/1994

5

5

4792

R/R

4432

86

Ahmed Hussein

Rajaram Zulum

18/04/1994

10

10

4793

R/R

3801

85

Munnez Devidin

Naavinchandra

18/04/1994

10

10

4794

RAE

5817

85

Ramraj Yadav

Narsingh Senai

18/04/1994

16

16

4795

RAE

160/555

80

Jinabhai Fulchand

Futarmal Mehta

18/04/1994

12

12

4796

RAE

3057

82

Hasanali Mohomed

S.R.Thakore

18/04/1994

16

16

4797

RAD

3850

81

M.R. Gopalkrishna Pillai

P.P. Thomas

08/04/1994

23

23

4798

R/R

1052/3764

82

M/s. Ramjibhai B. Patel

S.B. Randive

18/04/1994

16

16

4799

R/R

2748

85

Lalji Lachhmandas

Girja Shankar Tiwari

18/04/1994

10

10

4800

R/R

2546

85

Lalji Lachhmandas

Ramchandra Ramamdhar

18/04/1994

10

10

4801

RAE

5472

83

Rajasingh Thakur

Sahebrao Chauhan

29/04/1994

10

10

4802

RAD

4365

87

Bechulal R. Jaiswar

Blossom V. Creado

29/04/1994

8

8

4803

R/R

1750/6253

80

Shaikh Vartakali Asraf

Devidas R. Nagrale

29/04/1994

24

24

4804

RAE

5250

82

Jaidev L. Patil

Prabhushankar Bhatt

28/04/1994

24

24

4805

RAE

5955

85

Mangala Devrukhkar

Anup C. Shah

28/04/1994

13

13

4806

RAE

3520

83

Savitribai Mane

Pushpa Vishnu Jadhav

28/04/1994

5

5

4807

R/R

1107/3646

84

Rasiklal Poos

Savlaram Ganpat

28/04/1994

5

5

4808

RAE

2261

86

Hashia Tatya Patil

Dhondu G. Borkar

28/04/1994

10

4809

RAD

3497

84

Vishnu Purav

Eddie Dsouza

05/04/1994

24

24

4810

RAE

2939

82

M.M.Bilaney

D.S.Thorat

05/04/1994

5

5

4811

RAE

4384

84

C.S.Yada

Mishribal Jagnandan

04/04/1994

6

6

4812

R/R

5116

87

Ram Jodha

Sampat Budh

04/04/1994

4

4

4813

R/R

5114

87

Ram Jodha

Chindhuri Baudh

04/04/1994

11

11

4814

R/R

5112

87

Ram Jodha

Ram Ludhur

04/04/1994

11

11

4815

RAE

3855

86

Sardar Khushalsingh

Bhoara Singh

04/04/1994

6

6

A.223/94

Page 193

12/06/95

10

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4816

R/R

4752

85

Umaji Pandyam

Yadav Sonaroane

04/04/1994

6

6

4817

RAE

2259

86

Hashia Zagode

Vishnu Zagode

28/04/1994

10

10

4818

RAE

512/1733

84

Sultan Bohra

Sarah Samson

05/04/1994

10

10

4819

RAE

3392

86

Radhkrishna Nair

Utpala Ghosal

29/04/1994

8

8

4820

RAE

5474

83

Rajasingh Thakur

Durjan Harijan

29/04/1994

10

10

4821

R/R

1669/5441

83

Dhondiba Magdum

Ramchandra Rauit

29/04/1994

15

15

4822

RAE

5470

83

Rajasingh Thakur

Hamid Khan

29/04/1994

10

10

4823

RAD

2777

81

Balkrishna Pawar

Dondu Pawar

29/04/1994

24

24

4824

R/R

689/2172

81

Sampat Dukhi

Ramlochan

05/04/1994

11

11

4825

RAD

2384

80

Girijashankar Sharma

Ambikarai

06/04/1994

24

24

4826

RAE

48

83

R.D. Surve

B.H. Khairmar

05/04/1994

11

11

4827

RAD

4435

82

Gajanan Satam

Mohamedali Shaikhlal

05/04/1994

24

24

4828

RAD

4432

82

Louis D'casta

Mohamedali Shaikhlal

05/04/1994

24

24

4829

R/R

730/2268

81

B.S. Mohatta

Shantilal Ramanlal

05/04/1994

11

11

4830

RAE

3541

82

Aminabai Asgar

Bachan Singh

05/04/1994

24

24

4831

RAD

2631

83

Shaikh Abdul Husain

Nafisabai

05/04/1994

15

15

4832

RAD

3496

84

Narhari B.Parulekar

Eddie Dsouza

05/04/1994

24

24

4833

RAE

111/364

83

Bhagwandas Ratanshi

Hansraj Ved

05/04/1994

24

24

4834

R/R

439/1524

83

Narhari Vyas

Nemchand Gala

05/04/1994

11

11

4835

RAE

1618/5457

81

Narendra Jawale

Chintamani Joshi

06/04/1994

24

24

4836

RAD

549

86

Elvira Alex D'costa

Amy Dick Lane Smith

08/06/1999

10

4837

R/R

115/341

86

C.B. Agarwal

H.M. Mistry

26/04/1994

15

15

4838

RAE

1582/5259

81

Zaibunissa

M/s.K.Lokumall Co.

26/04/1994

12

12

4839

RAE

1214

86

Omkar Bagul

Yadav Kuber

18/04/1994

10

10

4840

RAE

1572

86

Ram Maurya

Kapoorchand Gupta

26/04/1994

10

Misc. Nt.416/94

A.652/89

Page 194

18/01/90

10

10

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4841

RAE

1159/4148

80

U.R. Acharya

J.R. Modi

26/04/1994

26

26

4842

R/R

1285/4660

82

L.I. C.

M/s.Sudhir Chemical

26/04/1994

5

5

4843

RAE

2285

92

K.M. Develpers

S.Dhanlaxmi

19/04/1994

10

10

4844

RAE

2262

92

Bansilal Shah

C.Pandaram

19/04/1994

10

10

4845

R/R

854/3156

82

L.I. C.

M.L. Dahanukar Co.

15/04/1994

5

5

4846

R/R

4303

82

Tarkeshwar Upadhaya

C.P. Sharma

20/04/1994

24

24

4847

RAE

2625

80

Mohamedali

Yusufkumari

20/04/1994

24

24

4848

RAE

2792

80

Khatijabai Bootwalla

Hasan Kondu

19/04/1994

12

12

4849

RAD

956

92

Prithviraj

P.V. Kavi

08/04/1994

23

23

4850

RAE

2259

92

Bansilal Shah

K.P. Maliyappa

19/04/1994

10

10

4851

R/R

280/600

92

Ratanlal Mittal

C.V. Rokade

04/04/1994

6

4852

RAE

2277

92

K.M. Develpers

J.P. Pote

19/04/1994

10

4853

RAD

241

The Centron Industrial
84 M/s. Monitron Security Ltd.
Alliance Ltd.

27/04/1994

13

4854

RAE

1457/5092

80

The Jam Mafg.Co.

Mohanlal Parekh

28/04/1994

24

24

4855

RAE

1258/3979

87

Vadilal Panchal

Jyotidhar

28/04/1994

8

8

4856

RAD

4945

83

Gulam Mohd.

Gulam Rasool Mohd.

28/04/1994

5

5

4857

R/R

3150

80

Vali Mohd.

Vallabh Sharma

29/04/1994

5

5

4858

RAE

5471

83

Darupadidevi

Sayed Bashir

29/04/1994

6

6

4859

RAE

2031/6044

85 Bombay Khadi Village Ind. M/s. India Engr.Works

29/04/1994

10

10

4860

RAE

4771

83

Godhan Goswami

Kadedin Dattadin

29/04/1994

5

5

4861

RAE

5446

87

Hajiani Mohamed

Laxmi Sawardekar

29/04/1994

23

23

4862

RAE

4770

83

Godhan Goswami

Dasaram Kurmi

29/04/1994

5

5

4863

RAE

224/489

92

Abdul Husain Ibrahim

Safuddin Dawoodbhai

22/04/1994

6

6

4864

RAE

2304

92

Bansilal Shah

R.A. Anbalagan

29/04/1994

10

10

4865

RAE

2301

92

Bansilal Shah

Ramrahi

29/04/1994

10

10

Misc.Nt.325/00

6
10

Misc.Nt.3636/87

Page 195

13

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4866

RAE

2295

92

M/s.K.M. Developers

Murgan R.A.

29/04/1994

10

10

4867

RAE

2224

92

K.M. Develpers

P.Mulugeson

19/04/1994

10

10

4868

RAE

2274

92

K.M. Develpers

P. Selxaraj

19/04/1994

10

10

4869

RAE

2300

92

K.M. Develpers

S.Gajendar

19/04/1994

10

10

4870

RAE

2211

86

15/04/1994

10

10

4871

RAE

4940

86

Ramesh Laxman Patel

Laxman Pande

15/04/1994

10

10

4872

RAE

2117

81

K.J. Pandua

S.D. Dubey

05/04/1994

11

11

4873

RAD

4433

82

Mathew Fernandes

Mohamedali Shaikhlal

05/04/1994

24

24

4874

RAE

619/1980

87

P.K. Parikh

Narayanrao

05/04/1994

14

14

4875

RAE

5522

81

M.P. Kambli

M.V. Shah

05/04/1994

14

14

4876

R/R

819/2763

84

R.R. Gupta

Diwansingh

05/04/1994

24

24

4877

RAD

4431

82

S.G. Adagale

Mohamedali Shaikhlal

05/04/1994

24

24

4878

RAD

1102

81

D.P. Dandekar

N.S. Mogare

06/04/1994

5

5

4879

RAE

411

83

R.D. Surve

J.S. Mehata

05/04/1994

24

24

4880

RAE

2084

86

Abubakkar Laher

Lakhubhai Makwana

04/04/1994

11

11

4881

RAE

4952

84

Galiakotwala Estate

S.H. Nigoo

04/04/1994

16

4882

RAE

115

82

Esoofail Akberali

Babulal Shaikh

04/04/1994

15

15

4883

R/R

5115

87

Ram Jodha

Panduran Dudhwadkar

04/04/1994

11

11

4884

RAE

882/2808

85

Perin Patel

Mani Avari

04/04/1994

16

16

4885

R/R

1034/3176

85

J.K. Shah

The National Co.op.
Consumer

27/04/1994

14

14

4886

RAD

61

84

S.G. Pal

Remeidy Church Trust

27/04/1994

5

5

4887

R/R

1392

84

Samimullah Masibullah

Abdul Sattar Shaikh

27/04/1994

5

5

4888

R/R

1066

80

N.J. Maourya

R.D. Singh

27/04/1994

8

8

4889

RAD

3878

87

M.K. Sarmalkar

S.R. Rajan

15/04/1994

13

4890

RAD

2175/6578

86

S.S. Khera

Rallis India Ltd.

21/04/1994

16

Radhabai P. Toprani Mehata & Kumarchandra

Misc.390/02

A.No320/93

01/11/93

13
Misc.414/94

Page 196

16

16

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

V.D. Gore

M.V. Katre

04/04/1994

16

16

05/04/1994

5

5

4891

RAD

1639

85

4892

R/R

437/1324

87

4893

RAD

2375

84

Nazamuddin Kasam

M.K. Veera

04/04/1994

16

16

4894

R/R

167/513

85

D.B. Bhatt

Digo D'mello

04/04/1994

16

16

4895

RAD

2663

83

Rajvaid C.Bhikamchand

Ramdas Dharamshi

21/04/1994

17

17

4896

RAD

1955

82

Haji Suleman

R.D. Barboja

21/04/1994

24

24

4897

RAE

2941

82

M.M. Bilany

D.M. Raul

05/04/1994

5

5

4898

RAE

2938

82

M.M.Bilaney

Controller Of Accomodation 05/04/1994

5

5

4899

RAE

529

83

K.B. Pasha

Shaikh Abdullah

05/04/1994

24

24

4900

RAD

4434

82

Liberata Fernandes

Mohamedali Shaikhlal

05/04/1994

24

24

4901

R/R

627/2175

83

S.D. Sawant

M.C. Lad

05/04/1994

5

5

4902

R/R

436/1323

86

Shantaram Bhatt
Charitable Trust

Chembur Kernatak Sangh

05/04/1994

5

5

4903

RAE

398/1364

83

G.B. Pradhan

Chiku Vargis Kallarikal

05/04/1994

24

24

4904

R/R

1492/4961

84

Sanjay Kajaria

S.H. Parekh

05/04/1994

24

24

4905

RAE

2940

82

M.M.Bilaney

K.V. Gholap

05/04/1994

24

24

4906

RAD

3094

83

M.M. Telkar

Sushila M. Rangdal

25/04/1994

16

16

4907

RAE

2022

81

B.N.Mangoluram

I.J. Chand

25/04/1994

11

11

4908

R/R

1144/3689

87

Dr. A.S. Pandit

Narayandas Mulchand

25/04/1994

11

11

4909

R/R

1059/3511

84

Kamala R. Pandey

Budhiram Yadav

25/04/1994

11

11

4910

R/R

1058/3510

84

Kamala R. Pandey

Vijay Dawda

25/04/1994

11

11

4911

RAE

722/1737

93

Aslam A. Vora

Khurshed M. Poddar

28/04/1994

6

6

4912

RAE

1934

93

A.R. Jaffer

Vithabai Sambhaji

29/04/1994

23

23

4913

RAE

1935

93

A.R. Jaffer

Vithoba Tukaram

29/04/1994

23

23

4914

RAE

458

93

Divakar V. Surve

Janardan Balkrishna Kokate

27/04/1994

8

8

4915

RAE

460

93

Divakar V. Surve

Sudhakar More

27/04/1994

8

8

Shantaram Bhatt Charitable
Chembur Kernatak Sangh
Trust

Page 197

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

93

Divakar V. Surve

Sumati Shantaram Dhude

27/04/1994

8

8

93 Khadayata Bhuvan MandalH.L.R. Of K.H.Bawdekar

28/04/1994

10

10

93

Harshad D. Doshi

06/04/1994

23

23

93 The Badamwadi C.H.S.Ltd.

Ravinder R. Singh

26/04/1994

8

8

4916

RAE

464

4917

RAE

660/1597

4918

RAD

1906

4919

RAE

800/1913

4920

RAE

462

93

Divakar V. Surve

Shyam H. Jadhav

27/04/1994

8

8

4921

RAD

1782

93

Champaben R. Shah

Uma L. Haldipur

28/04/1994

15

15

4922

R/R

312/707

93

The New India Assurance
co.Ltd.

Bharati D. Chinai

05/04/94

17

17

4923

RAE

459

93

Divakar V. Surve

Jayant N. Mhapankar

27/04/1994

8

8

4924

RAD

1581

93

Faruque M. Umar

M/s. Allied Holding Ltd.

26/04/1994

17

17

4925

RAE

466

93

Divakar V. Surve

Gangaram M. Nagvekar

27/04/1994

8

8

4926

RAE

467

93

Divakar V. Surve

Manohar P. Narvekar

27/04/1994

8

8

4927

RAE

920/2723

90

M/s. Gupta Dairy

H.L.R.Of Amritlal N. Tanna

26/04/1994

9

4928

R/R

896/2689

90

G.R. Singh

N.K. Prabhu

04/04/1994

10

10

4929

R/R

746/2348

90 The Friends Co.op.edu.Soc.

A.P. Joshi

07/04/1994

6

6

4930

RAE

1509

90

Max Travasso

Allanna Narsanna

18/04/1994

15

15

4931

RAD

3610

90

Dama K. Gosia

J.K. Gosia

06/04/1994

9

9

4932

RAE

3064

90

Pranlal C. Goda

Hasmukhlal A. Gathani

15/04/1994

23

23

4933

RAE

1380

90

Max Travasso

Mannel F. Badris

18/04/1994

16

16

4934

RAD

2379

90

Ujwala D. Pendse

Manohar Ganpat Soparkar

22/04/1994

17

17

4935

RAE

1376/4206

86

S.G.M. Properties

Dwarkadas P. Bhatia

25/04/1994

8

8

4936

RAD

2303

82

Bhimabai D. Chikhale

Dattatray T. Bhalerao

25/04/1994

5

5

4937

RAD

3092

83

Muktabai M. Telkar

Sushila M. Rangdale

25/04/1994

6

6

4938

R/R

1045

83

Rajesh S. Gupta

Rajaram Jagtap

25/04/1994

16

16

4939

RAD

2503

87

Vasant Kumar Kanabar

Basil David

21/04/1994

16

16

4940

RAD

195

82

R. Krishna Murthy

Meenambal Vishwanathan

21/04/1994

24

24

Sushil J. Gupta

Rev.47/94

Page 198

17/08/95

9

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4941

R/R

1089/3446

81

Kazi Brother Ltd.

M/s Universal Mafg.Co.

02/03/1994

4

4

4942

RAE

5073

81

Prakash Kewalramani

Pukhraj Keshrimal

25/04/1994

9

9

4943

R/R

1122

82

J.T. Boltwala

C.Arunachalam

21/04/1994

17

17

4944

R/R

1227

82

N.M. Punjabi

Devnarayan

21/04/1994

21

21

4945

RAD

2250

82

B.M. Randive

M.M. Ganatara

21/04/1994

5

5

4946

RAE

1112/3660

84

Mahasukhlal Shah

B.M.C.

25/04/1994

18

4947

RAE

1318/4321

81

P.S. Shroff

M/s. Tata Industries Ltd.

25/04/1994

9

9

4948

RAE

1925

80

B.F. Irani

Mohamed Hasan

27/04/1994

4

4

4949

RAE

2303

80 Gose Mohamed Khudabux

Deoram Doke

18/04/1994

16

16

4950

RAD

1190

85

Ranbai Chheda

Sheshnath Shukla

18/04/1994

16

16

4951

R/R

262

84

L.G. Panchal

B.D. More

18/04/1994

16

16

4952

R/R

263

84

L.G. Panchal

S.R. Dalvi

18/04/1994

17

17

4953

R/R

4578

85

S.B. Waghia

V.U. Sadhu

18/04/1994

10

10

4954

RAE

3565

82

Abdula Mohamed

Mohamed Khan

18/04/1994

5

5

4955

RAE

57

82

K.K. Daruwala

Amir Khan Mohd.

18/04/1994

4

4

4956

RAE

4451

86

Parvatibai yadav

Kersingh

18/04/1994

16

16

4957

RAD

2500

84

Nanji Waghela

R.J. Gupta

20/04/1994

5

5

4958

RAD

773

87

S.M. Patel

C.M. Patel

26/04/1994

10

10

4959

RAD

4806

81

M/s. Rolex Enterprise

M/s. Wood Art

26/04/1994

12

12

4960

RAE

1160/4149

80

U.R. Acharya

P.R. Modi

26/04/1994

24

24

4961

R/R

654/1752

86

Kantilal Premji

Sampat More

27/04/1994

15

15

4962

RAE

600/2007

84

V.G. Mahtani

M.S. Mehboobani

26/04/1994

23

23

4963

RAE

507/1120

92

V.M. Adhvaryu

A.H. Gadre

19/04/1994

16

4964

RAE

917

84

Zubedabai

Dukhanti

19/04/1994

24

24

4965

R/R

494/1900

82

M.B. Rajput

D.P. Rajput

27/04/1994

5

5

A.No.267/94

21/07/95

18

Misc.Nt.868/94

Page 199

16

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4966

R/R

977/3438

80

Nayana Solanki

M/s. Modern Engr.
Marketing Enterprise

26/04/1994

8

4967

RAE

710/1920

91

Dr. Satwantsingh Garcha

Union Of India

29/04/1994

10

4968

RAE

618/1720

91

S.S. Jain

B.K. Vakharia

18/04/1994

16

16

4969

RAE

2497

91

Indubai Ashar

Budhiya Kalidas

27/04/1994

6

6

4970

RAE

1838

91

Mulla Fazle Abbas

Abdul Shakoor Mohamed

18/04/1994

16

16

4971

R/R

1087

91

Abdul Latif Abdulla
Zaibunnisa Mohamed Iqbal
Kalsekar

18/04/1994

16

16

4972

RAE

2448

91

Tarachand K. Shah

28/04/1994

7

7

4973

R/R

165/448

91

15/04/1994

23

23

4974

RAE

109/298

91

28/04/1994

6

6

4975

RAE

2495

91

R.V. Maharaj

Jamnadas Motichand

18/04/1994

6

6

4976

RAE

850/2661

81

Harish Chandra Bajaj

Vijayantimala Bali

04/04/1994

10

10

4977

RAE

149/456

88

Fazal Abbas Gulamali

M/s. Jay Dayal Kapoor

26/04/1994

10

4978

RAD

4369

88

Manjula M. Gandhi

Tarachand K. Shah

26/04/1994

10

4979

RAD

4322

88

Satish R. Gokhale

Radhabai G. Mundle

26/04/1994

15

4980

RAD

3653

88

V.T. Melwani

Vasudeo Jamnadas

25/04/1994

17

4981

RAE

1340/4062

88

Vasudev Jamnadas

V.T. Melwani

25/04/1994

10

4982

R/R

847/2689

88

Dinkar J. Gaikwad

Kashibai L. Suryavanshi

18/04/1994

10

10

4983

RAD

1399

81

Ram Karan Jaiswar

Shivnath Mohan Jaisware

18/04/1994

5

5

4984

R/R

1254/3860

88

Framroz Soonawalla

Sarabai & Anr.

18/04/1994

10

10

4985

R/R

1445/4444

88

Mohd. Bani Raj Mohd.

Aliamma Mathews

18/04/1994

10

10

4986

RAE

1518

88 The Sonawala Co.Pvt. Ltd.

Suryakant G. Seth

07/04/1994

15

15

4987

RAE

2011

88

H.L.R. Of K.B. Billimoria

06/04/1994

23

4988

RAD

4777

88

05/04/1994

25

25

4989

RAE

504/1527

88

Ramdas Dhobi

Krishna Datta

04/04/1994

9

9

4990

RAE

668/2105

88

Anila M. Jhaveri

Suhas M. Jhaveri

28/04/1994

8

8

Amritlal L. Shah

Mohamed Salim Gaffar M/s. Karim Restaurant
Manohar G. Madan M/s.Universal Auto Agency

Dr. Aspi F. Golwalla

Zohara Begum Murshad Jagdish Amritlal Karia

REMARK

8
A.560/99

A.203/88

13/03/00

20/09/89

10

10
10

A.376/94
A.154/89

7/1198
3/8/92

15
17

A.214/89

A.No.385/94

Page 200

26/06/89

06/11/99

10

23

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

4991

R/R

3366

81

Dolarray G. Shah

Dulsidas Keshav Vaganta

22/04/1994

12

12

4992

RAD

1230

80

Shantabai S. Adkar

Dhangauribai Gopalji

06/04/1994

6

6

4993

R/R

796/2490

81

Dolarray G. Shah

Parmanand P. Gohal

25/04/1994

12

12

4994

RAD

4325

81

Jagdish S. Bansal

B.R. Ashokrao

25/04/1994

12

12

4995

RAD

4505

81

Dilip K. Bijlaney

Suryakant C. Shah

21/04/1994

5

5

4996

R/R

1169/4169

82

Baban B. Bhoite

Raghuji Appaji Sawant

22/04/1994

24

24

4997

RAE

3165

87

Prabha Bajaj

Murlidhar Ramchandra

22/04/1994

5

5

4998

RAD

4144

81

Mohandey Devi

D.P. Peshikaka

22/04/1994

24

24

4999

RAE

933/2834

86

Nafeesa Haryanwala

Vazir Husain Bakar

22/04/1994

17

17

5000

R/R

693/2632

82

Ganpat Gopal Ghate

Nirmala B. Prajapati

22/04/1994

5

5

5001

RAD

2888

83

Kanjibhai S. Jadhav

Mohanlal Rupchand Jain

22/04/1994

12

12

5002

RAD

2457

81

M/s. Navinchandra M.
M/s.Emsons Sales Corpn.
Goshar

22/04/1994

8

8

5003

R/R

2078/6279

86

Ratnamala A. Thakure

Shobha S. Shiralkar

22/04/1994

13

13

5004

RAD

1444

81

Sayeeda Arifali

R.B. Hussain

22/04/1994

12

12

5005

R/R

38/132

84

P.P. Joshi

N.B. Kotnis

21/04/1994

32

A.No.368/94

25/09/98

32

5006

RAE

1558/4530

89 Ismailia Co.op.Hsg.Soc.Ltd. Minakshi G. Shetty

05/04/1994

17

A.No.646/89

09/04/91

17

5007

RAD

2296

89

Khorshed Dinshaw Mody

Indumati M. Rajda

26/04/1994

6

6

5008

RAD

511

89

Freny Devlaliwale

Parsi Punchayat Fund

22/04/1994

23

23

5009

R/R

1476/4208

89

Kamala R. Joshi

M/s.V.Prabha Printery

18/04/1994

10

10

5010

RAE

3376

89

Zainuddin Khateeb

Bai Sabira Wd/o Mohd.
Siddque

27/04/1994

16

16

5011

R/R

857/2467

89

Abhayraj R. Tiwari

Dayaram B. Mishra

07/04/1994

5012

RAE

4366

89

Parul B. Vidya

M.N. Tawade

18/04/1994

10

5013

RAE

106/270

89

Aspi F. Golwalla

Capat.Dara S. Rupa

15/04/1994

10

10

5014

RAE

1097/3132

89

A.G. Fajandar

Radhiba Kishanchand

18/04/1994

10

10

5015

RAE

2866

89

Sir Dinshaw M. Petit

Bai Sakerbai D. Surti

15/04/1994

23

23

Misc. Nt.900/94
Misc.Nt.584,585/
96, Misc.722/95

Page 201

REMARK

S.P.Not Found
10

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5016

RAE

2974

81

C.V. Inasu

K.K. Yadav

13/04/1994

11

11

5017

RAE

2309

92

K.M. Develpers

Ramai Ram Jayanandan

19/04/1994

10

10

5018

R/R

115/256

92

Ramji Dalip

Bhogilal Jayantilal

03/04/1993

23

23

5019

RAE

2288

92

K.M. Develpers

C. Thanga Swamy

19/04/1994

10

10

5020

RAE

3602

89

Zainuddin Khateeb

Bai Sabira Wd/o Mohd.
Siddque

27/04/1994

16

16

5021

RAE

151/390

89

Karuna Buildings

Fulchand Agarwal

31/03/1997

14

14

5022

RAE

391

89

Naseem Ara Hasan

Ismail Adanwala

05/04/1994

17

17

5023

R/R

1252

89

Subedar J. Singh

Ravant Mishra

05/04/1994

14

14

5024

R/R

676/1831

89

Vijaykumar Raja

Prabhakar Dare

18/04/1994

10

10

5025

RAD

4518

89

Waman S. Deshmukh

S.S. Deshmukh

05/04/1994

15

15

5026

RAE

940

90

Savita S. Vibhute

Dhirajben R. Mehta

29/07/1994

16

5027

R/R

874/2610

90

Ramrao N. Deshmukh

Sadashiv P. Pawar

01/07/1994

7

7

5028

RAD

626

90

Manilal R. Patel

M/s. Gandhi Mahendra C.

05/07/1994

23

23

5029

RAD

58

90

M/s. Navnitlal Savailal

Kishorchand Talwar

21/07/1994

15

15

5030

RAD

2850

90

N.S. Jain

Prithvi Construction Ltd.

06/07/1994

23

23

5031

RAE

1150

90

Dashrath Gopal Palkar

Jagannath B. Shinde

16/07/1994

10

10

5032

RAE

906/2704

90

M/s. Seemit Land
Developers Pvt. Ltd.

Chandranben A. Bheda

16/07/1994

10

10

5033

RAD

1921

90

Ismailbhai Hingawala

M.S. Contractor

16/07/1994

10

10

5034

RAE

2657

90

Mathuradas Devidas Amarlal Shamdas Gidwani

07/07/1994

9

9

5035

R/R

743/2335

90

Deep N. Jokhu

Chandrabhan Singh

18/07/1994

6

6

5036

RAD

2884

90

Ravindrakumar K. Bhatla

Trilok Singh Jaspal

07/07/1994

23

23

5037

RAE

2524

90

Purubai K. Parte

Rejendra W. Bhosle

06/07/1994

7

7

5038

RAE

2349

90

Padmanabh Builders

Dahyabhai G. Mistry

27/07/1994

7

7

5039

RAD

3797

90

Prem Prakash Sabharwal Chandrakant C.Desai

07/07/1994

23

23

5040

RAE

2689

82 Siddhi Vinayak Developers
Maruti Narayan Dhandye

16/07/1994

24

24

A.No.326/94

Page 202

07/12/95

16

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

94

S.M. Dhanvatay

J.L. Morison India Ltd.

11/07/1994

26

26

94 Shabbir Taiyebali Unwalla Dungarmal G. Kawdia

01/07/1994

25

25

5041

RAD

909

5042

RAE

433/901

5043

RAD

457

94

Suresh Sitaram Balse

Kalavati Sitaram Balse

25/07/1994

25

25

5044

RAE

113/264

94

P.S. Thakkar

Surajprabha Revandkar

28/07/1994

15

15

5045

RAD

504

94

Sharma Omprakash

R.S. Bharwani

13/07/1994

15

15

5046

R/R

05/18

94

Basappa C. Patil

Ibrahim Vali Patel

07/07/1994

6

6

5047

RAE

58/130

94

Sharifabai

Mohamed Shafi Haji
Ummer

18/07/1994

15

15

5048

RAD

3399

90

Pandu Ranga Thakuar

Mohd. Tayyab Abdulla

18/07/1994

7

7

5049

RAE

644/2000

90

Jairambhai Morarji

Nanbai P. Malshi

18/04/1994

16

16

5050

RAE

1176/3442

90

Kalpana S. Malap

Yashwant Shripad Barve

16/07/1994

10

10

5051

R/R

742/2334

90

Deep N. Jokhu

Tej Bahadur Singh

18/07/1994

6

6

5052

R/R

1847

90

M.J. Parekh

Gangaram A. Shinde

13/07/1994

25

25

5053

RAE

213/461

94

H.A.Karolia

M. Bechardas

12/07/1994

8

8

5054

RAE

466/967

94

Anila J. Joshi

Nirmala Vyas

11/07/1994

8

8

5055

R/R

274/572

94

Khimji Shivdas

M/s. Bombay Wire Product

29/07/1994

25

25

5056

R/R

03/16

94

Basappa C. Patil

Tulsabai Hanumanta

07/07/1994

6

6

5057

RAE

49/114

94

V.A. Relekar

J.D. Bhatt

21/07/1994

9

9

5058

RAD

402

94

24/06/1994

25

25

5059

RAD

1002

94

Kundapur S. Bhatt

J.K. Estate Developers

23/06/1994

13

13

5060

RAE

944

94

Mohantara S. Ajinkya

Jairam Vaidya

01/06/1994

12

12

5061

RAE

473/989

94

Rukaiya S.Dossal

Noohu

24/06/1994

25

25

5062

RAE

2367

93

M.D. Esmail

Abdul Hamid Shakur

16/06/1994

25

25

5063

RAE

2371

93

M.D. Esmail

Fatmabai J. Chandi

16/06/1994

25

25

5064

RAE

184/403

94

Renuka P. Furia

Shardaben R. Shah

24/06/1994

6

6

5065

RAD

762

94

Mohamed Shaikh

Haji A. Hussein

17/06/1994

15

15

Dhiren Harivadan Vyas Dr. Bhagwatiben Shah

Page 203

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5066

RAE

417

94

Indo Saigon Agency

Ramesh C. Luthra

15/06/1994

17

17

5067

RAE

926/2361

93

M.D. Esmail

Virchand Sheshmal

16/06/1994

25

25

5068

R/R

572/1338

93 Doodhnath Bachai MauryaLaltaprasad R. Jaiswar

16/06/1994

7

7

5069

RAE

4314

89

Shakuntala Jain

Haridas Thakar

16/06/1994

14

14

5070

RAD

701

90

K.P. Mammoo

Haroon Rashid Yusuf

16/06/1994

14

14

5071

R/R

1256/3705

90 Mohamed Hasham AhmedShah Pukhraj Ladmalji

18/06/1994

10

10

5072

RAD

559

90

18/06/1994

10

10

5073

RAE

344/1035

90

06/06/1994

16

16

5074

RAD

2015

90

Hayatbee Habib Kasu

Ranjana C. Dhune

18/06/1994

24

24

5075

RAE

2574

90

Imtiaz Saeed Shaikh

Sangatha Vishwakarma

24/06/1994

15

15

5076

RAD

978/3537

90

Usman Yusuf Lala

Rodef Shalon J.R.V.Trust

18/06/1994

17

17

5077

RAD

3347

90

22/06/1994

8

8

5078

RAE

1141/3367

90

Shantidevi Jain

Hulasibai Hulibai Jain

27/06/1994

16

16

5079

R/R

235/626

91

Penin Firozi

Darayas Gotla

02/05/1994

13

13

5080

R/R

825/2641

88

S.S.Shendge

R.S.Chavan

25/07/1994

16

16

5081

R/R

888/2793

88

Khandu Sawne

Laxman Doiphonde

25/07/1994

17

17

5082

RAD

863

91

Bhushan Jain

Om Shanti Mandla

18/07/1994

6

6

5083

R/R

1356/4465

91

Maniben Shah

Dharamshi Parmar

07/07/1994

7

7

5084

RAE

2530

91

Garib Zarthostion Fund

Navroji Patel

19/07/1994

15

15

5085

RAE

2070

91

Adam Karolia

Sudhakar Deshpande

05/07/1994

17

17

5086

RAE

229/619

91

Century Textiles and
Ind. Ltd

Shyamsunder Soni

25/07/1994

6

6

5087

RAE

1723

91

Sahu Jain

Usha Warehousing

05/07/1994

11

11

5088

RAD

2165

91

Ashok Nagda

Atmaram Mangnirmalani

28/07/1994

17

17

5089

RAE

852

91

G.S.Vanjara

Kantilal Zaverchand

07/07/1994

14

14

5090

RAE

1447

91

Ramanlal Kadakia

Gajanan Pandharinath

25/07/1994

6

Amar Dev Jaiswal

Lucy Pereira

Zubeda Abid HaveliwalaLubuna Hamid Dudhwala

Satyabhamabai Velankar
M/s. Manglam Developers

Mis 885494

Page 204

6

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5091

R/R

1357

91

Maniben Shah

Kunvarji Chothani

07/07/1994

7

7

5092

R/R

1354

91

Maniben Shah

Shantilal Parmar

07/07/1994

7

7

5093

R/R

1355

91

Maniben Shah

Amarshi Parmar

07/07/1994

7

7

5094

RAE

21/57

91

Virji Shah

Joginder Singh

16/07/1994

10

10

5095

RAD

1450/4788

87

Niralal Gupta

Halima Humza

10/06/1994

23

23

5096

RAD

1444/5052

87

Baltazar D 'souza

Halima Humza

10/06/1994

23

23

5097

RAD

3701

87

Ramesh Palav

Anant Palav

10/06/1994

14

14

5098

RAD

143

87

Sayed Bukhari

Halima Humza

10/06/1994

23

23

5099

R/R

396/1510

82

V.S.Naik

B.N.Pillai

13/06/1994

8

8

5100

RAD

3954

85

Tribhovandas Kothari

M/s Shah Bros

09/06/1994

23

23

5101

R/R

774/2688

80

Geeta Patkar

M.B.Mahalaxmivala

09/06/1994

12

12

5102

RAE

4984

84

Gordhandas Vora

Tulsidas Patel

13/06/1994

14

14

5103

RAD

2732

84

N.A.momin

St Francis English School

09/06/1994

12

12

5104

RAE

1572/5033

87

Dhirajben Mistry

Suraj Shah

10/06/1994

25

25

5105

RAE

2217

92

M/s K.M Developers

M.U.Ingle

27/06/1994

10

10

5106

RAE

391/841

92

Usman Miyah

17/06/1994

10

5107

RAD

2133

87

Shaikh Kamruddin

Shaikh Mohammed

13/06/1994

16

16

5108

RAD

2875

80

Prabhavati Sarang

Rajaram Biday

13/06/1994

24

24

5109

R/R

4214

86

Fatimbai Aziz

Mohamed Tailor

13/06/1994

16

16

5110

RAE

6312

80

Yashodabai Ghule

M.V.Mistry

23/06/1994

6

6

5111

R/R

247/697

87

Pawankumar Dube

T.N.Singh

136/94

16

16

5112

R/R

764/2400

85

Vijaybahadur Sharma

Govardhandas Dodia

18/06/1994

10

10

5113

R/R

805/2733

84

N.A.momin

K.P.Ravindran

18/06/1994

10

10

5114

R/R

1638

85

Satyanarayan Dayme

Shyam Dube

18/06/1994

10

10

5115

RAD

5038

82

U.K.Patil

V.K.Patil

18/06/1994

24

24

Batmabal Mohamed

A 151/92

Page 205

25/06/93

10

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5116

RAE

2580

83

T.A.Contractor

Prakash Gavde

20/06/1994

24

24

5117

RAE

1750/5496

87

Phoolvati Aggarwal

A.S.Rane

13/06/1994

14

5118

R/R

454/1683

80

Shroo Sidhwa

M/s P Rochiram

13/06/1994

12

12

5119

RAE

1764

85

Kawasji Daruwala

Mukund Mali

18/06/1994

10

10

5120

RAE

5266

81

M.K.Mohamed Ibrahim

Dashrath Singh

18/06/1994

24

24

5121

RAE

377/1110

81

Nematbai Sharfali

Shah Sultana

18/06/1994

12

12

5122

RAE

1832

86

Radhabai Gosavi

Sonu Kasid

18/06/1994

10

10

5123

RAE

4343

83

M/s Prakash Builders

C.B.Khaikar

18/06/1994

24

24

5124

RAD

4328

87

A.M.Naronha

Sakinabai

18/06/1994

10

10

5125

RAD

907

92

Santdas Kriplani

P.H.Muoanjan

04/05/1994

17

17

5126

R/R

1193/3369

89

Hemlata Shah

S.N. Shinde

13/06/1994

14

14

5127

RAE

1513/4359

89

S.B. Jain

Kamaladevi Khadeshwar

16/06/1994

14

14

5128

RAD

4429

89

Sunder Kunwani

Radha Kishan

07/06/1994

9

9

5129

R/R

1320/3751

89

Rameshkumar Gupta

Mahul Kumar

30/06/1994

15

15

5130

RAE

541/1473

89

Manohar Jagasia

Compton Greaves Ltd.

29/06/1994

16

16

5131

R/R

3607

89

Ismail Suleman

Gulab Dhumal

08/06/1994

10

10

5132

R/R

122/320

89

Rabia Hasan Mansuri

Mahavir Bhargav

27/06/1994

11

11

5133

R/R

3609

89

Ismail Suleman

Sampat Sanas

18/06/1994

10

10

5134

RAD

2784

89

Sumitra Patil

Sarjerao Bhuekar

10/06/1994

11

11

5135

R/R

228

89

H.P. Yadav

Krishna Pawar

20/06/1994

8

8

5136

R/R

152/392

89

Jagdev Tiwari

Achyutanand Pathak

29/06/1992

16

5137

RAE

177

89

Fatimabi Arzigul

Mohamed Khan

15/06/1994

14

14

5138

R/R

445/1336

90

Aminabia Asharafi

Rabia Bai

18/06/1994

10

10

5139

RAD

2597

90

Asarafia Khalil

Shakil Choudhari

29/06/1994

7

7

5140

RAE

3074

90

Haroun Yusuf

Haji Mohin Abdula

27/06/1994

11

11

Misc534/94

Misc.Nt.810/90

Page 206

14

16

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5141

RAE

1042/2983

90

Mulakraj Matreja

Mohanlalji Joshi

18/06/1994

23

23

5142

R/R

148/338

94

Shaikh Hamid

Kantilal Fakirchand

27/06/1994

13

13

5143

R/R

147/337

94

Sheikh Hamid

Kantilal Fakirchand

27/06/1994

13

13

5144

RAD

3340

90

Shafi Afiz

Padma Ghavan

16/06/1994

23

23

5145

R/R

1255

89

Dhondu Rane

Shankar Sawant

27/06/1994

23

23

5146

RAE

1442/4098

89

H.H. Shrimad Vidyadhiraj
Teerth Swamijee

K.M. Pai

27/06/1994

6

6

5147

RAD

3070

89

R.N. Hodawadekar

Bhikaji Bapu

27/06/1994

8

8

5148

R/R

3055

89

S.R. Kamble

P.N. Shinde

11/06/1994

13

13

5149

RAE

930/2694

89

Leela Pendase

J.K. Kar

22/06/1994

10

10

5150

RAE

977

93

S.N. Waghmare

Jeevan Rathod

13/06/1994

16

16

5151

RAE

891/2269

Aspi R. Kateli

09/06/1994

14

14

5152

RAD

815

93

C.T. More

G.B. Mehta

24/06/1994

14

14

5153

RAE

1945

93

A.R. Jaffer

V.K. Rane

07/06/1994

7

7

5154

RAE

989

93 Suraj Estate Develop P.Ltd. Manjappa Bhangera

17/06/1994

17

17

5155

RAE

994

93 Suraj Estate Develop P.Ltd.

B.Teli

17/06/1994

17

17

5156

RAE

997

93 Suraj Estate Develop P.Ltd.

Alexander

17/06/1994

17

17

5157

R/R

519/1242

93

Saifee Abdul Gandhi

S.M. Bhaskar

28/06/1994

23

23

5158

R/R

516/1239

93

Saifee Abdul Gandhi

Ramkrishna Sabale

28/06/1994

23

23

5159

R/R

515/1238

93

Saifee Abdul Gandhi

D.B. Mokad

28/06/1994

23

23

5160

R/R

182

91

I.M. Kanga

Gopal Chimma

29/06/1994

23

23

5161

RAE

2331

91

S.S. Pandit

N.N. Pethe

25/04/1994

9

9

5162

RAE

2210

91

Batuk K. Mehta

Keshrimal K. Mehta

15/06/1994

16

16

5163

RAE

475/1272

91

M.C. Shah

M/s.Mahesh Textiles

14/06/1994

14

14

5164

RAE

866

91

Louis Tixeira

S.B. Rane

27/06/1994

23

23

5165

RAD

2451

91

L.P. Vaity

P.N. Nagarkkar

07/06/1994

25

25

93 Bomanji Dhunjibhoy P.Ltd.

Page 207

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5166

RAE

2261

91

Shamji Patel

P.J. Poonatara

24/06/1994

7

7

5167

RAE

18/40

91

Jamshed Aga

Dady Parekh

16/06/1994

8

8

5168

RAE

1591

91

M.M. Irani

Joy Almeida

28/06/1994

23

5169

RAE

735/2007

91

Abdul Attar

Rashid Irani

30/06/1994

14

14

5170

RAE

126

91

Lalitabai Lamage

J.G. Matale

23/06/1994

7

7

5171

RAE

1846

91

K.G. Sanghavi

S.M. Shivalkar

17/06/1994

10

10

5172

RAE

1515

91

T.J. Khatav

Kalavatibai Desai

20/06/1994

13

13

5173

R/R

1086

91

Abdul Kalsekar

Laxman Akhade

18/06/1994

15

15

5174

R/R

1495/4294

89

Sulochana Veer

Mohan Kinikar

27/06/1994

11

11

5175

RAD

957

82

H.P. Kunder

Jairam Shetty

18/06/1994

24

24

5176

RAE

1073

82

N.D. Gupta

B.B. Parekh

20/06/1994

24

24

5177

R/R

1284/4517

80

Mohanlal Thakkar

Asharafibai Devisharan

18/06/1994

10

10

5178

R/R

957/3473

82

Ambrose Creado

Devicharan Singh

18/06/1994

17

17

5179

RAD

4077

81

Mohamed Qureshi

Abdul Kadar

20/06/1994

7

7

5180

RAE

501/1754

83

Asgarali Dalal

Zaminali Vazibali

18/06/1994

23

23

5181

RAE

4665

87

P. Ram Narayan

Champaben Dahramshi

18/06/1994

10

10

5182

RAD

2071

82

Chinamma John

Casper Anthony

18/06/1994

10

10

5183

R/R

1314/4153

87

Ansari B. Barkatullah

Md. Ramsan Habibulla

18/06/1994

10

10

5184

R/R

1771

83

Vishram Bachim

Shankar Patil

20/06/1994

24

24

5185

RAE

5531

86

Pravinchandra Thaker

Atmaram Mistry

20/06/1994

17

17

5186

RAD

3384

87

Rashiklal Maniar

M/s.Sterling Metal

20/06/1994

7

7

5187

R/R

1886

82

Baban B. Bhoite

R.S. Nawale

20/06/1994

9

9

5188

R/R

60

82

S.G. Mishra

R.B. Sawant

20/06/1994

24

24

5189

RAE

490/1550

81

Mohd. Karim

M.H. Chunna

20/06/1994

24

24

5190

RAE

6839

80

K.D. Mhatre

Keru Kanade

17/06/1994

24

24

A.389/94

Page 208

14/11/94

23

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5191

RAE

3663

80

Raghunath Devanandan

Kamraj Sahu

20/06/1994

8

8

5192

R/R

3077

87

Laxman Surve

Laxmibai Shinde

20/06/1994

11

11

5193

RAE

69

88

Lulai Gupta

Ramrup Yadav

20/06/1994

11

11

5194

R/R

3091

82

S.R. Chintakindi

Laxmayya Talakukula

20/06/1994

24

24

5195

R/R

7037

80

Shapia Abdul

Marshal Pais

20/06/1994

24

24

5196

R/R

1030

81

Maltibai Dhuru

Purshottam

20/06/1994

24

24

5197

RAE

1987/7007

80

M/s. Savaldas

M/s. Gokaldas

20/06/1994

24

24

5198

RAD

260

81

Sesila Rodriques

K.L. Mekoy

20/06/1994

24

24

5199

RAE

2355

82

Atekabai Noorudin

Abbasbhai Gulam Husain

20/06/1994

24

24

5200

R/R

1437/4759

81

Mukund Sahasrabudhe

R.M. Shaikh

18/06/1994

14

14

5201

RAE

4698

87

Chandrabai Abmre

S.L. Karle

18/06/1994

24

24

5202

R/R

5226

86

Motabaran Yadav

Rampal Nishad

18/06/1994

10

10

5203

RAD

4653

87

Farook Yusuf

M/s Pyrkes Provision
Stores

18/06/1994

10

10

5204

R/R

1580/5772

82

Jaylaxmi Shah

M/s. Sourashtra Engr.

18/06/1994

13

13

5205

RAE

4983

84

Haji Mohd.

Nisar Nayak

18/06/1994

10

10

5206

R/R

2113/6367

86

Uday Narayan Gupta

Sitaram Yadav

18/06/1994

10

10

5207

R/R

5321

81

Nazareth Baptista

Tukaram Nayak

18/06/1994

10

10

5208

R/R

1802/5461

85

Gregory Pereira

Chandrahas Nanchankar

18/06/1994

10

10

5209

RAE

787/2473

81

Raju Butani

Vishni G. Narwani

20/06/1994

12

12

5210

R/R

1870/6652

80

Thakersey Gosher

Mahendra Shah

20/06/1994

24

24

5211

RAE

1577/5230

80

Anilkumar Irani

Pokharaj

20/06/1994

24

24

5212

RAE

1837/6527

80

Abdul Husain

Harish Patil

20/06/1994

24

24

5213

R/R

1852

83

R.N. Narayan

R.R. Tiwari

20/06/1994

24

24

5214

RAE

3598

87

R. B. Bhagat

Rajsingh Redlen

20/06/1994

13

13

5215

R/R

827/1912

92

Chandrakant Chonkar

Rosy Fernandes

27/06/1994

16

Obst.Nt.64/94

Page 209

16

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5216

RAE

4382

88

Tolaram Chudiwala

Umrani Agarwal

13/06/1994

25

25

5217

RAD

337

92

Mahesh S.Wagh

Milin Gaitonde

08/06/1994

8

8

5218

RAE

1112

92

P.S. Thakkar

Bhimarao Jagtap

06/06/1994

11

11

5219

RAE

818/1875

92

Vinit Builders

Shyam Mule

07/06/1994

11

11

5220

RAE

1390

89

Kisan Mali

Ravindra Shetty

16/06/1994

14

14

5221

R/R

514/1237

93

Saifee Abdul Gandhi

Himatlal Hirachand

28/06/1994

23

23

5222

RAE

9

93

K.M. Develpers

R.S. Tawale

27/06/1994

10

10

5223

R/R

517/1240

93

Saifee Abdul Gandhi

Shashikant Vichare

28/06/1994

23

23

5224

R/R

520/1243

93

Saifee Abdul Gandhi

Ramchandra Laxman

28/06/1994

23

23

5225

R/R

518/1241

93

Saifee Abdul Gandhi

Atmasingh

18/06/1994

23

23

5226

R/R

110/242

93

Shantilal Shah

Sushilaben Raithathha

17/06/1994

14

14

5227

RAE

227

93

K.M. Develpers

P.K. Nanthan

27/06/1994

10

10

5228

RAE

1207

93

Madhu Sharma

Vinaylal Narayndas

28/06/1994

23

23

5229

RAE

10

93

K.M. Develpers

Manojkumar Dhawal

27/06/1994

10

10

5230

RAD

1024

93

Vasanti Raje

Mukesh Nareshchand

09/06/1994

25

25

5231

RAD

2714

84

Babu Kanji Samtawala

Vallabhji V. Haria

27/06/1994

25

25

5232

RAD

1727

80

Ramraj Ramsaran

Chhakar S. Kewat

27/06/1994

24

24

5233

RAD

1000

83

LIC

R.P.Irani

28/06/1994

24

5234

RAE

3292

85

Kishankant Shah

Parsuram Patil

27/06/1994

11

11

5235

RAE

6884

80

M.H.Kartekar

P.R.Katrunrangan

28/06/1994

24

24

5236

RAD

2157

83

Huseinbhai Kapasi

Ibrahim Sulleman

28/09/1994

24

24

5237

RAE

4292

80

Kantilal Khimji

Kanklal Maganlal

28/06/1994

9

9

5238

RAE

4201

85

Mewalal Yadav

Mahagi Yadav

27/06/1994

16

16

5239

RAE

4632

87

M/s Jayant Builders

Jaganath Thavi

27/06/1994

9

9

5240

RAE

559

84

S.A.Sachani

A.A.Mehta

27/06/1994

11

11

A 568/83

Page 210

13/12/83

24

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5241

RAD

6065

80

Nandkishor Navandra

M/s Bright Mfg. CO

20/06/1994

24

24

5242

RAE

1047

83

R.S. Gupta

Narayan Bankar

27/06/1994

16

16

5243

RAD

3378

83

R.S.Choudhary

H.B.Panchang

27/06/1994

16

16

5244

R/R

6686

86

M.P.Jaiswar

R.T.Singh

22/06/1992

6

5245

RAD

304

80

Suman S. Khule

K.M.Gandhi

23/06/1994

24

24

5246

R/R

4448

82

Mohamed Hussain Karim

Karim Mulla Khan

24/06/1994

24

24

5247

RAD

6541

80

Philip D'Souza

Joseph Viegas

24/06/1994

24

24

5248

R/R

1168/4168

82

Baban B. Bhoite

R.P.Wadekar

24/06/1994

24

24

5249

RAE

4026

80

Sharifabai

Rabia Bai

24/06/1994

6

6

5250

R/R

1167/4167

82

Baban B. Bhoite

Bharatkumar Panwala

24/06/1994

24

24

5251

RAD

5735

80

Kasamali B. Pradhan

Sultanali Pradhan

24/06/1994

24

24

5252

RAE

613/2334

82

M.J.Patel

S.M.Pandit

24/06/1994

24

24

5253

RAE

1656/5660

81

R.V.Shah

M/s Rajen & Co

24/06/1994

6

6

5254

RAD

2858

82

Kathak Mahavirprasad

Sofy Kelly

24/06/1994

24

24

5255

RAD

3767

80

Kamani Metal & Alloys

Kamni Tubes Ltd.

24/06/1994

24

24

5256

R/R

2267

82

Jawahar Moto Soman

Umesh rama Jogi

24/06/1994

24

24

5257

RAE

1744

80

Kamlesh Kumar

H.L.R. Of Aawaji Sayaji

24/06/1994

24

24

5258

RAE

18

80

Juma Gul Ameez Hayat
Khan

Shah Sayeed Khan

23/06/1994

24

24

5259

R/R

639/2181

84

Suyog Estate Corp.

Gopal B. Dolani

24/06/1994

24

24

5260

RAD

2497

83

Sallaudin

Sitaram Sayal

24/06/1994

24

24

5261

RAD

6540

80

Baburao Mansurkar

Joseph Viegas

24/06/1994

24

24

5262

R/R

512

S.P. Kashaiya

24/06/1994

15

15

5263

RAE

3276

80

H.E. Bandukwala

Rukhanbai Abdulhusain

23/06/1994

24

24

5264

R/R

214

80

Maniben K. Rathod

Bhiku P. Bhurte

23/06/1994

24

24

5265

RAE

2187

82

Dattatraya K. Muny

Vijaysingh P. Aghar

23/06/1994

24

24

87 Gangaram Y. Ganapuram

Mis 460/92

Page 211

6

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5266

RAD

2025

82

Vinodchandra C. Shah

Bhogilal M. Shah

23/06/1994

24

24

5267

R/R

1182/3759

81

R.G. Nimbalkar

S.Y. Nadkarni

23/06/1994

4

4

5268

RAD

1842

82

Nalli Sambasivan

The South Indian Concern
Ltd.

23/06/1994

24

24

5269

RAD

4092

92

Ishwari Sachdev

G.C. Jethani

23/06/1994

24

24

5270

RAE

4048

82

Rukmanibai B. Punjabi

Hasbaba S. Chorge

22/06/1994

24

24

5271

RAD

1174

81

S.D. Shah

Chandravatiben M. Shah

22/06/1994

6

6

5272

R/R

3837

82

Shivram Shinde

Pandurang Mhashilkar

22/06/1994

24

24

5273

R/R

2796

82

M/s. Chaganlal Kanji

Hem Veerji

22/06/1994

8

8

5274

R/R

5471

81

Hansraj Joshi

Vasant Shivji

22/06/1994

9

9

5275

RAE

1536/4753

86

Maya Motwani

Royal Common Wealth So.

22/06/1994

16

16

5276

R/R

1074/3820

82

Ratanshi Thakkar

Indravardhan Girdharlal

02/06/1994

6

6

5277

RAE

4530

82

L.D. Naik

M.S. Bukhari

22/06/1994

24

24

5278

RAE

435/1515

83

Suresh Contractor

S.M.Pradhan

22/06/1994

5

5

5279

RAE

3039

85

Manjula Bhatia

Vishnu Teckchandani

22/06/1994

8

8

5280

R/R

1201

83

Adalatsingh

Rajaaram Purnamasi

22/06/1994

11

11

5281

R/R

1070/3553

84

Arun Bhand

Pubhudas

22/06/1994

24

24

5282

R/R

1656/5272

87

Mariambai Khan

Vanmali J. Mistry

25/07/1994

16

16

5283

RAE

1123

91

Trikamdas Khatau

Kasturbai Bhatia

11/07/1994

6

6

5284

RAE

5513

80

Balwant Salvi

Narayan Govind

07/07/1994

24

24

5285

RAD

3708

82

Babaji Hanumanprasad

Sofy Kelly

07/07/1994

24

24

5286

RAD

6470

80

Shaikh Abdul Rehman

Mohammed Iqbal

07/07/1994

24

24

5287

R/R

2210/6689

86

V.V. Hankere

P.K.Jani

07/04/1994

23

23

5288

R/R

547/1849

84

Zillabai

Thomos Gomes

07/04/1994

12

12

5289

RAE

578/1828

81

M.B. Kotian

V.J. Pednekar

07/07/1994

24

24

5290

R/R

650/2464

82

Labhsingh

Madanlal Bajaj

07/07/1994

9

9

Page 212

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5291

R/R

353/1753

82

C.V. Inasu

Mohammed Mohidin

07/07/1994

24

24

5292

RAE

01-01

81

Balkrishnan

N.Raza

07/07/1994

24

24

5293

R/R

4493

82

R.S. Yadav

G.N. Mistry

07/07/1994

24

24

5294

RAD

6012

80

Narayan Bhatkar

Hivabai Kowli

07/07/1994

24

24

5295

RAD

481

86

Ravindranath Sawant

M/s. Anil Trader

07/07/1994

24

24

5296

R/R

3036

82

Laxman Surve

Jagannath Kanse

07/07/1994

24

24

5297

R/R

1045/3179

86

Abdul Khan

B.S. Mirashi

25/07/1994

16

16

5298

R/R

1660/5669

81

L.N. Karalkar

M.D. Bawkar

25/07/1994

23

23

5299

RAD

2988

84

S.D. Vaidya

A.H. Shaikh

08/07/1994

12

12

5300

RAE

940

M.R. Bhajane

08/07/1994

23

23

5301

RAE

5113

86

Maltibai

Laxman Thakur

08/07/1994

10

10

5302

RAE

577/2031

83

Zarina Natalwala

Nafiz Choudhari

06/07/1994

6

6

5303

R/R

644/2449

82

Chandrakant Patil

Vimalchand Kanthed

08/07/1994

24

24

5304

R/R

2968

81

D'mello

B.H. Masalawala

22/07/1994

7

7

5305

RAE

1345/4425

83

K.M. Sipahimalani

Insurance Institute Of India

25/07/1994

10

10

5306

RAE

4771

87

Gangaram Elliaha

V.L. Goste

08/07/1994

10

10

5307

RAE

3772

84

Sayed Abdul Ali

Fakir Mandhare

08/07/1994

15

5308

RAD

102

86

Mohanlal Dhoshi

Dhanpati Thakersy

27/06/1994

7

7

5309

R/R

1044

83

R.S. Gupta

Sitaprasad Yadav

27/06/1994

16

16

5310

RAD

3923

83

M.L. Dedhia

J.B. Shah

26/06/1994

23

23

5311

RAE

4999

82

Jyotsna Kapadia

Arun Ashad

30/06/1994

8

8

5312

RAD

1520

83

Parvatiben Patel

Abdul Suleman

30/06/1994

24

24

5313

RAD

3453

83

Narayandas Udeshi

C.J. Kumar

29/06/1994

23

23

5314

RAE

3430

82

M.P. Kamat

Bijanath Paddy

29/06/1994

14

14

5315

RAE

4230

83

S.R. Laliwala

Premchand Kabare

29/06/1994

23

23

80 Mohammed Burhanuddin

A.398/94

Page 213

16/12/96

15

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5316

RAE

842/2651

85

Safa Aleay

Haseena Tayabji

29/06/1994

10

10

5317

R/R

1236

81

Jagarani

Shewantibai

29/06/1994

14

14

5318

RAD

547

80

Shivnayak Yadav

Panchuram Yadav

20/06/1994

24

24

5319

RAD

4658

80

Pankaj Kansara

M/s.Steel Craft Engr.Ltd.

13/06/1994

25

25

5320

RAE

1246/3840

88

Chandrakant Chheda

Simshekhar Hattangadi

20/06/1994

11

11

5321

RAD

832

88

Maqbool Vazir

Pradeepkumar

20/06/1994

17

17

5322

R/R

494/1483

88

R.P. Bharadwaj

S.K. Kore

20/06/1994

11

11

5323

RAD

1099

88

Jose Rodriques

John Fernandes

20/06/1994

16

16

5324

RAE

333

88

Jayant Builder

Nagu Singh

20/06/1994

17

Misc.Nt.651/94

17

5325

RAE

331

88

Jayant Builder

A.R. Sharma

20/06/1994

17

Misc.Nt.652/94

17

5326

R/R

1168

88

T.S. Talekar

Lavoo Phalke

20/06/1994

11

11

5327

R/R

824/2640

88

S.S. Shenge

H.D. Kadam

13/06/1994

16

16

5328

RAE

750/2435

88

J.C. Shroff

Ashwin Parikh

23/06/1994

16

16

5329

R/R

1614/4931

88

Omkar Bagul

Surajbali Patel

20/06/1994

11

11

5330

RAD

3436

88

S. T. Karimbhai

Hussainbhai

20/06/1994

11

11

5331

R/R

1284/3948

88

Krishnadevi

Kamlakant Tiwari

13/06/1994

16

16

5332

R/R

209/668

88

Lalji Singh

Sabuddin

13/06/1994

11

11

5333

R/R

1659/5009

88

Leelabai Waghmare

Prakash Kashid

13/06/1994

6

6

5334

RAE

4037

81

K.H. Harkisondas

Yashwant Pawar

13/06/1994

16

16

5335

RAE

1705

87

G.A. Pednekar

S.G. Babale

09/06/1994

17

17

5336

RAD

143

81

Ghonlal Singhavi

Surajlal Dubey

17/06/1994

24

24

5337

RAE

5473

83

Draupadidevi

B.R. Shinde

17/06/1994

10

10

5338

R/R

3802

82

Nargis Rehman

T.D. Indulal

17/06/1994

14

14

5339

R/R

3108

81

19/06/1994

25

25

5340

RAE

296

83

16/06/1994

11

11

Ramchandra Nimbalkar Shantaram Jamsutkar
Zhulekhabai

Rajaram Sitaram

Page 214

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5341

RAE

1652/5266

87

M/s. Dave Enterprise

Carmin Bhambay

16/06/1994

16

16

5342

RAE

4148

81

Mansukhlal

Bhima Rmaiya

17/06/1994

24

24

5343

RAE

6499

80

Rammurat Misra

M.D. Thaker

17/06/1994

23

23

5344

R/R

932/2915

81

Champaklal Shah

Padamanabhan Bhandari

15/06/1994

12

12

5345

R/R

1420/4993

80

M.K. Vakhana

M/s. Growrich Cheet Fund

15/06/1994

23

23

5346

RAE

2447

87

Zarina Natalwala

Alice Cabouse

16/06/1994

10

10

5347

R/R

3107

81

R.G. Nimbalkar

S.S. Salavi

16/06/1994

25

25

5348

R/R

3106

81

R.G. Nimbalkar

S.G. Jansutkar

16/06/1994

25

25

5349

RAE

219

82

A.A. Irani

C.T. Patil

16/06/1994

6

6

5350

R/R

2066

80

B.G. Sawant

G.D. Joshi

22/12/1995

24

24

5351

R/R

1582/4800

85

R.M. Sukali

Hirabai

13/06/1994

16

16

5352

RAE

881

83

Ammini Methew

M.K. Chelapan

14/06/1994

6

6

5353

RAE

455/1264

86

V.D. Chouhan

Radha Sharma

14/06/1994

10

5354

RAE

5618

80

Jawaharlal Sharma

M.G. Dalvi

16/06/1994

22

22

5355

RAE

236/795

83

A.J. Mehata

R.P. Chandarana

14/06/1994

6

6

5356

RAE

882

83

Ammini Methew

K. Anandan

14/06/1994

6

6

5357

R/R

1083

83

D'mello

M.B. More

14/06/1994

13

13

5358

R/R

851/2927

83

B.D. Shenoy

Mirza Ali

16/07/1994

10

5359

R/R

1286/4661

82

L.I.C.

H.C. Bulani

15/07/1994

15

15

5360

R/R

581/1321

92

Hemlata Jethwa

Sudha Mangunkar

16/07/1994

13

13

5361

RAE

3641

81

Lydia D'Agmiar

V.R. Jagtap

16/07/1994

10

5362

RAE

4708

87

N.G. Gomes

M.V. Sable

16/07/1994

11

11

5363

RAE

651

82

K.R. Bharuca

K.K. Parikh

15/07/1994

5

5

5364

RAE

5978

86

I.M. Kanga

Shankar Pandurang

16/07/1994

10

10

5365

RAE

5448

86

Kantilal Premji

Dilip Amarsingh

16/07/1994

17

17

Misc.517/94

Misc.642/95

Misc.925/94

Page 215

10

10

10

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5366

RAE

1441

86

Maktula Pardeshi

Ghure Mallah

16/07/1994

14

14

5367

RAE

747/2369

85

S.D. Mala

L.V. Yadavnath

16/07/1994

17

17

5368

RAE

2976

87

Mohsinbhai

M/s.Tasfak Engr. Industry

15/07/1994

16

16

5369

R/R

508

81

Narayan Ghaswalla

Pali Sanna

26/07/1994

6

6

5370

R/R

847/2646

81

Mainabai Borade

Shantabai Pralhad

16/07/1994

14

14

5371

RAE

3565

87

Shamji Patel

Jayantilal Shah

15/07/1994

6

6

5372

RAE

3325

82

Mary Creado

S.K. Rajan

15/07/1994

24

24

5373

RAD

1563

82

M/s. Vitthal restaurant

Indrajeet Thakker

15/07/1994

8

8

5374

RAE

5963

80

C.A. Punjam

Leelavati Shah

15/07/1994

8

8

5375

R/R

2391

82

Abdul Madani

Chatarbhuj Shah

15/07/1994

23

23

5376

RAE

342/1306

80

Sharadadevi

Ambikabai Parab

19/07/1994

10

10

5377

RAE

2498

80

Aziz Madni

Miya Essa

16/07/1994

17

17

5378

RAE

1964

86

Aissabegum

Khursheed Khan

16/07/1994

11

11

5379

R/R

6055

82

Amarchand Narayan

V.S. Narayan

16/07/1994

10

10

5380

RAD

2026

91

B.B. Makwana

R.D. Seth

28/07/1994

5381

RAE

5498

80

Maltibai

Indira Hadkar

16/07/1994

10

10

5382

RAE

2690

82 Shri Siddhi Vinayak Devlp.

Aruna Pussalkar

16/07/1994

24

24

5383

R/R

4049

80

Padamsey Khatau

Jeshanglal Nathalal

22/07/1994

15

15

5384

RAE

3938

81

S.T. Bhatia

N.P. Lala

15/07/1994

24

24

5385

R/R

1493/4894

83

Fakharuddin

V.T. Trivedi

15/07/1994

24

5386

R/R

874/3046

80

Shakuntala Acharekar

Sushila Dalavi

16/07/1994

12

12

5387

R/R

727/1982

86

Sitabai Sail

R.S. Paradkar

16/07/1994

10

10

5388

R/R

728/1983

86

Sitabai Sail

K.V. Sreedharan

16/07/1994

10

10

5389

R/R

1883/5678

85

C.M. Kedar

Noormohammed

16/07/1994

10

10

5390

R/R

731/1986

86

Sitabai Sail

A.Braganza

16/07/1994

10

10

A.306/95

A.412/94

Page 216

27/09/95

16/02/95

REMARK

S.P.Not Found

24

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

5391

RAD

1848

92

M/s. Khushalbhai Patel

Premchand Parekh

13/07/1994

7

5392

RAD

5149

83

Hamidabai

Reshambai

29/06/1994

23

23

5393

RAE

1581/5181

83

Kanubhai

M/s. K.P. Motilal

29/06/1994

23

23

5394

RAE

1275

80

Balwantibai Gosai

Janabai Gunjal

29/06/1994

14

14

5395

RAE

2566

80

A.D. More

G.T. Surve

29/06/1994

5

5

5396

RAE

902

83

A.F. Shaikh

K.A. Khan

28/06/1994

24

24

5397

RAD

4644

81

S.P. More

Zhubeda Razak

28/06/1994

5

5

5398

R/R

501/1522

88

Chagan Patel

Mohanbhai Mistry

18/06/1994

10

10

5399

R/R

230/746

88

R.B. Yadav

Ramnagina Yadav

06/06/1994

16

16

5400

R/R

1225/3790

88

P.G. Bhandari

Arunachalam

06/06/1994

8

8

5401

R/R

590/1855

81

Rameshwar Pandey

M.P. Dubey

09/06/1994

17

17

5402

RAE

4661

84

Ismail Kasam

Madhukar Jadhav

30/06/1994

15

15

5403

RAE

6823

80

K.D. Mhatre

Savliram

17/06/1994

24

24

5404

RAE

1350/4883

82

Fakharuddin

Dhukharan

17/06/1994

24

24

5405

R/R

209/715

84

A.A. Gaffar

Mohamed Rangari

17/06/1994

24

24

5406

RAE

281/811

85

Kaminiben Patel

Padmini Nair

17/06/1994

8

8

5407

R/R

248/763

81

L.A. Thadani

Parvatibai

17/06/1994

24

24

5408

R/R

927/3392

82

M.H. Pilagaonkar

J.R. Mody

17/06/1994

24

24

5409

R/R

685/2164

81

Hasumati Goragandhi

Shamabai

17/06/1994

12

12

5410

RAD

3739

88

R.D. Nasser

07/06/1994

9

5411

RAE

4816

88

Kahnderao Patil

Kiran U. Gautam

20/06/1994

15

5412

RAD

2759

81

Gulshan Rai

Ernest David

28/06/1994

24

5413

RAE

2110

88

Kantichandra N. Joshi

Nandkishore Jagdish

20/06/1994

17

17

5414

RAE

140/428

88

Rajendra Acharya

Rekha Rane

20/06/1994

16

16

5415

R/R

1472/4865

81

Mahadeo Indulkar

Kashibai Gunaji

18/06/1994

24

24

Sadruddin Rayani

A.368/92

A.St.5267/88

24/12/92

C.R.
No.

19/01/89

7

9
15

A.251/87

Page 217

05/10/94

24

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5416

RAD

4283

88

Bacchhu Patee

Subhash Patel

15/06/1994

14

14

5417

R/R

3538

88

Nanku Tribhuvan Singh

Ramjawahir Mishra

15/06/1994

14

14

5418

R/R

3731

88

Farooq Merchant

Hawabai Jummabhai

15/06/1994

14

14

5419

RAE

3876

88

Anullah Ashan Shah

J.H. Kothavle

15/06/1994

14

14

5420

RAE

1132

88

Chandrabahsingh

G. Nathalal

18/06/1994

10

10

5421

RAE

1133

88

Chandrabahsingh

Shirinchandra Nanalal

18/06/1994

10

10

5422

RAD

2498

84

Yeshwant Tembulkar

A.B. Naronha

14/06/1994

15

5423

RAE

2939

80

.G.V. Iyer

K.C. Ajmera

17/06/1994

8

8

5424

RAE

744

81

The Publicity Soc.

C.E.E. Wood & Com.

16/06/1994

7

7

5425

R/R

1868

81

Mala Yadav

Ramlal Pal

17/06/1994

12

12

5426

RAE

4284

81

Ishverlal Mehta

Dilip G. Waghmare

17/06/1994

24

24

5427

R/R

4490

81

S.M. Patil

D.K. Shivbharat

17/06/1994

24

24

5428

R/R

1607/5686

80

Himatlal Dawawala

Vimaladevi

17/06/1994

5

5

5429

RAE

4939

80

Hasmukh K. Ravat

Prabhudas Manji

17/06/1994

4

4

5430

RAE

5036

81

Charle Rodriques

G. Autimuthu

17/06/1994

24

24

5431

RAE

5037

81

Charle Rodriques

V.T. Mathews

17/06/1994

24

24

5432

RAD

1042

93

13/07/1994

14

14

5433

RAD

2036

81

Kashiprasad

Pralhad Narkhedkar

07/07/1994

17

5434

RAE

2114

88

Lookmanji Bootwala

Lourdes Dias

07/07/1994

7

7

5435

R/R

1547

88

Chetan Joshi

Vasant Deshpande

07/07/1994

7

7

5436

R/R

310/945

88

The Indian Cancer Soc.

S.J. Vaidya

06/07/1994

7

7

5437

RAD

1984

88

Shantaram B. Jadhav

Hirachand D. Momaya

05/07/1994

8

8

5438

RAD

3610

88

21

21

5439

RAE

3875

81

Damodar Chaganlal Lalji

Triveniben Morarji

21/07/1994

8

8

5440

RAE

2603

88

Surendrakumar Raniwala

Bhaskar Bajpal

25/07/1994

16

16

D. Chandrakant Co. Damodar Chaganlal Com.

Ichharam G. Bhatt Ramesh Gourishankar Bhatt 01/07/1994

A.42/96

Rev.A.68/86

Page 218

30/06/01

15

17

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5441

R/R

1189/3643

88

Haji Karim Saban

S.V. Malvankar

21/09/1994

25

25

5442

RAE

1519/4641

88

Saranga Aggarwal

M/s. Modern Electric &
Varnish

16/07/1994

10

10

5443

RAE

4670

88

Mohamed Farookh Aziz

Gulab Rao Chavan

16/07/1994

10

10

5444

RAE

5498

80

Maltibai M. Raut

Indira A. Hadkar

16/07/1994

10

5445

RAE

2513

88

Chetan Joshi

Kishor Kalyanji

15/07/1994

13

13

5446

RAE

4477

88

Jehangir

Gopibai

12/07/1994

7

7

5447

R/R

3279

88

Maganlal Savani

B.N. Shukla

12/07/1994

7

7

5448

RAE

450/1359

88

Manoj Sagar

M/s. Psycon

11/07/1994

9

9

5449

RAD

2750

88

Suryakant Shinde

Farida

08/07/1994

17

17

5450

RAE

933/2378

93

M/s. Metro House

Premlata Mehata

22/07/1994

26

26

5451

RAE

3876

81

Damodar Lalji

Vinodkumar Morarji

21/07/1994

8

8

5452

RAD

4243

88

R.R. Bhasin

Ramnath Puri

27/07/1994

8

8

5453

RAE

1014

93

Fagunmal

Yasim Patel

29/07/1994

7

7

5454

RAE

463

93

Diwakar Surve

Shankar More

08/07/1994

8

8

5455

RAD

349

93

Shantilal Trivedi

Nemish Kumar

19/07/1994

17

5456

RAD

1295

93

Hemendra Vyas

Ramanlal Patel

29/07/1994

7

5457

R/R

422/1004

93

Laxmilal Pannalal

M/s. Diamond Electric Co.

04/07/1994

7

7

5458

RAE

834/2062

93

Shahbuddin

Barkat Parmar

06/07/1994

9

9

5459

RAE

835/2063

93

Shahbuddin

Barkat Parmar

06/07/1994

9

9

5460

RAE

606/1423

93

Ahmed Habib

Pravin Chunawala

26/07/1994

17

17

5461

R/R

883/2238

93

Survaiya

Bipinchandra

11/07/1994

26

26

5462

RAE

1856

93

Taherbhai

Husainbhai

26/07/1994

14

14

5463

RAE

784/1875

93

Lalitkumar Uttamdas

M.M. Dalal Co.

08/07/1994

10

10

5464

RAE

19

93

M/s. K.M. Developers

P.J. Khade

07/07/1994

10

10

5465

RAE

18

93

M/s. K.M. Developers

R.P. Kote

08/07/1994

10

10

Obst. 19/85
Misc.847/94

A.162/93

13/06/94

17
Misc.551/94

Page 219

10

7

REMARK

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5466

RAE

16

93

M/s. K.M. Developers

E. Porko

08/07/1994

10

10

5467

RAE

12

93

M/s. K.M. Developers

A. Anthony

07/07/1994

10

10

5468

RAE

986

93

Kamlaben Kapadia

Kanji Purshottam

04/07/1994

15

15

5469

RAD

557

93

Rusi Dayal

Padamanabh

08/07/1994

13

13

5470

RAE

696/1673

93

Kokila Pandit

Sanghavi Corpn.

25/07/1994

9

9

5471

R/R

527

93

Dudhanath Maurya

Sitaram Mistry

18/07/1994

7

7

5472

RAD

2033

93

Dayalal Thakkar

Maharashtra Flour Milling
Co.

06/07/1994

8

8

5473

RAE

2184

93

Amirali Jafer

Pandurang Mahaturba

21/07/1994

25

25

5474

RAE

788

93

Javerbai Lakhanshi

V.;H. Sethia

16/07/1994

10

10

5475

RAE

1578

82

M.B. Zariwala

M.H. Kazi

06/07/1994

24

24

5476

RAE

492

80

Pranlal Doshi

Manohar Khair

06/07/1994

24

24

5477

RAE

156/494

80

Pranlal Doshi

Zhubeda Begum

16/07/1994

24

24

5478

RAE

495

80

Pranlal Doshi

Sabir Husain

06/07/1994

24

24

5479

RAE

496

80

Pranlal Doshi

Shabir Husain

06/07/1994

24

24

5480

RAE

4140

80

Indulal D. Doshi

Bhagvatiprasad Kalidas

06/07/1994

24

24

5481

RAE

38/125

85

Bhagawati

Shobha Treasurer

05/07/1994

10

10

5482

R/R

653/2327

80

Gautam Shah

Dinesh Shah

06/07/1994

24

24

5483

RAE

1093/3671

83

M/s. Jain Brothers

Sitaram Yavale

06/07/1994

11

11

5484

RAD

4879

81

Sikandar Sardar

Ratilal Dayaram

06/07/1994

24

24

5485

RAE

493

80

P.K. Doshi

Mohasinbhai

06/07/1994

24

24

5486

R/R

502/1848

80

Kashinath Tiwari

Janardhan Khedekar

05/07/1994

8

8

5487

R/R

1595/5117

87

Ram Noshir Jodha

Hariprasad Singh

05/07/1994

8

8

5488

RAE

1983

80

Sitaram K. Potdar

Maniben Shyamji

05/07/1994

24

24

5489

R/R

5214

87

Harshadrai N. Bhayani

Mohanlal C. Sampat

05/07/1994

25

25

5490

RAE

5707

85

R.C. Shah

Murari Sonu

05/07/1994

11

11

Page 220

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5491

RAD

1124

80

Leela Dehspande

Clutt Peabody Co.

05/07/1994

24

24

5492

R/R

1464/5110

80

Lalitaben

Shripal Jain

06/07/1994

12

12

5493

R/R

582/1952

84

Prakash Kewalramani

Ram Aganani

02/07/1994

19

19

5494

RAE

3985

80 Acharya Narendra Prasadji

Himatlal

01/07/1994

24

24

5495

RAE

23/72

80

Central Bank Execotors
Trustees Co.

M/s. Tulsidas Khimji

01/07/1994

9

9

5496

RAD

1558

86

Lalbhadur Kanojia

Babubhai Kanji

12/07/1994

11

11

5497

RAE

7

80

Dr. N.A. Sukhatankar

D.K. Seth

05/07/1994

24

24

5498

R/R

5133

80

Indirabai Patil

Shankar Rajaiya

05/07/1994

24

24

5499

R/R

1355/4267

87

Mohd. Yusuf Trust

Harishchandra

05/07/1994

25

25

5500

RAE

433/964

92

Thakershi Dungarshi

Mahendra Kumar

27/07/1994

13

13

5501

RAE

434/965

92

Thakershi Dungarshi

M/s. Deepakkumar

27/07/1994

13

13

5502

RAD

3419

87

Satishkumar Sharma

Mehaboob Ismail

04/07/1994

25

25

5503

RAE

3376

80

Sayed Khalida

Tajamul Shaikh

04/07/1994

24

24

5504

RAE

519/1900

80

G.G. Upadhayya

T.G. Jairam

05/07/1994

24

24

5505

RAD

2659

85

S.D. Hegade

R.R. Shetty

04/07/1994

25

25

5506

RAE

1021/2459

92

Zarina Arsiwala

M/s. Vora Brothers

13/07/1994

8

8

5507

RAD

355

92

Henry Merkardo

Gandhi Qureshi & Patel

27/07/1994

17

17

5508

RAE

2286

92

K.M.Developers

A.N. Kamble

07/07/1994

10

10

5509

RAD

1446

92

Allauddin Lakhawa

Prasanna Babu

29/07/1994

8

8

5510

RAE

2265

92

K.M.Developers

Ramchandra Vatkar

07/07/1994

10

10

5511

RAE

2267

92

K.M. Develpers

S.Babu

07/07/1994

10

10

5512

RAD

1037

92

Abdul Wahaibi

Dinshaw Karai

11/07/1994

17

5513

RAE

2246

92

K.M.Developers

N.O.Aurjum

07/07/1994

10

10

5514

RAE

2243

92

K.M.Developers

Suryakant Sonawane

07/07/1994

10

10

5515

RAD

1588

92

Sayed Askari

S.N.Senor

26/07/1994

17

17

A.17/93

Page 221

15/03/93

17

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

5516

RAE

867/2032

92

5517

RAE

2282

92

K.M.Developers

5518

RAE

2283

92

5519

RAE

2291

5520

RAE

5521

DEFENDANTS

Savitridevi Agarwal M/s Golobe Transport Corp

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

16/07/1994

10

10

K.Mathialalara

07/07/1994

10

10

K.M.Developers

V.V.Mutnaiya

07/07/1994

10

10

92

K.M.Developers

A.Joseph

07/07/1994

10

10

737/1696

92

Satyabhamabai Malik

Usha Mokashi

16/07/1994

10

RAE

2245

92

K.M.Developers

G.Muttykutty

07/07/1994

10

10

5522

RAE

2120

93

D.B.Patil

Mahasukhbhai Doshi

13/07/1994

15

15

5523

RAE

1857

93

Shabbir Ebrahim

Mohammad Shabir Haji

06/07/1994

9

9

5524

RAE

66

93

Radhabai Mulgaonkar

Yallappa Holkar

21/07/1994

25

25

5525

R/R

3290

89

Manglubai Koli

S.Amalbas

16/07/1994

14

5526

RAE

3828

81

Champaklal Daulatram

Kevalram Kevalraj

05/07/1994

24

24

5527

RAD

4542

89

Mrs Navnitlal Savailal

Kishorchand Talvar

05/07/1994

16

16

5528

RAE

4113

89

18/07/1994

14

14

5529

RAD

1453

89

M/s Dhansukhlal & Co

M/s L.P.D'Souza Co

12/07/1994

8

8

5530

R/R

14

89

Sayyed Abdul Karim

Anwar Ul Islam

06/07/1994

7

7

5531

RAE

1237/3477

89

Rabiabibi Khatkate

Dr. Fabian Fernandes

16/07/1994

10

10

5532

RAE

2333

89

Shivprasad R. Chhotak

Noshir Jahangir wadia

12/07/1994

15

15

5533

RAD

2522

89

D.J.Bilimoriya

Bandra Seva Breeze Apt
CHS Ltd

22/07/1994

11

11

5534

RAE

1661

89

G.G.Yelmame

Babu K. Shetty

06/07/1994

7

7

5535

RAD

3914

89

Shankar Muttu

Balak S. Naidu

19/07/1994

8

8

5536

RAD

3409

89

D.C.M. Ltd

N.K.Eng.

22/07/1994

11

11

5537

RAD

1478

89

M.L.Binde

Manjitsingh Manhas

06/07/1994

23

23

5538

RAE

212/586

89

Ismail Ebrahim Patel

Shantabai Pai

19/07/1994

16

16

5539

RAE

569

89

Jiviben Shah

Shantabai Arora

11/07/1994

11

11

5540

RAE

2052

B.M.Muddam

12/07/1994

10

10

Moosa Haji Mohammad Ismail A Chashmawalla

89 Gangaram Y. Ganapuram

Misc 722/94

Mis 642/94

Page 222

10

14

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

Maisaya Iravatti

12/07/1994

10

10

5541

RAE

2053

89 Gangaram Y. Ganapuram

5542

RAD

4152

81

Desalbhai

Khinbhai

11/07/1994

24

24

5543

RAE

3190

84

Manorama Patil

Mangaldas Somdas

11/07/1994

7

7

5544

RAE

1346/4764

80

Sushil Bilaney

Commissioner of Police

06/07/1994

16

16

5545

RAD

5805

86

Ulhas Karmarkar

VIJAYA Karmarkar

11/07/1994

11

11

5546

RAE

3577

81

B.N. Patil

R.L. Gaonkar

11/07/1994

24

24

5547

RAD

5223

81

A. Cutinho

M/s. Rizvi Builders

11/07/1994

24

24

5548

RAD

5222

81

S.A. Jain

M/s. Rizvi Builders

11/07/1994

24

24

5549

RAE

1255

87

K.M. Bhavsar

Shamim Pathan

11/07/1994

11

11

5550

RAE

504

85

11/07/1994

11

11

5551

RAE

5312

80

Ramlakhan Matabhik

Ramlakhan Pal

12/07/1994

24

24

5552

R/R

1126/3994

80

M/s. Farmec Co.

M/s. Biochem
Pharmaceutical

11/07/1994

2

2

5553

RAE

5116

80

Sruiyanprasad Jain

Illa Shah

12/07/1994

24

24

5554

RAD

4423

84

Ashrafali Jairazbhoy

Avanbai Mody

21/07/1994

12

12

5555

RAD

3679

82

Nandlal Jaiswal

Rambandan Sabri

12/07/1994

24

24

5556

RAE

280

80

Jakorbai Shah

Girishkumar Mehta

20/07/1994

14

14

5557

RAD

1377

82

R.K.Sundaram

C Arunachalan

20/07/1994

6

6

5558

R/R

1709

82

Babinabai Hyderali

Laxman Vikar

20/07/1994

6

6

5559

RAD

364

81

B.K.Boman

H.S. Munshi

22/07/1994

15

15

5560

RAE

3373

84

Venus Colaso

M.A. Keshavan

20/07/1994

10

10

5561

RAE

4703

86

Kailash Kookreja

M/s. Bright Tools Corpn.

21/07/1994

11

11

5562

RAD

4295

81

Bhagwansingh

Madhusudan

21/07/1994

8

8

5563

RAE

1759/5508

87

Chandersen Bhatia

Leela Harisinghani

21/07/1994

16

16

5564

RAE

3906

84

Verimal Taraji

Havsabai Nathu

14/07/1994

13

13

5565

RAE

832

87

Prabha Bajaj

Mohammed Nazir Alam

11/07/1994

11

11

Mohamed Abdul Sabon Lokseva Transport Co.

Page 223

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

Khanderao Pawar

Hansraj Sampat

16/07/1994

14

14

Pentaiya

11/07/1994

6

6

5566

RAD

2189

87

5567

R/R

5361

85 Gangaram Y. Ganapuram

5568

R/R

4345

84

Jenabbai Harianwala

Rukhanbai

14/07/1994

7

7

5569

RAE

6044

82

Kamalkant Parikh

Rashmika Bhatt

14/06/1994

8

8

5570

R/R

1495/5467

82

Fatimabai

Shafi Marker

22/07/1994

10

10

5571

RAE

981/3544

82

M/s. Kutubali

Nihalchand

14/07/1994

16

16

5572

RAD

5734

85

Shamrao Phatak

Bhupendra Dalal

13/07/1994

9

9

5573

RAE

3630

83

Subhadrabai Thakur

Harishchandra Thakur

14/07/1994

16

16

5574

R/R

333/1011

85

Prachi Vaidya

P.N. Subramaniam

11/07/1994

8

5575

RAE

3727

86

Abdul Karim Nagaree

Abid Lala

12/07/1994

11

5576

R/R

1129/3470

85

Mulund Shree Darshan
C.H.S. Ltd.

Bhogilal Kiri

28/07/1994

7

7

5577

R/R

643/2192

84

Navneetlat Shah

Vimalaben Laxmidas

28/07/1994

14

14

5578

R/R

3109

81

Ramchandra Nimbalkar

Bhoja Shetty

29/07/1994

25

25

5579

RAE

1795/5451

85

M/s. Patel India Ltd.

Flim Federation Of India

28/07/1994

10

10

5580

RAE

3671

84

Kalidas

Mahadev Vandekar

28/07/1994

24

5581

RAE

1686/6048

82

P.V. Nagada

A.M. Dedai

29/07/1994

16

5582

RAE

4091

80

B.T. Seth

M/s. Zaveri Mehata Co.

29/07/1994

2

5583

RAD

646

85

Umer Shamsuddin

Rahim Hasan

29/07/1994

25

25

5584

RAD

647

85

G.Kooken

Rahim Hasan

29/07/1994

25

25

5585

RAD

645

85

K.W. Ambre

Rahim Jummabhai

29/07/1994

25

25

5586

RAD

648

85

Mohanlal Kukraty

Rahim Hasan

29/07/1994

25

25

5587

RAD

3667

81

V.N. Powalkar

Sadichha C.H. S. Ltd.

25/07/1994

24

24

5588

RAD

2937

81

L.S. Rodriques

R.N. Patel

29/07/1994

7

7

5589

RAE

1606

92

Yakubbhai

Amina Haji

04/07/1994

15

15

5590

RAE

2284

92

K.M. Develpers

S.N. Kawale

07/07/1994

10

10

A.150/88

05/12/88

Obst.57/88

8

Misc.450/96
Obsr.28/97

11

Misc.867/94

REMARK

24
16

A.336/94

Page 224

19/10/95

2

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5591

R/R

290/610

92

K.T. Amiruddin

Jayantilal Jain

06/07/1994

25

25

5592

RAE

2269

92

K.M.Developers

S.Govindrajan

07/07/1994

10

10

5593

R/R

851/2478

86

S.G.Samant

Ramsumer Yadav

14/8/995

10

10

5594

RAE

3671

84

Kalidas Dhandukia

Sopan M. Vandekar

28/07/1994

24

5595

RAD

55

82

Aloomarker

S.F. Jehangir

28/07/1994

26

26

5596

R/R

2087

83

Rajabali

Balesar Barai

28/07/1994

23

23

5597

RAE

3070

80

Bismillah Umer

Munsaf Madanna

28/07/1994

17

17

5598

RAE

4091

80

Bhailal Sheth

M/s. Zaveri Mehata Co.

29/07/1994

3

3

5599

RAE

2218

92

K.M.Developers

D.S. Abayya

07/07/1994

10

10

5600

RAD

1099

92

Panwala Gajadhar

Ranjeetsingh Ashar

12/07/1994

13

13

5601

RAE

561/1262

92

Thakershi Dungarshi

Devshankar Joshi

27/07/1994

13

13

5602

RAD

1395

83

Hiralal Amichand Mehta

Chimanlal M. Shah

20/07/1994

13

13

5603

R/R

5336

83

J. Rangildas

Rajendra Avasthi

20/07/1994

26

26

5604

RAE

621

82

Jal Vakil

A.A. Warick

20/07/1994

6

6

5605

RAD

3585

87

M.A. Noronha

Maria George

20/07/1994

8

8

5606

R/R

1068/3372

81

K.R. Gajaria

Maganlal

19/07/1994

24

5607

R/R

802/3026

82

Fakharuddin Arsiwala

K.J. Laher

18/07/1994

6

6

5608

RAE

1909

80

Ratanbhai Rupchand

Anilaben

19/07/1994

8

8

5609

R/R

915

80

Haji Mohamed Khan

Mahabal Shetty

19/07/1994

12

12

5610

RAE

547/1849

86

Esoop Laher

G.S. Irani

19/07/1994

6

6

5611

RAE

477

82

R.A. Kamble

J.P. Doiphode

20/07/1994

11

11

5612

RAD

4279

82

S.J. Mishra

P.J. Upaddhya

20/07/1994

24

24

5613

RAE

2351

82

Aminabai

Arif Khan

18/07/1994

6

6

5614

RAE

1540

83

S.L. Karpe

K.H. Barot

27/07/1994

11

11

5615

R/R

1420/4664

83

L.I.C.

J.N. Jassawala

27/07/1994

6

6

A.St.2604/94

18/02/95

24

Misc.925/84
Misc.790/84

Page 225

24

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

83

Adalat Thakur

Ramnath Mahadev

27/07/1994

11

11

M/s. Esquire P.Ltd.

06/07/1994

24

24

5616

R/R

1202

5617

RAE

452/1579

5618

RAE

3527

82

V.N. Dike

N.M. Mhatre

19/07/1994

24

24

5619

RAE

6726

86

Ayub Dinath

P.S. Dev

18/07/1994

17

17

5620

R/R

5174

82

The Century Spining & Mfg.
Co.

Gondalal

18/07/1994

16

16

5621

R/R

2576

84

D.B. Yadav

A.S. Tailor

18/07/1994

16

16

5622

R/R

1283/4205

83

19/07/1994

24

24

5623

RAD

329

80

Jayawant Jagannath Patil

Shrimati Noor

18/07/1994

16

16

5624

RAD

2130

86

Maurice

F.G.P. Ltd.

22/07/1994

11

11

5625

RAE

2656

80

Vrajlal Lalubhai

M/s. Bharat Metal Trading
Co.

25/07/1994

4

4

5626

R/R

2029/6042

85

Ganpat Kadam

Ramu Chavan

25/07/1994

15

15

5627

R/R

1332

83

Arjun V. Fakir

Mahadeo G. Kudekar

27/07/1994

11

11

5628

RAE

2781

85

Padmaben J. Khandwala

B.L. Dalal

18/07/1994

16

16

5629

RAD

876

84

M.K. Bootwala

S.A. Kachwala

22/07/1994

24

24

5630

R/R

1174/3918

83

K.T. Shahani

R.P. Advani

01/07/1994

11

11

5631

RAD

5153

87

Shamsudin Mohamed

Aminabai Abdul Thakur

25/07/1994

16

16

5632

R/R

1188/3780

81

N.G. Kalme

P.B. Khade

25/07/1994

25

25

5633

RAE

3208

80

Velji Chheda

Chatrabhuj Bhatia

25/07/1994

7

7

5634

RAD

3402

87

Bhagwandas Punjabi

Aparna Scindia

27/07/1994

13

13

5635

RAE

1443/4466

86

Mathuradas Devidas Ramavati Dwarkaprasad

25/07/1994

4

4

5636

RAE

5480

83

Holy Co.op.Hsg.Soc. Habib Yusuf Gulamhusein

26/07/1994

6

6

5637

RAE

445

83

Ahmed Khan Husain Khan

26/07/1994

11

11

5638

RAE

2265

81

M/s. Kay Jay Engineers Khubachand M. Mahatani

27/07/1994

12

12

5639

RAE

4426

82

V.P. Bho

Kalyanji Cheeda

25/07/1994

15

15

5640

R/R

1328

84

M.D. Wala

S.R. Shingade

28/07/1994

7

7

83 M/s. Khaiber Hotel Corpn.

Jayamahal C.H.S. Ltd. M/s. Poona Automobiles

U.H. Yakub

Page 226

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5641

RAE

196

85

Baghubai C. Pradhan

Bhanudas Jadhav

18/07/1994

16

16

5642

RAE

4371

87

Mariambai Belim

Amirkhan M. Khan

16/07/1994

25

25

5643

RAD

150

82

Vijaybahadur R. Yadav

Manjulabhai Hiralal

18/07/1994

16

16

5644

R/R

4470

83

Sitaramsingh
Sumeshwarsingh

Chandrikaben Lalitkumar

19/7/994

25

25

5645

R/R

5950

85

Jamnabai Jain

Megha Laxman

16/08/1994

17

17

5646

R/R

1297/4244

83

16/08/1994

24

24

5647

R/R

1285/4208

83

Jayamahal C.H.S. Ltd.M/s. Zenith Chemicals Work 16/08/1994

24

24

5648

R/R

5333

85

Satish S. Malji

Nirmalaben Kirtilal

19/08/1994

10

10

5649

R/R

2220/6713

86

Babulal S.Vora

Prabhakar Jetwa

17/08/1994

8

8

5650

R/R

714/2448

84

Ambadas Thakare

Ramker Jagtap

17/08/1994

17

17

5651

R/R

1772

85

Babubhai R. Chotalia

Sarala Shah

06/08/1994

10

10

5652

RAD

2770

86

Nathalia Coutto

Damian Coutto

06/08/1994

14

14

5653

RAE

3520

81

Sikander Sharma

Ramprasad Gupta

19/08/1994

6

6

5654

RAE

2844

85

Nazarali Hasanali

Sultanali Abdulali

06/08/1994

10

10

5655

R/R

4846

86

Zakaullah N. Shah

Badri Sharma

06/08/1994

10

10

5656

R/R

381

87

Kulsumbai Kader

Ram Narayan

06/08/1994

10

10

5657

RAD

5225

84

Sharad Parelkar

L.P. Lahoti

09/08/1994

6

6

5658

R/R

1563/5002

Anjanibai Karekar

06/08/1994

10

10

5659

RAE

585/1594

86

Harimohan Mishra

Premnath P. Sharma

06/08/1994

10

10

5660

RAE

4194

86

Gayachand Gupta

Pundalik Mangaonkar

06/08/1994

10

10

5661

R/R

3526

86

Alsabegum

Halima Mohammed

06/08/1994

10

10

5662

RAE

3188

86

Laltaprasad Dubey

Sakharam Choprekar

06/08/1994

10

10

5663

RAE

2035

81

The New Piece Goods
Bazar

Dattaram Shankar

06/08/1994

10

10

5664

RAE

1933/6840

80

Martha Soares

G.C. CHAKRAVARTI

31/08/1994

17

17

5665

RAE

733

83

S.L. Hendre

Lalita N. Shah

31/08/1994

24

24

Jaimala Co.op.Hsg.S.Ltd.Zenith Chemicals Pvt. Ltd.

87 Hussain Kadar Rajapurkar

Page 227

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5666

RAE

3336

81

Jal Pardiwala

C. F. Tarapore

08/08/1994

24

24

5667

R/R

692

8

Shunath Pandey

Vithabai Borade

29/08/1994

8

8

5668

RAE

1523/5047

81

Vasant Pranvallabh

M/s. Royal Plastic Corpn.

30/08/1994

24

24

5669

RAD

3668

81

Mahadev Raut

M/s.Sadichha C.H.S. Ltd.

31/08/1994

24

24

5670

RAE

2897

81

Jethalal L. Maniar

Champaklal Sutarwala

31/08/1994

11

5671

RAD

1284/3948

88

Rashma Kumar

Hilla Mistry

12/08/1994

17

17

5672

RAE

1396/4253

88

I.P. Mansuri

Dr. M.H. Badshah

08/08/1994

8

8

5673

RAE

4371

84

Kartar Wood Works

Mohan Popana

08/08/1994

6

6

5674

RAE

4788

88

Rashidabai Mandiwala

Kamrudin Lalwani

12/08/1994

23

23

5675

RAD

3118

81

Dhanraj Pyarchand

Shivram G. Patkar

12/08/1994

4

4

5676

RAD

824

85

Kersi Framroze Mistry

B.F. Mistry

12/08/1994

6

5677

RAE

10/18

92

Anila S. Panchal

Anant R. Maujekar

24/01/1994

16

5678

RAE

2375

92

Rustum Ali Khan

Inderjit Singh Sharma

18/01/1994

23

5679

R/R

2407

92

Maikulal Kantaprasad

Dudhnath Shukla

06/01/1994

5

5680

R/R

386/831

92

Ramji Dalip

Uma Shankar Trivedi

14/01/1994

15

15

5681

RAE

2378

92

M/s. Jain Brothers

Garbachan Kaur Saini

31/01/1994

7

7

5682

R/R

885

92

Shantibhai S. Tambawala

Govind Laxman

13/01/1994

17

17

5683

R/R

945/2214

92

Kishore Mantri

Kishori Jukar

31/01/1994

23

5684

RAD

3735

85

Maharoukh D.Merchant

Dinshaw Merchant

28/01/1994

13

13

5685

R/R

2133

81

Bhikabhai Kika Patel

Kashinath Mariaji

12/01/1994

14

14

5686

R/R

366/1106

88

Mahendra Agarwal

Abdul Kadar Khan

13/01/1994

25

25

5687

RAE

1428

88

D.R. Gadkari

Vishnu L. Purekar

24/01/1994

16

16

5688

R/R

534/1620

88

M/s. Shivalaya
Construction Co.

Champaben D. Patel

24/01/1994

16

16

5689

RAE

697/2228

88

Mohinder Singh Manhas

M/s. East India Hotels Ltd.

12/01/1994

16

16

5690

RAE

4119

88

Maganlal Savani

Ranjit Shetty

28/01/1994

9

9

A.471/94

A.427/89

20/03/95

REMARK

11

13/06/94

6
16

A.101/94

10/10/95

23
Obst.42/99

Obst.47/00

Page 228

5

23

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5691

R/R

1292

88

L.I.C.

Hiro T. Ajwani

28/01/1994

6

6

5692

RAE

2648

89

Padamshi Hirji

Champaklal Mehta

02/09/1994

25

25

5693

RAE

24

89

Mobistar Lokhandwala

M/s Allied Trading CO

05/09/1994

11

11

5694

RAE

1144/3819

83

Dattatraya Bhadsavale

Manilal Chavada

28/09/1994

14

5695

R/R

228/766

83

M/s Ranuk Ind. Ltd

M/s Rajan Silk Mills

28/09/1994

9

9

5696

R/R

1916/5905

86

Gopaldas Punjabi

Roshanlal Sharama

28/09/1994

14

14

5697

R/R

649/2462

82

Tulsidas Premji

M/s J. J. Ind

29/09/1994

7

7

5698

R/R

1645/5573

81

Narsinga Jakkanpalli

Savla Jadhav

28/09/1994

4

4

5699

RAE

2578

80

Tolaram Chukiwala

Praful Chiku

29/09/1994

6

6

5700

RAE

1105/3411

85

Umar Ghajaria

Taramati Makawana

30/09/1994

10

10

5701

R/R

6874

80

Parasuram Pol

Udialal Jain

30/09/1994

24

24

5702

RAE

971/3047

81

Jessie D'souza

Tanaji Shirsat

29/09/1994

4

5703

RAE

1105/3411

85

Umar Ghojaria

Taramati Makanwala

30/09/1994

10

10

5704

RAE

1286/3880

85

Umar Ghojaria

Taramati Makanwala

30/09/1994

10

10

5705

R/R

76/149

92

Salehbhai Rajabali

Batulbai Saifuddin

20/09/1994

7

7

5706

R/R

272/589

92

Sebastain D'Souza

D.B.Shettikar

12/09/1994

14

14

5707

R/R

271/588

92

Sebastain D'Souza

S.T.Dhaibowkar

12/09/1994

14

14

5708

RAD

4922

85

Kapoorchand Sanghvi

Gangasahay Trivedi

30/09/1994

14

14

5709

RAE

1033

92

S.P.Gupta

Vijai Narsingh

17/09/1994

10

10

5710

R/R

285

92

Asha Bharwani

Lotu Calcutti

05/09/1994

9

9

5711

RAE

245/537

92

Roozben Aga

Gangji Munshi

16/09/1994

10

10

5712

RAD

1239

92

M.G.Kurup

V.V.Shanbhag

29/09/1994

6

6

5713

RAE

1653

92

Fatmabai Khatri

Mansuri Rehman

29/09/1994

14

14

5714

RAE

2227

92

K.M.Developers

P Peramal Nagar

27/09/1994

10

10

5715

RAE

2298

92

K.M.Developers

A.S.Manickam

27/09/1994

10

10

A 118/95

A 204/85

Page 229

08/10/98

23/03/98

14

4

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

C.R.
No.

Fatamabai

Abdul Suleman

29/09/1994

14

14

15/09/1994

15

15

5716

RAE

790

92

5717

RAE

1138/3206

89

5718

RAE

2696

89

Abbasbhai

Sanjeev Tukaram

20/09/1994

13

13

5719

RAE

2264

92

K.M.Developers

S.R.Shankar

27/09/1994

10

10

5720

R/R

360/761

92

Ramji Dalip

Laxmibai Shah

20/09/1994

7

7

5721

RAD

1730

89 The Public Wealfare Centre

Arif Taher

12/09/1994

23

23

5722

RAE

1519

89

C.M. Bhabhalia

K.Vishnumurthy

19/09/1994

11

11

5723

RAE

561/1521

89

C.M. Bhabhalia

Santosh Seth

19/09/1994

11

11

5724

RAE

151

89

Atekabai Hatim

Manohar Pandurang Ware

17/09/1994

10

10

5725

RAE

828

91

Trikamdas Khatau

Navin Laxmidas

07/09/1994

6

6

5726

RAD

1023

91

M/s.Elite Trading

M/s. Shobharajmal

14/09/1994

8

8

5727

RAE

1882

91

Amirali R. Jaffer

Rahima Jamal

14/09/1994

8

8

5728

RAD

2571

91

Shankar Khandagale

Safiabai Shankar

22/09/1994

15

15

5729

R/R

2449

91

Dilip S. Survaiya

Vithoba M. Salunkhe

05/09/1994

9

9

5730

RAE

251

91

Sampa K. Shetty

Umanath kotian

12/09/1994

6

6

5731

RAD

1064

91

S.B. Yadav

M/s. Kamala Builders

14/09/1994

7

7

5732

RAE

525/1443

89

J.D. Jashani

Coffe Board Of Bombay

22/09/1994

16

16

5733

R/R

318/731

93

Mitul Kakad

Indu Haresh

12/08/1994

14

14

5734

RAD

3638

90

Shashikant Bhalekar

Laxmibai Bathija

25/08/1994

8

8

5735

RAE

1451

90

Max Trabasso

Anthony D'souza

06/08/1994

10

10

5736

R/R

376/965

91

The Parishian Dairy

Eastern Engineer

29/08/1994

6

6

5737

RAE

598

91

Ramesh Kalola

Premji Patel

16/08/1994

17

17

5738

RAE

4786

88

Rashidabai

Ramzan Lalani

12/08/1994

23

23

5739

RAD

3286

90

J.B. Shinde

S.G. Bhende

24/08/1994

17

17

5740

RAD

1972

91

Rajkumar

Chandrakant Zhaveri

09/08/1994

17

17

Midiand Finance InvestAll India Plastic Mfg Assoc

Page 230

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5741

R/R

2300

91

Shantadevi Goenka

Ramchandra Mane

06/08/1994

17

17

5742

RAD St

2659

91

Sanji Nana

Premji Manjinathu

31/08/1994

17

17

5743

RAE St

2179

91

Mohamed Khan

Banubai Rajan

10/08/1994

7

7

5744

RAE

2549

91

Balkrishna Kothari

Kukubhai Pandya

17/08/1994

25

25

5745

R/R

530/1475

91

Pushpalata Churi

Baban Patekar

25/08/1994

17

17

5746

RAE

2071

91

Adam Karolia

Dhaku Kadade

08/08/1994

25

25

5747

RAE

2058

91

Taramati Vithalani

A.R. Prasad

06/08/1994

10

10

5748

R/R

68/169

93

V.E. Raymond

Lusi D'cunha

12/08/1994

13

13

5749

RAE

1805

92

Harshadkumar

Sanjaykumar

18/08/1994

13

13

5750

RAE

1334

90

Zeeb Archiwalla

Suresh Sapra

06/08/1994

10

10

5751

R/R

1279/3765

90

Manohar Chandawarkar

Labhkunver Varjlal

06/08/1994

10

10

5752

R/R

1281/3767

90

Manohar Chandawarkar

Baharti Kumar

06/08/1994

10

10

5753

R/R

290/894

90

Fakhruddin

M/s. H.A.G. Tin Factory

09/08/1994

17

17

5754

RAE

467/1454

90

Max Trabasso

Atmaram Shetye

06/08/1994

10

10

5755

RAE

1263

90

Mehernoz Kelawala

Zarine Boyce

09/08/1994

8

8

5756

RAD

3636

90

Mohan Gawand

Laxmibai Bhatija

25/08/1994

8

8

5757

RAD

3346

90

Eknath Khadmade

Laxmibai Bathija

25/08/1994

8

8

5758

RAE

253/549

93

Jos Kulangara

Krishnadevi Chettiar

03/08/1994

11

11

5759

RAE

54/136

93

Rasheedbhai

Himatlal Zhaveri

18/08/1994

13

13

5760

RAE

705/1695

93

Jamnadas Parbhudas

Mohamed Shaikh

05/08/1994

8

8

5761

RAE

109/241

93

Kishor Manilal

M/s. K. Rajeshkumar

01/08/1994

8

8

5762

RAE

272

93

Ratanshi Nandu

Kantilal Nandu

08/08/1994

25

25

5763

RAE

1025

93

Jogeshwari Estates P.Ltd.

M.H. Dholkawala

01/08/1994

8

8

5764

R/R

36

93

Zainuddin Husein

Dudhanth

30/08/1994

7

7

5765

R/R

320/733

93

Usha Kakad

Haresh Narayandas

12/08/1994

17

17

Page 231

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5766

RAE

2192

93

Shabbir Miyajiwala

Ranibai Sutarwalla

01/08/1994

6

6

5767

R/R

319/732

93

M.G. Kakad

Vasumati Narayandas

12/08/1994

14

14

5768

RAD

742

93

Waman Dhamapurkar

Prakash Surve

30/08/1994

25

25

5769

RAE

570/1230

94

M/s P.R.Enterprises

Dharmesh Ganger

20/09/1994

14

14

5770

RAE

897/2409

91

M/s D.B.Futhani & Sons

M/s Subhadra Rolling

02/09/1994

9

9

5771

RAD

1148

91

Mohamed Hussein

Jahid Waji

14/09/1994

8

8

5772

RAD

4089

89

Kalpan Deshmukh

Rusee Billimoria

23/09/1994

13

13

5773

RAD

706

93

Pratap Kapadia

Dinesh Kapadia

03/08/1994

6

6

5774

RAE

900/2293

93

Nagesh Koyalkar

Mohan Bechar

04/08/1994

8

8

5775

RAD

1108

94

Haresh Pachal

Sitabai Mishra

24/08/1994

13

13

5776

RAE

366/744

94

M/s Metro House Pvt Ltd

Chotalal Salvi

04/08/1994

17

17

5777

RAD

2003

94

Sabiha Razzak

Ginija Singh

02/08/1999

23

23

5778

RAD

1218

94

25/08/1994

7

7

5779

RAD

1203

94

Sadik Ali

Elvyn Brown

03/08/1994

17

17

5780

RAD

697

94

Dawood Khan

M/s. Allied Holding Ltd.

12/08/1994

25

25

5781

RAD

696

99

Faisal Khan

M/s. Allied Holding Ltd.

12/08/1994

25

25

5782

RAE

93

94

Huseinbai Currimjee

Badruddin Mamuji

08/08/1994

13

13

5783

RAD

692

94

Zakarabi Khan

M/s. Allied Holding Ltd.

12/08/1994

25

25

5784

RAD

693

94

Zakarabi Khan

M/s. Allied Holding Ltd.

12/08/1994

25

25

5785

RAD

694

94

Essa Khan

M/s. Allied Holding Ltd.

12/08/1994

25

25

5786

RAD

695

94

Habib Khan

M/s. Allied Holding Ltd.

12/08/1994

25

25

5787

RAE

102/236

94

Nariman Mistry

B.R. Khairas

12/08/1994

14

14

5788

RAE

280/582

94

P.S. Thakker

M/s. Prakash Mudranalay

02/08/1994

13

13

5789

RAD

431

94

Kailash Nagar C.H.S. Ltd.

Kushaldas Darji

12/08/1994

23

23

5790

R/R

350/943

89

Tufali Ahmed

A.V. Vijyan

06/08/1994

10

10

M/s. Rotta India Ltd. Harshavadan Leasing Ltd.

Page 232

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5791

R/R

349/942

89

Tufali Ahmed

P.A. Vijayan

06/08/1994

10

10

5792

RAE

1315/3740

89

Neil John

Grace Cabral

09/08/1994

16

5793

RAE

1539/4445

89

Pramod Vaidya

Dattatraya Kadkade

02/08/1994

13

13

5794

RAE

1219

89

Surendra Shettye

Anant Palekar

29/08/1994

16

16

5795

RAD

3854

89

Jaggu Bhandari

Maruti Vasage

10/08/1994

17

17

5796

RAD

4564

89

Anthony Pinto

I.A. Ashar

10/08/1994

25

25

5797

RAD

621

89

Dattaram Walvankar

Gopal Hegde

06/08/1994

10

10

5798

RAD

4663

89

S.M. Maurya

Rajaram Mourya

01/08/1994

8

8

5799

RAD

6424

84

Urmila Gupta

Ravindra Shah

15/09/1994

6

6

5800

RAE

909

86

Ramesh Patel

Yashoda Kanchan

13/09/1994

7

7

5801

R/R

4161

86

R.B. Kurmi

Iswar Etape

13/09/1994

23

23

5802

RAD

1375

86

D.S. Shah

M.C. Agarwal

15/09/1994

9

9

5803

R/R

259/884

83

Ammini Mathew

P.K. Kuthan

14/09/1994

6

6

5804

RAE

4921

85

Kapoorchand Sanghvi

Ganpat Shelar

14/09/1994

17

17

5805

RAD

675

87

Keshrimal kapoor

Tulsidas Khatao

15/09/1994

7

7

5806

RAE

2469

81

Dina Billimoria

Dina Panjigara

15/09/1994

4

4

5807

R/R

3864

85

Kusumben

Harshad Mehta

13/09/1994

7

7

5808

RAD

4823

80

Lottu Poonawasi

A.C. Bharawani

14/09/1994

8

8

5809

RAD

986

83

P.R. Vakil

P.N. Topiwala

14/09/1994

6

6

5810

RAE

685/2442

80

Shantilal Thaker

Amrutlal Shah

14/09/1994

24

24

5811

R/R

1192/3629

85

Kusumben

Nirmalaben

13/09/1994

17

17

5812

RAD

1542

83

G.W. Barthu

T.P. Shah

14/09/1994

8

5813

RAE

638/1684

86

M.C. Agarwal

Dhanji Shah

15/09/1994

9

9

5814

RAE

2469

81

D.R. Billimoriya

D.J. Pajnigara

15/09/1994

14

14

5815

RAD

493

85

Talat Aziz Of Bombay

S.L.Mirpuri

16/09/1994

14

14

Misc.727/97

A.277/85

Page 233

11/06/85

16

8

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5816

R/R

5599

82

Ganpat Chindarkar

Suresh Kapse

16/09/1994

24

24

5817

RAD

259

84

S.M. Waghale

K.M. Chabra

05/08/1994

24

24

5818

RAD

6458

80

M/s. Universal Eng.

Kantarani Agarwal

05/08/1994

24

24

5819

R/R

133/473

84

Kamlabai Bose

Balasaheb Korde

05/08/1994

24

24

5820

RAE

4574

80

Paridokht Irani

Joseph D'souza

01/08/1994

6

6

5821

RAE

5013

84

Suriyabai Ibrahim

Abdul Rahim Shaikh

29/08/1994

6

6

5822

RAE

933/3169

84

Vasant Pranvallabh

M/s. Royal Plastic Corpn.

30/08/1994

24

24

5823

RAD

2310

80

Nageshrao S. Budkar

Laxmibai T. Phatke

30/08/1994

8

8

5824

R/R

2665

81

Najma Latif

Ziaulla Gaffer

24/08/1994

11

11

5825

R/R

629/2181

83

M.V. Pandit

B.S. Pandit

24/08/1994

21

21

5826

R/R

1351/4517

84 Ambadas Shivram Thakare Pramila N. Indulkar

24/08/1994

11

11

5827

R/R

1352/4518

84

Ratnamala A. Thakare

Vasudeo S. Nagtode

24/08/1994

11

11

5828

RAE

2945

81

Haji Hasiti Buddha

Ajgar Hafiz Amirali

31/08/1994

24

24

5829

RAD

3051

80

Bhajraj D. Salvi

Kumudini S. Savde

31/08/1994

24

24

5830

RAE

3987

87

Hatimbhai Akberali

Narayan Adavade

08/08/1994

23

23

5831

R/R

1329

87

Mohamedalli Haji Hazari

E. Narayan

06/08/1994

16

16

5832

RAE

3191

86

Laltaprasad Dubey

Bahishankar Dave

06/08/1994

10

10

5833

RAE

3112

87

Hanmantrao Vedpathak

Gurbachankaur

06/08/1994

10

10

5834

R/R

3054

88

Surjan Singh

Chaveg Singh

06/08/1994

10

10

5835

RAE

930/3152

84

I.G. Suvandha

H.M. Poojara

06/08/1994

10

10

5836

R/R

247/796

88

L.I.C.

M/s. Bombay Process
Studio

01/08/1994

6

6

5837

R/R

1713/5915

81

Infanta Rodriques

Fernandes

01/08/1994

23

23

5838

R/R

1714/5916

81

Infanta Rodriques

D'souza

01/08/1994

23

23

5839

RAE

3336

81

Jal Pardiwala

Coomi Tarapore

08/08/1994

24

24

5840

RAE

145/462

80

Yashodabai Bhule

Waman Nayak

09/08/1994

14

A.29/95

Page 234

02/05/01

14

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5841

RAE

1677/5751

81

Shivram Patkar

Dhanraj Pyarchand

12/08/1994

17

17

5842

R/R

1191

81

Nainadevi Chouhan

G.S. Jadhav

12/08/1994

24

24

5843

R/R

3456

80

Shahjahan Begum

Dhuriben Sugandhi

12/08/1994

24

24

5844

RAD

2894

84

Kartikchand

Bilguis Begum

12/08/1994

6

6

5845

RAD

2395

84

Ajitkumar Jalui

Bilquis Begum

12/08/1994

6

6

5846

R/R

1114/3667

84

Babulal Kurmi

Nayana Nand

12/08/1994

6

6

5847

RAE

3393

83

Madnibai Kishanlal

M/s. United Trader

12/08/1994

24

24

5848

R/R

5199

80

T.A. Contractor

Pandurang gopal

12/08/1994

7

7

5849

RAE

2665

83

Faarida

Diwalibai Babubhai

03/08/1994

24

24

5850

R/R

5875

81

K.R. Singh

Suresh Rawal

16/08/1994

4

4

5851

RAE

5400

83

Mangalaben Mandalia

Arvind Waghela

03/08/1994

23

23

5852

R/R

1432/5199

82

L.I.C.

D.B. Bulsara

03/08/1994

24

24

5853

RAE

5590

81

J.D. Sanghavi

Jamnadas Thakkar

16/08/1994

7

7

5854

R/R

4600

84

Mehfuza Haideri

Narayan Poojari

16/08/1994

23

23

5855

RAE

3876

83

Ramdas Somaiya

S.M. Sachde

11/08/1994

24

24

5856

R/R

201/810

82

L.I.C.

K.N. Nayar

16/08/1994

25

25

5857

R/R

990/3571

82

Navrangibai Sharma

Babubhai

12/08/1994

4

4

5858

R/R

1422/4709

84

Mehfuza Haideri

Narayan Poojari

16/08/1994

23

23

5859

R/R

5272

84

Ramniklal Kothari

Sitaram Laxman

16/08/1994

25

25

5860

R/R

480

81

D.K. Gadewar

B.V. Shirsulla

16/02/1994

12

12

5861

RAE

2040

81

S.A.Mohamed

Rambhadur Yadav

16/08/1994

8

8

5862

RAE

1240/4063

83

H.A.Bootwala

M/s Royal Traders

09/08/1994

23

23

5863

R/R

3998

82

Fadruddin

L.I.D'Silva

17/08/1994

24

24

5864

R/R

5301

85

Jamatbai Vazir

Haji Ameeruddin

17/08/1994

17

17

5865

RAE

1872/5645

85

Rayieka bherairnwala

D.B. Contractor

18/08/1994

14

14

Page 235

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5866

R/R

1480/4736

87

Anusuya Thakkar

Sushila Manek

18/08/1994

8

8

5867

RAE

3635

84

Khatijabai Mohamedali

Talakshee Ganger

18/08/1994

6

6

5868

R/R

5051

85

Sita Makhija

Manohar Chaugule

25/04/1986

6

6

5869

R/R

5051

80

E.K. Irani

Ann Barlow

18/08/1994

7

7

5870

RAE

5946

80

Fakhrudiin

Mohammedali Hasanali

17/08/1994

4

4

5871

R/R

13/28

83

Ismail Ebrahim

Shaikh Rashid Khan

19/08/1994

14

14

5872

RAE

4141

83

Damji Hirji

Girjaben

19/08/1994

13

13

5873

RAE

153

86

Rodriques

Theosophy Com.

06/08/1994

10

10

5874

R/R

1031/3432

84

Lalji Prasad

Subhash Tondlekar

06/08/1994

6

6

5875

R/R

362/1056

81

Fizza Arsiwala

Mohamed Umerkhan

19/08/1994

7

7

5876

RAE

774/2649

84

M/s. Vithaldas Thakurdas
Charitable Trust

Vasanji Morarjee

06/08/1994

10

10

5877

RAD

2988

82

S.R. Tiwari

P.D. Tiwari

08/08/1994

23

23

5878

RAD

2242

81

Harilal Kothari

Estrella Bateries Ltd.

09/08/1994

6

6

5879

RAE

2800

81

Khatijabai

Syaed Nazir

19/08/1994

7

7

5880

R/R

2305

81

Yeshwant Mule

Mangalabai

18/08/1994

6

6

5881

RAE

4787

88

Rashidabai

Barkatali

12/08/1994

23

23

5882

RAE

5204

80

Shalini Datar

Yeshwant Nawalkar

26/09/1994

9

5883

RAD

1122

93

T.A. Munshi

Hastimal Shah

31/9/94

15

15

5884

RAD

4094

85

G.B. Gandhi

R.N. Solanki

20/09/1994

12

12

5885

RAD

181

88

Parrin Khimji

Kamlaben Waghiji

15/09/1994

25

25

5886

RAD

608

93

M/s. Shyam Developers

Vajeshankar Dave

02/09/1994

23

23

5887

RAD

566

93

Viral Doshi

Tatyana Chandra

16/09/1994

14

14

5888

R/R

310/702

93

Purshottam Parekh

Popatlal Lavji

07/09/1994

23

23

5889

RAE

69/243

88

Madhavsingh

Naliniben

15/09/1994

25

25

5890

R/R

394/1168

81

Kantibai

Bhagwandas

15/09/1994

11

11

A.155/95

Page 236

27/09/99

9

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5891

RAD

1530

88

Gorakhnath Kadu

Dattatray Mule

12/09/1994

15

15

5892

RAE

1593

93

K.M. Developers

M.O. Ayyapillai

27/09/1994

10

10

5893

RAD

2120

88

Sabrunnisa

Mukki Durvesh

23/09/1994

11

11

5894

RAE

590/1814

88

P.G. Bhandari

P.S. Naik

27/09/1994

17

17

5895

RAE

3666

88

Abdul Khan

Harichandra

21/09/1994

13

13

5896

RAD

490

81

M/s.Jain Engr.WOrks

Maniklal Bagadia

20/09/1994

24

24

5897

RAD

1821

93

Kanji Shah

Kanji Dharod

27/09/1994

15

15

5898

RAD

4300

81

Madhuribai

Vasant Rai

17/09/1994

10

10

5899

RAD

4922

88

Amrutlal Mehta

Dhirajlal Mehata

17/09/1994

9

9

5900

RAE

1784

81

Velji Shah

Pratap Prasad

06/09/1994

2

2

5901

R/R

982/2988

88

Velbai Morarjee

P.D. Jadhav

17/09/1994

10

5902

R/R

767/1846

93

Vijaykumar Tripathi

Vasudeo Yadav

02/09/1994

15

15

5903

RAE

1010

93

Purshottam Parekh

Latagauari

26/09/1994

11

11

5904

RAE

1023

93

Chandrakant Bhatt

Pandu Chauhan

15/09/1994

17

17

5905

RAD

1835

93

Iruchasha Dastu

M/s. Shree Corpn

06/09/1994

7

7

5906

RAE

765/1843

93

Kamlabai Goverdhanlal

M/s. Ashok Brothers

12/09/1994

7

7

5907

RAE

2383

93

Amirali R. Jaffer

Pankaj R. Bhandarkar

05/09/1994

8

8

5908

RAE

2384

93

Amirali R. Jaffer

Chitrakala Kapadia

05/09/1994

8

8

5909

RAE

351/1795

93

Jamnabai Balkrishna

Balkrishna Gupta

28/09/1994

6

6

5910

R/R

41/110

93

Kabiruddin Jetha

Lily Lobo

15/09/1994

25

25

5911

RAE

2181

93

Moiz Koyoum

Rosy Pereira

05/09/1994

23

23

5912

RAD

1450

88

Michel D'souza

Hasan Karodia

28/09/1994

15

15

5913

RAE

7036

80

Harshad Mehta

Suryakant Patel

08/09/1994

4

4

5914

RAE

1807/5586

86

Tulsi Jagasia

S. Chakraborty

07/09/1994

16

16

5915

R/R

1179/3449

90

Krishnakaknt Pansare

Usha Dongare

17/09/1994

10

10

Misc.299/95
Misc.83/95

Page 237

10

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5916

RAD St

298

90

Narayan Naik

Shantadevi

28/09/1994

17

17

5917

RAE

2780

90

M.E. Rampurawalla

B.N. Shah

12/09/1994

23

23

5918

RAE

1767

90

Sheth Jairambhai

B.N. Mudalia

07/09/1994

9

9

5919

RAE

2313

82

C.M. Vakharia

P.P. Hatiramani

05/09/1994

6

6

5920

R/R

3776

80

Mansingh Bhutta

Keshavji Mavji

08/09/1994

8

8

5921

RAE

3484

80

Paskarkumar

Motiram Poarval

08/09/1994

14

14

5922

RAE

3763

80

Harshad Trivedi

K.K. Irani

07/07/1994

7

7

5923

RAE

4055

82

R.V. Punjabi

K.N. Khatate

07/07/1994

17

17

5924

RAE

1799

87

Khoobchand

Jayeshkumar

07/09/1994

23

23

5925

RAE

198

87

Sakina Ranapuarwalla

Laxman Shinde

07/09/1994

23

23

5926

RAE

1142

80

F.K. Irani

Saraswatibai

08/09/1994

14

14

5927

RAE

181/616

84

Kamal Patel

H.Z. Patel

08/09/1994

14

14

5928

R/R

1366/4305

87

N.M. Nayanani

Dharamsingh

07/09/1994

23

23

5929

R/R

4020

84

Bhavrao Chavan

P.G. Parab

07/09/1994

24

24

5930

RAE

1593/5593

80

L.N. Gupta

8

8

5931

RAD

2151

81

Mehata Thakker

Harkishandas

06/09/1994

24

24

5932

R/R

4021

84

Bahurao Chavan

L.S. Shinde

07/09/1994

24

24

5933

RAE

785/2718

80

Damayanti

R.R. Mehara

05/09/1994

6

6

5934

R/R

280/808

86

Ramavati Sharma

Otarmal Shah

07/09/1994

17

17

5935

RAE

4052

82

Rukminidevi

Laxman Sitap

07/09/1994

17

17

5936

RAD

3446

82

Abdul Khan

Mahipal Singh

05/09/1994

23

5937

RAE

4039

82

R.B. Punjabi

N.K. Pardhi

07/09/1994

17

17

5938

RAE

4042

82

R.B. Punjabi

D.S. Baiari

07/09/1994

17

17

5939

R/R

329/974

86

Jamunaben

K.P. Kapadia

06/09/1994

9

9

5940

RAE

1612/4882

85

Indrabathija

Narayan Rawal

05/09/1994

25

25

Thushiram Tarachand P.Ltd. 05/09/1994

A.203/83

Page 238

25/09/94

23

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5941

RAD

4385

81

Anil Dikshit

Shree Kamal Estate

05/09/1994

8

8

5942

RAD

6294

80

B.D. Shukla

Kantaben

05/09/1994

11

11

5943

R/R

858

83

Mumtaz Sayed

I.D. Jaiswal

19/09/1994

23

5944

R/R

2713

87

Parvati Lulla

Sulvica

17/09/1994

10

5945

R/R

1680

83

Z.E. Bandukwala

A.B. Kundu

17/09/1994

23

23

5946

RAE

5996

82

I.D. Rele

V.V. Vaidhya

19/09/1994

15

15

5947

R/R

1193/3948

83

Sadashiv Tilak

Anant D. Gawade

17/09/1994

10

10

5948

RAE

4049

82

R.B.Punjabi

B.P. Takke

20/09/1994

24

24

5949

RAE

5488

83

Kantilal Joshi

Babulal Singhvi

20/09/1994

24

24

5950

R/R

715/2449

84

R.A. Thakare

Dharmpal Jadhav

19/09/1994

24

24

5951

RAE

741

83

Jashwantlal Shah

Sitaram Nawalkar

19/09/1994

10

10

5952

RAE

1088

81

Dattaram Deshpande

Dinkar Kanekar

20/09/1994

4

4

5953

RAE

1090

81

Dattaram Deshpande

Anant Kulkarni

20/09/1994

4

4

5954

R/R

180/553

81

Shaikh Bandwala

Salahuddin Nazir

17/09/1994

14

14

5955

R/R

182/555

81

Shaikh Bandwala

Mohanlal Zainullah

17/09/1994

14

14

5956

RAE

5469

83

Draupadidevi

Ramchandra Narayan

17/09/1994

10

10

5957

RAE

471

85

Jamilabal Aziz

Gajanan Patel

17/09/1994

23

23

5958

R/R

5698

81

K.R. Bharucha

G.M. Sable

17/09/1994

10

10

5959

RAD

2153

87

B.J. Singh

Madan Singh

17/09/1994

10

10

5960

RAE

2193/6629

86 Badrinath Mahadeo Gupta Kirtikumar Chimanlal

17/09/1994

10

10

5961

R/R

1266/3838

86

Vithal Ajugia

M/s. Bright India Co.op.

19/09/1994

17

17

5962

R/R

1573/5212

81

Dolly Patel

Hamid Panju

11/10/1994

10

10

5963

RAE

3619

81

Maniben Vardhaman

S.D. Palav

07/10/1994

14

14

5964

R/R

3786

81

Maniben Vardhaman

D.S. Muley

07/10/1994

14

14

5965

R/R

3212

86

Mohamed Yasin

A.B. D'souza

07/10/1994

7

A.224/87

26/09/89

23
Misc.38/06

Misc.59/88

Page 239

REMARK

10

7

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5966

RAD

853

84

B.R. Koiri

Sitaram Rajbhar

06/01/1994

17

17

5967

RAD

910

83

P.N. Shah

P.N. Chandan

06/10/1994

24

24

5968

R/R

895/3044

83

Jerry Gomes

Julina Fernandes

06/10/1994

23

23

5969

RAE

759/2625

83

Kubrabai Malbari

Fizze Begum

06/10/1994

5

5970

R/R

190

82

Infanta Rodriques

Estella D'cunha

06/10/1994

23

23

5971

RAE

1615/5346

84

Kilpady Nirmala

Diwakar Trassy

11/10/1994

16

16

5972

RAE

1571/5136

83

Husain A. Attari

M/a. Bhagwati Trading Co.

10/10/1994

15

15

5973

R/R

1077/3828

82

Mohd. Ismail

Saraswatibai Israni

10/10/1994

15

15

5974

R/R

1552/4787

86

Indra Nagpal

Baldevprasad Potdar

24/10/1994

8

8

5975

RAE

2964

85

L.I.C.

Anthony D'souza

24/10/1994

17

17

5976

R/R

60/189

82

Zainuddin Nulwala

Ibrahim Sanchawala

05/10/1994

24

24

5977

R/R

1117/3743

83

Deepak Shantilal

Shailesh Prasad

10/10/1994

24

24

5978

RAE

6493

86

Kamlabai Dose

Laxmi Shetty

10/10/1994

4

4

5979

R/R

572/1751

85

Nawabuddin Zariwala

Anwar Aladya

24/10/1994

17

17

5980

R/R

1501/4999

84

Z.M. Barodawala

The British Institutes Of
Eng.& Tec.

240/10/94

10

10

5981

R/R

298/861

85

L.I.C.

Savitri Ishwarkar

24/10/1994

25

25

5982

RAE

2469

82

Hasanali Mohamed

S.R. Thakore

24/10/1994

16

16

5983

RAE

790

80 Puram Dahramdhurandhar Dayabai Manohardas

14/10/1994

14

5984

R/R

3613

81

Maniben Vardhaman

Damodhar Mule

06/10/1994

24

24

5985

RAE

1758

85

Bhagwantidevi

Popaat Singare

26/09/1994

6

6

5986

R/R

1747

85

Shridhar Saraf

Suresh Vichare

26/09/1994

7

7

5987

R/R

154/502

83

Vimlavati Gupta

Kiranprabha Deshpande

26/09/1994

23

23

5988

RAE

5753

83

Govind Zade

Vijaykumar Anand

26/09/1994

6

6

5989

R/R

4786

86

Muljiwala

Gangaben

26/09/1994

15

15

5990

RAE

1619/5357

84

P.K. Parikh

Jaihind Restaurant

26/09/1994

12

12

Misc.Nt.907/94
Misc.456/84

A.344/87

Page 240

15/06/88

5

14

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

5991

RAE

315/951

81

Rameshkumar

Aruna Mehata

26/09/1994

14

14

5992

RAE

3900

82

Gulam Patel

Abdul Gani

26/09/1994

15

15

5993

R/R

2077

80

Babubhai Company

Bhaya Sodawalla

26/09/1994

11

11

5994

RAE

1108/3950

82

S.P. Bobade

M.V. Mahashbde

27/09/1994

8

8

5995

RAE

385/1111

86

V.I. Mandhiyan

P.T. Thomas

27/09/1994

17

17

5996

RAD

1860

82

C.V. Jain

Kanchan Gauri Pandya

27/09/1994

23

23

5997

RAD

3207

82

Virbala Kumar

Savitriben

27/09/1994

24

24

5998

RAD

2475

86

Mohamed Meman

I.J. Wawda

27/09/1994

17

17

5999

RAE

3863

87

Dhankunverben

Indumati Jani

27/09/1994

17

17

6000

RAE

2259

89

Ayeshabai

Mariambi

17/09/1994

10

6001

RAD

480

89

Kusum Muzumdar

Jayaben Vallabhdas

17/09/1994

10

10

6002

RAE

2356

89

Padamshi Hirji

Kantilal Mehata

02/09/1994

25

25

6003

RAE

4550

81

Manikchand Pandey

Govind Pandey

27/09/1994

13

13

6004

RAE

3856

87

Dhankunverben

Jatashankar Jani

27/09/1994

17

17

6005

R/R

834/2823

84

Rajendra Pal

Abdul Rehman

27/09/1994

23

23

6006

RAE

489

84

L.I.C.

R.K. Phadake

08/09/1994

14

6007

RAE

4689

80 Sterling Invesment Corpn.

T.N. Daruwalla

02/09/1994

11

11

6008

RAE

4185

87

Jehangir Irani

Mansur Beg

06/09/1994

23

23

6009

RAE

2981

90

Mulakraj

Jayalaxmi Shantilal

12/09/1994

23

23

6010

RAE

1286

90

Mohd. Vora

Mamadbhai

29/09/1994

15

15

6011

RAE

2614

89

Nandilal Gupata

B.S. Singh

02/09/1994

10

10

6012

RAD

4062

83

Fatmabai

Habib Ismail Trust

30/09/1994

24

24

6013

RAD

5203

80

Tejnath Ramanand

A.P. Barote

14/09/1994

8

8

6014

R/R

912/3125

83

S.K. Boltwala

E.J. Sequera

15/09/1994

6

6015

RAE

4843

81

Haji Eisa

Abbas Khan

15/09/1994

17

Misc.1000/94

Misc.593/95

Misc.919/94

10

14

6
17

Page 241

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

6016

R/R

755/2385

85

Tata Sons Ltd.

Abida Vazirali

12/09/1994

25

25

6017

RAD

3593

83

Rituraj Singh

M/s. D.P. Bhosale

12/09/1994

23

23

6018

RAD

4312

83

A. M. Mossa

Beharam Khudamurad

16/09/1994

23

23

6019

RAE

115/431

84

F.M. Lakdawala

M/s. Manoharlal

12/09/1994

23

23

6020

RAD

1963

80

Shobha Patil

Sitaram Kolte

12/09/1994

24

24

6021

R/R

1321

83

G.M. Gupta

Shambhu Gordhan

12/09/1994

6

6

6022

R/R

1322

83

G.M. Gupta

Amarsingh

12/09/1994

6

6

6023

RAD

5849

82

Kishanlal Laxmidas

Makanlal Damania

12/09/1994

7

7

6024

RAD

401

81

Michel Britto

Carmare Maskarenhas

13/09/1994

6

6

6025

RAD

2693

87

Amit Vasudeo

Bubana Trading Co.

12/09/1994

6

6

6026

R/R

42/111

93

Karibuddin Jetha

M/s. Lily Lobo

15/09/1994

25

25

6027

RAE

661

93

Abdul Rasool

Mehmood Haji Yusuf

26/09/1994

15

15

6028

RAE

940

93

Virji Shah

L.N. Belekar

02/09/1994

10

10

6029

RAD

449

93

Kamlakant Parikh

Ramesh Jani

15/09/1994

25

25

6030

R/R

910

93

V.K. Contractor

V.D. Sanaz

22/09/1994

23

23

6031

RAD

225

94

M/s. P.A.Jhaveri

E.V. Ramchandran

08/09/1994

17

17

6032

RAD

1305

94

Babu Prajapati

Chandrakant Thakkar

15/09/1994

7

7

6033

RAD

450

93

Kamlakant Parikh

Bhavanaben Dave

15/09/1994

25

25

6034

RAD

549

94

Ashok Singh

Meena Nanjee

08/09/1994

7

7

6035

RAD

72

Chandu Nandani

26/09/1994

26

26

6036

RAE

573/1233

94

M/s. P.R. Enterprises

Ramji Manji Ganger

20/09/1994

14

14

6037

RAE

572/1232

94

M/s. P.R. Enterprises

Ramakant Lokare

20/09/1994

14

14

6038

RAE

571/1231

94

M/s. P.R. Enterprises

Damji Shah

20/09/1994

14

14

6039

RAE

569/1229

94

M/s. P.R. Enterprises

Laxmi Flour Mill

02/09/1994

14

14

6040

RAE

1264

94

M/s. P.R. Enterprises

Jadavji Dedhia

20/09/1994

14

14

94 Miaami Laboratories P.Ltd.

Page 242

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

6041

RAE

991/2155

94

Ashmita Bandiwadekar

Deepesh Kubadia

27/09/2001

22

22

6042

RAD

1560

94

Laxmi M. Rangarla

Laxmi M. Manthan

27/09/1994

25

25

6043

RAD

745

94

Henry Faustin Lobo

Sunil M. Sonavane

14/09/1994

6

6

6044

RAE

317/648

94

Shabib Karolia

A. Sangameshwaram

26/09/1994

15

15

6045

RAD

1529

94

A.P. Kharwa

M.D. Somiya

30/09/1994

14

14

6046

RAE

3440

88

M/s. Raj Realtors Const.

M/s. Vierless India

26/09/1994

14

14

6047

RAE

3441

88

M/s. Raj Realtors Const.

Mohanlal Kantilal

26/09/1994

14

14

6048

RAE

3442

88

M/s. Raj Realtors Const.

T.J. Thomos

26/09/1994

14

14

6049

RAE

3443

88

M/s. Raj Realtors Const.

Jethalal Motilal

26/09/1994

14

14

6050

RAE

3444

88

M/s. Raj Realtors Const.

Mohamed Ibrahim

26/09/1994

14

14

6051

RAE

3445

88

M/s. Raj Realtors Const.

K.N. Kumar

26/09/1994

14

14

6052

RAE

3446

88

M/s. Raj Realtors Const.

Lwarence Rebello

26/09/1994

14

14

6053

RAE

3447

88

M/s. Raj Realtors Const.

Chunilal Futarmal

26/09/1994

14

14

6054

RAE

3448

88

M/s. Raj Realtors Const.

D.D. Bhagat

26/09/1994

14

14

6055

RAE

5196

82

Bismillah Pathan

Rasiklal Shah

18/08/1994

14

14

6056

RAE

272

88

Erach Irani

Canera Bank

10/08/1994

8

6057

R/R

2713

87

P.S. Lulia

S.Saldhana

17/09/1994

10

10

6058

RAE

1074/3413

87

Mohamedali Ibrahim

Manikshah

17/09/1994

14

14

6059

RAE

1640

87

Irshad Moloobhai

M/s.Cafe Military
Restaurant

6060

RAE

535/1697

81

Girijabai Rele

Soufia Mascarenhas

19/09/1994

23

23

6061

R/R

1800

85

Jaggu Yadav

Jagjivanlal Prajapati

17/09/1994

10

10

6062

RAD

6053

82

S.D. Kamble

S.K. Gaikwad

17/09/1994

23

23

6063

R/R

716/2450

84

R.A. Thakker

V.R. Satam

19/09/1994

24

24

6064

R/R

2745

80

N.M. Commisariat

M.K. Commisariat

19/09/1994

7

7

6065

RAE

2654

80

Pratapsingh

Ramu More

23/09/1994

8

8

A.332/89

A.313/93

Page 243

18/09/90

REMARK

8

17/02/95

S.P.Not Found

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

6066

R/R

181/492

87

Rajasingh

Islam Khan

17/09/1994

10

10

6067

RAE

827/3097

82

A.M. Yusuf

M/s. Royal Plastic

01/09/1994

6

6

104/292

87

Beejan Wahid

Murtiza

17/09/1994

10

10

6068 RAE
6069

RAD

2806

82

Shrikant Paralkar

Kantilal Shah

17/09/1994

23

23

6070

RAE

369/1394

80

Indirabai Patil

Dayanand Kamat

17/09/1994

17

17

6071

R/R

479/1499

81

Elis Gomes

Shekhar Shetty

19/09/1994

5

5

6072

RAE

2523

80

Ramkrishna Parelkar

Bhagwati Kolsewala

23/09/1994

8

8

6073

RAE

2655

80

Pratapsingh

Parvatibai Dhumal

23/09/1994

8

8

6074

RAD

4376

80

Ananda Shetty

M/s. H.L. Mathurwala

27/09/1994

24

24

6075

RAD

3199

85

Devinandan

Jashwantlal

23/09/1994

23

23

6076

RAE

6357

86

Kantilal Shah

Amratlal Shah

23/09/1994

10

10

6077

RAE

91/306

80

Anant Rai

Gabrial India Ltd.

23/09/1994

8

8

6078

RAE

1338

80

Velibhai Com.

Kalubhai

23/09/1994

8

8

6079

RAE

3785

90

Sharad Muni

Shantabai Bhatt

12/09/1994

23

23

6080

RAE

430

90

Khatoon Alijan

Lalmohamed Shukrulah

29/09/1994

15

15

6081

R/R

1469/4874

84

Hatimbhai

Akberali

07/09/1994

6

6

6082

R/R

1408/4668

84

Kaloobai Pannalal

D.M. Shah

30/09/1994

13

6083

R/R

255/744

86

Lachhmbai Sarjani

Natwarlal Patel

21/09/1994

17

17

6084

R/R

932/2741

90

Vinayak Khandagale

Shankar Sawant

14/10/1994

7

7

6085

RAE

192/541

90

Khatoonbai

Hajimohammed

06/10/1994

13

13

6086

RAE

890/2070

92

Meghbai Nagada

Rasiklal Shaikh

21/10/1994

11

11

6087

RAE

1449

92

Dnyaneshwar Kulkarni

Arvind Shah

06/10/1994

7

7

6088

RAE

826/1906

92

M/s. M.P. Construction

Jairaj Sindhi

06/10/1994

15

15

6089

RAE

989/2392

92 The Parsee Central C.H.S.L. Pawankumari Jain

24/10/1994

15

15

6090

RAE

142/310

92

24/10/1994

15

15

Asmita Bandiwadekar

Ajit Mohire

A.79/95

Page 244

01/11/02

13

REMARK

arrangement

SR.NO CATEGORY SUIT NO.

YEAR

PLAINTIFF

DEFENDANTS

DATE OF
DISPOSAL

SHELF/
NO.OF FILES
APPEAL NO. APPEAL/REV.
OTHER
DATE OF
CUPBOARD
(WITH PAGES)
IF ANY
DECISION PROCEEDINGS DESPATCH
NO.

C.R.
No.

6091

RAD

762

92

Yunus Kadar

Ahmed Laher

25/10/1994

8

8

6092

R/R

387

92

Bhupendra Patel

Chandrabaga

10/10/1994

7

7

6093

RAE

1069

Rasiklal Gada

04/10/1994

14

14

6094

RAE

109/234

92

Gyanprakash Shukla

Chhotamal Patel

01/10/1994

10

10

6095

RAE

2021

92

Zeharabai

Nimaychand

12/10/1994

13

13

6096

R/R

600/1370

92

Saifuddin

Bipin Shroff

20/10/1994

23

23

6097

RAE

2026

90

Rajanibhai

Pradeepkumar

07/10/1994

25

25

6098

RAD

84

90

Denis Piedade

Joseph Piedade

10/10/1994

4

4

6099

RAE

1053

90

Bahadurbhai