Anda di halaman 1dari 29

Aspek Tatabahasa

Tahun 2
TEMA KEBUDAYAAN
TAJUK Budaya Kita
FOKUS UTAMA
Standard
Kandungan
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.
Standard
embela!aran
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
ad!ekti" #an$aindera dengan betul
mengikut konteks.
FOKUS
SAMPINGAN
Standard
Kandungan
%.% Membina dan menulis #erkataan& "rasa&
dan ayat dengan betul.
Standard
embela!aran
%.%.1 Membina dan menulis #erkataan dan "rasa
dengan $ara yang betul dan kemas.
OBJEKTIF
ada akhir #enga!aran& murid da#at'
i. Menggunakan kata ad!ekti" #an$aindera dengan betul mengikut
konteks.
ii. Membina dan menulis kata ad!ekti" #an$aindera dalam ayat
dengan betul.
PENGISIAN
KURIKULUM
i. (lmu' Budaya masyarakat Malaysia
ii. Nilai ' bersyukur& menghargai& berdikari
iii. KB)* EMK' Kreati+iti dan (no+asi dan Ke$erdasan elbagai ,
#engisian ruang
SISTEM
BAHASA
)atabahasa' kata ad!ekti" #an$aindera
MEDIA etikan& kad #erkataan& lembaran ker!a
1
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI
PENGISIAN
KURIKULUM
CATATAN
Langkah 1
1. -uru mem#amerkan kad ber.arna
dan murid meneliti sambil menyebut
#erkataan yang menun!ukkan
.arna yang di#amerkan.
/. Murid berbin$ang tentang kaitan
.arna dengan budaya masyarakat
kita dan menanamkankan nilai
menghormati ke#er$ayaan kaum
lain.
%. -uru dan murid berbin$ang tentang
gambaran .arna mengikut
#an$aindera 0mata murid.
1ontoh'
merah, terang
biru, se!uk
2. Murid diberi #enerangan tentang
kata ad!ekti" #an$aindera.
5. Murid bersoal !a.ab dengan guru
untuk memahami kata ad!ekti"
#an$aindera yang lain.
(lmu' Ka!ian
tem#atan
Nilai' hormat,
menghormati
EMK' Kreati+iti dan
ino+asi
34asa ersediaan5
6am#iran 1
Langkah 2
1. Murid dibimbing untuk
menghim#unkan kata ad!ekti"
#an$aindera mengikut lima
kum#ulan yang diberi.
/. Murid men$atat kata ad!ekti"
#an$aindera mengikut kategori
#an$aindera.
EMK' Kreati+iti dan
ino+asi 34asa
(maginasi5
6am#iran /
Langkah 3
/
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
AKTIVITI
PENGISIAN
KURIKULUM
CATATAN
1. Murid diminta memba$a #etikan
dengan intonasi dan sebutan yang
betul.
/. Murid dan guru bersoal !a.ab
tentang kata ad!ekti" #an$aindera
yang terkandung dalam #etikan
yang diba$a.
%. Murid menyeneraikan kata ad!ekti"
#an$aindera yang terda#at di dalam
#etikan.
2. Murid melengka#kan #eta minda
dengan kata ad!ekti" #an$aindera
dengan betul.
(lmu' Ka!ian
)em#atan
3makanan tradisional5
Nilai' menghargai
EMK' Kreati+iti dan
ino+asi 34asa
erkembangan5
EMK' Kreati+iti dan
ino+asi 34asa
)indakan5
6am#iran %
Penak!"#an
1. Murid diberi lembaran ker!a dan
diminta melengka#kan tem#at
kosong dengan kata ad!ekti"
#an$aindera yang betul.
Nilai' berhati,hati
KB),KB,men!ana
(dea
6am#iran 2
entaksiran
Pe$%&"han
1. Murid memilih dan menggaris
#erkataan dalam ayat yang
mengandungi kata ad!ekti"
#an$aindera yang betul.


6am#iran 5
emulihan
Penga'aan
1. Murid mengisi tem#at kosong dalam
#etikan dengan kata ad!ekti"
#an$aindera yang sesuai.
Kontekstual 6am#iran 7
engayaan
%
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
La$("#an 1


La$("#an 2
2
$antik
$antik
merdu
merdu
biru
biru
manis
manis
ha#ak
ha#ak
masam
masam
lembut
lembut
keras
keras
garau
garau
.angi
.angi
nyaring
nyaring
masin
masin
kasar
kasar
li$in
li$in
ka$ak
ka$ak
Ke&)$()kkan kaa a*+ek", "n" $eng"k%
k%$(%&an *an %&"! *a&a$ #%angan 'ang
*"!e*"akan-
Se.% /a#na *an (e#ka"ann'a
*engan (an0a"n*e#a-
Aspek Tatabahasa
Tahun 2

5
5
T%&"! kaa a*+ek", (an0a"n*e#a $eng"k%
k%$(%&an 'ang *".e#" *" .a/ah "n"-


&"ha
&"ha
#a!a
#a!a
*enga#
*enga#
.a%
.a%
!en%h
!en%h
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
0an"k
1
/
%
2


La$("#an 3


7
K%"h Ba%&%
Kuih baulu meru#akan se!enis kuih tradisional orang Melayu. Kuih ini boleh
dida#ati dalam #elbagai bentuk yang $antik se#erti bunga& ikan& kerang dan
hati.
Kuih baulu akan mengeluarkan bau yang .angi a#abila dibakar
dengan bara sabut kela#a. 8asanya sungguh manis dan sesuai di!adikan
hidangan untuk minum #etang. Namun begitu& kuih baulu ini !uga sungguh
enak dimakan begitu saha!a.
Kuih baulu akan men!adi keras !ika terlebih te#ung. )elur #ula #erlu
di#ukul sehingga kembang !ika ingin menghasilkan baulu yang lembut dan
bermutu tinggi.
Kuih baulu ini akan berkulat& !ika tidak dibakar sehingga betul,betul
masak dan garing. Kuih baulu !uga tidak boleh disim#an lama dan akan
men!adi ha#ak sele#as tamat tem#ohnya.
K%"h Ba%&%
Kuih baulu meru#akan se!enis kuih tradisional orang Melayu. Kuih ini boleh
dida#ati dalam #elbagai bentuk yang $antik se#erti bunga& ikan& kerang dan
hati.
Kuih baulu akan mengeluarkan bau yang .angi a#abila dibakar
dengan bara sabut kela#a. 8asanya sungguh manis dan sesuai di!adikan
hidangan untuk minum #etang. Namun begitu& kuih baulu ini !uga sungguh
enak dimakan begitu saha!a.
Kuih baulu akan men!adi keras !ika terlebih te#ung. )elur #ula #erlu
di#ukul sehingga kembang !ika ingin menghasilkan baulu yang lembut dan
bermutu tinggi.
Kuih baulu ini akan berkulat& !ika tidak dibakar sehingga betul,betul
masak dan garing. Kuih baulu !uga tidak boleh disim#an lama dan akan
men!adi ha#ak sele#as tamat tem#ohnya.
Ba0a *an !ena#a"kan kaa a*+ek", (an0a"n*e#a
'ang e#*a(a *a&a$ (e"kan-
Ba0a *an %&"!kan kaa a*+ek", 'ang !e!%a"
(a*a e$(a k)!)ng *a&a$ a'a-
Aspek Tatabahasa
Tahun 2

Sena#a" kaa a*+ek", (an0a"n*e#a
La$("#an 1
Penak!"#an

$a!"n &"0"n ha(ak
9
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
!egak $e#*% $an"!
1. Siti Nurhali:a yang bersuara 222222222 22222 itu amat gemar makan kuih
tradisional.
/. Air sira# yang 2222222222222222222 rasanya selalu dihidangkan ke#ada
tetamu #ada musim #erayaan.
%. enari kebudayaan itu kelihatan 22222222222222222222 ber#akaian
tradisional.

2. 6antai #entas kebudayaan yang 22222222222222222222222 itu
telah dibersihkan semalam.
5. Bau 22222222222222222222222akan dihasilkan a#abila kuih baulu !ika
dimasak dengan tidak sem#urna.
7. 8endang ayam itu 2222222222222222222222kerana terlebih garam.

La$("#an 3
Pe$%&"han
1. Ayah membeli kuih #au yang 4 &e$.%5ke#a! 6 itu.
/. Nasi lemak yang dimasak oleh ibu agak 4$an"!5$a!"n6 kerana terlebih
garam.
;
Ga#"!kan kaa a*+ek", (an0a"n*e#a
'ang .e%& *a&a$ a'a .e#"k%-
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
%. Biskut kela#a yang tersim#an lama di dalam bekas itu telah berbau
4.%!%k5ha(ak6-
2. Bentuk kuih yang 40an"k5ka0ak6 dan rasanya yang seda# sering men!adi
#ilihan #embeli.
5. Kuih akan berbau 4/ang"5ha(ak6 a#abila menggunakan daun #andan
sebagai bahan adunan.
La$("#an 7
Penga'aan
<
8akyat Malaysia memamang kaya dengan senyuman
yang ============== dan si"at lemah
==================. Kita nam#ak ============== dan
=================== a#abila ber#akaian tradisional
se#erti ba!u kurung dan sam"u. 8akyat kita memang
sentiasa mengamalkan hidu# yang harmonis. Suara kaum
.anita yang lembut semasa ber$aka# memang
================= didengar. Bagi kaum lelaki #ula&
.alau#un mem#unyai suara yang ===============
sekiranya diungka#kan dengan lembut akan selesa didengar.
&e$.%
&e$.%
$an"!
$an"!
$e#*%
$e#*%
ga#a%
ga#a%
ka0ak
ka0ak
0an"k
0an"k
I!"kan e$(a k)!)ng *engan +a/a(an
'ang !e!%a"-
Akti+iti ini untuk murid yang belum men$a#ai standard #embela!aran saha!a.
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
TEMA >A)( D(8(
TAJUK Sayangi Keluarga
FOKUS UTAMA
Standard
Kandungan
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.
Standard
embela!aran
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata
nama am hidu# manusia dengan betul
mengikut konteks.
FOKUS
SAMPINGAN
Standard
Kandungan
/.5 Memba$a dan menaakul untuk
memindahkan maklumat yang terda#at
dalam #elbagai bahan.
Standard /.5.% Memba$a& memahami dan menaakul
bahan gra"ik dan bukan bahan gra"ik
1?
Akti+iti ini untuk murid yang telah men$a#ai standard #embela!aran.
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
embela!aran dengan betul untuk memindahkan
maklumat.
OBJEKTIF
ada akhir #enga!aran& murid da#at'
i. Menggunakan kata nama am hidu# manusia dengan betul
dalam #elbagai keadaan.
ii. Memahami dan menaakul dengan betul kata nama am
dalam ayat yang diba$a.
PENGISIAN
KURIKULUM
i. (lmu' endidikan Si+ik @ Ke.arganegaraan& end.Moral
ii. Nilai ' kasih sayang& tanggung!a.ab& #rihatin&
hormat&berdikari&bersyukur
iii. KB)*EMK ' (1)
SISTEM BAHASA )atabahasa ' kata nama am
Kosa kata' harmoni& na"kah& membimbing& berdisi#lin& telatah
MEDIA etikan teks& kad kata nama& lembaran ker!a..
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI
PENGISIAN
KURIKULUM
CATATAN
Langkah 1
1. Murid memerhati gambar yang
di#an$arkan melalui skrin besar .
/. Bebera#a orang murid diminta
menamakan kata #anggilan bagi ahli
keluarga yang terda#at dalam
gambar dengan menai# #ada #etak
yang disediakan.
%. Murid ber$erita tentang ahli keluarga
mereka dengan menggunakan ayat
sendiri.
2. -uru membimbing murid membina
!ati diri dengan menanamkan si"at
sayang dan bangga akan keluarga
(lmu' end.Si+ik @
Ke.arganegaraan
Nilai' Kasih sayang *
Aormat ,menghormati
6am#iran 1
-ambar tunggal
11
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
AKTIVITI
PENGISIAN
KURIKULUM
CATATAN
dan sanggu# berkorban demi
kese!ahteraan keluarga.
Langkah 2
1. -uru berbin$ang mengenai
#eker!aan ibu ba#a dan ahli keluarga
mereka yang lain.
/. Murid dibimbing memahami
#enggunaan kata nama am hidu#
manusia mengikut konteks keluarga.
%. Murid se$ara kum#ulan men!alankan
akti+iti #ermainan men$ari dan
menamakan #eker!aan yang sesuai
untuk seseorang berdasarkan
tem#at
tinggal mereka.
1ontoh'
Datuk tinggal di kam#ung
#eker!aan yang sesuai 0 #etani&
ketua kam#ung& guru besar& kerani&
bilal mas!id& #ekebun dan #enternak.
2. -uru membimbing murid menghargai
#engorbanan ahli keluarga
terutamanya ibu dan ba#a.
Nilai ' bersyukur
)atabahasa' Kata
tanya& ayat tanya
6am#iran /
Kemudahan di ruang
tamu rumah.
Langkah 3
1. Murid se$ara berkum#ulan
men!alankan #ermainan bahasa
Bmenggunakan kata nama am yang
betulC.
/. -uru merumus #ermainan dan
menanam semangat !ati diri dan
sika# sayang akan keluarga dalam
diri murid.
(lmu' SK
Nilai'
Bertanggung!a.ab
KB)'KB,men!ana
idea
6am#iran %
1/
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
AKTIVITI
PENGISIAN
KURIKULUM
CATATAN
Penak!"#an
1. Murid memba$a dan menandakan
kata nama am yang betul #ada
latihan yang disediakan.
Nilai' Berdikari
KB),KB,men!ana
(dea
6am#iran 2
entaksiran
Pe$%&"han
1. Murid diminta memadankan kata
nama am dengan "rasa yang sesuai
untuk membentuk ayat yang lengka#
menggunakan kom#uter melalui
teknik klik dan tarik.
KB),KB

6am#iran 5
emulihan
Penga'aan
1. Murid membina dan menulis ayat
berdasarkan kata nama am yang
diberi menggunakan kemudahan
kom#uter.
(lmu' SK
Nilai' Bersyukur
6am#iran 7
engayaan
1%
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
La$("#an 1
12
!a'a

datuk abang nenek
adik ayah ibu kakak


Na$akan na$a a$ %n%k kaa ge&a#an
.ag" ke&%a#ga *a&a$ ga$.a# "n"-
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
K&"k (e#kaaan *an !e#e ke *a&a$ (eak 'ang !e!%a"-

La$("#an 2

Ah&" Ke&%a#ga Te$(a T"ngga& 3 Peke#+aan 8ang Se!%a"
*a%k ka$(%ng
1.
________________________
2.
________________________
3.
________________________
15
T%&"!kan 3 (eke#+aan 'ang !e!%a" %n%k
ke&%a#ga *" .a/ah .e#*a!a#kan e$(a
"ngga& $e#eka-
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
a'ah .an*a#
1.
________________________
2.
________________________
3.
________________________
a.ang .an*a# #a'a
1.
________________________
2.
________________________
3.
________________________
La$("#an 3
17
Ma#" g%nakan kaa na$a a$ 'ang .e%&-
Ca#a $en+a&ankan (e#$a"nan 9$engg%nakan kaa na$a
a$ 'ang .e%&:-
M%#"* *"ag"hkan ke(a*a k%$(%&an ke0"&-
Se"a( k%$(%&an *"kehen*ak" .e#."n0ang %n%k $ena$akan 3
(eke#+aan 'ang !e!%a" %n%k ah&" ke&%a#ga .e#*a!a#kan ."*ang
'ang *".e#"-
C)n)h; ke!e&a$aan < a!ka#= ()&"!= ah&" .)$.a
>ak"& k%$(%&an *"kehen*ak" $e$.a0akan ha!"& %ga!an $e#eka
*an k%$(%&an &a"n $e$.e#" k)$en enang +a/a(an e#!e.%-
G%#% akan $enge!ahkan +a/a(an e#!e.% *an $e$.e#" $a#kah
ke(a*a !e"a( k%$(%&an-
G%#% $e#%$%! (e#$a"nan *an $enga"kann'a *engan !e$anga
+a" *"#" *an !"ka( $engha#ga" (eng)#.anan ".% .a(a-
Aspek Tatabahasa
Tahun 2

La$("#an 1
Penak!"#an

Adik Kakak Ayah
Abang Emak Datuk
1. __________ tekun mengasah #arang sehingga ta!am.
19
I!"kan e$(a k)!)ng *engan kaa na$a
a$ 'ang !e!%a".
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
/. =========== == ber!alan dengan berhati,hati menggunakan tongkat
kerana sudah tua.
%. ================== "asih dan berkeyakinan ketika menyam#aikan berita
di stesen tele+isyen.
2. ________________ menghilangkan rasa bosannya dengan bermain dram
#ada .aktu senggang.
5. ________________ sedang men!erang air di da#ur untuk membuat susu
adik.
7. ____________ sedang bermain buaian di taman dengan #enuh $eria.

La$("#an 3
Pe$%&"han
.
1. membeli gula di kedai.
1;
I.% (e#e$(%an A'ah
>an"a Kanak<kanak
I!"kan e$(a k)!)ng *engan +a/a(an 'ang
!e!%a".
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
/. Budak itu selalu membantu ibunya men!ual
%. sayur.
2. tua itu di#im#in semasa hendak melintas
!alan.
5. itu menangis teresak,esak kerana ter!atuh.
7. beker!a untuk menyara keluarganya.

La$("#an 7
Penga'aan
.
1<
ada hari Sabtu yang lalu& saya mengikut __________________ ke
#asar. Kami lihat ada seorang #erem#uan men!ual buah,buahan tem#atan.
Kami membeli buah tembikai dan betik di gerai itu untuk
__________________. Kemudian kami #ergi ke gerai men!ual sayur,
sayuran. ___________________ muda yang bermisai itu menimbang sayur,
sayuran yang kami beli itu. Dia dibantu oleh seorang _________________
tua yang mungkin ibunya.
Semasa kami hendak ke kedai run$it berham#iran dengan #asar itu&
kami lihat ada seorang ____________________ menangis kerana telah
kehilangan ibu ba#anya. (bu memu!uk kanak,kanak itu lalu menyerahkannya
ke#ada seorang #ega.ai _____________________ yang kebetulan sedang
bertugas di situ.
(bu ber#esan ke#ada saya su#aya sentiasa berani bertindak !ika
berlaku kesusahan.
".% a'ah
Le&ak" /an"a .%*ak
()&"!
I!"kan e$(a k)!)ng *engan +a/a(an
'ang !e!%a".
Akti+iti ini untuk murid yang belum men$a#ai standard #embela!aran saha!a.
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
TEMA A6AM SEK()A8
TAJUK )aman ermainan
FOKUS UTAMA
Standard
Kandungan
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.
Standard
embela!aran
5.1.9 Memahami dan menggunakan kata tanya
dengan betul mengikut konteks.
FOKUS
SAMPINGAN
Standard
Kandungan
%.% Membina dan menulis #erkataan& "rasa& dan
ayat dengan betul.
Standard
embela!aran
%.%.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat
ma!muk berdasarkan bahan gra"ik dengan
betul.
OBJEKTIF
ada akhir #enga!aran& murid da#at'
i. Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul
ber#andukan gambar.
ii. Membina ayat tanya berdasarkan bahan gra"ik dengan betul.
PENGISIAN i. (lmu' endidikan Si+ik dan Ke.arganegaraan
/?
Akti+iti ini untuk murid yang telah men$a#ai standard #embela!aran.
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
KURIKULUM
ii. Nilai ' Bertanggung!a.ab& kasih sayang
iii. KB)*EMK' Kemahiran Ber"ikir & Kontekstual dan elemen
Keusaha.anan
SISTEM
BAHASA
)atabahasa' Kata tanya& ayat tanya
MEDIA -ambar& lembaran ker!a& lirik lagu
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI
PENGISIAN
KURIKULUM
CATATAN
Langkah 1
1. Murid ke hada#an dan digantungkan
di leher kad yang mengandungi kata
tanya se#erti a#a& sia#a dan bera#a.
/. Murid dibimbing membina "rasa yang
ada kaitan dengan suasana di #adang
#ermainan dari#ada kata tanya itu.
1ontoh "rasa'
Main a#aD
%. Murid dibimbing membina ayat tanya
berdasarkan kata tanya dan gambar
tunggal yang diedarkan. >elaskan
"ungsi lima kata tanya dalam bahasa.
2. Murid dalam kum#ulan membina ayat
tanya dengan kata tanya berdasarkan
"rasa yang ada kaitan dengan #adang
#ermainan yang diberi oleh guru.
1ontoh "rasa'
#a#an gelungsur
tong sam#ah
#a#an !ongkang,!ongket
Nilai' hormat,
menghormati
KB)'KB
6am#iran 1
-ambar suasana di
#adang #ermainan.
/1
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
AKTIVITI
PENGISIAN
KURIKULUM
CATATAN
Langkah 2
1. Murid diagihkan ke#ad abebera#a
kum#ulan.
/. -uru men!alankan akti+iti #ermainan
bahasa CMari Bertanya dengan BetulC.
%. -uru mengumumkan #emenang dan
memberi gan!aran ke#ada murid.
KB)' KB,
Menghubung
kait
6am#iran /
Langkah 3
1. Murid memba$a #etikan yang
diedarkan serta menggarisi kata
ker!a yang terda#at dalam #etikan itu.
/. Murid dan guru bersoal !a.ab tentang
maksud #erkataan yang digarisi dan
murid menggayakan aksi untuk lebih
memahami #erkataan tersebut.
%. -uru menekankan elemen
keusaha.anan berkaitan barang yang
sesuai di !ual berham#iran #adang
#ermainan dan harga !ualan yang
sesuai.
2. Murid diminta membina ayat tanya
dengan kata tanya yang betul
berdasarkan #erkataan yang digarisi
itu.
(lmu' Ka!ian
)em#atan
Nilai' menghargai
EMK' Elemen
Keusaha.anan,
barang !ualan dan
harga
6am#iran %
etikan.

Penak!"#an
1. Murid diberi lembaran ker!a dan
diminta melengka#kan tem#at kosong
dengan kata nama am yang sesuai.
Nilai' Berdikari
KB),KB,men!ana
(dea
6embaran ker!a
entaksiran
Pe$%&"han
//
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
AKTIVITI
PENGISIAN
KURIKULUM
CATATAN
1. Murid diminta mengisi tem#at kosong
dengan !a.a#an yang betul dengan
bimbingan guru.
KB),KB

6embaran ker!a
emulihan
Penga'aan
1. Murid diminta mengisi tem#at
kosong dengan !a.a#an yang betul.
(lmu' end. Moral
Nilai' Bersyukur
KB)'embela!aran
Kontekstual
6embaran ker!a
engayaan
/%
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
La$("#an 1
/2
6ihat dan $eritakan tentang suasana dalam
gambar di ba.ah dan bina ayat tanya yang
sesuai.
1ara melaksanakan #ermainan CMari Bertanya Dengan BetulC
Murid dikum#ulkan dalam kum#ulan tiga orang.
Setia# kum#ulan diminta men$abut seke#ing kad kata tanya dan seke#ing kad
gambar alat #ermainan yang terda#at di #adang #ermainan.
Setia# kum#ulan diberi masa 5 minit untuk membina dan menulis ayat tanya
berdasarkan kad,kad yang diberi.
Setelah habis masa 5 minit ketua kum#ulan dikehendaki memba$a ayat yang
mereka bina.
Murid lain dan guru menentukan sama ada ayat yang dibina betul atau salah.
1ontoh kad gambar 1ontoh kad kata tanya.
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
La$("#an 2
1ontoh ayat tanya yang boleh dibina.
Bera#akah !umlah buaian yang ada di #adang #ermainan ini D

/5
B"na a'a an'a *engan .e%&-
.e#a(a
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
La$("#an 3
La$("#an 3
Penak!"#an
/7
Ta$an Pe#$a"nan
)aman #ermainan ialah tem#at kanak,kanak bermain dan orang de.asa
melakukan senaman. Banyak kemudahan disediakan untuk kita beriadah.
)erda#at buaian& #a#an gelungsur& #a#an !ongkang,!ongkit dan alatan untuk
bersenam disediakan di taman #ermainan. adang untuk orang ber!oging
!uga disediakan di taman #ermainan.

)aman #ermainan akan dikun!ungi oleh orang de.asa dan kanak,
kanak #ada .aktu #agi dan #etang. Selalunya kanak,kanak berlari&
melom#at dan berke!aran di taman #ermainan ini. Ada !uga yang bermain
buaian& #a#an gelungsur dan #a#an !ongkang,!ongkit. Setelah #enat
bermain mereka akan duduk di bangku yang disediakan untuk berehat
sambil minum untuk menghilangkan dahaga.
Ba0a (e"kan *an ga#"!kan kaa ke#+a-
Ke$%*"an= ."na a'a an'a .e#*a!a#kan
kaa ke#+a e#!e.%-
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
1. A#akah nama tem#at ini D
/. Menga#akah yang suka bermain di sini D
%. Bilakah kamu datang ke sini D
2. Adakah letaknya taman #ermainan ini D
5. Bera#akah yang kamu lakukan di sini D
La$("#an 1
Pe$%&"han
/9
Pa*ankan kaa an'a *engan
,#a!a 'ang !e!%a"-
B"&akah
A(akah
D" $anakah
S"a(akah
Menga(akah
a*"k $enang"!?
&eakn'a a$an (e#$a"nan "%?
'ang !e*ang *%*%k *" aa!
.angk%?
'ang a*a *" a$an
(e#$a"nan?
ka$% (e#g" .e#$a"n *" a$an
(e#$a"nan?
Akti+iti ini untuk murid yang tidak men$a#ai standard #embela!aran saha!a.
Ba$a dan tandakan 4 @ 6 #ada ayat tanya yang betul.
Ba$a dan tandakan 4 @ 6 #ada ayat tanya yang betul.
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
1.
/.
%.
2.
5.
La$("#an 3
Penga'aan

/;
B"na a'a an'a .e#*a!a#kan kaa
an'a *an a'a 'ang *".e#"-
Aspek Tatabahasa
Tahun 2
1. Aobi Ahmad bermain bola. 4 A(akah 6
/. Mereka bermain di taman #ermainan. 4 D" $anakah 6
%. Ali" menunggang basikal #ada .aktu #etang. 4 B"&akah 6
2. Ani dan Sel+i sedang bermain buaian. 4 S"a(akah 6
5. )ong sam#ah disediakan di taman #ermainan su#aya #ersekitarannya bersih.
4 Menga(akah 6
/<
Akti+iti ini untuk murid yang telah men$a#ai standard #embela!aran saha!a