Anda di halaman 1dari 9

KERTAS PANDUAN KERTAS PANDUAN

PELAKSANAAN PROGRAM PELAKSANAAN PROGRAM


KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS
(ProTiM) (ProTiM)
TAHUN 4, TAHUN 5 DAN TAHUN 6 TAHUN 4, TAHUN 5 DAN TAHUN 6
SEKOLAH RENDAH SEKOLAH RENDAH
201 201
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1.0 1.0 PENDAHULUAN PENDAHULUAN
Program Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira (ProTiM) merupakan satu
program yang dilaksanakan kepada murid yang belum menguasai kemahiran
membaca, menulis dan mengira. Ia dilaksanakan mulai September 2!
sebagai program pemulihan selepas "PS#. ProTiM diperluaskan kepada
murid Tahun $ dan Tahun % pada 2& di semua sekolah rendah Kementerian
Pela'aran Malaysia. Selepas dua bulan murid berada di Tahun $, Tahun % dan
Tahun !, guru akan mengenal pasti murid yang belum menguasai asas
membaca dan menulis akan menduduki "'ian (iagnostik yang dipanggil "'ian
PraProTiM. )agi murid yang tidak melepasi skema yang ditetapkan murid
tersebut mesti mengikuti kelas ProTiM yang akan dilaksanakan selepas
pelaksanaan prau'ian dianalisis. )agi yang melepasi skema yang ditetapkan
murid tersebut akan mengikut kelas seperti biasa.
Program ProTiM ditambah baik lan'utan pelaksanaan Program *I+"S 2,.
Proses penambahbaikan program ini perlu dilakukan bagi membantu murid
yang telah mengikuti program *I+"S 2, hingga 2,2. Penambahbaikan ini
tertumpu kepada murid Tahun $ (2,-).
2.0 2.0 DEFINISI KONSEP DEFINISI KONSEP
2., Kemahiran Membaca
Kemahiran membaca meru'uk kebolehan mengecam, membunyikan
perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup serta membaca dan
memahami rangkai kata dan ayat tunggal dan ma'muk mudah.
2.2 Kemahiran Menulis
Kemahiran menulis meru'uk kebolehan murid memilih dan menulis huru.
untuk membentuk suku kata, perkataan dan ayat yang bermakna.
3.0 3.0 MATLAMAT DAN OBJEKTIF MATLAMAT DAN OBJEKTIF
2
-., Matlamat program ini secara umumnya adalah untuk memastikan murid
Tahun $, Tahun % dan Tahun ! menguasai kemahiran asas membaca
dan menulis. Tumpuan diberikan bagi membantu dan membimbing murid
*I+"S yang masih belum melepasi saringan terakhir Tahun -. Tumpuan
'uga diberikan kepada murid *I+"S yang baru melepasi saringan terakhir
pada Tahun - tetapi kebolehan mereka masih lemah dan sukar untuk
bersaing dengan murid sedia ada.
-.2 /b'ekti. program0
Pada akhir program pemulihan kemahiran membaca dan menulis, murid
dapat0
(i) menge'a dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup1
(ii) membaca dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka
dan tertutup1 dan
(iii) membaca, menulis dan memahami ayat tunggal dan ayat
ma'muk mudah.
4.0 4.0 KANDUNGAN PROGRAM KANDUNGAN PROGRAM
$., )ahan
$.,., Penga'aran dan pembela'aran dalam program ini menggunakan
modul. )PK menyediakan modul sebagai bahan penga'aran dan
pembela'aran asas untuk diikuti murid secara tersusun, selama
dua bulan.
$.,.2 (ua modul disediakan, iaitu Modul K!"#$%"& M!'"(" d"&
M&ul$). Penilaian .ormati. disediakan pada akhir setiap unit
pembela'aran untuk menilai pencapaian murid.
$.,.- 2kti3iti rekreasi membaca dan menulis, serta mengira di'alinkan
dalam kandungan modul sebagai unsur didik hibur dalam
3
pembela'aran. Sekolah digalakkan mengadakan perkhemahan
pemulihan -M untuk meningkatkan moti3asi murid yang terlibat.
$.,.$ Selain modul yang disediakan, guru digalakkan menggunakan
kreati3iti sendiri dengan menggunakan bahan bantu menga'ar
sedia ada yang berkesan.
$.2 Kandungan Modul ProTiM
Modul Kemahiran Membaca dan Menulis
"nit , Mengenal dan membunyikan huru. 3okal dan konsonan
"nit 2 Membunyikan dan membaca suku kata terbuka
"nit - Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka
"nit $ Membaca suku kata tertutup
"nit % Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup
"nit ! Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata
tertutup
"nit 4 Membaca dan menulis perkataan yang mengandungi e pepet
dan e taling
"nit & Membaca perkataan yang mengandungi digra. ng, ny sy, kh
dan gh
"nit 5 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digra. ng,
ny, sy, kh dan gh
"nit , Membaca perkataan yang mengandungi di.tong
"nit ,, Membina dan menulis perkataan yang mengandungi di.tong
"nit ,2 Membaca perkataan yang mengandungi 3okal berganding
"nit ,- Membina dan menulis perkataan yang mengandungi 3okal
berganding
"nit ,$ Membaca dan membina perkataan berimbuhan a6alan dan
akhiran
"nit ,% Menulis dan menggunakan perkataan berimbuhan
"nit ,! Membaca ayat pendek
"nit ,4 Membaca perenggan cerita
"nit ,& Menulis ayat dalam perenggan
*.0 *.0 STRATEGI PELAKSANAAN STRATEGI PELAKSANAAN
%., Sekolah
4
Program ini akan dilaksanakan di sekolah rendah seluruh negara
%.2 Pengurusan ProTiM
%.2., 7a6atankuasa pelaksanaan ProTiM perlu ditubuhkan di
peringkat sekolah.
Penasihat0 8uru )esar
Pengerusi0 Penolong Kanan Kurikulum9Penyelia Petang
Setiausaha0 Ketua Panatia )ahasa Malaysia
2hli0 Semua guru )ahasa Malaysia
8uru Pemulihan Khas
%.2.2 :ail yang berkaitan perlu di6u'udkan dan dikemaskini
%.- Penentuan Murid
%.-., Pengenalpastian murid Tahun $, Tahun % dan Tahun ! yang
terlibat dalam program ini berdasarkan0
a. Murid yang belum menguasai kemahiran *iterasi 6alaupun
telah mengikuti program *I+"S selama - Tahun.
b. Murid yang baru melepasi u'ian saringan terakhir Tahun -
dan memasuki kelas aliran perdana.
c. ;adangan guru. 8uru diminta menyenaraikan murid yang
dikenal pasti belum menguasai kemahiran mengira
berdasarkan pemerhatian di dalam kelas, laporan guru mata
pela'aran matematik sebelumnya serta pencapaian murid
berkenaan dalam u'ian dan peperiksaan penggal.
%.-.2 Murid yang dikenal pasti akan menduduki "'ian PraProTiM.
Prau'ian ini diadakan untuk mengesahkan tahap penguasaan
mengira murid berkenaan.
%.-.- Murid yang mendapat markah kurang daripada 5< pada
keseluruhan prau'ian membaca dan 5< pada keseluruhan
prau'ian menulis perlu mengikuti P#/TIM.
%.$. 8uru
8uru yang men'alankan program ini ialah guru )ahasa Malaysia yang
terpilih dan dibantu oleh guru pemulihan.
%.% Pelaksanaan
%.%., 7angka masa program adalah mulai bulan 2pril hingga /gos
2,- (#u'uk cadangan carta aliran ProTiM).
5
%.%.2 Secara prinsip, ProTiM di'alankan pada 6aktu )ahasa Malaysia.
=alau bagaimanapun, sekolah digalakkan untuk men'alankan
program ini dalam 6aktu pembela'aran di sekolah. Pentadbir
sekolah boleh membuat pengubahsuaian dalam menyediakan
'adual 6aktu yang sesuai untuk melaksanakan program ini bagi
memastikan pelaksanaannya mencapai matlamat.
%.%.- Pembentukan kelas dan penga'aran dimulakan sebaik saha'a
dapatan "'ian PraProTiM diperolehi.
%.%.$ Pascau'ian ProTiM akan di'alankan selepas murid mengikuti
kelas ProTiM bagi mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran
asas membaca dan menulis.
%.!Panduan dan Pelaksanaan "'ian Pra9Pasca ProTiM
Prau'ian dan Pascau'ian terbahagi kepada dua bahagian, iaitu
)ahagian 2 > Kemahiran Membaca
)ahagian ) > Kemahiran Menulis
%.!., )ahagian 2 mengandungi ,2 soalan. 7umlah keseluruhan
markah kemahiran membaca ialah , markah.
%.!.2 )ahagian ) mengandungi ,2 soalan. 7umlah keseluruhan
markah kemahiran membaca ialah , markah.
%.!.- Prau'ian dan Pascau'ian di'alankan secara indi3idu.
%.!.$ "'ian perlu di'alankan dengan adil dan tegas. B"+$ u,$"&
-!"#$%"& !!'"(". bacaan murid yang tidak lancar,
merangka>rangkak, menge'a atau tidak men'a6ab, dianggap
tidak mencapai tahap dan diberikan 0 !"%-"#.
%.!.% B"+$ -!"#$%"& !&ul$). murid perlu diingatkan supaya menulis
dalam huru. kecil. 7a6apan yang ditulis semua dalam huru. besar
diberikan 0 !"%-"#, kecuali bagi huru. pada permulaan ayat dan
nama khas.
%.!.! )agi item>item menulis yang diu'i, guru 'ol# !!'"&/u !u%$d
dengan !&0"/"-"& +"!'"% 0"&+ /%/%" (sekiranya gambar
atau item tidak 'elas) untuk mengelakkan murid tidak men'a6ab
soalan berkenaan.
%.!.4 Tulisan tidak 'elas, perkataan yang ditulis tidak betul, atau
perkataan yang tertinggal dalam 'a6apan hendaklah diberi 0
!"%-"#.
%.!.& Tandakan 1 pada item yang dikuasai, dan 0 pada item yang
tidak dikuasai atau tidak di'a6ab dalam ruang ditepi item (kertas
u'ian murid), kemudian 'umlahkan skor yang diperoleh pada
kotak skor pada akhir setiap soalan.
6
%.!.5 8uru diminta melengkapkan data murid menggunakan )orang
Pemarkahan Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis untuk
mengetahui aras pencapaian murid dalam prau'ian dan
pascau'ian dalam Bo%"&+ A&"l$)$) P&("1"$"& I&d$2$du 3API4
%.!., 8uru dikehendaki memasukkan maklumat dan data murid (skor)
dalam Bo%"&+ Ru!u)"& S-ol"# 3Bo%"&+ 2 R-od S-ol"#4
%.!.,, Murid dikatakan !&+u")"$ 2M. apabila mendapat )-o% 506100
7 bagi -!"#$%"& !!'"(", dan )-o% 506100 7 -!"#$%"&
!&ul$) dalam prau'ian dan pascau'ian yang diambil.
%.!.,2 Segala maklumat pencapaian murid hendaklah dihantar ke PP(
mengikut tarikh yang ditetapkan.
%.4 Pihak yang terlibat
Program ini ditera'ui oleh )PK dan dibantu oleh 7P+, PP( dan
8uru )esar sekolah>sekolah berkenaan.
%.& Pemantauan
Pemantauan pelaksanaan di'alankan oleh Pega6ai )PK, 7P+, PP( dan
pentadbir sekolah.
8.0 8.0 KAEDAH PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA KAEDAH PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA
!., Serahan (ata u'ian Pra9PascaProTiM
(ata u'ian Para9Pasca Pro)iM adalah berdasarkan .ormat yang
disediakan oleh )PK. Pengumpulan data dan laporan perlu diserahkan
kepada pihak 7P+ masing>masing melalui PP( mengikut tarikh yang
telah ditetapkan. Salinan data dan laporan (softcopy dan hardcopy)
perlu diserahkan bersama. Seterusnya pihak 7P+ akan menyerahkan
data dan laporan kepada )PK.
No/"9 Sebarang pertanyaan, sila hubungi0
"nit )ahasa Melayu #endah, )PK
,. ?n. Ma@lan bin Ismail
->&&&$24!9,2>!544$2-
2. Pn. +orha.i@ah binti Kamaruddin
->&&&$2,&59,4>2-4,!$
'ay'ayAhubbyByahoo.com
7
:.0 :.0 PELAN PELAN TINDAKAN PROTIM TAHUN 4. TAHUN * DAN TAHUN 8 TINDAKAN PROTIM TAHUN 4. TAHUN * DAN TAHUN 8
T"%$-# A-/$2$/$ T$&d"-"&
4 C ,2 2pr. "'ian Pra P#/TIM0 Sekolah
,$ C ,5 2pr Maklumat "'ian Pra P#/TIM0 Sekolah ke PP( Sekolah9PP(
2, C 2! 2pr Maklumat "'ian Pra P#/TIM0 PP( ke 7P+ PP(97P+
2& 2pr C - Mei Maklumat "'ian Pra P#/TIM0 7P+ ke )PK 7P+9)PK
,$ 2pr C ,5 7ul Kelas P#/TIM dilaksanakan Sekolah
,$ 2pr C ,2 7ul Pemantauan Pelaksanaan Program PP(97P+9)PK
2, C 2! 7ul "'ian Pasca P#/TIM Sekolah
2& 7ul C 2 /gos Maklumat "'ian Pasca P#/TIM0 Sekolah ke PP( Sekolah9PP(
$ C ,! /gos Maklumat "'ian Pasca P#/TIM0 PP( ke 7P+ PP(97P+
,& > 2- /gos Maklumat "'ian Pasca P#/TIM0 7P+ ke )PK 7P+9)PK
6
9