Anda di halaman 1dari 6

CABARAN SEMASA DAN DIALOG PERADABAN

Laman ini membincangkan tentang cabaran semasa peradaban di abad ke 21 daam


pebagai aspek ke!id"pan mas#arakat Isam seperti media$ ek%n%mi$ p%itik$ s%sia dan
!ak asasi man"sia& Bab ini '"ga menekankan kepentingan dia%g peradaban dan angka!(
angka! keara! perkembangann#a sebagai saa! sat" cara pen#eesaian kepada beberapa
is"(is" semasa dia%g peradaban di Maa#sia& Ak!irn#a bab ini meng!"raikan berkenaan
persepsi 'i!ad$ kepentingan dan kesan pengabaiann#a daam Isam #ang sering disaa!
ertikan %e! d"nia !ari ini dengan men'easkan tentang pandangan d"nia #ang saa!
ter!adap 'i!ad&
Pengenaan
Berdasarkan se'ara! man"sia$ kita tea! men#aksikan kebangkitan dan ke'at"!an pebagai
bangsa dan tamad"nn#a& )ita tea! men#aksikan kegemiangan dan ke'at"!an tamad"n
Mesir$ Mes%p%tamia$ Parsi$ *"nani$ R%m$ B#+antin dan Isam&
S"da! men'adi s"nnat"La!$ p"taran tamad"n bangsa berak" dan keadaan ini adaa!
sebagai penga'aran kepada man"sia&
)em"nc"an Isam dengan kea!iran Ar(Ras" s&a&,& pada abad ke(- Masi!i berkembang
dengan me"as ke se"r"! d"nia dengan %b%rn#a di'"ang %e! pemimpin demi pemimpin
se!inggaa! ke'at"!an )!ia.a! /t!mani##a! 0"rki pada ta!"n 1122& Sepan'ang abad ke(
- !inggaa! abad ke(13$ d"nia berpaksikan "mat Isam #ang men'adi pemimpin ter!adap
!aat"'" s%si%(ek%n%mi(p%itik d"nia& )em"dian$ akibat peperangan sesama sendiri$
kerana pereb"tan ,ia#a!$ kerana peribadi kepimpinan maka m"nc" p"a 0amad"n Barat
)ristian #ang mend%minasi d"nia dan men'adi paksi pada perkembangan man"sia&
IS/ DAN CABARAN
!agem%ni
Berasa dari perkataan4
5egem%n# ( 6Engis!7
5egem%nia ( 6Latin7
)am"s De,an4
Pengar"! ata" d%minasi seseb"a! negara atas negara(negara ain 8Peng"asaan
men#e"r"! ata" kepimpinan sat"(sat" negara 9 k"mp"an dan sebagain#a ke atas negara 9
k"mp"an #ang ain
G%baisasi
Peng"asaan$ pemaksaan$ pen#ebaran$ penerapan niai(niai b"da#a$ ek%n%mi dan sistem
p%itik mas#arakat d"nia %e! negara ma'" 6Barat7&
G%baisasi men'adi medan negara ata" k"asa besar memper"askan pengar"! !egem%ni
mereka&
)am"s De,an4
:en%mena #ang men'adikan d"nia kei!atan mengeci dari segi per!"b"ngan man"sia
disebabkan kepantasan perkembangan tekn%%gi mak"mat&
G%baisasi men#e"r"! adaa! .en%mena terbar" di!adapi mas#arakat d"nia kini&
Seba!agian besar permasaa!an mas#arakat d"nia !ari ini berp"nca daripada g%baisasi&
G%baisasi mer"ba! ge%(p%itik$ s%si%(b"da#a dan ek%n%mi mas#arkat d"nia&
G%baisasi meng!akis niai(niai s%si%(b"da#a dan tradisi mas#arakat 0im"r&
MEDIA
Barat menent"kan p%isi pemberitaan
Berak" pr%paganda meningkat ime' Barat dan memb"r"kkan ime' Isam
Sem"a berita #ang disebarkan adaa! berdasarkan4
Persepsi Barat
)e!endak ; kepentingan Barat
Sa"ran berita barat
D%minasi d"nia Barat daam media cetak dan eektr%nik
Dik"asai %e! sek"mp"an s#arikat gergasi berp"sat di Amerika S#arikat dan Britain4
CNN$BBC$ AP$ /PI$ Re"ters d
SOSIAL
Barat mengeksp%rt cara !id"p s%sia #ang bebas epas daripada pegangan agama seperti
!ed%nistic$ p%n%gra.i dan kebebasan tanpa batas&
B"da#a !id"p Barat dit%n'%kan mea"i b"da#a pengg"na di'emakan mea"i <: 6:%%d$
:as!i%n$ :"n7 &
Pen#ebaran airan ibera dan men#ediakan dana k!as bagi mea!irkan g%%ngan ibera di
kaangan "mat Isam seperti Isam ibera di Ind%nesia&
Barat menggaakan pemisa!an antara agama dan sains$ dan p"nca kea!iran sek"arisme$
m%denisme$ rasi%naisme dan indi=id"aisme&
Pengar"! paing berkesan > mea"i4
:iem
M"+ik
N#an#ian
)art"n
)%mik
Makanan dari barat me"as ke serata d"nia !ingga pengar"!i ke!id"pan dan ga#a !id"p
rema'a&
Pengar"! b"da#a
Samb"tan ?aentine@s da#
)e!id"pan ga# 9 esbian
5"b"ngan sebe"m perka!,inan&
POLI0I)
P%itik antarabangsa did%minasi %e! k"asa besar seperti Amerika$ Britain$ Perancis dsb
)eban#akan pemimpin negara miskin dan membang"n bergant"ng kepada k"asa Barat
Ma'is keseamatan PBB memb"at kep"t"san mengik"t te"n'"k Amerika seperti is"
Paestin$ serangan ke atas A.g!anistan dan IraA
Amerika bertindak sebagai Bp%is d"nia@ daam keban#akan persengketaan ,ia#a! dan
antarabangsa seperti di S%maia$ B%snia$ Paestin$ )as!mir dsb
Amerika m"nc" k"asa >p%itik t"ngga 6"nip%ar7 kerana memiiki kek"atan ketenteraan
#ang k"at
Peng"asaan p%itik Barat mea"i amaan dem%krasi ibera aa Barat
5egem%ni Daam Sistem Pemerinta!an 6Dem%krasi74
Peaksanaan sistem dem%krasi di setiap negara bekas 'a'a!an&
Camp"r tangan p%itik negara #ang berkrisis seperti IraA dan A.g!anistan
Men#%k%ng dan memberi bant"an ek%n%mi$ tentera$ tekn%%gi d ter!adap pemimpin
pii!ann#a tetapi men#ekatn#a 'ika pemimpin it" b"kan pii!ann#a
Peaksanaan Order Bar" D"nia
Meng"asai Pert"b"!an Bangsa(Bangsa Bersat" 6PBB7
Memanta" )ema'"an Sains Dan 0ekn%%gi
5A) ASASI
5ak asasi man"sia4
5ak "nt"k !id"p
5ak mendapat im"
5ak kebebasan d
5ak "nt"k !id"p dan memii! cara !id"p tertent" adaa! t"nt"tan .itra!
Berak" pencer%b%!an !ak4
5ak mentadbir negara dicer%b%! %e! k"asa besar seperti4
Paestin$
IraA
A.g!anistan
E)ONOMI
S#arikat(s#arikat m"ti(nasi%na Barat seperti Amerika$ Britain$ German meng"asai
kegiatan perdagangan antarabangsa
Sistem ke,angan d"nia dika,a %e! sek"mp"an s#arikat ke,angan gergasi seperti
ECC%n$ M%bi$ S!e$ para pedagang mata,ang$ bank d"nia$ IM: dsb
)esan pen'a'a!an Barat mengakibatkan keban#akan negara d"nia kini terbeengg"
dengan sistem ek%n%mi pasaran bebas ata" sistem ek%n%mi kapitaisme&
Meng"asai im" pengeta!"an$ sains dan tekn%%gi&
Ber"sa!a keras membang"nkan tekn%%gi strategik negara mea"i kegiatan R;D&
Mema!ami reaiti amaan dan peng!a#atan Isam&
Membina kek"atan dan mempertingkatkan perpad"an "mma!&
Memperteg"!kan 'atidiri&
Memperk"k"!kan instit"si ke"arga&
Memperk"k"!kan perpad"an nasi%na di sem"a peringkat mas#arakat
Membina kek"atan ek%n%mi
Men#%k%ng dan berbangga dengan b"da#a dan pr%d"k sendiri
Memperkasa ek%n%mi negara$ k!"s"sn#a ek%n%mi b"mip"tera&
Membina kek"atan p%itik dan ketenteraan
Memperk"k"!kan perta!anan negara dengan tekn%%gi canggi! #ang dibang"nkan
sendiri&
DIALOG PERADABAN DI MALA*SIA4(
)EPEN0INGAN DIALOG PERADABAN
Me,"'"dkan )esedaran$ )esat"an ; )e'"'"ran Bersama(sama
Mas#arakat Maa#sia terdiri dari pebagai ka"m( mengamakan pebagai b"da#a #ang
berbe+a dan mengan"t pebagai keperca#aan&
Daa"p"n ,"'"d !"b"ngan #ang baik antara ka"m$ kadangkaa masi! ,"'"d rasa c"riga
berp"nca dari perbe+aan b"da#a&
Per" ditangani secara bi'aksana( "nt"k mengeakkan ke'adian tidak diingini seperti
Peristi,a 1< Mei 11-1 dan Peristi,a )amp"ng Medan 6gaga mema!ami antara sat"
sama ain7
Pen#eesaian4 "sa!a mem"p"k perse.a!aman dan perpad"an diak"kan( antara angka!
terpenting iaa! mea"i perbincangan ata" dia%g&
)EPEN0INGAN DIALOG PERADABAN
Mengenapasti )ek"atan Dan )eema!an Masing(masing
Mener"si dia%g setiap ka"m dapat mengenapasti kek"atan dan keema!an masing(
masing serta dapat memperbaiki diri mea"i pr%ses saing memberi&
Langka! ini penting "nt"k mempersiapkan rak#at maa#sia meng!adapi pebagai cabaran
bar" di aa. ke(21&
Dia%g mestia! meibatkan sem"a apisan mas#arakat di Maa#sia dan diak"kan secara
men#e"r"! "nt"k mencapai kesan #ang men#e"r"!&
Membina Sat" Barisan Bersama Menentang D%minasi Barat
Mener"si dia%g$ mas#arakat dapat mengenapasti anasir negati. b"da#a asing #ang b%e!
mer"nt"!kan b"da#a dan mencari pen#eesaian bersama&
Per" diaksanakan "nt"k men'aga keags"ngan 'ati diri dan niai !id"p setiap
mas#arakat&
Permasaa!an #ang ,"'"d di peringkat antarabangsa per" ditangani mener"si dia%g$
b"kan secara keganasan ata" k%n.r%ntasi&
Daam dia%g terseb"t$ man"sia per" sedar ba!a,a setiap agama$ b"da#a dan tamad"n
mengand"ngi niai dan pandangan semesta( ke'"'"ran$ mar"a! dan kebebasan man"sia&
Niai dan pandangan semesta bertentangan dengan tindakan d%minasi&
Mea"i dia%g$ mas#arakat Isam$ mas#arakat asia dapat membina sat" barisan bersama
"nt"k menentang d%minasi k"asa Barat dan b%nekan#a&
Mencari Pen#eesaian Bagi Masaa! G%ba
Se"r"! man"sia meng!adapi pebagai masaa! besar seperti pencemaran aam sekitar$
pem"p"san s"mber aam$ keretakan per!"b"ngan dan perpad"an daam mas#arakat$
perpeca!an !"b"ngan ke"arga$ pen#aa!g"naan k"asa dan ras"a!$ dada! dan AIDS&
)esem"a keme"t ini memer"kan 'a,apan dan pen#eesaian dari man"sia&
Dia%g berter"san per" diak"kan secara berter"san "nt"k mea!irkan niai m%ra daam
mas#arakat berbiang agama$ etnik dan keb"da#aan&
Mem"p"k Semangat Perpad"an Dan Mengeakkan Perseisi!an
Ikatan dan perasaan saing !%rmat meng!%rmati$ memperca#ai dan perpad"an akan
t"mb"! daam mas#arakat #ang pebagai etnik$ b"da#a dan agama apabia man"sia
men#edari niai(niai #ang mereka k%ngsi bersama( pemerinta!an$ p%itik$ ek%n%mi$
peng"r"san s"mber$ ke"arga dan mas#arakat$ kesi!atan dan pendidikan$ sains dan
tekn%%gi&
PERSEPSI *ANG SALA5
Masaa! besar #ang timb" antara mas#arakat #ang berainan b"da#a berp"nca dari
persepsi #ang saa! dari sat" pi!ak ke pi!ak #ang ain&
Berp"nca dari ke'a!ian pi!ak pi!ak berkenaan mema!ami b"da#a seseb"a! tamad"n(
tidak mamp" be+akan antara tindakan bersi.at indi=id" dari a'aran ata" niai teras seb"a!
tamad"n& C%nt%!4 tindakan meet"pkan !%te dan tempat peanc%ngan 6dik"n'"ngi
peanc%ng barat 7(menggambarkan sikap Isam #ang anti(barat ( dicap sebagai keganasan
5akikat sebenar adaa!4 Isam dan "mat isam tidak mem"s"!i Barat& Isam menentang
ketidakadian dan penindasan Barat ke atas "mat Isam&
Isam tidak perna! memperak"i tindakan ganas indi=id" M"sim ke atas mana(mana
mas#arakat a,am b"kan Isam(membaas dendam ter!adap keke'aman #ang dideritai
"mat Isam&
0indakan segeintir "mat isam #ang bertindak ganas dan ke'am kepada k"asa(k"asa barat
serta regim Ei%nis( reaksi sp%ntan atas tindakan ke'am dan ganas mereka k!"s"sn#a
ter!adap Paestin dan IraA&
Is" semasa Dia%g Peradaban
IN0ERA)SI AN0ARA PERADABAN *ANG 0ER5AD
Interaksi mer"pakan angka! terpenting ke ara! meng!iangkan saa! .a!am dan saa!
tanggapan&
Dia%g sek"rang(k"rangn#a mamp" meng"rangkan ketegangan #ang ,"'"d antara d"a
pi!ak #ang berainan b"da#a dan peradaban(pema!aman ter!adap b"da#a %rang ain
mamp" meng!aang sese%rang dari ter'ebak ke kanca! saa! .a!am&
/nt"k me,"'"dkan keamanan$ sem"a pi!ak mestia! bersedia "nt"k saing mema!ami
persamaan dan perbe+aan #ang ,"'"d antara mereka&
Is" semasa Dia%g Peradaban
PEREB/0AN )/ASA POLI0I) DAN E)ONOMI
0erdapat masaa! #ang berp"nca daripada pereb"tan k"asa p%itik ata" ek%n%mi antara
d"nia Isam dangan Barat seperti pereb"tan teaga min#ak di 0e"k Parsi&
Is" semasa Dia%g Peradaban
)EFA5ILAN 0EN0ANG 0AMAD/N LAIN
0idak dapat dina.ikan ba!a,a "ns"r("ns"r ke'a!ian ,"'"d di kaangan pi!ak terbabit
!ingga keganasan #ang tercet"s dii!at sebagai perm"s"!an tamad"n&
Persepsi Fi!ad
PANDANGAN D/NIA MENGENAI FI5AD
Pandangan Negati.4
Fi!ad p"nca keganasan
Isam meng"tamakan 'i!ad peperangan
0er%risme pada masa kini ini ada kaitan dengan pe'"ang Isam
/ama mengis#ti!arkan pengeb%m berani mati sebagai s#a!id&
Aksi #ang dikaitkan dengan per'"angan bersen'ata
Aksi bersi.at kekerasan
Gerakan miitan
)ONSEP FI5AD
Medi"m 'i!ad
Matamat 'i!ad
Sk%p ; kepentingan 'i!ad
Meningkatkan peng"asaan im"
Meningkatkan peng"asaan tekn%%gi
Im" "nt"k Agama
Mea,an ke!endak #ang mend%r%ng kepada keb"r"kan
Mencari !arta secara !aa
Berbean'a !arta ke 'aan Aa!
Men'aga !arta sebagai an"gera! Aa!
Mengagi!kan dan perk%ngsian !arta di antara "mat Isam
Menegakkan kebenaran
( )eban#akan "mat Isam masi! tidak meng!a#ati a'aran Isam #ang sebenar&
( Mas#arakat b"kan Isam memp"n#ai persepsi negati. ter!adap Isam
Meng!aang berak"n#a kem"ngkaran
Basmi kemiskinan adaa! s"at" ke"tamaan kerana "mat Isam masi! 'a"! ketinggaan
Menaikkan tara. ek%n%mi %rang Isam
Beker'a daam k%nteks Ibada!
Beker'a bagi memen"!i t"nt"tan .ard!" ain dan ki.a#a!
Beker'a dengan pen"! beretika
)ESAN PENGABAIAN FI5AD4(
/MA0 ISLAM MENFADI LEMA5
/mat Isam m"da! di'a'a!
Semangat per'"angkan Isam akan !iang
/MA0 ISLAM A)AN )E0INGGALAN
Sekiran#a 'i!ad im" diabaikan > "mat Isam akan bergant"ng kepada tekn%%gi asing
MENERIMA BALASAN ALLA5
Fi!ad sat" ke,a'ipan > tinggakan ke,a'ipan berd%sa dan mendapat kem"rkaan Aa!
Aa! akan men"r"nkan baa kepada "mat #ang mengabaikan ke,a'ipan 'i!ad&
/MA0 ISLAM A)AN DIFAFA5
Per" kepada 'i!ad siasa! s"pa#a negara tidak di'a'a! %e! bangsa asing
Fi!ad ek%n%mi > s"pa#a "mat Isam men'adi "mat #ang k"at