Anda di halaman 1dari 19

RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN

(RPP)
Sekolah : SMKN 5 Surabaya
Mata pelajaran : Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Kelas/ Semester : X/ I (satu)
Jumlah Pertemuan : 1 pertemuan
Stanar kompetens! : Menerapkan Prosedur Keselamatan Dan Kesehatan Dan
!n"kun"an #empat Kerja
Kompetens! asar : $%& Melaksanakan Prosedur K '
"aktu : ( ) (5 men!t
#$ #n!kator :
Ko%n!t!& :
Prouk
1% Menyebutkan ma*am + ma*am keselamatan kerja yan" perlu d!perhat!kan
pada tempat kerja atau ben"kel otomot!,%
&% Menjelaskan *ara pen""unaan pen"amanan pada saat bekerja sesua! den"an
S-P dan K'%
Proses
Melaksanakan d!skus! kelompok untuk men""al! berba"a! ma*am sumber tentan" K'
mel!put!.
1% Ma*am / ma*am keselamatan kerja yan" perlu d!perhat!kan pada tempat
kerja atau ben"kel otomot!,%
&% Syarat / syarat paka!an perl!ndun"an atau pen"aman
'% 0al / hal yan" perlu d!perhat!kan dalam pen""unaan paka!an kerja
(% Ma*am / ma*am alat pel!ndun" an""ota badan
Ps!komotor :
1% Menyusun r!n"kasan mater! K' dar! berba"a! sumber den"an penyampa!an
sederhana%
&% Mempresentas!kan d! depan kelas den"an sederhana dan jelas men""unakan
papan tul!s dan memband!n"kan has!l d!skus! kelompok den"an kelompok
la!n%
A&ekt!& :
1. Men"emban"kan per!laku berkarakter1 mel!put!.
a% 2ujur
b% Pedul!1
*% #an""un" ja3ab
&% Men"emban"kan keteramp!lan sos!al1 mel!put!.
a% 4ertanya
b% Menyumban" !de atau pendapat
*% Menjad! penden"ar yan" ba!k
d% 4erkomun!kas!
##$ 'ujuan pem(elajaran
Ko%n!t!&
1% Produk.
a) Se*ara mand!r! dan tanpa membuka bahan ajar1 s!s3a mampu
menyebutkan ma*am / ma*am keselamatan kerja yan" perlu
d!perhat!kan pada tempat kerja atau ben"kel otomot!,%
b) Se*ara mand!r! dan tanpa membuka bahan ajar1 s!s3a mampu
menyebutkan syarat/ syarat paka!an perl!ndun"an atau pen"aman%
*) Se*ara mand!r! dan tanpa membuka bahan ajar1 s!s3a mampu
menyebutkan ma*am / ma*am alat pel!ndun" an""ota badan%
Proses
a) D!ber!kan KS serta bahan dar! !nternet seh!n""a s!s3a dapat
menjelaskan ma*am / ma*am keselamatan kerja yan" perlu
d!perhat!kan pada tempat kerja atau ben"kel otomot!,1 syarat / syarat
paka!an perl!ndun"an atau pen"aman1 hal / hal yan" perlu d!perhat!kan
dalam pen""unaan paka!an kerja1 ma*am / ma*am alat pel!ndun"
an""ota badan%
A&ekt!&
1% Per!laku 4erkarakter%
#erl!bat dalam proses belajar men"ajar berpusat pada s!s3a1 pal!n" t!dak
s!s3a d!n!la! pen"amat membuat kemajuan dalam menunjukkan per!laku
berkarakter mel!put!. kejujuran1 pedul!1 dan tan""un" ja3ab sesua! P (.
Pen"amatan Per!laku 4erkarakter.
&% Keteramp!lan Sos!al%
#erl!bat dalam proses belajar men"ajar berpusat pada s!s3a1 pal!n" t!dak
s!s3a d!n!la! pen"amat membuat kemajuan dalam menunjukkan
keteramp!lan sos!al bertanya1 menyumban" !de atau berpendapat1 menjad!
penden"ar yan" ba!k1 berkomun!kas! sesua! P 5. Keteramp!lan Sos!al%
###$ Mater! Ajar
1% Keselamatan yan" perlu d!perhat!kan pada tempat kerja
&% Pen""unaan pen"amanan pada saat bekerja sesua! den"an S-P dan K'
#)$ Moel Pem(elajaran
1% Model . Model pembelajaran lan"sun" ( MP )
&% Metode . Presentas!1 d!skus!1 pember!an tu"as
)$ Lan%kah*Lan%kah Ke%!atan
A. Pendahuluan : 10 menit
Ke%!atan
Pen!la!an oleh
pen%amat
+ , - .
1% Memot!5as! dan menyampa!kan pen"antar pembelajaran%
(/ase +)$
&% Menyampa!kan !nt! tujuan pembelajaran mel!put! produk1
proses1 ps!komotor1 dan keteramp!lan sos!al%

B. Inti : 160 menit
Ke%!atan
Pen!la!an oleh
pen%amat
+ , - .
1% 6uru menjelaskan tentan" keselamatan yan" perlu
d!perhat!kan pada tempat kerja% 6uru men""unakan med!a
po3er po!nt1 s!s3a d!ajak untuk dapat menjad! penden"ar
yan" ba!k1 dan member! kesempatan s!s3a untuk bertanya
(/ase ,)$
&% Dalam set!n" kelompok1 s!s3a melakukan kerja kelompok
den"an bantuan KS % 6uru melakukan b!mb!n"an kepada
s!s3a dalam ran"ka men"erjakan KS (/ase -)1 samb!l
melakukan penekanan pent!n"nya menjad! penden"ar yan"
ba!k1 berpendapat1 dan berkomun!kas!% 4!la ada s!s3a yan"
menunjukkan per!laku t!dak pedul! atau menunjukkan
per!laku t!dak bertan""un" ja3ab se"era d!!n"atkan%
'% 6uru menjelaskan pen""unaan pen"amanan pada saat bekerja
sesua! den"an S-P dan K'% 6uru med!a po3er po!nt1 s!s3a
d!ajak untuk dapat menjad! penden"ar yan" ba!k1 dan
member! kesempatan s!s3a untuk bertanya (/ase ,)
(% Dalam set!n" kelompok1 s!s3a melakukan kerja kelompok
den"an bantuan KS % 6uru melakukan b!mb!n"an kepada
s!s3a dalam ran"ka men"erjakan KS (/ase -)1 samb!l
melakukan penekanan pent!n"nya menjad! penden"ar yan"
ba!k1 berpendapat1 dan berkomun!kas!% 4!la ada s!s3a yan"
menunjukkan per!laku t!dak pedul! atau menunjukkan
per!laku t!dak bertan""un" ja3ab se"era d!!n"atkan%
5% Satu+dua kelompok d!m!nta maju dan men"komun!kas!kan
pekerjaannya kepada kelas untuk member! kemudahan "uru
melakukan e5aluas! ,ormat!, dan member! kesempatan s!s3a
la!n untuk menyumban" !de dan belajar menjad! penden"ar
yan" ba!k0 dan menekankan pent!n"nya kejujuran dalam
men"komun!kas!kan has!l kerja%
7% 6uru men"e*ek has!l kerja mas!n"+mas!n" kelompok dan
member! arahan/umpan bal!k (/ase .)$
$% 6uru memb!mb!n" s!s3a melakukan lat!han lanjutan den"an
men""unakan KS (/ase 1)$
C. Penutup: 10 menit
Ke%!atan
Pen!la!an oleh
pen%amat
+ , - .
1% Den"an mel!batkan s!s3a menutup pelajaran d!serta! den"an
pen"amb!lan kes!mpulan%
&% Member! P8 den"an beberapa soal m!r!p den"an KS

)#$ Pen!la!an 2as!l Belajar
Pen!la!an has!l belajar d!lakukan se*ara tertul!s den"an men""unakan.
1% P 1% Produk
&% P &% Proses
'% P '% Ps!komotor!k
Pen!la!an a,ekt!, d!lakukan pen"amatan den"an men""unakan .
(% P (. 9ormat Pen"amatan Keteramp!lan Karakter
5% P 5. 9ormat Pen"amatan Keteramp!lan Sos!al
)#$ Sum(er Pem(elajaran
1% Modul Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
&% KS
M345L
Keselamatan Kerja ! Per(en%kelan 3tomot!&$
a) Kenakan *elana tanpa kanton" yan" t!dak tertutup karena kanton" *elana dapat
menyebabkan kemasukan bun"a ap! atau :at+:at yan" meru"!kan%
b) Kenakan sepatu yan" sesua! dan ra3at ba!k+ba!k (dalam kond!s! ba!k)% Sepatu
usahakan bersol kuat atau bersol baja yan" d! ten"ahnya dapat mel!ndun"! dar! luka
ak!bat benda tajam dan paku yan" menonjol% Perl!ndun"an utama terhadap benda1
sepatu bersol baja d! ten"ahnya mel!ndun"! dar! kejatuhan benda+benda berat%
*) 2a"a rambut panjan" den"an top! atau penutup kepala yan" rapat sepert!
d!sarankan dalam peraturan% ;pab!la rambut anda panjan" dapat den"an mudah
tersan"kut mes!n1 m!sal mes!n bor1 beberapa oran" terluka karena !tu%
d) 2an"an memaka! *!n*!n atau jam karena san"at berbahaya h!n""a anda dapat
keh!lan"an jar!+jar!% Ket!ka bekerja pada kendaraan tersan"kut mes!n dapat
menyebabkan hubun"an pendek arus l!str!k seh!n""a menyebabkan kebakaran%
e) 6unakan perlen"kapan perl!ndun"an pr!bad! yan" sesua! den"an pekerjaan%
4eberapa peralatan perl!ndun"an yan" tersed!a harus d!kenakan se*ara benar pada
semua s!tuas! kerja% Seh!n""a dapat menyelamatkan d!r! dar! kemun"k!nan terluka%
Pelajar! tujuan mas!n"+mas!n" nomor !tem atau baran" pada tempat lat!han yan"
tersed!a1 yan" terd!r! atas helm pen"aman1 penutup muka1 pel!ndun" tel!n"a1
resp!rator1 sarun" tan"an dan apron%
,) Kenakan ka*a mata penyelamat ket!ka men""unakan "er!nda atau mes!n bubut dan
beberapa tu"as la!nnya a"ar debu atau mater!al t!dak dapat masuk ke mata%
") 0!ndar! berbar!n" pada lanta! beton atau lanta! sejen!s ket!ka bekerja d! ba3ah
kendaraan% 6unakan selalu ka!n krep atau bahan penutup untuk berbar!n" karena
berhubun"an den"an lanta! d!n"!n dapat merusak kesehatan1 terutama dalam 3aktu
yan" lama%
PEN665NAAN PAKA#AN PEN6AMAN
S7arat*s7arat paka!an perl!nun%an atau pen%amanan
a) Paka!an kerja harus dapat mel!ndun"! pekerja terhadap bahaya yan" mun"k!n ada%
b) Paka!an kerja harus sera"am mun"k!n dan ju"a ket!daknyamanannya harus yan"
pal!n" m!n!m%
*) Kalau bentuknya t!dak menar!k1 pal!n" t!dak harus dapat d!ter!ma%
d) Paka!an kerja harus t!dak men"ak!batkan bahaya la!n1 m!salnya len"an yan" terlalu
lepas atau ada ka!n yan" lepas yan" san"at mun"k!n termakan mes!n%
e) 4ahan paka!annya harus mempunya! derajat res!stens! yan" *ukup untuk panas dan
suhu ka!n s!ntes!s (n!lon1 dll) yan" dapat meleleh oleh suhu t!n""! seharusnya t!dak
d!paka!%
,) Paka!an kerja harus d!ran*an" untuk men"h!ndar! part!kelpart!kel panas terka!t d!
*elana1 masuk d! kanton" atau tersel!p d! l!patan+l!patan paka!an%
") -5erall katun memenuh! semua persyaratan yan" d!sebutkan d! atas dan karenanya
o5erall katun adalah yan" pal!n" banyak d!"unakan seba"a! paka!an kerja%
h) Das!1 *!n*!n dan jam tan"an merupakan baran"+baran" yan" mempunya!
kemun"k!nan besar men!mbulkan bahaya karena mereka !tu dapat d!makan mes!n1
dan akan menyebabkan ke*elakaan j!ka para pekerja tetap memaka!nya% 2am tan"an
dan *!n*!n menambah masalah pada bahan k!m!a dan panas den"an berhent!
men"h!lan"kan bahaya%
2al*hal 7an% perlu !perhat!kan alam men%%unakan paka!an kerja
a) Kenakan paka!an yan" tahan terhadap ap!1 tertutup rapat1 dan berkan*!n"kan%
b) Kenakan katun atau 3ol dan seba"a!nya "una men"h!ndar! bahan buatan yan"
mudah terbakar ba!k baju atas maupun baju ba3ah%
*) 4aju yan" lon""ar dan t!dak berkan*!n" atau t+sh!rt atau p berdas!1 sabuk dapat
den"an mudah men"a!t putaran mes!n%
d) Kan*!n" harus d!tutup! bahan penutup untuk men*e"ah kerusakan permukaan
ket!ka bekerja d! atas ton""ak atau penyan""a dan seba"a!nya%
P;K;I;N K<82;
1% P!l!hlah paka!an kerja yan" kuat dan betul/betul *o*ok seh!n""a merasa senan"
dalam pekerjaan% 0!ndar! paka!an den"an !kat p!n""an"1 "esper dan kan*!n" yan"
menonjol yan" dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraaan pada 3aktu bekerja%
Kam! anjurkan memaka! sera"am Mekan!k #oyota (-5erall) yan" khusus d!d!sa!n
den"an memperhat!kan hal/hal d!atas!%
&% Seba"a! t!ndakan keamanan terhadap luka atau terbakar1 kul!t harus selalu tertutup1
ke*ual! terpaksa benar%
'% 2a"alah paka!an ;nda a"ar selalu bers!h 3aktu bekerja1 sebab ol! dan kotoran pada
paka!an ;nda akan men"otor! kendaraan
S<P;#= K<82;
P!l!lah alas kak! yan" kuat untuk bekerja% ;dalah berbahaya memaka! sandal atau
alas kak! yan" mudah ter"el!n*!r dan karenanya jan"an d!paka!% Sandal dan
sejen!snya leb!h memun"k!nkan pemaka!anya terluka karena kejatuhan benda%
D!anjurkan memaka! sepatu boot atau sepatu yan" mempunya! sol yan" t!dak l!*!n
serta berkul!t keras%
S;8=N6 #;N6;N
Pada 3aktu men"an"kat benda / benda berat atau mem!ndahkan p!pa buan" yan"
panas dan sejen!snya d!anjurkan memaka! sarun" tan"an1 3alaupun t!dak ada suatu
peraturan khusus yan" men"atur *ara pemaka!annya untuk pekerjaan pemel!haraan
b!asa% #erutama pada 3aktu men"ebor dan men""er!nda serta pekerjaan d! kamar
mes!n den"an mes!n h!dup1 memun"k!nkan t!mbulnya bahaya tersan"kutnya sarun"
tan"an pada ba"!an yan" berputar% Karena !tu dalam hal sepert! !n! sarun" tan"an
jan"an d!paka!%
Alat*alat pel!nun% an%%ota (aan
4adan k!ta terd!r! dar! beberapa ba"!an1 semuanya !tu harus terl!ndun" d!3aktu
melaksanakan pekerjaan% ;lat+alat pel!ndun" ba"!an adalah sbb.
a) Alat pel!nun% mata1
Mata harus terl!ndun" dar! panas1 s!nar yan" meny!laukan dan ju"a dar! debu%

6b% Ka*amata Debu 6b% Ka*amata as !str!k
() Alat pel!nun% kepala0
#op! atau helm adalah alat pel!ndun" kepala b!la bekerja pada ba"!an yan" berputar1
m!salnya bor atau 3aktu sedan" men"elas1 hal !n! untuk menja"a rambut terl!l!t oleh
putaran bor atau rambut terkena per*!kan ap!%
6b% ;lat Pel!ndun" Kepala
8) Alat pel!nun% tel!n%a
=ntuk mel!ndun"! tel!n"a dar! "emuruhnya mes!n yan" san"at b!s!n" ju"a penahan
b!s!n" dar! letupan+letupan%
6b% ;lat Pel!ndun" #el!n"a
) Alat pel!nun% h!un%0
;dalah alat pel!ndun" h!dun" dar! kemun"k!nan terh!sapnya "as+"as bera*un%
6b% ;lat Pel!ndun" 0!dun"
e) Alat pel!nun% tan%an
;lat !n! terbuat dar! berba"a! ma*am bahan d!sesua!kan den"an kebutuhannya1 antara
la!n.
> Sarun% tan%an ka!n0 d!"unakan untuk memperkuat pe"an"an supaya t!dak
meleset%
> Sarun% tan%an as(es1 d!"unakan terutama untuk mel!ndun"!n tan"an terhadap
bahaya panas%
> Sarun% tan%an kul!t0 d!"unakan untuk mel!ndun"! tan"an dar! benda+benda tajam
pada saat men"an"kat suatu baran"%
> Sarun% tan%an karet0 d!"unakan pada 3aktu pekerjaan pelap!san lo"am1 sepert!
5ern!kel1 5er*rhoom dsb% 0al !n! untuk men*e"ah tan"an dar! bahaya pembakaran
asam atau kepedasan *a!ran$
6b% Ma*am+ma*am Sarun" #an"an
&) Alat pel!nun% kak!0 untuk men"h!ndarkan tusukan benda tajam atau terbakar
oleh :at k!m!a% #erdapat dua jen!s sepatu ya!tu pen"aman yan" bentuknya sepert!
sepatu b!asa hanya d!ba"!an ujun"nya d!lap!s! den"an baja dan sepatu karet
d!"unakan untuk men"!njak permukaan yan" l!*!n1 seh!n""a pekerja t!dak terpeleset
dan jatuh%
%)
6b% ;lat Pel!ndun" Kak! (Sepatu) Den"an Plat 4es! Pel!ndun"
h) Alat pel!nun% (aan0
;lat !n! terbuat dar! kul!t seh!n""a memun"k!nkan paka!an b!asa atau badan terh!ndar
dar! per*!kan ap!1 terutama pada 3aktu menempa dan men"elas% en"an baju jan"an
d!"ulun"1 sebab len"an baju yan" panjan" akan mel!ndun"! tan"an dar! s!nar ap!%
6($ Alat Pel!nun% Baan
Soal9
1% Sebutkan ma*am / ma*am keselamatan kerja yan" perlu d!perhat!kan pada tempat
kerja atau ben"kel otomot!, ?
&% Sebutkan hal / hal yan" perlu d!perhat!kan pada saat men""unakan paka!an kerja?
'% Sebutkan syarat / syarat pen""unaan paka!an perl!ndun"an?
(% Sebutkan ma*am / ma*am alat pel!ndun" d!r!?
Kun8! M345L
1% a) Kenakan *elana tanpa kanton" yan" t!dak tertutup karena kanton" *elana
dapat menyebabkan kemasukan bun"a ap! atau :at+:at yan" meru"!kan%
b) Kenakan sepatu yan" sesua! dan ra3at ba!k+ba!k (dalam kond!s! ba!k)%
Sepatu usahakan bersol kuat atau bersol baja yan" d! ten"ahnya dapat
mel!ndun"! dar! luka ak!bat benda tajam dan paku yan" menonjol%
Perl!ndun"an utama terhadap benda1 sepatu bersol baja d! ten"ahnya
mel!ndun"! dar! kejatuhan benda+benda berat%
*) 2a"a rambut panjan" den"an top! atau penutup kepala yan" rapat sepert!
d!sarankan dalam peraturan% ;pab!la rambut anda panjan" dapat den"an
mudah tersan"kut mes!n1 m!sal mes!n bor1 beberapa oran" terluka karena !tu%
d) 2an"an memaka! *!n*!n atau jam karena san"at berbahaya h!n""a anda
dapat keh!lan"an jar!+jar!% Ket!ka bekerja pada kendaraan tersan"kut mes!n
dapat menyebabkan hubun"an pendek arus l!str!k seh!n""a menyebabkan
kebakaran%
e) 6unakan perlen"kapan perl!ndun"an pr!bad! yan" sesua! den"an pekerjaan%
4eberapa peralatan perl!ndun"an yan" tersed!a harus d!kenakan se*ara benar
pada semua s!tuas! kerja% Seh!n""a dapat menyelamatkan d!r! dar!
kemun"k!nan terluka% Pelajar! tujuan mas!n"+mas!n" nomor !tem atau baran"
pada tempat lat!han yan" tersed!a1 yan" terd!r! atas helm pen"aman1 penutup
muka1 pel!ndun" tel!n"a1 resp!rator1 sarun" tan"an dan apron%
,) Kenakan ka*a mata penyelamat ket!ka men""unakan "er!nda atau mes!n
bubut dan beberapa tu"as la!nnya a"ar debu atau mater!al t!dak dapat masuk
ke mata%
") 0!ndar! berbar!n" pada lanta! beton atau lanta! sejen!s ket!ka bekerja d!
ba3ah kendaraan% 6unakan selalu ka!n krep atau bahan penutup untuk
berbar!n" karena berhubun"an den"an lanta! d!n"!n dapat merusak kesehatan1
terutama dalam 3aktu yan" lama% (Skor .:)
&% a) Kenakan paka!an yan" tahan terhadap ap!1 tertutup rapat1 dan
berkan*!n"kan%
b) Kenakan katun atau 3ol dan seba"a!nya "una men"h!ndar! bahan buatan
yan" mudah terbakar ba!k baju atas maupun baju ba3ah%
*) 4aju yan" lon""ar dan t!dak berkan*!n" atau t+sh!rt atau p berdas!1 sabuk
dapat den"an mudah men"a!t putaran mes!n%
d) Kan*!n" harus d!tutup! bahan penutup untuk men*e"ah kerusakan
permukaan ket!ka bekerja d! atas ton""ak atau penyan""a dan seba"a!nya%
(Skor ,:)
'% a) Paka!an kerja harus dapat mel!ndun"! pekerja terhadap bahaya yan"
mun"k!n ada%
b) Paka!an kerja harus sera"am mun"k!n dan ju"a ket!daknyamanannya harus
yan" pal!n" m!n!m%
*) Kalau bentuknya t!dak menar!k1 pal!n" t!dak harus dapat d!ter!ma%
d) Paka!an kerja harus t!dak men"ak!batkan bahaya la!n1 m!salnya len"an
yan" terlalu lepas atau ada ka!n yan" lepas yan" san"at mun"k!n termakan
mes!n%
e) 4ahan paka!annya harus mempunya! derajat res!stens! yan" *ukup untuk
panas dan suhu ka!n s!ntes!s (n!lon1 dll) yan" dapat meleleh oleh suhu t!n""!
seharusnya t!dak d!paka!%
,) Paka!an kerja harus d!ran*an" untuk men"h!ndar! part!kelpart!kel panas
terka!t d! *elana1 masuk d! kanton" atau tersel!p d! l!patan+l!patan paka!an%
") -5erall katun memenuh! semua persyaratan yan" d!sebutkan d! atas dan
karenanya o5erall katun adalah yan" pal!n" banyak d!"unakan seba"a!
paka!an kerja%
h) Das!1 *!n*!n dan jam tan"an merupakan baran"+baran" yan" mempunya!
kemun"k!nan besar men!mbulkan bahaya karena mereka !tu dapat d!makan
mes!n1 dan akan menyebabkan ke*elakaan j!ka para pekerja tetap
memaka!nya% 2am tan"an dan *!n*!n menambah masalah pada bahan k!m!a
dan panas den"an berhent! men"h!lan"kan bahaya% (Skor -:)
(% Sepatu bersol baja1 sarun" tan"an1 masker1 Penutup tel!n"a1 paka!an kerja1
ka*a mata debu dan las l!str!k1 helm% (Skor +:)
LP .: /ormat Pen%amatan Per!laku Berkarakter
S!s3a. Kelas.
#an""al.
Petunjuk:
=ntuk set!ap per!laku berkarakter ber!kut !n!1 ber! pen!la!an atas per!laku berkarakter
s!s3a men""unakan skala ber!kut !n!.
D: Memerlukan C: Menunjukkan B: Memuaskan A: Sangat
perbaikan kemajuan Baik


/ormat Pen%amatan Per!laku Berkarakter
N3 R!n8!an
'u%as
K!nerja
(R'K)
Memerlukan
per(a!kan
(4)
Menunjukkan
kemajuan
(C)
Memuaskan
(B)
San%at
(a!k (A)
+ 2ujur
, Pedul!
- #an""un"
2aab
. #en""an"
8asa
Surabaya1 &@1&
Pen"amat
(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%)
LP 1: /ormat Pen%amatan Keteramp!lan Sos!al
S!s3a. Kelas.
#an""al.
Petunjuk:
=ntuk set!ap per!laku berkarakter ber!kut !n!1 ber! pen!la!an atas per!laku berkarakter
s!s3a men""unakan skala ber!kut !n!.
D: Memerlukan C: Menunjukkan B: Memuaskan A: Sangat
perbaikan kemajuan Baik
/ormat Pen%amatan Per!laku Berkarakter
N3 R!n8!an 'u%as
K!nerja (R'K)
Memerlukan
per(a!kan
(4)
Menunjukkan
kemajuan
(C)
Memuaskan
(B)
San%at
(a!k (A)
+ Menyumban"
!de/pendapat
, Menjad!
penden"ar yan"
ba!k
- 4ertanya
. 4erpendapat
Surabaya1 &@1&
Pen"amat
(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%)