Anda di halaman 1dari 20

STATUTUL DE FUNCIONARE I ORGANIZARE AL

Asociaiei de Filologie i He!e"e#$ic% &i'lic% di" Ro!("ia)


ART* +* DIS,OZIII GENERALE
(1) Asociaia a crei activitate este reglementat de prezentul statut poart denumirea Asociaia
de Filologie i He!e"e#$ic% &i'lic% di" Ro!("ia) conform rezervrii nr. 82545 eliberat
la 15.!.21 de ctre "inisterul #ustiiei.
(2) Sedi#l social al Asociaiei se afl $n "unicipiul %a&i' Aleea (edagogic' nr. 2' )l. )' *t. +%' Ap.
15' ,ud. %a&i' cod -5. /el.0 1422!2.2.1.88.. Adresa sediului social poate fi sc3imbat $n
baza 3otr4rii Adunrii generale sau a 5onsiliului director. Asociaia poate desc3ide filiale $n
alte localiti din ar sau strintate.
(!) Asociaia se constituie ca -esoa"% .#idic% de de-$ -i/a$0 non6guvernamental' fr
caracter politic' cu caracter nepatrimonial (nonprofit) &i non6confesional.
(4) Asociaia dob4nde&te personalitate ,uridic' $n conformitate cu legislaia rom4n' la data
$nscrierii $n 7egistrul asociaiilor &i fundaiilor.
(5) Asociaia se constituie pe -eioad% "ede$e!i"a$%' funcion4nd at4ta timp c4t sunt duse la
$ndeplinire scopurile propuse.
(.) ,a$i!o"i#l i"iial al Asociaiei este de 122 lei' aport $n numerar al asociailor' care va fi
completat ulterior din cotizaii ale membrilor' donaii' contribuii $n bani sau $n natur de la
persoane fizice sau ,uridice' cu orice alte mi,loace prevzute de lege 8 bunuri &i fonduri din
activiti proprii' finanri din proiectele promovate de asociaie.
ART* 3* DATELE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAILOR I 4OINA
DE ASOCIERE
9ubsemnaii' !e!'i 5o"da$oi ai Asociaiei de :ilologie &i ;ermeneutic )iblic din 7om4nia'
1
*<=*> "<>/*A><' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i' Aleea (edagogic' nr. 2' )l. )' *t.
+%' Ap. 15' ,ud. %a&i' cod -5.' 5>(0 15!818221141' identificat cu 5%' seria "?' nr. !!885'
eliberat de (oliia "unicipiului %a&i' la data de 14.8.22. 5ontact0 2!262.188.' -42!845@'
eugenmunteanuA3otmail.com 6-eedi"$e7*
"%;A%B =*C7=* >*A"D<' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul Arad' 9tr. %uliu /oader'
)l. 12' 9c. 5' Ap. 2.' cod po&tal0 !151' 5>(0 1-841.2!8' identificat cu 5%' seria A7'
nr. 28.8-' eliberat de 95B*( A7AE la data de 28.12.25. 5ontact0
mi3ailneamtuAgmail.com 6/ice-eedi"$e7*
"%CA7A E7A=C"%7' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i ' str. "u&atini' nr. 41' )l.
+4' *t. %%%' Ap. 2' ,ud. %a&i' cod - 5@' 5>(0 2-2122@!-4-8' identificat cu 5%' seria "?'
nr. !.@8.2' eliberat de (oliia "unicipiului %a&i' la data de 1@.5.2!. 5ontact0
2!26452-88' -4@1@-45' mioaradragomirF2.AGa3oo.com 6sece$a ge"eal7*
H%B;*B" /A<H%>IB' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul )ucure&ti' 9tr. "arginei' 28'
cod po&tal0 12484' 5>(0 1.@!241.41' identificat cu 5%' seria 77' nr. !15.2' eliberat de
9.*.(. la data de 1.-.24. 5ontact0 216..82125' -41!14@52' tauJinKlAfastmail.fm
6!e!'# al Co"sili#l#i Diec$o7*
*"A><*B 5C>DA5' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul )oto&ani' str. /eilor' nr. 5' ,ud.
)oto&ani' cod -12!' 5>( 181228-2@' identificat cu 5%' seria ?/' nr. 1.5@!5' eliberat
de (oliia "unicipiului )oto&ani' la data de 21.-.2!. 5ontact0 2!1658228-'
emanuelcontacAgmail.com 6!e!'# al Co"sili#l#i Diec$o7.
A>A6"A7%A =L>9A5' cetean rom4n' domiciliat $n sat 5ot$rga&i' com. )ro&teni' ,ud.
9uceava' cod -2--5' 5>(0 2-@111!!.4' identificat cu 5%' seria 9+' nr. 2.45-!'
eliberat de (oliia mun. +atra6Eornei' la data de 1-.1.2!. 5ontact0 -4!-8!@4@'
anamariaFgansacAGa3oo.com 6!e!'# al Co"sili#l#i Diec$o7.
9A)%>A >%5CB*/A 7C/*>9/*%>' cetean rom4n' domiciliat $n %a&i' str. Cancea' nr. 1' bl.
E12' et. -' ap. 2@' cod -!51' 5>( 2--12!-11' identificat cu 5%' seria "?' nr. -25@1'
eliberat de 9(5B*( %a&i' la data de 18.1.28. 5ontact0 -45528-2' sabinasavuAGa3oo.com
6$e8oie7*
A><DA 7CE%5A A7E*B*A>' cetean rom4n' domiciliat $n loc. 9ig3etu6"armaiei' str. (6a 1
Eecembrie 1@18' bl. ! A' sc. 2' et. !' ap. 15' ,ud. "aramure&' cod 4!55' 5>(0 2-81824425.'
identificat cu 5%' seria ""' nr. 422@!.' eliberat de 9(5B*( 9ig3etu6"armaiei' la data de
2.5.28. 5ontact0 !.2612@!@' -.@.1!-.2' anna1@-8rodicaAGa3oo.com
2
E7A=CM65%(7%A> )A;7%"' cetean rom4n' domiciliat $n %a&i' 9tr. Anton 5ri3an' nr. 1' bl.
E15' et. 4' ap. !' cod po&tal -.2!' 5>(0 1-142!-41!' identificat cu 5%' seria "?' nr.
4.@4.-' eliberat de (oliia "unicipiului %a&i' la data de 11...24. 5ontact0 2!2.21-.85'
-21.@44.-.! 2 -2!!.@22.2--' dragos.ba3rimAgmail.com
9%B+%A )AB/N' cetean rom4n' domiciliat $n "unicipiul 74mnicu 9rat' 9trada 5ostieni' )l. 2- )' *t.
%+' Ap. !@' ,ud. )uzu' cod 125!' 5>(0 28!.4154@' identificat cu 5%' seria ?O' nr. 2.28@'
eliberat de (oliia "unicipiului 74mnicu 9rat' la data de @...25. 5ontact0 -51 15-42'
silviaFbaltaAGa3oo.com
A>A )C)<' cetean rom4n' domiciliat $n str. 5r4ngului' nr. 1!1' com. ;oria' sat 5otu +ames' ,ud.
>eam' 5od. .1-24.' 5>(0 25@@212-2.!2' identificat prin 5%' 9eria >/' nr. 2.1-42' eliberat de
(oliia 7oman' la data de 1..11.24. 5ontact0 -2!65-21@' ana214!AGa3oo.com
%<B%A )<5A/A7<' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i' 9tr. "u&atini nr. 41' bl. +4'
sc. 5' et. 2' ap. 1' ,ud. %a&i' cod. -5@' 5>( 2-8-!--!' identificat cu 5%' seria "?'
nr. .88524' eliberat de 9(5B*( %a&i' la data de @.8.2-. 5ontact0 -24842.4'
mzliuliaAGa3oo.com
%C9%: 5A"A7N' cetean rom4n' domiciliat $n ora&ul Ermne&ti' 9tr. (rimverii' nr. 4' ,ud.
)acu' cod .5!' 5>(0 1855@448-1' identificat cu 5%' seria ?5' nr. !81@@' eliberat
de (oliia Ermne&ti' la data de 2..11.24. 5ontact0 -5148.!8' iosifFcamaraAGa3oo.com
A9/7%E 5A")C9*' cetean roman' domiciliat $n municipiul %a&i' )ulevardul 5arol % nr 4' bl.
)2' et. -' ap. 4-' cod -5!' 5>( 2-55822124' identificat cu 5%' seria "?' nr. 41-82'
eliberat de (oliia municipiului %a&i' la data de ..11.2!. 5ontact0 -214-1!.
AB%>A 5A"%B' cetean rom4n' domiciliat $n localitatea /4rgu6Ccna' strada 5pitan )u&il' bl.
A5' scara A' et. %' ap. 8' ,ud. )acu' cod .5.' 5>(0 2821245!5@' identificat cu 5%'
seria ?5' nr. 4!4844' eliberat de (oliia /4rgu6Ccna' la data de 2!.@.25. 5ontact0
-45.2545' alinacamilAGa3oo.com
A>A6+*7C>%5A 5A/A>N69(*>5;%<' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i' /rec.
(un' nr. .' ,ud. %a&i' cod -2-4' 5>(0 28!!122.-!1' identificat cu 5%' seria "?' nr.
.1-1.!' eliberat de 9(5B*( %a&i' la data de 14.-.2.. 5ontact0 -4-284.-'
anaFbebeFcAGa3oo.com
57%9/%>A8"A7%A>A 5N7N)<M' cetean rom4n' domiciliat $n %a&i' )ulevardul 53imiei' nr.
41' )l. : !26!!' 9c. : !!' Ap. 4' parter' ,ud. %a&i' cod -!@!' 5>(0 2-@8142212@1'
3
identificat cu 5%' seria "?' nr. 5.1.4' eliberat de (oliia "unicipiului %a&i' la data de
2.8.25. 5ontact0 !!264!8-8!' -4!!51@51' zarKadi14AGa3oo.com
B<5%A 5%:C7' cetean rom4n' domiciliat $n "unicipiul %a&i' Aleea 7ozelor' nr. !4 A' bl. A!'
sc. A' et. 4' ap. 2' ,udeul %a&iP cod po&tal -2-' 5>( 2.5111-2' identificat cu 5%'
seria "?' nr. -8245@' emis de 9(5B*( %a&i' la data de 1@.11.28. 5ontact0 2!2 2!1 @.-'
luc1forAgmail.com
B<5%A 5L"(*A><' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i' str. 5ozma /oma' nr. 1-' )l. 5.@'
9c. )' *t. 1' Ap. 1' ,ud. %a&i' cod -5.' 5>(0 2.14252211!.' identificat cu 5%' seria "?' nr.
455.@' eliberat de (oliia "unicipiului %a&i la data de 5.4.24. 5ontact0 -4.2!!-!1'
luciaFcimpeanu2AGa3oo.com
"A7%<967AE< 5B%"' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i' 9tr. Apelor' nr. !' )l. !25' sc. )'
et. %' ap. .' ,ud. %a&i' 5>(0 1-@5-2245!5' identificat cu 5%' seria "?' nr. .@.2@1' eliberat de
9(5B*( %a&i' la data de 14. @. 2-. 5ontact0 -44841.-4' mariusradu FroAGa3oo.com
M/*:A> 5CB5*7%<' cetean rom4n' domiciliat $n )ucure&ti' strada Anastasie (anu' nr. 1' bl.
)-' sc. 1' ap. 8' sector !' 5>( 1-@-1242!1!' identificat cu 5%' seria 7/' nr. 5112-8'
eliberat de 9(5*( 9! )ucure&ti' biroul nr. 2' la data de 24.8.2-. 5ontact0 -2!48@11'
stefancolceriuAGa3oo.com
A>=*BA 5CM5%<=' cetean a 7epublicii "oldova' domiciliat $n ora&ul :lore&ti' str. %on
5reang' nr. !8' raionul :lore&ti' cod 51' 7epublica "oldova' 5>(0 2441.-145'
identificat cu )%' seria A' nr. 41@.8.' *liberat de (oliia "unicipiului )li la data de
8.1.24. 5ontact0 !-!252!2.5' acosciugAGa3oo.com.
)C=EA>6"%;A% 57*D<' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i' str. Moseaua
>aional' >r. 42 5' )l. A2' 9c. *' Ap. 4' parter' ,udeul %a&i' cod -.5' 5>(0
1-81211!4!8' identificat cu 5%' seria "?' nr. 541..1' eliberat de (oliia "unicipiului %a&i'
la data de 5.5.25. 5ontact0 -41!-5.85' bogdancretuAGa3oo.com
"%;A*BA857%9/%>A 57*D<' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i' str. Moseaua >aional'
>r. 42 5' )l. A2' 9c. *' Ap. 4' parter' ,udeul %a&i' cod -.5' 5>(0 282!2411-2' identificat cu
5%' seria "?' nr. -1!@8@' eliberat de 9(5B*( %a&i' la data de 28.11.2-. 5ontact0 -458.8.-2'
cristinaFmFradulescuAGa3oo.com
A>5A 57%+ND' cetean rom4n' domiciliat $n )ucure&ti' Aleea )uc&ene&ti nr. 5' )l. *8' 9c.
A' *t. 4' Ap. 21' 9ector .' cod .15-!' 5>( 2.81-455' identificat cu 5%' seria E(' nr.
4
5@22' eliberat de 9ecia 22 a (oliiei "unicipiului )ucure&ti' la data de 18.4.21.
5ontact0 216.42-!88
"A7%<96EA+%E 57<5*7<' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul Cradea' )vd. Eacia' nr. 41'
bloc A 4' eta, -' ap. 21' ,ud. )i3or' cod 414.4' 5>(0 1-11282211-' identificat cu 5%' seria ?;' nr.
2!858' eliberat de (oliia "unicipiului Cradea' la data de 18.12.22. 5ontact0 !5@64@4!!'
-4525!12' marius.cruceruAgmail.com
BC7*EA>A EA95NB' cetean rom4n' domiciliat $n )ucure&ti' 9ector 2' 9trada 5remenia' nr.
.' )l. 5' 9c. 2' *t. .' Ap. 1!.' cod 2281!' 5>(0 2-5-2222452' identificat cu 5%' seria 7E'
nr. 48@@-@' eliberat de 9(5*( 92 biroul nr. 2' la data de !.8.2.. 5ontact0 !18-185'
-44.5!8' loriFmarianAGa3oo.com
*B*>A EN>%BN' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i' 9trada :$nt$nilor' nr. !@' )l. .'
*t. %%' Ap. 22' ,ud. %a&i' cod -!!-' 5>(0 2-8!2!4@-' identificat cu 5%' seria "?' nr.
8-528-' eliberat de 9(5B*( %a&i' la data de 1.2.21. 5ontact0 2!2622.4.'
-4-.!8@' isabelle.danilaAgmail.com
57%9/%>A6%CA>A E%"A' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul )ucure&ti' sect. 4' )d. =3erog3e
Mincai' nr. 11' bl. 4' sc. 2' et. 8' ap. .!' 5>(0 28124142' eliberat de 9.*.(.' la data de 8.@.24.
5A7"*> E%"%/7%<' cetean rom4n domiciliat $n municipiul (a&cani' 9trada =rdiniei' nr. !2' bl. O'
sc. )' et. %' ap. 5' 5od. -52P 5>(02.!1@2244@2' identificat cu 5%' seria "?' 2.188' eliberat de
(oliia (a&cani la data de 2.. 2. 22. 5ontact0 carmendimitriu.AGa3oo.com' tel0-24241545'
-!!4@@81.
:*B%5%A E<"A9' cetean rom4n &i francez' domiciliat $n %a&i' str. =anea >icolae' nr. !2 A' )l. 52' ap.
5' et. 2' cod -11' 5>( 2-.2!8428' identificat cu 5%' seria "?' nr. .-..58' eliberat de
(oliia "unicipiului %a&i' la data de 1...2-. 5ontact0 2!22.412-' -22142@'
felidumasAGa3oo.fr
%CA>6:BC7%> :BC7*95<' cetean rom4n' domiciliat $n %a&i' (iaa +oievozilor' nr. 18' bl. A 1.' et.
%?' ap. 4' 5>(0 1--15!-4118' identificat cu 5%' seria "?' nr. !5!544' eliberat de (oliia
"unicipiului %a&i' la data de 15.!.2!. 5ontact0 -4@.5--' ioanflorinflorescuAGa3oo.com
C5/A+%A> =C7EC>' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul )ucure&ti' Aleea )ara,ul 9adului' nr. 1'
)l. >5' sc. 1' et. %%%' ap. 2@' sector !' )ucure&ti' cod !2-!.' 5>( 1-@1!4!18' identificat cu 5%'
seria 7E' nr. !41.51' eliberat de 9ecia 2! a "unicipiului )ucure&ti $n data de -.1.2!. 5ontact0
216!1554@@' -.4-5115!' octaviangordonAGa3oo.com
5
=A)7%*BA ;A#A' cetean rom4n' domiciliat $n %a&i' 9tr. Er. 5odrescu' nr. 11' )l. 52' *t. 4' Ap. 18'
cod po&tal0 -4-8' 5>(0 2.8412421' identificat cu 5%' seria "?' nr. 81@218' eliberat de
9(5B*( %a&i' la data de 11...2@. 5ontact0 2!26211@8-' -4.!!58' gabi3a,aAgmail.com
"A7%A ;<9A75%<5' cetean rom4n' domiciliat $n 9uceava' 9at 9f. %lie' nr. -' ,ud. 9uceava'
cod -2-528' 5>(0 28-4!!218' identificat cu 5%' seria 9+' nr. 2@.8.2' eliberat de (oliia
"unicipiului 9uceava' la data de ..4.24. 5ontact0 -5111551' m3usarciucAgmail.com
9%B+%< B<(AM5<' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul =alai' 9tr. 7omulus' >r. 18' ,ud. =alai'
cod 84!' 5>(0 1..-281-!45' identificat cu 5%' seria =B' nr. 1151@5' eliberat de (oliia
"unicipiului =alai la data de 21.@.2. 5ontact0 2!.64.142' -4@12!!.'
slupascuAGa3oo.com
BA<7A "A>*A' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i' 9tr. Moseaua >aional' nr. 5!'
bl. 51' sc. )' et. .' ap. 28' cod -2!8' 5>( 2.81212221184' identificat cu 5%' seria "?
2@2.!' eliberat de "un. %a&i' la data de 2-...22. 5ontact0 lFmanea22AGa3oo.com' tel.0
2!2241..2P -42885!.
EN><D "N>N9/%7*A><' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i' Aleea cu nuci -!'
(com. +alea Bupului)' ,ud. %a&i' cod --41' 5>(0 15411!221142' identificat cu 5%' seria
"?' nr. 8.-!.4' eliberat de 9(5B*( %a&i' la data de 2@.12.2@. 5ontact0 2!2625- 285'
danutmAgmail.com
AB%>6)C=EA> "%;N%B*95<' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul +aslui' ,ud. +aslui'
str. Ana %ptescu' bl. !-' sc. E' et. 2' ap. @' cod -!1-@' 5>(0 1--111!-411' identificat cu
5%' seria +9' nr. 11.558' eliberat de (oliia "unicipiului +aslui' la data de 12.-.22.
5ontact0 2!56!22@@' -!15228@2' alinmFescuAGa3oo.com
A>E7**A "%7C>*95<' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i' str. "izil' nr. 1' sc.
A' parter' ap. !' ,ud. %a&i' 5>( 28452422.-58' identificat cu 5%' seria "?' nr. 814-2'
eliberat de 9(5B*( %a&i' la data de 12.!.2@. 5ontact0 -448!4' anFdradAGa3oo.com
EC7%9 "%7C>*95<' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i' str. "izil' nr. 1' sc. A'
parter' ap. !' ,ud. %a&i' 5>( 1-@.2@2-2-14' identificat cu 5%' seria "?' nr. 814-' eliberat
de 9(5B*( %a&i' la data de 12.!.2@. 5ontact0 -4-28!!' dorismironescuAGa3oo.com
E7A=CM6=A)7%*B "L7MA><' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i' 9tr. %zvor' nr. 8'
)l. .4!' 9c. )' *t. %+' Ap. 1@' ,ud. %a&i' cod --5' 5>(0 1--22!22121-' identificat cu 5%'
6
seria "?' nr. 22284' eliberat de (oliia "unicipiului %a&i' la data de 2.5.21. 5ontact0
!!264@2.5' -582@@45-' !24@884145' dragos.mirsanuAgmail.com
"%;A% "C7A7<' cetean rom4n' domiciliat $n "ogo&oaia' Mos. )ucure&ti6/$rgovi&te' nr. !@
A' 9.A. %lfov' cod po&tal -- 1!5' 5>( 14.114!5@' identificat cu )%' seria =?' nr. 54@
@!1' eliberat de (oliia )uftea' la data 22 aprilie 1@@8. 5ontact0 -22 @5 55 85'
morarumi3aiFroAGa3oo.com
B<5%A =A)7%*BA "<>/*A><' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i' Aleea (edagogic' nr.
2' )l. )' *t. +%' Ap. 15' ,ud. %a&i' cod -5.' 5>(0 2552@221215' identificat cu 5%' seria "?' nr.
!!88.' eliberat de (oliia "unicipiului %a&i' la data de 14.8.22. 5ontact0 2!262.188.'
-45.@555' luciagabrielamunteanuA3otmail.com
AE7%A> "<7A7<' cetean rom4n' domiciliat $n 7oman' str. Mtefan cel "are' nr. 212' ,ud.
>eam' 5>( 1-!22!2-2.5' identificat cu 5%' seria >/' nr. !@-1.5' eliberat de 9(5B*(
7oman' la data de -.8.2-. 5ontact0 -42!8-4!.' muraruFaAGa3oo.com
+*7C>%5A CBA7%<' cetean rom4n' cu domicilul $n municipiul %a&i' bd. Eacia' nr. 4' )l. 1'
*t. %' tr. A' Ap. 8' cod -42-' ,ud. %a&i' 5>(0 2-4-2.22.!!2' 5%' seria "?' nr. 5-8411'
emisa de 9(5B*( %a&i' la data de 1.12.25. 5ontact0 !!26882'
veronicaFolariuAGa3oo.com
"%;A*BA (A7A95;%+' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i' str. 5ostac3e >egri' nr. .2' sc.
). et. 5' ap. 1-' ,udeul %a&i' cod --' 5>( 24-11@2211-5' identificat cu 5%' seria "?' nr. 855-52'
eliberat de (oliia 9(5B*( %a&i' la data de 5.11.2@. 5ontact0 2!26255445' -4285-8@'
mi3aelaparasc3ivFclasiceAGa3oo.com
E%C>%9%* 5C>9/A>/%> (L7+<BC%<' cetean rom4n' domiciliat $n sat (utna' nr. 1855' 5om. (utna'
,ud. 9uceava' 5>(0 1-.@1422458' identificat cu 5%' seria 9+' nr. 5@-845' eliberat de 9(5B*(
7dui' la data de 8.4.2@. 5ontact0 -4.8.85-2' matusalem-.-Agmail.com
"%7*BA (<9/%<' cetenie rom4n' domiciliat $n municipiul 9uceava' #udeul 9uceava' Aleea 9aturn'
nr. 1' )l. *21' 9c. 5' *t. 5' Ap. 2!' cod -2222' 5>(0 281822!!1!.4' identificat cu 5%' seria 9+' nr.
.14-!' eliberat de (oliia "unicipiului 9uceava la data de 2@.-.2@. 5ontact0
mirelaFpustiuAGa3oo.com' telefon0 -458!8581'
%CA>A6C/%B%A 7*(5%<5' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul Eoro3oi' ,udeul )oto&ani' pe
9trada Euzilor' nr. 12' )l. *1' sc. 1' et. 1' apartament 1' cod -152' 5>( 28!412-1!..' identificat
cu 5.%. seria ?/' nr. 2..855' eliberata de 9(5B*( Eoro3oi' la data de 1-.8.25. 5ontact0
-455-2!' repciucFiFoAGa3oo.com
7
C+%E%< 9:*7B*A' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul Cradea' str. 9Qndor 7emRnGiK' nr. 2' sc. )'
ap. 1-' ,ud. )i3or' cod 411.-' 5>(0 1-8-!511' identificat cu 5%' seria ?;' nr. 5.-.2' eliberat
de 9(5B*( Cradea' la data de 18.-.28. 5ontact0 25@641155' -5.1.44'
ovidiusferleaAgmail.com
*B*>A 9(%7%EC>' cetean rom4n' domiciliat $n satul )ro&teni' comuna %vne&ti' ,udeul +aslui' cod
-!-!' 5>(0 2855.!-4512' identificat cu 5%' seria +9' nr. 4.2!.' eliberat de 9(5B*( +aslui'
la data de 4.8. 2@. 5ontact0 -45!-2814' aleanspiriAGa3oo.com
"%;A*BA65N/NB%>A /N75NCA><' cetean rom4n' domiciliat $n sat Bumini& (5om. (iatra
Moimului)' ,ud. >eam' cod .1-1@' 5>(0 2-@22-2-.!2' identificat cu 5%' seria >/' nr. 12114'
eliberat de (oliia "unicipiului (iatra >eam' la data de 1-.5.22. 5ontact0 !!!64828'
catalinatarcaoanuAGa3oo.com
"NENB%>A <>=<7*A><' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul %a&i' 9tr. :$nt$nilor' nr.
!-' bl. 2' et. !' ap. 2@' ,ud. %a&i' cod -!!-' 5>(0 2-@11!!-!4.1' identificat cu 5%' seria
"?' nr. 8!521.' eliberat de 9(5B*( %a&i' la data de 2.8.2@. 5ontact0 -411488-2'
madandronicAgmail.com
"%;A% +AB*>/%> +BAE%"%7*95<' cetean rom4n' domiciliat $n municipiul 5raiova' 9tr. +idra 25
)' ,ud. Eol,' cod 2444' 5>(0 1--.221.!284' identificat cu 5%' seria E?' nr. .4252.' eliberat de
9(5B*( 5raiova' la data de 1-...2@. 5ontact0 -542121.' vladimirescuFmi3aiAGa3oo.com
$n conformitate cu dispoziiile Crdonanei cu privire la asociaii &i fundaii nr. 2.2!.1.2 a
=uvernului 7om4niei' ale prezentului 9tatut &i $n baza liberului consimm4nt &i a liberei
noastre iniiative' a! 9o$%($ :"5ii"aea Asociaiei de Filologie i He!e"e#$ic% &i'lic%
di" Ro!("ia' ca persoan ,uridic rom4n de drept privat' fr scop patrimonial' funcion4nd
ca instituie cultural' apolitic' non6confesional' non6guvernamental &i non6profit' pe
durata nelimitat.
ART* ;* SCO,UL ASOCIAIEI
8
(1) Asociaia de :ilologie &i ;ermeneutic )iblic din 7om4nia (numit $n continuare
Asociaia) are ca principal obiectiv promovarea activitilor &tiinifice din domeniul studiului
comparativ al teStelor biblice' precum &i al istoriei interpretrii acestor teSte $n antic3itate'
modernitate &i lumea contemporan.
(2) "isiunea Asociaiei este aceea de a analiza' $ntr6o manier riguroas &i &tiinific' patrimoniul
teStual al tradiiei biblice rom4ne&ti' prin care $nelegem suma traducerilor $n limba rom4n'
integrale sau pariale' ale Vechiului Testament &i ale Noului Testament' de la cele mai vec3i
versiuni manuscrise rom4ne&ti din secolul al ?+%6lea p4n la ediiile cele mai recente.
(!) Ln $ndeplinirea misiunii sale' Asociaia spri,in constituirea unor mecanisme instituionale
menite s promoveze' la nivel public' naional &i internaional' produsele religioase &i
culturale ale acestei tradiii.
(4) Ln acord cu obiectivele sale asumate' Asociaia spri,in' dezvolt &i $ncura,eaz cercetarea
&tiinific' dezvoltarea competenelor individuale' precum &i studiul avansat $n domenii
coneSe studiilor de filologie &i 3ermeneutic biblic0 traductologie' teoria teStului' lingvistic
&i filologie rom4neasc &i clasic' filologie comparat' teologie comparat' patrologie'
orientalistic' istoria )isericii' liturgic' filosofie' istoria ideilor' etc.
ART* <* O&IECTI4ELE ASOCIAIEI
(1) (entru realizarea scopurilor prevzute la art. !' Asociaia $&i propune s $ncura,eze cu
prioritate acele forme de cercetare &tiinific sau de activitate cultural prin care0
a) se analizeaz tradiia biblic rom4neasc' $n care sunt cuprinse $n ,ur de 18 traduceri integrale
ale Bibliei (manuscrise &i ediii)' la care se adaug numeroase alte traduceri pariale' de la
primele psaltiri cunoscute din secolul al ?+%6lea &i p4n la nenumratele traduceri $n
fascicule' periodice &i bro&uri moderne cu caracter confesionalP
b) se studiaz sistematic impactul eSercitat $n timp de activitatea de traducere &i prelucrare a
teStelor biblice asupra istoriei limbii rom4ne $n ansamblul ei sau asupra stilurilor sale
funcionaleP
c) se editeaz $n condiii &tiinifice teSte aparin4nd tradiiei biblice rom4ne&ti &i universaleP
d) se evideniaz ramificrile tradiiei biblice datorate inseriilor liturgice ale teStului biblic $n
literatura cultic0 evang3eliare' apostol' parimiare etc.P
9
e) se promoveaz publicaii interesate de istoria receptrii Bibliei $n teStele literare' teologice'
folclorice sau filozofice ale culturii rom4ne&ti sau europeneP
f) se eSamineaz modul de ec3ivalare a unor termeni biblici $n diferite teSte reprezentative
pentru cultura teologic &i literar rom4neasc (studiind' $ndeosebi' raportul $ntre criteriul
obiectivitii &tiinific &i identitatea confesional a autorului2a comunitii care au produs
teStul respectiv)P
g) se urmre&te reflectarea tradiiei biblice $n domenii culturale de impact public0 cinematografie'
televiziune' art' muzic' etc.P
3) se studiaz strategiile de supravieuire ale tradiiei biblice rom4ne&ti sub dictatura comunist
(1@4561@8@)P
i) se acord atenie cercetrilor de istorie literar' istorie a &tiinei &i istorie a religiilor' care
pleac de la teSte religioase canonice sau apocrife din proSimitatea tradiiei biblice rom4ne&tiP
,) se identific toate componentele 3ermeneutice ale receptrii &i interpretrii teStelor sacre $n
istoria cultural a spaiului rom4nescP
K) se analizeaz modul $n care Biblia &i tradiiile scripturistice subterane intersecteaz dezbaterile
contemporane din domeniul epistemologiei' al biologiei sau al cosmologiei (e.g.' intelligent
design2creaionism vs. darJinism' etc.)P
l) se aduc la cuno&tina opiniei publice aspecte legate de geneza unor fenomene religioase &i
culturale specifice' cum ar fi ateismul militant (legat de lectura ideologic a teStelor sacre) sau
fundamentalismul teologic (legat aproape $ntotdeauna de interpretarea literal &i anistoric a
9fintei 9cripturi)P
m) se organizeaz lansri de carte &i dezbateri privind situarea tradiiei biblice $n spaiul larg al
culturii rom4ne&ti &i europene.
ART* =* ACTI4IT>I S,ECIFICE ALE ASOCIAIEI
(1) (entru $ndeplinirea misiunii sale' Asociaia va spri,ini desf&urarea urmtoarelor activiti0
a) susinerea demersurilor &tiinifice de cercetare a tuturor surselor edite &i inedite (manuscrise'
cri liturgice etc.) care documenteaz geneza &i proliferarea tradiiei biblice rom4ne&tiP
b) conceperea &i realizarea unor instrumente de lucru colective (lucrri de sintez' enciclopedii'
dicionare tematice' ediii moderne ale principalelor versiuni ale Bibliei $n limba rom4n'
10
leSicoane' concordane' monografii pe teme de traductologie biblic' stilistic' istorie a
receptrii &i a circulaiei teStelor biblice' bibliografii etc.) necesare $n conteStul cultural local
&i internaionalP
c) valorificarea rezultatelor cercetrii prin publicarea de lucrri &tiinifice' reviste' bro&uri &i
colecii de carte' a unor portaluri electronice' manuale' dar &i a altor lucrri $n domeniu' $n
limba rom4n &i $n principalele limbi de circulaie internaional' difuzate $n format tiprit
&i2sau electronicP fondurile astfel obinute vor fi utilizate eSclusiv pentru indeplinirea
scopurilor &i obiectivelor Asociaiei' conform prevederilor legaleP
d) iniierea' stabilirea' dezvoltarea &i susinerea de raporturi de colaborare &i cooperare cu diferite
universiti acreditate $n 7om4nia &i peste 3otare' cu asociaii profesionale' precum &i cu alte
instituii academice' institute &i centre de cercetare' locale &i internaionale' care au un obiect
de studiu de interes comunP
e) constituirea prin ac3iziii proprii' sc3imburi &i donaii' a unei biblioteci privind istoria tradiiei
biblice $n spaiul european' nord6american &i asiaticP
f) organizarea de seminarii' congrese' colocvii' mese rotunde' &coli de var' conferine &i
dezbateri' naionale &i internaionaleP
g) acordarea unui numr de burse cu scopul stimulrii cercetrii $n domeniul filologiei &i al
3ermeneuticii bibliceP
3) oferirea de consultan &i eSpertiz calificat la solicitarea unor structuri publice sau private'
$n domeniile care in de competena AsociaieiP
i) publicarea unui raport final anual' care va sintetiza rezultatele principale ale cercetrilor
Asociaiei.
ART* ?* STRUCTURA ORGANIZATORIC> A ASOCIAIEI
(1) Asociaia este persoan ,uridic de drept privat. Crganizarea &i funcionarea Asociaiei se
stabile&te' potrivit prezentului statut' prin 3otr4ri ale organelor de conducere.
(2) Crganele de conducere ale Asociaiei sunt0
a) Adunarea =eneral a membrilorP
b) 5onsiliul Eirector.
11
(!) Ad#"aea Ge"eal% a membrilor este forul conductor al Asociaiei &i se $ntrune&te anual
sau $n mod eScepional la solicitarea 5onsiliului Eirector. 5onvocarea eScepional se face cu
cel puin 21 de zile $nainte de $ntrunire prin mi,loace mass6media sau2&i prin convocarea
individual prin po&t. Adunarea =eneral este considerat statutar dac sunt prezeni 5T 1
1 din totalul membrilor si. 5onvocarea eScepional a Adunrii =enerale se face la
solicitarea 5onsiliului Eirector sau la solicitarea scris a cel puin 125 din totalul membrilor
si.
(4) 5ompetenele Adunrii =enerale sunt urmtoarele0
a) s stabileasc strategia &i obiectivele generale ale AsociaieiP
b) s aleag &i s revoce membrii 5onsiliului EirectorP
c) s aleag &i s revoce cenzorul sau comisia de cenzoriP
d) s aprobe bugetul de venituri &i c3eltuieli &i bilanul contabilP
e) s modifice statutul AsociaieiP
f) s $nfiineze sucursale sau filialeP
g) s valideze primirea de noi membriP
3) s analizeze &i s aprobe activitatea 5onsiliului EirectorP
i) s dizolve &i s lic3ideze AsociaiaP
(5) Co"sili#l Diec$o are rol eSecutiv &i se $ntrune&te dup necesiti. 5onvocarea 5onsiliului
Eirector poate fi solicitat de pre&edinte' singur' sau de cel puin 125 din membrii Asociaiei.
(.) 5onsiliul Eirector este format din &apte membri0 #" -eedi"$e0 #" /ice-eedi"$e0 #"
sece$a ge"eal0 $ei !e!'i &i #" $e8oie* Adunarea 5onstitutiv va alege prima
structur a 5onsiliului Eirector. "embrii 5onsiliului Eirector sunt ale&i sau reconfirmai o
da$% la < a"i de ctre Adunarea =eneral a Asociaiei' organizat la propunerea pre&edintelui
Asociaiei sau a ma,oritii simple a membrilor 5onsiliului Eirector.
(-) Atributele 5onsiliului Eirector sunt urmtoarele0
a) coordoneaz activitatea AsociaieiP
b) prezint Adunrii =enerale raportul de activitate pe perioada anterioar' eSecutarea bugetului
de venituri &i c3eltuieli &i proiectele programelor AsociaieiP
c) aprob organigrama &i politica de personal a AsociaieiP
reprezint Asociaia $n relaiile cu alte organizaii' precum &i $n relaiile cu instituiile statuluiP
12
d) discut &i aprob problemele legate de dob4ndirea sau de pierderea calitii de membru al
AsociaieiP
e) nominalizeaz beneficiarii premiilor acordate de ctre Asociaie pentru merite sau realizri
deosebiteP
f) $ndepline&te orice alte atribuii care converg scopului Asociaiei &i care sunt stabilite de
Adunarea =eneral.
(8) Ln activitatea sa &tiinific' Asociaia beneficiaz de patrona,ul onorific al unui 5onsiliu
Mtiinific format din &apte personaliti de $nalt prestigiu cultural &i academic' din ar &i de
peste 3otare.
(@) ,eedi"$ele 5onsiliului Eirector' care este &i pre&edinte al Asociaiei' are dreptul de a
reprezenta Asociaia $n plan naional &i internaional' promov4nd programele de cercetare
derulate de aceasta.
(1) (re&edintele fondator al Asociaiei este profesorul universitar *ugen "unteanu' al crui
prim mandat eSecutiv (cu posibilitatea re$nnoirii) este de patru ani.
(11) (re&edintele Asociaiei poate face propuneri de sc3imbri de personal $n cazuri specifice de
boal' invaliditate sau indisponibilitate pentru unii dintre membrii 5onsiliului Eirector.
(12) (re&edintele Asociaiei poate propune constituirea unor direcii de cercetare &i ec3ipe de
lucru $n cadrul Asociaiei (Biblia ebraic' Septuaginta' tradiia rom4neasc' 3ermeneutic
patristic' Biblia $n modernitate etc.).
(1!) (re&edintele Asociaiei poate delega o parte din atribuiile sale unuia dintre membrii
5onsiliului Eirector.
(14) 4ice-eedi"$ele coopereaz cu pre&edintele pentru realizarea activitii Asociaiei. Ln
absena pre&edintelui sau la indicaia sa eSpres' vicepre&edintele $ndepline&te toate atribuiile
acestuia.
(15) Sece$a#l e@ec#$i/ urmre&te aducerea la $ndeplinire a 3otr4rilor organelor de conducere
ale Asociaiei' organizeaz ar3iva &i corespondena oficial a Asociaiei.
(1.) Te8oie#l are sarcina colectrii cotizaiilor membrilor Asociaiei &i a gestionrii contabile
a patrimoniului Asociaiei.
(14) Activitatea fiecrui membru al Asociaiei se face benevol' unele activiti punctuale
(organizarea de conferine etc.) put4nd fi remunerate din veniturile proprii ale Asociaiei'
dup principiul maSimei transparene &i cu acordul 5onsiliului director.
13
(15) 5ontrolul financiar intern este asigurat de un ce"8o. Eac numrul membrilor $nscri&i va fi
peste o sut' controlul financiar va fi asigurat de o Co!isie de Ce"8oi' alctuit din trei
membri ale&i de Adunarea =eneral. 5enzorul sau 5omisia de 5enzori are urmtoarele
atribuii0
a) verific modul $n care este administrat patrimoniul AsociaieiP
b) $ntocme&te rapoarte &i billanuri financiar6contabile &i le prezint Adunrii =eneraleP
c) poate participa la &edinele 5onsiliului Eirector fr drept de votP
d) $ndepline&te orice alte atribuii stabilite de Adunarea =eneral.
ART* A* CALITATEA DE BEB&RU AL ASOCIAIEI
(1) "embrii Asociaiei pot fi0 a) membri fondatoriP b) membri de onoareP c) membri.
(2) Be!'ii 5o"da$oi sunt persoanele care au participat la constituirea patrimoniului Asociaiei
&i la $nfiinarea acesteia.
(!) (ot fi !e!'i de o"oae personaliti' oameni de &tiin &i de cultur' care' prin activitatea
lor' spri,in activitatea Asociaiei. 5alitatea de membru de onoare se acord de ctre
pre&edinte la propunerea a cel puin ! membri din conducerea Asociaiei.
(4) Be!'# al Asociaiei poate fi orice persoan care ader la prezentul statut &i la obiectivele
Asociaiei' &i ale crei preocupri &tiinifice se $nscriu $n sfera de interes a Asociaiei. 5ererea
de aderare individual se aprob dup verificarea condiiilor cerute de statut de ctre
Adunarea general.
(5) 5alitatea de membru al Asociaiei se pierde' prin decizie a 5onsiliului Eirector' astfel0
a) prin eScludere' $n urmtoarele cazuri0
6 producerea de pre,udicii morale &i materiale Asociaiei prin activiti contrare ordinii de drept &i
legilor statului rom4nP
6 $nclcarea statutului &i a normelor recunoscute de Asociaie $n regulamentele proprii de
organizare intern &i de funcionare' aprobate de organele de conducere' precum &i
condamnarea pentru fapte penaleP
6 neplata cotizaiei timp de doi ani consecutiviP
b) la cerere.
14
ART* 1* DRE,TURI I O&LIGAII ALE BEB&RILOR ASOCIAIEI
(1) "embrii Asociaiei au urmtoarele drepturi0
a) cele prevzute de prezentul statut &i de prevederile legale $n vigoareP
b) s aleag &i s fie ales $n organismele AsociaieiP
c) s propun Adunrii =enerale msuri de $mbuntire a activitiiP
d) s beneficieze de serviciile mi,locite de AsociaieP
e) s fie informai cu privire la evenimentele importante organizate de AsociaieP
f) s participe ca delegai la manifestrile ce se $nscriu $n realizarea scopului AsociaieiP
g) s participe la toate activitile Asociaiei' $n ar sau $n strintateP
3) s fie invitat de alte organizaii similare pentru sc3imb de eSperienP
(2) "embrii Asociaiei au urmtoarele $ndatoriri0
a) s respecte prezentul statutP
b) s participe la activiti &i s6&i $ndeplineasc atribuiile ce le revinP
c) s contribuie la realizarea obiectivelor AsociaieiP
d) s contribuie la dezvoltarea patrimoniului' s prote,eze baza material a Asociaiei' s6&i
ac3ite regulat cotizaia (cel mai t4rziu la data de !1 decembrie a fiecrui an calendaristic)P
(!) "embrii Asociaiei pot susine material' financiar sau prin alte mi,loace scopul &i activitatea
Asociaiei.
ART* C* ,ATRIBONIUL ASOCIAIEI
(1) :iind o asociaie nelucrativ' nonprofit' principala surs de finanare a Asociaiei o constituie
cotizaia membrilor. (entru primul an cotizaia va fi de 45 lei. 5uantumul cotizaiei va fi
stabilit anual de ctre 5onsiliul Eirector &i va fi supus aprobrii prin ma,oritate simpl a
Adunrii =enerale a Asociaiei.
(2) Alte surse de venit ale Asociaiei sunt0
a) sponsorizri &i donaii' $n condiiile legii' sub form de a,utoare materiale' bne&ti' bunuri
mobile &i imobile' din partea unor persoane fizice sau ,uridice' din ar sau din strintateP
15
b) contravaloarea unor contracte de cercetare &tiinific &i contravaloarea cursurilor &i a
publicaiilor AsociaieiP
c) editarea &i v4nzarea de cri' publicaii' lucrri' studii de specialitate' obiecte &i materiale
educaionale' materiale audio6video' e6booKs' audio6booKs etc.P
d) valoarea unei pri din bunurile materiale primite ca a,utoare &i donaii' $n cotele &i limitele
prevzute de lege' pentru a crea disponibiliti bne&ti care s poat asigura c3eltuielile
necesare desf&urrii activitii AsociaieiP
e) realizarea &i valorificarea de studii &i proiecte' precum &i efectuarea de prestri de serviciiP
f) eSploatarea bunurilor pe care Asociaia le are $n administrareP
g) orice alte modaliti permise de lege' $n str4ns legtur cu scopul &i obiectivele AsociaieiP
(!) (atrimoniul financiar &i material al Asociaiei va putea fi destinat &i folosit pentru realizarea
scopului &i a obiectivelor prevzute $n prezentul statut' prin0
a) constituirea unor fonduri destinate investigaiilor legate de dotarea cu mi,loace necesare pentru
buna desf&urare a activitilor Asociaiei' $ntre care sunt cuprinse imobile' mi,loace de
transport' materiale &i mi,loace de comunicare' biroticP
b) acoperirea c3eltuielilor generate de buna funcionare a AsociaieiP
c) premii' c3eltuieli de deplasare $n ar &i $n strintate' a membrilor Asociaiei' cu aprobarea
5onsiliului EirectorP
d) corespondenP
e) procurarea de literatur de specialitateP
f) dotarea &i susinerea activitii &tiinifice &i educaionaleP
g) editarea literaturii de specialitate &i a publicaiilor AsociaieiP
3) susinerea financiar a invitailor din ar &i din strintateP
i) alte c3eltuieli legate de buna desf&urare a activitii Asociaiei' care converg scopului
acesteia.
ART* +2* DIZOL4AREA I LICHIDAREA ASOCIAIEI
(1) Asociaia funcioneaz' $n principiu' pe termen nelimitat. *a se poate dizolva $n urmtoarele
condiii0
a) imposibilitatea realizrii scopului pentru care a fost $nfiinatP
16
b) la solicitarea a !24 din membrii fondatoriP
c) $n cazul insolvabilitiiP
d) $n celelalte cazuri prevzute de lege.
(2) )unurile rmase $n urma lic3idrii vor fi transmise unor persoane ,uridice av4nd acela&i scop
sau un scop asemntor. (rocedura transmiterii acestor bunuri va fi 3otr4t de Adunarea
=eneral a membrilor prin vot.
ART* ++* DIS,OZIII FINALE
(1) Asociaia va putea' $n funcie de necesiti' s anga,eze for de munc calificat &i va asigura
salarizarea conform prevederilor legale.
(2) "odificarea &i completrile ulterioare ale statutului se efectueaz $n condiiile prevzute de
lege.
(!) (revederile prezentului statut se completeaz cu dispoziiile Crdonanei 2.22 cu privire la
asociaii &i fundaii' cu toate modificrile &i completrile ulterioare.
(4) Asociaia dispune de cont bancar ($n lei). Accesul la acest cont este rezervat pre&edintelui &i
trezorierului Asociaiei.
(5) (rezentul statut a fost adoptat de membrii fondatori ai Asociaiei de :ilologie &i
;ermeneutic )iblic din 7om4nia' astzi' 1 aprilie 21.
Be!'i 5o"da$oi D
EUGEN BUNTEANU
BIHAIL GEORGE NEABU
BIOARA DRAGOBIR
EILHELB TAUEINFL
EBANUEL CONAC
ANAGBARIA GHNSAC
17
SA&INA NICOLETA ROTENSTEIN
ANUA RODICA ARDELEAN
DRAGO CI,RIAN &AHRIB
SIL4IA &ALT>
ANA &O&U
IULIA &UCATARU
IOSIF CABAR>
ASTRID CAB&OSE
ALINA CABIL
ANAG4ERONICA CATAN>GS,ENCHIU
CRISTINAGBARIANA C>R>&U
LUCIA CIFOR
LUCIA CHB,EANU
BARIUSGRADU CLIB
TEFAN COLCERIU
ANGELA COCIUG
&OGDANG

BIHAI CREU
BIHAELAGCRISTINA CREU
ANCA CRI4>
BARIUSGDA4ID CRUCERU
18
LOREDANA DASC>L
ELENA D>NIL>
CRISTINAGIOANA DIBA
CARBEN DIBITRIU
FELICIA DUBAS
IOANGFLORIN FLORESCU
OCTA4IAN GORDON
GA&RIELA HAIA
BARIA HUSARCIUC
SIL4IU LU,ACU
LAURA BANEA
D>NU B>N>STIREANU
ALING&OGDAN BIH>ILESCU
ANDREEA BIRONESCU
DORIS BIRONESCU
DRAGOGGA&RIEL BHRANU
BIHAI BORARU
LUCIA GA&RIELA BUNTEANU
ADRIAN BURARU
4ERONICA OLARIU
19
BIHAELA ,ARASCHI4
DIONISIE CONSTANTIN ,HR4ULOIU
BIRELA ,USTIU
IOANAGOTILIA RE,CIUC
O4IDIU SFERLEA
ELENA S,IRIDON
BIHAELAGC>T>LINA T>RC>OANU
B>D>LINA UNGUREANU
BIHAI 4ALENTIN 4LADIBIRESCU
20