Anda di halaman 1dari 1

Surat Undangan Rapat Dewan Guru

KOP SURAT
Nomor : .
Lampiran : -
Periha : Undangan Rapat Kenaikan Kelas
!iami"# $%&'
Kepada :
(th : )apa*+,-u Dewan Guru
S.A Negeri
di
Tempat
Dengan hormat#
Sehu-ungan teah -era*hirn/a U0ian A*hir Seme"ter dan untu* menentu*an *enai*an *ea"
ma*a dengan ini *ami mengundang )apa*+,-u Dewan Guru untu* dapat hadir pada a1ara "eperti
periha diata" /ang a*an dia*"ana*an pada :
2ari + Tangga : Senin# $3 .ei $%&'
Pu*u : &&.%% "+d See"ai
Tempat : Aua S.A Negeri ..
Demi*ian undangan ini di"ampai*an# mengingar "angat pentingn/a rapat ini# *ami "angat
mengharap*an *ehadirann/a. Ata" perhatiann/a# *ami u1ap*an terima *a"ih.
Kepaa S.A Negeri ..
R A H I M A W A T I