Anda di halaman 1dari 45

TAJUK 4

TEORI
KAUNSELING
1 EDU3107/2014
Kepentingan Teori Kepada Kaunseling
1. Sebagai rangka rujukan yang
baik untuk membantu guru
bnk memahami tingkahlaku,
seterusnya merancang
pelan tindakan yang
bersesuaian dengan klien
yang dipertemukan.
2. Menerangkan tentang
perubahan tingkahlaku
serta membekalkan
maklumat tentang faktor-
faktor berhubung dengan
perhubungan, matlamat
kaunseling, teknik, proses &
hasil.
Dapat mengenalpasti punca
masalah & membantu klien
mengurus hidupnya ke arah
pertumbuhan &
perkembangan yang sihat.
2 EDU3107/2014
3.Membantu guru bnk
memilih teori yang sedia
ada @ membentuk teori
baharu yang kongruen
(mempunyai bentuk &
saiz yang sama) dengan
nilai serta personalitinya
dan sesuai digunakan
untuk pelbagai jenis klien
yang mengalami isu yang
berbeza.
3 EDU3107/2014
Model Kaunseling
BASIC ID - Lazarus
Bidang Masalah Contoh Masalah
B ( Behaviour ) Tingkahlaku Berkelahi, menganggu, bercakap tanpa bersebab,
mencurI, tangguh-menangguh
A ( Affect) Emosi Luahan perasaan marah, kebimbangan, fobia,
kemurungan
S ( Sensation /
School )
Sensasi / Sekolah Sakit kepala, sakit belakang, sakit perut, kegagalan
akademik, masalah motor, masalah persepsi
I ( Imagery) Imageri Mimpi ngeri, harga diri yang rendah, takut disingkirkan,
tabiat berkhayal yang berlebih-lebihan
C ( Cognition ) Kognisi Pemikiran tidak rasional, masalah menetapkan
matlamat, masalah membuat keputusan, kesukaran
menyelesaikan masalah.
I (Interpersonal /
Relationship )
Hubungan
Interpersonal
Segan, konflik dengan orang dewasa dan rakan sebaya,
masalah keluarga
D ( Drugs / Diet ) Dadah / Makanan
& Pemakanan
Hiperaktiviti, masalah kawalan berat badan,
penggunaan dadah dan penagihan dadah
4
Model Kaunseling
HELPING
Bidang Masalah Contoh Masalah
H ( Helping ) Membantu Isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mislanya
kesakitan; penyakit
E ( Emotions ) Emosi Kebimbangan , kemarahan, kesedihan
L ( Learning
promblems )
Masalah
pembelajaran
Kegagalan, masalah tumpuan
P (Personal
relationships )
Perhubungan
peribadi
Perhubungan dengan orang dewasa, rakan sebaya
I (Imagery ) Imageri Harga kendiri yang rendah, kemahiran menangani
masalah yang rendah.
N ( Need to
know )


G ( Guidance )
Keperluan
untuk
mengetahui

Bimbingan
Kekurangan maklumat, pemikiran yang bercelaru,
putus asa


Bimbingan tingkahlaku, tindakan dan konsekuen
(masalah tingkahlaku dan motivasi)
EDU3107/2014 5
Klasifikasi Teori Kaunseling
KENDIRI
Perasaan
Tingkahlaku Pemikiran
EDU3107/2014 6
Berdasarkan kerangka tersebut, maka teori-
teori kaunseling diklasifikasikan kepada
3 kategori:
Behavioral (Tingkahlaku)
Afektif (Perasaan)
Kognitif (Pemikiran)
EDU3107/2014 7
Kategori Teori Contoh Teori
Behavioral ( Tingakahlaku ) Teori Behavioris
Terapi Realiti
Terapi Brief
Psikologi Individu
Afektif ( Perasaan ) Teori Pemusatan Perorangan
Terapi Gestalt
Kognitif ( Pemikiran ) Teori Rasional Emotif
Terapi Kognitif Behavioral
Psikoanalisis
Analisis Transaksional
Intervensi Sistemik
Kaunseling Keluarga
EDU3107/2014 8
Teori Behavioris
Hasil kajian Ivan Pavlov dan B.F Skinner
Antara ahli teoris yang lain Joseph Wolpe,
M.B Shapiro dan Hans Eysenek
3 aspek tumpuan:
1.Pandangan terhadap manusia,
2.Peranan kaunseling,
3.Teknik / strategi untuk membantu klien
EDU3107/2014 9
Pandangan Terhadap Manusia
Dilahirkan neutral & mempunyai potensi yang sama untuk
menjadi baik / jahat, bersifat rasional / tidak rasional.
Mampu memberi respon terhadap rangsangan yang sesuai
dan respon terhadap perkara yang telah dipelajari.
Hasil pelaziman, iaitu rangsangan-gerakbalas. Reaksi
terhadap sesuatu rangsangan bergantung kepada
pengalaman.
Mempelajari & menyimpan pola-pola tingkahlaku &
seterusnya mengulang pola-pola tersebut pada masa depan
sekiranya diperlukan.
Rumusan:
Penekanan terhadap tingkahlaku negatif yang diperhatikan &
hendaklah dihapuskan.
EDU3107/2014 10
Peranan Kaunseling
Klien akan bertindak secara aktif ke arah
penyelesaian masalah yang dihadapi.
Antara tindakan tersebut:
Memantau tingkahlaku yang kurang wajar
Mengamalkan kemahiran mengurus
tingkahlaku tersebut
Menyempurnakan tugasan yang diberikan
EDU3107/2014 11
Teknik / Strategi Membantu Klien
Operan
Kontrak Kontingensi
Pembentukan
Modelling
Ekonomi Token
Main Peranan
Latihan Asertif
Klasikal
Desensitasi Bersistematik
Pelaziman Aversif
EDU3107/2014 12
Kontrak Kontigensi
EDU3107/2014 13
Kenalpasti masalah
LANGKAH 1

Tentukan
Matlamat
LANGKAH 3

Kumpul data
Baseline
LANGKAH 2

Bentuk pelan
kontigensi
LANGKAH 4

Menilai pelan
Kontigensi
LANGKAH 5
Bentuk pelan
Penyelenggaraan
LANGKAH 6
Proses Kontrak Kontigensi
Langkah Proses
1 Kenalpasti masalah
2 Kumpul data baseline
3 Tentukan matlamat
4 Bentuk pelan kontigensi
5 Menilai Kontegensi ( tidak berkesan
ulang langkah 4 )
* Jika berkesan terus ke langkah 5
6 Bentuk pelan penyelenggaraan
EDU3107/2014 14
Pembentukan (Shaping)
Ciri-ciri tingkahlaku yang mirip kepada
tingkahlaku sasaran diberikan peneguhan
sehingga terhasilnya tingkahlaku tersebut.
Langkah pelaksanaan:
1. Mengenalpasti tingkahlaku yang diingini
2. Menunggu sehingga kelihatan tingkahlaku
tersebut
3. Memberikan peneguhan wajar (ekstrinsik &
intrinsik)
EDU3107/2014 15
Modelling
Mendedahkan murid kepada seorang @ lebih
individu sama ada dalam kehidupan seharian,
berbentuk watak dalam filem @ tayangan
video.
Watak tersebut akan mempamerkan ciri-ciri
tingkahlaku seperti dihasratkan oleh murid.
Guru bnk dan rakan sebaya boleh menjadi
model yang mendemontrasikan ciri-ciri
tingkahlaku tertentu.
EDU3107/2014 16
Ekonomi Token
Ekonomi token @ markat (point) diberikan
apabila kanak-kanak menunjukkan ciri-ciri
tingkahlaku yang wajar.
Sebaliknya, mereka akan kehilangan token @
markat sekiranya menunjukkan ciri-ciri tingkah
laku disruptif.
Token @ markat yang dikumpul boleh diganti
dengan masa permainan tambahan, gula-gula
dll.
EDU3107/2014 17
Main Peranan
Murid diberi peluang untuk melihat tingkahlaku
mereka sepertimana yang dilihat oleh orang lain,
serta memperoleh maklumbalas mengenai
tingkahlaku tersebut.
Murid berpeluang mempelajari mengenai sebab-
akibat sesuatu tingkahlaku serta mengalami
konsekuan yang berkaitan dalam seting yang
selamat.
Murid lebih berupaya untuk melakonkan sesuatu
situasi yang bermasalah berbanding
memerihalkan situasi tersebut dengan perkataan.
EDU3107/2014 18
Latihan Asertif
Sesetengah murid biasanya mengundur @
mengalah semasa berhadapan dengan situasi
tertentu.
Mereka mempunyai harga diri yang rendah
menyebabkan mereka tidak berani untuk
menuntut hak.
EDU3107/2014 19
Desensitasi Bersistematik
Diutarakan oleh Wolpe, bertujuan untuk
menghapuskan kebimbangan & ketakutan
yang sedang dialami oleh seseorang.
Guru bnk akan menyediakan satu hiraiki
situasi yang berhubung dengan ketakutan
tersebut.
Lama-kelamaan murid tersebut akan dapat
mengatasi kebimbangan yang dialami.
EDU3107/2014 20
Pelaziman Aversif
Merupakan penggunaan rangsangan
berbentuk aversif terhadap sesuatu
tingkahlaku.
Contoh: Murid yang suka menganggu proses
p&p dikehendaki mencubit sendiri setiap kali
melakukan tingkahlaku tersebut.
Boleh digabungkan dengan ekonomi token
(ganjaran / peneguhan positif diberikan).
EDU3107/2014 21
Teori Pemusatan Perorangan
Pelopor teori ini ialah Carl Rogers.
Tumpuan diberikan kepada 3 aspek:
1. Pandangan terhadap manusia
2. Peranan kaunseling
3. Teknik / strategi untuk membantu klien
EDU3107/2014 22
Pandangan Terhadap Manusia:
Bersifat rasional, gemar bersosialisasi, berpandangan ke
hadapan & realistik.
Ciri-ciri manusia:
1.Mempunyai maruah serta harga
diri & harus dihormati.
2.Mempunyai kapasiti untuk
mencapai arah kendiri &
berkebolehan untuk
membuat penilaian yang
bijak, sekiranya diberikan
peluang.
3.Berkebolehan untuk memilih
nilai masing-masing.
4.Mampu belajar cara
menunaikan t.jawab secara
konstruktif
5.Berkebolehan untuk menangani
perasaan, pemikiran &
tingkahlaku masing-masing.
6.Berpontensi untuk melakukan
perubahan yang konstruktif
serta perkembangan peribadi
ke arah kehidupan yang
memuaskan.

EDU3107/2014 23
Peranan kaunseling
1. Kedua-dua pihak
hendaklah berada dalam
konteks psikologikal.
2. Klien berada dalam
keadaan tidak kongruen
3. Guru bnk berada dalam
keadaan kongruen &
terlibat dalam hubungan
kaunseling
4. Guru bnk mengamalkan
penerimaan positif tanpa
syarat terhadp klien.
5.Guru bnk bersifat empati
terhadap kerangka
rujukan klien.
6.Sifat empati & penerimaan
positif tanpa syarat
berjaya tercapai dalam
sesi.
EDU3107/2014 24
Teknik / Strategi Untuk
Membantu Klien
Mengikut Rogers, elemen yang paling kritikal
dalam teori perorangan ialah sikap guru bnk
terhadap klien.
Antara ciri sikap tersebut ialah:
Ketulenan
Penerimaan positif tanpa syarat
Empati

EDU3107/2014 25
Ketulenan :Merujuk kepada identiti kendiri
sebenar guru bnk yang kekal sepanjang sesi.
Merangkumi ciri-ciri;
Tidak terikat dengan peranan:
Bersifat tulen & tidak akan
berselindung di sebalik
peranan profesional.
Bersifat spontan:
Berkomunikasi secara
terbuka & tidak terlalu
berjaga.
Tidak bersikap impulsif /
terlalu terikat dengan
peraturan.
Komunikasi lisan &
tingkahlaku berasaskan
tahap keyakinan diri.


Tidak Bersifat defensif:
Guru bnk sedia maklum
tentang kekuatan &
kekurangan masing-masing.
Bersikap terbuka terhadap
komen / teguran negatif
klien tanpa berasa
terancam.

EDU3107/2014 26
Bersifat tekal:
Agak tekal dari segi pemikiran,
perasaan dan tingkahlaku.
Ketiga-tiga aspek tersebut
selari / kongreun.

Membuat perkongsian diri:
Membuat pendedahan kendiri,
apabila difikirkan sesuai &
perlu.
Klien berpeluang mengenali
dengan lebih mesra.


EDU3107/2014 27
Penerimaan positif tanpa syarat: Menerima klien
sebagai seorang yang berpontensi menjadi baik,
bersifat rasional & gemar kepada autonomi.
Ciri-ciri guru bnk;
Memberi perhatian yang
berkualiti kepada
kebimbangan & perasaan
klien.
Bersikap tanpa
menghukum terhadap
klien serta
mengganggapnya sebagai
seorang yang berhak
diberi layanan yang tulen.
Bertindak dengan penuh
empati serta memahami
kerangka rujukan kelas.
Menyedari dan
meningkatkan potensi &
kebolehan klien.
EDU3107/2014 28
Empati
Menyelami dunia klien untuk mengalami
situasi yang sedang dilalui oleh klien serta
menghayati perasaan yang sedang dirasainya
buat ketika itu.
Antara strategi yang terangkum dalam sifat
empati termasuk:
Kemahiran melayan
Kesenyapan
EDU3107/2014 29
Kemahiran Melayan
Mimik muka
postur badan
Anggukan kepala
Kontek mata
Senyuman
Nada suara
Jarak fizikal yang sesuai
Sentuhan bahu


Melalui kemahiran
melayan secara lisan
dan bukan lisan, guru
bnk berjaya masuk
dalam dunia klien dan
mudah memahami
masalah yang sedang
dihadapi.
EDU3107/2014 30
Kesenyapan
Memberi klien masa
untuk memproses
maklumat serta
perasaan dengan lebih
berkesan.

EDU3107/2014 31
Teori Rasional Emotif
Dipelopori oleh Albert Elllis.
Meliputi 3 aspek:
1. Pandangan terhadap manusia
2. Peranan kaunseling
3. Teknik / strategi untuk membantu klien
EDU3107/2014 32
Pandangan Terhadap Manusia
Berpendapat bahawa manusia tidak dianggap
sebagai baik @ jahat sekiranya memberi
respon berdasarkan kepercayaan yang
rasional.
Apabila reaksi mereka tidak rasional, maka
mereka akan menganggap diri & orang lain
sebagai jahat, tidak boleh dipercayai, tidak
bertanggungjawab dsbnya.

EDU3107/2014 33
Bagi Elllis, secara semulajadi, manusia bersifat
tidak rasional & cenderung kepada kegagalan.
Mengikut kebiasaan, mereka gemar
menggunakan perkataan mesti, harus, &
patut dalam mengharungi liku-liku
kehidupan.
Ekoran daripada itu, mereka sering mengalami
gangguan emosi, kemarahan, kebimbangan,
kemurungan, putus asa, kekecewaan &
perasaan negatif yang lain yang akhirnya
membawa kepada tingkahlaku yang
merosakkan.
EDU3107/2014 34
Adaptasi daripada: Thompson, Rudolph & Henderson,
2004:2007
Gelungan Pemikiran Tidak Rasional
Pemikiran X
tidak rasional
X benci pada
diri sendiri
X melakukan
perbuatan
yang
merosakkan
dirinya
X benci
kepada
orang lain
Reaksi orang
lain terhadap
X juga
bersifat tidak
rasional
EDU3107/2014 35
Peranan Kaunseling
Peranan kaunseling yang berorentasikan teori
rasional emosi ialah menstruktur semula
kognisi klien, termasuk pemikiran &
kepercayaan tidak rasional agar klien
memperoleh satu pandangan & falsafah hidup
yang lebih positif & rasional.
Menurut Crawford & Elllis, kepercayaan tidak
rasional boleh diklasifikasikan kepada 5, iaitu:
EDU3107/2014 36
1. Kepercayaan bersifat kegagalan yang
menghalang pencapaian matlamat individu
berkenaan
2. Kepercayaan yang rigid & dogmatik yang
membawa kepada hasrat yang kurang realistik
3. Kepercayaan anti-sosial yang memusnahkan
hubungan sosial seseorang
4. Kepercayaan tidak- realistik yang memberi satu
gambaran palsu mengenai realiti
5. Kepercayaan bertentangan yang berpunca
daripada premis yang palsu
EDU3107/2014 37
Secara tuntasnya, teori emotif dikenali sebagai
teori A-B-C-D-E
A,B,dan C mewakili perkembangan sesuatu
masalah
D dan E mewakili langkah rawatan.
EDU3107/2014 38
Singkatan Perihalan Contoh / Keterangan
A Peristiwa pencetus Saya telah gagal dalam ujian matematik
B Penilaian terhadap peristiwa tadi:
Terdapat 2 cara
i. Tidak rasional
ii. rasional
B1-Penilaian tidak rasional:
Saya telah gagal ujian matematik. Oleh itu,
saya adalah seorang yang gagal dalam
kehidupan
B2- Penilaian rasional:
Saya telah gagal ujian matematik. Saya
berasa kecewa. Mulai hari ini saya akan
bersedia untuk menghadapi ujuan yang
berikutnya
C Konsekuen @ perasaan akibat penilaian tadi Penilaian B1: Anada akan berasa sedih &
putus asa.
Penilaian B2: Anda akan cuba mengatasi
perasaan kecewa & cuba fokus terhadap
pelajaran
D Usaha anda mengatasi penilaian tidak
rasional
Guru bnk akan membantu anada untuk
melawan penilaian tidak rasional
E Jawapan yang dijana bagi melawan pemikiran
tidak rasional
Pemikiran tidak rasinal diubah menjadi
rasional
EDU3107/2014 39
Teknik / Strategi Untuk Membantu
Klien
A. Teknik Kognitif:
Menstruktur semula pemikiran &
kepercayaan tidak rasional melalui
penggunaan akronim A-B-C-D-E
Mendefinisi semuala situasi negatif supaya
menjadi lebih positif
Mengkonseptualisasi masalah menjadi
holistik & menyeluruh berbanding dengan
bahagian-bahagian kecih yang terpisah.
EDU3107/2014 40
B. Teknik Emotif:
Berfokuskan domain afektif / emosi klien. Antara
teknik yang disyorkan:
Unsur kecindan membantu klien untuk melihat
situasi mereka dalam perspektif dan tidak
memandang rendah terhadap diri sendiri
Imageri membimbing klien untuk membentuk
pola emosi yang yang positif
Latihan menyerang perasaan malu / segan
membantu klien untuk tidak terlalu
mempedulikan persepsi orang lain terhadap
mereka.
EDU3107/2014 41
C. Teknik Behavioral:
Antaranya
1. Teknik operan seperti latihan asertif,
pembentukan
2. Teknik klasikal seperti latihan desensitasi
bersistematik
3. Pengurusan kendiri termasuk pemantauan
kendiri
4. Tugasan kerja rumah membantu klien cuba &
amalkan apa yang dipelajari dalam sesi
kaunseling dalam aktiviti seharian masing-
masing.
EDU3107/2014 42
Rumusan
Teori rasional emotif bermatlamat untuk
mengajar klien berfikir & bertingkahlaku
secara rasional.
Walau bagaimanapun, mereka bebas untuk
memilih antara tingkahlaku negatif dan
tingkahlaku positif.
Mereka diajar untuk bertanggunjawab
terhadap pemikiran masing-masing &
konsekuen tingkahlaku yang berikutan.
EDU3107/2014 43
Sekadar Renungan
Aku tahu bahawa ALLAH telah
menetapkan rezeki untukku dan tidak
mungkin ada orang lain mampu
merampasnya.
Dengan itu hatiku menjadi tenang.
Amin
EDU3107/2014 44
Sekian,
Terima kasih
Noh..

AHMAD OMAR
JIP
IPGKDRI
2014
EDU3107/2014 45