Anda di halaman 1dari 31

TOPIK 7

KAUNSELING
KELOMPOK
1 EDU3107/2014
Asas Kaunseling Kelompok
Kebaikan Kaunseling Kelompok
Ahli kelompok boleh
belajar antara satu sama
lain di samping mendalami
& meneliti kebimbangan
masing-masing.
Menjimatkan masa kerana
beberapa orang klien dapat
dipertemukan pada masa
yang sama.
Ahli berpeluang untuk
membantu ahli lain.
Kemahiran menyelesaikan
masalah seseorang ahli
dapat ditingkatkan melalui
idea yang dijana oleh ahli
lain.
Ahli berupaya untuk
memupuk semangat &
motivasi sesama mereka.
Ahli terangsang untuk
mencapai matlamat yang
ditetapkan pada
permulaan sesi.
2 EDU3107/2014
Keburukan Kaunseling
Kelompok
Tidak sesuai bagi klien
yang mengalami
kecelaruan mental yang
serius @ mempunyai
harga diri yang rendah.
Unsur kerahsiaan dalam
kalangan ahli .
3 EDU3107/2014
Pemilihan Ahli Kelompok
Pemilihan Ahli
Kelompok
Komposisi
Saiz
Kekerapan
Perjumpaan
Tempoh
masa
Bilangan
sesi
Kelompok
Tertutup /
Terbuka
4 EDU3107/2014
Komposisi Kelompok
Kelompok heterogen: ahli yang mempunyai
perbezaan umur; jantina; personaliti; budaya,
status sosio-ekonomi; jenis masalah yang
dihadapi.
Kelompok homogen: ahli yang mempunyai
persamaan. Contoh gemar ponteng sekolah.
5 EDU3107/2014
Kelompok homogen- perbezaan umur tidak
melebihi satu tahun.
Dari segi jantina: heterogen lebih berkesan bagi
murid pra sekolah. Homogen lebih sesuai pada
tahap satu sekolah kebangsaan.
Dari segi personaliti: kelompok heterogen lebih
berkesan (ada pasif, ada aktif; boleh membantu
sesi).
Dari segi masalah yang dihadapi: kelompok
homogen lebih berkesan.
6 EDU3107/2014
Saiz Kelompok
Kebanyakan pemudahcara bersetuju
bahawa kelompok kaunseling
untuk kanak-kanak sebaik-baiknya
terdiri daripada antara
lima hingga lapan orang.
7 EDU3107/2014
Kekerapan Perjumpaan
Sekurang-kurangnya
seminggu sekali
mengikut jadual
yang ditetapkan
dan dipersetujui bersama.
8 EDU3107/2014
Tempoh Masa Sesi Kaunseling
Lazimnya, setiap sesi mengambil masa
antara 50 60 minit.
Bila?
Waktu pengajaran & pembelajaran: kesan
kepada pelajaran.
Selepas waktu sekolah: timbul masalah lain-
lewat balik, tidak sempat pergi tuisyen dll.
Fikirkanlah
9 EDU3107/2014
Bilangan Sesi
Sebagai panduan umum, bilangan sesi adalah
6 10 sesi.
Bergantung kepada jenis kelompok,
keperluan ahli dan orientasi teoritikal guru
bnk.
10 EDU3107/2014
Kelompok Tertutup / Kelompok
Terbuka
Mengikut tokoh-tokoh kaunseling, adalah
wajar sekiranya kelompok kaunseling
berbentuk kelompok tertutup.
Tidak terbuka kepada ahli yang baharu, akan
mengelakkan gangguan kepada kejelekitan
kelompok akibat kemasukan ahli baharu.
Kelompok terbuka- tarikh penamatan serta
bilangan sesi tidak ditentukan sama sekali.
Ahli baharu dibenarkan hadir bila-bila sesi.
11 EDU3107/2014
Jenis Jenis Kelompok
Kelompok Berpusatkan Krisis
Ditubuhkan sebagai respon
kepada satu masalah yang
perlu diselesaikan dengan
segera.
Misalnya trauma akibat
akibat gempa bumi.
Bilangan sesi berjumlah 5
kali.

Penamatan dibuat apabila
keadaan kembali kepada
biasa dan situasi menjadi
stabil .
Bilangan ahli antara
4 6 orang yang terlibat
secara langsung dengan
krisis tersebut.
12 EDU3107/2014
Kelompok Berpusatkan Masalah
Berfokuskan kepada satu
masalah umum yang tidak
memerlukan tindakan
segera.
Dibentuk untuk
menguruskan seberapa
banyak masalah yang
dihadapi oleh kanak-kanak
di sekolah.
Masalah yang paling biasa
adalah berkaitan dengan
tingkahlaku @ akademik.
Elemen yang penting
untuk memastikan kesan
positif ialah pengetahuan
asas tentang dinamika
kelompok serta
kepercayaan kepada
sokongan moral ahli.
13 EDU3107/2014
Kelompok berpusatkan Pertumbuhan
Dibentuk untuk
menguruskan keperluan
perkembangan kanak-
kanak.
Juga dikenali sebagai
kelompok bimbingan.
Tajuk yang dibincangkan
agak luas & merangkumi
isu-isu berhubung dengan
persahabatan, paras rupa,
kemasukan ke SBP dll.
14 EDU3107/2014
Berdasarkan 3 kategori umum kelompok
tersebut, Association for Specialists in Group
Work (ASGW) telah mengklasifikasikan
kelompok kepada 3 jenis, iaitu:
i. Kelompok bimbingan / psikopendidikan
ii. Kelompok kaunseling / menyelesaikan
masalah interpersonal
iii. Kelompok terapi / penstrukturan semula
personaliti
15 EDU3107/2014
Jenis Kelompok Huraian
Kelompok
Bimbingan /
psikopendidikan
Aktiviti-aktiviti kelompok yang terancang
Berfokuskan kepada bekalan maklumat berbentuk
pendidikan, vokasional, peribadi @ sosial.
Bertujuan untuk mengaitkan pertumbuhan serta
perkembangan & mencegah masalah.
Contoh: Penerokaan dunia kerja, kemahiran belajar.
Kelompok
kaunseling /
menyelesaikan
Masalah
Interpersonal
Pengalaman penyesuaian @ perkembangan dalam seting
kelompok.
Berfokuskan kepada sokongan interpersonal & kaedah
menyelesaikan masalah utuk membantu ahli menangani
masalah seharian.
Bertujuan untuk pertumbuhan & pemulihan.
Contoh: Modifikasi tingkahlaku, kemahiran personal &
interpersonal, sikap dan nilai
Kelompok Terapi
/ Penstrukturan
Semula
Personaliti
Membekalkan pengalaman yang penuh perasaan.
Berfokuskan kepada masalah peribadi yang serius @
penyakit mental.
Bertujuan untuk mencapai pemulihan melalui pembasmian
masalah psikologikal.
Contoh: kemahiran penyesuaian.
16 EDU3107/2014
Proses Kaunseling Kelompok
Burlingame dan Fuhriman, mengariskan 4
aspek penting dalam proses kaunseling
kelompok.
1. Penglibatan:
-kesanggupan ahli untuk berkongsi perasaan
sesama mereka.
-melalui pengkongsian, kejelekitan &
kesejagatan kelompok akan meningkat.
17 EDU3107/2014
2. Fokus berpusatkan kelompok lawan
berpusatkan individu:
-walaupun belum wujud satu konsensus
mengenai fokus yang diberi keutamaan,
pandangann umum ialah supaya kedua-dua
fokus diberi perhatian pada masa yang sama.
-kehadiran pembantu pemudahcara amat
penting, seorang akan bertumpu kepada
kebimbangan ahli secara individu, manakala
seorang lagi kepada isu-isu berkaitan dengan
proses kelompok.
18 EDU3107/2014
3.Fokus kepada kini-dan-di-sini:
-pemudahcara akan menarik perhatian ahli
kepada unsur kini-dandi-sini,
-Fokus sedemikian dapat membantu ahli untuk
mengenali diri dengan lebih mendalam,
melalui pendedahan kendiri & maklumbalas,
sambil mereka berinteraksi antara satu sama
lain.
19 EDU3107/2014
4. Matlamat kelompok:
-akan menentukan perjalanan sesi kelompok.
-contoh: berbincang mengenai kemahiran
belajar berkemungkinan akan cenderung
kepada kaedah didaktik.
-kelompok yang dibentuk untuk meningkatkan
hubungan interpersonal berkemungkinan
akan bertumpu kepada kaedah eksperiental.
20 EDU3107/2014
Tahap-Tahap Kaunseling
Kelompok
Tahap Satu : Pembentukan
-Dicirikan dengan orientasi permulaan kepada
kelompok yang bermula dengan usaha
menyediakan ahli dan pembentukan struktur.
-Pertuturan yang beradab, berperaturan dan
kesenyapan.
21 EDU3107/2014
Tahap Dua : Keributan
-Dicirikan oleh konflik & pertandingan apabila ahli
kelompok berinteraksi & berlaku pertembungan
antara satu sama lain.
-Berlaku percanggahan, rasa marah, melencung
daripada peraturan & idea.

Tahap Tiga: Pembentukan Norma
-Dicirikan dengan permulaan perasaan untuk
berinteraksi dan bersatu.
-Asas keharmonian, pembentukan peraturan &
peranan serta permulaan rasa untuk
memberikan sokongan.
22 EDU3107/2014
Tahap Empat : Pelaksanaan Peranan
-Dicirikan dengan proses sokongan yang
menjadi asas kepada penyelesaian konflik &
setiap ahli menunjukkan keupayaan untuk
melaksanakan peranan yang lebih positif.
-Orientasi tugas yang utama, produktiviti,
pengurangan perasaan emosional &
kemajuan dalam penyelesaian masalah.
23 EDU3107/2014
Tahap Lima: Penamatan
-Ahli menyedari tentang beberapa isu yang
belum dapat diselesaikan & berusaha untuk
mengimbangkan dengan isu yang telah
diselesaikan.
-Kesedaran terhadap perubahan berlaku
melalui komunikasi.
-Ahli mengendalikan konflik melalui proses
persetujuan.
-Perlu menerima untuk menamatkan sesi.
24 EDU3107/2014
Peranan Kaunselor Sebagai
Pemudahcara
1.Pengarah
Tentukan matlamat & tujuan kelompok
Jalankan proses pemilihan ahli
Perancangan yang rapi
Menjadi pemerhati & mengenal pasti apa
yang sedang berlaku
Menentukan arah tujuan kelompok
Menilai matlamat kelompok

25 EDU3107/2014
2.Orang yang berkecuali
Bersifat objektif terhadap isu perbincangan
ahli.
Menumpukan perhatian kepada proses dan
dinamika kelompok.

3.Orang yang tidak campur tangan
Elak daripada melibatkan diri dalam
membincangkan tentang kandungan isu.
Campur tangan akan menunjukkan sikap
ketidakprihatinan ahli kelompok.

26 EDU3107/2014
4. Manipulator
Berperanan sebagai manipulator untuk
membawa ahli kembali ke pangkuan yang
betul.
Menggunakan kemahiran memimpin dan
menyokong.
Menghargai dan mengiktiraf secara positif
sumbangan ahli tanpa pilih kasih.
Peka kepada niat yang buruk di sebalik idea,
pandangan & tindakan sesetengah ahli.


27 EDU3107/2014
5.Pengurus
Bertindak sebagai pengadil demi
memastikan perbincangan kelompok
berjalan dengan lancar dan tidak
menyimpang daripada tajuk.
Jika perlu, hentikan perbincangan tajuk yang
tidak mendatangkan hasil.
Dilakukan dengan diplomasi agar tidak
menyinggung hati ahli kelompok.
28 EDU3107/2014
6.Pemangkin
Berperanan sebagai pemangkin dalam
memaksimakan penyertaan ahli dan
memimumkan sifat dominasi.
Memastikan dapat mengoptimumkan
pencapaian kelompok & kepuasan ahli.
Peruntukkan masa & peluang di akhir sesi
untuk merumuskan apa yang telah berlaku, di
samping memberi pengukuhan positif
terhadap sumbangan ahli.
29 EDU3107/2014
Dinamika Dalam Kelompok
Merujuk kepada kuasa-kuasa sosial yang
wujud dalam kelompok,
Memerihalkan interaksi yang berlaku antara
& sesama ahli termasuk: impak peranan
kelompak serta pemudahcara , dan
penglibatan ahli.
Diukur melalui teknik-teknik seperti main
peranan, aktiviti kelompok dan sebagainya.
Merujuk kepada perasaan kepunyaan ahli
terhadap kelompok.
EDU3107/2014 30
Janganlah tension pulak

Sekian, terima
kasih

Ahmad bin
Omar
JIP
IPGKDRI
Terengganu
EDU3107/2014 31