Anda di halaman 1dari 15

PENGUASAAN FAKTA SEJARAH

MELALUI TEKNIK MELUKIS


MENINGKATKAN

NUR MAZRAH BT ZAINAL ABIDIN
MRSM KUALA KUBU BHARU
REFLEKSI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN LALU
Melibatkan pelajar tingkatan 4 Bestari
seramai 31 orang pelajar.
Pencapaian pelajar berada pada tahap tidak
memuaskan dengan nilai gred purata 7.60.
Fokus ujian hanya meliputi dua bab sahaja.
Bab 1: Kemunculan Awal Tamadun,
Bab 2: Peningkatan Tamadun
JADUAL PECAHAN BAHAGIAN SOALAN
Pelajar tidak mampu untuk menyatakan fakta-
fakta atau isi-isi penting Sejarah.
Modul dan nota berpandu telah disediakan
BAHAGIAN
KERTAS DUA
PELAJAR TIDAK DAPAT
MENJAWAB SOALAN
PELAJAR DAPAT
MENJAWAB SOALAN
SOALAN STRUKTUR 85% 15%
SOALAN ESEI 65% 35%
RASIONAL KAJIAN
Subjek Sejarah merupakan satu subjek yang
bersifat dinamik.
Subjek Sejarah boleh berupaya
mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis
dan kreatif.
Waktu pembelajaran Sejarah pada waktu makan
tengahari,selepas solat Zohor dan makan
tengah hari.
Pelajar berasa bosan,mengantuk dan malas
untuk belajar dan berfikir.
PERNYATAAN MASALAH
Pelajar tidak dapat memberi tumpuan
belajar.
Tema 7 (bab 1 dan bab 2) mencakupi
kompenan sukatan Sejarah Dunia yang
tidak pernah didedahkan kepada pelajar.
Pelajar berasa bosan dan tertekan untuk
menguasai fakta.
FOKUS KAJIAN
Menyediakan diri pelajar dengan
kemahiran berfikir Sejarah secara
BERSTUKTUR SISTEMATIK
OBJEKTIF KAJIAN
Membantu pelajar kenal
pasti fakta Sejarah
Meningkatkan
kemahiran berfikir
Menambah baik kemahiran
dan amalan dalam Proses
(PnP) -Pengajaran dan
pembelajaran
100% pelajar mendapat
kelulusan gred A+,A &A-
dalam SPM
Suasana belajar secara
kolaboratif dan seronok
tanpa tekanan
Membantu pelajar
mengenalpasti fakta-
fakta penting sesuatu
tajuk
METODOLOGI KAJIAN
Rekabentuk kajian
bentuk kualitatif-pendekatan interprestasi secara holistik tentang
keadaan sedia ada.
Populasi dan persampelan
pelajar ting 4 Bestari = 31 orang (11pelajar perempuan + 20
pelajar lelaki)
Kaedah pengumpulan data
pencapaian pelajar dalam ujian selaras 1,ujian post dan
peperiksaan akhir semester.
Instrumensi
keputusan pencapaian pelajar,hasil lukisan dan penyediaan
borang soal selidik.
Kaedah analisis data
bentuk jadual analisis keputusan pencapaian pelajar,hasil lukisan
pelajar dan borang soal selidik.
TINJAUAN KAJIAN
a) Hasil kajian Masariah Mispari:Pembelajaran
Sejarah melalui komik Sejarah
b) Tony Buzen: 2 perkara paling asas dalam
mewujudkan ingatan yang sempurna melalui warna
dan imaginasi
c) Teori Pembelajaran Bermakna: Ausubel
memahami maklumat yang dapat dirangsang
melalui penggunaan lukisan dan warna
d) Teori Pembelajaran Konstruktivisme: Jean Piaget
menyatakan pengetahuan dibina daripada
pengetahuan sedia ada.
e) Teori Pembelajaran Kognitif oleh Maslow kekalkan
maklumat dalam ingatan jangka masa panjang dan
rentak/ gaya belajar yang berbeza-beza.
f) Bandlet,Richard dan John Grinder: tiga gaya belajar
iaitu gaya visual,gaya auditori dan gaya kinestatik.
PERANCANGAN TINDAKAN
BIL AKTIVITI TARIKH
PELAKSANAAN
1. Mengenalpasti masalah Disember 2013
2. Merancang Tindakan Disember 2013
4. Melaksanakan Tindakan/Penerangan teknik/ 6 Januari 2014
5. Membincangkan Masalah Yang Timbul Sepanjang Masa
6. Ujian Selaras satu, Post, Peperiksaan Akhir
Semester satu
Februari , April, Mei
7. Soal selidik Pelajar Mei
PELAKSANAAN PERANCANGAN
TINDAKAN
guru meminta pelajar membaca dan bersedia
dengan
tajuk yang dipelajari sambil mengaris isi penting
Pelajar adakan perbincangan untuk hasilkan lukisan
berdasarkan isi penting
sesi perbincangan pelajar membuat lukisan
pelajar membuat pembentangan
DAPATAN KAJIAN
Jadual analisis pencapaian pelajar tingkatan
4 Bestari (Ujian Selaras 1, Ujian post dan
Peperiksaan Akhir Semester 1)
Rumusan Kajian Impak: Presepsi pelajar
terhadap teknik lukisan Sejarah
RUMUSAN PEMERHATIAN
teknik lukisan boleh dijadikan model untuk guru-
guru wujudkan suasana pembelajaran yang
kreatif dan seronok
memudahkan guru menyampaikan isi-isi penting
dalam sesuatu bab.
pelajar mudah untuk menghafal isi
pelajar didedahkan dengan cara belajar
kemahiran kreatif
pelajar dapat meningkatkan kemahiran berfikir
aras tinggi.