Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

MINGGU

UNIT/
TEMA/TAJUK

MINGGU 1

UNIT 1

04.01.2010
08.01.2010

Tema:
Sekolahku
Rumahku
Tajuk :
Sekolahku
Indah

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan
pembelajaran ini murid-murid
dapat:
1. Menyampaikan cerita
yang didengar
dengan
menggunakan
sebutan dan intonasi
yang betul.
2. Memilih dan
menggunakan kata
dan ayat yang sesuai
untukmenyatakan
sesuatu permintaan.
3. Mencari makna
perkataan dan
meneliti ejaan.
4. Menulis perkataan
dan ayat tunggal
tunggal dengan
tulisan yang cantik.
5. Menyatakan
perbezaan antara
karangan naratif
dengan karangan
imaginatif.
6. Menyenaraikan kata
ganda yang betul.
7. Menyebut perkataan
dengan betul.
8. Membaca dan

HASIL PEMBELAJARAN
FOKUS
Fokus Utama
2.1 Bercerita dengan
menggunakan kata,
frasa, ayat serta
sebutan dan intonasi
yang baik dan jelas.

PENGISIAN
KURIKULUM

HURAIAN
Aras 1
i Menceritakan cerita
yang didengar dengan
menggunakan sebutan
dan intonasi yang betul.

1.4 Menyatakan
permintaan secara
berterus terang dan
meyakinkan dengan
menggunakan
intonasi dan unsur
paralinguistik yang
sesuai untuk
menguatkan
permintaan.

Aras 1
i. Memilih dan
menggunakan kata dan
ayat yang sesuai untuk
menyatakan sesuatu
permintaan.

1.3 Memberikan dan


memahami arahan
serta pesanan tentang
sesuatu perkara.
Fokus Sampingan
7.2 Membaca dan
mengenal pasti
perkataan, pelbagai
jenis ayat dan gaya
bahasa yang terdapat
dalam teks sastera
dan bukan sastera.

Aras 1
i. Mendengar dan
mengecam ayat arahan
serta pesanan.

SISTEM
BAHASA

Aras 1
i. Mengecam perkataan,
istilah dan ayat dalam
karya prosa dan puisi
yang dibaca.

Tatabahasa
- Nama am
- Ayat tunggal
- Nama khas
- Kata majmuk
- Penjodoh
Bilangan
-Sebutan &
Intonasi
- Ejaan
Kosa kata
- cantik
- subur
- gembira
- ceria
- bersih

Ilmu
Kajian Tempatan
Pend. Moral
Pend. Agama Islam
Nilai
Sopan santun
Berhemah tinggi
Kemahiran Bernilai
Tambah
- Kemahiran Berfikir :
Membanding beza,
Mengumpul dan
Mengelas
- Kecerdasan Pelbagai :
Naturalis
- BCB : Perbincangan
secara kumpulan
- Konstruktivisme :
Meneroka

MINGGU 2

UNIT 1

11.01.2010
15.01.2010

Tema :
Sekolahku
Rumahku
Tajuk :
Gotongroyong

membina ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan
betul.
9. Membina ayat
dengan kata adjektif
dan kata kerja.
10. Melengkapkan ayat
dengan perkataan
yang sesuai
Pada akhir pengajaran dan
pembelajaran ini murid-murid
dapat:
1. Menyampaikan
cerita
yang didengar
dengan
menggunakan
sebutan dan intonasi
yang betul.
2. Memilih dan
menggunakan kata
dan ayat yang sesuai
untukmenyatakan
sesuatu permintaan.
3. Mencari makna
perkataan dan
meneliti ejaan.
4. Menulis perkataan
dan ayat tunggal
tunggal dengan
tulisan yang cantik.
5. Menyatakan
perbezaan antara
karangan naratif
dengan karangan
imaginatif.

5.1 Membaca kuat


perkataan dan ayat
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan memahami
perkara yang dibaca.

Fokus Utama
6.1 Membaca dan
merujuk pelbagai
sumber untuk
mendapatkan
maklumat bagi tajuk
yang sedang dikaji
termasuk maklumat
daripada internet.

Aras 1
i. Membaca ayat dalam
teks yang
mengandungi ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan
sebutan yang betul.

Aras 1
i. Mencari makna
perkataan dan
meneliti ejaan.

6.2 Membaca dan


mengenal pasti
pelbagai genre
penulisan.

Aras 1
i. Mengenal pasti format
karangan naratif dan
imaginatif.

2.1 Bercerita dengan


menggunakan kata,
frasa, ayat serta
sebutan dan intonasi
yang baik dan jelas.

Aras 1
i Menceritakan cerita
yang didengar dengan
menggunakan sebutan
dan intonasi yang betul.

Fokus Sampingan
8.1 Membina dan
menulis
perkataan, ayat
tunggal dan ayat

Aras 1
I Membina ayat tunggal
daripada perkataan
yang diberi dengan

Tatabahasa
- Kata tanya
- Ayat tunggal
- Ayat majmuk
- Kata ganda
- Karangan
Naratif
- Karangan
imaginatif
- Bahasa
beriraama
- Penjodoh
Bilangan
- Sebutan &
intonasi
Kosa kata
- nyaman
- muafakat
- selesa
- gundah

Ilmu
Kajian Tempatan
Pend. Moral
Pend. Agama Islam
Nilai
Kasih sayang
Hormat menghormati
Kerjasama
Kemahiran Bernilai
Tambah
- Kemahiran Berfikir
Menjana idea, meramal,
kreatif
- BCB : Mencatat dan
menulis

MINGGU 3

UNIT 1

18.01.2010
22.01.2010

Tema :
Sekolahku
Rumahku
Tajuk :
Sekolahku
Indah Dan
Ceria

6. Menyenaraikan kata
ganda yang betul.
7. Menyebut perkataan
dengan betul.
8. Membaca dan
membina ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan
betul.
9. Membina ayat
dengan kata adjektif
dan kata kerja.
10. Melengkapkan ayat
dengan perkataan
yang sesuai
Pada akhir pengajaran dan
pembelajaran ini murid-murid
dapat:
1. Menyampaikan cerita
yang didengar
dengan
menggunakan
sebutan dan intonasi
yang betul.
2. Memilih dan
menggunakan kata
dan ayat yang sesuai
untukmenyatakan
sesuatu permintaan.
3. Mencari makna
perkataan dan
meneliti ejaan.
4. Menulis perkataan
dan ayat tunggal
tunggal dengan
tulisan yang cantik.
5. Menyatakan

majmuk.

tulisan yang cantik.

8.1 Membina dan


menulis
perkataan, ayat
tunggal dan ayat
majmuk.

Aras 2
i. Melengkapkan ayat
msjmuk dengan kata
hubung yang sesuai.

Fokus Utama
7.1 Membaca dan
menerangkan maksud
kandungan teks yang
tersurat dan tersirat.

Aras 1
i. Memberi makna
perkataan dan
maksud frasa dalam
ayat.

5.2 Membaca kuat teks


prosa dan puisi
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan lancar, serta
memahami perkara
yang dibaca.

Aras 2
i. Membaca lancar teks
bahan sastera dengan
sebutan, intonasi dan
gaya penyampaian
yang betul.

3.2 Menghuraikan
maklumat dengan
alasan yang
meyakinkan.

Aras 3
i. Mengemukakan
pendapat yang jelas
tentang sesuatu topik
dengan menyatakan
sebab.

Tatabahasa
- Ayat tunggal
- Ayat majmuk
- Kata ganda
- Kata adjektif
- Penjodoh
bilangan
- Sebutan &
Intonasi
- Ejaan
Kosa kata
- riang
- indah
- melata
- segar
- nyaman
- cantik

Ilmu
Pend. Moral
Pend. Agama Islam
Kajian Tempatan
Nilai
Tolong menolong
Ikhlas
Bekerjasama
Kebersihan
Kesyukuran
Kemahiran Bernilai
Tambah
- Kemahiran Berfikr
Menjana idea
- BCB : Perbincangan
secara kumpulan,
mencatat, menulis
- Kecerdasan Pelbagai

perbezaan antara
karangan naratif
dengan karangan
imaginatif.
Menyenaraikan kata
ganda yang betul.
Menyebut perkataan
dengan betul.
Membaca dan
membina ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan
betul.
Membina ayat
dengan kata adjektif
dan kata kerja.
Melengkapkan ayat
dengan perkataan
yang sesuai.

Fokus Sampingan
8.2 Membina dan
menulis ayat tunggal
dan ayat
majmuk dalam
sesuatu penulisan
teks tentang sesuatu
tajuk.

Pada akhir pengajaran dan


pembelajaran ini murid-murid
dapat:

Fokus Utama
3.1 Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara atau
tajuk dengan
menggunakan kata,
istilah, frasa, ayat
yang tepat dan laras
bahasa yang sesuai.

6.
7.
8.

9.
10.

MINGGU 4

UNIT 2

25.01.2010
29.01.2010

Tema :
Mari Bersukan
Tajuk :
Sukan
Permainan

1. Memberitahu
maklumat tentang
sukan permainan
dengan contoh yang
sesuai.
2. Melengkapkan ayat
dengan perkataan
yang sesuai.
3. Menyenaraikan kata
kerja yang terdapat
dalam bahan
rangsangan.
4. Membaca dan

8.2 Membina dan


menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk dalam
sesuatu penulisan
teks tentang sesuatu
tajuk.

3.2 Menghuraikan
maklumat dengan
alasan yang
meyakinkan.

Aras 1
i. Membina ayat tunggal
berdasarkan pelbagai
bahan rangsangan
yang diberi.

- Kontekstual

Aras 2
i. Membina ayat tunggal
dan ayat majmuk
berdasarkan tajuk untuk
membentuk perenggan.

Aras 1
i. Mengenal pasti dan
menyusun isi penting
berdasarkan bahan.

Aras 3
i. Mengemukakan
pendapat yang jelas
tentang sesuatu topik
dengan menyatakan
sebab.

Tatabahasa
- Ayat tunggal
- Frasa
- Ayat majmuk
- Kata nama
am
- Sebutan &
Intonasi
- Ejaan
Kosa kata
- permainan
padang
- permainan
Gelanggang

Ilmu
PJK
Pend. Moral
Kajian Tempatan
Nilai
Menghormati
Tolong-menolong
Kemahiran bernilai
Tambah
- Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menyusun atur
- Kontekstual

5.

6.

7.

8.

MINGGU 5

UNIT 2

01.02.2010
05.02.2010

Tema :
Mari Bersukan
Tajuk :
Faedah
Bersukan

menyatakan
perkataan, istilah dan
ayat dalam bahan
prosa dan puisi.
Menjawab secara
bertatasusila dengan
ungkapan yang
sesuai.
Merekodkan
maklumat tentang
kegiatan sukan
permainan dengan
betul.
Mengemukakan
pendapat tentang
kebaikan sukan
dengan memberikan
alasan.
Membina ayat seruan
dengan betul.

Pada akhir pengajaran dan


pembelajaran ini murid-murid
dapat:
1. Memberitahu
maklumat tentang
sukan permainan
dengan contoh yang
sesuai.
2. Melengkapkan ayat

4.2 Mengemukakan
komen yang sesuai
berdasarkan
pemerhatian,
pengalaman dan
maklumat yang
disampaikan oleh
pihak lain.
Fokus Sampingan
8.3 Menulis perkataan
dan ayat dengan
tulisan berangkai yang
kemas.

Aras 1
i. Memerihalkan
sesuatu perkara
berdasarkan
pemerhatian.

8.2 Membina dan


menulis
ayat tunggal dan ayat
majmuk dalam
sesuatu penulisan
teks tentang sesuatu
tajuk.

Aras 1
i. Membina ayat tunggal
berdasarkan pelbagai
bahan rangsangan
yang diberi.

10.2 Mengedit dan


memurnikan hasil
penulisan.

Aras 1
i. Mengenal pasti dan
membetulkan kesilapan
ejaan perkataan dan
tanda baca dalam ayat.

Fokus Utama
2.2 Melaporkan sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa
yang sesuai dan
tepat.

Aras 3
i. Membina ayat tunggal
dan ayat majmuk yang
lengkap.

Aras 2
i. Memberikan
penerangan tentang
sesuatu perkara yang
diperoleh dengan
menggunakan ayat
yang jelas.

Tatabahasa
- Kata adjektif
- Ayat tunggal
- Ayat tanya
- Ayat seruan
- Ayat majmuk
- Kata ganda
- Tanda baca
- Penjodoh

Ilmu
Kajian Tempatan
Pend. Moral
PJK
Nilai
Kasih sayang
Bekerjasama
Berhemah

3.

4.

5.

6.

7.

8.

MINGGU 6

UNIT 2

08.02.2010
-

Tema :
Mari Bersukan

dengan perkataan
yang sesuai.
Menyenaraikan kata
kerja yang terdapat
dalam bahan
rangsangan.
Membaca dan
menyatakan
perkataan, istilah dan
ayat dalam bahan
prosa dan puisi.
Menjawab secara
bertatasusila dengan
ungkapan yang
sesuai.
Merekodkan
maklumat tentang
kegiatan sukan
permainan dengan
betul.
Mengemukakan
pendapat tentang
kebaikan sukan
dengan memberikan
alasan.
Membina ayat seruan
dengan betul.

Pada akhir pengajaran dan


pembelajaran ini murid-murid
dapat:

5.1 Membaca kuat


perkataan dan ayat
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan memahami
perkara yang dibaca.

Aras 2
i. Membaca pelbagai
jenis ayat dengan
memberikan penekanan
pada intonasi
berdasarkan tanda
baca.

6.3 Membaca dan


mengenal pasti isi
utama dan isi
sampingan daripada
teks.
Fokus Sampingan
8.1 Membina dan
menulis perkataan, ayat
tunggal dan ayat
majmuk.

Aras 2
i. Mengecam isi penting
daripada pelbagai
bahan bacaan.

10.1 Menghasilkan
penulisan pelbagai
genre (prosa dan
puisi) termasuk e-mel
yang mudah, menarik
dan bermakna.

Aras 1
i. Menulis karangan
menggunakan
perkataan yang sesuai.

10.1 Menghasilkan
penulisan pelbagai
genre (prosa dan
puisi) termasuk e-mel
yang mudah, menarik
dan bermakna.
Fokus Utama
1.1 Berbual tentang
sesuatu perkara
berkaitan kehidupan

Aras 2
i. Mengenal pasti kata,
rangkai kata dan ayat
dalam penulisan.

bilangan
- Ejaan
Kosa kata
- sihat
- cerdas
- pandai
- gembira
- semasa
- menjaga
- mudah
- kejayaan

Kemahiran Bernilai
Tambah
- Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Membuat urutan
- BCB : Membaca

Aras 1
i. Membina ayat tunggal
daripada perkataan
yang diberi dengan
tulisan yang cantik.

Aras 1
i. Berbual tentang
sesuatu perkara yang

Tatabahasa
- Kata kerja
- Ayat tunggal

Ilmu
Kajian Tempatan
Pend. Moral

12.02.2010
Tajuk :
Usaha Tangga
Kejayaan

1. Memberitahu
maklumat tentang
sukan permainan
dengan contoh yang
sesuai.
2. Melengkapkan ayat
dengan perkataan
yang sesuai.
3. Menyenaraikan kata
kerja yang terdapat
dalam bahan
rangsangan.
4. Membaca dan
menyatakan
perkataan, istilah dan
ayat dalam bahan
prosa dan puisi.
5. Menjawab secara
bertatasusila dengan
ungkapan yang
sesuai.
6. Merekodkan
maklumat tentang
kegiatan sukan
permainan dengan
betul.
7. Mengemukakan
pendapat tentang
kebaikan sukan
dengan memberikan
alasan.
8. Membina ayat seruan
dengan betul.

seharian dengan
menggunakan kata,
ungkapan, ayat,
sebutan, intonasi dan
nada yang sesuai.

dialami dan didengar


dengan
menggunakan bahasa
yang sesuai.

3.2 Menghuraikan
maklumat dengan
alasan yang
meyakinkan.

Aras 1
i. Memberitahu
maklumat tentang
sesuatu perkara dan
mengemukakan contoh
yang sesuai.

10.3 Membuat
ringkasan daripada
bahan yang
didengar atau dibaca.

Aras 1
i. Mengenal pasti isi
yang terdapat dalam
bahan yang dibaca atau
didengar.

- Ayat majmuk

Pend. Agama Islam

Kosa kata
- johan
- pertandingan
- mewakili
- mengharumkan
- menghadapi

Nilai
Kasih Sayang
Hormat-menghormati
Kemahiran Bernilai
Tambah
- Kemahiran Berfikir
Menciri
- BCB : Teka silang
kata
- Kecerdasan Pelbagai

Fokus Sampingan
8.2 Membina dan
menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk dalam
sesuatu penulisan
teks tentang sesuatu
tajuk.
5.1 Membaca kuat
perkataan dan ayat
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan memahami
perkara yang dibaca.

MINGGU 7
15.02.2010

Aras 1
i. Membina ayat tunggal
berdasarkan pelbagai
bahan rangsangan
yang diberi.
Aras 1
ii. Memahami
perkataan, frasa dan
ayat.

19.02.2010

CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA

MINGGU 8

UNIT 3

22.02.2010
26.02.2020

Tema :
Makmal
Komputer
Sekolah Saya
Tajuk :
Makmal
Komputer

Pada akhir pengajaran dan


pembelajaran ini murid-murid
dapat:
1. Menyatakan sesuatu
perkara yang
didengar dan dialami
dengan
menggunakan
bahasa yang sesuai.
2. Membaca ayat dalam
teks yang
mengandungi ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan
debutan yang betul.
3. Menyenaraikan kata
nama am yang
terdapat dalam teks.
4. Membaca pelbagai
jenis ayat dengan
intonasi yang betul.
5. Menulis perkataan
dan ayat tunggal
dengan tulisan yang
cantik.
6. Membina ayat
tunggal berdasarkan
pelbagai bahan
rangsangan.
7. Menyatakan ayat
arahan dan ayat
pesanan dengan

Fokus Utama
1.2 Bertanya dan
menjaw ab tentang
sesuatu perkara
secara bertatasusila.

Aras 1
i. Mendengar ungkapan
untuk
memberikan maklum
balas.

2.2 Melaporkan sesuatu


perkara dengan
menggunakan bahasa
yang sesuai dan
tepat.

Aras 2
i. Memberikan
penerangan tentang
sesuatu perkara yang
diperoleh dengan
menggunakan ayat
yang jelas.

3.1 Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara atau
tajuk dengan
menggunakan kata,
istilah, frasa, ayat
yang tepat dan laras
bahasa yang sesuai.

Aras 1
i. Mengenal pasti dan
menyusun isi penting
berdasarkan bahan.

9.3 Menyusun
maklumat
secara kohesi
daripada nota atau
catatan hasil daripada
bahan yang didengar
atau dibaca.

Aras 1
i. Menyusun maklumat
mengikut urutan.

Tatabahasa
- Kata nama am
- Ayat tunggal
- Ayat majmuk
- Ayat penyata
- Ejaan
- Penjodoh
bilangan
Kosa kata
- papan kekunci
- monitor
- mesin
pencetak
- mesin
pengimbas
- unit
pemprosesan
pusat
maklumat

Ilmu
Sains
Kajian Tempatan
Nilai
Kasih sayang
Bersyukur
Menghargai
Kemahiran Bernilai
Tambah
- Kemahiran Berfikir
Menyusun atur
Menciri
- BCB : Belajar secara
Kumpulan
- ICT
- Kajian Masa Depan

betul.
8. Menyenaraikan ayat
tunggal dan ayat
majmuk yang
terdapat dalam
bahan rangsangan.

Fokus Sampingan
5.1 Membaca kuat
perkataan dan ayat
dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara
yang dibaca.
8.1 Membina dan
menulis perkataan, ayat
tunggal dan ayat
majmuk.

MINGGU 9

UNIT 3

01.03.2010
05.03.2010

Tema :
Makmal
Komputer
Sekolah Saya
Tajuk :
Teknologi
Maklumat

Pada akhir pengajaran dan


pembelajaran ini murid-murid
dapat:
1. Menyatakan sesuatu
perkara yang
didengar dan dialami
dengan
menggunakan
bahasa yang sesuai.
2. Membaca ayat dalam
teks yang
mengandungi ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan
debutan yang betul.
3. Menyenaraikan kata
nama am yang
terdapat dalam teks.
4. Membaca pelbagai

Fokus Utama
3.3 Menyampaikan
maklumat kepada
pihak lain dalam
aktiviti terancang.

4.1 Mengemukakan
idea, pandangan dan
pendapat tentang
sesuatu perkara
secara terperinci,
tepat dan tersusun.

Aras 1
i. Membaca ayat dalam
teks yang mengandungi
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan
sebutan yang betul.
Aras 1
i. Membina ayat tunggal
daripada perkataan
yang diberi dengan
tulisan yang cantik.

Aras 3
i. Menjelaskan
pandangan tentang
sesuatu isu dengan
gaya yang betul dan
maklumat yang
tersusun.
Aras 2
i. Melahirkan
pandangan tentang
sesuatu topik dengan
jelas dan teratur.

Tatabahasa
- Ayat majmuk
- Ayat tunggal
- Penjodoh
Bilangan
- Ayat seruan
Kosa kata
- komputer riba
- internet
-menjangkau
- pengguna
- berkomunikasi
- memudahkan

Ilmu
Kajian Tempatan
Sains
Kemahiran Hidup
Nilai
Kasih sayang
Bersyukur
Menghargai
Kemahiran Bernilai
Tambah
- Kemahiran Berfikr
Membanding dan
Membeza
- Kajian Masa Depan
- ICT

5.

6.

7.

8.

MINGGU
10
08.03.2010
12.03.2010

UNIT 3
Tema :
Makmal
Komputer
Sekolah Saya
Tajuk :
Kelas
Komputer

jenis ayat dengan


intonasi yang betul.
Menulis perkataan
dan ayat tunggal
dengan tulisan yang
cantik.
Membina ayat
tunggal berdasarkan
pelbagai bahan
rangsangan.
Menyatakan ayat
arahan dan ayat
pesanan dengan
betul.
Menyenaraikan ayat
tunggal dan ayat
majmuk yang
terdapat dalam
bahan rangsangan.

Pada akhir pengajaran dan


pembelajaran ini murid-murid
dapat:
1. Menyatakan sesuatu
perkara yang
didengar dan dialami
dengan
menggunakan
bahasa yang sesuai.
2. Membaca ayat dalam
teks yang
mengandungi ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan
debutan yang betul.
3. Menyenaraikan kata

10.2 Mengedit dan


memurnikan hasil
penulisan.
Fokus Sampingan
5.1 Membaca kuat
perkataan dan ayat
dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara
yang dibaca.
8.1 Membina dan
menulis perkataan, ayat
tunggal dan ayat
majmuk.
Fokus Utama
1.3 Memberikan dan
memahami arahan
serta pesanan tentang
sesuatu perkara.
8.3 Menulis perkataan
dan ayat dengan
tulisan berangkai yang
kemas.
1.1 Berbual tentang
sesuatu perkara
berkaitan kehidupan
seharian dengan

10

Aras 1
i. Mengenal pasti dan
membetulkan kesilapan
ejaan perkataan dan
tanda baca dalam ayat.
Aras 2
i. Membaca pelbagai
jenis ayat dengan
memberikan penekanan
pada intonasi
berdasarkan tanda
baca.
Aras 1
i. Membina ayat tunggal
daripada perkataan
yang diberi dengan
tulisan yang cantik.
Aras 2
ii. Menyampaikan
arahan serta pesanan
dengan intonasi yang
betul dan bersopan.
Aras 3
i. Membina pelbagai
jenis ayat dalam
sesuatu penulisan teks.
Aras 3
i. Bersoal jaw ab
dengan memberikan
penerangan sebagai

Tatabahasa
- Tanda baca
Kosa kata
- berselerak
- mengutamakan
- menyimpan
- menyusun

Ilmu
Kemahiran Hidup
Pend. Moral
Sains
Kajian Tempatan
Nilai
Bertanggungjawab
Menghargai
Kemahiran Bernilai
Tambah
- Kemahiran Berfikir
Menilai, kritis, kreatif
- Kecerdasan Pelbagai

4.
5.

6.

7.

8.

nama am yang
terdapat dalam teks.
Membaca pelbagai
jenis ayat dengan
intonasi yang betul.
Menulis perkataan
dan ayat tunggal
dengan tulisan yang
cantik.
Membina ayat
tunggal berdasarkan
pelbagai bahan
rangsangan.
Menyatakan ayat
arahan dan ayat
pesanan dengan
betul.
Menyenaraikan ayat
tunggal dan ayat
majmuk yang
terdapat dalam
bahan rangsangan.

menggunakan kata,
ungkapan, ayat,
sebutan, intonasi dan
nada yang sesuai.
Fokus Sampingan
9.1 Mengambil imlak
teks yang
diperdengarkan.

maklum balas.

10.2 Mengedit dan


memurnikan hasil
penulisan.

Aras 2
i. Menilai dan
membetulkan kesilapan
ayat yang terdapat
dalam teks.

5.2 Membaca kuat teks


prosa dan puisi
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan lancar, serta
memahami perkara
yang dibaca.

Aras 2
i. Membaca lancar teks
bahan sastera dengan
sebutan, intonasi dan
gaya penyampaian
yang betul.

Aras 1
i. Mengeja dan menulis
perkataan dan ayat
yang diperdengarkan.

MINGGU
11
15.03.2010
19.03.2010

CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL 1 SESI PERTAMA

11

- Kajian Masa Depan


- ICT
- Konstruktivisme

MINGGU
12
22.03.2010
26.03.2010

UNIT 4
Tema :
Malaysia
Boleh
Tajuk :
Teladani
Mereka

Pada akhir pengajaran dan


pembelajaran ini murid-murid
dapat:
1. Membentangkan
maklumat secara
ringkas dan tepat.
2. Memahami maksud
teks yang dibaca.
3. Menghuraikan idea
daripada pelbagai
sumber.
4. Menyoal dengan
menggunakan kata
tanya.
5. Menyusun maklumat
mengikut urutan.
6. Melahirkan
pandangan tentang
wira dengan jelas
dan teratur.
7. Menulis karangan
dengan
menggunakan
perkataan dan ayat
yang sesuai.
8. Mengemukakan
soalan tanpa
menggunakan kata
tanya.
9. Menulis frasa dan
ayat yang diimlakkan
dengan ejaan dan
tanda baca yang
betul.

Fokus Utama
6.4 Membaca pantas
secara luncuran untuk
mendapatkan
maklumat yang
menyeluruh.

Aras 1
i. Menyatakan idea
tentang sesuatu teks
yang dibaca.

6.5 Membaca pantas


secara imbasan untuk
mendapatkan maklumat
khusus.

Aras 2
i. Mengimbas maklumat
yang sesuai daripada
teks untuk menyokong
fakta.

6.4 Membaca pantas


secara luncuran untuk
mendapatkan
maklumat yang
menyeluruh.

Aras 3
i. Menghuraikan idea
daripada
pelbagaisumber.

1.2 Bertanya dan


menjaw ab tentang
sesuatu perkara
secara bertatasusila.
Fokus Sampingan
8.1 Membina dan
menulis
perkataan, ayat
tunggal dan ayat
majmuk.

Aras 1
ii. Menyoal dengan
menggunakan kata
tanya.

10.3 Membuat
ringkasan
daripada bahan yang
didengar atau dibaca.

Aras 2
i. Mencatat idea yang
terdapat dalam petikan
yang didengar atau
dibaca.

12

Aras 2
i. Melengkapkan ayat
majmuk dengan kata
hubung yang sesuai.

Tatabahasa
- Kata adjektif
- Ayat tunggal

Ilmu
PJK
Kajian Tempatan

Sebutan &
intonasi

Nilai
Bertanggungjawab
Keyakinan diri

Kosa kata
- berusaha
- persendirian
- terutamanya
- dicurahkan
- bersara
- dikenang

Kemahiran Bernilai
Tambah
- Kemahiran Berfikir
Menciri
- Belajar cara relajar
Mendengar, membaca
- Kecerdasan Pelbagai
Kinestetik
- Konstruktivisme

8.2 Membina dan


menulis
ayat tunggal dan ayat
majmuk dalam
sesuatu penulisan
teks tentang sesuatu
tajuk.
MINGGU
13
29.03.2010
02.04.2010

UNIT 4
Tema :
Malaysia
Boleh
Tajuk :
Wira Negara

Pada akhir pengajaran dan


pembelajaran ini murid-murid
dapat:
1. Membentangkan
maklumat secara
ringkas dan tepat.
2. Memahami maksud
teks yang dibaca.
3. Menghuraikan idea
daripada pelbagai
sumber.
4. Menyoal dengan
menggunakan kata
tanya.
5. Menyusun maklumat
mengikut urutan.
6. Melahirkan
pandangan tentang
wira dengan jelas
dan teratur.
7. Menulis karangan
dengan
menggunakan
perkataan dan ayat
yang sesuai.
8. Mengemukakan
soalan tanpa

Fokus Utama
5.2 Membaca kuat teks
prosa dan puisi
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan lancar, serta
memahami perkara
yang dibaca.

Aras 2
i. Membina ayat tunggal
dan ayat majmuk
berdasarkan tajuk untuk
membentuk perenggan.

Aras 3
i. Membaca lancar teks
pelbagai laras bahasa
dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

6.1 Membaca dan


merujuk pelbagai
sumber untuk
mendapatkan
maklumat bagi tajuk
yang sedang dikaji
termasuk maklumat
daripada internet.

Aras 2
i. Merujuk kamus
peribahasa untuk
mendapatkan makna
yang betul.

6.3 Membaca dan


mengenal pasti isi
utama dan isi
sampingan daripada
teks.

Aras 2
i. Mengecam isi penting
daripada pelbagai
bahan bacaan.

13

Tatabahasa
- Kata nama khas
- Kata nama am
- Tanda baca
- Ayat tunggal
Kosa kata
- mengembara
- mencipta
- menyertai
- merentas

Ilmu
PJK
Pend. Moral
Kajian Tempatan
Nilai
Semangat
kejiranan
Tolong-menolong
Kemahiran Bernilai
Tambah
- Kemahiran Berfikir
Mencirikan
- Belajar cara belajar
Mencatat, menulis
- Konstruktivisme

menggunakan kata
tanya.
9. Menulis frasa dan
ayat yang diimlakkan
dengan ejaan dan
tanda baca yang
betul.

1.2 Bertanya dan


menjaw ab tentang
sesuatu perkara
secara bertatasusila.
Fokus Sampingan
5.2 Membaca kuat teks
prosa dan puisi
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan lancar, serta
memahami perkara
yang dibaca.

Aras 2
i. Mengemukakan
soalan tanpa
menggunakan kata
tanya.
Aras 3
i. Membaca lancar teks
pelbagai laras bahasa
dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

6.1 Membaca dan


merujuk pelbagai
sumber untuk
mendapatkan
maklumat bagi tajuk
yang sedang dikaji
termasuk maklumat
daripada internet.

Aras 2
i. Merujuk kamus
peribahasa untuk
mendapatkan makna
yang betul.

6.3 Membaca dan


mengenal pasti isi
utama dan isi
sampingan daripada
teks.

Aras 2
i. Mengecam isi penting
daripada pelbagai
bahan bacaan.

1.2 Bertanya dan


menjawab tentang
sesuatu perkara
secara bertatasusila.

Aras 2
i. Mengemukakan
soalan tanpa
menggunakan kata
tanya.

14

MINGGU
14
05.04.2010
09.04.2010

UNIT 4
Tema :
Malaysia
Boleh
Tajuk :
Wira Ekspidisi

Pada akhir pengajaran dan


pembelajaran ini murid-murid
dapat:
1. Membentangkan
maklumat secara
ringkas dan tepat.
2. Memahami maksud
teks yang dibaca.
3. Menghuraikan idea
daripada pelbagai
sumber.
4. Menyoal dengan
menggunakan kata
tanya.
5. Menyusun maklumat
mengikut urutan.
6. Melahirkan
pandangan tentang
wira dengan jelas
dan teratur.
7. Menulis karangan

Fokus Utama
9.1 Mengambil imlak
teks yang
diperdengarkan.

Aras 3
i. Mengambil imlak
berdasarkan teks yang
diperdengarkan
menggunakan ejaan
dan tanda baca yang
betul.

9.3 Menyusun
maklumat secara kohesi
daripada nota atau
catatan hasil daripada
bahan yang didengar
atau dibaca.

Aras 1
i. Menyusun maklumat
mengikut urutan.

8.2 Membina dan


menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk dalam
sesuatu penulisan
teks tentang sesuatu
tajuk.

Aras 2
ii. Menggunakan
penanda
wacana
yang sesuai bagi
menjelaskan pertautan
idea.

15

Tatabahasa
- Kata adjektif
- Ayat tunggal

Ilmu
PJK
Kajian Tempatan

Sebutan &
intonasi

Nilai
Bertanggungjawab
Keyakinan diri

Kosa kata
- berusaha
- persendirian
-terutamanya
- dicurahkan
- bersara
- dikenang

Nilai Tambah
Kemahiran Berfikir
- Menciri
- Belajar cara belajar
Membaca, menulis
- Konstruktivisme

dengan
menggunakan
perkataan dan ayat
yang sesuai.
8. Mengemukakan
soalan tanpa
menggunakan kata
tanya.
9. Menulis frasa dan
ayat yang diimlakkan
dengan ejaan dan
tanda baca yang
betul.

Fokus Sampingan
10.3 Membuat
ringkasan daripada
bahan yang didengar
atau dibaca.

Aras 3
i. Menulis ringkasan
berdasarkan teks yang
didengar atau dibaca.

2.1 Bercerita dengan


menggunakan kata,
frasa, ayat serta
sebutan dan intonasi
yang baik dan jelas.

Aras 2
ii. Menyampaikan cerita
berdasarkan isi penting.

3.2 Menghuraikan
maklumat dengan
alasan yang
meyakinkan.

Aras 3
i. Mengemukakan
pendapat yang jelas
tentang sesuatu topik
dengan menyatakan
sebab

16