Anda di halaman 1dari 2

RAD Journal 2013:12:010

Nasopharyngeal Airway (NPA): Banyak Manfaat namun Kurang Dikenal, Robertus Arian Datusanantyo | 1
!"#$%&"'()*+", ./'0"( !"#$%! #$%&$' ($%)$$* %$+,%
!"#$%& ()*+%$,
Robeiius Aiian Daiusananiyo


"#$%&'()(&$
Pengelolaan jalan nafas adalal lomponen lunci dalam penanganan legawaidaiuiaian.
Seielal !"#$%&'( *#'$+ !,,-&%'+%-( (AHA) mengeluailan panduan baiu uniul baniuan lidup dasai
pada ialun :oio, ieidapai peiubalan caia pandang ieiladap pengelolaan jalan nafas uniul
penolong non ienaga leselaian. Hal ini laiena ada peiubalan algoiiima penanganan pasien iidal
sadai daii ABC .!%$/'0 1 2$#'+3%(4 1 5-"6$#,,%-(7 menjadi CAB .5-"6$#,,%-( 1 !%$/'0 1 2$#'+3%(47
uniul meninglailan lecepaian iespon penolong (Field, ei al., :oio).
Peniing uniul dicaiai, peiubalan algoiiime baniuan lidup dasai ini sebenainya beidampal
iidal ieilalu banyal bagi paia ienaga leselaian laiena peiiolongan baniuan lidup dasai yang ada di
fasiliias pelayanan leselaian biasanya dilalulan secaia beisama-sama (simulian) dan bulannya
beiuiuian (seluensial). Selain iiu, diyalini dengan pelaiilan yang bail dan ieius meneius,
penaialalsanaan jalan nafas olel ienaga leselaian jusiiu dapai mengopiimallan luaian pada
baniuan lidup dasai.
Tulisan ini iidal alan membalas mengenai baniuan lidup dasai, namun alan menyinggung
salal saiu bagian dalam baniuan lidup lanjui uniul paia ienaga leselaian dalam pengelolaan jalan
nafas. Pengelolaan jalan nafas yang dimalsud adalal penggunaan (',-63'$0(4#'8 '%$/'0 dalam
baniuan lidup lanjui. Belum banyal ienaga leselaian yang memanfaailan ballan mengenal
leunggulan penggunaan alai ini.

!"#$%& !()*+,-.
!%$/'0 '9:;(&+, meiujul pada caia-caia uniul memasiilan jalan nafas ieiap ieibula. Dalam
beibagai iefeiensi mengenai baniuan lidup dasai dan baniuan lidup lanjui, ada iiga '%$/'0 '9:;(&+,
yang biasa disebui, yaiiu ielanan pada ciicoid, (',-63'$0(4#'8 '%$/'0, dan -$-63'$0(4#'8 '%$/'0.
Panduan daii !"#$%&'( *#'$+ !,,-&%'+%-( juga menyebuilan lal yang sama (Neumai, ei al., :oio).
Penelanan pada ciicoid dimalsudlan uniul mencegal aspiiasi pada saluian nafas dan
unuil menguiangi disiensi lambung (gasiei) leiila dilalulan veniilasi ielanan posiiif dengan <'4=
"',> ?#(+%8'+-$. Dalam iniubasi endoiialeal, penelanan pada ciicoid dapai membaniu visualisasi
piia suaia dan mempeimudal iniubasi.
@$-63'$0(4#'8 '%$/'0 (OPA) adalal alai yang membaniu veniilasi dengan caia mencegal
lidal jaiul le belalang dan menuiup saluian nafas. Walau demilian, penempaian OPA yang luiang
iepai jusiiu dapai mendoiong lidal le aial lipofaiing dan menjadi obsiiulsi. Kaiena beiada di
dalam mului, OPA lanya dapai digunalan pada pasien ianpa ieflels baiul maupun munial. Ini
adalal salal saiu leieibaiasan OPA dibanding (',-63'$0(4#'8 '%$/'0 yang dapai dipasang uniul
membula jalan nafas ballan pada pasien dengan ieflels baiul dan munial yang masil ada.

*&+,-'&./$0#&) 12.3&/ 4*"15
A',-63'$0(4#'8 '%$/'0 .AB!7 adalal salal saiu '%$/'0 '9:;(&+, yang dapai dipalai pada
meiela yang beiisilo obsiiulsi pada jalan nafas namun iidal dapai memalai OPA. Menuiui
Neumai, ei al. (:oio), NPA diioleiansi lebil bail pada meiela yang lesadaiannya iidal iuiun ieilalu
dalam. Walaupun peidaialan dapai muncul sampai o% pada pasien dengan NPA, meiode ini ieiap
menjadi pililan uiama leiila ada lambaian yang nyaia uniul memalai OPA. Hambaian ini
misalnya adanya iiauma masif di seliiai mandibula dan malsilla.
Pada pasien dengan iiauma malsilofasial beiai, penggunaan NPA (dan juga OPA) laius laii-
laii. Klusus pada lasus NPA, peinal diiemulan adanya NPA iniiacianial pada pasien yang
mendeiiia fialiui basis cianii. Meiode NPA ini juga iidal membaniu menyingliilan lidal yang
RAD Journal 2013:12:010
Nasopharyngeal Airway (NPA): Banyak Manfaat namun Kurang Dikenal, Robertus Arian Datusanantyo | 2
jaiul le lipofaiing. Bila iujuannya uniul mempeiialanlan posisi lidal, mala OPA lebil bail
melalulannya.
A',-63'$0(4#'8 '%$/'0 ieisedia dalam beibagai uluian. Umumnya, NPA ieibuai daii laiei
lunal dengan sayap lecil yang pada penempaiannya nanii alan menempel pada lubang lidung.
Pemililan uluian culup mudal, yaiiu membandinglan diameiei NPA dengan diameiei lubang
lidung yang lain. Gambai i adalal NPA daii salal saiu piodusen alai leselaian.


Gambai i. Nasoplaiyngeal aiiway beibagai uluian daii salal saiu piodusen alai leselaian. (Sumbei:
liip:]]ioi.i.aliimg.com])
Beiilui ini adalal caia memasang NPA sepeiii yang diiulis olel Ameiican College of
Suigeons Commiiee on Tiauma (:ooS). Peiiama, inspelsi lubang lidung. Peilaiilan apalal ada
penyumbaian sepeiii polip, fialiui, aiau peidaialan. Kedua, pilil NPA dengan uluian yang sesuai.
Keiiga, lumasi dengan pelumas laiui aii. Beiiluinya, masullan ujung NPA le dalam lubang lidung,
aiallan le posieiioi menuju le ielinga. Masullan NPA dengan geialan lalus dan sedilii memuiai
sampai sayap penalan beilenii di ujung lidung. Teiallii, lanjuilan veniilasi pasien dengan <'4=
"',> ?#(+%8'+-$.
Tauian beiilui ini (liip:]]www.youiube.com]waicl?v=uALMHqiTnI) menjelaslan caia
ieisebui dengan lebil gamblang. Demilian, semoga NPA yang banyal manfaainya malin dilenal
olel paia ienaga leselaian mengingai manfaainya yang besai. Salam!

6#7#.#$+2
Neumai, R. W., Oiio, C. W., Linl, M. S., Kionicl, S. L., Slusiei, M., Callaway, C. W., ei al. (:oio). Paii S: Aduli
Advanced Caidiac Life Suppoii: :oio Ameiican Heaii Associaiion Guidelines foi Caidiopulmonaiy
Resusciiaiion and Emeigency Caidiovasculai Caie. 5%$&;8'+%-( C DEE, Sy:q-Sy6y.
Field, }. M., Hazinsli, M. F., Sayie, M. R., Clameides, L., Sclexnaydei, S. M., Hemplill, R., ei al. (:oio). Paii i:
Execuiive Summaiy: :oio Ameiican Heaii Associaiion Guidelines foi Caidiopulmonaiy Resusciiaiion
and Emeigency Caidiovasculai Caie. 5%$&;8'+%-( C DEE, S6(o-S66.
Ameiican College of Suigeons Commiiee on Tiauma. (:ooS). !FGH H+;9#(+ 5-;$,# I'(;'8 (Sil Ediiion ed.).
Clicago: Ameiican College of Suigeons.

Penulis adalal doliei dan lepala Insialasi Gawai Daiuiai Rumal Salii Panii Rapil Yogyalaiia