Anda di halaman 1dari 11

0}IAN B0LAN }0LAI

SNK S0KA0 2u14!"#$!

TINuKATAN S

BISEBIAKAN 0LEB
!"#$%$" '"$#' !% (

NANA:_________________________
N0 IC:____________________________

ARABAN:
KERTAS }AWAPAN BISEBIAKAN 0LEB PELA}AR
SENBIRI.!&'(') *
Baca petikan ui bawah
Pencemaran ammonia Sungai Langat punca bekalan air terjejas
20 Februari 2014.
KUALA LUMPUR: Peningkatan paras ammonia di Sungai Langat menyebabkan Loji
Penapisan Air (LPA) Batu 11 Cheras terpaksa menghentikan operasi pada 28 Januari lalu
diikuti LPA Bukit Tampoi pada 29 Januari mengakibatkan gangguan bekalan air di beberapa
kawasan di Selangor dan Kuala Lumpur.
Dalam satu kenyataan media, Pengarah Lembaga Urus Air Selangor (Luas), Md Khairi
Selamat berkata, kadar bacaan pencemaran ammonia di Sungai Langat didapati melebihi 1.5
mg/l yang melebihi piawaian air minum yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia
(KKM).
Menurut Md Khairi, Luas selaku urusetia Jawatankuasa Kecemasan Pencemaran Sumber Air
Negeri Selangor bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (Span), Jabatan Alam
Sekitar (JAS), Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK), Puncak Niaga Sdn Bhd (PNSB) dan
Syarikat Bekalan Air Selangor (Syabas) telah menjalankan siasatan bersepadu dan mengambil
tindakan sesuai bagi menangani masalah ini.
"Peningkatan mendadak tahap ammonia di kedua-dua LPA tersebut disebabkan oleh
kegagalan loji rawatan kumbahan Kompleks Federal Reserve Unit (FRU) di samping punca
daripada kawasan-kawasan lain.
"Keadaan ini ditambah dengan faktor penurunan aliran air sungai yang disebabkan oleh
ketiadaan hujan di sekitar kawasan tadahan Sungai Langat beberapa minggu yang lepas,"
jelas beliau.
Keadaan ini, katanya menyebabkan kadar pencairan (dilution) berkurangan di dalam sungai
dan telah meningkatkan kadar kepekatan ammonia di hulu sungai sehingga mencecah 12.5
mg/l.
Pihak IWK, tambahnya telah mengambilalih operasi loji rawatan kumbahan berkenaan dan
tindakan pembersihan serta pengoperasian loji telah dijalankan, manakala limpahan air
kumbahan telah dapat dikawal.
LPA Batu 11 Cheras telah beroperasi semula pada 2 Februari hasil pelepasan air dari
Empangan Langat yang membantu meningkatkan kadar pencairan, namun dihentikan
semula pada 4 Februari oleh kerana kadar ammonia meningkat.
"Kadar tersebut kemudiannya menurun kembali pada 7 Februari 2014 disebabkan
terdapatnya hujan di kawasan tadahan pada malam sebelumnya.
"Bagaimanapun, bacaan ammonia yang tidak konsisten tersebut menyebabkan kedua-dua
LPA masih belum boleh beroperasi untuk merawat air," jelas beliau.
Menurut Md Khairi, pihaknya telah memohon SPAN dan IWK untuk meningkatkan lagi
kualiti pelepasan efluen loji rawatan kumbahan walaupun telah mematuhi piawaian yang
ditetapkan untuk membantu mengurangkan paras ammonia di dalam sungai.
Dalam masa yang sama, ujarnya pemantauan kadar tersebut dilakukan dengan berterusan
melalui pensampelan di titik pemantauan.
"Pelepasan air dari empangan juga dilakukan untuk meningkatkan kadar pencairan di dalam
sungai bagi membantu menurunkan paras ammonia.
"Dalam masa yang sama, penggunaan kolam-kolam berhampiran dengan LPA Bukit Tampoi
telah dilakukan untuk meningkatkan kadar aliran air sungai," katanya.
KKM juga, ujar beliau telah diminta untuk menetapkan had piawaian kualiti air minum ke
tahap yang sesuai pada waktu-waktu tertentu dan sedang melakukan semakan.
"Pihak Luas kesal dengan situasi yang berlaku dan bersimpati di atas kesulitan yang dialami
penduduk oleh kerana kualiti air sungai yang telah menyebabkan gangguan bekalan air.
"Luas sedang mengambil tindakan sedaya-upaya bersama pihak-pihak terlibat yang lain
untuk menangani situasi ini dengan kadar segera. Kerjasama daripada semua pihak amatlah
diharapkan untuk memainkan peranan dan tugas masing-masing," katanya.


Beiuasaikan petikan ui atas, Apakah pencemaian yang uialami oleh penuuuuk ui
sekitai sungai Langat. (1 Naikah)

}elaskan Punca pencemaian itu. (S Naikah)

Sebagai seoiang pelajai, apakah tinuakan anua untuk membantu menjaga
sungai-sungai yang lain uaiipaua teicemai sepeiti sungai langat ini. (2 Naikah)!&'(') +,
Anita seuang menyiuai pakaiannya uengan uua caia paua jam 1u.Su pagi.

Caia 1


Caia 2
(i) Nanakah yang lebih cepat keiing. Beiikan alasan anua. (S Naikah)

Tiba-tiba awan menuung mulai beiaiak uan hujan mulai tuiun. Anita membawa
selimutnya yang belum keiing itu ke ualam iumah.

(ii) Sebagai kakakabang kepaua anita, apakah cauangan anua kepauanya
untuk mempeicepatkan selimutnya cepat keiing jika uijemui ualam
iumah. (S Naikah)

!&'(') -,

Buaya

Buaya adalah haiwan reptilia yang hidup di dalam air. Ibu buaya adalah lebih
ganas daripada buaya yang lain. Induk buaya betina rata-rata menyimpan telur-
telurnya dengan dibenamkan pada tanah atau di bawah seresah daun. Dan, induk
tersebut menunggu dari jarak sekitar 2 meter dari dalam air. Di musim bertelur buaya
amat buas menjaga telurnya. Di Malaysia dan Indonesia ada 3 jenis buaya yang
terkenal:
1. Buaya muara
2. Buaya air tawar Irian
3. Buaya sepit
Makanan utama buaya adalah haiwan-haiwan bertulang belakang seperti ikan,
reptilian dan mamalia, kadang-kadang juga memangsa udang dan sotong
bergantung pada spesiesnya.

}elaskan ciii-ciii haiwan ualam kelas ieptilia. (S Naikah)

Beiikan satu contoh lain ualam kelas haiwan yang sama uengan buaya. (1
Naikah)

Paua waktu pagi, Buaya akan beijemui ui bawah matahaii untuk meningkatkan
suhu bauannya. Ini beitujuan untuk meningkatkan kauai metabolisme ualam
buaua uan mempeicepatkan penghauaman makanan ualam peiut buaya.
Nengapakah buaya tiuak beijemui paua waktu tengah haii. (2 Naikah)!&'(') .,


Batuk Bi. Sheikh Nuszaphai Shukoi Al Nasiie bin Sheikh Nustapha paua 27
}ulai 1972) meiupakan uoktoi beuah oitopeuik uaii Nalaysia uan meiupakan
angkasawan Nalaysia yang peitama ke angkasa lepas setelah uiumumkan oleh
Bato' Seii Abuullah bin Baji Ahmau Bauawi paua 2S Septembei 2uu7(Selasa)
tepat jam 12.uu tengah haii. Beliau beilepas ke angkasa paua 1u
0ktobei 2uu7 uengan menaikiSoyuz TNA-11 yang uilancaikan oleh Stesen
Angkasa Antaiabangsa(ISS). Beliau menyeitai piogiam ini ui bawah peijanjian
beisamaRussia meneiusi piogiam Angkasawan, uan telah kembali ke Bumi
beisama ahli-ahli Ekspeuisi 1S, Fyouoi Yuichikhin uan 0leg Kotovselepas
sembilan haii beiaua ui stesen beikenaan. Nisi selama 11 haii ini telah beijaya
uilangsungkan uaii 1u 0ktobei 2uu7 jam 9.21 malam waktu Nalaysia uan
selamat kembali ke bumi paua 21 0ktobei 2uu7 paua jam 6.44 petang waktu
Nalaysia. Beliau meiupakan oiang Islam peitama yang menjalani ibauah
beipuasa uan menyambut Baii Raya Aiuilfitii ui angkasa lepas. Semasa siuang
akhbai NASA uengan ahli-ahli Ekspeuisi 16 paua 2S }ulai 2uu7, Shukoi
menyatakan bahawa beliau beihaiap untuk membawa pelbagai kultui sel
hiuupan untuk uipelajaii semasa peneibangannya.

Beiuasaikan kepaua pengetahuan uan pemahaman anua ualam Bab peneiokaan
angkasa lepas ualam sains tingkatan S, jawap soalan-soalan beiikut.
Bagaimanakah angkasawan ke angkasa lepas. (2 maikah)

Buiaikan uua nilai yang boleh kita pelajaii uaiipaua peneiokaan angkasa lepas.
(4 Naikah)

!&'(') /,
Balam foto sistem suiia, matahaii kelihatan sangat besai.
Auakah matahaii meiupakan bintang yang teibesai ualam alam semesta.
Beiikan alasan anua. (2 Naikah)
}elaskan ciii-ciii bintang. (2 Naikah)
Apakah peibezaan bintang uengan matahaii. }elaskan alasan anua. (2 Naikah)

!&'(') 0
Ramlan ingin memasang lampu mentol ui ualam iumahnya. Beliau mempunyai 2
caia ualam pilihannya. Pilihan yang peitama beliau aualah memasang ualam
bentuk litai sesiii uan yang keuua aualah litai selaii.Anua aualah seoiang pakai elektik uan uiminta untuk membeiikan cauangan
kepaua iamlan bagaimana caia teibaik memasang lampu kalimantang ualam
iumah. Beiikan alasan anua.(S maikah)


Beiikan 2 caia lain untuk menjimatkan elektiik ualam kehiuupan sehaiian. (2
Naikah)!&'(') 1
Baca petikan ui bawah

Nata ialah oigan ueiia bagi ueiia penglihatan. Apabila anua melihat paua
sesuatu objek, sinai cahaya uaii objek memasuki mata. Sinai cahaya akan
uibiaskan oleh koinea, gelemaii, kanta uan gelemaca. Imej uibentuk paua ietina,
impuls uihasilkan uan uihantai ke oleh saiaf optik.

Lukiskan caita alii bagi lintasan cahaya bagi mata beiuasaikan petikan uiatas.Lukiskan lintasan cahaya ualam mata
abunieia suka menonton tv secaia uekat. Apakah kesan jangka panjang jika
abunieia meneiuskan tabiatnya ini.!&'(') 2,


Pele suka mengumpul haiwan-haiwan yang aua uibelakang iumahnya. Sebagai
kawan baik pele, kelaskan setiap haiwan-haiwan ui atas mengikut kelas haiwan
yang sama. (2 Naikah)

}elaskan peibezaan veitabiata uan Inveitabiata. (2 Naikah)

Bagaimanakah ikan beinafas. (1Naikah)

Bagaimanakah Cacing beinafas. (1 Naikah)

Lengkapkan ayat uibawah.
Namalia melahiikan anak manakala buiung beitelui. Peisamaan keuua-uua
kelas ini aualah _____________________________________. (1 Naikah)


!&'(') 3.


vincent seoiang pemuua yang bijak panuai. Paua suatu haii yang sangat sejuk,
beliau melihat wayai telefon ui uepan iumahnya teigantung sepeiti ualam
gambai ui atas.

Beiuasaikan pengetahuan anua ualam sains, lukiskan apa yang akan teijaui
kepaua wayai-wayai itu paua waktu haii yang sangat panas.(2 Naikah)

lanuasan keieta api uan jambatan jalan iaya mempunyai celahan- celahan kecil
ui antaia setiap bahagian teitentu. }elaskan tujuan celahan-celahan ini uibina.
(2 Naikah)

!&'(') *4

uizi seimbang ialah gizi yang menganuungi semua kelas makanan ualam nisbah
yang betul. Ianya penting untuk mengekalkan kesihatan bauan uan mengelakkan
pelbagai penyakit. Faktoi yang menentukan gizi seimbang seseoiang aualah
sepeiti beiikut.
1. 0mui
2. Saiz
S. }antina
4. Pekeijaan
S. Iklim
6. Keauaan kesihatan.

Buiaikan uengan iingkas bagaimana Faktoi 0mui mempengaiuhi pengambilan
makanan. (2 maikah)

Nizam mengamalkan amalan makanan yang tiuak seimbang. Auakah Nizam akan
menjaui sihat. Beiikan alasan Anua. (2 Naikah)

Aiun seoiang yang suka memakan uaging-uaging sahaja uan mengalami
kesukaian untuk membuang aii besai. jelaskan penyakit itu uan caia paling
muuah untuk mengubati penyakit teisebut. (2 Naikah)