Anda di halaman 1dari 5

YolandaArianiSeptian,M.Pd.

FONETIK
HakikatFonetik
Bidang kajian ilmu pengetahuan yang menelaah bagaimana
manusia menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam ujaran,
menelaahgelombang-gelombangbunyibahasayangdikeluarkan,
dan bagaimana alat pendengaran manusia menerima bunyi-bunyi
bahasauntukdianalisisolehotakmanusia.
Ilmu yang menyelidiki dan berusaha merumuskan secara teratur
tentang hal ihwal bunyi bahasa. Bagaimana cara terbentuknya;
beberapa frekuensi, intensitas, timbernya sebagai getaran udara;
danbagaimanabunyiituditerimaolehtelinga.
JenisFonetik
artikulatoris akustis
audiotoris
Artikulatoris
Akustis
Audiotoris
Fonetikyangmempelajari
bagaimanamekanismealat-alat
bicarayangadadalamtubuh
manusiamenghasilkanbunyi
bahasa.Bagaimanabunyibahasa
diucapkandandibuat,serta
diklasifikasikanberdasarkan
artikulasi.
Bertumpupadastrukturfisikbunyi-
bunyibahasadanbagaimanaalat
pendengaranmanusiamemberikan
reaksikepadabunyi-bunyibahasa
yangditerima.Adatigahalyang
dipelajaripadafonetikakustis,yaitu
frekuensi,tempo,dankenyaringan.
Menelitibagaimanaseorang
pendengarmenanggapibunyi-bunyi
yangditerimanyasebagaibunyi-
bunyiyangperludiprosessebagai
bunyi-bunyibahasabermakna,dan
apakahciribunyi-bunyibahasayang
dianggappentingolehpendengar
dalamusahanyauntukmembedakan
setiapbunyibahasayangdidengar.
Tahap-tahapKomunikasiLisanSearah