Anda di halaman 1dari 18

Kertas Kerja :

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE


UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE
Anjuran bersama :
KELAB GURU DAN KAKITANGAN
DAN
JAWATAN KUASA PENYELARAS
PROGRAM KECEMERLANGAN TAUN ENAM
bertempat di :
UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE
Pada :
21 SEPTEMER 2!1"
# SATU $
1. Pendahuluan :
U%i&ersa' St(di) Si%*ap)re mer(pa+a% seb(a, tama% tema air -a%*
ter+e%a'. Memi'i+i pe'ba*ai +e'e%*+apa% permai%a%/ p(sat pe'a%0)%*a%
i%i me%jadi pi'i,a% pe%*a%j(r (%t(+ me%*ada+a% 'a1ata% sambi' be'ajar
ba*i m(rid2m(rid ta,(% 3 bersama *(r(2*(r( da% +e'(ar*a. Di,arap
a+ti&iti i%i dapat memberi pe'(a%* m(rid2m(rid me%er)+a pe%*a'ama%
bar(.
2. Objektif :
2.1 Me%i%*+at+a% sema%*at +erja berpas(+a% a%tara a,'i Ke'ab
G(r( da% Ka+ita%*a%.
2.2 Memberi pe'(a%* +epada pe'ajar me%er)+a pe%*a'ama% bar( da'am
s(asa%a bar(.
2." Me%*isi masa 'apa%* m(rid se'epas UPSR de%*a% a+ti&iti -a%*
ber4aeda,.
3. Sasaran :
Pr)*ram i%i memberi t(mp(a% da% pe%e+a%a% ter,adap m(rid2m(rid
ta,(% 3 da% a,'i +e'ab *(r( da% +a+ita%*a%.
a. M(rid 5! )ra%*
b. G(r( 11 )ra%*
0. Ke'(ar*a Sta4 "" )ra%*
6(m'a, 75 )ra%*
4. Kos :
K)s Pa+ej #758 RM 23!$ 9 RM21/75!.!!
5. Punca Kewangan
i. K(tipa% daripada ib( bapa da% peserta r)mb)%*a%
. !adual Perjalanan
21 Se"te#ber 2$13
2."! pa*i er+(mp(' di SK Lere,
".!! pa*i ert)'a+ di SK Lere,
3.!! pa*i er,e%ti s)'at di 6),)r a,r(
Sarapa% pa*i
7.!! pa*i ert)'a+ +e Si%*ap(ra
1!.!!pa*i Tiba di U%i&ersa' St(di)
7.!! ma'am Ke'(ar dari U%i&ersa' St(di)
ert)'a+ ba'i+ +e Me'a+a
1.!! pa*i Dija%*+a tiba di SK Lere,
%. Penutu" :
Ada'a, di,arap+a% 'a1ata% i%i dapat memberi pe%*a'ama% +epada m(rid2
m(rid da% me%*erat+a% 'a*i ,(b(%*a% a%tara a,'i +e'(ar*a +e'ab *(r(
da% +a+ita%*a%.

Disedia+a% )'e, :

..............................................
#PN. NOR AINI T :USOP$
Setia(sa,a Ke'ab G(r( da% Ka+ita%*a%
Di'('(s+a% O'e, ;
S&KO'() K&*(+,S((+ '&-&).%4$$ /(+!O+, K'0+, 1&'(K(
K&'(* *01*0+,(+ 2(+ K(3+S&'0+,
!(4(/(+K3(S( KOK3-0K3'31 2$$5
PENGERUSI : EN. SULAMAN . MD MO<AMAD
N. PENGERUSI : EN. RAMLAN . UDIN
S=USA<A : E%. MO<D S<A<RI>AL :A<:A
PEN:ELARAS : E%. MO<D S<A<RI>AL :A<:A #PERMAINAN$
PN. A>LINDA ARS<AD #KELA=PERSATUAN$
PN. MA<A:U MUSLIM #PAKAIAN SERAGAM$
GURU PENASI<AT : EN. MO<D ALI 6INA< . KADER ERA<IN
: PN. <6<. >AINAP T. AU
: PN. 6ALMA< AD MA6ID
6A?ATANKUASA MURID :
PENGERUSI : MU<D RI>AN . NORDIN #3 >$
N. PENGERUSI : NURUL S:AKIRA< T 6AIS #@>$
SATIAUSA<A : NUR <IDA:A< S:AAIKA< T AD A>I> #3N$
PEN. S=USA<A : MU<D <ANEET . >A<NUDIN #@N$
ENDA<ARI : MU<AMAD RID<UAN . SAIAUL #3N$
P. ENDA<ARI : NUR NIS:A BISTINA T. A>UDIN #3>$
A<LI 6A?ATANKUASA :
1$ NUR <ATI6A< T. SULAIMAN #3N$
2$ A<MAD AAKARUDIN . >AINAL #3I$
"$ SITI NUR AAI>A< #3M$
5$ NURUL I>>A< T. >AKARIA #5>$
6URUAUDIT : MU>AIRA< ABILA< T. AU AKAR #3N$
: ANATI ABILA< T. K<AIRUL ANUAR
S&KO'() K&*(+,S((+ '&-&).%4$$ /(+!O+, K'0+, 1&'(K(
K&'(* *01*0+,(+ 2(+ K(3+S&'0+,
1(K'31(/ ()'0 /()3+ &+(1
*0' +(1( K&'(S '6P *(+,S(
Di Sema+/ Di Sa,+a% O'e,/
..................................................... ...............................................
#M),d A'i 6i%a, . Kader Ebra,i%$ #E%. S('ama% . Md M),amad$
G(r( Pe%asi,at G(r( esar/
Ke'ab imbi%*a% Da% Ka(%se'i%* SK Lere,
*0' +(1( 13-02 2(-!() /(-0K) 1(S(
JADUAL BERTUGAS PEMBIMBING RAKAN
SEBAYA(PRS)
HARI MASA NAMA PRS BERTUGAS KELAS
ISNIN 10.40-
11.10
PAGI
SITI NUR SABRINA BT.
SALLEH
ABDUL SYAKUR B.
HIDAYAH
NUR AQILAH BT.
AZMAN
5M
4N
5Z
SELASA 10.40-
11.10
PAGI
SUFIZA FARAH BT. MD
MARZUKI
AHMAD FAKARUDIN B.
ZAINAL
HIDAYAH SYAFIQAH
BT. ABD AZIZ
5N
5M
5N
RABU 10.40-
11.10
PAGI
NUR FARAH AIN BT.
AZAHARI
MD HANIF B. ZAHNUDIN
NUR NISYA QISTINA BT
AZUDIN
5N
4Z
5Z
KHAMIS 10.40-
11.10
PAGI
NURUL SYAFIQAH BT.
IDRIS
SITI NUR SYAFIQAH BT.
ADNAN
MOHD RIZZAN B.
NORDIN
5D
5D
5Z
JUMAAT 10.40-
11.10
PAGI
MD. AMMAR QUHAIRI
B. ARIF FADILLAH
YUNITA BT. MD. AZMI
MD REDWAN B. SAIFUL
4D
5M
5N

SENARAI NAMA AHLI PEMBIMBING RAKAN SEBAYAPRS!
"01"
1. NURIN SYAZWINA BT. DAHARI 5D!
". MUHAMAD ASRI B. AZIZ 5D!
#. LIYANA FIRZANAH BT. HARON 5D!
4. NUR ANIRA BT. MASIRAN 5M! 5D!
5. NORAIN NAMIRAH BT. BAHARUDIN 4D!
$. NURNATASHA BT. ROSLI 5D!
%. NURUL AMIRAH BT. ABDUL RAZAK5M!
&. UMMI BALQIS BT. MAIL 4N!
'. YURINA BT. MOHD AZMI 4N!
10 AMALI B. RAZALI 5B!
11. AMMIN B. SHABUDIN 5B!
1". IKHWAN B. ZAKARIA 5B!
1#. MUHAMMAD ZAFRAN B. ABD RAHMAN 5D!
14. MUHAMMAD ARIF HAFIZI B. ARIF AFIZUDDIN 5D!
15. NUR ELLYZA PUTERI BT. BAHARI 5D!
SENARAI NAMA AHLI PEMBIMBING RAKAN SEBAYAPRS!
"01"
PENGERUSI ( NURIN SYAZWINA BT. DAHARI
N. PENGERUSI ( MUHAMAD ASRI B. AZIZ
SETIAUSAHA ( LIYANA FIRZANAH BT. HARON
BENDAHARI ( NUR ANIRA BT. MASIRAN
AJK ( NORAIN NAMIRAH BT. BAHARUDIN
( NURNATASHA BT. ROSLI
( NURUL AMIRAH BT. ABDUL RAZAK
( UMMI BALQIS BT. MAIL
( YURINA BT. MOHD AZMI
( AMALI B. RAZALI
( AMMIN B. SHABUDIN
( IKHWAN B. ZAKARIA
( MUHD ZAFRAN B. ABD RAHMAN
( NUR ELLYZA PUTERI BT. BAHARI
( MUD ARIF HAFIZI B. ARIF AFIZUD
0bu ko#a kena "enu#buk anak 72%61$62$1$8
O)*+ HAMZAH SARAH
,*-./0123453.635.57
KEMAMAN 8 S*3-09: ;<-</*29.2 P*/-3).05 N04.390) B+=. P*/-3904! K*-/*+ ,3)*+
=.09::0> 4*,0:0. S. T09::09: 53=*9 0>0,.)0 /*-:0502 5*9<5,<2 .,< 4*9=.-. 4*+.9::0
2350 :0-0-:0-0 /.=02 ,*-><04 +0/. =*9:09 /.9=0209 ?09./0 ./< 709: )05,0/ 5*97.0>209
>*-4.0>09 >*-20+?.909970.
K*;0=.09 2.-0-2.-0 ><2<) 1 >*/09: =. K05><9: M02 @.). P070 =. 4.9. A+0= )0)< ./<
,*-)02< 2*/.20 509:40A AB.B0+ D*-0509A 4%A =.=0/09:. 0902970 709: 5*5>*-430)209
5*9:*90. 2*)*?0/09 >*-4.0>09 >*-20+?.909970 709: =.;0=<0)209 ,*-)09:4<9: >0=0 $
N3C*5,*- .9..
D.D0+05209A 4<4>*2 709: ,*-<4.0 "5 /0+<9 /.,0-/.,0 90.2 09:.9 4*,*)<5 5*)*>04209
/<5,<209 2* 0-0+ 5<20 .,<970.
K*/<0 P3).4 D0*-0+ K*50509A S<>-./*9=09 A,=<))0+ S09. S0)0/ ,*-20/0A /.9=0209 ,.0=0>
4<4>*2 ./< 5*97*,0,209 509:40 /*-;0/<+ 4*,*)<5 5<20970 /*-4*5,05 2* 5*;0
SENARAI NAMA MURID KE PROGRAM SEHARI KE TAMAN RAMA-RAMA E
REPTILIAA AYER KEROH MELAKA PADA #0 APRIL "01"
BIL
NAMA MURID KELAS NO. SFB T.TNGAN
Kertas Kerja :
Lawatan Ke Taman Rama-Rama &
Reptilia Melaka

Pada :
30 April 2012
Anjuran Bersama:
Kelab Bimbingan & Kaunseling
Pembimbing Rakan Sebaa!PRS"