Anda di halaman 1dari 1

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai dari Ali bin Abi

Thalib bahwa Rasulullah S.a.w. dalam akhir witirnya berdoa,:


Allahumma inni audzubika bi ridhaka min sakhatika,
wa bimuafatika min uqubatika,
wa audzubika minka, la uhshi tsana alaika kama atsnaita ala nafsika.
Ya Allah! sesungguhnya aku berlindung dengan ridha-Mu dari
murka-Mu,
dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu,
dan aku berlindung dengan (rahmat)-Mu dari (musibah)-Mu,
aku tidak dapat menghitung pujian kepada-Mu sebagaimana
Engkau memuji kepada Dzat-Mu
Ini kemungkinan dibaca sebelum selesai shalat atau setelah selesai shalat
!"#$
%adits ini adalah shahih Diriwayatkan oleh Abu Dawud, "!&' dalam (itab:
Ash-)halah,
*ab: Al-+unut ,i Al--itr Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ./'' dalam (itab:
Ad-Daawat, *ab: ,i Dua
Al--itr Diriwayatkan oleh An-Nasai, .0&!1 dalam (itab: +iyam Al-2ail,
*ab: Ad-Dua ,i Al--itr
Diriwayatkan oleh Ibnu 3a4ah, ""'1 dalam (itab: Al-I5amah, *ab: 3a 6aa ,i
Al-+unut ,i Al--itr Al-
Albani mengangga7 shahih hadits ini dalam )hahih )unan Ibnu 3a4ah
Doa setelah witir
_ _ o__c_ _o_ _::_ _ o__ _q | :_ Doa setelah
shalat witir
1. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1].
2. segala puji[2] bagi Allah, Tuhan semesta alam[].
Allaahumma inaa nas!alu"a iimaanan daaiman wanas!alu"a #alban "haasyi$an wanas!alu"a
%ilman naa&i$an wa nas$alu"a ya#iinan shaadi#an wa nas!alu"a %amalan shaalihan wa nas!
alu"a diinan #ayyiman wa nas!alu"a "hairan "atsiiran wa nas!alu"al$a&wa wal %aa&iyata wa
nas!alu"a tamaamal$aa&iyati wa nas!alu"asysyu"ra %alal$a&iyati. 'a nas!alu"a ghinaa!a
%aninnaas. Allahumma rabbanaa ta#abbal minnaa shalaatana wa shiyaamanaa wa #iyaamanaa
wa ta"hasysyu$anaa wa tadharru$anaa wa ta$abbudanaa wa tammim ta#shiiranaa ya Allah ya
Allah ya Allah ya arhamarrahimiin. 'a shallallahu %alaa "hairi "hal#ihi muhammadin wa
%alaa aalihi wa shahbihii ajma$iin. 'alhamdulillaahi rabbil$alamiin.