Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEGAMBUT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN 5 2014
BULAN MINGG
U
TARIK
H
TAJUK I-THINK
JAN 1 2/1 3/1
2 6/1
10/1
TEMA 1: Pen!"!#!n Ken$#%# PETE BUIH
3 13/1
17/1
Unit 1: Pendidikan Sepanjang Hayat PETA POKOK
4 20/1
24/1
Unit 2: Perikemanuiaan Ke Ara!
Keeja!teraan "egara
# 27/1
31/2
&EB $ 3/2 7/2
% 10/2
15/2
CUTI TAHUN BARU CINA
& 17/2
21/2
' 24/2
28/2
TEMA 2: H'('n)!n Ke*e+'!%)!!n
MAC 1( 3/3 7/3 Unit 3: Periapan )em*ina Ke+uarga Ke
Ara! Pem*entukan )ayarakat
)apan
11 10/3
14/3
PETA BUIH
12 17/3
21/3
22/3
31/3
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
APRIL 13 1/4 5/4 TEMA ,: H#$'" Be%-!./!%!*!0
14 7/4
11/4
Unit 4: Sum*angan Ter!adap Pem*angunan
)ayarakat me+a+ui Peng+i*atan Akti,
PETA
BU-ATA
"
1# 14/4
18/4
TEMA 4: W!%#.!n Ke"e+(!)!#!n B'$!/!
M!+!/.#!
1$ 21/4
25/4
Unit #: Sum*angan Pe+*agai Pi!ak
Ter!adapPengek+an .arian Budaya
)a+ayia
PETA POKOK
1% 28/4
2/5
Unit $: )empr/m/ikan .arian Budaya
)a+ayia
PETA BUIH
MEI 1& 5/5 9/5
1'02( 12/5
23/5
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
21 26/5
27/6
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
JUN 22 16/6
20/6
TEMA 5: M!+!/.#! Ne)!%! Be%$!'+!0
23 23/6
28/6
Unit %: )engeka+kan Kedau+atan "egara PETA A-I1
24 30/6
4/7
Unit &: )e+engkapkan 2iri Untuk )e3arii
"egara
PETA POKOK
JULAI 2# 14% 5
#4%
TEMA 1: C!(!%!n M!.! De"!n
Unit ': )enjana Pem*angunan "egara
2$ 14/7
18/7
Unit 1(: )enangani 6a*aran 7+/*a+iai
2% 21/7
25/7
Unit 11: )engeka+kan dan )eningkatkan
Pengiktira,an 2unia Ter!adap
"egara
PETA
BU-ATA"
2& 28/7
1/8 CUTI HARI RAYA PUASA
OGOS 2' 44& 5
&4&
ULANGKAJI 2 LATIH TUBI
3( 114& 5
1#4&
ULANGKAJI 2 LATIH TUBI
31 1&4& 0
224&
ULANGKAJI 2 LATIH TUBI
32 2#4& 0
2'4&
ULANGKAJI 2 LATIH TUBI
SEPT 33 14' 5
#4'
PERCUBAAN SPM
34 24' 5
134'
PERCUBAAN SPM
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
3# 224'
02$4'
ULANGKAJI
OKT 3$04( 2'4' 5
3141(
LATIH TUBI
NOV2DI
S
41 3411 5
%411
SPM
'411 5
141
CUTI AKHIR TAHUN