Anda di halaman 1dari 2

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Setiap jabatan atau syarikat sama ada di sektor awam atau swasta memerlukan kakitangan
yang khusus untuk mengurus dan mentadbir pekerja-pekerja. Mereka perlu mempunyai
pengetahuan yang luas dan segi pengurusan, latihan, pembangunan, polisi syarikat,
undang-undang buruh dan kebajikan pekerja bagi memudahkannya mengurus sumber
manusia yang ramai ini dengan teratur dan berkesan.
Sebagai seorang eksekutif atau pentadbir sumber manusia, individu itu harus
mengetahui bagaimana untuk mengurus, memberi motivasi, menjaga hati pekerja serta
mengambil berat tentang kebajikan pekerja. Mereka juga perlu kreatif, bermotivasi
tinggi, mempunyai kemahiran komunikasi serta mahir menggunakan komputer.
Menyedari keperluan serta kepentingannya, bidang pengurusan dan pembangunan
sumber manusia ditawarkan oleh beberapa universiti tempatan di peringkat sarjana muda.
Program pengurusan dan pembangunan sumber manusia ditawarkan bertujuan untuk
memberi tumpuan kepada bidang pengurusan sumber manusia. Program ini dibentuk
untuk melengkapkan para graduan dengan pengetahuan dan kaedah analisis untuk
melaksanakan konsep dan teknik pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara
keseluruhan.
Sebagai seorang eksekutif atau pengurus sumber manusia seseorang itu
bertanggungjawab dan segi pembangunan, pentadbiran polisi dan peraturan syarikat
supaya memastikan keberkesanan di dalam pengambilan tenaga kerja, motivasi dan
meminimumkan proses mobilisasi guna tenaga. Oleh itu objektif syarikat dapat dicapai
dan dapat membentuk persekitaran kerja yang sihat dan harmoni. Selain kelayakan
akademik, seseorang itu perlu memiliki personaliti yang menarik dan mempunyai daya
kepemimpinan yang tinggi.
ulusan di bidang pengurusan sumber manusia mempunyai peluang kerjaya yang
terbuka luas sama ada di sektor kerajaan atau swasta. Mereka boleh berkhidmat sebagai
eksekutif sumber manusia, pegawai perhubungan industri, pegawai latihan, pegawai
peijawatan dan pegawai tadbir.
!aji yang ditawarkan di sektor kerajaan adalah sekitar "M#,$%% manakala sektor
swasta boleh mencapai "M&,%%% sebulan serta beberapa insentif lain. 'alam jangka masa
tiga hingga lima tahun seorang eksekutif di sektor swasta boleh dilantik sebagai pengurus
sumber manusia mengikut pengalaman dan prestasi kerja dengan pendapatan melebihi
"M(,$%%.
Semasa pengajian pelajar akan didedahkan dengan kursus-kursus termasuk pengurusan
sumber manusia, perancangan dan pengambilan sumber manusia, latihan dan
pengembangan, pentadbiran pampasan, penilaian prestasi, pengurusan pengeluaran
operasi, pengurusan perubahan, perundingan, pengurusan keselamatan dan kesihatan,
sistem maklumat sumber manusia dan perhubungan industri.
)*"*-)*"* P+"*,-'* .-/! '*P+"01-/
2i3 Meminati profesion ini
2ii3 M4miliki personaliti
2iii3 "ajin dan cekap
2iv3 Mampu menangani kerenah pekerja
2v3 Memiliki daya kepemimpinan yang tinggi
2vi3 Mempunyai kemahiran berkomunikasi
2vii3 Mempunyai pengetahuan komputer
S.-"-5 M+/)+,0"* ,*'-/! */*
*ndividu yang beminat memilih kerjaya ini perlu mempunyai kelayakan lja6ah Sarjana
Muda di bidang pengurusan sumber manusia atau pembangunan sumber manusia.
Siswa6ah dari jurusan pentadbiran perniagaan, ekonomi atau sains sosial juga boleh
memohon kerjaya ini.
5+MP-5 M+-/7051-/ P+/!-7*-/

5erdapat beberapa universiti dan institusi pengajian tinggi tempatan yang menawarkan
kursus pengurusan sumber manusia atau pembangunan sumber manusia iaitu 0niversiti
0tara Malaysia 200M3, 0niversiti 1ebangsaan Malaysia 201M3, 0niversiti 5eknologi
Malaysia 205M3, 0niversiti Putra Malaysia 20Prv*3, 0niversiti Malaysia Sarawak
20/*M-S3 dan 0niversiti 5eknologi Mara 20i5M3. Program di peringkat sarjana muda
ini mengambil masa selama tiga tahun. Selain itu, 0niversiti 5enaga /asional 20/*5+/3
menawarkan kursus ini.
S.-"-5 M+-/7051-/ P+/!-7*-/
5erdapat beberapa cara untuk melanjutkan pengajian ke program ini di universiti-
universiti tempatan8
Cara pertama8 )alon perlu lulus peperiksaan SPM9SPM: dengan pangkat satu serta
kepujian mata pelajaran bahasa Meayu, bahasa *nggeris dan matematik bagi
membolehkan mengikuti pengajian di peringkat matrikulasi selama satu setengah tahun.
Selepas menamatkan pengajian pelajar akan ditawarkan ke peringkat ija6ah pertama
program tersebut.
Cara kedua8 0ntuk melanjutkan pengajian terus ke ija6ah pertama, memerlukan calon
lulus peperiksaan SPM serta lulus bahasa Melayu. Selain itu calon perlu lulus
peperiksaan Sijil 5inggi Persekolahan Malaysia 2S5PM3 serta mendapat sekurang-
kurangnya tiga prinsipal termasuk pengajian am.
Cara ketiga8 )alon-calon yang memiliki diploma dalam bidang berkaitan juga boleh
memohon program ini melalui 1es 1has di universiti-universiti berkaitan.
Cara keempat8 )alon-calon perlu lulus SPM9SPM: dengan mendapat kepujian dalam
bahasa Melayu dan *nggeris serta lima kepujian dalam mata pelajaran berkaitan.