Anda di halaman 1dari 2

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

" Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memerkemban!ankan la!i
"tensi indi#idu se$ara menyeluruh dan berseadu untuk me%u&udkan insan yan! seimban! dan
harm"nis dari se!i intelek' r"hani' em"si' dan &asmani berdasarkan keada keer$ayaan dan
keatuhan keada (uhan) *saha ini adalah ba!i melahirkan rakyat Malaysia yan! berilmu'
bertan!!un!&a%ab dan berkeuayaan men$aai kese&ahteraan diri serta memberi sumban!an
terhada keharm"nian dan kemakmuran masyarakat dan ne!ara) "
"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
negara."
Falsa+ah endidikan yan! men&adi anduan ba!i semua akti#iti endidikan di Malaysia dekenali
seba!ai FPK) Den!an adanya FPK' maka sistem endidikan ne!ara sebenarnya men!an&akkan
diri ke kedudukan terkehadaan den!an men!un!kakan se$ara &elas rinsi dan nilai asas yan!
mendasari dan membentuk sistem endidikan Malaysia dariada erin!kat yan! alin! rendah
hin!!a keada erin!kat tertin!!i iaitu uni#ersiti) FPK men&elaskan tu&uan dan matlamat
endidikan untuk indi#idu dan ne!ara) Kedua,dua tu&uan selaras' iaitu untuk melahirkan insan
yan! berilmu' berakhlak mulia dan bertan!!un!&a%ab yan! &u!a akan men&adi se"ran!
%ar!ane!ara yan! baik) Pendidikan meruakan r"ses asas dan utama untuk embinaan insan
yan! baik' seimban! dan berseadu yan! se$ara lan!sun! meruakan saluran utama dan yan!
alin! entin! untuk men&ayakan hasrat dan $ita,$ita ne!ara)
Salah satu yan! terkandun! dalam FPK adalah +alsa+ah tentan! manusia yan! berasaskan
keer$ayaan keada (uhan dan a!ama) Matlamat endidikan adalah untuk memban!unkan
semua asek diri manusia se$ara harm"nis dan seimban! suaya keseaduan +itrah diri manusia
terelihara) -erilmu dan berendidikan harus men!hasilkan budi ekerti yan! baik dan akhlak
yan! mulia yan! sekali !us men&adi $irri,$iri asasi se"ran! ahli keluar!a' masyarakat dan
%ar!ane!ara yan! baik dan terdidik)
Satu k"nse asas yan! terkandun! dalam FPK ialah tentan! ilmu' nilai ilmu dan eranan ilmu
dalam emban!unan insan dan masyarakat) Nilai ilmu terletak ada kebenaran kandun!an yan!
ber+un!si bukan saha&a untuk memaklumkan dan meneran!kan keada manusia akan sesuatu'
tetai lebih entin! la!i ilmu memen!aruhi' men!ubah dan membentuk diri serta masyarakat
manusia) Fun!si ilmu yan! b"leh men!ubah manusia dan masyarakat inilah yan! men&adikan
sesuatu yan! amat tin!!i nilainya) Pendidkan ialah satu r"ses dan akti#iti sean&an! hayat dan
manusia sentiasa berada dalam keadaan memerlukan erluasan' endalaman dan en!esahan
keada ilmu yan! ada) Pen!alaman bukan saha&a b"leh memerkaya dan men!ukuhkan ilmu
tetai &u!a men$abar dan men!ubah ilmu yan! sedia ada ada manusia)
FPK &u!a melihat indi#idu itu dalam beberaa laisan ertalian atau erhubun!an) (u&uan
endidikan bukan saha&a untuk emban!unan dan kese&ahteraan diri indi#idu tetai &u!a untuk
emban!unan dan kese&ahteraan setia laisan hubun!an indi#idu berkenaan bermula den!an
keluar!a' meluas keada masyarakat dan ne!ara)
-erdasarkan FPK' &elas baha%a tu&uan endidikan tin!!i bukan hanya setakat memer"leh
se!ulun! i&a.ah atau dil"ma' tetai adalah untuk emban!unan diri manusia se$ara menyeluruh
dan seimban! suaya men&adi se"ran! insan' ahli keluar!a dan masyarakat dan %ar!ane!ara
yan! berilmu' bertan!!un!&a%ab' berakhlak mulia' dan berbakti)
Sumber : 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Tinggi di Malaysia (1957-2007) -Penerbit
SM! 2007