Anda di halaman 1dari 27

DEFINISI

Unit bahasa yang


mempunyai kesatuan fikiran
yang utuh dan melebihi
batas ayat.
Dalam hierarki bahasa,
wacana terletak pada tingkat
yang tertinggi, iaitu hadir
selepas tingkat ayat.
Fonem orfem !ata Frasa
!lausa "yat #acana
#acana terdapat dalam bentuk
lisan atau tulisan
#"$"N"

empunyai tema

%ermotif

&aya bahasa

!ohesi dan koherens

'iada ayat tautologi

Elemen(elemen yang logikal dan


realistik

'erdiri daripada andaian )sub*ek+


dan inferensi )komen,aseri+
#"$"N"
PENANDA WACANA
%ermaksud kata, rangkai kata atau frasa yang
menun*ukkan pertalian hu*ah dan buah fikiran.
Digunakan untuk memantapkan lagi keutuhan
wacana
bagi mengaitkan perenggan dengan perenggan.
'ambahan
Selan*utnya, seterusnya, selain itu, di samping itu,
tambahan lagi, demikian *uga, begitu *uga
'ambahan dan -enegasan
.ebih(lebih lagi, tambahan pula, malah, malahan,
bahkan, lagipun
Sebab, !esan atau .an*utan
/leh sebab itu, dengan itu, dengan demikian, *adi,
sebagai akibatnya, sebagai hasilnya
-ertentangan
Namun begitu, namun demikian, bagaimanapun, walaupun,
akan tetapi, sungguhpun begitu
-erkaitan
Sehubungan dengan itu, dalam hal ini, berhubung dengan,
dari segi, se*a*ar dengan, selaras dengan, meru*uk kepada
#aktu
Sebelum itu, kini, pada masa ini, sementara itu, kemudian,
pada waktu yang sama, lama(kelamaan, akhirnya
'empat
Disini, di sana, di samping, berhampiran dengan,
bersebelahan dengan, bertentangan dengan
$ontoh
isalnya, sebagai contoh, contohnya
-erbandingan
Dalam hal yang demikian, sebagaimana, seperti *uga,
serupa dengan, sesuai dengan, sama *uga dengan
-ernyataan semula
0akni, dengan kata lain
'u*uan dan aksud
Untuk tu*uan ini, hal ini bermaksud, hal ini bererti,
hal ini membawa pengertian, maksudnya
Urutan
-ertama, kedua, selepas itu, kemudian, akhirnya
1arapan
Semoga, moga(moga, mudah(mudahan
2umusan
!esimpulannya, akhir kata, sebagai penutup,
sebagai rumusan, secara keseluruhannya.
-endahuluan
Sebagai pendahuluan, sebagai permulaan,
mulanya,
pertamanya, sebagai mukadimah
Singkatan
2ingkasnya, pendek kata, secara ringkasnya
-enekanan atau -enegasan
Sesungguhnya, sebenarnya, sememangnya,tentulah,
-astilah, *elaslah, tidak dapat dinafikan
&eneralisasi
-ada umumnya, secara amnya, secara umumnya
%ahasa !lasik
1atta, maka, syahadan, adapun, alkisah, kalakian,
Sebermula, sekali peristiwa, arakian
Terhasil daripada wujudnya susunan yang berurutan atau
teratur dalam sesuatu wacana
Ciri ini sangat penting kerana cirri inilah yang menentukan
sesuatu ujaran atau tulisan itu wacana atau hanya merupakan
kumpulan ayat yang tidak teratur.
Seterusnya keutuhan wacana dapat dianalisis daripada wujudnya
hu!ungan daripada aspek semantik leksikal dan gramatikal
antara !ahagian dalam sesuatu wacana.
Terdapat dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang
utuh iaitu "
terdapatnya runtuhan atau koheren #kesinambungan idea
yang menjadikan wacana itu suatu teks yang !ermakna dan
dapat di$ahami% & dan wujudnya tautan atau kohesi
#keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan
unsur linguistik yang lain%.
'u!ungan Wacana daripada Aspek Semantik.
%ermaksud hubungan daripada aspek kepaduan makna yang wu*ud
dalam sesuatu wacana. !epaduan makna ini dapat dilihat antara
bahagian wacana, keseluruhan wacana, situasi sesuatu wacana, dan
unsur(unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana.
'u!ungan sebab dan akibat
C(nt(h )
*elaki itu ter!a!it dalam pengedaran dadah. Dia dijatuhi
hukuman gantung sampai mati
'u!ungan sebab dan hasil
C(nt(h )Pelajar itu rajin !erusaha. Dia mencapai keputusan yang
cemerlang dalam peperiksaan STP+.
'u!ungan latar dan kesimpulan
C(nt(h )
'alaman rumah Cikgu +(hamad sentiasa hijau dengan p(k(k,
p(k(k !unga yang menyegarkan. -upa,rupanya isteri !eliau yang
pandai menanam dan mengurus tanaman
HUBUNGAN
SEMANTIK
'u!ungan syarat dan hasil
C(nt(h )
-akyat harus tekun !ekerja. .etekunan rakyat menentukan
kemajuan negara
'u!ungan perbandingan
C(nt(h )
S(alan analisis ayat susah. S(alan analisis wacana lagi
susah
'u!ungan memperkuat isi atau hubungan pen*elasan
C(nt(h )
/encana Tsunami sungguh dasyat. 0m!ak !esar itu meng(r!ankan ratusan ri!u
nyawa manusia serta !anyak memusnahkan harta !enda
'u!ungan semantik antara !ahagian wacana juga dapat
ditim!ulkan (leh unsur,unsur fonologi dalam sesuatu wacana.
Antaranya termasuklah hentian intonasi dan nada suara.
C0NT0' "
Ayat Ibu bapa Ali telah meninggal dunia mengandung ketaksaan makna !ergantung pada
hentian atau kesenyapan suara yang !erlaku.
Sekiranya kesenyapan suara !erlaku selepas perkataan Ali maka ayat ini mem!awa maksud
1kedua,dua i!u !apa Ali telah meninggal dunia1. Akan tetapi sekiranya kesenyapan suara
!erlaku selepas perkataan Ibu dan perkataan Ali maka ayat ini !ermaksud 1nenek Ali telah
meninggal dunia1.
/egitu juga halnya dengan intonasi yang !er!e2a. +isalnya dengan tingkat nada
yang meninggi di akhir ayat ayat penyata Ali menulis surat akan menjadi ayat tanya
Ali menulis surat3 Seterusnya ayat minimal duduk sekiranya diucapkan dengan
nada yang lembut, maka ayatnya ialah silaan. Tetapi jika diucapkan dengan nada
yang keras ayat ini merupakan ayat suruhan yang mem!awa perasaan marah.
'u!ungan ini dapat dilihat daripada aspek wujudnya
pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana.
'u!ungan leksikal antara !ahagian dalam wacana
tercapai dengan cara memilih kosa kata yang serasi.
Terdapat !e!erapa cara untuk memper(leh hu!ungan
leksikal. Antara caranya termasuklah pertama dengan
mengulang kata yang sama
C0NT0' "
1Semalam dia termenung. 'ari ini dia termenung lagi. Tampaknya dia memang
gemar termenung1.
Dengan menggunakan sinonim
C0NT0' "
1Sindrom !ahasa r(jak kini menular dalam masyarakat kita. &e*ala ini sungguh
mem!im!angkan para pencinta dan pejuang !ahasa +elayu1.
Dengan menggunakan antonim
C0NT0' "
1%ersatu kita teguh bercerai kita
r(!(h1.
Dengan menggunakan hiponim
C0NT0' "
1Terdapat pel!agai jenis ikan diternak di dalam k(lam itu. Antaranya termasuklah
keli haruan tilapia dan puyu1.
Dengan menggunakan kolokasi
C0NT0' "
1.awasan hutan dig(nd(lkan untuk pem!angunan. .ini ga*ah dan harimau
kehilangan ha!itat semula jadi1.
Dengan meman$aatkan unsur bersambut
C0NT0' "
14uru mengemukakan soalan. Pelajar mem!erikan *awapan1.
1ubungan #acana daripada "spek &ramatikal.
5. 'u!ungan daripada aspek gramatikal ialah hu!ungan wacana yang
!erkaitan dengan tata!ahasa.
5. Antara penanda gramatikal yang mewujudkan keutuhan wacana ialah
penanda rujukan penanda penggantian elipsis dan penanda penghu!ung.
-enanda 2u*ukan.
Penanda rujukan menggunakan kata ganti nama diri (rang dan kata ganti
nama diri tunjuk.
Penanda rujukan digunakan untuk perkaitan antara !ahagian dalam
wacana.
/erikut adalah c(nt(h penanda rujukan yang menggunakan kata ganti
nama diri (rang. .ata ganti nama diri (rang yang digunakan se!agai
penanda rujukan dalam c(nt(h ini ialah mereka "
1Wanita sekarang !ukan seperti wanita dahulu. Dahulu mereka le!ih
!anyak mem!antu suami di rumah tetapi sekarang mereka telah tampil
ke hadapan untuk mem!erikan sum!angan dalam pem!angunan
negara1.
6ang !erikut ini pula ialah c(nt(h penanda rujukan yang menggunakan kata
ganti nama tunjuk "
17ni kampung saya. Saya telah tinggal di sini sejak empat puluh tahun
yang lalu1.
-enanda -enggantian.
Penanda penggantian merujuk kepada pr(ses menggantikan unsur !ahasa
dengan unsur lain.
Penggantian dalam !ahasa +elayu dapat !ersi$at kata nama #n(minal% kata
kerja #8er!al% dan klausa.
7ni ialah c(nt(h penggantian yang !ersi$at kata nama atau n(minal
19iran kami mem!eli sebuah kereta baru. .ami juga mem!eli sebuah1.
-enanda -enghubung.
Penanda penghu!ung !er$ungsi men*alinkan kata dengan kata, frasa
dengan frasa, klausa dengan klausa, dan ayat dengan ayat.
Perhatikan c(nt(h ayat ini untuk mengetahui !agaimana penanda
penghu!ung menjalin semua yang dinyatakan itu
14ejala !ahasa r(jak turut menular melalui rancangan,rancangan
hi!uran.
Dalam hal ini rancangan yang paling ketara !anyak mer(jakkan
!ahasa +elayu ialah drama dan siri k(medi tempatan yang
sengaja mer(jakkan !ahasa +elayu dengan alasan untuk
memperlihatkan realiti masyarakat +alaysia.
Se!agai c(nt(h dlam siri k(medi tempatan kita sering mendengar kata,
kata atau ungkapan :ungkapan seperti "
1Cu!a terai1 16(u ni teruk la1 1Saya c(ntact awak nanti1
16(u dah lunch31 17 nak pergi sh(pping1 dan se!againya.
;ngkapan,ungkapan seperti ini mem!erikan kesan negati$ terhadap
penggunaan !ahasa anak,anak muda kerana merekalah g(l(ngan yang
kerap men(n(t(n rancangan hi!uran seperti ini.