Anda di halaman 1dari 3

WANITA SEBAIK BAIK CIPTAAN ALLAH SWT

Allah berfirman:
Ketika Aku menciptakan seorang wanita, ia diharuskan untuk
menjadi seorang yang istimewa. Aku membuat bahunya cukup kuat
untuk menopang dunia, namun, harus cukup lembut untuk
memberikan kenyamanan.
Aku memberikannya kekuatan dari dalam untuk mampu melahirkan
anak dan menerima penolakan yang seringkali datang dari anak-
anaknya.
Aku memberinya kekerasan untuk membuatnya tetap tegar ketika
orang-orang lain menyerah, dan mengasuh keluarganya dengan
penderitaan dan kelelahan tanpa mengeluh.
Aku memberinya kepekaan untuk mencintai anak-anaknya dalam
setiap keadaan,bahkan ketika anaknya bersikap sangat menyakiti
hatinya.
Aku memberinya kekuatan untuk mendukung suaminya dalam
kegagalannya dan melengkapi dengan tulang rusuk suaminya untuk
melindungi hatinya.
Aku memberinya kebijaksanaan untuk mengetahui bahawa seorang
suami yang baik takkan pernah sakiti isterinya, tetapi kadang
menguji kekuatannya dan ketetapan hatinya untuk berada disisi
suaminya tanpa ragu.
an akhirnya, Aku memberinya air mata untuk dititiskan. !ni adalah
khusus miliknya untuk digunakan bilapun ia perlukan.
Kecantikan seorang wanita bukanlah dari pakaian yang
dikenakannya, susuk yang ia tampilkan, atau bagaimana ia menyisir
rambutnya. Kecantikan seorang wanita harus dilihat dari
matanya,kerana itulah hatinya,tempat dimana cinta itu ada.
"anita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki.
#urah An-$isa% dibuka dengan ayat:
!" #$% & '( )& *% +, -& . /, 0 1% 2 3 '( 2 & *% 4 2& 5 6 !2 7 & *% 89 4 "% :9 ;<%= >9 ? .%2
"ahai sekalian manusia, bertakwalah kepada &abb kalian yang
telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan dari jiwa yang satu
itu ia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya ia
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 'An-
$isa%: ()
Ayat ini merupakan bagian dari khutbatul hajah yang dijadikan oleh
&asulullah #hallallahu *alaihi wa sallam sebagai pembuka khutbah-
khutbah beliau. alam ayat ini dinyatakan bahwa dari jiwa yang satu,
Allah #ubhanahu wa +a,ala menciptakan pasangannya. -atadah dan
.ujahid rahimahumallah mengatakan bahwa yang dimaksud jiwa
yang satu adalah $abi Adam *alaihissalam. #edangkan pasangannya
adalah /awa. -atadah mengatakan /awa diciptakan dari tulang
rusuk Adam. '+afsir Ath-+habari, 01232, 233)
alam hadits shahih disebutkan:
@ A% / :& 7 & B& '%( )& *% CD, '&E% @ A%2% F G& >, H& I HJ% D% '&KL CM N G& @& O%J B P& Q R S 7 ;& % C :& ? = @% A%2
B T& U7& UV& !% B T& U7& UV& ;& J% 2 FW G%
#esungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. an sungguh
bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling
atasnya. 4ila engkau ingin meluruskannya, engkau akan
mematahkannya. an jika engkau ingin bersenang-senang dengannya,
engkau bisa bersenang-senang namun padanya ada kebengkokan.
'/&. Al-4ukhari no. 000( dan .uslim no. 0305)
Al-!mam An-$awawi rahimahullah berkata, alam hadits ini ada
dalil dari ucapan fu6aha atau sebagian mereka bahwa /awa
diciptakan dari tulang rusuk Adam. Allah #ubhanahu wa +a,ala
berfirman: X Y Z [ dan $abi #hallallahu *alaihi wa sallam
menerangkan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk. /adits ini
menunjukkan keharusan berlaku lembut kepada wanita, bersikap
baik terhadap mereka, bersabar atas kebengkokan akhlak dan
lemahnya akal mereka. i samping juga menunjukkan dibencinya
mentalak mereka tanpa sebab dan juga tidak boleh seseorang
berambisi agar si wanita terus lurus. "allahu a,lam.'Al-.inhaj,
71577)