Anda di halaman 1dari 6

ULASAN KAJIAN TINDAKAN

Tajuk : Teknik Ziefir Meningkatkan Kemahiran Mendarab Dua Nombor agi !e"ajar
Tahun # Siantan $
Saya telah membaca dan menganalisis satu kajian tindakan yang telah dijalankan secara
individu oleh Cikgu Rozitah bt Paiman dari Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu, Kluang,
Johor Kajian tindakan ini bertajuk !"eknik #ie$ir % Meningkatkan Kemahiran Mendarab &ua
'ombor (agi Pelajar "ahun ) Siantan * Kajian ini melibatkan seramai +, orang murid "ahun )
Siantan * di SK Kampung Melayu Penulis menjalankan kajian ini disebabkan pelajar "ahun )
tersebut menghadapi masalah dalam menguasai si$ir darab Seterusnya tidak boleh
menyelesaikan masalah yang berkaitan pendaraban dua nombor Maka pengkaji menjalankan
kajian ini adalah bertujuan untuk membantu murid-murid yang lemah dalam menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan menguasai si$ir darab dalam pendaraban dua nombor Murid-
murid ini seringkali tidak mengambil berat terhadap penggunaan pendaraban dua nombor
Penulis juga mendapati murid yang cemerlang juga kadangkala cuai dengan penggunaan
menguasai si$ir darab dalam pendaraban * nombor apatah lagi murid yang lemah
.okus beliau adalah kepada "eknik #ie$ir dalam pendaraban dua nombor "eknik #ie$ir
ini diperkenalkan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh murid-murid yang tidak dapat
menguasai si$ir seterusnya membantu mereka menyelesaikan masalah pendaraban &i dalam
penggunaaan "eknik #ie$ir pelajar diberikan penekanan kaedah penggunaan garisan-garisan
dalam mencari hasil darab bagi dua nombor Seterusnya menggunakan satu teknik baru dalam
menyelesaikan masalah pendaraban dua nombor yang lebih besarSebagaimana yang kita sedia
maklum, penggunanan si$ir darab dalam pendaraban dua nombor amat penting dan asasnya
mestilah dipupuk dari a/al kerana kemahiran inilah yang akan digunakan ketika mereka
melangkah ke tahap yang lebih tinggi terutamanya dalam bidang matematik Jika masalah ini
tidak ditangani di kalangan murid, maka peratusan markah dalam subjek Matematik "ahap *
akan terjejas Sebagaimana yang dinyatakan oleh penulis, kesalahan dalam penguasaan si$ir
darab dalam pendaraban dua nombor secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana
markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut
1
0bjekti$ utama yang dinyatakan oleh penulis bagi kajian ini adalah Membantu
meningkatkan kemahiran mendarab * nombor yang hasil darabnya kurang daripada +, ,,,
dengan menggunakan "eknik #ie$ir &i samping itu, penulis juga menggunakan "eknik #ie$ir
untuk mencari hasil darab dua nombor dan berharap menyelesaikan soalan pendaraban dua
nombor menggunakan "eknik #ie$ir Penyelidik juga berharap agar murid-muridnya dapat
menggunakan atau mengaplikasi "eknik #ie$ir dalam menyelesaikan soalan pendaraban dua
nombor
&i dalam kajian ini, penulis telah menggunakan beberapa methodologi kajian 1ntaranya
termasuklah dengan kaedah pemerhatian, temu bual, ujian pra, tindakbalas di dalam aktiviti
pengajaran 2 pembelajaran dan semakan buku latihan &ari segi pelaksanaan kajian, saya
mendapati baha/a penyelidik telah menggunakan Model Kajian "indakan Somekh 3+4546 di
dalam kajiannya ini
M%D&L T&%'I S%M&K() *+,-,.
2
7ambarajah di atas menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan kajian tindakan
mengikut teori Model Somekh, (1989) Setelah membaca dan meneliti kajian yang dibuat oleh
penyelidik, saya mendapati kajian tindakan beliau mirip kepada teori Model Somekh, (1989).
Mengikut model ini, terdapat lapan langkah atau proses yang perlu diikuti bagi melaksanakan
sesuatu kajian tindakan 8angkah pertama dalam proses kajian tindakan ini adalah mengenalpasti
masalah di mana masalah yang dikenalpasti oleh penyelidik adalah kelemahan murid tahun )
Siantan * dalam penggunaan si$ir darab dalam pendaraban dua nombor
8angkah yang kedua adalah mengumpulkan data daripada sampel kajian di mana
penyelidik menggunakan beberapa kaedah untuk mengenalpasti sebab berlakunya kelemahan
pelajar dalam penggunaan si$ir darab dalam pendaraban dua nombor Penulis menggunakan
empat kaedah pengumpulan data di dalam kajiannya ini 1ntara kaedah yang digunakan adalah
pemerhatian Penulis telah membuat pemerhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran
berlangsung bagi melihat sendiri sikap murid-murid terhadap kemahiran penggunaan si$ir darab
dalam pendaraban dua nombor Selain itu, penulis juga telah membuat temu bual di mana
penyelidik bertanya soalan yang berkaitan dan murid menja/ab secara jujur mengenainya
Kaedah ketiga yang digunakan adalah melakukan ujian pra kepada murid-murid di mana ia
bertujuan untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman murid dalam penggunaan
si$ir darab dalam pendaraban dua nombor Selain daripada itu, tindak balas murid dinilai semasa
menja/ab soalan yang diberikan 1khirnya, ujian pos digunakan bagi menilai tahap
perkembangan murid dalam menguasai si$ir darab dalam pendaraban dua nombor
Menurut Model Somekh, langkah yang ketiga adalah menganalisis data kajian yang
diperolehi daripada sampel kajian yang dilakukan (erdasarkan kajian penyelidik, data kajian
diambil daripada ujian pra dengan bilangan 9) orang pelajar dari kelas "ahun ) Siantan *
(erdasarkan ujian pra, didapati seramai 9 orang 3 4: 6 pelajar mendapat gred & Manakala )
orang 3 +;: 6 pelajar telah mendapat gred < =ni menunjukkan baha/a seramai 5 orang pelajar
gagal menja/ab soalan pendaraban yang dikemukakan >alaupun jumlahnya tidak ramai, tetapi
boleh dianggap serius jika tidak diambil tindakan segera memandangkan ianya salah satu
daripada empat operasi utama dalam matematik
3
8angkah yang keempat dalam Model Somekh adalah merancang pelan tindakan di mana
penyelidik telah merancang untuk menggunakan "eknik #ie$ir bagi mengatasi masalah ini &i
akhir setiap sesi murid akan menja/ab soalan lembaran kerja bagi mengukur penguasaan mereka
terhadap apa yang telah dipelajari
8angkah yang kelima adalah melaksanakan pelan tindakan di mana penulis telah
membahagikan penguasaan kemahiran teknik zie$ir kepada tiga aktiviti utama yang dinamakan
1ktiviti +, 1ktiviti * dan 1ktiviti 9 1ktiviti + merupakan aktiviti di mana sesi a/al dan
pengenalan tentang penggunaan "eknik #ie$ir Murid dibimbing untuk menggunakan "eknik
#ie$ir dalam mencari hasil darab bagi dua nombor Selain itu, beberapa soalan akan diajukan
kepada pelajar-pelajar bagi menjurus kepada pemahaman penggunaan teknik ini 1ktiviti * pula
merupakan aktiviti di mana murid akan diberikan penerangan lanjut tentang penggunaan "eknik
#ie$ir Murid akan didedahkan dengan beberapa soalan yang lebih sukar untuk memantapkan
lagi pemahaman mereka terhadap teknik yang telah dipelajari &alam aktiviti 9 pula murid akan
didedahkan bagaimana untuk mengaplikasikan penggunaan "eknik #ie$ir dalam mendapatkan
ja/apan bagi soalan yang berkaitan dengan topik ini
Menurut Model Somekh, langkah keenam ialah mengumpul data untuk mengesahkan
perubahan di mana penulis telah memperolehi data seperti jadual di ba/ah?
MU'ID JUMLA( JA/A!AN 0AN1 &TUL
UJIAN !'A UJIAN !%S
MU'ID + * +9
MU'ID $ 9 +)
MU'ID 2 9 +)
MU'ID 3 ; +9
MU'ID # ; +)
MU'ID 4 @ +)
MU'ID 5 @ +)
MU'ID - @ +;
Penulis telah mengesahkan baha/a "eknik #ie$ir yang dijalankan telah memba/a
perubahan dalam markah murid-murid sekaligus menampakkan peningkatan pemahaman mereka
melalui keputusan ujian pencapaian yang melibatkan ketiga-tiga item dalam aktiviti yang
4
dirancang Keputusan ini jauh menunjukkan perbezaan yang ketara berbanding ujian pra yang
telah dijalankan sebelum "eknik #ie$ir diperkenalkan
8angkah ketujuh di dalam model ini adalah menganalisis dan menilai keberkesanan
kaedah "eknik #ie$ir dalam meningkatkan kemahiran penggunaan si$ir darab dalam pendaraban
dua nombor bagi murid tahun ) Siantan * Aasil daripada analisis ujian pos mereka, telah
terbukti baha/a terdapat peningkatan kemahiran dalam penggunaan si$ir darab dalam
pendaraban dua nombor di kalangan murid-murid Keyakinan diri mereka juga menunjukkan
peningkatan yang positi$
8angkah yang terakhir dalam Model Somekh adalah putaran seterusnya, di mana kajian
tindakan yang sama atau yang baru perlu dijalankan bergantung kepada kejayaan atau kegagalan
di dalam kajian tersebut Mengikut kajian penulis ini, beliau telah berjaya meningkatkan
kemahiran penggunaan si$ir darab dalam pendaraban dua nombor di kalangan murid-muridnya
=ni jelas terbukti apabila markah murid-muridnya meningkat di dalam ujian pos yang dijalankan
oleh beliau selepas "eknik #ie$ir dilaksanakan (agi melengkapkan putaran kajian seterusnya,
penulis berhasrat untuk meneruskan "eknik #ie$ir pada masa hadapan di dalam usaha untuk
meningkatkan penguasaan murid-murid didalam si$ir darab dalam pendaraban dua nombor
Sebagai kesimpulannya, kajian tindakan adalah sesuatu yang penting untuk dilaksanakan
oleh setiap guru bagi mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelajar mereka &i
sini, saya berasa kagum dengan pendekatan yang telah digunakan oleh Cikgu Rozita bagi
membantu murid-muridnya untuk menguasai penggunaan si$ir darab dalam pendaraban dua
nombor Kejayaan ini merupakan satu usaha yang murni yang perlu ada di dalam diri setiap guru
untuk membantu murid-murid yang lemah agar mereka berkeupayaan menguasai sesuatu
kemahiran 0leh yang demikian, adalah sangat /ajar jika setiap guru menjalankan satu kajian
tindakan setiap tahun bagi mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh
para pelajar mereka
'ujukan
+ 1lis Puteh *,,4 Kajian Tindakan Di Sekolah Jitra ? Pure Aoney <ntreprise
5
* 'oraini =dris *,+, Penyelidikan DalamPendidikan Kuala 8umpur? Mc 7ra/ Aill
<ducation
6