Anda di halaman 1dari 13

39

BAB 5
PELAKSANAAN PROJEK
5.1 Pelan Taktikal
Pelaksanaan Amalan Kebersihan Dan Keceriaan dilakukan melalui pendekatan PDCA
(Plan-Do-Check-Action). Oleh yang demikian keempat-empat strategi yang dikenalpasti
akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Berikut adalah ringkasan
pendekatan dan strategi yang dirancang.
Jadual 5.1 Perancangan Program Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas
Tingkatan 2 Bestari Di SMK Tunku Besar Tampin.
Pendekatan PDCA Program Tarikh
Plan Persediaan Penubuhan Jawatankuasa
Amalan Kebersihan dan
Keceriaan Kelas 2 Bestari.
9 Okt. 2013
Do Pelaksanaan Gotong Royong Kebersihan
dan Keceriaan Kelas 2 Bestari
30 Okt. 2013
Check Penilaian Audit Sebelum Amalan
Kebersihan dan Keceriaan
Kelas 2 Bestari.(Soalselidik
Pre-test)
Audit Selepas Amalan
Kebersihan dan Keceriaan
Kelas 2 Bestari. (Soalselidik
Post-Test)

17 Okt. 2013


11 Nov.2013
Action Penambahbaikan
Berterusan
Pemantauan Berterusan Kelas
2 Bestari

15 Nov. 2013


40

Jadual 5.2 Pelan Taktikal.
Bil Program Tanggungjawab Tempoh Kos
/Sumber
Output KPI Pelan
Kontigensi.
1 Program Pembangunan
Staf . Amalan Kebersihan
dan Keceriaan Kelas.
Jawatankuasa
Amalan
Kebersihan Dan
Keceriaan Kelas
2 Bestari

1Hari

RM500
PIBG


Peningkatan
kebersihan
dan
keceriaan
kelas


Peratus
Audit
Amalan
Kebersihan
dan
Keceriaan
mencapai
70%

Jurulatih dari
SMK Juaseh
(En Anuar
Tahar)
2 Gotong Royong Amalan
Kebersihan dan Keceriaan
Kelas Tingkatan 2 Bestari.

1 Hari

Kerjasama
guru dan
Murid 2
Bestari
3 Kelas bersih dan ceria. Setiap
Hari
4 Pemantauan Kebersihan
Dan Keceriaan Kelas 2
Bestari

Setiap
Hari
AJK
Kebersihan
SMKTB
41

5.2 Pelan Operasi
5.2.1 Pelan Operasi 1 Jadual 5.3 :Pelan Operasi 1
Nama Program
Matlamat
Objektif
Tarikh
Sasaran Kerja
Kos.
Program Pembangunan Staf Amalan Kebersihan Dan Keceriaan Kelas 2 Bestari
Mempertingkatkan kefahaman Amalan Kebersihan Dan Keceriaan Kelas 2 Bestari
Guru-guru memahami konsep Amalan Kebersihan dan Keceriaan kelas .
7 Nov.2013
Pelajar , guru Kelas 2 Bestari dan Jawatankuasa Amalan Kebersihan Dan Keceriaan SMKTB
RM 100
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status /Pelan Kotegensi
1 Penyediaan Surat Jemputan
1.1. Penceramah
1.2 Peserta.
Setiausaha JK Latihan 1 hari Kerjasama SMK Juaseh
(En. Anuar Bin Tahar
Guru Cemerlang DG 52)
2 Perbincangan program bersama
Penyelaras Amalan Kebersihan
dan Kecerian SMK Juaseh
Setiausaha 1 hari
3 Menghadiri Program Taklimat
Amalan Kebersihan dan Keceriaan
( 5S )
Setiausaha
Guru kelas dan pelajar 2
Bestari
1 hari
5 Penilaian Setiausaha

42

Laporan Program
Perkara Butiran
Nama Program : Program Ceramah Amalan Kebersihan Dan Keceriaan
5S Kelas 2 Bestari
Tarikh Program : 7. Nov.2013 (Khamis)
Tempat Program : Kelas 2 Bestari
Pengajur : AJK Kebersihan Dan Keceriaan SMKTB
Kumpulan
Sasaran
: AJK Kebersihan Dan Keceriaan,Guru Kelas dan Semua
Pelajar 2 Bestari
Tentatif Program : i. Taklimat dan Ceramah oleh En. Anuar Bin Tahar
(Guru Cemerlang DG 52 SMK Juaseh)
ii. Sesi Soal Jawab.
iii. Ucapan Penutup Lt. Kol. Hj. Mohd Tahir Bin
Mustapha
(Pengetua SMK Tunku Besar Tampin)

Ringkasan Laporan : Seramai 40 orang peserta ( 2 guru , 4 AJK Kebersihan
dan Keceriaan dan semua pelajar 2 Bestari ) telah
menghadiri dan memberikan respon positif tentang
program ini. Penerangan asas konsep Amalan
Kebersihan dan Keceriaan serta 5 S ini dapat membantu
mereka melaksanakan program Amalan Kebersihan Dan
Keceriaan di kelas 2 Bestari.

43


Gambar 5.1 Program Ceramah Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas ( 5S) .
44

5.2.2 Pelan Operasi 2
Jadual 5.4 Pelan Operasi 2
Nama
Program
Matlamat
Objektif
Tarikh
Sasaran
Kos
Gotong Royong Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas 2 Bestari.

Mempertingkatkan tahap Kebersihan dan Keceriaan Kelas 2 Bestari.
Mempertingkatkan peratus Audit Amalan Kebersihan dan Keceriaan ke
tahap 70 % ke atas.
30 Okt.2013
RM 500.00
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan
Kontigensi
1 Penyediaan kertas
Kerja
Setiausaha 1 hari
2 Mesyuarat AJK
2.1 Ucapan Pengetua
2.2 Pembentangan
Kertas Kerja
2.3 Agihan Tugas
2.4 Menentukan tarikh
dan kos
Guru Kelas 2
Bestari

1 hari

3 Taklimat kepada AJK
dan Murid

Setiausaha

1hari

30 Okt.2013
4 Pelaksanaan Program
Agihan Tugas
Dibimbing oleh guru
tingkatan

Setiausha
Guru Tingkatan
Pelajar 2 Bestari

1 hari

30 Okt 2013
5 Penilaian Setiausaha Selepas
Program

45

Laporan Program
Perkara Butiran
Nama Program : Gotong Royong Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas
2 Bestari
Tarikh Program : 30 Oktober.2013
Tempat Program : Semua empat buah kelas tingkatan empat
Penganjur : SMK Tunku Besar Tampin
Kumpulan Sasaran /
Peserta

:
Guru kelas 2 Bestari (Cik Siti Aminah Jamaludin)
Pelajar 2 Bestari
Tentatif : i. Taklimat Tn Hj Arif Afandi Bin Ariffin
ii Agihan tugasan
iii Gotong royong
Ringkasan Laporan. : Murid-murid 2 Bestari bersama guru tingkatan terlibat di
dalam gotong royong . Guru tingkatan dan murid telah
berkerjasama membersih dan mengecat bilik kelas
masing-masing. Meja guru dan murid dibalut bersih dan
diletakkan skirting.Maklumat di papan kenyataan disusun
dengan menarik.Semua pihak yang terlibat menunjukkan
kerjasama dan komitmen yang tinggi dalam menjayakan
gotong royong kelas.

46


Gambar 5.2 Gotong Royong Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas

47

5.3 Carta Gantt
Jadual 5.7 Carta Gantt
Bidang Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal
Topik Peningkatan Kualiti Pengurusan Kemudahan Fizikal dan Keceriaan
Perkara Projek Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas

Bil

Aktiviti
Bulan
Oktober November
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
1 Perbincangan dengan pengetua ,Penyediaan Kertas Kerja,
Kajian Keperluan (Soal Selidik)

2 Pembentukan Jawatankuasa Pelaksanaan Amalan
Kebersihan dan Keceriaan 2 Bestari

3 Mesyuarat Jawatankuasa
4 Ceramah Kebersihan dan Kecerian kelas 5S. Taklimat
kepada Pelajar.

5 Audit sebelum Amalan Kebersihan dan Keceriaan .
6 Gotong Royong Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas
7 Kelas tingkatan 2 Bestari dan ceria
8 Audit selepas Amalan Kebersihan dan Keceriaan
9 Penilaian Projek
10 Pelaporan Projek.

48

5.4 Kertas Kerja Program
KERTAS KERJA
PROGRAM AMALAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS 2 BESTARI
SMK TUNKU BESAR TAMPIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS


Pendahuluan
Program Amalan Kebersihan dan Kecerian Kelas 2 Bestari
diperkenalkan untuk menjadikannya contoh dan panduan
kepada guru dan murid tentang pentingnya kebersihan dan
keceriaan tempat belajar yang selesa ,teratur dan lengkap
dengan segala maklumat serta kemudahan yang lebih
kondusif. Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran
di sekolah adalah berkait rapat dengan iklim dan suasana di
dalam bilik darjah. Oleh itu untuk mencapai kecemerlangan ,
sekolah mestilah memastikan bahawa bilik darjah sentiasa di
dalam keadaan yang bersih ,meja guru dan meja murid
sentiasa tersusun kemas , ceria dan bermaklumat. Sudut
maklumat ,carta, sudut bacaan , sudut headcount dan sudut
info sentiasa lengkap .Amalan kebersihan dan keceriaan bilik
darjah seharusnya dikekalkan malah dipertingkatkan dari masa
ke semasa.
Rasional
1. Projek ini diharapkan akan dapat mempamerkan amalan
kebersihan dan kecerian kelas yang diuruskan dengan baik
dan bersistematik dan untuk menjadikan proses pengajaran
dan pembelajaran lebih berkesan.
2. Membentuk situasi kelas yang bersih, kemas, dan lengkap
dengan carta, sudut bacaan,sudut headcount , sudut
info,amalan 5S ,meja murid dan meja guru dengan baik.
3.Meningkatkan amalan kebersihan dan keceriaan kelas
melalui Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan .


49
Objektif
1. Mempertingkatkan mutu pengurusan bilik darjah tingkatan 2
Bestari dengan Amalan Kebersihan dan Keceriaan Kelas dari
aspek:
a. Kebersihan dan Keceriaan
b. Sudut carta
c. Sudut Bacaan
d. Sudut Info
e. Sudut Headcount
f. Amalan 5S
g. Pengurusan meja murid dan meja guru.

2.Mempertingkatkan kualiti keceriaan sekolah dari segi fizikal
dan budaya sekeliling.

3. Menjadikan kelas 2 Bestari sebagai model Amalan
Kebersihan dan Keceriaan kelas untuk tingkatan tingkatan
lain di sekolah.
Tarikh & Tempah
Pelaksanaan

9 Oktober 2013 hingga 28 Nov.2013 (Program Sandaran)
Sasaran Kelas 2 Bestari SMK Tunku Besar Tampin .

Perbelanjaan Cat RM 500.00
Skirting
Kertas Warna
Laminate
Sumber Kewangan Persatuan Ibubapa Dan Guru SMK Tunku Besar Tampin.
Strategi
Pelaksanaan
1. Mesyuarat Jawatankuasa
2. Pembentangan Kertas Kerja
3. Lantikan AJK Dan Agihan Tugas
4 Anggaran kos RM 500.00
5. Penetapan Tarikh-Tarikh Program
50

i. Mesyuarat Jawatankuasa Program
ii. Taklimat Pelaksanaan Program
iii. Gotong Royong Amalan Kebersihan Dan Keceriaan Kelas
2 Bestari.
iv. Penilaian Program.


Penutup
Harapan projek yang dirancang ini akan dapat menyuburkan
amalan kebersihan dan keceriaan kelas 2 Bestari. Melalui
projek ini diharapkan sekolah akan belaku penambaikan untuk
kemajuan murid, membina disiplin dan etika kerja yang baik
dikalangan warga sekolah seperti kerja sepasukan dan tolong
menolong yang tinggi . Kerjasama ini akan dapat diteruskan
untuk kelas-kelas lain di masa akan datang untuk
melaksanakan amalan kebersihan dan keceriaan kelas.
51

Jawatankuasa Program Amalan Kebersihan Dan Kecerian Kelas 2 Bestari
SMK Tunku Besar Tampin, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Pengerusi : Lt. Kol. Hj. Mohd Tahir Bin Mustapha (Pengetua SMKTB)
Timbalan Pengerusi : Pn. Siti Aisyah Sandra Bt. Abdullah (GPK1 SMKTB)
Naib Pengerusi : Tn. Hj Abdul Rahman Bin Safar (GPK HEM SMKTB)
Naib Pengerusi : En.Azhar Bin Ali (GPK Kokurikulum SMKSB)
Penyelaras Program : Cik Siti Aminah Bt. Jamaludin
Setiausaha :Tn Hj. Arif Afandi Bin Ariffin (Peserta NPQEL)
Penolong Setiausaha : Pn.Hjh Hjh Fauziah Bt. Mansur
Bendahari : Cik Hjh Norhedayati Bt Abd Aziz.
JK Promosi : Pn Rozakiah Bte Ramli (Guru ICTL 2 Bestari)
JK Audit : Pn. Chong Mei Lean (Guru Matematik 2 Bestari)
JK Hadiah : En. Varutharaju a/l Rethnam (Guru B.I. 2 Bestari)
JK Latihan : En. Mohd Airu Nizam ( Guru PJK 2 Bestari)

Disediakan oleh Disahkan oleh

..
(ARIF AFANDI BIN ARIFFIN) (LT.KOL.HJ.MOHD TAHIR BIN MUSTAPHA)
Peserta NPQEL Ambilan 2 /2013 Pengetua Cemerlang
SMK Tunku Besar Tampin, N. Sembilan DK

Anda mungkin juga menyukai