Anda di halaman 1dari 33

BAHASA MELAYU SPM

KERTAS 2
PENDAHULUAN
(2markah)
ISI TERSURAT
(2-12 markah)
ISI TERSIRAT
(2-12 MARKAH
KESIMPULAN
(2 Markah)
Maksimum
(16 markah )
FORMAT MENULIS RUMUSAN
ISI
(20 markah )
BAHASA
(10 markah )Baca petikan
Dapatkan idea keseluruhan
Tulis pendahuluan dalam satu ayat
(Gunakan ayat sendiri)
Gunakan formula tukar 2 + tambah 1
Boleh memberikan tema petikan
Contoh

PENDAHULUAN
Petikan membincangkan kemudahan yang ditawarkan oleh Skim
Simpanan Pendidikan Nasional kepada masyarakat di Malaysia.

CONTOH PENDAHULUAN:
Petikan membincangkan kebaikan / manfaat/
kepentingan/faedah /keistimewaan yang
diperoleh masyarakat Malaysia apabila
menyimpan dalam Skim Simpanan Pendidikan
Nasional.
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian
buat satu rumusan tentang kelebihan menabung
dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasionaldan
langkah-langkah menggalakkan tabungan.
Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi
120 patah perkataan.
SOALAN:
PENDAHULUAN
Tukar
Tambah
PENDAHULUAN
Kelebihan

Kebaikan/manfaat/
kepentingan/ faedah/
keistimewaan
Menabung Menyimpan
Tambah yang diperoleh
masyarakat Malaysia
Tukar 2 + Tambah 1 Pendahuluan yang
lengkap
Tukar
Sekurang-kurangnya 6 isi tersurat
daripada petikan.

Susunan seperti dalam petikan.

Tulis semula isi-isi tersebut dengan
menggunakan ayat sendiri.

Semua ayat mesti menjawab
persoalan seperti dalam arahan
(kelebihan menabung dalam SSPN)
ISI TERSURAT
ISI TERSIRAT
Cari isi tersirat dengan kreativiti sendiri.

Isi tersirat mesti tiada menyerupai isi-isi
dalam petikan
(isi tersirat tiada dalam petikan).

Susun isi dengan baik dan tulis dengan
menggunakan ayat yang gramatis.

Ayat mesti menjawab persoalan.
(Langkah-langkah menggalakkan
tabungan pendidikan).
Tulis kesimpulan yang sesuai.
Mengandungi cadangan, tema
(isu) dan huraian (kesan/akibat).
Tulis satu ayat sahaja.

Kesimpulannya, ibu bapa perlulah
menabung dalam SSPN agar anak-
anak tidak menghadapi masalah untuk
melanjutkan pelajaran ke peringkat
yang lebih tinggi. 2m
KESIMPULAN
CONTOH
Cadangan
Huraian
Kertas 1103/2
SOALAN 2 PEMAHAMAN
a.PETIKAN UMUM
b.PETIKAN CERPEN/DRAMA
c.PETIKAN PROSA TRADISIONAL
d.PETIKAN PUISI TRADISIONAL/MODEN

Apakah Kemahiran yang perlu dikuasai?
- Kemahiran memberi maksud rangkai kata
- Kemahiran mencari jawapan
berdasarkan petikan (aspek pengetahuan)
- Kemahiran KOMSAS
- Aspek Kemahiran Berfikir


Kesalahan yang biasa dilakukan oleh calon dan
panduan mengatasinya:

Puas hati dengan 1 isi sahaja untuk satu soalan.
Tidak menulis ayat yang lengkap / point form
Kesalahan tatabahasa, ejaan dan tanda bacaan.
Kes maksud rangkai kata perlu diberi maksud
mengikut konteks ayat dan bukan memberi
maksud secara lateral (secara terus).


Kesalahan yang biasa dilakukan oleh calon dan
panduan mengatasinya:

Jawapan pemahaman teks perlu merujuk
keseluruhan petikan . Lihat tugasan soalan /
peruntukan markah.
Memberi jawapan Elemen komsas dalam petikan
tidak tepat .
Pernyataan / istilah komsas yang tidak tepat
Jawapan soalan KB (kemahiran berfikir) tidak
tepat.

Kesalahan yang biasa dilakukan oleh calon dan
panduan mengatasinya:
Pernyataan / istilah komsas yang tidak tepat
NILAI
BETUL SALAH
KASIH SAYANG PENYAYANG
KEGIGIHAN GIGIH
KETABAHAN TABAH
KEBERANIAN BERANI
Kesalahan yang biasa dilakukan oleh calon dan
panduan mengatasinya:
Pernyataan / istilah komsas yang tidak tepat
PERWATAKAN
BETUL SALAH
PENYAYANG KASIH SAYANG
GIGIH KEGIGIHAN
TABAH KETABAHAN
BERANI KEBERANIAN
Kesalahan yang biasa dilakukan oleh calon dan
panduan mengatasinya:
Pernyataan / istilah komsas yang tidak tepat
NILAI / PERSOALAN
NILAI PERSOALAN
KASIH SAYANG
KASIH SAYANG SEORANG ISTERI
TERHADAP SUAMINYA
KEBERANIAN
KEBERANIAN LARI DARIPADA
TENTERA JEPUN UNTUK
MENYELAMATKAN DIRI
AMANAH
AMANAH DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS
KEINSAFAN
PERASAAN MENYESAL ATAS
TINDAKAN YANG DILAKUKAN
Kertas 1103/2
(2) Kata tugas soalan

- nyatakan / sebutkan / berikan / kemukakan
[pernyataan sahaja tidak perlu huraian /
contoh]

- jelaskan / huraikan
[pernyataan mesti diikuti dengan huraian /
contoh]

- pada pendapat anda / mengikut pendapat
anda
jawapan memerlukan pemikiran sendiri (tiada
dalam teks)


Kertas 1103/2
Kata tugas soalan
JELASKAN / HURAIKAN
[pernyataan mesti diikuti dengan huraian / contoh]

PERNYATAAN HENDAKLAH BERSIFAT
UMUM DAN TIDAK MEMASUKKAN NAMA
WATAK

dan HURAIAN MESTI MEMASUKKAN WATAK
dan PERISTIWA BERDASARKAN TEKS
ASAL


Kertas 1103/2
BAHASA MELAYU KERTAS 2
SOALAN 2(a)
Pemahaman Petikan Umum
Berdasarkan petikan Soalan 1 (rumusan)
Soalan pemahaman berdasarkan petikan
(2 soalan)-Soalan 2(a)i dan 2(a)ii
Soalan pemahaman kemahiran berfikir
2(a)iii (9 markah)

Kertas 1103/2
BAHASA MELAYU KERTAS 2
Soalan 2(b)
Pemahaman Petikan Prosa Moden
Sama ada cerpen atau drama
(i) Soalan pemahaman petikan
[3m]
(ii) Soalan pemahaman kemahiran berfikir
[3m]
(iii) Soalan komponen sastera
[3m]
(contoh: 1 pengajaran daripada petikan dan
2 pengajaran berdasarkan cerpen/drama
9 markah

Kertas 1103/2
BAHASA MELAYU KERTAS 2
SOALAN 2(c)
Pemahaman Petikan Prosa Tradisional
Soalan 2(c)i dan 2(c)ii Soalan Pemahaman
Berdasarkan teks.
Soalan 2(c)iii - Kemahiran berfikir
8 markah

BAHASA MELAYU KERTAS 2
SOALAN 2(d)
Pemahaman Petikan Puisi Moden/Tradisional
Soalan 2(d)i Soalan Pemahaman
Berdasarkan Teks.
Soalan 2(d)ii - Kemahiran berfikir
Soalan 2(d)iii- Komsas
9 markah

22
SOALAN 3
Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
Ada 5 ceraian:
3(a) Membina ayat/
Morfologi (Kata)
- 6 markah

3(b) Sintaksis (Ayat)
- 6 markah

3(c) Sistem ejaan /
imbuhan
- 6 markah
3(d) Kosa kata dan
Istilah
- 6 markah

3(e) Peribahasa
- 6 markah
PERLU DIELAKKAN
Tidak menjawab
semua
bahagian/ceraian
soalan.
Membina ayat yang
tidak tepat/tidak
mengikut kehendak
soalan. (Soalan 3(a)-
Morfologi)
Banyak melakukan
kesalahan ejaan.
Mencampur aduk
kesalahan
tatabahasa/imbuhan/i
stilah untuk soalan
3(c) dan 3(d)
Memberi jawapan
tanpa mengambil kira
markah.
Tidak menjawab
soalan 3(e) Tidak
memahami
peribahasa

MESTI;
- Faham dan ikut
arahan soalan
- Ayat yang dibina
merujuk maksud
kata yang diuji
- Ada subjek dan
predikat, gramatis,
berketerangan
dan logikELAKKAN;
- kesalahan ejaan, jalan bahasa
- perkataan yang diuji sebagai kata
nama khas, peribahasa
- ubah imbuhan


BOLEH;
- bina ayat cakap ajuk
(lengkap)
- ayat yang memberi
makna kata
(lengkap)
TOLONG!
- Jangan tinggalkan
soalan tanpa
jawapan

Soalan 3 (b) -Sintaksis
Peraturan tentang susunan ayat/jenis ayat
Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif atau
sebaliknya.
Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah atau
sebaliknya.
Ayat-ayat ringkas digabungkan kepada tiga ayat
tanpa mengubah maksud asal atau sebaliknya.
Menukar ayat susunan biasa kepada songsang atau
sebaliknya.


Soalan 3 (c) KESALAHAN EJAAN & IMBUHAN
Dalam setiap ayat di bawah, terdapat
satu kesalahan ejaan dan satu
kesalahan imbuhan. Kenal pasti dan
betulkan kesalahan-kesalahan itu
dengan menulis ayat itu semula tanpa
mengubah struktur dan maksudnya.

Soalan 3 (d) KESALAHAN KATA/ISTILAH & TATABAHASA
Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu
kesalahan kata atau istilah dan satu
kesalahan tatabahasa. Kenal pasti dan
betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan
menulis ayat itu semula tanpa mengubah
struktur dan maksudnya.

[6 markah]
Soalan 3 (e) PERIBAHASA
i. Soalannya boleh berbentuk mengisi tempat
kosong, beri maksud, peribahasa yang sama /
berlawan dan bina ayat.

ii. Peribahasa boleh dalam jenis simpulan bahasa,
pepatah, bidalan dan perumpamaan.

iii. Jika soalan berbentuk petikan atau mengisi
tempat kosong, cari maksud peribahasa yang
tersembunyi dalam ayat-ayat itu.

30
Kertas 1103/2

ANTARA SKOP POPULAR SOALAN NOVEL
Tema
Persoalan
Plot (beberapa pecahan)
SINOPSIS / PERMULAAN CERITA / KONFLIK / PERISTIWA
PENTING / KLIMAK / AKHIR CERITA
Latar
Watak / Perwatakan
Nilai
Pengajaran

SOALAN 4(a) , 4 (b) NOVEL
Kertas 1103/2
Soalan 4(a) 7 markah

Soalan Jelaskan/huraikan - Minima 2 Isi
Soalan Nyatakan / sebutkan Minima 4 Isi


Soalan 4(b)- 8 markah

Soalan Jelaskan/huraikan Minima 3 isi
Soalan Nyatakan/sebutkan - Minima 6 isi
PENTING!!

Jawapan novel yang terbaik ialah pelajar
mengasingkan isi dan huraian/contoh
mengikut perenggan yang berbeza.
Setiap isi terbahagi kepada
Ayat pernyataan,
Ayat huraian dan
Ayat contoh daripada novel
yang dikaji