Anda di halaman 1dari 13

Bahagian A

. - Bahagian ini mengandungi 30 soalan objektif Tiap tiap soalan diikuti oleh
empat pilihan A, B, C, dan D. . Pilih jawapan yang betul Masa yang dicadangkan
. untuk bahagian ini ialah 4 minit !eki"anya kamu tidak dapat menjawab sesuatu
, . soalan te"uskan menjawab soalan be"ikutnya #awab semua . soalan
1. Apakah deria yang digunakan untuk mengenal pasti warna sesuatu objek.
A Bau C Penglihatan
B Sentuhan D Rasa
2. Apakah pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkan maklumat pada Rajah 1?
Rajah 1
A Terdapat dua buah bekas kaa
B Terdapat dua ekor katak mati di dalam bekas kaa
C Setiap bekas kaa mengandungi seekor katak
D !atak di dalam bekas kaa mati selepas lima jam
". Rajah 2 menunjukkan satu pengelasan haiwan.
X Y
Rajah 2
Antara berikut yang manakah betul?
A
B
C
D
#. Antara berikut yang manakah unit untuk ukuran panjang?
A $eter C $init
B Saat D !ilogram
%. Rajah " menunjukkan panjang sebatang penyedut minuman yang diukur
menggunakan manis.
Rajah "
Berapakah jumlah panjang 2 batang penyedut minuman yang sama?
A & batang manis C 1% batang manis
B 1' batang manis D 2' batang manis
(. Anak benih pada Rajah # tumbuh semakin tinggi setiap hari.
X Y
Ayam )lar
!uing !ura*kura
Buaya +ajah
Tikus ,embu
Rajah #
Apakah inferens (sebab) yang dapat dibuat?
A Anak benih sudah berambah
B Anak benih memerlukan air untuk hidup
C Anak benih mendapat keperluan asas yang menukupi
D Anak benih memerlukan ahaya matahari untuk bertumbuh
-. Siput dalam Rajah % mati selepas tiga hari.
Rajah %
Apakah inferens (sebab) yang boleh diberi bagi kematian siput itu?
A Siput kekurangan air
B Siput kekurangan udara
C Siput tidak mendapat makanan
D Siput kekurangan ahaya matahari
&. Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada pokok bunga yang ditanam dalam pasu
jika pokok bunga tersebut tidak disiram selama seminggu.
A Pokok bunga akan tumbuh lebih tinggi
B Pokok bunga akan mula berbunga
C Pokok bunga akan menjadi layu
D Pokok bunga akan tumbuh dengan subur
.. /kan dalam bekas manakah masih hidup selepas seminggu?
D C
A B

1'. 0adual 1 menunjukkan ketinggian anak benih keembung mengikut hari.
0adual 1
Ramalkan ketinggian anak benih keembung pada hari ke 1'.
A 1' m
B 2' m
C 1# m
D 1( m
11. 0adual 2 menunjukkan suhu sebuah bandar dalam empat hari.
Hari 1 2 " #
Suhu (C) 2- 2& 2. "'
0adual 2
Apakah orak perubahan suhu dalam empat hari yang dikaji?
A Semakin meningkat
B $eningkat kemudian menurun
C Semakin menurun
D $enurun kemudian meningkat
Bilangan hari !etinggian anak benih 1m2
2 #
# &
( 12
& 1(
12. Rajah ( menunjukkan satu penyiasatan ke atas dua pokok yang disiram setiap hari.
Rajah (
Apakah tujuan bagi penyiasatan ini?
A )ntuk menyiasat sama ada tumbuhan memerlukan air untuk hidup
B )ntuk menyiasat sama ada tumbuhan memerlukan udara untuk hidup
3 )ntuk menyiasat sama ada tumbuhan memerlukan tempat berlindung
untuk hidup
4 )ntuk menyiasat sama ada tumbuhan memerlukan ahaya matahari untuk
hidup
1". Rajah - menunjukkan satu penyiasatan.
Rajah -
Apakah keperluan asas yang tidak terdapat dalam penyiasatan ini?
A 3ahaya C Ruang
B Air D )dara
1#. +as 5 terdapat lebih banyak semasa menghembus na6as berbanding semasa menarik
na6as. Apakah gas 5?
A 7ksigen
B !arbon dioksida
C 8itrogen
D !arbon monoksida
1%. Antara berikut yang manakah bukan peralatan perlindungan semasa menjalankan uji
kaji?
A Bikar C Sarung tangan
B !asut bertutup D 3ermin mata keselamatan
1(. Antara situasi berikut yang mana melanggar peraturan bilik sains?
A 0amal mengkaji iri*iri tikus dari luar sangkar tanpa membawanya
keluar dari sangkar.
B Susan bertanya kepada gurunya tentang ara menggunakan mikroskop.
C !irtana meletak kembali termometer dalam bekas setelah
menggunakannya.
D Ben menghalakan tabung uji yang sedang dipanaskan ke arah kawannya.

1-. Antara yang berikut yang manakah berlaku apabila manusia menghembus na6as?
/. +as karbon dioksida dibebaskan
//. )dara panas dibebaskan
///. Paru*paru mengembang
/9. :ap air dibebaskan
A / dan ///
B /; // dan ///
C // dan /9
D / dan /9
1&. Rajah & menunjukkan organ*organ utama manusia yang terlibat semasa perna6asan.
Rajah &
7rgan yang manakah akan menyedut oksigen semasa perna6asan?
A P B R
C < D S
1.. Antara berikut yang manakah benar mengenai organ perkumuhan dan bahan
buangannya?
Organ Perkumuhan Bahan Buangan
/ !ulit Peluh
// +injal :ap air
/// Peparu !arbon dioksida
/9 4ubur Tinja
A / dan //
B // dan /9
C / dan ///
D /// dan /9
2'. Antara berikut yang manakah SALAH tentang perkumuhan?
A Perkumuhan ialah proses penyingkiran hasil buangan daripada badan
B 7rgan perkumuhan ialah ginjal; kulit dan peparu
C +injal menghasilkan hasil buangan air kening
D Peparu menghasilkan hasil buangan gas oksigen dan wap air
21. Antara berikut yang manakah hasil proses penyahtinjaan?
A Peluh
B Air kening
C Tinja
D +as karbon dioksida

22. Antara berikut; yang manakah merupakan tabiat buruk bagi manusia?
A $embaa majalah C $erokok
B $inum banyak air D Bersenam
2". $engapakah manusia perlu menjalankan proses perkumuhan dan penyahtinjaan?
A )ntuk mendapatkan tenaga
B )ntuk mengekalkan suhu badan
C )ntuk mengekalkan kesihatan badan
D )ntuk bergerak balas terhadap rangsangan
2#. $aklumat berikut menunjukkan organ*organ yang terlibat dalam perna6asan.
P: Trakea
Q: Peparu
: =idung
Antara berikut yang manakah menunjukkan laluan udara yang betul semasa menghembus
na6as?
A < P R C P < R
B R P < D R < P
2%. Antara berikut yang manakah tidak benar tentang proses menarik na6as?
A 4ada mengembang C 4ada bergerak ke atas
B 4ada bergerak ke bawah D )dara disedut masuk ke dalam peparu
2(. $aklumat berikut manunjukkan kesan sejenis tabiat buruk manusia.
Merosakkan struktur peparu
Menyebabkan nafas berbau dan gigi menjadi
kuning
Apakah tabiat buruk tersebut?
A Berna6as C $inum minuman beralkohol
B $erokok D $enagih dadah
2-. Antara organ berikut; yang manakah mengumuhkan bahan buangan dari badan manusia?
/ 7tak
// )sus
/// +injal
/9 Peparu
A / dan // C // dan /9
B / dan /// D /// dan /9
2&. Proses manakah yang terlibat dalam penyahtinjaan?
A $enarik dan menghembus na6as
B $enyingkirkan tinja
C Berpeluh dan kening
D Pembiakan
2.. Tinja dikeluarkan dari badan melalui ?
A )sus besar C +injal
B 4ubur D )sus keil
"'. 7rgan perkumuhan kulit menghasilkan bahan buangan
A Air kening
B !arbon dioksida
C Peluh
D :ap air
BAHA!"A# B
. Bahagian ini mengandungi 4 soalan subjektif Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini
. , ialah 30 minit !eki"anya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan te"uskan menjawab
. soalan be"ikutnya #awab semua . soalan Tuliskan jawapan kamu dalam "uang yang
disediakan
1. 1a2 ,engkapkan peta alir di bawah dengan menyatakan bahagian badan yang dilalui oleh udara
dalam proses perna6asan semasa >
i. $enarik na6as
11 markah2
ii. $enghembus na6as
11 markah2
11 markah2
b2 ,ukiskan anak panah yang menunjukkan laluan udara yang betul.
12 markah2
$enarik na6as $enghembus na6as
2 +as apakah yang terhasil semasa menghembus na6as?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11 markah2
2. Ali telah melakukan penyiasatan untuk melihat bilangan pergerakan dalam bagi tiga akti@iti
yang berlainan. !eputusan penyiasatan direkodkan dalam 0adual 1.
$enis Ak%i&i%i Bi'angan pergerakan (a(a
4uduk 1.
Berjalan "'
Berenang #2
a2 Apakah tujuan penyiasatan ini?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11 markah2
b2 8yatakan pemboleh ubah berikut.
i. dimanipulasi > ???????????????????????????????????????????????????????
ii. bergerakbalas > ???????????????????????????????????????????????????????
iii. dimalarkan > ???????????????????????????????????????????????????????
1" markah2
2 Apakah orak perubahan bilangan pergerakan dada?

11 markah2
". Ahmad merekodkan jarak pergerakan guli mengikut masa dalam jadual di bawah.
)asa (saa%) $arak (i'a'ui gu'i (*m)
2 &'
# .'
( 1''
& 12'
a2 8yatakan tujuan penyiasatan di atas.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11 markah2
b2 8yatakan pemboleh ubah berikut
i. dimanipulasi > ???????????????????????????????????????????????????????
ii. bergerak balas > ???????????????????????????????????????????????????????
12 markah2
2 Apakah orak perubahan jarak yang dilalui guli.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11 markah2
d2 Ramalkan jarak yang dilalui guli pada saat ke 1'.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11 markah2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2 3 4
+e%inggian
anak
benih (*m)
Bi'angan hari
#. Satu penyiasatan untuk mengkaji hubungan antara bilangan hari dengan ketinggian anak
benih 1m2 telah dijalankan. 3arta palang di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan.
a2 8yatakan tujuan penyiasatan di atas.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11 markah2
b2 8yatakan pemboleh ubah berikut
i. dimanipulasi > ???????????????????????????????????????????????????????
ii. bergerakbalas > ???????????????????????????????????????????????????????
12 markah2
2 Apakah orak perubahan pertumbuhan anak benih.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11 markah2
d2 Ramalkan ketinggian anak benih pada hari ke*%.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11 markah2