Anda di halaman 1dari 2

Nama : _______________________________________ Kelas : ________

1. Effizatul tinggal di negeri


A. Pahang B. Sarawak C. Kelantan D. Johor
2. Siapakah yang enuli! !urat ini "
A. Effizatul B. Suhada D. #$u Suhada D. #$u Effizatul
%. Apakah yang en&adi daya tarikan di Pantai Air 'ani! "
A. Se$uah $atu yang enyerupai anu!ia !edang $er!u&ud.
B. (rang yang $er!u&ud di tepi pantai.
C. Batu yang $er!u&ud
D. Pa!irnya yang $erwarna hita
). Di anakah letaknya daerah Padang "
A. Pulau Jawa B. Suatera Barat* #ndone!ia
C. Kota Baharu D. Suatera +iur* #ndone!ia
,. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan.
A. Suhada dan keluarganya enaiki $endi ketika elawat ke Padang Pan&ang.
B. Di Bukit +inggi* terdapat ke!an !e&arah 'ali Kundang atau +anggang.
C. -garai Si Anok ialah lurah yang ter$entuk ha!il daripada haki!an angin.
D. 'a!a Per&alanan hanya !etengah &a dari Kota Padang ke Pantai Air 'ani!.
.. Berda!arkan petikan* i$u penuli! ungkin $era!al dari
A. Kota Baharu B. Pantai 'ani! C. Padang D. +eluk #ntan
/. Apakah ak!ud perkataan $er!u&ud dala petikan "
A. $erdiri ata! !atu kaki B. $erlutut !a$il engenakan dahi ke lantai
C. duduk dengan elipatkan kaki D. e$ongkokkan $adan ke hadapan