Anda di halaman 1dari 7

2.

Berdasarkan pemahaman anda terhadap hubungan semantik dalam teks


yang dikaji,huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kelas
makna,kelewahan makna,kekaburan makna dan ketaksaan makna dalam
semantik

Bapa linguitik moden, Ferdinand de Saussure menyatakan bahawa tanda
linguistik (signe linguistique) terdiri dari komponen signifikan dan signifikasi maka
sesungguhnya kajian linguistik tanpa disertai dengan kajian semantik adalah
tidak ada ertinya sebab kedua komponen itu merupakan dua hal yang tidak
dapat dipisahkan.
Terdapat banyak faktor yang sering mempengaruhi semantik kerana ianya
berkait rapat dengan lingkungan pengguna bahasa itu sendiri , sepanjang hidup
seseorang manusia itu merupakan tempoh masa mereka membina kemahiran
berbahasa dan mengumpul kosa kata dan semestinya banyak pengaruh telah
berkait rapat dengan individu tersebut.Di dalam situasi komunikasi nyata ada
sejumlah faktor yang bersama-sama menentukan apa yang sesungguhnya
dikatakan oleh si penutur dan bagaimana ucapannya itu difahami atau ditafsirkan
oleh pendengar dan pembaca.Faktor-faktor itu ialah pengaruh
lingkungan,pengaruh sosial,kemampuan persepsi,keadaan emosi,tahap ingatan
dan kemampuan berbahasa(Kempson,1978:8).


Segala huraian faktor-faktor yang mempengaruhi kelas makna ,
kelewahan,kekaburan dan ketaksaan makna dihurai berasaskan karya di bawah
Sebuah Nasoha
Yang longlai berjalan sepetangan itu
adalah rangka-rangka
yang belum tiba rentapan sayu pilu
dengan denyut nafas yang terputus
bagai suatu pemburuan
tanpa simpang dan liku
hingga pada detik
yang menyentak jangka

Ketika itu hati tertumpu
pada seruang nadi
ulang mengulang
membicara keampunan
menadah jua
dengan jari-jari geletar
kiranya atas ketulusan
dan kerapuhan pinta
pahit getir yang terahsia
kiranya diterima
sebuah nasoha

Ismala
Antologi Sejambak Kasih
PENA Negeri Sembilan2.(i) Faktor Situasi atau fungsi
Pelbagai fungsi bahasa telah sedia ada kita ketahui seiiring dengan laras-laras
yang wujud di dalam bahasa namun bagi teks yang dikaji iatu sajak Sebuah
Nasoha telah menunjukkan secara jelas fungsi kata-kata ini digunakan iatu
sastera. Jika dilihat dalam ayat-ayat dalam petikan sajak ini seperti yang belum
tiba rentapan sayu pilu , faktor sastera jelas sekali mempengaruhi kelas makna
di mana perkataan rentapan boleh digantikan dengan perkataan perasaan
namun bagi menimbulkan kesan sastera dan emosi perkataan rentapan telah
dipilih.
Aspek kekaburan makna pula dapat dilihat dalam pengunaan perkataan rangka-
rangka . Seacara outomatis kita akan tertanya-tanya apabila membaca baris
sajak tersebut. Rangka-rangka apa yang ingin disampaikan oleh penulis kerana
sifat perkataan tersebut tidak spesifik untuk menyampaikan makna baris kata itu
dengan berkesan . Namun sifat penulisan ini sebagai karya sastera
membenarkan ini berlaku.
Kelewahan juga berlaku atas faktor fungsi sastera dalam karya ini. Yang longlai
berjalan sepetangan itu , jika kita melihat perkataan dalam ayat tadi iatu
sepetangan , penulis sewenang-wenangnya menambahkan imbuhan se.an
bagi kata adjektif petang . Bentuk yang sepatutnya adalah petang sahaja ,
namun bagi menzahirkan karya sastera ini maka sepetangan telah digunakan
oleh penulis.
Dalam karya ini ketaksaan makna diperhatikan wujud pada baris dengan denyut
nafas yang terputus , persepsi yang wujud di kalangan pembaca adalah adakah
nafas itu berdenyut,kenapa penulis tidak menggunakan perkataan helaan untuk
menggantikan denyut. Jika dilihat pada pesepsi sastera, ayat ini dimaafkan
kerana fungsinya dari sudut sastera.


2.(ii) Faktor Emosi
Telah lama manusia menggunakan bahasa sebagai medium menyampaikan
emosi yang tersimpan di dalam perasaan mereka . Penulisan juga adalah
medium yang popular dalam menyampaikan emosi. Perkataan yang dipilih juga
berkait rapat dalam menyampaikan emosi. Biasanya perkataan yang dipilih
adalah bersifat berlebih-lebihan untuk menyampaikan emosi secara mendalam .
Pengaruh emosi tehadap kelas makna dalam karya Sebuah Nasoha ini dapat
dilihat daripada pemilihan perkataan longlai yang terdapat pada ayat Yang
longlai berjalan sepetangan itu , Longlai adalah sinonim dengan penat ataupun
tak berdaya namun perkataan longlai telah dipilih oleh penulis bagi
menyampaikan emosi keletihan yang dirasakan untuk menonjolkan gagasan
emosi di dalam karya ini.
Pengaruh emosi daari sudut ketaksaan makna pula dapat diperhatikan daripada
perkataan denyut nafas , di mana persepsi umum terhadap perkataan itu adalah
pelik untuk digunakan, tapi penulis memilih jua perkataan itu bagi menonjolkan
emosi kerana jika perkataan helaan nafas digunakan tiada ekspresi perasaan
yang jelas muncul dan terzahir pada karya tersebut.
Perkataan liku yang terdapat pada baris ayat tanpa simpang dan liku
memperlihatkan kekaburan makna kerana kekurangan spefikasi perkataan
kerana tiada pelengkap yang cukup untuk menerangkan makna sebenar. Jika
lihat kepada pengunaan biasa perkataan liku seperti liku-liku kehidupan, secara
jelas kita dapat merujuk lepada cabaran-cabaran kehidupan. Namun dalam
karya ini liku yang digunakan kelihatan tergantung dan penulis mungkin memilih
perkataan tersebut bagi melengkapkan gagasan emosi lesu dan harapan yang
menjadi teras sajak Sebuah Nasoha ini.2.(iii)Faktor Kemampuan Berbahasa
Kemampuan berbahasa adalah suatu kemahiran yang dibina oleh manusia sejak
kecil lagi. Semakin dewasa semakin banyak kosa kata yang dikumpul
berdasarkan situasi dan pengalaman hidup manusia tersebut. Kemampuan
bahasa menjadi faktor akan tahap kemampuan seseorang pembaca atau
pendengar untuk mentafsir setiap lambang-lambang atau simbol bahasa yang
disampaikan. Makin rendah kemampun seseorang itu berbahasa semakin
kurang skopnya untuk mentafsir perkataan atau bunyi bahasa yang ducapkan.
Pengaruh faktor kemampuan berbahasa dalam karya ini dapat dilihat daripada
pemilihan perkataan seruang daripada baris ayat pada seruang nadi yang
menyaksikan kelewahan makna berlaku apabila penulis menambahakan
imbuhan se. kepada ruang bagi mewujudkan perkataan seruang. Timbul juga
tanda tanya adakah penulis mahu menulis seruang ataupun seruan . Kelewahan
ini mendedahkan penulis masih mempunyai kemampuan berbahasa yang
kurang dari segi aspek tatabahasa sehingga jelas tepampang di dalam karya
beliau .
Pengunaan perkataan membicara dalam baris ayat membicara keampunan
menimbulkan ketaksaan makna kerna secra amnya persepsi umum masyarakat
bahasa lebih selesa menggunakan meminta kemapunan ataupun memohon
keampunan, kerana keampunan ditujukan kepada Tuhan . Ketaksaan makna ini
muncul kerana kemampuan bahasa penulis yang memilih diksi-diksi yang
merendahkan makna ayat tersebut.
Rangka-rangka pula mendedahkan kekaburan makna di dalam karya ini kerana
sifat spefikasi yang kurang.Ketiadaan inti dan penerang bagi perkataan tersebut
jelas terlihat. Jika penulis mempunyai kemampuan berbahasa yang tinggi maka
karya ini tidak akan mengalami kekurangan dari aspek begini kerana komponen
inti dan penerang adalah perkara asas dalam berbahasa dan dalam memilih
ayat.

2.(iv) Faktor Sosial
Manusia hidup di dalam lingkungan sosial yang berbeza bagi setiap insan , ini
merupakan faktor asas dalam komunikasi melibatkan bahasa . Lingkungan
kehidupan sepanjang usia pengguna bahasa akan banyak mempengaruhi
kemampuan berbahasa mereka.
Kelewahan makna terhasil akibat pengaruh sosial , sebagai contoh penulis sajak
ini menggunakan perkataan Nasoha yang merupakan kata pinjaman bahasa
arab namun cara ejaan yang digunakan dalam bahasa Melayu ialah Nasuha
bukannya Nasoha seperti yang digunakan oleh penulis. Kelewahan ini terhasil
kerana pengaruh Dialek negeri Sembilan kerana puisi atau sajak ini dipetik
daripada Antologi puisi Sejambak Kasih terbitan PENA Negeri Sembilan yang
menghimpunkan karya-karya puisi hasil sentuhan penulis Dari negeri Sembilan
.Sepatutnya kelewahan makna tidak boleh berlaku bagi puisi yang secara
keseluruhannya menggunakan dialek standard bahasa Melayu namun hanya
satu perkataan ini sahaja yang dipengaruhi oleh dialek Negeri Sembilan.
Kekaburan makna juga wujud kerana perkataan nasoha sahaja tanpa
dilengkapkan dengan penerang supaya cukup sifat spesifik perkataan tersebut .
Secara umumnya perkataan taubat digunakan sekali bagi melengkapi perkataan
nasuha. Inti nya adalah Taubat dan penerang ialah Nasuha yang membawa erti
keinsafan dan keampunan yang sebenar-benarnya dan takkan mengulangi
perlakuan dosa lagi.
Pengaruh bahasa asing dapat dilihat apabila karya ini sekali lagi mengunakan
kata yang mengandungi kelewahan makna serta ketaksaan kata dimana
imbuhan ditambah pada perkataan yang tidak memerlukan imbuhan seperti
sepetangan , penulis mungkin dipengaruhi oleh tatabahasa bahasa inggeris yang
menambahkan imbuhan bagi membezakan masa dan fungsi perbuatan itu
dilakukan seperti read,readed dan reader.

2.(iv) Faktor kognitif atau kemampuan persepsi.
Bahasa mempunyai persepsi berbeza bagi setiap manusia jika satu ungkapan
dilafazkan pelbagai andaian boleh wujud pada diri pendengar yang berbeza-
beza latar belakang dan pendengar atau pembaca juga boleh dipengaruhi oleh
emosi,kamampuan berbahasa,situasi serta budaya. Wacana ilmiah dan
akademik kebanyakannya akan menimbulkan persepsi yang lebih kurang sama
bagi setiap pembaca dan penutur manakala karya sastera dibolehkan
mempunyai pelbagai persepsi atas dasar karya kreatif . Perbezaan Ketaksaan
makna di dalam karya sastera diterima asalkan disokong oleh bukti yang sahih
dan kuat.
Kekaburan makna terhasil daripada pemilihan perkataan jangka dalam baris ayat
yang menyentak jangka. Apakah makna sebenar jangka itu bagi persepsi umum
. Mungkin bagi khayalak pembaca yang mempunyai persepsi sastera atau
perkataan yang tinggi maka mereka memahami apakaha makna perkataan
jangka itu. Namun bagi khayalak orang biasa mungkin sukar meneka makana
sebenar kerana biasanya pengguna menggunakan jangkaan daripada jangka
sahaja. Penulis sememangnya merupakan golongan yang dapat mentafsir dan
memberikan persepsi sendiri daripada sudut pandangan beliau sekaligus beliau
memelih perkataan yang sebegini.

Anda mungkin juga menyukai