Anda di halaman 1dari 13

PROPOSAL KEGIATAN

PERINGATAN HARI IBU


Prom Nid Smile
(Problematika Nikah !da S"e#ial other $a%& I' Poli'ema(
Oleh
$e)i e*a Lara&ati
NI+ ,-.-/,00--
KEROHANIAN ISLA
POLITEKNIK NEGERI ALANG
-0,.
LEBAR PENGESAHAN
PROPOSAL KEGIATAN
1. Kegiatan : PERINGATAN HARI IBU
2. Ketua Pelaksana
a.Nama : Dewi Mega a!asati
". NIM : 12#2$1%%22
&. 'u!usan(P!)g!am *tu+i : Akuntansi ( Akuntansi
#. ,aktu Pelaksanaan : *a"tu- 1. Desem"e! 2%1#
.. Tem/at Pelaksanaan : Au+it)!ium Ge+ung AB
P)liteknik Nege!i Malang
$. Bia0a : R".+1/0+000200
1Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah)
2. *um"e! Dana : 3K)nt!i"usi Pese!ta
3K)nt!i"usi Panitia
3Dana */)ns)!
Malang- 2$ N)4em"e! 2%1#
Ketua Umum RI*P5 Ketua Pelaksana
Ahmad Rabi!l Abdillah $e)i e*a Lara&ati
NIM. 11.116%%.2 NIM. 12#2$1%%22
Mengeta7ui +an Men0etu8ui-
D)sen Pem"ina RI*P5 P!esi+en BEM
A'a'* Tak)a'to2 ST+2 T+ G!'t!r 3a'!ar A&to'o
NIP. 19::%$#% 2%%212 1 %%# NIM. 11.11$%%..
Pem"antu Di!ektu! III
$r&+ Halid Ha&a'2 &tratHR
NIP. 192#1212 199%%# 1 %%#
I+ PEN$AHULUAN
1. ata! Belakang

*egala /u8i 7an0a untuk D;at 0ang semua mak7luk sangat "e!gantung /a+a3
N0a. <ang mem"e!i 7i+a0a7 /a+a 0ang +ike7en+aki3N0a +an 0ang menga;a" sia/a
sa8a 0ang +ike7en+aki3N0a se!ta 0ang meneta/kan tak+i! "agi setia/ mak7luk +i
muka "umi ini. Diala7 Tu7an 0ang tia+a sekutu "agi3N0a- Alla7 *,T. *7alawat se!ta
salam senantiasa te!&u!a7kan /a+a uswa7 +an =u+wa7 kita- Rasululla7 Mu7amma+
*A, "ese!ta kelua!ga- sa7a"at +an umatn0a 0ang senantiasa ilti;am k)mitmen
/a+a a8a!an Islam.
Alla7 *,T "e!>i!man : ?Dan kami perintahkan kepada manusia (untuk
berbakti kepada) kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan
lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun maka
bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orangtuanya kepada-kulah kembalimu.
(@*.u=man: 1.A
,anita +ila7i!kan +alam kea+aan &antik la7i! mau/un "atinn0a- +engan
ke&antikan +an keunikann0a masing3masing-te!masuk se)!ang i"u. I"u a+ala7
malaikat /en8aga- /en0a0ang- +an /e+uli kita +a!i la7i! ke +unia 0ang +iutus Alla7
*,T. Malaikat te!se"ut akan te!us men8aga- menga8a!kan- +an men0a0angi kita
7ingga ak7i! 7a0atn0a. I"u se8ati a+ala7 se)!ang 0ang +imuliakan )le7 Alla7 swt.
Pe!an men8a+i se)!ang i"u se8ati "egitu "e!at +an melela7kan- namun semua itu
ti+ak +i!asakann0a ka!ena &intan0a 0ang tulus ke/a+a anakn0a. *e8ak mulai
mengan+ung- i"u se8ati 7a!us "e!susa7 /a0a7 saat "e!akti4itas- sam/ai /!)ses
mela7i!kan- kemu+ian saat si anak la7i! +i +unia i"u se8ati !ela me!awatn0a 7ingga
tum"u7 "esa! tan/a meng7a!a/ im"alan +an &inta tulus ke/a+a anakn0a ti+ak
/e!na7 /u+a! sam/ai +ia meninggal. Maka sunggu7 /antasla7 8ika se)!ang i"u
+imuliakan )le7 Alla7. I"u me!u/akan s)s)k /a7lawan tan/a tan+a 8asa +an tan/a
/am!i7. *elu!u7 tenaga +an /iki!ann0a 7an0a +i&u!a7kan "agi kelua!gan0a- "aik
mengu!us suami +an anak3anakn0a 7ingga menge!8akan selu!u7 /eke!8aan !uma7.
Pe!7atian se)!ang i"u 0ang "egitu "esa! te!7a+a/ kelua!gan0a- se7ingga ia !ela
meng)!"ankan selu!u7 tenaga +an waktun0a 7an0a +emi mem"a7agiakan
kelua!gan0a.
2. an+asan Kegiatan
,+ 4irma' ALLAH Ta5ala
BDan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu! dan orang-
orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan.Jika mereka miskin "llah akan
mengkayakan mereka dengan karunia-#ya. Dan "llah $aha Luas
(pemberian#ya) dan $aha $engetahui.B 1@*.An Nuu! 12.A : #2A
?Dan %ami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua
orangtuanya! ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan
melahirkannya dengan susah payah pula. $engandungnya dengan
menyapihnya adalah tiga puluh bulan&.B 1Al3A7=a>: 1$A
?Dan para ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka selama dua tahun
yang sempurna.B 1Al3Ba=a!a7: 2##A
-+ Hadit& Ra&!l!llah SA6
'ersungguh ( sungguhlah dalam berbakti kepada ibumu!karena sesungguhnya
surga itu berada di ba)ah kedua kakinya.B
.+ Pro*ram ker7a KEROHANIAN ISLA POLITEKNIK
NEGERI ALANG Periode -0,. 8 -0,1
II+ NAA KEGIATAN
BPERINGATAN HARI IBUB
III+ TEA KEGIATAN
?P!)m Ni+ *mile B
1P!)"lematika Nika7 Mu+a */e&ial M)t7e! Da0s In P)linemaA
I9+ TU:UAN KEGIATAN
Tu8uan +ia+akan P!)g!am Ke!8a ini a+ala7 :
1. ,a+a7 silatu!a7im anta! /ela8a!-+)sen wanita +an ma7asiswi muslim se
P)liteknik Nege!i Malang
2. Men8alin uk7uwa7 islami0a7 anta! /ela8a! +an ma7asiswi muslim
9+ 6AKTU $AN TEPAT KEGIATAN
Tem/at +an waktu /elaksanaan kegiatan ini a+ala7 :
Ha!i(Tanggal : *a"tu- 1. Desem"e! 2%1#
,aktu : %:.%% C *elesai
Tem/at : Au+it)!ium Ge+ung AB P)liteknik Nege!i Malang
9I+ SASARAN KEGIATAN
*asa!an kegiatan sesuai /a+a sasa!an 0ang +itu8ukan ini a+ala7 :
1. Ma7asiswi muslim P)liteknik Nege!i Malang.
9II+ SUSUNAN KEPANITIAAN
PERINGATAN HARI IBU -0,.
Pelin+ung : Di!ektu! P)liteknik Nege!i Malang
Penase7at : Pem"antu Di!ektu! III
D)sen Pem"ina Kema7asiswaan
P!esi+en BEM
Penanggung 8awa" : Ketua Umum RI*P5
A7ma+ Ra"iul A"+illa7 NIM. 11.116%%.2
Ketua Pelaksana : Dewi Mega a!asati NIM. 12#2$1%%22
*ek!eta!is : N)4ita Desi Nu! In+!iani NIM. 12#1#1%%%$
Ben+a7a!a : *ella Dwi 5kta4ia NIM. 12.1#2%%:.

I. *ie A&a!a
K))!+inat)! : Anggita 5kta4iana Put!i NIM. 12#1.1%%:%
Angg)ta : Da>a!ina E7ai!il+a7 NIM. 12#1.1%%.%
Ali>ia Reta NIM. 12#1.1%%29
Ummu E7ani>atu A. NIM. 12.116%%..
Nungk0 Fit!i Fa+ila NIM. 1#.112%%1:
D0a7 esta!i NIM. 1##1.1%%%1
Fau;ia Risatu; Da7!) NIM. 1##2$1%112
II. *ie Humas
K))!+inat)! : Maila7 NIM. 12#221%%$:
Angg)ta : Nu! E4ani Maknun NIM. 12.1#2%%$$
Dia7 A0u Put!i NIM. 12#11.%%:$
*iti Nu! 'anna7 NIM. 12#1#1%%$2
Ma!i0atul Fit!i0a7 NIM. 12#221%%$6
Riski0a7 NIM. 1##11.%%9%
,i!+a Milati Ka!ima7 NIM. 1##1.1%12%
III. *ie Pe!lengka/an
K))!+inat)! : Ma!eta Almalia NIM. 12#2$1%%$%
Angg)ta : Fa7!atun Ni+a NIM. 12.1#2%%11
Ma!ia Ul>a7 NIM. 12#11#%%.%
Fit!i0a7 Ningsi7 NIM. 12#2$1%%$2
Dwi Ka!tika A0u NIM. 12#2$1%%%9
@)!iatu T)00i"atul '. NIM. 1##1#1%%6%
Ati Hi+a0ati NIM. 1##11.%%91
IG. *ie Pu"+ek+)k
K))!+inat)! : ut>i a0u Ningsi7 NIM. 12.116%%#9
Angg)ta : Ha8i+7a Ma!Hatus * NIM. 12#1.1%12#
Ika D0a7 Ra7mawati NIM. 12#11.%%6#
*usi *usanti NIM. 12#2$1#%1.
Dewi Maisa!a7 NIM. 12#1.1%%$1
Maulana Fit!i Agustin NIM. 1##2$1%%19
G. *ie K)nsumsi
K))!+inat)! : aila Ratna *a!i NIM. 12#1.1%%..
Angg)ta : Eka *et0awati NIM. 12#221%%##
Fit7!ie Nu! A+elina NIM. 12.1#2%%11
Ku!nia Nu!ul Annisa NIM. 1##2$1%1$9
Nu!ul Hi+a0ati NIM. 1##1.1%%%6
Anita Rin+0 P NIM. 1##1.1%%::
Is7ma7 Ra>i+a Tu++ini NIM. 1#.112%%:1
GI. *ie Pen+ataan
K))!+inat)! : Ha0atun Nu>us NIM. 12#11#%%%#
Angg)ta : Manik !etn) NIM. 12#1.1%%6:
Della Ea70ati NIM. 12#221%122
I!ma Ra7mawati NIM. 12#11#%%91
Ami!ul Husna NIM. 12#221%122
D7i4a A0u *amu+!a NIM. 1##112%%:9
*a4i!a *7ana; Na+ia NIM. 1#.112%%#6
GII. *ie Pengalangan Dana
K))!+inat)! : A0u Filla7 Dinasta NIM. 12#11.%%%#
Angg)ta : *iti Maisa!a7 NIM. 1%.2$2%%1:
Ima Fatmawati NIM. 12#1#1%%$1
An8a! <unia ,a!+ani NIM. 12#2$1#%#1
Astining Ha>i;a NIM. 12.1#2%%%$
Uswatun Hasana7 NIM. 1##11#%%19
Asi7 T!ining!um NIM. 1##2$1%%$1
9III+ SUSUNAN A;ARA
PERINGATAN HARI IBU -0,.
*a"tu- 1. Desem"e! 2%1#
I<+ ALOKASI $ANA
PERINGATAN HARI IBU -0,.
6AKTU NAA KEGIATAN
%2.%%3%:.#% ,IB Pe!sia/anI B!ea>ing A&a!a
%:.#%3%6.%% ,IB Regist!asi Pese!ta
%6.%%3%6.1% ,IB Pem"ukaan +an Pem"a&aan Al=u!an
%6.1%3%6.1$ ,IB *am"utan Ketua Pelaksana
%6.1$3%6.2% ,IB *am"utan Ketua Ke/ut!ian
%6.2%3%6.2$ ,IB *am"utan Dewan Pem"ina Kema7asiswaan
%6.2$3%6.#% ,IB *am"utan D)sen Agama
%6.#%3%6.$% ,IB Hi"u!an I Pemuta!an Gi+e)
%6.$%3%9.%% ,IB Pem"ukaan M)+e!at)!
%9.%%3%9.1$ ,IB Mate!i I
%9.1$3%9.#% ,IB Mate!i II
%9.#% 311.%% ,IB Tan0a 'awa" ( Diskusi
11.%%311.1% ,IB Pem"agian D))!/!i;e
11.1%3 11.1$ ,IB Penutu/an +an D)a
I. *ie Pu"+ek+)k
N) U!aian 'umla7
A+ S!mber $a'a
N) U!aian 'umla7
1 K)nt!i"usi Pese!ta 1$% )!ang JR/ 1%.%%% R/ 1.$%%.%%%-%%
2 K)nt!i"usi Panitia #% )!ang JR/ $.%%% R/ 1$%.%%%-%%
# Kas ke/ut!ian R/. #%%.%%%-%%
. Dana */)ns)! R/ 1.$%%.%%%-%%
Total R" .+1/0+000200
B+ Pe'*el!ara' Tia" Sie
I. *ie A&a!a
N) U!aian 'umla7
1 Fee Pemate!i 2 )!ang J R/ 6%%.%%% R/ 1.2%%.%%%-%%
2 D))!/!i;e # )!ang J R/ 1$.%%% R/ .$.%%%-%%
# Kenang3Kenangan 2 )!ang J R/ 1%%.%%% R/ 2%%.%%%-%%
Total R" ,+=1/+000200
II. *ie Kesek!eta!iatan
N) U!aian 'umla7
1 Penggan+aan P!)/)sal . "ua7 J R/ ..%%% R/ 12.%%%-%%
2 Penggan+aan P' . "ua7 J R/ $.%%% R/ 2%.%%%-%%
# Mate!ai 2 "ua7 J R/ 2.%%% R/ 12.%%%-%%
. Pem"uatan *u!at R/ 22.%%%-%%
$ F)t)&)/0 Han+ 5ut R/ #%.%%%-%%
Total R" ,00+000200
1 Pam>let 1%% "ua7 J R/ 2.%%% R/ 2%%.%%%-%%
# *e!ti>ikat 16% "ua7 J R/. #.%%% R/ $.%.%%%-%%
. *tike! 2%% "ua7 /e! $%(R/.#.$%% R/ 1..%%%-%%
$ Bunga R/ 1$%.%%%-%%
2 *tem/el R/ 2.%%%-%%
Total R" >,0+000200

II. *ie */)ns)!s7i/
III. *ie Pe!lengka/an
N) U!aian 'umla7
1 Unit PP R/ $%.%%%-%%
2 T!ans/)!tasi R/ .2.%%%-%%
Total R" >-+000200
IG. *ie K)nsumsi
N) U!aian 'umla7
1 R)ti Pese!ta I Panitia 16% )!ang J 1.$%% R/ 2:%.%%%-%%
# Ai! Mine!al /ese!ta I Panitia $ +us J R/ 1..%%% R/ :%.%%%-%%
. K)nsumsi Pemate!i 2 k)tak J R/ $.%%% R/ 1%.%%%-%%
$ K)nsumsi Un+angan $ k)tak J R/ $.%%% R/ 2$.%%%-%%
2 Ai! Mine!al Pemate!i 2 ")t)l J R/ #.%%% R/ 2.%%%-%%
: Ai! Mine!al Un+angan $ ")t)l J R/ #.%%% R/ 1$.%%%-%%
6 T!ans/)!tasi R/ .2.%%%-%%
Total R" 1.=+000200
;+ Total Pe'*el!ara'
N) U!aian 'umla7
1 *ie A&a!a R/ 1.6.$.%%%-%%
2 *ie Kesek!eta!iatan R/ 1%%.%%%-%%
N) U!aian 'umla7
1 Penggan+aan P!)/)sal $ "ua7 J R/. :.%%% R/ #$.%%%-%%
2 T!ans/)!tasi R/ #%.%%%-%%
Total R"+ ?/+000200
# *ie Pu"+ek+)k R/ 91%.%%%-%%
. *ie */)ns)!s7i/ R/ 2$.%%%-%%
$ *ie Pe!lengka/an R/ 92.%%%-%%
2 *ie K)nsumsi R/ .#6.%%%-%%
Total R" .+1/0+000200
<+ PENUTUP
Demikian P!)/)sal PERINGATAN HARI IBU kami susun +engan sesunggu7
C sunggu7n0a- guna te!laksanan0a /!)g!am ke!8a RI*P5 /e!i)+e 2%1#(2%1..
Untuk me!ealisasikann0a- kami sangat "e!7a!a/ ke!8a sama +an "antuan
semua /i7ak 0ang te!kait "aik se&a!a m)!al mau/un s/i!itual +emi kesuksesan
/en0elengga!aan kegiatan ini.
Atas kese+iaan +an /e!7atian semua /i7ak- kami u&a/kan te!ima kasi7.