Anda di halaman 1dari 9

SARMIYATI

(20080720001)
FIFIN PERMATASARI
(20080720012)
SITI NOORJANNAH
(20080720035)
ABDUR ROZAQ
(20080720037)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2008
A. Pengantar
Dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam maka tidak lepas dari para
tokoh-tokoh pemikir pendidikan dari masa Rasul sampai saat ini. Salah satu diantaranya
adalah Prof. Dr. H.M Quraish Shihab, M..
Perumusan konsep pendidikan Islam yan! di!unakan pada berba!ai lemba!a
pendidikan di Indonesia belum banyak dilakukan karena pada umumnya hanya menjiplak
alias meniru konsep pendidikan yan! diterapkan di tempat lain den!an "ara men!ambil hal-
hal yan! baik.
#paya perumusan konsep pendidikan pada dasarnya bertolak dari l Qur$an dan s
Sunah. Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab seba!ai pakar tafsir lulusan #ni%ersitas l &har,
'airo telah men"oba merumuskan konsep pendidikan berdasarkan perspektif l Qur$an.
(eliau ju!a berpen!alaman memimpin II) Syarif Hidayatullah *akarta setelah menjadi
Menteri !ama RI dan Duta (esar Indonesia di Mesir sehin!!a beliau den!an leluasa
men!emukakan !a!asan yan! dimiliki, selanjutnya men!implementasikan.
B. Riwayat Hidup
Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab lahir tan!!al +, -ebruari +.// di Rapan!, Sula0esi
Selatan. yahnya bernama bdurrahman Shihab adalah keluar!a keturunan rab yan!
terpelajar, dan ulama sekali!us !uru besar tafsir di II) lauddin, #jun! Pandan!.
bdurrahman per"aya bah0a pendidikan adalah merupakan a!en perubahan. Sikap dan
pandan!annya dapat dilihat dari latar belakan! pendidikannya, yaitu *ami$atul 'hair. Murid-
murid yan! belajar di lemba!a ini diajari tentan! !a!asan-!a!asan pembaruan !erakan dan
pemikiran Islam. Hubun!an yan! erat den!an sumber-sumber pembaruan di 1imur 1en!ah
seperti Hadramaut, Haramaian dan Mesir. Salah satu !uru yan! didatan!kan yaitu Syaikh
hmad Soorkati yan! berasal dari Sudan, frika.
Quraish Shihab menyelesaikan sekolah dasarnya di kota #jun! Pandan! kemudian
sekolah menen!ahnya di kota Malan! sambil belajar a!ama di Pesantren Dar al-Hadits al
-i2hiyah. Pada tahun +.34, ketika berusia +/ tahun, ia beran!kat ke 'airo, Mesir dan
diterima di kelas II 1sana0iyah l &har. Setelah itu ia diterima di #ni%ersitas l &har
den!an men!ambil *urusan 1afsir dan Hadits, -akultas #shuludin hin!!a menyelesaikan 5"
tahun +.,6 dan pada tahun +.,. mendapatkan !elar M..
Setelah menyelesaikan studinya ia kembali ke #jun! Pandan! kemudian kuran!
lebih sebelas tahun 7+.,.-+.489 ia terjun ke berba!ai akti%itas sambil menimba pen!alaman
empirik di II) lauddin maupun di berba!ai institusi pemerintah setempat.
Ia dian!kat seba!ai Pembantu Rektor III II) #jun! Pandan! dan ju!a terlibat dalam
pen!emban!an pendidikan per!uruan tin!!i s0asta 0ilayah 1imur Indonesia dan diserahi
tu!as seba!ai koordinator 0ilayah. (eberapa penelitian dilakukannya diantaranya ia meneliti
tentan! :Penerapan 'erukunan Hidup (era!ama di 1imur Indonesia; 7+.639, dan :Masalah
<akaf di Sula0esi Selatan; 7+.649.
Pada tahun +.48, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di
Pro!ram Pas"asarjana -akultas #shuluddin *urusan 1afsir Hadits, #ni%ersitas l &har.
Hanya dalam 0aktu dua tahun 7+.4=9 dia berhasil menyelesaikan disertasinya yan! berjudul
:)a&m al-Durar li al-(i2ai 1ah2i2 0a Dirasah;.
1ahun +.4/ ia pindah tu!as dari II) #jun! Pandan! ke -akultas #shuluddin di
II) *akarta. Ia aktif men!ajar bidan! 1afsir dan #lum l Quran di Pro!ram S+, S= dan S>
sampai tahun +..4 dan menduduki jabatan Rektor II) *akarta selama dua periode 7+..=-
+.., dan +..6-+..49, Menteri !ama kuran! lebih dua bulan di a0al tahun +..4.
'ehadiran Quraish Shihab di Ibukota *akarta telah memberikan suasana baru dan
disambut baik oleh masyarakat. Di sampin! men!ajar, ia ju!a diper"aya menduduki
sejumlah jabatan di antaranya yaitu?
'etua Majelis #lama Indonesia 7M#I9 Pusat 7sejak +.4/9
n!!ota 5ajnah Pentashhih l Qur$an Departemen !ama 7+.4.9
(eberapa or!anisasinya antara lain?
sisten 'etua #mum Ikatan @endekia0an Muslim se-Indonesia 7I@MI9
Pen!urus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah
Pen!urus 'onsorsium Ilmu-ilmu !ama Departemen Pendidikan dan 'ebudayaan.
De0an Redaksi Studia Islamika
H.M. Quraish Shihab ju!a seba!ai penulis dan pen"eramah yan! handal karena
keilmuannya kokoh yan! ia tempuh melalui pendidikan formal. 'emampuannya
menyampaikan pendapat dan !a!asan den!an bahasa yan! sederhana, lu!as, rasional, dan
ke"enderun!an pemikiran yan! moderat sehin!!a dapat diterima di masyarakat. (eberapa
stasiun tele%isi seperti R@1I dan Metro 1A ju!a diasuh olehnya dalam kajiannya di bulan
Ramadhan.
Selain itu ia ju!a ter"atat seba!ai penulis yan! san!at prolifik, bukunya antaralain
berisi kajian di sekitar epistemolo!i l Qur$an hin!!a menyentuh permasalahan hidup dan
kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Di majalah Amanah dia
men!asuh rubrik :1afsir al manah;, di Harian Pelita ia pernah men!asuh rubrik :Pelita
Hati; dan di Harian Republika dia men!asuh rubrik atas nama dirinya yaitu :Quraish Shihab
Menja0ab;.
Muhammad Quraish Shihab adalah sarjana Muslim kontemporer Indonesia yan!
berhasil tidak hanya dalam karier keilmuannya tetapi ju!a dalam karier sosial
kemasyarakatan, terutama dalam bidan! pemerintahan. 'eahliannya dalam bidan! tafsir
untuk diabdikan dalam bidan! pendidikan. Ia adalah seoran! ulama yan! memanfaatkan
keahliannya untuk mendidik umat den!an sikap dan sifatnya yan! patut diteladani.
Penampilannya yan! sederhana, ta0adlu$, sayan! kepada semua oran!, jujur, amanah, dan
te!as dalam prinsip. Semua itu merupakan sifat yan! harus dimiliki seoran! !uru.
C. Gagasan dan Pemikiran Pendidikan
Dari seluruh karya tulis Quraish Shihab yan! dianalisis 'usmana, menyimpulkan
bah0a se"ara umum karakteristik pemikiran keislaman Quraish Shihab adalah bersifat
rasional dan moderat. Ia tidak memaksakan a!ama men!ikuti kehendak realitas kontemporer
namun memberikan penjelasan atau men!apresiasi kemun!kinan pemahaman dan penafsiran
baru tetapi den!an tetap san!at menja!a kebaikan tradisi lama dan men!ambil tradisi baru
yan! lebih baik. Ba!asan dan pemikiran Quraish Shihab antara lain?
+9 1ujuan pendidikan , merujuk dalam QS. l *umu$ah? =
_c. _ :o:_ ooo, 'c_ _xoo ac|___ _xq|_
o____ _xo___x _o_x|:__x |__q_ ::_q___x
o_x ac o : _:_ _ q| _c. _ :o:_
ooo, 'c_ _xoo ac|___ _xq|_ o____
_xo___x _o_x|:__x |__q_ ::_q___x o_x ac
o : _:_ _ q|
. Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka,
yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan
mereka itab dan hikmah !As "unnah#. dan "esungguhnya mereka sebelumnya benar-benar
dalam kesesatan yang nyata,$
H.M. Quraish Shihab berkesimpulan bah0a tujuan pendidikan l Qur$an adalah
membina manusia se"ara pribadi dan kelompok sehin!!a mampu menjalankan fun!sinya
seba!ai hamba llah dan khalifah-)ya !una memban!un dunia ini sesuai den!an konsep
yan! ditetapkan llah. tau den!an kata yan! lebih sin!kat serin! di!unakan oleh l Qur$an
untuk bertak0a kepada-)ya.
Selanjutnya Quraish Shihab menjelaskan bah0a manusia yan! dibina melalui
pendidikan adalah makhluk yan! memiliki unsur-unsur material 7jasmani9 dan immaterial
7akal dan ji0a9. Pembinaan akalnya men!hasilkan ilmu. Pembinaan ji0anya men!hasilkan
kesu"ian dan etika, sedan!kan pembinaan jasmaninya men!hasilkan ketrampilan. Den!an
pen!!abun!an unsur-unsur tersebut, ter"iptalah makhluk d0idimensi dalam satu
keseimban!an dunia dan akhirat, ilmu dan iman.
Quraish Shihab ju!a men"oba men!hubun!kan tujuan pendidikan dalam l Qur$an
den!an tujuan pendidikan nasional. Menurutnya tujuan pendidikan Islam itu bersifat
uni%ersal, berlaku untuk seluruh ban!sa dan umat di dunia. Hal ini sejalan den!an misi l
Qur$an yan! ditujukan untuk memba0a rahmat ba!i seluruh alam. Manusia itulah yan!
dapat melaksanakan fun!sinya seba!ai khalifah di muka bumi.
=9 Metode pendidikan
Materi-materi pendidikan yan! disajikan oleh l Qur$an hampir selalu men!arah
kepada ji0a, akal, dan ra!a manusia. 1erdapat dalam QS l nfal? +6 yan! artinya
%&ukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar.
!Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka# dan untuk memberi kemenangan
kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. "esungguhnya Allah 'aha
mendengar lagi 'aha 'engetahui.$
l Qur$an membuktikan kebenaran materi tersebut melalui pembuktian-pembuktian,
baik den!an ar!umen maupun yan! dibuktikan melalui penalaran akalnya. Quraish Shihab
men!atakan bah0a men"eritakan kisah-kisah dalam l Qur$an den!an men!!aris ba0ahi
akibat kelemahan atau melukiskan saat kesadaran manusia dan kemenan!annya men!atasi
kelemahan tadi.
H.M. Quraish Shihab ju!a men!!unakan kalimat-kalimat yan! menyentuh hati. l
Qur$an ju!a men!!unakan metode pembiasaan dalam menanamkan ajaran kepada umat
manusia. Ia berpendapat bah0a pendidikan kita khususnya dalam bidan! metodolo!i serin!
kali menitik beratkan hafalan, atau "ontoh-"ontoh yan! dipaparkan menyentuh hati,
ditambah la!i nasihat yan! di berikan tidak ditunjan! oleh panutan pemberinya.
>9 Sifat pendidikan
Menurut Quraish Shihab sifat pendidikan l Qur$an adalah rabbaniy yan! oleh
dijelaskan "irri-"irinya antara lain?
Men!ajarkan 'itab llah, baik yan! tertulis 7l Qur$an9 maupun yan! tidak
tertulis 7alam raya9
Mempelajarinya se"ara terus menerus.
Quraish Shihab sejalan den!an konsepsi l Qur$an tentan! keharusan menuntut ilmu dan
memperoleh pendidikan sepanjan! hayat melalui jalur-jalur formal, informal dan non formal.
Den!an kata lain pendidikan seumur hidup menjadi tan!!un! ja0ab keluar!a, masyarakat
dan pemerintah..
(erdasarkan uraian di atas terbukti bah0a Quraish Shihab aktif dalam ke!iatan dan
pemikiran yan! berkaitan den!an pendidikan. Pemikirannya san!at dipen!aruhi dalam
bidan! tafsir l Qur$an yan! dipadukan den!an pen!uasaannya terhadap ilmu keislaman
maupun pen!etahuan umum serta konteks masyarakat Indonesia.
Pemikiran dan !a!asan H.M. Quraisy Shihab menunjukkan bah0a di dalam l
Qur$an terdapat ayat-ayat yan! memiliki implikasi terhadap mun"ulnya konsep pendidikan
yan! "ukup menarik. Selain itu perlunya melakukan studi se"ara lebih mendalam tentan!
pendidikan dalam perspektif l Qur$an.
#mat Islam akan lebih memahami dan terinternalisasi esensi rasa a!ama itu sendiri
yaitu?
a9 Rasa bertuhan, merasa ada sesuatu yan! Maha (esar yan! berkuasa atas dirinya
dan alam semesta, rasa dekat, rasa rindu, rasa ka!um dan lain-lain.
b9 Rasa taat, meliputi rasa in!in men!arahkan diri pada kehendak-)ya dan rasa in!in
men!ikuti aturan-aturan-)ya.
D. Kesimpulan
(erdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu?
Ri0ayat hidup Quraish Shihab san!at dekat den!an akti%itas pendidikan, bahkan
seba!ai pemikir dan praktisi pendidikan. Se"ara formal selain menjadi dosen bidan! tafsir
dan ilmu-ilmu keislaman lainnya, dia konsen den!an manajemen proses-proses pendidikan.
Quraish Shihab ter"atat seba!ai Rektor dan Buru (esar -akultas #shuluddin dan -ilsafat
#I) Syarif Hidayatullah *akarta.
Dilihat dari se!i keahliannya, Quraish Shihab ter"atat seba!ai ahli tafsir l Qur$an
yan! amat dise!ani dan penulis yan! amat produktif. Dia berusaha menyampaikan pesan-
pesan moral dan pendidikan kepada umat, oleh sebab itu, pada topi" kajiannya selalu
men!emukakan nilai-nilai edukatif.
1erdapat ti!a topi" kajian yan! se"ara lan!sun! berhubun!an den!an pendidikan,
yaitu?
'onsep pendidikan dalam l Qur$an
Ilmu pen!etahuan dan teknolo!i
khlak.
Dalam topi" kajian tentan! konsep pendidikan dalam l Qur$an, Quraish Shihab
menjelaskan pen!ertian pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode
pendidikan, dan sifat pendidikan Islam.
Dari se!i sifat dan "oraknya, Quraish Shihab memiliki konsep dan
!a!asan tentan! pendidikan yan! sejalan den!an pandan!an l Qur$an yan! menjadi bidan!
keahliannya.
Pendidikan a!ama adalah bentuk pendidikan nilai, karena itu
maksimal dan tidaknya pendidikan a!ama ter!antun! dari fa"tor yan! dapat memoti%asi
untuk memahami nilai a!ama.
!ama tidak hanya dipandan! seba!ai kebutuhan oran!-oran!
tertentu, namun a!ama meman! menjadi kebutuhan setiap pribadi seseoran!. Proses
penyadaran dan perubahan untuk menin!katkan nilai ji0a kea!amaan pun akan mudah
dikemban!kan.
E. Sumber
)ata, H. buddin. =88/. (okoh-(okoh Pembaruan Pendidikan )slam di )ndonesia.
*akarta? Raja!rafindo.
Internet 7Boo!le9
PEPATAH
alau kamu berfikir untuk masa satu tahun,
(anamlah jagung
alau kamu berfikir untuk masa *+ tahun,
(anamlah pohon
alau kamu berfikir untuk masa *++ tahun,
Didiklah anak
alau kamu berfikir untuk masa *+++ tahun,
Didiklah anakmu dengan Al ,ur-an
arena Al ,ur-an yang akan memperpanjang usia dunia
"elama Al ,ur-an masih ada di muka bumi
iamat tidak akan pernah terjadi.