Anda di halaman 1dari 8

Tugasan PT 3 Sejarah

Draf awal huraian - jangan salin bulat-bulat. ini cadangan saya sahaja
1. Tajuk rencana - Perpaduan kaum di Malaysia
2. Nama penulis Nama caln
!. Isi kandungan: bahagikan isi kandungan berdasarkan knstruk yang dikehendaki
"a# Pengenalan
Perpaduan bleh ditakrifkan sebagai satu prses yang menyatupadukan anggta masyarakat
dan negara seluruhnya melalui idelgi negara supaya tiap-tiap anggta masyarakat dapat
membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan dalam kalangan
mereka. Perpaduan masyarakat merupakan antara aspek yang penting dalam membentuk
perpaduan negara. Malaysia kini dihuni leh beberapa kaum dan etnik yang bersifat majmuk
yang membawa kepada wujudnya jurang perpisahan .
Pada $aman pemerintahan %ritish di negara ini & mereka mengamalkan dasar pecah dan
perintah terutama membiarkan penduduk negara ini mengamalkan kegiatan eknmi masing-
masing mengikut kmpsisinya. 'rang Melayu dibiarkan berada di kampung yang terlibat dalam
bidang pertanian dan penanaman padi serta menangkap ikan manakala tenaga buruh di ladang
diambil dari negara (ndia dan di kawasan lmbng bijih timah tenaga imigran dari )hina
diambil. *esannya jurang perpaduan mula timbul disebabkan kegiatan eknmi yang diusahakan
di samping tempat tinggal yang berbe$a . *eadaan ini mengurangkan kebarangkalian penduduk
Melayu & )ina dan (ndia bersama-sama dalam satu lkaliti.*esan jangka panjang keadaan ini
ialah wujudnya jurang pemisahan antara kaum.
%ersama-sama dengan kedatangan imigran ini ialah sistem pendidikan mereka yang dibawa
ke negara ini. 'rang )ina dan (ndia memiliki sistem seklah +ernakular sendiri yang membawa
masuk guru& buku dan sukatan pelajaran dari negara mereka. *esannya di negara ini telah wujud
satu sistem pendidikan yang di dalamnya terdapat seklah aliran agama & (nggeris& )ina & ,amil
dan aliran Melayu. *esan langsung wujudnya sistem pendidikan $aman %ritish ini
menyebabkan terhalangnya prses asimilasi yang bleh memungkinkan pergaulan kaum dapat
dilakukan dengan sempurna.
Penaklukan -epun di ,anah Melayu pada Perang Dunia *edua iaitu pada 1./1-1./0 juga
tak kurang mendatangkan kesan yang hebat ke atas hubungan integrasi kaum di negara ini. Pihak
-epun pula mengamalkan dasar anti-)ina dan pr-Melayu yang ternyata mengeruhkan lagi
keadaan semasa dengan menyebabkan timbulnya perasaan benci dan prasangka buruk
masyarakat )ina terhadap rang Melayu. 'rang )ina bertindak mengambil kesempatan utuk
membalas dendam dengan menganggtai %intang ,iga atau lebih dikenali sebagai Parti *munis
Malaya "P*M# dalam temph masa -epun menyerah kalah dan sebelum kedatangan kembali
pihak %ritish. *etika inilah berlakunya keganasan 1/ hari seperti membunuh& menculik&
membakar masjid dan bangunan sebagai cara membalas dendam . *eadaan ini menyebabkan
berlakunya persengketaan kaum antara rang Melayu dan rang )ina. 1ebih memburukkan lagi
keadaan adalah apabila kebanyakan rang )ina terlibat dalam pergerakan P*M manakala rang
Melayu kebanyakannya merupakan anggta pasukan keselamatan ketika $aman darurat pada
1./2-1.34.
5emasa kempen Pilihan 6aya 1.3.& caln-caln pilihan raya serta ahli-ahli plitik dari
kalangan parti pembangkang& telah membangkitkan sal-sal %angsa Malaysia berkaitan dengan
%ahasa *ebangsaan "%ahasa Melayu#& kedudukan istimewa rang Melayu sebagai "%umiputera#
dan hak kerakyatan rang bukan Melayu. 7al ini telah memberi kesempatan kepada ahli-ahli
plitik yang ingin mendapatkan faedah dalam pilihanraya.
Pada pilihanraya umum 1.3. Parti Perikatan yang dianggtai leh "8MN'-M)9-M()#
telah gagal memperlehi majriti 2:! diparlimen& walaupun masih berjaya membentuk kerajaan
persekutuan. 7al ini disifatkan leh parti pembangkang sebagai satu kemenangan yang besar
buat mereka. -umlah kerusi yang dimenanginya dalam Dewan 6akyat "Parlimen# telah menurun
daripada 2. kerusi pada tahun 1.3/ kepada 33 kerusi pada tahun 1.3..Parti ;erakan 6akyat
Malaysia ";erakan#& Parti ,indakan Demkratik "D9P# dan Parti Prgresif 6akyat "PPP#
menang 20 buah kerusi dalam Dewan 6akyat manakala P95 menang 12 kerusi.
Pihak pembangkang yang memperleh pencapaian gemilang dalam pilihanraya telah
meraikan kemenangan mereka pada 11 Mei 1.3.. Perarakan tersebut sebenarnya tidak bermtif
untuk menimbulkan isu perkauman. Malah terdapat segelintir pengikut perarakan telah
mengeluarkan slgan-slgan sensitif berkenaan isu perkauman semasa mengadakan perarakan di
jalan-jalan raya di sekitar *uala 1umpur. Perarakan turut dijalankan pada 12 Mei 1.3. di mana
kaum )ina berarak menerusi kawasan Melayu& melntar penghinaan sehingga mendrng
kepada kejadian tersebut. Pihak pembangkang yang sebahagian besar darinya kaum )ina dari
Demcratic 9ctin Party dan ;erakan yang menang& mendapatkan permit plis bagi perarakan
kemenangan melalui jalan yang ditetapkan di *uala 1umpur. %agaimanapun perarakan
melencng dari laluan yang ditetapkan dan melalui kawasan Melayu *ampung %aru& menyrak
penduduk di situ. 5esetengah penunjuk perasaan membawa penyapu& kemudiannya dikatakan
sebagai simbl menyapu keluar rang Melayu dari *uala 1umpur& sementara yang lain meneriak
slgan mengenai tengelamnya kapal Perikatan . 'rang Melayu memandang perisitiwa ini
sebagai kaduk naik junjung. Natijahnya berlaku kemarahan yang meluap-luap dalam kalangan
rang Melayu sehingga menumpahkan darah .Maka berlakulah kejadian yang dinamakan
,ragedi 1! Mei 1.3.. *epanasan isu ini cepat menular sehingga ke seluruh negara dalam masa
yang begitu singkat sahaja.
Perpaduan negara ini juga diuji dengan pelbagai isu berkaitan dengan agama dan sal hak
kerakyatan dan beberapa isu sensitif lain yang mampu menjejaskan perpaduan kaum di negara
ini . (anya dibawa dan dimainkan leh beberapa badan bukan kerajaan yang cuba mendapatkan
nama dalam usaha mendapatkan skngan berterusan sehingga ke tarikh pilihanraya akan
datang. -ika dibiarkan begitu sahaja tanpa diselesaikan atau dirungkai terlebih awal hal ini
mampu merbek perpaduan kaum sedia ada pada masa sekarang.
(b) Kepentingan perpaduan kaum
Perpaduan dalam kalangan pelbagai etnik di negara kita haruslah dikekalkan untuk
menjamin keselamatan negara agar kemerdekaan yang kita kecapi sekarang ini berkekalan .7al
ini adalah untuk mengelakkan berulangnya perkara yang tidak diingini seperti rusuhan kaum
pada 1! mei 1.3. yang telah berlaku di negara kita. *esan daripada rusuhan ini kita dapat lihat
betapa ramai masyarakat negara kita yang mati dalam peristiwa berdarah ini. 'leh itu&
perpaduan penting agar kejadian yang sama tidak akan berulang. Dalam nada yang sama kita
akan dapat mengekalkan kestabilan plitik jika kejadian rusuhan kaum ini dapat dielakkan leh
semua anggta masyarakat yang memiliki semangat nasinalisme dan patritik yang tinggi.
5elain itu& keharmnian ini juga mestilah dikekalkan untuk melahirkan perasaan cintakan
tanah air dan sanggup berkrban untuk negara kita. Perpaduan dalam kalangan etnik di negara
ini juga akan dapat mengukuhkan lagi keselamatan negara daripada ancaman luar dan dalam
negara. <arganegara yang memiliki semangat nasinalisme akan melahirkan kekuatan dalam
mempertahankan negara ini daripada campurtangan kuasa luar seterusnya memelihara
kedaulatan negara ini dan mengekalkan kemerdekaan negara ini seterusnya.
Perpaduan negara yang jitu juga dapat membina sebuah masyarakat yang saling
menghrmati antara satu sama lain disebabkan faktr rasa bersama dan kekitaan yang lahir
dalam jiwa seluruh anggta masyarakat. 5ifat dengki dan khianat akan terlebur begitu sahaja
jika semua anggta masyarakat memiliki sifat saling menghrmati yang dipupuk sejak kita kecil
lagi.
(c) Faktr !ang men!umbang kepada pengukuhan perpaduan kaum ( pilih 3 sahaja )
Peristiwa 1! Mei telah menjadi catatan sejarah yang suram di negara ini. 7al ini demikian
kerana peristiwa ini memperlihatkan bahawa hubungan kaum akan menjadi rapuh jika ada
tindakan luar batasan dilakukan dan tindakan mencegah tidak dilakukan dengan secukupnya.
Peristiwa berdarah ini menjadi iktibar bahawa perpaduan kaum bleh menjadi bm jangka yang
bleh meletup pada bila-bila masa memandangkan terdapat sebahagian anggta masyarakat yang
gemar menjaja isu sensitif bagi meraih skngan plitik mudah untuk bangsa mereka. 5elepas
kejadian ini lahir kesedaran untuk menyatupadukan kaum di negara ini dengan terbentuknya
6ukun Negara yang menjadi satu identiti bagi semua anggta masyarakat. Dalam masa yang
sama kekurangan rang Melayu dalam bidang eknmi cuba diselesaikan dengan pelaksanaan
Dasar =knmi %aru yang dilancarkan pada 1.>4.
6entetan peristiwa tersebut juga telah terbentuknya M9;=69N pada 1> Mei 1.3. yang
berfungsi sebagai pengembali keamanan dan undang-undang negara? penentu pentadbiran yang
licin dan sempurna? dan pengembali keharmnian dan kepercayaan antara kaum. M9;=69N
didapati berjaya mengembalikan keamanan kepada negara selepas dua tahun ditubuhkan.
5eterusnya& pada tahun 1.3. juga& -abatan Perpaduan Negara"-PN# dan Majlis Muhibah
Negara"MMN# telah dibentuk. -PN yang diketuai ,an 5ri Mhd ;ha$ali 5hafie telah ditubuhkan
untuk membantu kerajaan menggerakkan dan membimbing rakyat ke arah perpaduan negara.
MMN pula ditubuhkan pada 12 -ulai 1.3. bertujuan memulihkan kepercayaan dan keyakinan
antara kaum& mengkaji dan mengatasi masalah untuk menghapuskan perselisihan faham&
membantu dan menyusun kerja-kerja sukarela. MMN dan -PN telah digabungkan pada 1-anuari
1.>2 menjadi *ementerian Perpaduan Negara yang kini bergelar *ementerian Perpaduan
Negara dan Pembangunan Masyarakat yang ditugaskan untuk mengendalikan akti+iti-akti+iti
bercrak muhibah untuk masyarakat yang berbilang kaum
Penubuhan parti plitik di negara kita sebenarnya bermula pada 1./4 apabila kesedaran
plitik mula melnjak hasil pengenalan Malayan 8nin leh (nggeris di negara ini. Penubuhan
8MN' & M)9 dan M() pada awalnya bermaksud untuk membela masyarakat atau kaum
masing-masing dalam bidang plitik& eknmi dan ssial. Perpaduan kaum mula dibentuk
apabila Parti Perikatan mula ditubuhkan hasil gabungan 8MN'&M)9 dan M() yang
merapatkan hubungan antara rang Melayu& )ina dan (ndia dalam bidang plitik dalam usaha
memuju kerjasama kaum ke arah mencapai kemerdekaan. Prses ini dilakkukan mulai 1./2
hinggalah 1.03 . Dapat dilihat pada masa ini kesedaran pentingnya perpaduan kaum dibentuk
bagi menjamin keadaan negara yang aman dan damai dengan penduduknya dapat bekerjasama
antara satu sama lain.
*erajaan telah merangka Dasar Pendidikan *ebangsaan sebagai landasan mewujudkan
masyarakat yang bersatu padu. Penyata 6a$ak dan 'rdinan Pelajaran yang telah termaktub
sebelum merdeka telah disemak semula menghasilkan 1apran 6ahman ,alib dan seterusnya
dimaktubkan dalam 9kta Pelajaran& 1.31 merupakan antara usaha awal kerajaan dalam sektr
Pendidikan. Matlamat Dasar Pendidikan *ebangsaan diharapkan dapat memenuhi keperluan
tenaga rakyat negara ini dalam jangka pendek dan panjang demi melahirkan masyarakat yang
bersatu padu& berdisiplin dan terlatih. 9ntara strategi yang dirancang untuk mencapai matlamat
Dasar Pendidikan *ebangsaan ialah menjadikan %ahasa *ebangsaan bahasa pengantar yang
utama& mengadakan kurikulum yang sama dan berrientasikan Malaysia bagi semua jenis
seklah& mewujudkan sistem peperiksaan yang sama dan sebagainya.
(d) "abaran untuk mengekalkan perpaduan kaum ( pilih 3 sahaja )
)abaran kepentingan etnik dari aspek plitik iaitu plitik perkauman bleh menimbulkan
perasaan kurang senang hati dan mengukuhkan semangat perkauman jika sesuatu tindakan
diambil tanpa mendapat kata sepakat leh semua pihak. (su-isu perkauman seperti bahasa&
kebudayaan& pendidikan& agama& kerakyatan& dan eknmi jika dipergunakan untuk tujuan
berplitik& pastinya& ia tidak akan menyumbang ke arah masyarakat yang bersatu padu.(anya
ditambah lagi dengan usaha parti tertentu yang mengemukakan idelgi Malaysian Malaysia
bagi mendapatkan hak yang sama rata dalam kalangan penduduk di negara ini.5ekali pandang
ianya merupakan suatu isu yang kecil tetapi sebenarnya isu ini berlawanan dengan kntrak ssial
yang dibuat sebelum negara ini mencapai kemerdekaan.
5ejak $aman penjajahan lagi& masalah integrasi telah wujud terutamanya semasa
penjajahan %ritish. Mereka menjalankan dasar @di+ide and ruleA iatu dasar pecah dan perintah
agar dapat memerintah dan mengeksplitasi eknmi negara. Dasar ini jugalah yang
memisahkan kaum-kaum utama negara ini mengikut bidang eknmi yang dijalankan.
Masyarakat melayu mengendalikan pertanian dan ditempatkan di kawasan luar %andar iaitu di
kampng-kampung. Masyarakat )ina ditempatkan dilmbng-lmbng bijih timah dan bandar-
bandar kerana akti+iti perlmbngan dan perdagangan yang dijalankan mereka. Manakala
masyarakat (ndia pula ditempatkan di lading-ladang getah. Perubahan fungsi ini telah
menyebabkan ketiga-tiga kaum ini terpisah dan hubungan semakin terhada dan menjadi
bertambah renggang.
)abaran dari segi eknmi yang paling nyata ialah perbe$aan dari segi pekerjaan di mana
perbe$aan ini diwujudkan leh pihak %ritish melalui pecah dan perintah sepertimana dinyatakan
sebelum ini. Masalah ini telah mewujudkan perasaan curiga dan telah mewujudkan jurang
eknmi antara kaum-kaum terbabit. 9kibat daripada dasar yang dicipta leh %ritish itu&
kesannya masih lagi dapat dilihat sampailah sekarang di mana sektr perniagaan masih lagi
didminasi leh rang )ina dan kebanyakkan rang (ndia masih lagi tinggal di lading-ladang.
Perbe$aan pekerjaan ini telah membataskan interaksi ssial antara mereka kerana masa banyak
diluangkan ditempat kerja dan sekiranya rakan sekerja terdiri daripada kaum atau etnik yang
sama maka interaksi dan kmunikasi hanya berlaku dan berada dalam lingkungan kaum yang
sama sahaja. *esannya adalah di mana perasaan prasangka dan perkauman akan menjadi
semakin kuat dan menebal di antara sesama kaum terbabit.
5istem perseklahan yang wujud di negara ini& pada dasarnya berpandukan sistem %arat yang
diperkenalkan leh pentadbiran %ritish mulai abad ke 1.& Pelajaran )ina telah memberi
kesedaran kebangaaan pemuda pemuda )ina. 5eklah )ina bukan hanya menggunakah bahasa
)ina sebagai bahasa pengantar& gurunya datang dari negara )hina& buku teks diimprt dari
negara )hina dan berkiblatkan )hina.
5eklah ,amil pula menggunakan bahasa ,amil sebagai bahasa pengantar yang tunggal.
*ebanyakan seklah ,amil terletak di kawasan ladang dan sebahagian besarnya dibiayai leh
syarikat-syarikat yang memiliki ladang-ladang berkenaan. *erajaan sebelum merdeka
menganggap seklah (nggeris sebagai sistem perseklahan yang unggul. *elulusan seklah
(nggeris terdedah kepada pemikiran %arat. Perbe$aan di antara seklah (nggeris dengan seklah-
seklah lain bukan dari segi bahasa pengantar sahaja& sukatan pelajaran juga tidak sama dan
seklah (nggeris juga memberi kesan kepada perpecahan yang berlaku di dalam masyarakat.
-elas sekali& sistem perseklahan sebelum merdeka memainkan peranan penting mengekalkan
keperibadian satu-satu glngan etnik dan& di samping itu& mewujudkan dua glngan terdidik
berpelajaran (nggeris dan berpelajaran +ernakular yang tidak mempunyai pandangan dunia
"wrld +iew# yang sama. Pihak (nggeris tidak memberatkan bjektif perpaduan dalam sistem
pelajarannya. ,idak ada satu dasar pendidikan kebangsaan sepertimana yang kita lihat hari ini.
Bang penting bagi mereka ialah memberi pelajaran kepada seglngan rakyat untuk
memblehkan sebahagian mereka memenuhi keperluan tenaga dan eknmi.
Penyalahgunaan media ssial telah mula menular sejak akhir-akhir ini. Media ssial seperti
web dan blg serta face bk menyebabkan timbulnya kerenggangan kaum kerana banyak
menimbulkan isu sensitif . %eberapa laman web yang bebas bergerak telah memperkatakan
begitu banyak isu bersifat sensiti di samping menaburkan fitnah serta berita palsu menyebabkan
wujudnya keresahan dalam masyarakat di negara ini. %eberapa kenyataan bersifat rasis dan
berunsur perkauman begitu berleluasa pada masa sekarang. *eadaan ini pula tidak diambil
tindakan leh pihak berkuasa kerana pertindihan tugas dan bidang kuasa antara badan
penguatkuasa dan badan pengawal kmunikasi. Penyebaran berita palsu dan thmahan juga
menjadi punca perbalahan dan persengketaan terhadap anggta masyarakat di negara ini. (su
kalimah 9llah dalam bible yang diterbitkan dalam %ahasa Melayu cnthnya menyebabkan
berlaku pertentangan pendapat dalam kalangan rakyat di negara ini. (anya bakal menyebabkan
wujudnya rasa benci dan dendam dalam masyarakat yang mampu mengguggat keamanan negara.
)ampurtangan kuasa luar juga bleh menlunturkan perpaduan di negara ini.%eberapa
indi+idu yang dikenalpasti sedang berusaha mendapatkan kerjasama daripada 9merika 5yarikat
dan 9ustralia dalam usaha mendapatkan skngan dan dkngan terhadap permasalahan yang
mereka hadapi. *ehadiran beberapa pemimpin dari luar ini bleh dianggap cuba mencampuri
urusan negara ini kerana cuba mempertikaikan isu hubungan sesama jenis dan hak glngan
lesbian& gay dan transgender di negara ini.5egelintir anggta masyarakat juga mengaitkan isu di
atas sebagai isu hak asasi manusia di negara ini. Dengan menjadikan isu ini sebagai isu hak asasi
maka ianya mendapat skngan sebahagian daripada anggta masyarakat.
(e) langkah#langkah untuk mengekal dan memantapkan perpaduan kaum di $ala!sia
( pilih 3 sahaja )
%eberapa kempen dan prgram yang dilaksanakan leh pihak kerajaan mampu mengekal dan
memantapkan perpaduan kaum di negara ini. Pelan ,indakan Perpaduan C (ntegrasi Nasinal
telah dirancang leh -abatan Perpaduan Negara dan (ntegrasi Nasinal. (a merupakan rancangan
lima tahun iaitu dari 2440-2414 yang merancang pelbagai usaha untuk memupuk dan
mempertingkatkan perpaduan dan integrasi nasinal. Pelan ini mengandungi pelbagai strategi
yang dirancang dari pelabagai aspek seperti strategi plitik& eknmi& pendidikan& penggunaan
%ahasa *ebangsaan& 9gama& *ebudayaan& (ntegrasi <ilayah& *eselamatan& Pembangunan
*awasan& Penggunaan ,enaga Manusia& Media Massa& *esukanan& Pemasyarakatan Perpaduan&
Pertubuhan 5ukarela& Penyelidikan Dan Penerbitan %ahan %acaan& Pemantauan (su-isu 5emasa
dan *nflik& Penubuhan Panel Penasihat Perpaduan Negara "P9N=1# dan -awatankuasa
Penasihat Perpaduan Peringkat Negeri "-*PPN#& prgram dan akti+iti perpaduan& 5eklah
<awasan dan Prgram 1atihan *hidmat Negara. *esemua prgram& pelan dan akti+iti yang
dirancang telah dijalankan dengan bertujuan supaya masyarakat dapat melibatkan diri dan
memupuk hubungan etnik yang erat antara rakyat di negara ini.
*erajaan melalui *ementerian Pendidikan Malaysia "*PM# memperkenalkan prgram
6ancangan (ntegrasi Murid 8ntuk Perpaduan "6(M8P# sejak tahun 1.23. Prgram ini pada
awalnya telah dilaksanakan di peringkat seklah rendah dan kini diperluaskan ke semua seklah
rendah dan menengah pada tahun 2440. *PM memandang berat akan pentingnya dijalin
hubungan yang rapat antara murid pelbagai kaum di seklah supaya wujud kesefahaman dan
perpaduan antara mereka. Dengan adanya persefahaman dan berbaik sangka maka akan timbul
suasana hrmat-menghrmati terhadap agama& budaya dan adapt resam sesuatu kaum dengan
kaum yang lain. *PM menyediakan peluang kepada murid pelbagai kaum untuk bergaul mesra
secara sedar dan terancang. Prses perpaduan ini dapat dipupuk dan dibina agar semangat
tersebut dapat diamalkan dalam masyarakat. 8saha ini dijana semula kea rah merealisasikan
hasrat kerajaan untuk menjadikan rakyat Malaysia hidup bersatu padu dan harmni.9ntara
akti+iti yang dilaksanakan ialah lawatan sambil belajar& kursus mti+asi& kem perpaduan &
sambutan hari perayaan & pameran kebudyaan dan persembahan pentas.
5ekiranya isu ini diperinci secara mendalam& kerajaan telah mewajibkan remaja yang
berumur 1> tahun ke atas menyertai Prgram 1atihan *hidmat Negara "P1*N#. Mdul
kenegaraan P1*N sememangnya bertujuan untuk melahirkan semangat perpaduan dalam
sanubari remaja daripada masyarakat majmuk yang merupakan bakal pemimpin negara. 5elaras
dengan mdul kenegaraan& para remaja berbilang kaum berpeluang untuk bekerjasama bagai aur
dengan tebing dan seterusnya perpaduan dapat disemai melalui akti+iti-akti+iti berkumpulan
yang dilaksanakan dalam P1*N. 5esungguhnya& tidak dapat disangkal bahawa P1*N turut
memainkan peranan dminan dalam ilti$am membentuk perpaduan kaum.
Perpaduan kaum juga dapat dipupuk melalui akti+iti kemasyarakatan yang memerlukan
setiap kaum mengambil bahagian dalam setiap akti+iti yang dijalankan. )ara ini dapat memupuk
semangat kerjasama dan saling membantu antara satu sama lain dengan menghapuskan sikap
mementingkan diri yang tertanam di dalam jiwa masyarakat kini. Namun& sikap negati+e
masyarakat terutamanya masyarakat yang duduk di bandar yang hanya bekerja tidak tentu masa
dan melakukan kerja sendiri menyebabkan usaha memupuk semangat perpaduan sukar untuk
diterapkan. 9kti+iti memperteguh jalinan kemesraan harus dijalinkan seperti akti+iti gtng
ryng yang memerlukan sumbangan setiap pihak untuk menjayakan akti+iti tersebut supaya
perpaduan secara maksimum dapat dilahirkan. Pendek kata& akti+iti kemasyarakatan dapat
menjadi wadah yang terbaik bagi memupuk semangat perpaduan yang perlu ada dalam diri
setiap rakyat seiring dengan hasrat negara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu
walaupun berlainan bangsa mahupun agama
5atu daripada cara mencapai perpaduan di antara kaum ialah menjaga budi bahasa serta
akhlak dalam pergaulan. Perbe$aan agama serta kepercayaan tidak mengurangkan kepentingan
pemupukan budi bahasa. 9dat istiadat adalah peraturan yang sentiasa dlpatuhi dan diamalkan
dalam masyarakat Malaysia terutamanya pada hari perayaan. 9dat istiadat ini mencirikan
*ebudayaan *ebangsaan. 9ntara hari-hari perayaan yang sama-sama dihrmati ialah 7ari
*ebangsaan Malaysia pada !1 'gs& 7ari Deepa+ali& ,ahun %aru )ina& 7ari 6aya& 5ambutan
Maulud Nabi Muhammad s.a.w&
Slgan %$ala!sia atau D5atu MalaysiaD adalah satu gagasan peribadi yang diperkenalkan
leh Perdana Menteri Malaysia keenam& Datuk 5eri Najib ,un 6a$ak pada 2 9pril 244.. (ntipati
gagasan ini idea satu bangsa tanpa mengira kepelbagaian etnik& sub-etnik dan kebudayaan.
5emua pihak mestilah bersama-sama menjayakannya. Pelaksanaannya bukan dibuat semalaman
tetapi secara e+lusi.(a adalah ramuan serta frmula pentadbiran dalam prses negara menuju
<awasan 2424 serta menjadi cemerlang& gemilang dan terbilang seperti yang diperjuangkan
perdana menteri keempat dan kelima iaitu ,un Dr Mahathir Mhamad dan ,un 9bdullah 9hmad
%adawi
9spek utama ialah sikap saling hrmat menghrmati dan bersikap menerima di antara satu
sama lain.Masyarakat majmuk di Malaysia perlu disatukan melalui D1MalaysiaD. 7ubungan kaum
dipereratkan bagi jangka masa panjang. Prinsip utama yang mendasari 1Malaysia adalah
kebersamaan dan kekitaan dalam satu keluarga besar. 'leh yang demikian slgan ini sudah tentu
menjadi satu pemangkin kepada perpaduan rakyat di negara ini.
)ara paling penting untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia ialah
melalui penggunaan bahasa kebangsaan. Penggunaan satu bahasa perhubungan dan
persefahaman di antara satu kaum dengan yang lain dapat diwujudkan tanpa menimbulkan rasa
curiga. 1angkah ini mempercepatkan lagi perpaduan dan rasa hrmni antara kaum di negara ini.
(&) 'umusan
Pengetahuan
*eamanan negara ini sangat penting dalam usaha negara ini menginjak menjadi sebuah
negara maju menjelang tahnun 2424. 9ntara faktr utama kejayaan ini bleh dicapai ialah
melalui situasai keamanan dan kesejahteraan negara sentiasa terjamin atau tidak bleh
dikmprmi leh sebarang faktr lain.
%erdasarkan peristiwa 1! Mei 1.3. kita wajar memperkuat semula perpaduan kaum di negara
ini agar semua anggta masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan harmni di negara
yang kita cintai ini.
Dalam nada yang sama kita seharusnya memahami dan menghayati peristiwa sejarah negara
negara ini yang terjajah sekian lama dan memerlukan kekuatan segenap sudut bagi menjamin
penjajahan ke atas negara ini tidak lagi akan berlaku .
(ktibar
*ita juga seharusnya mengambil iktibar bahawa perpaduan hanya dapat dicapai jika
semua rakyat bersatu padu & bertlak ansur& hrmat menghrmati antara sesama angta
masyarakat
7arapan
5aya berharap agar semua warga negara ini akan sentiasa mematuhi undang-undang:
peraturan& tidak terpengaruh dengan anasir luar dan menghargai jasa tkh yang telah banyak
berjuang bagi mendapatkan kemerdekaan dan memenuhi kemerdekaan ini agar menjadi lebih
bermakna akhirnya.
(g) sumber rujukan