Anda di halaman 1dari 1

N0 NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

1 Peneliti
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Il*% +ang &i)%t%,#an
2 Peneliti Ki*ia Ling#%ngan
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Te#ni# #i*ia/Te#ni# Ling#%ngan
$ Peneliti Pangan
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Il*% Pertanian/Te#n"l"gi Pangan
- Peneliti Ba,an Ba#% Kera!inan L"ga*
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Kera!inan L"ga* De#"rati'/Kera!inan L"ga* M%lia
. Peneliti Ele#tr"ni#a
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Te#ni# Ele#tr"
/ Peneliti Energi
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang 0e#a+asa Energi/Te#ni# Listri# &an Energi
1 Peneliti 2asil 2%tan
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Il*% Ke,%tanan
3 Peneliti Ke*asan
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Desain 4ra'is/Desain 4ra'is &an M%lti*e&ia
5 Peneliti Kera*i#
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Desain 4ra'is/Desain 4ra'is &an M%lti*e&ia
10 Peneliti Kete#ni#an
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Te#ni#
11 Peneliti Ki*ia
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Il*% Ki*ia/Te#ni# KI*ia
12 Peneliti K%lit &an Pr"&%# K%lit
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Il*% Peterna#an/Il*% Pr"&%#si &an Te#n"l"gi Peterna#an
1$ Peneliti Ling#%ngan
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Te#ni# Ling#%ngan
1- Peneliti Metal%rgi
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Te#ni# Metal%rgi/Te#ni# Material &an Metal%rgi
1. Peneliti Pangan
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Il*% Pertanian/Te#n"l"gi Pertanian/0e#a+asa Pangan
1/ Peneliti P"li*er
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Te#ni# Ki*ia/Te#n"l"gi P"li*er/Ki*ia P"li*er/Desain &an
11 Peneliti Te#ni# In&%stri
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Te#ni# In&%stri
13 Peneliti Te#n"l"gi Pangan
Magister (S2)/Pasa Sar!ana (S2)/D"#t"r (S$) ses%ai &engan #%ali'i#asi
(en&i&i#an &i )i&ang Il*% Pertanian/Te#n"l"gi Pertanian/0e#a+asa Pangan
JENIS-JENIS JABATAN FUNGSIONAL PENELITI