Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN LADAP KURSUS KSSR DAN PBS

TAHUN 4
BUTIRAN LADAP:
NAMA SEKOLAH SJK (T) ENGGOR
HARI AHAD - RABU
TARIKH 22-24 SEPTEMBER 2013
MASA 8.00 PAGI PETANG
NAMA PEMBENTANG KANAGES!AR" A#P SEGER
JUMLAH KEHADIRAN 10#11
BILANGAN TIDAK HADIR 1
BIL. ISI KANDUNGAN
$ATATAN
(%&'&(#)*(+&,&(#-&*(--&*( .&(/
%01,&*)&()
1. KONSEP PENGGUNAAN BBM "ANG BERKESAN MODUL
2. PENGAJARAN SAINS DALAM MAKMAL PERISIAN PO!ER POINT
3. KEMAHIRAN BER2IKIR ARAS TINGGI MODUL
4. KEMAHIRAN PROSES SAINS MODUL
.
3.
4.
8.
D*50+*&,&( 6-0': D*5&',&( 6-0':
777777777.. 777777777..
( KANAGES!AR" A#P SEGER ) (JA"A KUMAR A#L SABAPATH")
T&1*,': 18. 11. 2013 $69 S0,6-&':