Anda di halaman 1dari 40

Zaman Air Batu

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.


Zaman air batu adalah tempoh di mana suhu iklim bumi turun menyebabkan peningkatan
jumlah pembentukan air batu di kutub dan glasier gunung.
Zaman air batu adalah tempoh suhu menurun dalam jangka masa yang lama dalam iklim bumi
yang seterusnya menyebabkan peningkatan dalam keluasan air batu di kawasan kutub dan glasier
gunung. Secara geologi, zaman air batu sering digunakan untuk merujuk kepada tempoh lapisan
air batu di utara dan selatan hemisfera dengan takrifan ini kita masih dalam zaman air batu.
Secara ringkasnya, dan untuk tempoh 4 juta tahun kebelakangan ini, takrifan "zaman air batu"
digunakan untuk merujuk kepada tempoh yang lebih sejuk dengan litupan air batu yang luas di
seluruh benua Amerika Utara dan Eropah. Dari sudut ini, zaman air batu terakhir berlaku kira-
kira 10,000 tahun lalu. Zaman ini juga dikatakan sebagai suatu tempoh glasier untuk tempoh
sejuk ketika zaman air batu dan perantaraan glasier (interglacial) untuk suatu tempoh yang
panas.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIANSEJARAH TAHUN EMPAT

Mata Pelajaran danKelas
Sejarah Tahun 4 Sarawak
Standard Kandungan
Zaman Air Batu
Masa
8.40 9.40 pagi (1 jam)
FokusStandard Pembelajaran
2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu
2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu.
K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar.
Objektif
Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat
;i . me n y a t a k a n ma k s u d z a ma n a i r b a t u
i i . menj el as kan s ekur ang- kur angnya empat perubahan yang berlaku pada zaman air batu
iii.menyenaraikan dua keperluan menghargai alam sekitar.
Aktiviti
1.Menonton tayangan video tentang salji yang turun padamusim sejuk semasa perayaan
Hari Krismas (TMK)
2.Bercerita tentang keadaan semasa cuaca sejuk dan cuacapanas berdasarkan video yang
ditonton.
3.Melihat gambar keadaan bentuk muka bumi di kawasanyang mengalami musim sejuk
melalui slaid powerpoint(KPS)
4.Membentangkan jawapan berdasarkan kad arahan yangdiberikan.
EMK
Nilai Murni : bersyukur, kasih saying
KPS : elemen asas sejarahDimensi Kewarganegaraan : berbangga dengan sejarah asal-usul Negara
TMK : belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar
Komputer, LCD,DVD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis,kad arahan
Refleksi

30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.

Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.

Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
SEJARAH
Mata Pelajaran dan
Kelas
Sejarah Tahun 4 Mawar
Tema/Tajuk Zaman Air Batu
Masa 11.40 12.40 t/hari

Fokus
Standard Kandungan:
2.1 Zaman Air Batu.
Standard Pembelajaran:
2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu
2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air
Batu
K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
i. Menyatakan maksud zaman air batu.
ii. Menjelaskan perubahan-perubahan yang berlaku pada zaman air
batu.
iii. Murid dapat menyatakan tiga keperluan menghargai alam sekitar.
Aktiviti 1. Menonton tayangan video pada musim sejuk Ice Age 2 (TMK).
2. Guru menjana idea murid dengan bercerita tentang keadaan zaman
air batu berdasarkan video yang ditonton.
3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang video mengikut
pengetahuan sedia ada murid.
4. Murid diagihkan kepada 5 kumpulan.
5. Murid dibawa keluar kelas.
6. Setiap kumpulan diberi beberapa kiub ais. Murid melihat perubahan
yang berlaku kepada kiub ais dan guru mengaitkan dengan
pengajaran berdasarkan tajuk.
7. Setiap kumpulan memberikan pendapat tentang perubahan yang
berlaku pada kiub ais tersebut dalam konteks Zaman Air Batu.
8. Guru menjelaskan Zaman Air Batu dalam konteks sejarah dengan
menerapkan nilai menghargai alam sekitar seperti mencintai alam
sekitar daripada berlakunya bencana.
9. Murid berbincang dalam kumpulan tentang keperluan menghargai
alam sekitar dan guru memberikan bimbingan kepada setiap
kumpulan.
10. Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan.
11. Guru dan murid membuat ulasan dan kesimpulan.
12. Guru memberikan latihan pengukuhan kepada murid untuk membuat
banding beza tentang alam sekitar berdasarkan bahan bergambar.

EMK Nilai Murni bersyukur, kasih sayang,
menghargai alam sekitar,team
building
KPS - Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan sejarah asal-
usul negara.
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu
Belajar
Komputer, LCD,DVD, kertas mahjong, kuib ais dan alat tulis,
Refleksi (dicatat
selepas proses
pengajaran &
pembelajaran
selesai)
30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.


STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI EMK CATATAN
Permulaan (5 minit)
Menonton tayangan video klip
1. Murid menonton tayangan video klip Ice Age

2. Guru bertanyakan soalan kepada murid
berkaitan klip video yang ditayangkan:

a) Siapa tahu tajuk cerita ini?
Murid menjawab soalan guru secara lisan
b) Apa maksud tajuk itu dalam bahasa Melayu?
Murid menjawab secara lisan
c) Masa itu semua kawasan dilitupi/ dipenuhi apa?
Murid menjawab soalan guru

3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk
pelajaran hari ini.

Nilai Murni
-bersyukur
- kasih sayang

EMK
-TKP
-TMK
KB
-Menjana Idea
-menghubung kait
BBM
-Komputer riba,
LCD, DVD


Aktiviti 1 (15 minit)
1.Guru membahagikan murid kepada dua
kumpulan . Kumpulan 1 diminta menyenaraikan
keadaan semasa cuaca sejuk /terlalu sejuk.
Kumpulan 2 menyenaraikan sebab-sebab cuaca
menjadi sejuk/ terlalu sejuk.

2. Murid-murid berbincang dalam kumpulan
masing-masing menyenaraikan hasil dapatan
mereka dalam kertas sebak.
3. Guru meminta setiap ketua kumpulan untuk
membentangkan hasil perbincangan di hadapan
kelas.
4. Murid membentangkan hasil dapatan masing-
masing.
5. Guru merumuskan pembentangan murid dan
mengaitkannya dengan proses membuat air batu
di rumah masing-masing.

EMK
keusahawanan
Nilai
menghargai alam
KB
menjana idea

Ciri cuaca sejuk
menggigil
salji
baju tebal

Ciri cuaca panas
berpeluh
matahari terik
haus/ dahaga

Zaman air batu
adalah dunia
diliputi salji/ air
batu dan
berkeadaan sejuk6. Guru cuba mengaitkan isi pelajaran dengan
meminta murid menjelaskan maksud zaman air
batu.
7. Murid memberikan pelbagai jawapan.
8. Guru memberikan pengukuhan dan
memberikan jawapan yang paling tepat tentang
maksud zaman air batu.

Aktiviti 2 (20 minit)
1. Guru menunjukkan gambar slaid/ klip video
kawasan-kawasan yang dilitupi air batu yang
sedang mencair.

2. Murid diminta menjelaskan peristiwa/
kandungan klip video

3. Guru juga merumuskan jawapan murid dengan
satu eksperimen ringkas iaitu kiub air batu yang
terdedah.

4. Guru meminta murid menyenaraikan sebab-
sebab air batu mencair.

5.Murid menyenaraikan sebab-sebab air batu
mencair.

6. Guru menyoal murid kenapa cuaca menjadi
panas.
Murid-murid memberi beberapa jawapan .

7. Guru mengaitkan jawapan murid dengan
menerangkan tentang keadaan dan pencairan
zaman air batu dengan bantuan gambar-gambar
berkaitan dan mengaitkan dengan perubahan
zaman air batu.

Nilai
menghargai alam

EMK
ICT

KB
memberi sebab


suhu dibawah
takat beku
manusia bergerak
bebas
dunia seolah-olah
satu daratan
sahaja
litupan air batu
yang jelas
Aktiviti 3 (15 minit)
1. Guru menyediakan tiga stesen. Setiap stesen
disediakan gambar-gambar dan kad arahan
Murid dibahagikan kepada 3 stesen berikut:


EMK
ICT

BBM
gambar

Stesen 1 (zaman Air batu) -
Stesen 2 (perubahan-perubahan zaman air
batu)
Stesen 3 (alam sekitar)

2. Murid akan bergerak ke setiap stesen yang
ditetapkan. Murid akan menjawab soalan
berdasarkan arahan yang terdapat dalam
kad arahan dalam kertas sebak yang
disediakan.

3. Murid akan membentangkan jawapan
mereka dan guru akan memberi
maklumbalas.


KB
menjana idea
menjelasPenutup (5 minit)
1. Guru menunjukkan semula gambar-gambar
berkaitan zaman air batu.

2. Murid diminta menyatakan kepentingan
menjaga alam sekitar.

3. Guru merumuskan isi-isi penting dalam
pelajaran hari ini.
Nilai
menjaga alam
sekitar

Contoh : Kad/ gambar untuk stesen
Kad Arahan
Stesen 1 :
Berdasarkan gambar dibawah, kumpulan anda diminta menjawab soalan-soalan
berikut:

(contoh gambar)

1. Apa yang anda
dapat perhatikan dari
gambar di atas?

2. Bagaimana
keadaan waktu ini?

3. Bolehkah air
batu dalam gambar di atas cair?

4. Mengapakah air batu boleh cair?

Rancangan Pengajaran Harian
Mata pelajaran Sejarah /
Tema / Tajuk Zaman Prasejarah
Kelas 4 Bersatu
Masa 8.00-9.00 pagi
Tarikh 20-9-2013
Standard
Kandungan
3.1 Kehidupan manusia prasejarah.
Standard
Pembelajaran
3.1.1. Menyatakan maksud prasejarah.
3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah
3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah
K3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah

EMK Nilai : Rajin berusaha, bekerjasama dalam kumpulan
KPS : Konsep masa
Dimensi Kewarganegaraan : Perkongsian sejarah
TMK : belajar melalui TMK

Objektif Di akhir pembelajaran , murid dapat:-
1. Menyatakan maksud prasejarah.
2. Menyatakan 4 lokasi kehidupan prasejarah
3. Menyenaraikan 4 kegiatan masyarakat prasejarah.

Bahan Bantuan
Mengajar
Video , gambar , puzzle
Aktiviti
Set Induksi (5 minit)
1. menunjukkan suasana atau situasi
zaman prasejarah.
Contoh : gua, orang purba,
dinosaur( bersoal jawab dengan murid)

V
i
d
e
o
p
u
2. Guru menerangkan maksud prasejarah
masukan dari segi pakaian

Langkah 1 (15minit)
1. Penempatan kehidupan zaman prasejarah
(mencungkil pengetahuan sedia ada murid)
Contoh : Sungai , gua , atas pokok


Langkah 2 ( 15 minit)
Mengapakah tempat tinggal itu menjadi tumpuan ?
(Huraikan )
- Keselamatan- atas pokok
- Sumber makanan senang diperolehi
- Sumber air minuman
- Pengangkutan


Langkah 3( 20 minit)
1. Aktiviti mencantum gambar lokasi dan
z
z
l
e
V
i
d
e
o

g
a
m
b
a
r
mengaitkan aktiviti manusia pra sejarah.
2. Bahagikan murid dalam 4 kumpulan.
Kumpulan 1- Gua
Kumpulan 2 Sungai
Kumpulan 3 kawasan lapang
Kumpulan 4 pinggir hutan
3. Pembentangan kumpulan.
Setiap kumpulan akan membentangkan
hasil kumpulan .

Penutup ( 5 minit)
1. Aktiviti kuiz secara lisan / spontan.
Contoh:
- Berikan maksud prasejarah
- Berikan 2 lokasi prasejarah
- Berikan 4 kegiatan prasejarah.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
SEJARAH
Mata Pelajaran dan Kelas Sejarah Tahun 4 Kreatif
Tema/Tajuk 4. Kerajaan Melayu Awal
Masa 8.40 9.40 pagi
Standard Kandungan
4.1 Mengetahui dan memahami kedudukan kerajaan Melayu awal

Standard Pembelajaran

4.1.1 Menamakan kerajaan-kerajaan Melayu awal.
4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan-kerajaan Melayu awal pada
peta Malaysia
K4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaan-kerajaan Melayu awal

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
i. Menamakan dan menandakan 3 lokasi kerajaan-kerajaan Melayu pada
peta Malaysia.
ii. Menyebut keistimewaan kerajaan-kerajaan Melayu Awal


Aktiviti 1. Menayangkan slaid peta Malaysia
2. Bersoaljawab dan perbincangan tentang lokasi kerajaan-kerajaan Melayu
di Malaysia.
3. Mengenalpasti keistimewaan setiap kerajaan-kerajaan Melayu awal
4. Menjelaskan kegiatan ekonomi di setiap lokasi cara hidup

EMK Nilai Murni bersyukur, kerjasama, rajin, kreatif

KPS - Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan Perasaan kekitaan
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD,DVD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis.
Refleksi

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI EMK CATATAN
Permulaan (5 minit)
Murid melihat tayangan video Hikayat Merong
Mahawangsa

Perbincangan dan soal jawab berdasarkan video.

Menghubungkait tayangan video dengan tajuk
pembelajaran
Nilai Murni
-bersyukur
- kasih sayang

EMK
-TKP
-TMK
KB
-Menjana Idea
-menghubung kait
BBM
-Komputer riba,
LC D, DVD


Aktiviti 1 (15 minit)
1. Guru menayangkan slaid peta Malaysia

2. Perbincangan dan penerangan tetang
kerajaan-kerajaan Melayu awal serta
lokasinya berdasarkan slaid peta Malaysia

a) Bruas
b) Kedah Tua
c) Gangga Negara

3. Penerangan dan soal jawab tentang
keistimewaan kerajaan-kerajaan melayu

EMK
keusahawanan
Nilai
menghargai alam
KB
menjana ideaSkrin Paparan Peta
Malaysia

Bahan dari internet
awal.

Gambar-gambar tinggalan
sejarah

Aktiviti 2 (15 minit)
1. Guru membahagikan murid kepada
beberapa kumpulan.

2. (Kumpulan Pintar) -Murid diminta menandakan
dan menamakan lokasi kerajaan-kerajaan Melayu
awal pada peta Malaysia yang diberikan

3. (Kumpulan Bijak) -Murid diminta menamakan
lokasi kerajaan-kerajaan Melayu awal mengikut lokasi
yang telah ditandakan pada peta Malaysia dengan
bimbingan guru.

4. . (Kumpulan Pandai) -Murid diminta
melengkapkan nama kerajaan-kerajaan Melayu
awal dengan mengisi huruf- huruf yang tertinggal
pada lokasi yang ditanda pada peta Malaysia.
Nilai
Hormat- menghormati
Kerjasama


KB
Menghubung kait


Lembaran kerja
Peta Malaysia
Aktiviti 3 (15 minit)
1. Wakil murid diminta tampil ke hadapan kelas
membentangkan hasil kerja kumpulan

2. Perbincangan dan soal jawab tentang hasil
kerja yang dibentangkan.

3. Guru mengedarkan lembaran kerja (peta
minda)

4. Semua murid diminta melengkapkan
keistemewaan 3 kerajaan-kerajaan Melayu
awal berdasarkan gambar yang disediakan.KB
menjana idea
menjelas


Lembaran kerja

Penutup (5 minit)
1. Guru meminta murid-murid membuat
kesimpulan tentang apa yang dipelajari.

2. Guru merumuskan isi-isi penting dalam
pelajaran hari ini.

Nilai
Menghargai jasa
patriotik


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
SEJARAH

Mata Pelajaran dan Kelas Sejarah Tahun 4 Maju
Tema/Tajuk Mari Belajar Sejarah
Masa 8.40 9.40 pagi

Fokus
Standard Kandungan:
1.2 Pengertian Diri dan Keluarga


Standard Pembelajaran:
1.2.2 Mengenalpasti salah silah keluarga
1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas
1.2.4 Mengenalpasti gelaran anggota keluarga
K1.2.7 Menyatakan adap yang perlu diamalkan dalam keluarga

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
i. Menyatakan bilangan anggota dalam keluarga
ii. Menyatakan panggilan dalam keluarga
iii. Menyatakan maksud keluarga asas
Aktiviti 1. Menonton tayangan video Keluarga bahagia
2. Bersoaljawab berkaitan dengan ahli keluarga.
3. Menghasilkan salasilah keluarrga.
EMK Nilai Murni bersyukur, kasih sayang , sopan-
santun, hormat-menghormati
KPS - Elemen asas salasilah keluarga
Dimensi Kewarganegaraan bersyukur dikurniakan sebuah
keluarga
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer,video, LCD, buku latihan, kertas lukisan, alat tulis,
RefleksiSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI EMK CATATAN
Permulaan (5 minit)
Menonton tayangan video klip
1. Murid menonton tayangan video klip
Keluarga bahagia

2. Guru bertanyakan soalan kepada murid
berkaitan lagu yang diperdengarkan.

a) Siapakah yang perlu kita sayangi?
Murid menjawab soalan guru secara lisan
b) Lagu ini tentang apa?
Murid menjawab secara lisan

3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan
tajuk pelajaran hari ini.

Nilai Murni
-bersyukur
- kasih sayang

EMK
-TKP
-TMK
KB
-Menjana Idea
-menghubung
kait
BBM
-Komputer riba,
LCD, Video


Aktiviti 1 (15 minit)
1. Guru menunjukkan carta sebuah keluarga
asas.
2. Guru bertanyakan soalan berdasarkan
carta tersebut.
Contoh:
a.) Siapakah ahli keluarga asas?
Ibu, bapa, , kakak, abang, adik dan saya
b.) Siapakah ketua keluarga?
Ayah
c.) Menyenaraikan ahli keluarga secara lisan.EMK
keusahawanan
Nilai
Sopan santun
KB
menjana idea

ABM
Carta Keluarga


Aktiviti 2 (20 minit)
1. Guru bersoal jawab mengenai ahli
keluarga murid.

2. Murid diminta menyatakan panggilan
kepada ahli keluarga yang telah
desenaraikan tadi.
Contoh:
a.) Bagaimana kamu panggil ayah kamu?

b.) Bagaimana kamu panggil adik kamu?

3. Guru menerapkan nilai murni- hormat-
menghormati semasa PdP.

4.Murid diminta menyatakan maklumat ahli
keluarga seperti nama, umur dan
pekerjaan(jika ada).

5.Guru menerangkan ayah merupakan
ketua ahli keluarga.

Nilai
Kasih sayang
Sopan santun
Hormat-
menghormati

EMK


KB
Aktiviti 3 (15 minit)
1. Guru mengedarkan lembaran kerja
kepada murid.

2. Murid diminta mennjawab soalan
berdasarkan arahan yang dinyatakan dalam
lembaran kerja.

3. Murid akan membentang jawapan
mereka.

4. Guru memberi maklum balas.EMK


KB
menjana idea
menjelas


BBM
Lembaran KerjaPenutup (5 minit)
1. Guru menayangkan semula lagu
Keluarga Bahagia

2. Murid diminta menyanyi bersama.
Nilai
Kasih sayang


3.Guru merumuskan kepentingan institusi
keluarga .TAJUK KAJIAN KES:
KERAJAAN-KERAJAAN MELAYU AWAL

4.1.1 Menamakankerajaan-kerajaan Melayu awal.
4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan-kerajaanMelayu
pada peta Malaysia.
K4.1.6 Menyatakan keperluan menjagakebersihan pesisiran
pantai.


Penyataan Masalah:

Kerajaan Melayu Awal dikatakan telah wujud sejak sekian lama.
Buktikan pernyataan tersebut.

Soalan yang boleh dikemukakan kepada murid sebagai panduan
perkembangan idea.
1. Nyatakan nama kerajaan melayu awal yang wujud dan lokasinya.
2. Warnakan dan labelkan lokasi kerajaan melayu awal yang telah
disenaraikan di peta.
3. Senaraikan aktiviti berasaskan laut dalam kerajaan melayu awal.
4. Apakah nilai murni yang perlu anda amalkan untuk menjaga
kebersihan pesisiran pantai dan kepentingannya.Objektif kajian:

1. Murid dapat menyatakan kerajaan awal yang wujud.(kognitif)
2. Murid dapat mengenalpasti lokasi kerajaan melayu awal.
(psikomotor)
3. Murid dapat menamakan laut/selat/ pulau pada peta tentang
kewujudan kerajaan melayu awal. (psikomotor)
4. Murid dapat menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam kerajaan
melayu awal. (kognitif)
5. Murid dapat menyatakan keperluan menjaga kebersihan alam
sekitar terutama di persisisran pantai. (afektif)

Rujukan sumber:

1. Buku teks
2. Internet
3. Temubual
4. Surat khabar
5. Majalah
6. Lain-lain

Kaedah pelaksanaan:
1. Perbincangan bersama dengan guru tentang topik.
2. Dilakukan secara berkumpulan (2- 3 orang).
3. Guna kertas A4 (1-5 halaman).
4. Boleh menggunakan tulisan tangan atau ditaip ( font:Times New
Roman, saiz: 14)
5. Muka depan hasil kerja mesti ada tajuk, nama murid, kelas dan
nama guru.
6. Tempoh masa kajian selama 2 minggu.

Laporan Kajian:
1. Buku skrap
2. Pembentangana. Pemilihan tajuk ( Kajian Peristiwa)
TAJUK 1: ZAMAN PRASEJARAH
Standard Kandungan Standard Pembelajaran


3.1 Kehidupan manusia
prasejarah


3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah
3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah
3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat
prasejarah
3.1.4 Mengenal pasti alatan dan
kegunaannya dalam masyarakat
prasejarah
3.1.5 Menyatakan kepercayaan manusia
prasejarahb. Mengenalpasti masalah dan membina hipotesis
Kehidupan manusia prasejarah
Peralatan zaman prasejarah

TAJUK KAJIAN KES:


Kehidupan Zaman PrasejarahArahan:
Persoalan lain yang boleh ditimbulkan oleh guru untuk membantu murid
mengembangkan idea.
Soalan-soalan Kajian Kes

1. Apakah yang dimaksudkan dengan prasejarah?
2. Nyatakan lokasi atau tempat prasejarah yang kamu ketahui? (berserta gambar)
3. Bagaimanakah cara hidup masyarakat manusia prasejarah? (tempat tinggal, perubahan
petempatan)
4. Senaraikan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat prasejarah untuk meneruskan
kehidupan seperti mencari sumber makanan dan tempat perlindungan.
5. Senaraikan alatan dengan menggunakan oleh nmasyarakat prasejarah dan kegunaan
alatan tersebut.
6. Apakah jenis kepercayaan masyarakat prasejarah?

Soalan banding beza hasil dapatan.

1. Nyatakan perbezaan cara hidup masyarakat prasejarah dengan masyarakat sekarang
dalam pelbagai aspek.
2. Bandingkan peralatan zaman prasejarah dengan peralatan zaman sekarang.
3. Bezakan jenis kepercayaan masyarakat prasejarah dengan kepercayaan masyarakat
sekarang?

Kesimpulan

1. Mengapakah kita perlu menghargai tinggalan sejarah?
2. Apakah pendapat kamu tentang masyarakat prasejarah dan kaitan dengan kehidupan
kamu pada masa kini?
CONTOH
PELAKSANAAN
KAJIAN KES

PROSES PELAKSANAAN

LANGKAH 1: PENYATAAN MASALAH

Guru mengenal pasti tajuk / tema

3.1 Kehidupan manusia prasejarah

LANGKAH 2: OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian ini adalah untuk membolehkan murid:

1. Menyatakan cara kehidupan masyarakat prasejarah
2. Menyenaraikan alatan dan kegunaan alatan tersebut dalam
masyarakat prasejarah.
CONTOH
PELAKSANAAN
KAJIAN KES

PROSES PELAKSANAAN
3. Menyatakan kepentingan menghargai tinggalan sejarah.
4. Menyatakan kepercayaan manusia prasejarah.

PERANCANGAN GURU
Menetapkan tempoh kajian selama sebulan
Pembentukan kumpulan (3-5 orang dalam satu kumpulan)
Memberi tugasan-berikan beberapa soalan perbincangan bagi
mencungkil pendapat murid
Menentukan kaedah kajian yang ingin dilakukan:-
- Kaedah kajian menggunakan media. Contoh: internet
- Kaedah kajian Pusat sumber

Menentukan bentuk laporan - buku skrap dan pembentangan/lakonan

LANGKAH 3: RUJUKAN SUMBER


1. Buku teks Kajian Tempatan Tahun 4.
2. Buku teks Sejarah Tahun 4
3. Buku teks Sejarah Tingkatan 1
4. Laman sesawang


LANGKAH 4: ANALISIS DATA

Banding beza hasil dapatan daripada pelbagai sumber
rujukan.

1. Perbandingan kehidupan masyarakat zaman dahulu dengan
kehidupan sekarang.
2. Perbandingan peralatan-peralatan dahulu dengan peralatan
sekolah.
3. Perbandingan jenis kepercayaan masyarakat prasejarah dengan
masyarakat sekarang.

LANGKAH 5: LAPORAN KAJIAN
Laporan: Pembentangan/laporan bertulis/ buku skrap
Hasil Laporan :
Mengandungi 1 5 halaman
Merangkumi Tajuk Kajian, Pendahuluan, Perbincangan( Hasil
Kajian), Kesimpulan dan Rujukan.a. Pemilihan tajuk ( Kajian Peristiwa)
TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
Standard Kandungan Standard Pembelajaran


5.2 Parameswara sebagai
pengasas Kesultanan Melayu
Melaka5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perlalanan
Parameswara dari Palembang ke Melaka.

K5.1.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh
yang boleh dicontohi
b. Mengenalpasti masalah dan membina hipotesis
Peta perjalanan Parameswara


TAJUK KAJIAN KES:


Melaka merupakan sebuah sebuah negeri yangbolehdibanggakan.Menjelaskan
rentetan peristiwa perjalananParameswara dari Palembang ke Melaka.
Buktikanpernyataan tersebut.Arahan:
Persoalan lain yang boleh ditimbulkan oleh guru untuk membantu murid
mengembangkan idea.

1. Siapakah Parameswara?
2. Parameswara berasal dari mana?
3. Apakah peristiwa yang mendorong Parameswara melarikan diri dari Palembang
ke Temasik ?
4. Kenapakah Parameswara melarikan diri pula dari Temasik ke Muar ?
5. Bagaimanakah Melaka mendapat nama?
CONTOH
PELAKSANAAN
KAJIAN KES

PROSES PELAKSANAAN

LANGKAH 1: PENYATAAN MASALAH

Guru mengenal pasti tajuk / tema

5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perlalanan
Parameswara dari Palembang ke Melaka.


LANGKAH 2: OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian ini adalah untuk membolehkan murid:

1. Menyatakan sejarah kewujudan tokoh terbilang Parameswara.
2. Mengenalpasti perjalanan Parameswara dari Palembang ke
Melaka.
3. Mengenal pasti bagaimanakah Melaka mendapat nama.
4. Mengaplikasi kemahiran meneroka bukti bagi menjana pemikiran
kritis dan kreatif.
PERANCANGAN GURU
Menetapkan tempoh kajian- SEBULAN
Pembentukan kumpulan(jika perlu)
Memberi tugasan-berikan beberapa soalan perbincangan bagi
CONTOH
PELAKSANAAN
KAJIAN KES

PROSES PELAKSANAAN
mencungkil pendapat murid
Menentukan kaedah kajian yang ingin dilakukan:-
- Kaedah kajian perpustakaan
- Kaedah TMK
Menentukan bentuk laporan-buku skrap/persembahan/
pembentanganLANGKAH 3: RUJUKAN SUMBER

Majalah/buku
Dokumen/Jurnal
Laman sesawang
Muzium/Arkib/Agensi berkaitan-Jabatan
Penerangan,Agensi Pelancongan

LANGKAH 4: ANALISIS DATA

Banding beza hasil dapatan daripada pelbagai sumber rujukan.

LANGKAH 5: LAPORAN KAJIAN
Laporan: Pembentangan/laporan bertulis/ buku skrap
Hasil Laporan :
Mengandungi 1 5 halaman
Merangkumi Tajuk Kajian, Pendahuluan, Perbincangan( Hasil
Kajian), Kesimpulan dan Rujukan.


Melaka merupakan sebuah negeri yang boleh
dibanggakan,RENTETAN peristiwa perjalanan Parameswara
dari Palembang ke Melaka.
Buktikan pernyataan tersebut.
Nama ahli kumpulan: 1.choo lai hoe
2.nurul azila
3.zaiton taib
4.azlina faharuddin
5.juliati jantan
6.n.vasugi
7.fu lee kuan
8.lee foong foong
9. norhaniza shahabuddin
10.suhaimi hashim
11.anna hanim othman
12.noor hayati harun
PENDAHULUAN

Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh Parameswara. Parameswara telah
mengasaskan Melaka
pada sekitar tahun 1400. Parameswara mendapati Melaka banyak mempunyai
keistimewaan.Keistimewaan Melaka:

i. Pokok bakau boleh dijadikan sumber kayu api dan dibuat tiang rumah. Pokok api-
api pula dijadikan benteng pertahanan.

ii. Terdapat bukit yang boleh menjadi petunjuk pelayaran. Dari bukit ini juga mereka
dapat mengawal kapal yang keluar dan masuk ke Melaka.


iii. Muara Sungai Melaka yang dalam dan kedudukannya yang terlindung daripada
tiupan angin monsun sesuai dijadikan pelabuhan dan persinggahan kapal.
Perbincangan


Mari kita lihat peristiwa Parameswara mengasaskan Melaka.
Parameswara merupakan putera raja yang berasal dari Palembang.
Sumatera. Parameswara berusaha untuk membebaskan palembang
daripada naungan kerajaan Majapahit. Apabila gagal, Parameswara
melarikan diri ke Temasik.

Temasik merupakan negeri di bawah naungan kerajaan Siam.
Parameswara telah menguasai Temasik. Tindakan Parameswara
menimbulkan kemarahan Siam. Oleh itu, Siam mengatur rancangan
untuk menyerang Temasik.

Walau bagaimanapun, Parameswara bertindak melarikan diri ke Muar
sebelum sempat Siam menyerang. Di Muar, Parameswara masih
berasa dirinya tidak selamat.

Parameswara meneruskan perjalanannya ke utara melalui Sening
Ujung dan Bertam. Akhirnya, Parameswara tiba di sebuah
perkampungan nelayan. Semasa tiba di sebuah kampung nelayan,
Parameswara dan pengikutnya berehat di bawah sepohon pokok.
Parameswara telah melihat anjing perburuannya ditendang oleh
seekor pelanduk putih sehingga jatuh ke dalam sungai. peristiwa ini
dianggap luar biasa kerana pelanduk yang kecil dapat mengalahkan
seekor anjing. Kegagahan pelanduk menyebabkan baginda
merasakan tempat itu istimewa untuk mendirikan kerajaan. Oleh itu,
baginda telah menamakan kawasan tersebut sebagai Melaka sempena
nama pokok tempat baginda berehat.Peta menunjukkan perjalanan Parameswara dari Palembang ke
Melaka.Kesimpulan

Parameswara, putera raja dari Palembang setelah ditumpaskan oleh
Majapahit telah menuju ke Temasik (nama asal Singapura) dan akhirnya
membuka negeri Melaka.Dari kajian kes ini,kumpulan 10 telah berjaya
menghasilkan satu kajian menyeluruh mengenai Perjalanan Parameswara
dari Palembang ke Melaka.Melalui kajian ini kami dapat mengetahui sejarah
pembukaan Melaka.SOALAN PERTENGAHAN TAHUN SEJARAH TAHUN 4 KSSR

Sejarah


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
TAHUN 4
2014
SEJARAH


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA
DIBERITAHUARAHAN : Jawab semua soalan.


Jawab semua soalan di bawah. Pilih satu jawapan yang betul sahaja.


1. Maksud sejarah yang paling tepat ialah
A Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu lampau
B Sejarah ialah peristiwa yang akan berlaku
C Sejarah ialah cerita dongeng yang berlaku pada waktu lampau
D Sejarah ialah cerita yang menarik untuk dibaca

2. Sumber pertama boleh didapati dalam bentuk
A Buku
B Ucapan
C Akhbar
D Batu bersurat

3. Muzium berperanan sebagai
A Tempat bersiar-siar sambil membeli barang purba
B Tempat menyimpan dan memelihara bahan-bahan bersejarah
C Tempat orang ramai berkumpul dan menjual barang-barang bersejarah
D Tempat untuk orang ramai mendapatkan maklumat tentang suatu tempat

4. Mengapakah sejarah penting dalam kehidupan kita?
A Mengetahui cerita seseorang
B Boleh menjadi iktibar dan pelajaran
C Melahirkan masyarakat yang suka membaca
D Bersemangat untuk berperang dengan orang lain

5. Apakah maksud biodata diri?
A Pengenalan diri seseorang
B Dokumen berkaitan orang lain
C Keterangan tentang diri dan keluarga
D Profil yang mengandungi maklumat tentang diri kita
6. Keluarga asas terdiri daripada
A datuk, nenek dan sepupu
B ibu saudara, abang dan kakak
C ayah, ibu, datuk, nenek dan cucu
D ayah, ibu dan anak-anak

7. Bagaimanakah kita menunjukkan rasa hormat kepada ahli keluarga?
A Menggunakan kata panggilan yang sesuai dalam keluarga
B Meninggikan suara apabila bercakap dengan mereka
C Mengambil barang kepunyaan keluarga sesuka hati
D Tidak mahu mendengar nasihat daripada ahli keluarga

8. Apakah gelaran nama bagi anak sulung dalam sesebuah keluarga?
A Adik
B Along
C Angah
D Mak Su

9. Siapakah yang memegang jawatan tertinggi dalam organisasi sekolah?
A Guru
B Murid
C Kerani
D Guru Besar

10. Apakah yang dimaksudkan dengan visi?
A Sesuatu yang hendak dicapai
B Lambang kebanggaan sekolah
C Wawasan atau berpandangan jauh
D Langkah untuk mencapai kejayaan


11. Antara berikut, manakah menunjukkan sikap murid yang bertanggungjawab?
I Mematuhi disiplin sekolah
II Bermain semasa guru sedang mengajar
III Membuang sampah di kawasan sekolah
IV Menggunakan kemudahan sekolah dengan baik
A I dan II C I dan III
B II dan III D I dan IV

12. Bagaimanakah caranya untuk menjadikan sekolah kita bersih dan ceria?
A Membuang sampah merata-rata
B Mencantas pokok dan memetik bunga sesuka hati
C Bersama-sama menanam pokok bunga di sekolah
D Menconteng dinding sekolah

13. Alamat tempat tinggal dapat menunjukkan
A saiz rumah seseorang
B taraf hidup seseorang
C lokasi tempat tinggal seseorang
D bilangan ahli keluarga seseorang

14. Pernyataan di bawah menunjukkan keistimewaan kawasan setempat, kecuali
A mempunyai kemudahan asas yang mencukupi
B mempunyai pemandangan semulajadi yang indah
C dikelilingi oleh kawasan kilang yang pesat membangun
D kawasan yang mempunyai nilai sejarah yang menjadi sebutan hingga kini

15. Mengapakah kita perlu menjaga dan mengindahkan kawsan persekitaran tempat tinggal?
A Mengharapkan pujian orang lain
B Untuk memenangi pertandingan yang dianjurkan
C Untuk menjamin kesihatan dan keselesaan hidup
D Menggalakkan golongan remaja melepak di kawasan tersebut
16. Manakah antara berikut merupakan adab menggunakan telefon awam?
A Meletakkan semula telefon ke gagang telefon selepas menggunakannya
B Menghempas telefon dengan kuat kerana marah
C Membuang sampah di tempat tersembunyi di pondok telefon
D Membiarkan sahaja jika telefon rosak tanpa membuat aduan

17. Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Air Batu?
A Zaman ketika bumi ditimpa hujan berterusan
B Zaman ketika permukaan bumi dilitupi oleh air batu
C Zaman ketika bumi dilanda kemarau yang panjang
D Zaman gelap di mana cahaya matahari tidak dapat menembusi bumi

18. Manakah antara berikut merupakan kepulauan Melayu?
I Tanah Melayu III Afrika
II Sumatera IV Asia
A I dan II C II dan III
B I dan III D III dan IV

19. Berikut adalah faktor-faktor menyebabkan terbentuknya benua dan lautan kecuali
A kejadian banjir
B pencairan air batu
C pergerakan glasier
D kenaikan paras air laut

20. Terdapat ___________ lautan yang terbentuk akibat pergerakan glasier pada Zaman Air Batu
A lima
B enam
C tujuh
D lapan


Jawab semua solalan.
a) Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.


sayang menyayangi anak-anak hormat

rajah salasilah maruah

1. Keluarga asas terdiri daripada ibu, ayah dan _____________________.
2. _____________________ antara satu sama lain di dalam keluarga amat penting untuk
membina keluarga yang bahagia.
3. Sikap ____________________ perlu ada dalam diri setiap ahli keluarga kerana ia dapat
mengelak daripada berlakunya perselisihan faham.
4. Kita mesti menjaga __________________ keluarga supaya nama baik keluarga tidak
tercemar.
5. ____________________ keluarga adalah sebuah rajah yang menerangkan asal usul
sebuah keluarga.


b) Tandakan ( ) pada pernyataan yang menunjukkan peristiwa sejarah dan tandakan ( X
) pada pernyataan yang bukan menunjukkan peristiwa sejarah.

1. Saya mula memasuki Tahun Satu semasa umur saya tujuh tahun.
2. Setiap hujung minggu saya dan kakak akan pergi ke perpustakaan.
3. Saya pernah berjumpa dengan Perdana Menteri Malaysia dua tahun yang lalu.
4. Saya selalu mengulangkaji pelajaran bersama rakan-rakan.
5. Negara kita mencapai Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.
c) Senaraikan kemudahan yang terdapat di sekolah kamu dan nyatakan cara kamu menjaga
kemudahan tersebut.

Bil Kemudahan Sekolah Cara menjaga kemudahan sekolah
1.
Makmal komputer Menjaga kebersihan bilik komputer dan
menggunakan komputer dengan cermat dan
berhemah
2.


3.


4.


5.


6.