Anda di halaman 1dari 5

Jalan Taman Katalia Timur No.

12 Tomang, Jakarta 11420


Tel. 021-5602411 Fax : 021-5603211
SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN
Nomor : AK!126.a!"#3!"K$#NJ%!&''!2013
Tanggal : 2 Januari 2013
#()*+K : #+%,AN-.NAN A"(A%A AJ' /AN
%A"J'/ #.",AN-/A'
#+K+(JAAN : T'%,.NAN TANA
$)KA"' : /".0'K+%,AN- K+0.0'K+%,A(
".KA,.%' JA1A ,A(AT
N'$A' K)NT(AK : (2. 35.334.200,-
5/ela2an 2ulu6 lima 7uta 8ela2an ratu9 tiga
2ulu6 tu7u6 ri:u 8ua ratu9 ru2ia6;
1AKT. #+$AK"ANAAN : 20 5/ua 2ulu6; 6ari kalen8er
"., K)NT(AKT)( : ./.%akmur 5A<6ma8;
A$A%AT : Jln."ur=aken<ana No 2 0i9aat "uka:umi
Tl2. 0313.>3333504
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3)
antara
PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA
dengan
UD.MAKMUR
Proyek : PROYEK PEMBANGUNAN ASRAMA HAJI DAN MASJID PUSBANGDAI
Bidang Pekerjaan : TIMBUNAN TANAH
Nomor : AK!005!"#3!"K,%!?'!2014
#a8a 6ari ini, Rabu tanggal delapan belas :ulan juni ta6un Dua Ribu Empat Belas (18!
"#1$%, kami =ang :ertan8a tangan 8i :a@a6 ini :
1& I'&(AIS)*L A+IS : /alam ke8u8ukann=a 9e:agai /irektur .tama #T
A8i<i2ta Kar=a ernan8a =ang :eralamat 8i Jl. Taman ,
8alam 6al ini :ertin8ak untuk 8an ata9 nama #T. A8i<i2ta
Kar=a ernan8a, =ang 9elan7utn=a 8i9e:ut #'AK
#+(TA%A.
"& A,)-AD : /alam ke8u8ukann=a 9e:agai "u:kon 5./.%akmur; =ang
:eralamat 8i Jl."ur=aken<ana No 2 0i9aat "uka:umi, =ang
9elan7utn=a 8i9e:ut #'AK K+/.A.
Ke8ua :ela6 2i6ak 8engan ini men=atakan tela6 :er9e2akat untuk menga8akan 2er7an7ian
2elak9anaan 2eker7aan Tim:unan tana6 2a8a 2ro=ek 2em:angunan A9rama a7i 8an %a97i8
#u9:ang8ai , 8engan ketentuan-ketentuan 9e:agai :erikut :
Pasal 1
LIN.KUP PEKERJAAN
#'AK #+(TA%A mem:eri 2eker7aan ke2a8a #'AK K+/.A 8an #'AK K+/.A menerima
2eker7aan 8ari #'AK #+(TA%A :eru2a #eker7aan Timbunan Tanah 8engan 92e9iAika9i
=ang 9u8a6 8i tentukan 2a8a 2ro=ek 2em:angunan A9rama a7i 8an %a97i8, 8engan lingku2
2eker7aan 9e:agai :erikut :
a. %en=e8iakan 9eluru6 material tana6 =ang 8i :utu6kan 8engan 92e9iAika9i =ang
9u8a6 8i tentukan =aitu tana6 tim:unan kualita9 :aik
:. %en=e8iakan 9eluru6 2eralatan ker7a utama =ang ke9emuan=a 6aru9 8a2at
:erAung9i 8engan :aik 9e6ingga mam2u :eker7a 8alam :ata9 @aktu =ang tela6
8iteta2kan.
<. "eluru6 2eralatan 8an tenaga ker7a meru2akan tanggung 7a@a: #'AK '',
8. %en=e8iakan tenaga ker7a 8alam kualiAika9i 8an 7umla6 =ang mema8ai
e. %en=e8iakan 2erlengka2an Ke9elamatan ker7a 5K3; =ang mema8ai.
A. %en=e8iakan matrial A22roBe 5"ertiAika9i %utu %atrial; untuk 8i9era6kan ke 2em:eri
tuga9
2
Pasal "
)AR.A K*NTRAK
1. arga Kontrak ata9 2eker7aan ter9e:ut a8ala6 9e:e9ar (2 35.334.200,- 5 /ela2an 2ulu6
lima 7uta 8ela2an ratu9 tiga 2ulu6 tu7u6 ri:u 8ua ratu9 ri:u ru2ia6 ; 8engan rin<ian 9e:agai
:erikut:
N) .(A'AN #+K+(JAAN "A
T
?)$.%
+
A(-A
"AT.AN
J.%$A
A T'%,.NAN TANA
1 Tana6 tim:unan %3 1,430.62 60,000.- 35,334,200.-
T*TAL 8/08120"##&
2. arga Kontrak ter9e:ut 8alam a=at 1 #a9al ini 8a2at :eru:a6 a2a:ila ter7a8i 2eru:a6an
Bolume 2eker7aan 8alam 2elak9anaan 8engan 6arga 9atuan teta2. ?olume 2eker7aan =ang
8i:a=ar a8ala6 Bolume riil =ang 8i9etu7ui ole6 #'AK #+(TA%A.
3. #eru:a6an Bolume 2eker7aan 6an=a 8a2at 8ilakukan #'AK K+/.A 9etela6 men8a2at
2erinta6 tertuli9 8ari #'AK #+(TA%A 8an 8i9etu7ui ole6 ke8ua :ela6 2i6ak.
Pasal 1
KENAIKAN )AR.A
#'AK K+/.A menanggung 9e2enu6n=a 9egala kenaikan 6arga u2a6 8an 2eralatan =ang
ter7a8i 9elama ma9a 2elak9anaan 2eker7aan.
Pasal $
,ARA DAN S3ARAT PE-BA3ARAN
1. #em:a=aran 8ilakukan 9etia2 2 minggu 9ekali 8engan meng6itung 2rogre99 =ang
tereali9a9i 8ila2angan
2. #em:a=aran 2aling lam:at 4 6ari 9etela6 tagi6an 8i terima #'AK '
3. /okumen Tagi6an =ang 6aru9 8i9era6kan #'AK K+/.A ter8iri 8ari :
a. K@itan9i :ermeterai <uku2
:. ,erita a<ara )2name #eker7aan
<. ,erita A<ara "era6 Terima #ertama 5 K6u9u9 untuk tagi6an 100C ;
4. #em:a=aran 8ilakuka 8engan 8i tran9Aer ke rekening #'AK '' melalui BANK B,A N4
Re5& 1/"&#"$&$#8&$ Atas Nama Sis6anti Ra7a8u
Pasal /
L*KASI PEKERJAAN0 JAN.KA 9AKTU PELAKSANAAN
DAN -ASA PE-ELI)ARAAN
3
1. $oka9i #eker7aan ter9e:ut 8iata9 a8ala6 8i area 2ro=ek #em:angunan %a97i8 8an
A9rama a7i #u9:ang8ai "uka:umi
2. Jangka 1aktu #elak9anaan #eker7aan ter9e:ut a8ala6 20 58ua 2ulu6; 6ari kalen8er
9etela6 2i6ak 2em:eri ker7a tela6 men=ele9aikan 2er9etu7uan kontrak 8an a8mini9tra9i
2em:a=aran 8an mem:erikan iDin untuk melakukan 2eman<angan 58engan
2ertim:angan ke9ia2an loka9i;
Pasal !
S A N K S I
1. A2a:ila 6a9il 2eker7aan ti8ak memenu6i 9tan8ar 92e9iAika9i tekni9 =ang tela6 8i9e2akati
maka #'AK K+/.A :ertanggung 7a@a: mem2er:aiki 2eker7aan ter9e:ut 9am2ai 6a9il
2eker7aan ter9e:ut 8a2at 8iterima ole6 #'AK #+(TA%A 8an 9egala :ia=a =ang tim:ul
men7a8i tanggung 7a@a: #'AK K+/.A.
2. A2a:ila ter7a8i keterlam:atan 8alam melak9anakan =ang 8i 9e:a:kan ole6 #'AK '' 8an
atau men=ele9aikan 2eker7aan ti8ak 9e9uai 2rogre99 2elak9anaan 2eker7aan 8an 9=arat-
9=arat 2elak9anaan 2eker7aan akan 8ikenakan 8en8a 1
0
!00 59atu 2er mil; 8ari nilai kontrak
untuk 9etia2 6ari keterlam:atan
Pasal 2
P E R S E L I S I ) A N
1. A2a:ila 8ikemu8ian 6ari tim:ul 2er9eli9i6an ! 2er:e8aan 2en8a2at 8alam 2elak9anaan
"urat #er7an7ian ini, maka ke8ua :ela6 2i6ak 9e2akat memili6 7alan mu9=a@ara6 untuk
muAakat 8alam 2en=ele9aiann=a.
2. A2a:ila 2en=ele9aian 9e<ara mu9=a@ara6 ti8ak men<a2ai kata muAakat, maka ke8ua
:ela6 2i6ak 9e2akat men=ele9aikan 9emua 2er9eli9i6an aki:at #er7an7ian ini 2a8a tingkat
2ertama 8an terak6ir melalui ,a8an Ar:itra9e Na9ional 'n8one9ia 5 ,AN' ; =ang
:erke8u8ukan 8i Jakarta.
Pasal 8
(*R,E -AJEURE
1. For<e %a7eure a8ala6 9etia2 ke7a8ian =ang :era8a 8i luar kemam2uan 8an ti8ak
8a2at 8itanggulangi ole6 ke8ua :ela6 2i6ak atau 2i6ak lain =ang 2roAe99ional 9e2erti:
:an7ir, gem2a :umi, gunung meletu9, 6uru 6ara umum, ke:akaran, e2i8emi, 2e2erangan
=ang :er9iAat memak9a, 8an mem2un=ai aki:at lang9ung ter6a8a2 7angka @aktu
2en=ele9aian 2eker7aan.
2. A2a:ila ter7a8i For<e %a7eure 9e2erti tertuli9 8alam a=at 1 #a9al ini, maka #'AK
K+/.A 6aru9 men=am2aikan 2em:erita6uan 9e<ara tertuli9 ke2a8a #'AK #+(TA%A
"elam:at lam:atn=a 1 x 24 7am 9etela6 ter7a8in=a For<e %a7eure ter9e:ut 8engan
melam2irkan :ukti =ang 9a6.
3. #'AK #+(TA%A akan mem:erikan 7a@a:an tertuli9 untuk men=etu7ui atau menolak
ter6a8a2 ter7a8in=a For<e %a7eure ter9e:ut 8alam @aktu 1 x 24 7am 9e7ak 8iteriman=a
2em:erita6uan tertuli9 8ari #'AK K+/.A.
4. A2a:ila ter7a8i For<e %a7eure, maka 2a8a 8a9arn=a #'AK #+(TA%A 6an=a akan
mem:erikan 2er2an7angan @aktu 2elak9anaan 2eker7aan ke2a8a #'AK K+/.A.
4

Pasal :
LAIN ; LAIN
al-6al lain =ang :elum 8iatur 8an atau :elum <uku2 8iatur 8alam 2er7an7ian ini atau
9uatu 2eru:a6an ata9 2er7an7ian ini a2a:ila 8iangga2 2erlu, maka #'AK #+(TA%A 8an
#'AK K+/.A 9e2akat untuk mem:uat 9uatu a88en8um ! aman8emen ata9 2er7an7ian
ini.
/emikian "urat #er7an7ian ini 8i:uat 8an 8i tan8atangani 8i Jakarta 2a8a 6ari 8an tanggal
ter9e:ut 8i ata9 8alam rangka2 2 5 8ua ; :ermeterai <uku2 =ang mem2un=ai kekuatan
6ukum =ang 9ama, ma9ing ma9ing untuk #'AK #+(TA%A 8an #'AK K+/.A.
#'AK K+/.A,
UD&-AK-UR
A,-AD
/irektur
#'AK #+(TA%A,
PT& ADI,IPTA KAR3A )ERNANDA
I'&(AIS)*L A+IS
/irektur .tama
.
5