Anda di halaman 1dari 17

1

Contoh Kod Kursus PISMP 2014YANG DITAMBAH BAIK


TAHUN 2014

2A. KURSUS WAJIB
KURSUS KREDIT KOD ASAL KOD
DITAMBAH
BAIK
Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0) WAJ3101 WAJ3012
English Language Proficiency I (untuk bukan pelajar TESL) 2(2+0) WAJ3102
WAJ3022
WAJ3152
Bahasa Melayu Komunikatif I (untuk pelajar TESL sahaja) 2(2+0) WAJ3115
English Language Proficiency II (untuk bukan pelajar TESL) 1(1+0) WAJ3103 WAJ3031
Bahasa Melayu Komunikatif II (untuk pelajar TESL sahaja) 1(1+0) WAJ3116 WAJ3161
Literasi Bahasa 2(0+2) WAJ3104 WAJ3042
Literasi Nombor 2(2+0) WAJ3105 WAJ3052
Hubungan Etnik 2(2+0) WAJ3106 WAJ3062
Seni dalam Pendidikan 3(2+1) WAJ3107 WAJ3073
Kokurikulum Pengurusan Kurikulum 1(1 +0) WAJ3108 WAJ3081
Kokurikulum - Permainan 1(0+1) WAJ3109 WAJ3091
Kokuriulum Unit Beruniform I 1(0+1) WAJ3110 WAJ3101
Kokuriulum Unit Beruniform II 1(0+1) WAJ3111 WAJ3111
Kokurikulum Olahraga 1(0+1) WAJ3112 WAJ3121
Kokurikulum Persatuan 1(0+1) WAJ3113 WAJ3131
*Bina Insan Guru Fasa I
Bina Insan Guru Fasa II
Bina Insan Guru Fasa III
Bina Insan Guru Fasa IV
Bina Insan Guru Fasa V
Bina Insan Guru Fasa VI
KT (45 jam)
KT (10 jam)
KT (10 jam)
KT (35 jam)
KT (10 jam)
KT (10 jam)
3(0+3)
WAJ3114 WAJ3143

B. KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL
KURSUS KREDIT KOD ASAL KOD
DITAMBAH
BAIK
Falsafah dan Pendidikan di Malaysia 3(3+0) EDU3101 EDU3013
Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0) EDU3102 EDU3023
Murid dan Alam Belajar 3(3+0) EDU3103 EDU3033
Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0) EDU3104 EDU3043
Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) EDU3105 EDU3053
Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) EDU3106 EDU3063
Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0) EDU3107 EDU3073
Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru 3(3+0) EDU3108 EDU3083
Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) EDU3109 EDU3093

3


C. KURSUS AMALAN PROFESIONAL
KURSUS KREDIT KOD ASAL KOD
DITAMBAH
BAIK
Pengalaman Berasaskan Sekolah I P. Profesional TK TK TK
Pengalaman Berasaskan Sekolah II Kursus Major TK TK TK
Pengalaman Berasaskan Sekolah III Kursus Elektif 1 TK TK TK
Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Kursus Elektif 2 TK TK TK
Praktikum Fasa I 2(4M) PRK3101 PRK3012
Praktikum Fasa II 4(8M) PRK3102 PRK3024
Praktikum Fasa III 6(12M) PRK3103 PRK3036
Internship 2(2M) INT3101 INT3012

D. KURSUS BIDANG PENGKHUSUSAN

1. Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
KURSUS KREDIT
KOD ASAL KOD
DITAMBAH
BAIK
Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah
Rendah
3(3+0) BMM3101 BMM3013
Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) BMM3117 BMM3173
Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) BMM3103 BMM3033
Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1) BMM3104 BMM3043
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
Berbantukan Komputer
3(0+3) BMM3105 BMM3053
Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu
Sekolah Rendah
3(3+0) BMM3106 BMM3063
Pengantar Linguistik Bahasa Melayu 2(2+0) BMM3107 BMM3072
Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3108 BMM3083
Morfologi Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3109 BMM3093
Sintaksis Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3110 BMM3103
Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) BMM3111 BMM3112
Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan 3(3+0) BMM3112 BMM3123
Penyelidikan Tindakan I - Bahasa Melayu Pendidikan
Rendah (Kaedah)
3(3+0) BMM3113 BMM3133
Kebudayaan Melayu 2(2+0) BMM3114 BMM3142
Penyelidikan Tindakan II - Bahasa Melayu Pendidikan
Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan)
3(0+3) BMM3115 BMM3153
Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3116 BMM3163

4


2. Bahasa Arab Pendidikan Rendah

3. Bahasa Cina Pendidikan Rendah
KURSUS KREDIT
KOD ASAL KOD DITAMBAH
BAIK
Fonetik dan Kosa Kata 3(2+1) BCN3101 BCN3013
Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina 3(2+1) BCN3102 BCN3023
Tatabahasa dan Retorik 3(3+0) BCN3103 BCN3033
Kesusasteraan Kanak-kanak 3(2+1) BCN3104 BCN3043
Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan
Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca
3(2+1) BCN3105 BCN3053
Prosa 3(3+0) BCN3106 BCN3063
Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks
Pelbagai Genre
3(3+0) BCN3107 BCN3073
Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah 3(3+0) BCN3108 BCN3083
Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan
Mendengar
3(2+1) BCN3109 BCN3093
Puisi 3(3+0) BCN3110 BCN3103
Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang 3(2+1) BCN3111 BCN3113
Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina 3(3+0) BCN3112 BCN3123
Penyelidikan Tindakan I Bahasa Cina Pendidikan
Rendah (Kaedah)
3(3+0) BCN3113 BCN3133
Novel dan Drama 3(3+0) BCN3114 BCN3143
Penyelidikan Tindakan II Bahasa Cina Pendidikan
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
3(0+3) BCN3115 BCN3153


KURSUS KREDIT
KOD ASAL KOD
DITAMBAH
BAIK
Kemahiran Berbahasa Arab 3(2+1) BAM3101 BAM3013
Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) BAM3102 BAM3023
Tatabahasa Arab 1 3(3+0) BAM3103 BAM3033
Tatabahasa Arab 2 3(3+0) BAM3104 BAM3043
Morfologi Arab 3(3+0) BAM3105 BAM3053
Retorika Bahasa Arab 3(3+0) BAM3106 BAM3063
Kesusasteraan Arab 3(3+0) BAM3107 BAM3073
Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa
Arab Berbantukan Komputer
3(2+1) BAM3108 BAM3083
Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0) BAM3109 BAM3093
Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan
Bahasa Arab
3(2+1) BAM3110 BAM3103
Kaedah Pengajaran Bahasa Arab 3(3+0) BAM3111 BAM3113
Penilaian Pendidikan Bahasa Arab 3(3+0) BAM3112 BAM3123
Penyelidikan Tindakan I Bahasa Arab
Pendidikan Rendah (Kaedah)
3(3+0) BAM3113 BAM3133
Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab 3(3+0) BAM3114 BAM3143
Penyelidikan Tindakan II Bahasa Arab
Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan
Pelaporan)
3(0+3) BAM3115 BAM3153
54. Bahasa Tamil Pendidikan Rendah
KURSUS KREDIT KOD ASAL
KOD
DITAMBAH
BAIK
Pengantar Linguistik Bahasa Tamil 3(3+0) BTM3101 BTM3013
Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK 3(2+1) BTM3102 BTM3023
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil 3(2+1) BTM3103 BTM3033
Tatabahasa I 3(3+0) BTM3104 BTM3043
Pengajaran Tatabahasa 3(3+0) BTM3105 BTM3053
Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil 3(2+1) BTM3106 BTM3063
Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa
Tamil
3(3+0) BTM3107
BTM3073
Pendekatan Penulisan Karya Kreatif 3(3+0) BTM3108 BTM3083
Kesusasteraan Tamil Moden I 3(3+0) BTM3109 BTM3093
Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil 3(3+0) BTM3110 BTM3103
Tatabahasa II 3(3+0) BTM3111 BTM3113
Puisi Klasik Tamil 3(3+0) BTM3112 BTM3123
Penyelidikan Tindakan I Bahasa Tamil Pendidikan
Rendah (Kaedah)
3(3+0) BTM3113
BTM3133
Kesusasteraan Tamil Moden II 3(3+0) BTM3114 BTM3143
Penyelidikan Tindakan II Bahasa Tamil Pendidikan
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
3(0+3) BTM3115
BTM3153


6


5. Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah
KURSUS KREDIT
KOD ASAL KOD
DITAMBAH
BAIK
Aural dan Nyanyian Semerta I 1(0+1) MZU3101 MZU3011
Teori Muzik I 2(2+0) MZU3102 MZU3022
Kecekapan Kibod I 1(0+1) MZU3103 MZU3031
Asas Pendidikan Muzik 2(2+0) MZU3104 MZU3042
Teori Muzik II 2(2+0) MZU3105 MZU3052
Kecekapan Kibod II 1(0+1) MZU3106 MZU3061
Muzik di dalam Bilik Darjah 2(1+1) MZU3107 MZU3072
Alat Muzik Utama
Piano I
Gitar I
Vokal I
1(0+1)

MZP3108P
MZP3108G
MZP3108V

MZP3081P
MZP3081G
MZP3081V
Aural dan Nyanyian Semerta II 1(0+1) MZU3109 MZU3091
Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah 1(0+1) MZU3110 MZU3101
Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik 3(3+0) MZU3111 MZU3113
Alat Muzik Utama
Piano II
Gitar II
Vokal II
1(0+1)

MZP3112P
MZP3112G
MZP3112V

MZP3121P
MZP3121G
MZP3121V
Ciptaan dan Ensembel I 3(2+1) MZU3113 MZU3133
Kurikulum dan Pengajaran Muzik I 2(1+1) MZU3114 MZU3142
Alat Muzik Utama
Piano III
Gitar III
Vokal III
1(0+1)

MZP3115P
MZP3115G
MZP3115V

MZP3151P
MZP3151G
MZP3151V
Kurikulum dan Pengajaran Muzik II 2(2+0) MZU3116 MZU3163
Muzik Malaysia 3(2+1) MZU3117 MZU3173
Alat Muzik Utama
Piano IV
Gitar IV
Vokal IV
1(0+1)

MZP3118P
MZP3118G
MZP3118V

MZP3181P
MZP3181G
MZP3181V
Ciptaan dan Ensembel II 3(2+1) MZU3119 MZU3193
Muzik Dunia 2(2+0) MZU3120 MZU3202
Alat Muzik Utama
Piano V
Gitar V
Vokal V
1(0+1)

MZP3121P
MZP3121G
MZP3121V

MZP3211P
MZP3211G
MZP3211V
Penyelidikan Tindakan I Pendidikan Muzik Pendidikan
Rendah (Kaedah)
3(3+0) MZU3122 MZU3223
Teknologi Muzik 3(1+2) MZU3123 MZU3233
Penyelidikan Tindakan II Pendidikan Muzik Pendidikan
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
3(0+3) MZU3124 MZU3243
76. Pengajian Sosial Pendidikan Rendah
KURSUS KREDIT
KOD ASAL KOD
DITAMBAH
BAIK
Pengenalan Pengajian Sosial 3(3+0) PSS3101 PSS3013
Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial 3(3+0) PSS3102 PSS3023
Perkembangan Sejarah Negara 3(3+0) PSS3103 PSS3033
Geografi Persekitaran 3(2+1) PSS3104 PSS3043
Pendidikan Pembangunan Lestari 3(2+1) PSS3105 PSS3053
Politik dan Kerajaan 3(3+0) PSS3106 PSS3063
Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) PSS3108 PSS3083
Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial 3(2+1) PSS3111 PSS3113
Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian
Sosial
3(3+0) PSS3109 PSS3093
Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial 3(3+0) PSS3110 PSS3103
Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial 3(3+0) PSS3107 PSS3073
Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 3(3+0) PSS3112 PSS3123
Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial Pendidikan
Rendah (Kaedah)
3(3+0) PSS3113 PSS3133
Wacana dan Masyarakat 3(3+0) PSS3114 PSS3143
Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
3(0+3) PSS3115 PSS3153

7. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
KURSUS KREDIT
KOD ASAL KOD DITAMBAH
BAIK
Pengenalan Pendidikan Seni Visual 3(3+0) PSV3101 PSV3013
Bahasa Visual Perbandingan 3(2+1) PSV3102 PSV3023
Kreativiti dan Seni Kanak-kanak 3(3+0) PSV3103 PSV3033
Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan
Seni Visual KBSR
3(3+0) PSV3104 PSV3043
Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni
Visual
3(2+1) PSV3105 PSV3053
Pendidikan Seni Visual KBSR Menggambar,
Membuat Corak dan Rekaan
3(2+1) PSV3106 PSV3063
Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR 3(2+1) PSV3107 PSV3073
Pendidikan Seni Visual KBSR - Membentuk dan
Membuat Binaan, dan Mengenal Kraf Tradisional
3(2+1) PSV3108 PSV3083
Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) PSV3109 PSV3093
Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) PSV3110 PSV3103
Pentaksiran Pendidikan Seni Visual 3(3+0) PSV3111 PSV3113
Lukisan dan Penyuburan Diri 3(2+1) PSV3112 PSV3123
Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Seni Visual
Pendidikan Rendah (Kaedah)
3(3+0) PSV3113 PSV3133
Seni dan Pengurusan 3(1+2) PSV3114 PSV3143
Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Seni Visual
Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
3(0+3) PSV3115 PSV3153


88. Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
KURSUS KREDIT
KOD ASAL KOD
DITAMBAH
BAIK
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah
Rendah
3(3+0) PIM3101
PIM3013
Pedagogi Pendidikan Islam 3(2+1) PIM3102 PIM3023
Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah 3(3+0) PIM3103 PIM3033
Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah 3(3+0) PIM3104 PIM3043
Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah 3(3+0) PIM3105 PIM3053
Pendidikan Sirah Sekolah Rendah 3(3+0) PIM3106 PIM3063
Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah 3(3+0) PIM3107 PIM3073
Pengajaran Jawi Sekolah Rendah 3(3+0) PIM3108 PIM3083
Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro, Makro
Pendididikan Islam
3(2+1) PIM3109
PIM3093
Penilaian dalam Pendidikan Islam 3(3+0) PIM3110 PIM3103
Profesionalisme Guru Pendidikan Islam 3(3+0) PIM3111 PIM3113
Pengajian Aqidah 3(3+0) PIM3112 PIM3123
Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan
Rendah (Kaedah)
3(3+0) PIM3113
PIM3133
Pengajian Fiqh 3(3+0) PIM3114 PIM3143
Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Islam
Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
3(0+3) PIM3115
PIM3153

9. Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
KURSUS KREDIT
KOD ASAL KOD
DITAMBAH
BAIK
Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) PJM3101 PJM3012
Pergerakan Asas 3(1+2) PJM3102 PJM3023
Olahraga 2(0+2) PJM3103 PJM3032
Renang 2(0+2) PJM3104 PJM3042
Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor 2(2+0) PJM3105 PJM3052
Anatomi dan Fisiologi 3(2+1) PJM3106 PJM3063
Gimnastik 2(0+2) PJM3107 PJM3072
Pendidikan Luar 3(1+2) PJM3108 PJM3083
Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring 2(0+2) PJM3109 PJM3092
Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) PJM3110 PJM3103
Permainan Bola Tampar dan Bola Baling 2(0+2) PJM3111 PJM3113
Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan
Sukan
3(2+1) PJM3112
PJM3123
Permainan Badminton dan Hoki 2(0+2) PJM3113 PJM3132
Pendidikan Jasmani Suaian 2(1+1) PJM3114 PJM3142
Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan
Sukan
2(1+1) PJM3115
PJM3152
Penyelidikan Tindakan I Pendidikan Jasmani
Pendidikan Rendah (Kaedah)
3(3+0) PJM3116
PJM3163
Psikososial Sukan 2(2+0) PJM3117 PJM3172
Kecederaan dalam Sukan 2(1+1) PJM3118 PJM3182
Penyelidikan Tindakan II Pendidikan Jasmani
Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
3(0+3) PJM3119
PJM3193
9


10. Matematik Pendidikan Rendah
KURSUS KREDIT
KOD
ASAL
KOD
DITAMBA
H BAIK
Mengenal Nombor 3(3+0) MTE3101 MTE3013
Kurikulum Pendidikan Matematik 3(3+0) MTE3102 MTE3023
Geometri 3(2+1) MTE3103 MTE3033
Matematik Keputusan 3(3+0) MTE3104 MTE3043
Statistik 3(3+0) MTE3105 MTE3053
Resos Dalam Matematik 3(3+0) MTE3106 MTE3063
Perancangan dan Pengajaran Matematik 3(3+0) MTE3107 MTE3073
Kalkulus Asas 3(3+0) MTE3108 MTE3083
Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus 3(2+1) MTE3109 MTE3093
Algebra Linear 3(3+0) MTE3110 MTE3103
Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data 3(2+1) MTE3111 MTE3113
Amalan Pentaksiran dalam Matematik 3(3+0) MTE3112 MTE3123
Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan
Rendah (Kaedah)
3(3+0) MTE3113
MTE3133
Aplikasi Matematik 3(2+1) MTE3114 MTE3143
Penyelidikan Tindakan II Matematik Pendidikan
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
3(0+3) MTE3115
MTE3153

11. Sains Pendidikan Rendah

KURSUS KREDIT
KOD
ASAL
KOD
DITAMBA
H BAIK
Hidupan dan Proses-proses Hidupan 3(2+1) SCE3101 SCE3013
Pembelajaran Sains Kanak-kanak 3(3+0) SCE3102 SCE3023
Meneroka Bahan 3(2+1) SCE3103 SCE3033
Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah 3(3+0) SCE3104 SCE3043
Fizik Dalam Konteks Kehidupan Harian 3(2+1) SCE3105 SCE3053
Berfikir dan Bekerja Secara Saintifik 3(3+0) SCE3106 SCE3063
Ekosistem dan Biodiversiti 3(2+1) SCE3107 SCE3073
Merancang untuk Mengajar Sains Rendah 3(3+0) SCE3108 SCE3083
Tenaga dalam Kimia 3(2+1) SCE3109 SCE3093
Bumi dan Angkasa Lepas 3(2+1) SCE3110 SCE3103
Penilaian dalam Pengajaran Sains 3(3+0) SCE3111 SCE3113
Pengurusan Makmal Sains dan Sumber 3(3+0) SCE3112 SCE3123
Penyelidikan Tindakan I Sains Pendidikan Rendah
(Kaedah)
3(3+0) SCE3113
SCE3133
Sains, Teknologi dan Masyarakat 3(3+0) SCE3114 SCE3143
Penyelidikan Tindakan II Sains Pendidikan Rendah
(Pelaksanaan dan Pelaporan)
3(0+3) SCE3115
SCE3153
10

12. Reka Bentuk & Teknologi Pendidikan Rendah
KURSUS KREDIT
KOD
ASAL
KOD
DITAMBAH
BAIK
Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional 3(3+0) RBT3101 RBT3013
Teknologi Bahan dan Pembuatan 3(2+1) RBT3102 RBT3023
Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) RBT3103 RBT3033
Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan 3(2+1) RBT3104 RBT3043
Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) RBT3105 RBT3053
Reka Bentuk Pakaian 3(2+1) RBT3106 RBT3063
Teknologi Elektrik dan Elektronik 3(2+1) RBT3107 RBT3073
Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah
Rendah
3(3+0) RBT3108
RBT3083
Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan
Hiasan
3(2+1) RBT3109
RBT3093
Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan 3(3+0) RBT3110 RBT3103
Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1) RBT3111 RBT3113
Pengurusan Keselamatan Bengkel 2(2+0) RBT3112 RBT3122
Penyelidikan Tindakan I Reka Bentuk dan Teknologi
Pendidikan Rendah (Kaedah)
3(3+0) RBT3113
RBT3133
Reka Bentuk Berbantu Komputer 2(0+2) RBT3114 RBT3142
Penyelidikan Tindakan II Reka Bentuk dan Teknologi
Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
3(0+3) RBT3115
RBT3153
Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) RBT3116 RBT3162

13. Pendidikan Prasekolah
KURSUS KREDIT
KOD
ASAL
KOD
DITAMBAH
BAIK
Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak 3(3+0) PRA3101 PRA3013
Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah 3(2+1) PRA3102 PRA3023
Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-
kanak
3(2+1) PRA3103
PRA3033
Perkembangan Bahasa Kanak-kanak 3(2+1) PRA3104 PRA3043
Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) PRA3105 PRA3053
Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Pra Sekolah 3(2+1) PRA3106 PRA3063
Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak 3(3+0) PRA3107 PRA3073
Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak 3(3+0) PRA3108 PRA3083
Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas 3(2+1) PRA3109 PRA3093
Pengurusan Prasekolah 3(2+1) PRA3110 PRA3103
Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak 3(3+0) PRA3111 PRA3113
Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah 3(3+0) PRA3112 PRA3123
Penyelidikan Tindakan I Pendidikan Prasekolah (Kaedah) 3(3+0) PRA3113 PRA3133
Kualiti Pendidik Prasekolah 3(3+0) PRA3114 PRA3143
Penyelidikan Tindakan II Pendidikan Prasekolah
(Pelaksanaan dan Pelaporan)
3(0+3) PRA3115
PRA3153
11

14. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah
KURSUS KREDIT
KOD
ASAL
KOD
DITAMBA
H BAIK
Pengenalan kepada Pendidikan Khas* 3(3+0) PKU3101 PKU3013
Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3102 PKU3023
Pengurusan Tingkah Laku 3(2+1) PKB3103 PKB3033
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu 3(2+1) PKB3104 PKB3043
English Language Teaching Methodology 3(2+1) PKB3105 PKB3053
Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKU3106 PKU3063
Kemahiran Asas untuk Berdikari 3(1+2) PKB3107 PKU3073
Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3(2+1) PKB3108 PKB3083
Terapi dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran 3(1+2) PKB3109 PKB3093
Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains 3(2+1) PKB3110 PKB3103
Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKB3111 PKB3113
Pemulihan dalam Komuniti 3(1+2) PKU3112 PKU3123
Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) 3(3+0) PKB3113 PKB3133
Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKU3114 PKU3143
Penyelidikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) PKU3115 PKU3153

15. Pendididkan Khas Masalah Pendengaran
KURSUS KREDIT
KOD ASAL KOD
DITAMBAH
BAIK
Pengenalan kepada Pendidikan Khas* 3(3+0) PKU3101 PKU3013
Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak-kanak
Berkeperluan Khas
3(3+0) PKU3103
PKU3023
Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3102 PKU3033
Pengenalan Kepada Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah
Pendengaran
3(3+0) PKD3102
PKD3023
Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKD3103 PKD3033
Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3110 PKD3103
Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris 3(1+2) PKD3107 PKD3073
Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah
Pendengaran
3(2+1) PKD3108
PKD3083
Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKU3106 PKU3063
Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3109 PKD3093
Perkembangan Pendidikan Untuk Kanak-kanak Bermasalah
Pendengaran
3(3+0) PKD3106
PKD3063
Pemulihan Dalam Komuniti 3(1+2) PKU3112 PKU3123
Penyelidikan Tindakan I - (Kaedah) 3(3+0) PKU3113 PKU3133
Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKU3114 PKU3143
Penyelidikan Tindakan II - (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) PKU3115 PKU3153

12

16. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
KURSUS KREDIT
KOD ASAL KOD
DITAMBA
H BAIK
Pengenalan kepada Pendidikan Khas 3(3+0) PKU3101 PKU3013
Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak-kanak
Berkeperluan Khas
3(3+0) PKU3103
PKU3023
Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3102 PKU3033
Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan 3(3+0) PKL3112 PKL3123
Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3104 PKL3043
Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3108 PKL3083
Kod Braille Bahasa Melayu dan Matematik 3(2+1) PKL3113 PKL3133
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Kanak-kanak
Bermasalah Penglihatan
3(2+1) PKL3110
PKL3103
Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3107 PKL3073
Pentaksiran Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKU3106 PKU3063
Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3103 PKL3033
Pemulihan dalam Komuniti 3(1+2) PKU3112 PKU3123
Penyelidikan Tindakan I - (Kaedah ) 3(3+0) PKU3113 PKU3133
Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKU3114 PKU3143
Penyelidikan Tindakan II - (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) PKU3115 PKU3153

17. Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah
KURSUS KREDIT
KOD
ASAL
KOD
DITAMBAH
BAIK
Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan 3(3+0) PKP3101 PKP3013
Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3102 PKU3023
Perkhidmatan Dalam pemulihan 3(2+1) PKP3103 PKP3033
Kemahiran Pengamatan 3(2+1) PKP3104 PKP3043
Pendidikan Disleksia 3(2+1) PKP3105 PKP3053
Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Pemulihan 3(3+0) PKP3106 PKP3063
Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I 3(2+1) PKP3107 PKP3073
Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II 3(2+1) PKP3108 PKP3083
Kaedah Pemulihan Matematik 3(2+1) PKP3110 PKP3103
Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan 3(3+0) PKP3111 PKP3113
Sistem Bahasa Melayu 3(3+0) PKP3116 PKP3163
Asas Mengenal Nombor untuk Guru Pemulihan 3(3+0) PKP3118 PKP3183
Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Pemulihan
(Kaedah )
3(3+0) PKP3113
PKP3133
Seni Bahasa dan Sastera Dalam Pendidikan Pemulihan 3(3+0) PKP3117 PKP3173
Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Pemulihan
(Pelaksanaan dan Pelaporan)
3(0+3) PKP3115
PKP3153

13

18. Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah
KURSUS KREDIT
KOD ASAL
KOD
DITAMBAH
BAIK
Introduction to Linguistics 3(3+0) TSL3101 TSL3013
Literature in English 3(3+0) TSL3102 TSL3023
ELT Methodology 3(3+0) TSL3103 TSL3033
Phonetics and Phonology 3(3+0) TSL3104 TSL3043
Teaching Listening & Speaking Skills in the Primary ESL
Classroom
3(3+0) TSL3105
TSL3053
Teaching Reading Skills and Vocabulary in the Primary
ESL Classroom
3(3+0) TSL3106
TSL3063
Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom 3(3+0) TSL3107 TSL3073
Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom 3(3+0) TSL3108 TSL3083
Managing the Primary ESL Classroom 3(3+0) TSL3109 TSL3093
Linking Theory to Practice 3(2+1) TSL3110 TSL3103
Developing & Using Resources for the Primary ESL
Classroom
3(3+0) TSL3111
TSL3113
Language Assessment 3(3+0) TSL3112 TSL3123
Action Research I - Methodology 3(3+0) TSL3113 TSL3133
Curriculum Studies 3(3+0) TSL3114 TSL3143
Action Research II Implementation and Reporting 3(0+3) TSL3115 TSL3153
14

E. KURSUS PAKEJ ELEKTIF
Elektif 1 Kursus Kredit
KOD ASAL KOD
DITAMBAH
BAIK
Bahasa
Melayu

Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa
MalaysiaSekolah Rendah
3(3+0)
BMM3101 BMM3013E
Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah
Rendah
3(2+1)
BMM3117 BMM3173E
Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1)
BMM3104 BMM3043E
Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1)
BMM3103 BMM3033E
English
Language

English for Undergraduates 3(3+0) ELE3101 ELE3013E
Principles of English Language Teaching 3(3+0) ELE3102 ELE3023E
English for the Language Teachers 3(3+0) ELE3103 ELE3033E
English Language Teaching Methodology
for Young Learners
3(2+1)
ELE3104 ELE3043E
Language
Arts

Children s Literature 3(3+0) LGA3101 LGA3013E
Songs and Poetry for Young Learners 3(3+0) LGA3102 LGA3023E
Stories for Young Learners 3(3+0) LGA3103 LGA3033E
Plays and Drama for Young Learners 3(3+0) LGA3104 LGA3043E
Bahasa Cina

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran
Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran
Membaca
3(2+1)
BCN3105 BCN3053E
Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah 3(3+0)
BCN3108 BCN3083E
Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur
dan Mendengar
3(2+1)
BCN3109 BCN3093E
Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan
Bahasa Cina
3(3+0)
BCN3112 BCN3123E
Bahasa Tamil

Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil
SJK(T) / SK
3(2+1)
BTM3102
BTM3023E
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil
(Elektif)
3(2+1) BTM3103 BTM3033E
Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil 3(2+1)
BTM3106 BTM3063E
Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil 3(3+0)
BTM3110 BTM3103E
15

Elektif 1 Kursus Kredit
Kod Asal Kod
Ditambah
baik
Bahasa Arab
Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0) BAM3109 BAM3093E
Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0)
BAM3102 BAM3023E
Pengurusan Sumber dan Penilaian PendidikanBahasa
Arab
3(3+0)
BAM3116 BAM3163E
Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan BahasaArab 3(2+1)
BAM3110 BAM3103E
Pendidikan
Jasmani
Pergerakan Asas 3(1+2) PJM3102 PJM3023E
Anatomi dan Fisiologi 3(2+1) PJM3106 PJM3063E
Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1)
PJM3110 PJM3103E
Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan
Jasmani dan Sukan
3(2+1)
PJM3112 PJM3123E
Matematik

Kurikulum Pendidikan Matematik 3(3+0) MTE3102 MTE3023E
Kurikulum Pendidikan Matematik 3(3+0) MTE3107 MTE3073E
Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan
Peratus
3(2+1)
MTE3109 MTE3093E
Amalan Pentaksiran dalam Matematik 3(3+0) MTE3112 MTE3123E
Sains

Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah
Rendah
3(3+0)
SCE3104 SCE3043E
Berfikir dan Bekerja Secara Saintifik 3(3+0) SCE3106 SCE3063E
Pentaksiran dalam Pengajaran Sains 3(3+0) SCE3111 SCE3113E
Pengurusan Makmal Sains dan Sumber 3(3+0) SCE3112 SCE3123E


16

Elektif 2 Kursus Kredit
Kod Asal Kod
Ditambah
baik


Pendidikan
Islam


Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam
Sekolah Rendah
3(3+0) PIM3101 PIM3013E
Pedagogi Pendidikan Islam 3(2+1) PIM3102 PIM3023E
Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro, Makro
Pendidikan Islam
3(3+0)
PIM3109 PIM3093E
Penilaian dalam Pendidikan Islam 3(3+0) PIM3110 PIM3103E
Pendidikan Al-
Quran

Tilawah dan Tafsir Al-Quran 3(3+0) PQE3101 PQE3013E
Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith 3(3+0) PQE3102 PQE3023E
Tarannum Al-Quran 3(2+1) PQE3103 PQE3033E
Hafazan Al-Quran 3(2+1) PQE3104 PQE3043E
Pendidikan
Moral

Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan
Moral
3(3+0)
ELM3101 ELM3013E
Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan
Moral
3(3+0)
ELM3102 ELM3023E
Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran
Pendidikan Moral di Sekolah
3(3+0)
ELM3103 ELM3033E
Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai
Murni
3(3+0)
ELM3104 ELM3043E
Pendidikan Seni
Visual

Pengajian dan Pengurusan Kurikulu Pendidikan
Seni Visual KBSR
3(3+0)
PSV3104 PSV3043E
Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni
Visual
3(2+1)
PSV3105 PSV3053E
Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR 3(2+1) PSV3107 PSV3073E
Pentaksiran Pendidikan Seni Visual 3(3+0) PSV3111 PSV3113E
Pendidikan
Muzik

Asas Pendidikan Muzik 2(2+0) MZU3104 MZU3043E
Permainan Kibod dan Nyanyian Dalam Bilik Darjah 1(0+1)
MZU3110 MZU3103E
Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik 3(3+0)
MZU3111 MZU3113E
Kurikulum dan Pengajaran Muzik 3(3+0) MZE3101 MZE3013E
Muzik
Prasekolah

Pembelajaran Muzik Pendidikan
Prasekolah
3(2+1) PRM3101 PRM3013E
Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah 3(2+1)
PRM3102 PRM3023E
Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah 3(2+1) PRM3103 PRM3033E
Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) 3(2+1)
PRM3104 PRM3043E
Kemahiran
Hidup

Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup
Sekolah Rendah
3(3+0)
RBT3117 RBT3173E
Reka Bentuk dan Teknologi 3(2+1) RBT3118 RBT3183E
Perniagaan dan Keusahawanan 3(3+0) RBT3119 RBT3193E
Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 3(1+2) RBT3120 RBT3203E

Persuratan dan
Kesenian
Melayu

Kritikan Sastera 3(3+0) PSE3101 PSE3013E
Penulisan Kreatif 3(2+1) PSE3102 PSE3023E
Teater dalam Pendidikan 3(2+1) PSE3103 PSE3033E
Teater Kanak-Kanak 3(1+2)
PSE3104 PSE3043E
17
Elektif 2 Kursus Kredit

Kod Asal
Kod
Ditambah
baik
Pendidikan
Kesihatan

Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0)
PKE3101 PKE3013E
Pendidikan Keselamatan 3(2+1)
PKE3102 PKE3023E
Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan 3(2+1)
PKE3103 PKE3033E
Program Kesihatan Sekolah 3(3+0)
PKE3104 PKE3043E
Bahasa Cina
Komunikatif
Bahasa Cina Komunikatif 1

3(3+0)
BCK3101 BCK3013E
Bahasa Cina Komunikatif 2

3(3+0)
BCK3102 BCK3023E
Bahasa Cina Komunikatif 3

3(3+0)
BCK3103 BCK3033E
Bahasa Cina Komunikatif 4

3(3+0)
BCK3104 BCK3043E